Goudsche Courant, donderdag 13 juli 1893

Juli WatergetUden Hoog l aag Hoog l aag Woonid 18 il 46 4 60 1 Ifi Dondonl 13 8 1 1 44 5 46 8 10 VrijduK 14 8 11 i 86 6 87 3OS atont 18 7 03 8 88 7 97 8 58 ISond 16 7 SS 4 17 8 14 4 811 Maand 17 8 36 B 01 8 88 8 88 Dinid 18 9 10 6 48 Springtij IB Jol 9 41 6 07 Maan Zon Juli Opi M Onderg A Opg nderr li 1 48 8 15 1 Juli 8 43 8 84 13 86 9 01 7 8 48 8 81 14 4 83 80 13 8 64 8 16 IB fi 84 81N M 19 4 09 8 09 le 7 84 10 08 15 4 10 8 01 17 8 47 10 18 31 4 19 7 88 18 10 06 10 89 7 Aug 4 80 7 39 StedelUko Zwemsohool 11 Juli imidd 18 u OpgBf e der temperatuur ran de luehl 88 gr Fahr hel water 78 It ADVERTENTIBN Doiulertlag 13 Juli 1803 3Sste Jaargang Beurs van Amsterdam 10 JULI INo 6095 iVor in I 84 199 lOll i ♦ 86 i 78 1 841 98 94 ♦ lOt S9 85 81 108 81 Vi 100 104 80S 881 101 101 S08 187 lotkoeri 84 101 84 6 79 8 V ftOüMHE eOHANT NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken NtDnuiio Cert Ned W 8 V dito dito dito 8 dito dito dito S i HOXOAR 01 1 Oondl 1881 88 4 Italië Imcbrü ieg 1882 81 S üovrENR Obl 10 papier 1888 6 dito in zilrer 1888 6 PoftTUQAI Obli met ticket 8 dito dito 4 i Snuiis OU üoet ie Serie 5 dito Oeconi 1880 4 dito büBotlil 18811 4 dito bil Hope 188a 90 4 dito in goud leoo 1888 8 dito dito dito 1884 6 HrAiija Perpet lebuld 1881 4 TiiHiinj Gepr Conr leen 1890 4 Qec leetiiog leriö D Gee leeoiox terie C ZliiuAri Bir Bec T obl I8lli 5 Muit Obl Buit Bch IStll 8 VüNIzuELA Obl 4 onbep 1881 AMnmlAH Obligetien 1881 8 i HoTTEHDAli Sted leen 1888 8 i Nei N Afr llacdeUr ued Areedsb Tab Mii Certiliaaten UeliMaatecbeppij dito Arah llypotbeekb pandbr 4 Cult Mij der Voratenl aand Gr Hypothoekb paudbr 4 Kederlandaohe bank aand Neil Handelmaataob dito Mr ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 fl regels il 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd 98 10 1 84 De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen t e prijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post f 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN U7 N W Il Pac Hyp b pandbr 5 lOOt J Uott llypotbeekb pandbr 4 Utr Hypotbeekb dito 4 OoaTEKH Ooat Hong bank aaud Bital Hypotheekbank paadb 4 Amebika Kquit hypotD pandb fi Maiw J 1 Pr Ueo eert 6 Nep Koll IJ Bpoorv Hij aand Mtj lot Kipl r St Sptr aand Nad lad Spoorwegm aand Ned 2uid Afrik Spm aand 8 dito dilo dito 1891 dito S h Aua Spooni l 1887 89 A Kobl 8 ZuldItaL 8pwmij A U obl 8 l oLKN Warsohnu WeuoeD aand Rl iL Or Ruta Spw Mij aand BBaltiaohe dito aand 8 Paatowa dito aand 8 Iwang Dombr dito aand 6 Kurtk Cb Azow Hp kap aand B ï oaoffo Sewust Sp Uij ah ig fi Orel Vitebak dilo oblig B ZnidWeat dito aand B dito dito oblig 4 Aheeika Cent Pac 8p My obl 8 Ohio North W pr C r aand dilo dilo Win 81 Peter ubl 7 Denver Ie Bio Ur Bpni eert v r lllinoli Oeotral ob in goud 4 Louiiy Naihrille Oert v aand lleiloo N 8pw My Ie hyp o 8 Miaa Kanaoa t 4 pel pref aand N York Ontario Ie Weet aand dilo Penoa Ohio oblig 6 Oregon Calif te bvp in goud B 81 Paul Miuo fc Maoit obl 7 Un Pao HooMliin oblig 8 dito dito Line Col Ie byp O B Canada Can South Cerl r nand Ven C Rallw Nav Ie b d o O Aniilerd Omnibua Mfj aand Bottord Tramweg Maala aand Neu Stad Amsterilam aand 8 3tnd Hollonlam aaud 8 Uei oie 8tad Antworpen 1887 8 l Stad Bruiael 1886 S i llüNa Tbeiafc Begullr Oeaellieh 4 OoiTENR StoaUleening 1880 6 K K Ooit B Cr 1880 8 SrANJB 8lad Madrid 3 1888 Nku Ver Boa Hyp Spobl eert 8 1841 99 100 3 4 188 118 lOl B8 88 IH Vl UBV B 671 991 HOI 108 108 98 108 1 1837 133 lO y 1001 1 88 I Ü 103 I 8 lOJ I 104 78 I 86 184 160 108 108 100 100 11 1801 84 108V 99 100 9 Vl S l 56 m 67 7 lO l 18 343e Staatsloterij i DeTHBHUI Vti begint MAANDAG 17 JUUa Loten en 6e ieeU n van Loten zgo te bekomen bg de Colleotrioe Wed A C Cosijn ADVEttTENTlEN n alle Hintten en uttenlandeeht Couranten worden dndelijk opgeionden door het Adfertentie Uarean n A ÜHINKMAN en ZOON te amda wmim wmwmêw Wegens verandering in Zaken van af van alle voorhanden zijnile WOEJ iSDAG il JULI 1 tegen veel verminderde prijzen De VEREOOP gescliiedt üitslüitead i CONTANT F F Knalmdnn Wijdslraat 173 Het i roote aantal zenuwkwalen V8D Eeouwhoofdpyn at lot de voorafganndfl ke teekonen ran apoplexie her onb roerte te trotueren Qngitoods alle middeieo door de medische ireteDSohap niin B en ead Kerst aan den niauven md komt do oor toe dat zij door hot gebruik maken van den eeavoudigattiD weg namelijk langs de huid eeno phyaiologisobe ontdekking gedaan beeft die na honderde proofnemiagan thROs over de gebe ile wereld verbreid is eu terwf z in welenschappolgke kringen de hoogste belangstelling wekt tevens Moe weldaail blijkt Ie E n voor de aan seauwkiralen lijdeiKle menschheid Deze geueoswyEe is uitgevonden door den ge reten OtQcier van Gezondheid Roman Woiaamaun te YiUhofen eu boruit op de ondervinding opgedaan in eone 60 jarige praktik Door wasschlag van bet hoofd eenmaal per dag worden daartoej asohikte stoffen door de huid onmiddellijk aan het zenuwgestel iXldddgediseld Met deze goueosw zo werden norkelijk sohittereudo resnttatou verkregen en z j maakte zooveel opgang dat van een door den ui Vinder geschreven werkje OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE bare Toorkoming en geneiing biuiieii korten tijd reeda de 2Be drek veraohenen s Dtt boekje bevat niet alleeu roor het groote publiek veratnaubare verklaringen omtreut bet wozeu der nieuwere therapie ou de daarmede reirs in wanhopige gevallen verkregen uitwerking maar ook viudt men daarin wetonschappelyke vorhandeiingen uit de medlSObe bladen die aan deze Uie08wijw owijd zyn zoomede afschril van tal van getuigschriften Tan booggeplnntBtc guiiuuakundigeu ondor wiiku P MÖDlère med dr profassor aan de poIykUnlek te Parijs rue Hougemont 10 SteiuKreber med ir praktiseerend geneesheer aan bet krankzinnigen gestioht te Cbarenton SnitStsrath Ur Cohn te Stettn Oroaamnan med dr arrond arts te Jöhlingen Dr P Forestior geneestieer direoteur van liet hospitaal te Agen Geheimrath Or Schering kasteel Uutenfels Bad Ems Oarses med dr geneesheer direo teur der galvano therapeutisohe inrichting voor zenawlijders te Farifs rue St Honoré 334 Consul von Aschenbaon med dr te Corfu Dr Busbaob arrond arts t3 Zirkuitz Ober stabsarat Jeohl med dr te Weenen Dr CBongavel te La Farrière Eure lid van den Conseil Central d hyglène et de Santé iD Frankrijk on vele andorenAan allen wier senuwgestol meer of minder aangedaan is of aan zoogenaamde enuwacbtigheld UJden wurvan de kenioskenon i chroni obe hoofdpijn migraine schele hoofdpijn bloedaandraug groote prikkelbaarheid gejaagdheid slapelooaheidi Uohamelijke onrust on onbehagelijke toastand venler alle ziekou die door beroerte getrolTen worden en nog lijdon aan de g vol ün daarvan zooala verlammingen On vermogen tot spreken zware tongval moeielijk slikken stijfheid der gewrlcbteu met voortdurende pijn plaatseliika zwakte verzwakking vm geheugen enz en z die reeds ondor guiioeskundij e bebauduling goweust z jn maar door do kende middelen als outhoudinga eu koudwaterkunr wrgvuii olootrisoürüii stooinlooi of zct bade gejn genezing of leniging hunner kwaal gevondeii hebben on teu slotte zg diu vrees gevoden Oor beroerte eu daartoe reden behben wegens vorsohijuselen uls zlCh aanhoudend angstig voelen verdooviug in het hoofd hoofdpijn met duizeligheid flikkeringen en donker worden voor de oogen drukkende pijn nnder het voorhoofd auizing in de ooren het voelen van kriebeling in en het slapen van handen on voeten aan ai deze drie Ratc rorieu van zenuwlijders als ooi luiu jonge moi es lijdende aan bleekzuofat en krachteloosheid ook aan gezonde zalft aan Jonge personen die veel met het hoofd werken en geeatelgke roaotie wilhm voorkomen wordt dringend aangeraden zioh het boven veriuutdo werkje aan te sohalfeu hetwelk op aanvrage kOSteiOOS en franco verzonden wordt door LEMAUIK k Co Apotbokara te Parjjs rue de rKohiquiei 30 Alleen gereehtigd tot verbreiding dor geneeawgze van IIOMAN WfrJSSMANiN Oud Offioier van gezondbeid oore lïd der Italioansahe Saniteits ordo van hot Witte Kruia en varder te AlUSterdaitt door M CLEBA V Co Heiligoweg 42 KotterdaiU F E vau 8 4AITE V KOLFF Apotheker Korto Hoofdstoeg I Utrecht UIORY ft POKTOfll Oudegracht hy de Oaardbrug F IfiO Op de jongste hygieniBch madicinale TentoonstdUing te jent is de Weisgman flche eneetwiJKe door de medische jorj met de Zilvereu Medaille bekoond De Zwitsersehe Pillen van den Apotheker Rich Brandt ledort 10 Jaren door Professoren praotiseerende Oeneesheeren en door het Publlok toegepast on aanbevolen ftls goedkoop aangenaam zeker werkend en onschadelUk GeneOS en Huismlddet Beproefd door Prol Dr V Frerlolis Bamj it V Seanzoni wan ro C Wltt KopanhaBW I p Zdekauer et Petanbors Soederstadt kmar Lambl WAnch u a K Forstcr BlrmlnBham Onderbulks organen tof Dr F VlPChOW B rtl n p V Gletl Munch B Reclam l iv t a f V NUSSbaum MOnchM Hertz Ann t r Um V Korczynskl Kr h ii Brandt KUuaanburg bij Storingen n de aambeljen tragen stoelstopping on don daaruit boden xooaU hoofdpijn kortademigheid gebrek aan kwalen der lever last van gang voortdurende ver Toortknitipmle ouKesloldduUellghotd benauwdheid eetlust ena Die Xwitaernehe Pillen van dcu Apotheker Bicbard Brandt woraeu urn hare tachtu wcrkinKi dotir rrouwru Ktutrnc iiifcenoinen en aijn te Terkiexen boven de scherp werkende Zuiitmi Bitterwater Droppvla Meugsols euz B Om het koopende publiek tegen bedrog te beschermen VS wordt men er nug in hol bijiüuder opuerksaam up gemaakt dat er Kwitserscho Pillen i den handel lijn gebracht die op bedriegelijke wijio er bijna ovenaoo aitiieu en verpakt iJJn als do echte Daarom moet dien bij dfln aankoop xich overtugen dat hot étikut bovenstaande afbeelding oca vit krnis in een rood veld en de handteuening Bchd Brandt draaet Mon moet daartoo de om de dooa gerolde gebmikaaann iog er afnemen Ook wordt men er in t bijionder op MweMn dat de Zwitaerache PUlea van den Apotheker Blob Brandt die bU de Apotnutttni verkrUgbaiur ilJn alleen ia doosaa TO nts geea kleinere doosjes verinohC weiden mr Hoofddeyt F B Van Santenkolef te aottergam I Oeuda Snelpendmk vu A Bauniuiik Zoon HEINEKEI S 9 Ct per F 5 Ct per Vi Fl prachtig helder en j oed werkend Depot A NORTIEB Goawe C 34 35 Een ware Schat voor de oogelnkkige slacbiofifers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen ia net beroemde werk Z Dr Iletau s ELFBEWABIIMG Hollandacbe mirare met 27 afb Prgs 2 gulden Ieder die aan de verschrikkelgke gevolgen vau deze ondeugd lydt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaariyke duizend van een zekeren dood Te verkrggen bg hetVerlaga Mi azin te Leipzig Nenmarkt 34 franco tegen inzending vsn het bednu ook in postzegQls en in eiken boekhandel in Holland SZ By het heerschende weder wordt aan alle Rhnmatieche Igders ten sterkste Mnbevolen hnnne genezing niet langer nit te stellen maar gebruik te maken van de zoo gunstig be kende Abshaubbin s en na eene korte aanwending zal men vnu zyne smartelgke pgtlen ontheven zyn HooWdepoót te Delft bjj A BBEETVELT Az die deze VVattün Toor den prjJB van 30 Cent per pakje rerkrijgbaar heeft gesteld bfj T A G viin Delh He de Wed Bogniin Gouda F W J denUijl Schoonk A PriiiB Zevenhuizen M J Goudknile lloskoup A Koop emlijk Iiippoth 9 V d Krnnta lïleiswijk C fl Vorhoirl Oiulewater A Ita Berkol J van Dorp Siootormrer A Knuliiiir Alphen Gobr KauliuR BÓde aven K Oosterlinfc Haaetreoht Gebr Kaulinfï Woerden G V d Geur VVafIdinxveen Stoll verck a Hart Cacao Hoegitt ilwlt ê tooiste tkeobreaili gelMKi m OliWBÏ ACAI VoordeeligI Hart Oaoso ie l iiite PoederCtoM In hart vorm gepend Spoedige oplosburfaeid fUne geer daUcleoae nnaak steede gel bnetighdd dM drankf In bllkkii barna 125 Caeaa btrtn = 4j Mat 1 1 Ciu iart = 1 8 ent = 1 kif Cieu I Verkrijgbaar bij H B OenlUeiin Baiketbakkera eni Engros Expeditie Julius Mattenklodt AjQaterdam Salventraat 10b Alom te bekomen DE SOÜDSCEE SLM of de beachrgving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk ie Ter Ooude beneveni de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der cartonteekeningen enz waarby is to evoegd een aizonderlgk levensbericht der beroemde Olasschilders de Gebroedeni Dirk en Wonter Crabeth DOOK CHï ISTIAAN KRAMM Lid der Kon Academie ran Beeldende Knnsten enz Kunstschilder Architmt en Directeur der Academie van Bonwkande te Utrecht P ï ij s 80 Cents A BRINKMAN Men wende oA uoor STOFJASSEN C01BE TC Markt A 68 Gouda bg W F JMVIjVa filNNENLAND GOUDA 12 Jnli 1893 Het Programma van den Nationalen Gecoatumeerden zwemwed strijd uitgeschreven door do Goudsche Zwemclub op Zondag 30 Juti a a is eenigHzins gewjjzigd en wel doordat Afd A ÏI snelzwemraen seniores 240 Meter vervangen wordt door zwemmen om het kam Ï toenschap van Nederland lengte der bafui 50 M Pr B vergnld zilv medaille en diploma uitgeloofd door den Ned Zwem bond Ie Preme Zilveren midsitle 2e Bronzen medaille en Diploma Daar aan deze wedstryden elk jaar velevreemden deelnemen belooft deze wedstrijd waaraan 2 kampioenschappen verhouden iJB zeer belangrijk te zya en kan men byna verzekerd zijn dat do vingste awemmers faieraa iznllen deelnemen I De Rott rechtbank veroordeelde gieteren T van Anrooy werkman te Derg Ambacht wf eus miihandeling tot vijf dagen gevaugenisitraf B M J G zonder beroep te Gouda wegens diefstal van vee uit de weide tot plaatsing in een rijksopvoedingagestieht tot 3 Maati 1897I J D arbeider te Stolw k w ena mis undeling tot ƒ 8 boete adat in de zaak tegon P W die de vorige week terecht stond bekl agd van diefstal van geld nit de toonbanklade van eenen winkel ni Gondft alsnog was gehoord de vrouw van d i bestolene die verklaring kon sfleggen omtreqt de hoegrootheid van het in de lade aanwez geweest ynde bedrag bleef zoowel het O M by het de vorige week reeds genomen requisitoir als de to evoegde verdediger by yji eisch tot vrijspraak volharden eu bepaalde d i rechtbank de uitspraak op a s Vrydag De leden der Serste Kamer die in de periodieke aftreding waren begrepen zyn gisteren in de meeste provinciën herkozen voor zoover zg ziih beschikbaar stelden In Noord Holland verviig de heer M de Jong wethouder iv Hoorn den heer Kappeyne die voor herkiezing bedankt had Beide zgn liberalon dus deze verkiezing verandert niets aan den stand der partyen Anders is het gesteld in Gelderland en Zeeland waar de clericalen van hun allengs verkregeh meerderheid gebruik gemaakt hebbon om mannen van hnn kleur af te vaardigen FE JMLLElO Ot E3 X Tip k Neutr het BoogdviUcK XVIII 78 De klok tikt en slaat n slant wuer de knecht leokt hat boofd tusschen de portièret eu trekt zioh onopgemerkt weer temg en als hij lang na midderuaoht met alaperigo oogen weer pens komt kgkep liet hij zijn heor met hol hoofd op do armon niBtetr Z n mreilor slaapt echter niet rijn lichaam wordt nu en dan door trillingen en schokken bo lle jmrticre wordt nogmaaU Mcht dicbtgesohoveo en de gasvlammen suijien uet als het spir newiei ondor aria Louixe n slanke handen daarbuiten eehtftr breekt de bewolkte luolit ttrwyl de morgen ster Bfr t en helder blinkt xa Ben I leldsaam soboone winterdag I De muren en f aMrüe n van hot groothrrtogel k slot bonddi n zich tn bet gonden zonlicht gekloord met blanwgrocnaehtigoh weerschgn welfden Eich de koepels en slaken toovernchtig schoon boven de tinnon torentjes nit hnnne omtrokken seherp afteekenend tegrn de wolkelooze lurht Do Iwomen en hot strulkgewaa van het park gliostordoo als bosaaid mot diaroanipD ea do witte godenbeeldea aan weenksntan van d In Gelderland werd de buit verdeeld Mr D Engelberts anti revolutionair to Zutphen werd met 31 on Mr W E J C Cremers altramontaan te Arnhem met 32 stemmen verkozen terwyl de aftredende liberale Thooft en baron Van Nagell van Ampsen met 28 en 29 stemmen in de minderheid bleven In Sïeeland viel de liberaal Jhr W Six mei 17 steramen tegenover onzen an tirevolutionaren oud afgevaardigde JUr mr K A Godin do Beaufort die mot 20 stemmen wtrd verkozen De rechterzyde in de Eerste Kamer heeft dus eene aanwinst van drie steramon maar blyft nog verreweg in de minderheid De optocht te Delft op gisteren Hop in do beste orde af en na afloop daarvan gaf dtmuziek van de hnzareu onder directie van den heer Van Waasdyk op het feestterrein eene matiuée dio vry druk bezücht was In de feesttent dineerden een 140 tal r anisten Na afioop daarvan vereenigden zich de réunisten en de overige feestvierenden in de studenten sociteit Phoenix waar eerst eene 8oiréQ musiuale werd gegeven te half een gevolgd door een café chantant Des middags was er weer matinee musicale op het feestterrein door de muziek vau het3de regiment infanterie te Bei en op Zoom onder directie van den heer A Bouwman Als eerste uumraar van het programma iaat vermeld de feestmarscli gecomponeerd door een student den heer G van Tienhoven van den Bogaard die daarvoor met goud werd bekroond Uit s Gravenhage meldt men ïn de politieke kringen alhier wordt het bericht nit Indië als zoude de gouverneur Generaal op verzoek der Regeertng nog een jaar het bestuur der kolonie blijven voeren betwyfeld en verzekert men integendeel dat de heer Pynacker Hordyk by zyn wenscot om nog dit jaar zijn bestuurstaak neer te leggen blyft volharden By een wolkeloozen hemel en oen kalme zee maakten Zaterdag 32 personen van Skegness Lincolnshire een tochtje met bet pleizierjacht Shannon Zy waren eenigen tyil in zee toeu plotseling een hevige donderbui kwam opletten vergezeld van oen krachtigen rnkwind uit het westen de wind was eerst znid oost Het jacht sloeg om Van de ku i kon men het zien gebeuren booten werden uitgezet doch men slaagde er slechts in 3 der opvarenden te redden 29 verdronken 13 lijken 7 ï nog slpchts gevonden Een der breeds taxisulloe haddon zich mei dikko mantels en sluiers gedrapeerd Hobe die zeer gracieus op de punten van haar voetjes zweeft on een boker met nektar vult acKijnt meer oog te hebben roor het gewoel om haar heen ditn roor de schaal in baar hand sneeuwwit schuim stroomt vor over den rand ran don beker en dru pelt over haar sierlijke hand naar omlaag De paraderanziok speelt in de godeiialleo waarin de Oroothertogelgke familie met baar gevolg en de leden dor hofc terie wandelen verder op in de zijlaneu van den slotluin wandelon do residsnliobewonurs liet had baron vun Nennderschcidt verwonderd dat zijn jonge vrouw bem had laten vragen of zy zicb op deze pantolful parade moest vsrtooueii I Olivier brengt haar zolf bot antwoord Vuur hij binnentreedt strgkt zich langr am over hot voorhoofd OU de oogen tgn uiterlgk is buitengewoon ernstig zonder echter den schijn van ontstemming te dragoD Nooit te voren is hij op zulk een vroeg uur by Maria Louize binnengekomen Is mevrouw reeds in het salon vraagt hy aan madame Verdan die hem bijzonder vroolijk tegemoet komt en op hel zien van hem van verbazing groote oogen opzet Ja mijnheer de baron mevrouw is in de eetkamer on ortbijt met de kleine Auguate De kleine Auguste O ja dat kleine visohje dat mijn vrouw onlangs in bedorven water heeft gevangen Ken kort lach vliegt over zjjn gericht Uij aandienen Haar A donk toch niet dat ik door mijn komst sal storon P Hij gaat de vergulde mat lojjwerk versierde deur geredden was nog nooit op zee geweest doch daar hy uitstekend kon zwemmen wist hy zich ondanks de hooge zee boven water te houden zonder als echt stedeling overjas en wandeUtok pr t te geven I Uit de recrntensohool historisch Sergeant Gij weet dat er soldaten en burgers zyn Voorheen was iedereen soldaat maar niet alle soldaten deugden Zij dio niet deugden werden uit de gele leren gejaagd en zoois alleng8ken8 de bu ry ontstaan Iets grappigs is onlangs de Britsche BybelCompagnie te KonstKntinopet overkomen Het genootschap had daar een Torksche vertaling van Paul us brieven aan de Galaten verspreid Toen do Turksche overheid hier achter kwam liet zy deu colporteur gevangen nemen daar zy meende dut de brief gericht was aan de inwoners van de voorstad Galata en dat er misschien een politiek iets achter schuilen kon Zy wilde den colporteur alleen vrylaten op voorwaarde dat hy hnn een akte van overlijden van Pauios vertoonde 1 1 Moutkiem als middel tegen de cholera Het toeval heeft in Frankryk op een nieuw middel tegen do cholera gewezen dat als hel proefondervindelyk blykt te syn de klinische behandeling der aziatische cholera een belangryhe schrede voorwaarts zal brengen 0 Hei vËls wer JoumaU bevat een bericht van den hr Karl Riehl in WalFelnheim dal betrokking heeft op de onlangs in ZuidPrank ryk heerschende cholera epidemia en luidt Prof lioux van de inrichting Pasteur heeft als zeker aangenomen dat de komma bacil in een aftreksel van moutkieraen sterft De bierbrouwer Lauth te Carcassonne heeft beproefd met een uit moutkiemen getrokken thee te laten iuspniten de beide eerste zieken waren vrouwen wier toestand reeds zeer gevaarlijk was Dadelijk na aanwending hield het braken op de zieken voelden zich zeer verlicht en waren spondig hersteld De sterftegevallen werden nadat de hr Lauth binnen enkele dagen 60 XX pakjes moutkiem had uitgedeeld teruggebracht van negen tot een per dag Een veertienjarig meisje Sophie Roos wordt sedert Donderdag uit haar ouderlyke woning in de Muiderstraat te Amsterdam vermist Het meisje had in een modistewerk plaats waar zy als naaister werkzaam was woorden gehad met haar meesteres over het bederven van een mooien zyden japon De overige meisjes in de werkplaats badden haar bang gemaakt dat haar moeder de schade zou moeten vorgoMen en dit schynt het meisje zoo door de oude v ouw siet hem met iets zegevierends in haar blik na Wat een guluk dat ik boden ds witto morgen japon met fraiso sleep heb uitgekozen dat staat baar het best Z j heeft gelijk hot staat Maria IjouiEo uitstekend voorul op bet oogsnblik dat sij zioh ov r den stoet der kleiuo buigt om haar eon sorvet om te bindon Onwillekeurig bl ft Olivier op den drempel staan en niet voordat het lieve vrountjo vorrast opuot en hem mot baar Heven vriendel ken laoh welken hij van haar gowoon ii t moet komt treedt b nador eu ziet baar uitvorschend aan Vroeger had bij haar atoeds du hand gekust heden eohtvr drukt b die slaobts vluobtig Ijuit ik jn niet storen ik voeg mo slechts b je Is dat kleine wezentje Auguusje Spillike F Mijn kleine vondeling die ge my soo goedig viTgund hebt op te nemen Zg houdt m gozol aoban en zal zeker byzondor zoet zijn nu mgnhoer ar by is Auguusju had zich het oogeublik ton nutte weten te maken dat Maria Ixiuize haar eohtgcnoot was tegemoet getreden om haar grooten kop met molk met heide knuistjos aan te pakken en er haar ge heelo gezichtje in te atoppra waarvan voornl do punt van haar nous do sporen droeg Het gesprek over haar persoon en dp aanwezigbt id van m jnbeer den baron tieten haar geheel koud Kg stelde zich tevreden om don onbekoadea bezoeker van ovarden rand van haar melkkop met niouwsgiertge oogjes to bekgken Ernstig en gebtnlend wist da jonge vroaw een eind to n aken onn dezen verkwikkeade drank Kerst moet je een gebedje opaaggen vi$i$r js mst angstig gemaakt te hebben dat aij niet naar huil durfde en we eloopen is De politie va hiermede in kennis gesteld en doet onderzoek lederen zomer hoort men van een groot aantal branden in de Ruasische provinciJïn maar niemand z t een Ëngelsch dagbladcorrespoudent is er verbaasd over Indien gïj er iemand over aanspreekt zegt hy eenvoudig het is de tyd der branden Zoo meldt het officieele blad van bet gouvernement Penea dat het seizoen der branden is begonnen en bei verhaalt dan dat in het dorp Agafanoffka negen en in Koshefïka n ntig boerenwoningen zyn verbrand Den volgenden d werden een en twintig huizen in hrt dorp Yelesina door vuur vernield waarbü een kind was omgekomen Een paar dagen later brand den vyf en vyftig huizeu on een en twintjg korenschuren in het groote dorp Terismorg geheel af I aatstgenoemde brand veroorzaakt eene schade van duizenden roebels Een Amerikaansohe wieiryder stak onlangs zyn been tusachen zyn machine om een aanryding met een dame te voorkomen than meldt de Ned Sport dat te Amsterdam een soortgelijk feit plaats had £ en bekend AinBterdamach sportaraan schoon minder bekend als wielryder kwam de Lombardsteeg uit met het voornemen het Rokin op te ryden ietwat snel den hork nemende zag zy zich plotseling geplaatst voor do keuze een sportwagen inhoudende een kind oniverryden of eon bail in het Kokin als echt sportsman koos hy het laatste tot grooten schrik der tairyke damps die niet konden weten dat hü een goed zwemmer was Gelukkig was zyn woning niet ver af Heeft deze bekoorlgke weduwe eenige bezittingen Ja zeker en nog al van aanbelang t Roerend of onroerend € Koerend zes kinderen c Het lotto ie Napels Weer heeft het bijgeloof een overwinning behaald wordt uit Home gesohreven en de Italioansohe scluktkisi moet de oorlogskosten van 2 i millioen lire betalen In Italië wordt niet op dezelfde wyzo als bü ons in de loterij gespoeld maar men speelt er een soort lotto en b j de laatste trekking nu is de ambe 5 en 37 uitgekomen en jniat op deze ambe badden de bewoners van Napels sedert vier jaren onwrikbaar him verwachtingen gevestigd Deze ambe staat in zeker verband met den heiligen Vincenzo della Saaita Wnarscbynlgk heeft deze heilige in de eten of drinkea begint i seidfl z j Ik ken or goec Olivier zag verrast op hljjkha r amaseerdfl het dochtertje vnn Eya portier hem ten zeerste Bhit je dan nooit als je opstaat Auguusje Mg verlaogend oiuir de lekken broodjes en antwoordde Kee t Maar s avonds dan F i Ook niet dan nog minder maar is dat bontag V Brave kmderen alloon kragen honing H je dan nooit gebeden F Alleen als hot oowoorde en ik bang was Olivier hoest vr hard en gaat naar het raam h bemerkt dat Maria Iiouizo zelf hut kwaad kr gtoin niet te lachen Dan moet do kleiiii een eenvoudig gebedje Dazo gen dat de jonge vrouw voorzegt lu vouwt dnarbg haar handen om tjie van het kiud heen en baar eigen stem klinkt lïoo zacht en rol kinderlyk vertrouwen dat bel Nennde sohoidt wederom door de ziel snijdt als een hHrinnering uiteenjeu d Vandaag eohtor doet die herinnering geou atorm opsluksn maar wuift als een ruisoheiule zegen groot over ontkiemeud zaad AugauBJe kanwt met vollen mond likt daa even haar vingrrs af on raapt daarna alle krnimols zorgvuldig op Olivier vindt bet vermakelgk om roet baar door ta praten met oiiderzoekendon wereldwaren blik bekakt zij alles in ds kamer en vraagt over alles wat haar vreemd voorkomt oen verklaring Er hangt oen kostbaar gotieliu langs den muur dat den doup des Hoeron voorstutl