Goudsche Courant, donderdag 13 juli 1893

Vrijdag 14 Juli 1803 3Sste Jaargfang No 6006 ö mimm mmmi ISieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitg ave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie mapnden is 1 25 franco per post f 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels A 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekendnaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd aten tmnde leh voor SFORTHEUDEN OP HAAT MarktAOSGoDOi bg W SMVÊéWm iiii t kencleD dlenit taew un De Tenjat iga TOOT het meerettdeel allerliebt Tiree aan tweei door H J Garretink ie een leeaboek met aamenipraken Tnaachon eenige itellen znll de leerlingen gaarne ook eene nit dit boekje lecen De itof ii zeer bcvaltelgk en de toon M door dezen Torm natnurlgker worden Vorderingen der chemie c door Dr R 8 Tjndon Modderman In een openbare let f gebonden bg het neerleggen van het hoogleeraare ambt gaf de echr in grore trekken een beeld ran de vorderingen der chemie in de 20 iau dat hg tgne belrekking waarfiam Uitgave van W B J tax NOOTSN te Baarlem Hoeenwaar c eed arnatig woord aan allen die nitatekende weeienverpleging op den hoog ten prg itellen door J K i Moller De ichrgver trekt in deze brochure te veld tegen weelinrichtingen en levert een warm pleidooi voor de opvoeding van weezen in het hniiigezin Beurs van Amslerdam u nn 1 Vor kn lotkoen 98 lOl Vi 101 ♦ 86V IZ 7 i fiV 4 i 98 98 94V ♦ 971 ïi 10l i lOSl 59 84 84 IV l V 106 m 81 mm 88 S ipo 104 800 Bil 101 77 lOlV 106 U7V 140V 1001 100 10IV 101 186 81 981 100 S 96 96 u 118V 101 68V 68Vi 66V 66V 11 1 116 I 68 7V 87 991 nov lOi 10 7 V 7 9lV 10 1 188V 188 100 88 88 10 lO ai 1 161 11 89 io v 104 78 T i v u 180 108 108 1001 lOOV i V 118 HO S4 108 NaDKauKD Oert Nid W 8 diio dito dito a due dito dllo 9 i llaHOia OU Ooudl 1881 88 4 IVAUI InMhrllting 186i 8l t Oomi Obl hp piorl8 8 5 dito lniilTnl8 88 Poarvoii Oblig net tie iet S dito dllo 9 Bdiuns Obl Ooat i 8aii i dlu Oeooni lUO 4 dito bUBolbi 1889 4 dito b Hope 188g U0 4 dito io Roud leen 1888 6 dllo dito dito 1884 6 Brtmi Ferpel lohuM 1881 4 Tiianau Oepr nr laee 1811 1 4 Oeo leenlngieriel Geo le nin lerie C ZuisAva Bir Ueo abl I8ui t Mniuo Obl Buil Soh 18 0 6 Vamili I i Obl 4 onbap 1881 AHniaiAM Obliüitini 1881 S i HoTTCiiDAii Stid loon 188 8 Ntli N Afr Huilloln i nd AniDdib Tab MU Otliflwlen DiliMutHbippU dllo Arab Hypolheekli paadbr 4 CiUtMg d Vonleul Mnd lOr Ilynilbeakb paudbr 4 NodorlanUMhi bank aand Ned llandolmaatMb dito N W k Pao Hyp b pandbr 6 Botl llypotbrakb pandbr 4 Utr Hypotbeekb dito 4 OoiTixa Öoat Hong ban i aand Ruil Hypotheekbank pandb i l AnaUA Equit bypotb pandb 6 Maiw UG Pr Uen eert Kao Holl U 8poarir HU aand l Hg tot Kipl v atBpv und Med Ind Bpoorwegm aaod Ned Zuid AlVlk Bpm land 6 dllo dito dito 1891 dlto5 lTAUB 3poarwl 1881 89 K Bobl 8 Zuld IUl 8p e A ll Obl 8 folCH Wariohiu Weanèid and 4 EiiBL Or RuH pw Hg aand i Baliiaobe dllo aand ïaitova dito aa d 5 Uani Uombr dito aabd i Kurak Cb Anir Bp kap aand 8 I oiotro Sewait 8p MU oblig i Orel Vitobak lito oUlla 5 ZaldWeat dito aand t dllo dito oblii 4 AMana Oaol Fae Bp Hg obl Ohio k North W pr C aand dito dito Win St Petor obl 7 Danver k Bio Or Bpm eert v a IllinoiiCaolral obl in goud 4 I uii k NaibvUle Cerl v aand j Mexico N 8pw Ug lo byp o 8 HLlB Kaniaa v 4 pot prei aand N York OnUrio k Weat aand dito Fenna Oblo obl Oregon CaUr Ie byp in goud i at Faal Hinn k Idanil obl 7 Uu Pae Hoofdliiu oblig dito dito LincCol lebyp 0 8 Cahaoa Can South Carl v aaod V N C Hallw kN loh d o O Amalard Omnibui Mg aand Botlurd Tramweg Maali aand Nbd Stad Aroitenlam aand 8 Stad llollonlam aand 3 Bauiia Stad Ant orp n 1887 Suul Bruiaol 1886 UONO Thoiu Rcgullr GoaellHh 4 OoaTINR Staatileoning ISM 8 K K Ooil B Or 1880 ÏI SrANja Stad Madrid 8 1888 Nan Ver IWi Hyp Spobl oert I I iNEirHTiNaiN waijia oivaah acuAoa or niKotx ttiiiNiH vaaooaiAxa BDRODMEBSTER en WETHOUDERS van GOUDA i Qelet op art 6 en 7 der Wet van den 2n Juni 1875 Staatiblad no 95 Brengen ter algonieene kennia dnt op do Secretarie ter viaie ia Relpgd een veraoek met bghigen vu Oebr Verklag om Tvgonniiv tot het oprichten eener atoom graanmalerg in het perceel gelegen aan de Weathaven Wnk B No 181 Kadaiter Sectie ü No 1101 Dat op Woenadag dim 26 Juli 1898 dra namiddag ten een ore op het Raadhnii gelegenheid i om bezwaren tegen de gevraagde vergunning in t brongen en dat gedurende drie dagen vóór dien dag op de Secretarie der Ueoeeote van de ter sake iogekomm Schriflureu kan worden kennis genomen Gonda 12 Juli 1893 Bnrgemeeater en Wethooden foomoemd VAN BERÖKN HZBNDOOBN De Secretarii BROUWER SCHOUW BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA Gelet op art 1 dor Verordening op het zuiver houden enz van Wateringen Slooten en andere Wateren die aan bijzondere perionen toebehooren Brengen ter kennii van de eigenaren der ilooten langa de Lange en Korte Korte Akkeren de Hcerenkade de Jan Pbilipakade en de Bleekerikade dat op Dinad ig den IH Juli aaoataande over die wateren zal worden gedreven eene SCHOUW ten einde te onderzoeken of ze behooriyk gezuiverd zgn van dryvend vuil en andere toflen die de dooritrooming van het water kunoen belemmeren of Btank of achodelgke uitdampingen veroorzaken en welke zaivrriog door en ten küit4 van gezegde eigenaren behoort te geichieden Gonda den 10 Juli 1893 Bnrgemeeater en Wothouderi voornoemd VAN BERGEN UZENDOOBN De Seoretarii BROUWER B C H O D W BURGEMEESTER en WETHOU DERS van GOUDA Gelet op art 1 der Verordening op het zuiver honden enz van Wateringen Slooten eii andere Wateren die aan bgzondere peraonen toebehooren Brengen ter kennis van de eis enaren dor slooten gelegen langi de Ie 2e 3e en 4e Kade bg de Karnemelkiloot die langs en achter di Boelekule en die tuiicheo den Kattensingel e i de Wetering van af de Spoorwegstraat tot aan de Crabethitraat dat op Maandag den 17den Juli aanstaande over die wateren zal worden gedreven eene SCHOUW ten einde te onderzoeken of ze beboorlgk gezuiverd zgn vaii drgvend vuil en andere stoffen die de dooritroouing van het water kunnen belemmeren of stank of schadelgke uitdampingen veroorzaken en welke znitering door en ten kostte van gezegde eigenaren behoort te geichieden Gouda den 10 Juli 1893 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BIIOÜWEK Juli Watergettlden Hoog I aag Hoog Uag 6 19 1 44 6 46 8 10 Vrgdas 14 11 8 88 8 87 S OÏ Zalerd IS 7 08 8 98 7 17 8 SJ Zond 18 7 5 4 1 14 Maand 17 8 88 6 01 8 B8 6 J8 Dinad 18 9 0 6 46 9 4 6 07 Woen i 19 10 06 80 10 86 6 BI SprlngtU 16 JoU Maan Zon Jull Opg M Onderg A Opg Onderjr 18 i 66 8 16 1 Juli 8 43 8 14 U 4 88 9 01 7 8 48 8 91 6 64 9 80 18 8 64 81810 784 19 61N M 19 4 08 8 09 8 47 10 0 96 4 10 8 01 10 08 10 1 81 4 19 7 69 II 8 10 88 7 Aug 4 80 7 8 BtedelUko Zwenuobool li Juli imidd 18 u Oiwaro dor temperatuur van de luobt 68 gr Kahr hot water 70 ADVERTENTIBN Arts E FABER OO0 ARTS imi flOUTSTIAAT 19 s GIAYElAüK Spreekuren alle werkdagen van 111 en l a uur In GOUDA wordt ter Overname Gevraagd eene ZAAK onverschillig welke die een burger bestaan afirerpi Brieven onder motte aGeheimhoudings aan het Borean deier ConranL Ooada Soelperadmk van A Bai A t Zoos KIEZEItS VOOR DEN 6EME MGR4An worden nitgenoodigd tot het bgwonen der 0pito£e i fttelii welke zal gebonden worden op VRIJDAG den 14 JULI e k des avonds ten 8 nur in de aal KUNSTMIN der Sociëteit ONS GBNOBGENt tot het stellen van Zes Candidaten voor de a s Gemeenteraada vetkiezing Volgeni art U t aii htl Rtglement wonfcn ALLEbN KIEZERS UU dtie bgem komU totgtlatm Namens htt ComiU H STRAVER VoortÜter D 8AMS0M Seerelarü iiiMi Hf iiEiaf Wegens verandering in Zaken van af WOEJ SDAG li JC Lf van alle voorhanden zijnde Wtr tegen veel verminderde prijzen Be VER EO O F geschiedt uitsluitend i CONTANT F F Knalmann Wijdstraat 17a lederlandsche Stoombool ülaatschappij De Stoomachepen BOLLASD kapt J 8MIDT en BATA riBB kapt J SAUEB vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor vracht of passage vervoege men zich bg de Cargadoors der Maatschappg Boompjes 72 Ie Rotterdam De Stoonuchepen losaen te Breweraquay de markt van Boter en Kaaa te Londen LUTEIN in de V Klil OTIiNG BIJ GELEGENHEID DER TTrij © IPa arca ©2nxri SLrlct ZIJN TE BïfKOMEN BIJ £ A Bltl KM Langre Tiendewcg PRIJS 1 11 LOTEN voor 10 Zser Nette Qesteendrukto ummm worden GELEVERD door A imiNKMAN en Zn PEANSCHE STOOMVERVEEU Giieiiiiscbe en Zwltsersche Wasscherij Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen H Oppenheimcr llolterdam StoIlwerck B Hart Cacao Haa ata eivtt 4 kaefata haatraaiia kaHe Specialiteit roor het atoomen en verren van alle Heereuen Dameakleediugstokken ook alle soorten Meubelen Ijedikantgordynen Tafelkleeden Trjlpen met nieuve patronen geperst Kwasten GarnitQren Neteldoek Talles Kanten Veeren enz A Ue goederen kannen in elkander blgren en worden onschadeiyk voor de geaondheid bewerkt Goederen kannen in 4 dagen afgeleverd worden AQSNT Toor tioada en Omstreken h A VAN OS Az CACA Kleiweg A No 73 Een w re Schat Voordaellgl BartOaoao l lUuto Fiad H o la kart vona Kepend 8p d e oploeburlidd IIJu nv ddidau miak ilMdi dijkiuti l cild dea dnoki la bllkkaa taaaea k 25 Caeaa kartaa = 48 eaet 1 C M brt = 1 8 ent 1 kif Cmm V ita i lww Vi H B Coilitai Bapkatukkna ens Sitni Eipedlti jQllna Mattenklodt AmbriuD Xdvmtmt 10 voor de ongelokkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime oitepattingen ie het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBRWABI G HoUandeche uitgave met 27 afb Pr s 2 golden Ieder die aan de verachrikkelgke gevolgen van deae ondengd Igdt moet het lecen de oprechte leenng die het geeft redt iaariyks dnisend van een aekeren dood Te verkrggen bg hetVerlags Magazin te Leiptig Nenmarkt 34 franco tegen maending van het bedrag ook in poatiegoU en in eiken boekhandel in Holland BINNENLAND GOUDA 13 Juli 1893 Dinsdag en Woensdag had aan de Hgks hoogere bnrgerechool alhier het jnariykach openbaar examen plaats Bovordenl van I naar II Mej D C Vorster G P Prete A J M Spierings Mej M W Julin Mej W J Can A Herman F H Koogman J A Donk J W van Kampen J E J Veldhuijien P N Krniswijk C J W Ottolander O Nieburg P M de Raadt I Noothoven van Goor voorw niet bevorderd 4 Van n naar III P C de Vooys W F F Bcnndore A J Verburg G de Joilgli C M Herman de Groot S van Eek Mej 1 C II IJssel de Schepper li H Linn H J WHuber M Zu dnm D Maarschalk J liodenborg voorw V Hyl voorw J A vander Breggen voorw Niet bevorderd 3 Voor enkele lessen nog bevorderd de volgende meisjes E E Btnjsman Ch Hendriks A Burgerpdijk E M Vermaat M W van Kekem Van III naar IV C J van der Lüo N Panl 1 F W van Niel Schuuren M E llioolen voorw F Welter voorw Niet bevorderd 2 Voor enkele leasen nog bevorderd J L Beloige Van iV n it V I G B van Kamaen J 0 Httber G Straver F C O de RidJer U 1 J van Voorthuljzen D Begemann 1 StolK G N Verdoold M Schreuder D W IJssi I de Schepper voorw P Mjjulielf voorw Niet bevorderd 1 voor enkele leasen Be 4 leerlingen van V Kutie m do vacantie deelnemen aan het eind examen voor de provincie ZnidHolland dnt gëhoqden wordt te Rotterdam Ten slotte geven wj het volgende overiicht i Volledig Onderwgs Enkele lessen M on nxet bevor met S w voorw bov 1 derd bev 1 m i m m 1 m m I II 3 I 4 li II K 1 3 4 5 23 III 3 2 2 1 8 IV 9 2 1 1 12 De uitslag van het op II 12 en 13 Juli ten overstaan van curatoren gehouden overgnngseiamen van het stedeljjk Gymnasium u als volgt alphabetisoh Bevorderd van I naar II P A Both J Greup E van Kekem H van der Meer G FEUILLETON O E X XT KI Naar het Uoogiuttêck XIX 7S ffls dat de Heer Jezui vraagt Auguusje met haar vinger wijksdcI sd bigkbanr trotsch op haar kunde ik ken hem wel maar diwr boven in de wolken is er noji een wie is dat Dat is KiJD Vader oase lieve Hoer U dat lil een oude man Uaa zat bij wel spoedig stertcn vOqzo lieve Heer sterft oooit Auguusjo Toen zetto bet kloine schepaeltje vo ontzotiing iMide handen in de K jde Sterft nooit Nu begrijp ik er nieu meer van I Kn wanneer zal do Heer Jezna dan eindelijk eens aan de regeering komen Olifior kon slechts mot moeite tyn lachen bedwingen hij gaf Maria Louize nograaaU de hand Geef jij nu maar antwoord op die vraag dus tot aanitoads in de godenallee als je te voren nog In de stad eeo bood u bap te doen hebt En h zag haar ameekeDd aar sta my toe dat ik van nu afaan altijd mgn koffie in jullie gezHltehap mag gebnitken Dat kleiotje amusoert my en het is ook zoo vervelend om altijd alleen te ootbijton Zjj knikte hem vriendelijk als altgd toe Ja zeker als eereïid zijt gij aan onzen ontbijttafel steeds welkom maar je moet wat door de vingers zien wanneer AugUQ e van tjjd tot tgd blaken geeft een F van Reenwyk voorw G Dnger voorw niet bevorderd 4 Van II naar III A ten Bosch J P L Roeper Bosch C O Buvjs voorw A O Heij H J F Heijman F G Knotterus A Over J bosch M J van üven B van dor Wal niet bevorderd 1 VnnO Vi IV G A Beokeukamp T Hagen G J J de Möojj H W Overboach N van Schouwenburg niet bevorderd 1 Van IV naar V L Boathoorn 0 8 v Dobben do Brnijn A D Cheriex M A van der Haer H M R Leopold M Rosbergen niet bevorderd 0 Van V naar VI J H van dor Heulen W N A J Brand van Strnaten E Wolff Een leerling der 5e klasse voor enkele lessen doet dezer dagen admissie cxamen voor de 6 Twee leerlingen I uit III en 1 uit V hebben aan het examen geen deel genomen omdat zü elders examen deden De 8 leerlmgen dor Ce klasse hebben reeds vroeger een voldoend cmd oxamen aigelegd Het resultaat van dit schooljaar is dus ah volgt KI Onvoorw Voorw Niet samen bevorderd bevorderd bevorderd I 4 2 4 10 II 8 1 1 10 III 5 0 1 6 IV i 0 Ü 6 V 3 0 0 3 VI 8 8 Totaal 34 3 V if Wy lezen in het Schoolblad De vorkiezin van den heerT O G Valettileeraar aan de ryka hoogere burgerschool ii Gouda tot lid van de Twoede Kamer der Staten generaal doet opnieuw de noodzakeiykheid inzien dat uitvoering gegeven worde anri een bepaling der Grondwet die betrekking heeft op de finoucieele positie waarin ryk ambtenareu by het aanvaarden van dat lidmaatschap verkeeren In art 96 der Grondwet wordt gezegd nadat in het eerste lid de amhten zyn opgenoemd die met het lidmaatschap der Staten Geueriml onvereenigbaar zyn De wet regelt voor zooveel Doodig de gevolgen van de vereenigiiig van bei lidmaatschap van eene der beide Kamera met andere dan de in hei eerste lid uitgesloten nit a Landskas bezoldigde ambten Deze bepaling kwam niet voor in de Grondwet van 48 doch is by de herziening in 87 er in gebracht Te vergeefs echter wachi men sinds g jaar op hei tot stand komen der bedoelde et en dit heeft ten gevolge dat de positie opvoeding genoten te hebben en met oen vroalgk lachje voegde zg orbij Daarentegen zorgt zij voor bet discours on originoeler on amusanter dan menige groote gast Ik ben overtuigd dat wij op villa Hazard spoedig ni t meer buiten haar zjtlten kunnen De muziek speeldo een potpourri uit die lustigen Woiber terwijl de beau monde onder levendig gesprek in de godenallee heen en weer wandelde Freule do Giroovale had zich nu eenmaal in het hoofd gezet om don meer dan prozaiachen zoebecr Hoïonklingen in oen poëtisch mensch te herscheppon en daarom Het zg geer gelegenheid voorliijjaan om iiaar gooden invloed op hem te doen gelden Nu ook had ze hem weer boet Vl heb wat met u te bepraten monsieur ie baron I zeide zij zoo allerliefsl mogelijk terwijl zg haar neusje dat blauw zag van koude naar hem opbief Hij tiik beide handen in de zakken van zgn jas en stond even gelaten en rustig eo vastéewortehl viïór haar als een boom Nu maak het dan kort en niet aandoonlgk antwoordde hij phlegTiatisch Ik bewonder ui Gister hebt gij too n koioasale waodeliog gemaakt Gij hebt met prina Maximiliaan en nog tweo andore heeren don goheeleo weg lol het jnchtrondez vouz to voet afgelegd Vijf uur fang Dat is toch niet veel Wg waren met ons vieren t Dos bobben wy per hoofd slechts 500 uur en oen kwartier 1 Mot open mond zag zg hem aan terwijl hy ematig voor zich keek Dat ii waar mon Dïeu wat heb ik dan eigenlijk gedacht Hg laohie luid Zektr ieU dat ik niet op een van een ryksBmbtonaar die toi lid van deTweede Kamer vertosen wordt allei behalvegoed verzekerd ie Alleen vpor de militairen ten opzichte viu wie een afjsonderiyke bepaling in de Grondwet voorkomt in hot nonactiTiteit trocteinent b j de wet geregeUt Zoóals hot nu staat moot voor iederbyzon der geval een afzonderlijke regeling getroflfeii worden Toen Dr J Zaajer Azn indertyil voor Leeuwarden in de Kamer zitting nam had hy zich vooraf verzekerd gedurende zyii lïdmaatachap verlof als leeraar te zullen ver krijgen met een verlofstracteraeul van 1500 De regeering zorgde daarb dat indetydoiyko vacature aan de h b acnool te Leeuwanlen voorzien werd Met den heer Valette is naar bericht wordt een voor hem minder voordeeUge Bchikkiug getroffen Hy krggt een jaar verlof met behoud van trocteraent doch moet zelf de kosten dragen zijner vervanging h leeraar Hierdoor verkeert hy in dezelfde sitie ala een leoraar die om de een of andi particuliere reilen voor het doen eener wetenHchappelyke reia of wegens ziekte oen jaar verlof krygt want ook dan wordt gewoonlyk deze regeling gemaakt Wanneer men echtiT door de kiezers tot lid der Volksvert enwöordiging verkozen wordt en dus geroepen wordt voor het openbaar belang op te treden moeht de rogoling wol een weinig minder bezwarend voor den betrokken persoon zyn en in ieder geval is wetteiyke Reling oer gewenscht opdat in het algemeen rykRambtenaren voor tl zÜ die geen fortuin hebben weten waarop zij by een verkiezing tot Kamerlid kunnen tekenen Maandagavond uur zullen op de bovenzaul van het Koffiehuis ede Harmonie op do Markt do hh Grootendorst en Dercksen voor de kiezers optreden Onder do jongelieden die voor het eindexamen der H B B met 3 j c teWagening n geslaagd zijn komt ook voor C U vanÈck te Gouda Door de politie alhier is aangehoudene K die nog eenige dagen hechtenis moest ondergaan Heden morgen is in de Lange Gioenendaul een wiel van de wagen van den landbouwer J V te Capelle a d iJsel geloopen waardoor de wagen kantelde en de vrouw van V die daarop zat onder den wagen viel Zy kwam met eenige lichte kneuzingen vry zonder dat neeskundige hulp behoefde ingeroepen te worden pijpekop zou durven neerschrijven fl Rekenen alle zoelirdeo zoo goed als u vla doorsnee wel Het tijn alls geestige lui Daarom gaan er ook meestal elf MoofHcieren in het dozyn Kspérance bield niets van gesprekken die een zekere slagvaardigheid eisohlen IA drukte haar moQe togen zich aan on Iraohtte het gesprek een interessante wendtng te geven Ik moet mijn hart warm houden het geen klomp ys worden ik bevries by na brr ik l k or wel een ganzenhuid op na te houden t ff Verwondert u dat Me dunkt dat dit oea he gewone tooetand by u ia Ditmaal voelde zij den steek vWel foeiy u spreekt geboel tegen beter weten in alleen maar om mij te ergeren l Gij kunt niet aens een gans van oon zwaan onderscheiden Voita tout Maar au f r Dd zijt gg toch de meest poetiiohe man die er rondloopt en at stelt gg u ook nog zooruw en krygshaftig a i toch zal ik mgn weddenschap wol winnen on dit zeggende keerde freule de Gironfale zich op haar hoogo hakjes om on prudde een tgdlang Ik mfld mij zeer onderdanig present freule von Speyern zeids von Hovenklingoa torwgl hü front maakte on met oon krachtige bagstem de juist ingevalle melodie meezong Wat ben ïk blij wat ben ik big hoo drijft nn ll t verlangen Haar het schijnt wol dal m jn vréugde van zeer eenzijdige natuur is ffO neen ik verheug mij ook in elk geval dat gij zoo muzikaal tijt Ik sing heel moAk 1 a wst ik au ga ia Voor het beroep naar Gouderak is bedankt door ds J Huya ie s Greveldnia Kajpello Op Woensdag 2 Aug a zal te Stolwykersluis eene vereenigde vergadering worden gehouden van het dykcollege met hoofUingi landen van de Krimpenerwaard tu desevetgadering zal de rekening van het hoogheemraadschap dienstjaar 1892 93 worden behandeM vaslf sield Door den heer W Kool te Moordrecht is aangouomen het reconatrueeren van den windscheprodmolen tot vijzelmolen voor rekening van den polder Groot Dnivendrecht onder Ouderkerk aau den Anutet Aanuemingssom 10 800 Zaterdag middag had de landboower P B in llüzendonl te Haastrecht wegens de hevige warmte zyne bovenkleederen nitgeirokken om daarna een voer hooi huiswaarts te brengen Dit goe had hy op een hoopje gelegd cfi stak daarna zyn pypje op Terngkomendo vond hy in plaats van zyne kleedensn een hoep nsch Flet schynt dnt vonken van de pyp h t hadddon doen verbranden By de gehouden verkiezingen van een voorzitter van den polder 8te n in plaats van den heer D Zuydam dia bedankt heeft werden mtgebraoht 895 stemmen waarvan 361 op d heer A Hoogcndoorn en 24 op den heer J Boere De gemeenteraad te Schoonhoven heeft besloten gratis aan het ryk af te staan een terrein bonoodigd v oer het maken van eene schietbaan De gemeente Krimpen a d TJiel leed Dinsdag een gevoelig verlies door het overlyden van den heer A van Walsnm Kz oud lid van de Provinciale Staten De belangen der gemeente werden door hem gednrende vele jaren als raadslid behartigd Om zyne goode hoedanigheden mocht hy zich de algemeeno achting en sympathie verwerven De gemeente heeft een braaf burger de armen hebben eenea weldoener in hem verloren Woensdag 23 Aug zal te Woerden door de Harddravery vereeniging Wilhelraina een groote tentoonstelling van fokpaarden worden gehouden benevens een wedsiryd van t schoonst in het taig loöpends paarden eu hanldravery van paarden van zefesen klaar studeoren Zij zag hem plotielütg met bolangitelling aan tot nu toe had zg haar oog slechts koel en onvorBchillif over hem heen laten gaan Nu De nieawsta liederen van froule von Speyem w la bonne heurel Maar eerst zult gtj te toch in uw besit moeten hebben lanig trouwhartig maar toch schalks en brutaal zag hij haar aan Zyn witte tanden ackitterden wnarlgk in den belderen zonnetobijn Koudt gg aau mi dien buudet niet willen opilragen en mÜ ren presentexemplaar geven f Dat betwQfel ik Dan zal ik helaas diep io mijn beurs moeten tasten pDat zal bezwanrlyk gaan Ken wolk ligt over haar voorhoofd zij ketrt zioh om met oen van dta onverhoedccho bewegingen die heé duidolgk zeggen dat KÜ het onderwerp wenscht af to breken Mijn liedoren zijn voprloopig slechts voor mijzeUo geoora poneord en zoolang lo niet zoo populair zija geworden dat alte striiatjongrns ie fluiten zal ik ze aan niemand zelfiniet aan u uit vriendschap opdngon Hovenklingen scheen volstrekt niet van plan ta zijn weg ie gaan integendeel lachte hü nog ondeugender dan zooeven en bleef vutïr de hofdame slaan ffOp uw woord Zult n uw lieileren san mij opdragen als alia straatjongens se fluiten Ongeduldig maar looh met zeker vermaak trok ze de sobonders op ivDan in ieder geval lachte u Prins Maximiliaan kwam hen met tiJn ruigharig roodgeel japanaoh hondje tegemoet