Goudsche Courant, donderdag 13 juli 1893

7 6E AiMUnlam Wp 5 50 3 10 SiHid 7 30 9 69 II 31 4h u w Dit is echter mgn doel niet Ik verlang alleen verbetering en geen algemeene bekendheid en onaangenaamheden De te verbeteren zaken die ik op t oog heb kannen grootendeels onmiddelgk worden aangebracht en zgn ook volstrekt in strgd met de hygiSne en de veiligheid der weezen En de verbeteringen zouden bg een eventueele weigering van uwe zgde toch direct moeten worden aangebracht bg verspreiding der brochure doch dan ook zeer ongewenschte gevolgen met zich brengen In de tweede plaats heb ik door mgn verblgf aan de inrichting groote financieele schade geleden Hg is beloofd dat als ik mg had ingewerkt mgn traktement tot ƒ 400 zou gebracht worden Ik reken mij te hebben ingewerkt den laten Mei 92 zoodai ik geduren t 8 maanden = 2 3 jaar ƒ 150 te weinig salaris heb ontvangen Zedelgk heb ik dus recht op 100 Voor schade aan kleeding en schoeisel tengevoign van mgn verblijf op een onbewoonbaar vochtig kamertje f 24 Gedurende 9 maanden heb ik steeds van Kgmegen moeten inkoopen wekelgks voor minstens I voedsel dat is 39 Dan ben ik ten einde niet geheel en al slaaf te moeten zgu gedwongen geworden onverhoopt plotseling te solliciteeren hetwelk voor mg gr jote bezwaren oplevert tengevolge van het ploteeling ontslag hetgeen mg met mijne verhuizing een schade heeft berokkeud van minstens 30 Voor mijnen arbeid aan de brochure reken ik voor de vier maanden werks daaraan besteed eveneens minstens 100 zoodat mg de niet solide behandeling aan de weesinrichting eene schade heeft aangebracht van minstens 293 Natuurlgk wil ik ook die schade op welke wijze dan ook vergoed zien Het zal geheel van u afhangen of ik daartoe gebruik zal moeten maken van de brochure Kunt n zoi en dat mtj en die schade wordt vergoed en de atlernoodigate verbeteringen worden aangebracht die ik gaarne mondeling of achriftelgk wil noemen dan zal deze brochure niemand in handen komen Op mgn woord I Ziehier mgnheer de oorzaak van mijn schrgven aan u ten einde den ouderdom zoo mogeiyk voor groote onaangenaamheden te sparen Een beslissend antwoord of een bezoek vooraf te melden verwacht ik vóór den eeriten Maart 1893 In afwachting heb ik de eer te zgn Uw Eda Dienstwillige A J VAN HoUTEIf Onderwgzer a d Openb school Almkerk 21 Februari 93 Prov Staten van Z Holland In de eerste plaats was gisteren aan de orde de verkiezing van leden der Eerste Kamer Herkozen werden de heeren T P Viruly I D Fransen van de Putte en J van der Breggen Az respectievelgk met 52 50 en 50 stemmen Behalve eenige verstrooide stemmen vereenigden de tegencandidateo boven Van Haersolte Van der Doorn 17 Bouvy 18 en Jhr van Visenne 16 stemmen op zich De heer Vaillant werd daarop tot buitengewoon lid van Gedeputeerde Staten herkozen met 54 stemmen Na afdoening vsn eenige kleine zaken reglementen en sulüidiSn voor polders enz kwam aan de onle het Provinciaal reglement voor ter bevordering van de paarden fokkerg in Zuid Holland Het voorstel van Gedep Staten strekt a tot invoering van een verplichte keuring van hengsten voor den publieken dienst b tot het uitloven van 20 premiën a 250 voor uitstekende hentjsten mits die hengsten worden gestationeerd op de door Gedep Staten aan gewezen standplaatsen De heer Rinket Borger bestrijdt dit regle Directe Spoorwegverbinding met GUUÜA Zoiiierdleist 1893 Aangevangen 1 Nel Tijd van GreenwIcJi 11 88 11 48 9 87 9 60 10 10 10 10 36 DTKEOHT GOUOl Ulreclit 6 33 7 50 9 9 54 11 34 13 03 13 50 3 55 3 S 53 4 43 5 03 0 36 7 48 8 09 8 50 10 07 10 64 HarmelsD 43 8 04 10 08 11 30 1 30 4 07 6 01 6 18 9 06 Wcwnim 63 8 11 10 16 ltJ4 4 16 6 39 0 1110 34 OiKlawmer 7 07 8 19 10 93 19 49 4J4 6 40 0 19 n iu la 7 30 8 33 9 84 10 8 19 0 19 56 1 99 8 97 3 40 4 37 6 30 6 517 68 8 90 3 419 33 10 4011 36 IHSTIIDA H fl O V D A 9 40 11 10 11 37 9 30 4 10 4 36 7 96 t U 9 16 11 36 11 49 3 46 4 9 4 40 7 40 10 90 10 44 19 U 19 11 MO i M I IS M 11 01 7 10 4 50 4 57 5 04 5 11 5 10 6 56 6 03 6 10 6 17 6 16 a io 10 1 46 1 55 3 03 3 09 3 15 Oi 6 13 6 31 6 ill 6 35 13 40 3 48 3 10 4 03 aas HAAS H a 5 53 7 30 7 439 38 9 46 10 19 11 33 13 15 1 43 3 15 3 45 3 43 4 16 4 49 6 Voorb 5 58 10 36 1 48 4 48 i8 Z i tw6 IO 10 37 3 5 Z f H6 l9 I0 4 9 09 6 0 Oiiltlii 6 30 7 50 9 13 9 68 10 16 10 67 13 03 13 46 3 10 8 45 3 15 4 13 4 43 6 90 5 aoUDt llKN HiAO UoikU 7 30 8 40 9 0 9 17 10 49 13 11 13 31 l OU 87 M 39 8 45 1 45 6 Zov M 7 43 8 53 1101 I IS 4 67 2 Z ÏW 7 61 9 01 11 10 1 38 6 08 Voorb 8 01 0 n 11 33 1 S4 Ilin 8 08 9 18 0 34 10 07 11 37 13 41 13 61 1 39 1 67 3 56 4 15 6 36 5 Oood 6 36 06 40 7 66 8 09o8 Sl 10 19 11 1348 3 33 3 18 4 16 Ouilow 5 50 6 64 11 14 3 S7 Woarden 5 59 7 03 3 13 ll 3 8 46 H ra l8ii 6 06 7 11 8 41 11 30 ülmchl 6 18 7398 8 8 41 9 10 51 11 60 1 80 3 08 3 60 4 48 Qottd 1 40 9 31 10 06 II 18 11 A nl rd m W 7 6 9 10 10 66 13 19 l A l fd 0 1 8 14 9 35 11 10 13 34 1 10 tSmorfift het Hapfllsche droom en lottoboek die nommera eu daarom werden zg gwpeeld door allen di rertrouwen meenen te kaanen hebben in den heiligen Vïncenxo Wie nooit te Napels was en de Napolitanea niet kent kan zich niet Tooritellen welken indruk de boTengenoemde gebeurtenis op de meukte maftkte De weesjongeo die de ambe had getrokken werd door liet volk als een OTerwinnaar toegejuicht de lottobanken wareu in korten tgd letterlglc bestormd en op de straat garen de gelukkige winners zich geheel orer tan een ontoonbare btgdscbap Het ergste giug het natuuriyk toe in de wgk della Hanitk waarin St Viucenzo debeRchemheüige is De geheele wgk was geïllumineerd en Tersierd en voor het beeld van den goeden heilige die bewees een hart te hebben voor het Igden vsn t arme volk werd ▼ room gebeden werden zeer onheilige liedjes gezongen en werdeu alle dwaasheden beilreTen waartoe een arm Napolitaan in staat is ali hun een enkele maal eenige bankbiljetten in den schoot vallen Den geheelen nacht door werd feestgevierd en beraen vermicelli werden verorberd Den volgenden avond werd het feest voortgezet er werd een plechtige processie naar het beeld van den heilige gehouden Qroote fortuinen zgn niet verworven want de 2 1 mill lire moeten onder 45000 spelers worden verdeeld Slechts enkele spelers wonnen meer dan 20000 lire de n eesten kregen gemiddeld 50 lire Als de goede menschen eens berekenden hoeveel sg in die vier jaren wel hadden betaald souden zg tot de onaangename ontdekking komen dat de heilige hun nauwelgks allm had terugbetaald Maar een echt lottospeler rekent niet zoo en bovendien wordt hg door de emotie welke de eindelgke overwinning hem schenkt reeds genoeg schadeloosgesteld De beste zaken maakten de lottobanken die de winsten dadelgk uitbetaalden eohter tegen een provisie van ongeveer 337 pi oc en duiar de meeste winners geen geduld genoeg hadden om te wachten tot de termgn van uitbetaling was vastgesteld maakten zg nu de dampende yvermiceui en de nieuw aangestoken barile hen wachtten gaarne tegen dit woekerloon van de bereidwilligheid der banken gebruik De Times c verneemt uit Alexandrid dat de Kgyptische quarantaine raad een deskundige zond naar Mokka Deze rapporteert gruwelgke dingen Er zgu tweemaat meer dooden aan cholera onder de pelgrims dan de zoogenaamde officieele cgfen aangeven Ook bleek dat het begraven der dooden ondoenlgk was Lgken beooaiden den straatweg tussrben Mekka eu Monna Ze h te Mekka blgven er onbegraven Reeds hebben pelgrims de cholera aangebracht in het quarantaine station SItor waar er 50 000 verwacht worden hoewol er slechti plaats en voedsel en watervoorraad voor 11 000 ia Daarom bevat de qimrantaine raad dat er hoogstens 11 000 te Eltor mogen ontsohepen De overigen moeten ingescheept blgven In de gevangenis te Givita Veochia isdeser dagen een humlgk voltrokken Een der gevangenen die wegens medeplichtigheid aan een moord in ISfK geploegd tot levenslange dwangarbeid veroordeeld ia wenschtezgne natnurlgke dochter te tegitimoereu De moeder van zjne dochter zgn broeder en zgn dochter kwamen in de kamer van den Gouverneur met hem samen Daar werden brnid en bruidegom in liet huwelgk verbonden en erkenden zg beiden het meisje als hun kind Daarna gitten man en vrouw na een laatste omhelzing van elkander voor altgd Tranrige bgzonderheden worden med edeeld omtrent net verbranden van de stopmboot Alphonse Zevecke op de Wolga bgRomanovooorrissoglebsk Door onvoorzichtigheid van den een of anderen rooker geraakte een partg katoen daar aan boord in brand Het was mnget k geweest nog jtjidig de nnante aanleg 30 8 95 8 4a 8 41 5 oa 7 15 7 M 7 11a 7 41 7 1i Ooutla MoordrMtUl Niouw rksrk i Cpolle Rottarünm 7 6 5 10 5 10 6 96 5 31 BottsnUm 0 Mlle NMuwerk rk ICoordraoht Oowl plaats te bereiken en de bemanning en de passagiers te redden als niet door verkeerd staren de stoomboot aan den grond was geraakt Nu stond het vaartuig in licbtelaaie voor iemand kon ontsnappen De eenigen die gered werden waren mannen die aan den voorkant van de stoomboot waren en overboord sprongen waarna zg door het ondupe water den oever konden bereiken De meeste paeoagiers die aan den anderen kant waren en daar in het water sprongen verdronken De boereu van het naaste dorp moeten zich bg bat ongeluk onmeoschelgk gedragen hebben Zij weigerden de meniehen uit het water te haten als hun niet een belooning van 100 k 400 roebel werd beloofd Het aantal sloohtoffen it ongeveer 50 Het K v d D bevat ioiïke Neerboach het volgende Het kan n niet onbekend zgn dat er reeds veel gesproken en geschreven is over eene poging welke de medeechrgver der bekende brochure de Heer Van Houten bg den Heer Van i Lindenhout zou gedaan hebben om te trachten van hem 300 los te krggen om daardoor het verschijnen der brochure af te koopen Dat gerucht had Van Houten direct kunnen tegenspreken door bewgs van det tegendeel te leveren waarvoor hg eenvoudig de redactie had te verzoeken kopie van zgn briel handelende over die sOO op te nemen Daardoor had hg zich vele en grove beleed ingen kunnen besparen waaraan hg nu in vele dagbladen en vergaderingen blootstond Men ging zelfs zoover die gewaande omkooperij ala een middel aan te grgpen om di ardfior te bewgzen hoe onschuldig Van t Lindenhont was en hoe laag Van Houten zich t enover zgn vroegeren chef had gedr en Ikzelf heb hem meermalen geschreven zend mg toch in vredesnaam kopie van den brief door u aan Van t L geschreven over die qnaestie van 300 opdat het publiek toch eens kunne oordeeten in hoeverre gg schuldig zgt Maar Van Houten hield zich van den domme Hji scheen zich in stilte te verkneuteren en eens te zien hoe ver de listigfaeid ei het schaamteloos liegen in dezen wel zou gaan overtnigd als bg was dat ieder oogenbliiÉ het tegendeel kon bewgzen van hetgeen Van t Lindenhout ons deed gelooven Zoo heeft hg gewacht en de Neerbosschenaars in alsap gewi tot zg eindelgk wel overtuigd moesten zgn Van Houten heeft geen kopie van zgn brief gehouden ergo hg moet zich die lage beschuldiging laten welgevallen uit gebrek aan tegenbewüs Thans evenwel nceeni Van Houten daÜib tyd gekomen nas om te toonen dat hg wel d elgk en wel zeer zorgvuldig de kopie bewaard had van zgn brief aan Van t L over die zoogezegde 300 en hg zond mtj denzelveo dan eindelgk over ter publiceering Dezelve volgt hier geheel woordelgken letterlgk en Van Houten tart Van t Lindenhout om hem o wien ook te bewgzen dat hot hier volgende niet woordelgk en letterlgk it weergegeven aU kopie van den bewusten brief Amsterdam 10 Juli 1893 G VAN Dbth Den Weledelen Heer Jacob van t Lindbkhout plaatsverv Dirocteur der Weesinrichting te Neerbosch Mgnheer I Als plaatsbekleeder voor uw vader gevoel ik mg gearongen o het volgende onder de aandacht te brengen en in overw ng te ven Gedurende mgn verblgf als onderwgzer aan de Wtesinrichting moest ik zoovele allertrenrigste voor directe en indirecte verbetering vatbare abnormale toestanden aanaohouwen dat het my aan de hand van een Souvenir de Neerbosch niet moeilgk ia gevallen daarover een Igvige brochure met tal van sombere daadzaken samen te stellen Dat een algemeene verspreiding van dergelgke brochure een storm van verontwaardiging zou doen OfMtekeu behoeft zeker ge n bctoo iOllUl HOTTBRDAH li oa ia 18 ln 4 12 58 1 05 1 11 l lt l iB 0 55 I OS l Ot 1 16 I t5 X 38 11 05 It M KOTTIHDi M 00 IIDA lO it io a if sa 10 46 10 63 7 35 7 47 1 51 11 03 7 45 8 07 8 18 1003 10 11 90 1 35 6 60 7 13 8 36 9 38 10 45 11 11 II 6 U 9 60 30 9 59 6 33 10 11 66 6 37 7 43 8 66 lO K 11 15 11 4013 4 47 5 33 01 7 45 8 33 10 08 10 88 6 37 7 69 10 33 5 05 6 46 3 07 10 38 6 16 6 66 8 14 10 38 5 19 6 31 6 36 8 33 9 10 10 53 11 10 9 51 4 47 6 33 10 08 3 40 6 46 6 36 11 10 3 65 6 6 60 11 13 Om IUm 1 AUit U M 8 ment vooral omdat het noott kan worden toegepast of nageleefd Om een principüele beslissing uit te lokken stelt hg tra slotte voor lo het r lement niet verder te behandelen 2o Gedep Staten uit te noodigen in de oanst najnarsvergodering een voorstel in te dienen tot beschikbaarstelling van een provinciale subsidie in t belang der paardenfokkerg De heer Crena de Jongh rapportenr verdedigt het voorstel van Ged Staten waaromtrent nog geene bedissing genomen wordt Na de pauze is het eerst aan de orde de beantwoording van de interpellatie van den heer Visser De heer Goekoop voert namens Gedep Staten het woord Op de eerste vraag antwoordt hg dat Gedep Staten nog geen voorstellen of modedeelingen hadden te doen omtrent de uitvoering vAa het werk der vaartverbetering tnsschen den IJsel en de ringvaart van den Haarlemmermeerpolder In zgn historisch overzicht verzuimde de heer Visser echter de jongste mededeeling van Gedep Staten in de vorige herfstvergadering dat de invloed der opening van het MerwiNiekanaal behoorde te worden afwacht omtrent de vereiachte kosten voor Iwt werk der vaart verbetering In die mededeeling ligt reeds het antwoord op de eernte vraag Gedep Staten hebbeu nog niet alle gegevens te hunner beschikking voor een jniste beslissing van de Pror Staten een volledige voorbereiding is inderdaad noodig Hoe kan men dan verwachten dat thans reeds een eindvoorstel zon worden gedaan Niets vond de beer Visser op de agenda omtrent deze zaak maar achtereenvolgens zgn toch de noodige voordrachten Ïedaan In zes van de eU vergaderingen sedert 887 werd de zaak in de notulen of op de enda vermeld Gedep Staten waren dus diligent En nu de tweede vraag wat hebben Gedep Staten sedert de laatste vergadering ter voorbereiding van de zaak verricht Hier geeft spr een resumé van hetgeen sedert de vorige herfstvergadering ia verricht Daaruit bigkt dat met de ll eering en de Ezpl Maatachappy een breedvoerige gedaohtenwisseliug is gevoerd omtrent de noodige onteigeningen en de spoorverle ng bgzonder in verband met het werk Gedep Ststen hebben daarbg telkens gewezen op het urgente van een beslissing Maar Ged Staten moeten zich op het standpunt plaatsen dat het nnt van het werk nog niet onherroepelgk vasLitond zoolang de invloed der openstelling van het Merwedekanaal en van de vaartverbetenng tusschen Rjjri en Schie niet met zekerheid was te constateeren Ged Staten stonden dos niet nog maar enkel voor de quaestie der kosten Men moet ook daaromtrent volkomen zekerheid hebben alvorens met vrucht een opgave te kunnen doen in verband met het nut en de weuHchelgkheid om in het provinciaal belang die gelden beschikbaar te stellen £ tt wanneer denken nu Ged Staten een voorstel in te dienen betreffende de uitvoering van gemeld werk Zoo luidt Oj HSile vra Een bepaald tgdstip is niet uoir te geven Omstreeks de aanstaande herfstvergadering zal zeker geen voorstel kunnen worden gedaan Nogmaals herinnert spr aan de eigen meening door de Staten herhaaldelgk te kennen gegeven dat de invloed der vaart door het Merwedekanaal eu de verbetering van de vaart tusschen Rgn en Schie nog niet zoo spoedig zal z n te beoordeelen g 35 4 40 0 56 10 05 11 36 8 10 8 30 06 9 30 9 45 36 lO OS 6 85 4 46 4 66 6 03 6 a 5 16 7 07 7 17 7 94 7 31 7 37 31 7 04 7 10 83 7 31 517 491 6 65 4 40 n O II I A En nu is eerst in het laatst van 1892 het derde vak van bet Merwedekanaal geopend terwgl t wel het begin van 1894 zal worden alvorens het provinciaal scheepvaartkanoal zal kunnen worden opengesteld Er zgn welreede vele moeilijkheden uit den w gemimd maar éene moeiJgkheid is voor Gedep Staten nog overgebleven nl om een wèl overdacht en behoorlgk voorbereid voorstel aan deze vergadering te doen Daartoe moet vooraf deugdelgk zgn geconstateerd de invloed van bet Uerwedeen het Rijn Schiekanaal op de vaart door de Gouwe Spr wgst op al hetgeen voora aan is aan het bestuit van 1887 Dit werd ventre k terre geuomeu juist met t oog op de toen aanhangige verlenging van de Rgnspoorcon c sie Men verkeerde ook toen nog in de stellige verwachting dat Noord Holland wel zon volgen als Zuid Holland maar eerst was vooï aan Inmiddels ziet nu een ieder die geen vreemdeling in Jernzalem is dat de handel van Amsterdam volkomen tevreden is met het Merwedekanaal en geen oflfers meer wil brengen voor een vaartverbetering tusschen Amsterdam en Rotterdam Destgds werd ook de financieele last op 1 milUoen geschat waartegenover een inkomst vau rnim 22 000 sjaars werd gesteld Dit maakte het voorstel natuurlgk aannemelgker maar van die inkomst kan thans geen sprake meer zgn vooreerst met t oog op de beweging voor de afschaffing der tollen en Toortfl met t oog op do concurrentie van het tolvrije Merwedekanoal Aan den anderen kant is de financieele last thans veel hooger geraamd door verandering in de werken en vooral door de brug biJ Gouda die thana op een kostencgfer van 8 too wordt gesteld terwgl een vroe re raming ruim 3 ton bedroeg Zoodoende zgn de IJ raillioen voor het geheele werk thans tot 2 743 692 gestegen En dan heeft men nog niet op teleurstelling in de koeten der onteigening in Boskoop gerekend en ook niet de kosten van het joarlgkech onderhoud terwgl men voorts altgd nog staat voor globale ramingen waarmee men zeer voorzichtig moet zgn bigkena de ervaring Tot dekking van die kosten zooden de opcunten vrij wat meer moeten worden verhoogd dan aanvanketgk werd geraamd En voor welke nieuwe aanvr en zullen wg wellicht nog staan ols gevolg van de vaartverbetering Dit daargelaten staat het vast dat bg le groote werken eene neiging tot uitbreiding zich steeds openbaart hetgeen ook bg het plan van 1887 reeds het geval is o a wat de brugwgdte betreft Komt men tot de brugverandering in den weg Leiden Woerden dan stggen de koaten tot zelfa over de 3 milUoen Voorzichtigheid iaduszank Men vergete niet dat allea uit de provinciale kas moet komen en dat deRgksbelastingbervormingook voor hei provinciale belnstingatelael van nadeeligeu invloed kan worden Doen de Gedeputeerde Staten niets voor de Gouwekade voor de belangen van de Boakoopflche ingezetene on voor de belangen van Gouda Zeer zeker wel de belangstelling van Gedep Staten slant bg die van den heer Visser niet ten achter Maar de grondslag van het werk berustte van den aanvang af op de belangen an handel en scheepvaart Reohtvaaidigen die behoeften de aanzienlijke uitgaven uit de proviociale kas Dat ia de vraag en dat was ook het standpunt van ons diep betreurd medelid prof Bnya Op dat standpunt blgven Gedep Staten zich bewegen Aan de thans bestaande behoeften moet de uitvoering worden getoetst Spr erkent ook geen verplichting vnn de provincie om voor de verbetering van de Gouwekaden te zorgen Ook hier weerspreken dit de retroacta terwijl de op zichzelf voor de belangen der onteigening betreurenswaardige vertraging ook geen roden is om coftte que coüte het werk uit te voeren Ged Staten die wenschen te temporiseeren mogen zich dus boudeu aan hun mededeeling ia de vorige herfstvergadering sedert is geen enkele omatandigheid voorgekomen die aanleiding geeft op het door deze vergadering beaamde standpunt in den brief van 25 Oct 1892 terug te komen En spr hoopt dat deze vergadering bg haar destgdw aangenomen houding zal volharden De heer Visser repticeerende zegt cUn indruk gekregen te hebben dat Gedep Staten feitelgk hebben gedaan wat slechts van de competentie de er vergadering was Zg hadden krachtens haar beslnit met de voorbereiding moeten voortgaan en zich niet mogen gedekt achten door de enkele regels in den brief van 25 October 1892 Dit is de hoofdzaak Al het andere kan blgven rusten Al was het besluit van 1887 ongeraden men mag dit als zoodanig niet meer beschonvren na de later gevolgde zes belangrgke beslissingen tot uitvoering van dat besluit l rgelgke besluiten zgn bindend de uitvoering wordt niet beheerscht door een of anderen brief waaromtrent geenerlei beslissing is genomen De algemeene opvatting was dan ook steeds dat alleen nc te beslissen viel omtrent de nitkeering der schadeloosstelling aan Gouda A e8cheiden van al t overige afgescheiden van de vraag of wg het b luit van 1887 zulten uitvoeren blijft t een punt van urgentie om aan de onzekerheid voor Boskoop m Gouda roor de Gouwekaden een einde te maken Zoo al niet een joridieke dan toch een zedet ke verplichting bestaat hier voor de provincie Gedep Staten zelven hebben in Januari 1885 aan den Min v Waterstaat op de onhondbaarheid van den tegenwoord n toestand gewezen De gegevens moeten derhalve zoo spoedig mogelgk verzameld en een bealisaing aitgelokt worden Spr stelt ten slotte ook in overig met de heeren Sluiter en H Molenaar voor Gedep Staten uit te noodigen lo de onderhandelingen met de Exploitatie Maatschappg waarvan sprake is in hun brief van 25 Oct 1892 voort te zetten 2o daardoor en door alle andere hun ten dienste staande middelen in de November vergadering van de Staten te kuuueu overleg n een betrouwbaar overzicht der kosten van de vaartverbetering door Gouda So dit overzicht tydig in te dienen en vergezeld te doen gaan van een bepaald voorstel zooals zg Ged Staten zullen geraden achten De heer Blnssé licht het standpunt toe dat de minderheid van Ged Staten de heer Van Bylandt en spr in deze zaak innemen Hg wijst daartoe aan de aanleiding tot den omvang van het werk waartoe in 1887 besloten is en de belangen welke men daardoor dacht te bevredigen De behoeften van de scheepvaart en bet werk van de Gouwekadeu grijpen iueen Jarenlang heeft men dit werk uitgesteld in de verwachting dat het Rgk een groot acheepvaartkanaal zou aanleggen waardoor het belang van het provinciaal werk zou vervallen Dat groote Rgn kanaal ia echter niet verwezenIgkt het Merwedekanaalplan kwam in de plaats en daarop werd het besluit van 1887 met algemeene op 1 na genomen oinhetpro vinciale werk nu toch uit te voeren in t belang der vaart op de Gouwe Later werd dat plan uitgebreid teu gevolge der agitatie te Amsterdam wegens de verworping van het kanalenplan Tak maar zóo dat de uitbreiding van ons twperkt plan niet zou proejudicieeren de uitvoering alsnog van het grootere Hijkaplan De latere onderhaudelingen met de Regeering over de door de Expl Maatsch uit te voeren werken ondervonden aanhoudend vertraging totdat de energie van den Minister Havelaar wien hij daarvoor dank bracht eindelgk eeu bealisaing uitlokte Wg zijn echter na 6 maanden niet verder gekomen dan toen De minderheid van Gedep Staten is dan ook van oordeel dat deze vergadering zoo volledig iliogelgk op de hoogte moet gesteld worden van alle koateu van alle werken in het besluit van 1887 begrepen en dat tgd noch moeite mag worden gespaard om zoo spoedig mogelgk achter die kennis te komen In dien zin heefl de minderheid bg het college een voorstel gedaan hetwelk overigens geenerlei beslissing behoefde te praejudicïeeren Het tgdverlies van 6 maanden is te betreuren maar het is nog in te halen als men aan het werk gaat en blgft Een beslissing mag inderdaad niet langer uitgesteld worden Gooda moet in t eind van dit jaar weten wat het te doen heeft Langer uitstel zou vele belangen schaden Welk het eindbeslnit zal moeten wezen dair weet spr zelf nog niet Eerst moeten allo financieele gevolgen kunnen worden over ien Handelt men anders men zou onberaden voorbarig beslissen Doch voor een goede eindbeslissing is t noodig dat wg in het najaar weten waaraan wg oua te houden bobben omtrent de heffingen en de werken De heer Muller erkent de urgentie der voorbereiding van de uitvoering van het bealnit van 1887 maar beaamt niet diens oordeel over de houding fn den lantsten tgd door Gedep Staten te dezer zake gevolgd Hü meent dat deze zich wel degel jk konden gronden op hun brief van October 1892 Prov Staten hebben daartegen niets aangevoerd zg moeten dus geacht worden in te stemmen met de handhaving der tot dusver door Gedep Staten gevolgde gedr lgn Dat college heeft dus corrert gehandeld Maar niet dnidelgk is ook z i wat Ged St eigenlijk beoogen Hg begrgpt niet welken invloed in dezen stand der zaken van het Merwede en het Rgn Schie kanaal voorde uitvoering der werken van 1887 moet worden afgewacht Doch nu de motie vast ia aan het oordeel van den heer Visser over de handeling van Ged Staten kan hg haar niet aannemen omdat hg zelfs geen schgn van blaam op dat collie wil le en Hij stelt daarom eea andere motie voor strekkende om erken nende dat thans geen voorstel te wachten was echter de urgentie van een beslissing uit te spreken en GÖd Staten uit te noodigen in de herÜBtvei adering een voorstel te doeiM Het debat wordt hierop verdaagd tot Woensdag 11 ore Buitenlandscli Overzicht Parijs ia weer geheel tot rust gekomen en de Zondag werd weer feestelgk doorgebracht alsof er niets gebeurd was Het eenige spoor van de jongste ongeregeldheden is de sterke neiging welke in verschillende wgken aan den dag get wordt om zich te onthouden van deelneming aan het feest van 14 Juli Ook heeft de heer Loze de prefect van politie aan den prefect der Seine in overweging gegeven 4e gewone retraite anx flambeaux op den av d vóór den feestdr te verbieden om elke aanleiJtifig tot volks verzamelingen die in de t enwoordige omstandighedeiL sUichtgefaarIgk lunnen wordnu reg fl IJf Meu schgnt zich jpei 4t 3 te honden met de viering van den llett J vooral in de arbeiden wgken j De republikeinen c zegt de Figaro c zyn boos op de republiek c Een der conservatieve Senaatsleden spoort de conservatieven aan recht opgewekt feest te vieren want de 14e Juli ie de da die de minst atuitende herinneringen heeft Laten de conservatieven dus toonen zegt hy dat de anderen slechts mopperaars en wg de ware vrienden der republiek zgn Een der social isÜsohe commissies te Parijs heeft reeds besloten dat er geen optocht gehouden zal worden w ons de jongste treurige gebeurtenissen on om geen reden tot rustveratoring te geven Te St Ouen en teSt Déniszal opdcn vooravond van den feestdag een groote social iatisG he vergadering en een congres der socialistische gemeenteraadsleden worden gehouden Met groeten gver worden de noodige toebereidseleu daarvoor gemaakt De heer Peytral de Fransche minister von ftnanciëu heeft oen xfansse Hortie gemaakt Hg kon toen hij zgn ontslag nam omdat de regoering bg een der stemmingen van den vorigen Zaterdag eene meerderheid verkreeg met behulp van de rechterzgde i ker zijn dat men hom zou verzoeken op dit besluit terug te komen niet omdat men in hem den radicaal onmisbaar achtte den steun der roilicaleii hoeft het mioiateriéDupuy toch niet maar wel omdat hg uls minieter van financiën bij de behandeling dor begrooting niet kan worden verTangen zonder al de plannen der rt eoring omtrent den aanvang van het reces in de war te sturen De heer Peytral is dus gebleven terwijl de prefect van politie Loze en de commissaris van politie Dhera de man van de invasie in het Hötel Dieuj hun ontslag hebben gekregen Voor deze beide ambtenaren ia de pil zooveel mogeiyk verguld De arme president Carnot die te Marly genezing voor zgn leverkwaal on bovenal rost zocht moest telkens te Pargs overkomen eerst bij herhaling om de ongeregoldhed n nu weer om do zaak van den heer Peytral in orde te maken Het klinkt haast ironisch dat hot te zijner beschikking gestelde buitenverblgf Mes Délicesc heet Zondag hield prins Bismarck een toespraak tot 400 inwoneri van het vorstendom Lippe die hem op Friederichsmho een bezoek brachten In het Teutoburgerwond in Lippe versloeg Anniniua de Romeinen die de Germanen poogden te ondenirukken Prins Uismarck aprak naar aanleiding vnn deze herinnering uit de geschiedenia over de wenschetijkheid dat de parlementen der kleine staten krachtiger invloed op de besluiten van den Bondsraad behooren to oefenen opdöt het Duitsehe Ilgk niet door een groot Pruisen vervangen worde Dit kunnen zg want daar Pruisen 18 en de staten van gemiddelde grootte 24 stemmen bezitten leggen do kleine staten elk met éóu stem hot overwicht in de schaal Bismarck betreurde dat het nationale denkbeeld geen voet had gevat in de parlementen en rogeeringon der Bondsstaten zooals hg hoopte dat 20 of 25 jaar geleden gebeurd zou zgn Bismarck vreesde dat het nationaal bowuazgn in do ringen van den boa constrictor der bureaucratie verward zou raken die in de laatste jaren groote vorderingen had gemaakt De Boudaroad en do Rijkwlag moesten dat monster bestrgden opdnt de rgk grondvvet zou behouden blgven en do ver tegen woord igera van alle hondaregeeringen zitting zouden behouden in don Bondsraad Biamarck blgft zich zelf niet volkomen geIgk Hg heeft altgd do ckleinpfcoaterei veroordeelt de kleine potentaten bespot lljj was het die bepaalde dat de zittingen van den Bondsraad niet langer openbaar zouden zgn Bovendien is er thans geen sprake van dat het aantal leden van den Bondsraad zal verminderd worden Na drie maanden werkzaam te zgn geweest en 53 maal vergaderd te hebben zijn de heeren scheidarechters inzake he geschil over de Behring zee Zaterdag 1 1 gereed gekomen met het eerste deel van hun taak Op dien d toch werd de reeks van pleidooien gesloten met een rede van den advocaat der Vereenigde Staten den heer Phelps die besloot met de opmerking dat de beslissing der scheidsrechters eon voorbeeld jzou btgvon voor de wgze waarop internationale goschillou behooren te worden behandeld en zou uitmaken wat men voortaan onder de uitdrukking vrge zee heeft te verstaan De scheidsrechters houden nu di elgks vergadering aan het Fransche ministerie van buitenlandsche zaken en hopen tegen het einde dezer maand uitspraak te kunnen d len De vertegenwoordigers der twee partgen generaal Forster vin Amerika en sir Ch Tupper van Groot Bnttannis blgven tot het geven van inlichtingen tot hun beschikking INGEZONDEN Mijnhêtr dé RedacUwr In uw nommor van Woensdag 5 Juli waarvan ik eerst zooeven een exemplaar ontvang voelt nw Haagsche briefschrijver dio luidens zgne verklaring kwandspreekt van zgne bnarlni of beste vrinden c zich geroepen ook den heer Valette en mg een paar ngdige dawen te geven Voor Boover die kwaadaprekerg mg betrefï kon ik gevoegigk zwygen daar de liberale kiezers in het hoofdki iitrict Gouda alU nominer van het weekblad Do Nederlander c die op de jongste Kamorverkiozing te Gouda betrekking hebbon ger eld ontvingen en zich dus vruchteloos zullen afvragen waar ik geze heb ffdat ik de candidatunr Valette zou gered hebben en dat de verkiezing te Gouda ann mgn blaadje te danken zou zgn geweest Maar ik erken dat voor iemand als een Haagschen briefschrijver die menigmaal wat z gen moet wanneer hg niet te zeggen beeft de verleiding groot ia om uu en dan wat uit den duim te zuigen en daarom zal ik hem maar niet au sérieux nemen Zgne ongracieuse opmerkingen over de opname van het portret van deu heer Valette mag ik echter niet onbesproken laten Ik vindt het zoo schrijft hg anders een owazen inval van de redactie om het conterfeitael te geven van een pas verkozen lid die nog zgn sporen verdienen moet me dunkt er zgn wel leden die ouder brieven hebben Misschien agn zg minder gul met hun portret Uit deze en meer opmerkingen meen ik te moeten opmaken dat uw briefschrijver den Zondag waarop hjj vrg man is te veel besteedt om aan het Kuhrhaus te coquetteeren en langs het strand te wandelen en daardoor den tgd miste om zich behoorlgk op de hoogte to stellen van de zaken waarover hiiiicheeu oordeel veroorlooft anders zou ZEd weten dnt vóór het portret van den heer Valette in De Nederlander verscheen reeds de conterfeitsels van tal vau bekende tgdgenooteu waaronder meer dan 30 leden der Tweode Kamer waren of nomen Bovendien vergist uw briefschrijver zich in het doel met de opname dier portretten beoogd ZEd schgnt dit te beschouwflu als eene medaille voor zooveel jaren trouwen dienst of voor belangrijke krijgsen andere verrichtingen Deze opvatting is niet juist De opname van do portretten en de korte levensbeschrijvingen geschiedt met geen ander doet dan om een of andere persoonlgkheid aan het publiek voor te stellen Waar de heer Valette ongetwijfeld zgn portret ter opname in m n blad niet zou hebben afgestaan zoo daarmede eene verheerlgking van zijn persoon bedoeld ware hoeft hg de strekking kennende gemeend met rgn portret niet meer of minder gnl te moeten ziju dan do ruim dertig andere Kamerloden die hem voorafgingen Ik twgfel niet mgnheer de redacteur of uwe lezers zullen gaarne aan het vetzoek van uwen briefschrijver voldoen om hem zgne wandelpraatjes ten goede te hondene maar dat hg door zi no praatjes niet het karakter van oen achtenswaardig man als do hoer VMotte in verdenking moest trachten te brengen ia een opmerking die hy mij ten goede moet houden Onder dankzegging voor de opname heb ik met gevoelens van verschuldigde achting de eer te zgu Uw Dienaar J HOOGENDIJK Jr Redacteur van De Nederlander Qaame nemen mj dit ichnjven tfan den heer H op Wij gelooven niet dat ome corretpondeni bedoeld heeft het karakter van onzen afgevaardigde in verdenking te brengen Daartoe trouwene zouden leij du den Iteer Valette kennen one blad niet beechikbaar geeieid hebben Het was niets dan een vluchtige opmerking aan het adres van den heer U en nm weehtlad Bovenstaand schrijven beutijst dal de critiek over zijn wijte van optreden den redacteur van het weekblad heeft ontstemd De lezer oordeele zelf of daartoe genoegzame reden bestond iets wmroan wij tunjfelen Bid Gouda 11 Juli 1893 M de BedJ In het DagbUd van Gouda van den 12tt Juli las ik dat in eene gisterenavondgehondeu vergadering van het Comitó voor gemeenteraadsverkiezingen besloten was dat de openbare vergadering zoude plaats hebben op Vrgdag a s Ik dacht zoo bij mg zelf heeft het comité dan Iwee ledenvergaderingen gebonden Want reeds in de GoudBche Courant van den 7tt Jnli las ik een nogal tameljjk uitvoerig bericht daarover Ik heb mij daarop tot het bestuur vervoegd en opheldering daarover gevraagd en kre ten antwoord waarvoor zouden tune zelfde vergaderingen noodig zgn indien toch op de eene eene bealiwing genomen is behoeft toch niets meer daaraan veranderd te worden Het bericht in het Dagblad is dus enige dagen oud Em UD VAM HIT Comité voob OXHEXHTKaAADSVEBXIBZlNOftK BOEKBEOORDEELING Uitg Te P NOOBDHOPF OroniDgen t Do TmI riend v n B Baaa Tot ofwia Ung bg soden tuloehuingen kiuinui dei