Goudsche Courant, vrijdag 14 juli 1893

Directe SitoorwegverblDdlng met GUUUA Zonicrdienst 1893 AanRevangen 1 Mei TUd vao Grcenwicli j injii ia na n 1 ll SB 1 84 3 48 4 50 5 88 5 68 7 10 a8 88 8 43 9 35 10 48 11 19 58 1 05 1 18 t lO 1 38 1 88 1 ttOTTKHDAM 10 88 10 98 10 39 10 48 10 58 COHHB PONDBKTIE Ef nige lezers vroegen on of we het programma der muziekuitvoering van heden avond in olis blad wilden opnemen We moeten hen tot onzen spgt teleurstellen Op onze vraag kregen we ten antwoord dat er nmdar programma werd gespeeld Alles dus louter fantaaü 10 8 08 8 13 81 19 3 35 3 48 4 08 Il A A S r llBite 5 58 7 80 7 439 88 9 46 10 19 11 3318 15 1 8 8 15 8 45 3 43 4 16 4 48 5 81 7 04 8 C Voorb 5 68 10 85 1 48 4 48 7 10 iouiU 7 30 8 40 U 04 9 47 10 49 18 U 18 31 1 01 1 87 S l 3 43 4 45 5 85 6 59 7 13 8 86 9 38 10 45 11 11 11 30 Zev M 7 18 8 68 I Z e W 7 l9 01 HARKTBBBIOHTKII Ooada is J li is s Orsnen met uer veinia aaavoer niat dan tot lagere pnjxeo te verkoopen Tanre Zeenvacha 7 10 i 7 40 Uindera 8 80 i ƒ 7 Afwijkaada 0 Polder Iff l n Booda Allgel f i f Boggsi Zsmwaeha 1 40 i 6 80 Peldar i Oersti Ck 18 Itloeiü 8 30 7 60 8 13 9 68 fo lt 10 67 IS OS 18 46 8 80 8 46 3 U 4 13 4 43 6 80 5 51 7 48 8 85 10 03 10 36 BurKerlUkeBtsDd UKBOUEN 9 Juli Margarotha ouden J yar loot an O den Hartog lO Adriana ouder L J Donker an A Luijoenburg 11 Oerardaa Johanna oodar J WloMT en C C de Kn gt Itenilrika ouder A Tloolmoijrr W Beabeen OKHUWD 11 Jali J P Prang aa J A vaa d 8p U a Han 8 ÖB 9 18 9 34 10 07 11 87 18 41 18 61 1 39 1 57 155 t IS 5 85 6 65 8 37 7 43 8 58 10 18 11 15 11 40 AllMs f 8u PnUcka 15 lia i Ut UJS Uate Ooada Oudew 6 80 64 Woerden 5 59 7 03 8 18 Haroalsn 8 08 7 11 Utrecht 8 13 7 88 8 88 UTKKCHT nOUDA 9u64 11 34 18J 3 18 50 8 56 8 3 58 4 43 S 03 6 38 a7 48 8 09 3 50 10 07 10 410 08 18 80 8 80 4 07 6 01 5 18 9 06 10 16 f 18 34 4 18 6 38 9 1110 84 10 83 18 48 4 84 5 40 9 19 7 80 8 38 9 84 10 3 18 0 18 56 1 88 3 87 3 40 4 37 6 80 5 53 7 08 8 80 8 419 3810 40 11 88A HSTiiEDA II OOUD A Am Urdsii U a 7 65 9 40 11 10 11 87 8 30 DA HTBliCIlT 6 8808 407 66 8 0 o8 81 I0 I9 11 18 41 8 83 3 18 4 18 4U7 6 83 8 01 7 45 3 38 10 08 10 39 1 Ulreobt 8 33 7 50 9 11 14 8 37 6 31 7 5ir 10 88 i Hariaelen 8 48 9 04 i 11 88 8 45 5 45 5 45 8 07 10 88 Woenlen 53 3 11 8 41 11 30 8 68 5 16 8 58 8 14 10 38 Uudawaler 7 07 8 19 1 419 10 51 11 50 1 80 3 08 3 50 1 48 5 89 81 8 36 8 83 9 10 10 58 11 10 laouiia e O U n A A IsTmDAli 40 8 81 lO Oa II 18 11 8 51 4 47 8 83 10 08 3 40 6 45 8 36 11 10 I Aicalenlam Wp 5 50 8 10 9 56 11 86 11 48 8 45 8 65 8 80 11 88 aouds 7J0 89 10 44 18 18 19 66 1 40 Om Bimaha a tUaaa la aa 8 Ua f A Hengiteii geboren id 1890 of itoegn U Prgi ÜJO all 1 Ooaden Modulle 2e 100 en 1 Zilten 8e SO en 1 Brosiea B VenlenaMrrien met hue Venleai der Torig dekking le Pnje 10Ü en 1 Ooodeii Me Uille 2e 60 en 1 ZiWeren 3 25 en 1 BroDZ n C WedHrfid tu t echoonit in bet tuig loopende putdea U Prfli 100 2e 50 S 25 Namldd ge 2 nnr Huddnrerii tan Purden nn Zenen ktut Prga 250 le Premie f 100 2e Premie 50 3e Premie 25 Het il rerplicbtend geiteld ondar klenr te riiden Voor hei gerechtahoi te a flnrenhage atond giateren terecht U D 53 jaar thana zonder beroep vroeger Kaokwaiirnemer te Bchoonhoren ftppetiaat van een rounia der rechtinnk Uf liottordam waarbg hg tot lea maanden gerangeniaatraf ia reroorifeeld wegena rerdaiatering T n 22 w lke ho zich f a hebbeo doeu atgeren door iemand te Itergambacht utot wten hg ala gemachtigde optrad in xake eene procedure voor het kantongerecht te Bchoonnoren gevoerd tegen bedoelden peraoon oit Ilergambacht die lïe procedure verloor en daardoor veroordeeld werd tot betaling van 1 X wegena geleend geld Ücklakgde zon san zgn laeigever hebben opgegeven de bovenbedoelde 22 noodig te hebben voor het aanteekeuen van hooger beroep tegen s kantonrechtera vonnis en voor het dagvaarden van dn tegpnpartg Miettegeoataande de pertinente verklaringen van beklaagde laatgever en diena hniavrouw dat de 22 aan bekl voor gemeld doel waïen afgegeven tenvjjl dat geld daarvoor niet ia gebruikt noch teruggegeven bleef bekl ontkennen eenig geld ontvangen te hebben Advocaat generaal mr Telder herinnerde er aan dal bekl reed meermalen verachilleude peraonen voor wie hg al gemachtigde optrad ongelukkig heeft getusakt en meende dat hier van toopaisiug waa het spreekwoord de kruik gaat oobing te water tot ie breekt Overigeut achtte adv gen bekl a verdediging onhoudbaar en vorderde beveatiging van het vonni a qno Uitapraak morgen De 23ate algeiueene vergadering der Nedkrlandache Vereeniging voor locaalapoorwegeu entramwegen rJil Vrgdag te Utrecht in Tiv4U gehouden worden i Ala beatuuralid moet aftre latt de heer H A l erk herkieabaar Behandeld zullen o a worden de rapporten der commiaaiën in zake bet afachaffen van tolgelden het bergden der railii door karren enz Door het beatuur der Utrecht cho Trammnatacbnppg Kal aan de leden eene matiaér mueioale worden aangeboden in Tivolic Sedert 7 deier wordt uit eene gealoten vitrine ataande in een der lokalen van het Nederlandach Muaeum aan de Btadbouderakvle te Amaterdam vermiat een groen fluweelen brieitaachje met overala veraierd met bofduurael van goud en iilverdraad waarop de naam van Pancr tua van Maaswijck Oonatantinonel einde l e eeuw lengte 10 centimeter en ï millimeter breed 19 centimeter en een waaier in welka midden bet portret van Frederik den Qroote te midden van eene wapentrophee aan weeraagde een veld en teealag lengte 29 centimeter en 5 millimeter De aPetit Maraeillaiai meldt dat eene jonge en rgke vreemdelinge de prinaea W op baren doortocht te Maraeille aldaar onverwachte het leven geachonken heeft aan eenen vierling drie jongena en een meiqe Volgen de jongate berichten nnoten moeder en kinderen eene goede gezondheid 01 7 8 7 88 7 39 7 4 1 55 8 48 8 49 8 5 9 05 londa Meordreehl Nieuwsrksrk Canalla J BoiUidam 5 5 10 5 19 5 88 5 88 1 13 1 88 l S 11 01 11 10 11 88 Voorl 8 0 1 9 18 no I Oonde Amterdam Wa Aaataadaa OS 10 65 11 10 7 59 8 U 9 10 9 95 BoUkrdaa Cspelle Nieuwerkerk Mooidnelit Oosda Verleden week werd de beer W direetenr van de Toevlucht voor Onbebniaden te Amaterdam wegena zeer ernetige reden ontelagen Opmerkelgk ia het dat aedert dien cgd het geapnia in deZwanenburgeratraat iederen avond op acbandeliike wgie bniahoudt voor de deur Tan de inrichting Dinadagavond namen twee peraonen nachtverblgf van een dubbeltje de admioiatrateur de heer Da 0 ate niet vermoedende dat zg dranken wnen liet ze binnenkomen In de gaarkeuken zochten deie aaton met de huSetjutfrouw twiat omdat zg weigerde krediet te verleenen Onder den uitroep de directeur ia er uit nou jg er ook nit a vielen ze bet meiaje aan De heer Da Coate en de portier kwamen tuaschenbeide hierop vluchtten de woeateliugen naar de alaapzaal Daar zg weigerden te vertrekken werd politie gerequireerd 3 agenten kwamen vrij apoedig doch moeaten voor de overmacht wgken want de geheele alaapiafl waa in oproer Eindelgk verecheen eene afdeeling poUtie 12 mau sterk die met den wapenatok de orde heratelde ei 3 alaapgaaten geboeid meenam In October of November a a zal een vergelijkend onderzoek worden gehouden van adHpiranten voor de betrekking van urnumerair der po tergeq en telegraphic waarvoor hoogatena twaalf plaateen ter vervnlling wordw opengeateld De adapiranten behooreu zich tiiaachen 1 en 15 September a bg een eigenhandig geachreven adrea tot den Directeur generaal te wenden Na dien tgd ingekomen verzoeken worden buiten aanmerkihg gelaten Omtrent de daarbg over te leggen atnkken alamede omtrent de kundigheden welke bg het examen vereischt worden raadplege men de StCt No 161 De aandacht wordt er op geveatigd dat in het vervolg de aumumerair er niet meer op zullen kunnen rekenen atandplaata te erlangen waar hunne oudera of voogden geveatigd zgn Zg zallen voor korter of langer tgd geplaatet worden d ar waar dit voor hunne ontwikkeling of in het belang van den dienat het beat wordt geacht In den Dom te Milaan zoo meldt een bericbtgeAr van Daily Newa ataat ainda eenige dagen aen opgewonden menigte opeengedrongen rondom een ruw bewerkt 14e eeüwach Módonnabeeld dat onlangs naar men beweert wonderen heeft verricht aan lammen en blinden die het genas Het gedrang en de opgewondenheid werden Zondag loo aterk at de politie tuaschenbeide moeit komen om n gelnkken te verhoeden De groote brand te Chicago bljjkt te hebben gewoed niet bg maar op het terrein der Wb reldtentoonatelling en wel in de Nederlandache afdeeling Maandagmiddag omatreeka 5 uur zoo meldt men brak de brand uit in een groot gebouw waarin een deel der Nederlandache iniendiugen ajju tentoongesteld en waaraan groote steenkolenbergplaatsen grenzen De brandweermannen klommen op den toren van het gebonw om van bovenaf de vlammen te beapuiten maar de brand nam zoo anel toe dat de toren weldra door de hoogopalaande vlammen ala door een gordgn omgeveu was De brandweermannen klommen toen van den 80 meter hoogen toren af maar veracbeidene van hen kwamen in de vlammen om het leven of vielen met het dak dat inatortto zoodra sg er de voeten op aetten Ëlf brandweerlieden vier geeniployeerden en twee vrouwen van geëmployeerden werden gedood en veertig ai eren waaronder veracbeidene beaoekera der Nederlandache afdeeling werden gewond De in het gebouw geborgen goederen gn door het vuur geheel vernield 18 08 18 18 10 55 11 08 11 09 11 18 11 85 7 85 7 47 7 45 S 1 l8 1003 10 11 0 60 9 6 10 11 4 57 6 08 6 80 8 80 138 18 19 18 34 I 1 10 Mej J Enderle onderwgzerea en adjunctdirectrice in het llgks opvoedingegeaticht en de bgxoodeTe atra fevangania te Montfoort heeft om gezondheidaredenen tegen 1 November e k eervol entah gevraagd behoudene recht op penaioen Blottooneel der vergadering van aamleelbondera van bet Paleia voor Volkavlgt te Amaterdam naar hetveralag van de Amaterdammerv De voorzitter sluit de vergadering De heer mr F A van Hall uit Utrecht in woede loabaratende Uat ia gemeen Hodie mibi craa tibi Dat levert me g v d een huurling een radicaal en terwgl de heer Hoizinga hem tracht te kalmeeren roept hg uit l enk je dat ik me laat trappen door dien kwijongen Nooit nooit nooit De heer Iluizinga kalm We zitten in het beatunr Daarop ging de vergadering rustig uiteen Te Briteum i een arbeider doodelijk getroffen door den blikaen Sen ander in zgae nabgheid was aanvanketgk bewnateloos doch deze kwam gelukkig weer bij Onweer Te Looadrecht ia gieter ochtend te half twaalf de bliksem geslagen in eene achunr nabg de woning van den bakker A Heineke Binnen korten tgd hadden de vlammen zich medegededid aan eenen berg hooi en een aangrenzend huis bewoond door W de Bree Dit laatete huia toebeboorende aan den heer Heineke en alechta laag verzekerd ia een puinhoop geworden Dank het krachtig en spoedig optreden der brandweer bleven de naaatetaande huizen van A Heineke en J Otten behouden Van grooten invloed hierop zgn mode geweest de hevige atortbni die zich even te voren had ontlaat en het keeren van den wind dadelgk na het ontataan van den brand De inboedel van De Bree werd gered Eenig vee van den heer H eveneena Groote schade wordt echter door hem geleden daar eene aanzienlijke hoeveelheid onverzekerd koren en hooi verbrandde Te Bommel ia Dinsdag avond de boerderg van Hulatejgn door den blikaem getroffen en geheel afgebrand Bjj een kort maar hevig onweder dat gistermorgen boven Qoe woedde werd eén tman op den weg naar Wilhelminadotp terwgl hgonder eenen boom stond door den bliksemgetroffen Hg was oogenblijpkelgk doo l Eenevrouw die zich in zgne nabijheid bevond Werdbedwelmd en is nu aan eene zgde geheel heel gevoelloos Uit Andelat wordt van 12 Juli gemeld J Een hevig onweder barMte giatlsr morgen te ongeve 11 uur over deze atreken loa De regen viel met geweldige stroomen neder en voldeed aan ons weken en maanden lang geuit verlangen Nog eenige zulke buien en wij krggen weer hoop op een niet al te zorgeljjken irinter De blikaem is geslagen in de koreoschuur van den heer J O van ülst op het Kempke die totaal afgebrand ia terwijl n zekere hoeveelheid koren mede verbrandde Aan redding kon uatuurlgk niet gedacht worden daar alle alooten en vete putten en pompen in den omtrek totaal leeg waren Te Breda heeft de blikaem den schoorsteen van bet huis bewoond door den beer W A H Derksen getroffen aloeg daarvan een atnk af nam zgnen weg door den schoorateen waaruit een ijzeren stop geslagen werd en verder over den zolder door het dak waarvan eenige pannen vernield werden Van eene woning daarlacbter staande werd door een weggealingerd stuk pan eene glaaruit gebroken Van den achoorateen van het huia door den heer G Dorrenboom bewoond werd inagelgk een atuk van den achoorateen gealagen Prov Staten van Z HoUand 4 60 4 57 6 04 5 11 1 80 5 68 8 03 8 10 8 17 8 88 7 30 o O I D A 11 50 18 80 1 46 1 65 8 08 8 0 8 15 3 10 8 48 19 03 18 40 Het debat naar aanleiding van de interpellatie Viaaer over de quaestie der vaartverbe teriog tuaacben den IJaael en de Ringvaart van den Haarlemmermeerpolder werd gisteren hervat De heer Op de Laak heeft voorgeateld uit de motieViaaer e a te doen varvallen het punt anb 1 betrekkelijk de hervatting van da onderhandelingen ut de SxploitatieMaat achappij De heer Polak Daniela heeft ala anb amend op dat amend voorgesteld uit No 2 te doen vervallen de woorden adaardoor en door alle andere Oedep Staten ten dienate ataande middelen zich in ataat te stellen De beer Conrad heeft de volgende gewgzigde motie voorgeateld Oedep Steten te verzoeken aan de Statenvergadering in de aanstaande herfst bijeenkomst over te leggen een in onderdeelen geaplitete raming der kosten van de werken voor de vaartverbetering volgena de door de Staten vastgestelde hoofdtrekken en daartoe de onderhandelingen met de Expl Maatscb over de Gouwebrugverbooging voort te zetten en aan de Steten ook een voorstel te doen omtrent de wgze waarop die zaak verder zal worden behandeld Het amendement toelichtende zegt apr dat het doel is om met tengdeatelling van elke appreciatie van de behandelingen van Gedep Staten den klemtoon te leggen op de financieele zgde der zaak en verder geheel ongepraejudideerd te laten wat de Steten htter zullen bealiaaen naar aanleiding van het door O S in te dienen vooratel De heer Op de Laak verklaart ook volstrekt niet de bedoeling te hebben de houding van O S te beoordeelen en dat hg dua gaarne bereid i het anb amend van den hoer Polak Daniela over te namen De heer Goekoop licht nader het ateudpunt in deze van het College van Ged Steten toe De zaak moet i i door bet hoofdbelang van handel en scheepvaart en niet door nevenbehingen beheeracht worden Het besluit van 1887 wordt door het college niet als een conberaden of onoverdacht besluit gequalificeerd maar hy heeft er gisteren alleen op gewezen hoe het nemen van dat besluit eenige zins werd verklaard door de hangende beslisaing over de Rjjnspoorconcessie boe ook de kosten roming van 1887 thans bgna tot het dubbele is geklommen en hoe derhalve die grootere uitgave door het onbetwistbaar nut van het we behoort te worden gerechtvaardigd DaCrom vooral spoorde hg aan tot voonnhtigheid oOk in t belang der provinciale belastingacbuldigen Wat nu de aanhangige voorstellen betreft zg allen gaan nit van de gedachte dat de koaten vraag alleen nog maar overheerschend ia terwgl de meerderheid van Ged Steten ook nog het bewgs vraagt van het onbetwistbaar nut onder de bestaande omstendigbeden van bet werk zelf En sluit nu de motieViaaer c s zich aan bjj bet betoog van de minderheid van Gedep Blaten dan is t de vraag of de meerderheid zich bji die motie zal kunnen aansluiten vooral wegena het punt sub 3o een voorstel vragende betreffende de uitvoering van het werk Meent de vergadering evenwel zich te kunnen bepalen tot het vragen van een kosten opgaaf dan vindt ig in het vooratel Conrad gelegenheid om zich daarover uit te spreken en dan zal bet college van G S natnnrigk gaarne bereid zgn die kosten opgave te doen Maar bet college blgft van oordeel dat omtrant de zaak zelve de invloed van bet Merwede en het RgnSchie kanaal alsnog behoort te worden a ewacht De heer Viaser zou derhalve zgn motie kunnen terugnemen en zich aaniduiten bg de motie Coniaid De heer Conrad doet opmerken dat hjj niet alleen een kosten opgave heeft gevraagd maar ook een vooratel van Gedep Stoten omtrent de wgze waarop deae zaak verder zal moeten woWen behandeld De heer Visser wil wel den achyn niet aannemen van ecp drijver te liJn maar de motieMuller ia voor hem an z i voor de vergadering te eenenmale onaannamelgk omdat het een appreciatie in goedkeurenden zin bevat 9 35 9 48 9 49 9 68 10 05 i 40 11 88 4 45 4 55 6 08 6 09 5 16 7 07 7 17 7 84 7 31 7 37 8 10 5 tS 4 40 n O u u f 4 10 4 85 7 85 9 66 4 86 40 7 40 10 80 6 80 6 68 il 11 01 8 30 10 5 9 S0 I0 10 van de handelingen van Ged Steten Daartoe zjjn wg niet geroepen Van apreker geheel onpartijdig atandpnnt kan h j zich echter 7 eer goed vereenigan met bet amend van den heer Op de La k Nochthana komt hg op tegen de opvatting van den heer Goekoop alsof bji reeda zou willen uitgemaakt lien de door deze vergadering te nemen besliaaiug Het voocatelConrad echter kan hij niet aannemen f oppervlakkig gelgkt het op het cgne ala twee druppela water maar de portee er van is bedorven door de toelichting v n den heer Goekoop Het amendement Op de Laak neemt hg echter over De heer Saret acht het voontel Coniad bet meent gewenacbt omdat daarin over het beleid van het college van Gedep Steten geen oordeel wordt nitgeaproken Dit ia ook niet t gevat met het vooratel Visser maar bet bevat toch omtrent de betronwbaarbeid van de gevraagde opgaven indirect eeuigen twgfel terwgl de bewoordingen van de motie ook in trgd zgn met de bedoeling van den heer Visaer om tbana niet te bealiaaen over de uitvoering van het werk Wordt in dezen geest het voorstel Viaaer gewijzigd dan heeft hg daartegen geen bezwaar en dan kan de heer Conrad ijjn motie intrekken Daarentegen ia het voorstel MuUer te aeer een motie van vertrouwen in het college van Gedep Stoten woartoe deze vergadering niet geroepen is De heer Mnller antwoordt dat hij de vertrouwens quaestie heeft gesteld tegenover die van wantrouwen welke hg in de motie Visser vond Na bet gevoerde debat echter en vooral van de toelichting van den heer Goekoop geeft apr voor t oogenblik de voorkeur aan de motie Conrad mocht deze echter niet aangenomen worden dan zal hg zgn eigen motie weder opvatten De beer Conrad doet nog eens uitkomen dat zijn motie beoogt van Gedep Staten een voorstel te vragen zoo noodig tot gedeeltelijke uitvoering van het werk terwijl den heer Visaer de eventueel gèheele uitvoering beoogt De beer Goekoop handhaaft zijn interpretetie van de motie Conrad namens het college van Gedep Stoten strak gegeven De heer Visser geeft aan t verlangen vanden heer Seret toe om het woord betrouwbaar overzicht van de koston to doen vervallen maar herbaalt zgn verklaring dat hygeen beslissing tbana omtrent de uitvoeringbeoolft en wgzigt ook in dien zin het slotder motie zoodat een voorstel van Gedep Steten wordt gevraagd betreffende het werk Overigens neemt hg bet amend Op do Laakover zoodat ook punt 4o van de motie vervalt I De heer Boonzajer wenacht nevens een opgave der kosten ook een appert u omtrent devaartbeweging van Gedep Stoten in November te ontvangen ten einde te kunnen beoordeelen bp het te brengen offer aan het werkgeëvenredigd zal zgn De beer De Vries vraagt of t de bedoeling van den heer Conrad is dat eventueel ouk omtrent de niet uitvoering Van het werk zal kunnen worden beslist of in zoover alles in zjjn geheel bljjlt De heer Conrad antwoordt bevestigend De barnadslaging wurdt gesloten Het voorstel des Voorzitters om bet eerst in stemming te brengen de motie Conrad wordt verworpen met 36 tegen 31 stommen De gewgzigde motie Viaaer o s wordt daarop aangenomen met 42 tegen 25 stemmen Daarop wordt hervat de behandeling van de voordracht van Oedep Steten betrekkelijk de invoering van een verplichte keuring Van hengaton De heer Rinkea Borger licht nader zgne motie toe die beatreden wordt door de heeren Waldeck en Crema de Jongh zj wordt met 54 tegen 10 at verworpen Na aanneming van art 1 met 51 tegen 7 at komt in behandeling een voorstel van den heer Eugff om de plaatsen waar de keuring zal phiate hebhen door God Steten te laten bepalen welk amendement verworpen wordt Gelgk lot viel te benrt aan een amendementBoonsajer om ook Woerden onder de gemeenten waar de keuring zal geschieden op te nemen Het geheele reglement wordt ten slotte goedgekeurd Alsnn wordt achtereenvolgA goedgekeurd lo een anbaidie aan de Holl maatech v Landbouw 1000 voor een zuivelconsulent 2o een subsidie aan de vereeniging Landbonw onderwgs te Middelharni 1000 8o het tarief op het scheepvaartkanaal tnaachen Rgn en Schie 4o het tarief voor bruggegeld op de brug over de Oude Maaa Daarna komt de Provinciale begrooting in behandeling waarbjj inlichtingen worden gegeven omtrent de bruggen tuascheu Rgn en Schie het krankzinnigen gesticht te Deifl en de bgdragen voor bewaaracholen Op voorstel van den heer Secret wordt het subsidie voor de ambachta hooI te Gorinchem van 300 tot ƒ 500 verhoogd daar ook die voor Leiden gebracht is op 2 00 De begrooting voor het Provinciaal Bestuur wordt ten slotte naigenomen De onvoorziene nifgaven worden gebracht op ƒ 22 320 De opcenten worden vastgesteld op 8 opcenten op de grondbelasting voor gebonwd en ongebouwd en op 5 voor het personeel Niete meer aan de orde zgnde wordt de omervergadering door den Vooraitter gesloten in naam der Koningin Baiteolaodsch Overzicht Men boQtlt niet voor oamogelyk Aki de Duitgche Rjjkwlag reeds Zaterdag wordt gesloten na de legerwet te hebben aangeaomeu in elk gera lu het b in der Tolgende week De lu t tot praten is nergens groot en de baitengewone warmte mankt algemeen minder woordenrgk Sommigen hebben uitgerekend dat de meerderheid voor do legerwet wet 30 stemmen zal bedr en Dit cgfer wordt Ttior te hoog gebonden maar onmogelijk is het nift daar ctteiyke Beiersche leden van het Centrum wegens de Laaddagsverkiesingeu vail huis zgn gegaan en voor de legerwet niet terug worden verwacht De tPraokfurter Zaituug i erkent dat de rykskauselier zeer waarschyniyk in de quaestie der legerwet eene meerderheid zal vorjcrygen mnar doet tevens nitkomen dat er voor den heer Von Caprivi weinig reden bestaat om op deze overwinning trotsch te zyu In do eerste plaats toch is het niet de zoo langen tyd en met zoo grooten nadruk als een onafwysbaar minimum voorgestelde oisch der regeering die zal worden ingewilligd maar het compromis door een niet herkozen lid van het Centrum den heer Von Hnene voorgesteld Het altyd gevaariyke wapen der ontbinding van den Rgkadag waartoe de boudsregeeringen meenden de toevlucht te moeten nemen ia ook thaitB weer gebleken een tweesnydend zwaard te gn Juist diegenen die den heer Von Caprivi vroeger bet felst bestreden hebben zyn thans onmisbare elementen der meerderheid geworden terwyl zy die den nieuwen koerst met overtuiging steunden verzwakt uit den verkiezingRstryd zyo teru ekeerd Den dood9li geven by de beslissing over de legerwet de Polen en naast hen de antisemieten tegen welke do hoer Von Cnprivi nog onlangs zoo krachtig optrad en die hy nu te vriend moet houden Even pynlyk moet het den rykakanseiier vallen zyn verloden te verloochenen tegen de agnuische yveraart zooals hy reeds deed toen hy beloofde dat hunne belangen by de nieuwe belastingen zouden worden ontzieu en nederig hun vertrouwen vroeg en dat deed dezelfde man die vromer geen woorden scherp genoeg vond om de vlntoressenpolitik der jonkerparty te brandmerken Het militarisme zoo besluit de Frankfurter Zg f zal in den stryd dien het om de heerschappy tegen de liberale burgerij v lert nog eens overwinnen Maar deze overwinning is gekocht onder omstandigheden die den eervol owrwounenen de blyde hoop doeu koesteren dat niet veel zulke overwinningen meer zullen volgen Die overweging ia ongi twyfeld troostrijk maar meer don de schrale troost is zy zeker niet Maandag de 37atp dag van het artikelsgewyze debat over het Homerulo ontwerp zag in het Lagerhuis weder drie amendementen sneven Het belangrykpte daarvan ging uit van den hoer Redmond en bod ten oogmerk om het aantal Térsche vertegenwoordiger in het Ryksparlement te handhaven op het tegenwoordige cyfer vnn 103 endu8niet zooals de Regeering voorstelt te yermiuderen tot 80 Na een vry langdurig debat werd dit amendement op hetwelk de lersche nationalisten zeer beslist hunnen zin bleken te hebben gezet tueteeue meerderheid van slechts 14 280 tegen 2 6 stemmen verworpen Hetzelfde lot onderging een amendement van den heer Heneage dat geheelden tegenovergeatelden weg op wilde en de totale nit lnijing van lersche afgevaardigden uit het Britsche Lagerhuis beoogde Dit amendement had vooraf den heer Chamberlain gelegenheid verschaft om voor de zoovectste maal te betoc en dat het gansche Homerule ontwep een wawon neus is dat de er in vervatte waarborgen voor de suprematie van het Ryksparleme t volslagen denkbeeldig syn dat het in werkelgkheid de loyale minderheid iu lerlaud zal overleveren in de handen der aanvoerder van dte nationale Liga en dat het de regeering van het Vereenigd Koningrgk onmogelyk maken zal Het Kabinet Glad stone zette gelyk een tot wanhoop gedreven dobbelaar alles op eenen laatsten worp Qeen twyfel echter of de kiezers zonden indien er een beroep op hen werd gedaan nadrukkelyk den staf breken over eene zoó gevaorlyke politiek en óver een methode van beleid zoo geheel in stryd met de beste traditiëa van het Engelsche staatmansschap Donderdag is de eerstvolgende sluiting van het HomeUole debat en tot dien tyd zal men waarschyniyk nog uitsluitend over artikel 9 berandsl en daar niet minder dan 302 amendementen moeten worden a edaan Dn zal Donderdag over 18 artikelen gestemd worden die niet besproken 7ijn Men vreest dat ongeveer de geheele nacht aan dese kunstbewerking bestsed zal worden Gladstone verlangde in de Tergidering van girteren d alinea s 3 en 4 van art 9 waarin wordt opgesomd over welke quaeatiSn van speciaal Eugelschen aard de lersche vertegenwoordigers in het Lagerhuis niet mogen medeberaadslagen of stemmen weg te laten door de regeering geleid wordt door hetgeen de algemeene opinie van het Lagerhuis bigkt te zyn Hg stelde dus Voor de lersche vertegenwoordigers in het Ryksparlement te behouden met de bevoegtlheid over alle quaestiën te stemmen Nadat de radicale leden Wallace en Rathbone dit voorstel ten krachtigste hadden beatreden werd de verdere beraadslaging verdaagd Ëen paar jaar is men in Be gie nu bezig met de grondwetaherziening en van de U artikelen die veranderd moeten worden is slechts één afgedaan n l art 47 waarbü algemeen door meervoudig getemperd kiesrecht voor de Kamer wordt ingevoerd Gisteren behandelde men art l dat de aamenstelling van het Ryk regelt ep doarby kwam de inlyving van den Congostaat ter sprake Qeneroal Hrialmont was daar sterk voor Hy wees op hetgeen Belgen Von Gele de Marinel a Popelin Raemakere en anderen voor den bloei van dien staat gedaan hebben Doch het beschavingswerk kost den koning schatten en het zal nog lang duren voor de Congostaat productief wordt Daarom wil men in BelgiJ voorshands n niets van de inlyving weten bovendien omdnt men beducht is dat wanneer t geld zou gaan ontbreken als eenmaal de Aken op den goeden weg zyn Engeland de beichermondo hand zou uitsteken om de vruchten te plukken FEESTELIJKE VIERING van d n verjaardag van H M DE KO I dlN te GOUDA op den SUten ADODSTOB IS98 Waarde Stadgmooltn De burgerg vnn Oouda heeft bel verlangen te kennen gegeven om den aanstaanden verjaardag van H M m KONINOIN foestelgk binnen de e gemeente te vieren Onderstaande Commissie aan welke het orF aniseeren van een feest op dien dag ia opgedragen heeft die taak volgaarne op zich genomen on bad do eer do nieilewerking te erlangen van onderstaand Kere Comité Op Uwe meilewerking ie daarbg eehter bepaald gerekend en vertrouwd Do Keeat Commissie noodigt derhalve de ingezetenen uit om door geldelgke bgdragen hot welslagen van dit Oranje feest waaraan naar het bcataande plan de Schooljeugd zsl deelnemen mede te willen bevorderen Ëerat langa zal do Feeat Commissie de eer hebben U met intoekenigsten te bezoeken na Etrt ComiU V in Mr A A VAN IIEBGEN UZENIXIOIIN VoortitUr ko RIE8Z H W O KONING J M NOOTHOVEN va GOOU Dt ftest Commiwi l JOn o AUENTO VooaUer H 1 W HOBEIt Vice VooMÜUr J 1 A MONTUN Sanlari a OUDËllKEllK PmnmgmeaUr J N HOtll 1 Uden M 0 VAN FBANKBNHUIJSEN B HOOOEUWAAllD A j KOÜWENBERÖ J N KIH EK W K SCHULINO Bovenstaand bericht ontvingen we eerat gisterenavond oven half seven terwgl het naar wg vernemen circa oen uur a middags reeds was aangeplakt We jtmpatbiseeron te veel met het feest om ook niet een steentje te willen aanbrengen maar verzoeken dan nok de Commissie vriendelgk dergelgko onbeleofdheden om geen ander woord te gebroiken achterwege te laten Men weet toch wel wat in dezen te doen gebruikelijk ia valiar 5 40 è 5 80 Haver per heel 4 10 5 per 100 kilo a JO è 10 Hennepaaad Itilsnasch 11 50 BuilenUnilaoli i Kaaariuaail IJ ü 14 60 Kr laa niet kokende BuitMlmdioha per 80 Kilo Boenen raanlanboonen m Duivenboonen Koolsaad ƒ 9 S i 75 Mala par 100 KO Beiita Amerikaaniekr f S0 i f 40 Cinqnantine ƒ 6 i 50 VKKHAaKT Halkvaa leader aaovber Vette var kent weinig aanvoer handel matig SO k SS ot per kalf KG Biggen voor Kngeland reil aanvoer handel llaauw ISVi SO ot per half KO Magere Biggen goede aanvoer handol flaaaw 0 75 ü I a5 per wwk Vottfl Mhapon gopde aanvoer handel auw ƒ 14 4 1 Zuig LsmmM rodal aanvoer handel malig 10 i H Xuohter kalvrren goede aanvoer handol fUauw 3 a f QnukaWeren go l Aanvoer Haad l liaauw 7 IS l okkalvoren 7 10 Aangevoerd ISS parlijon kaas Handel vrij alle 4ual 98 80 Se ual SS ü 8 raanloro 31 it Noord Hollandaoba SS 96 Boter redeiyko aanvoer handel goaoon ioeboter f 1 35 ü f 1 60 per kilo Woiholor 1 15 ü 1 30 por kilo StoIwUkerslull 13 Juni I89S iin du kaa oiarkt aangtivoonl 19 partijai kaai lilo qual l i Sda qual 3 s 9B llandul vlug Itoiirs van Amslcrdam IS JULI Itletkoera 84 loa Vor kra j 84 1011 94 85 7 V 79 i ss SI 4 93 94 94 97 IS 106 SS lOOi 104 00 8S1 101 77 loiVa 108 140 I00 101 101 185 98 99 89 98 98 ie 119 101 68 ir JV 99 isof lOS 104V 7S 98 108 188 183 v 101 s 88 10 los lOS 184 180 108 10 100 100 116 ISO 84 108 1 7 Hl M 9S 85 98 Nantauan Cart Nad W 8 Si i dito dito dito 3 dito dito dito 3 i ltoNaAa OW Ooudl 1S8I 88 4 iTALll Inaohrii lng I88S SI t Uoaraaa Ubl in papior I8 8 5 dito In lllter 1868 5 I OHTUOAL Oblig mot tiokat 3 dito dite 3 ItisUNn Obl üoat So Serie 5 dilo Uoeonl 1880 4 ditohijItollK 1889 4 dito bd Hope 1889 90 4 dilo iu goiu leun 1883 dito dito dito 1884 6 apAHJt Farpet lohuld 1881 4 l uaaaii Uxpr kw laan 1890 4 ioe loening lerie l lioo leaning lerie C iiiuAp Kar Kco v olil 189 I Mllloo Old Ruit Seb 1890 VBNK ial A Old 4 onUip 1881 AHsraaaAII üldiKalian l l 3V lloTTZaOAli Stea loou 1888 S i Nao N Afr HaodeUv aand Arundih Tab Mu Jarlilioaten l eliHaatKhappij dito Arnh Hvpothookb pandbr 4 CulkMij dvr Vontonl aand i r ilypolheokb pandbr 4 Nüdorlnndaflhe bank aanil Nail Ilanilslinoalaoh dito N W I Pao Hyp b pandbr 5 llütl liypotheukb pandbr 4 lltr Hy othsokli di o 4 OORrKKs Ooat Hong bank aand Iliiai Ilypothaekbanli nandb 4 AHaaiKA Rquit hypotli pnmlb 5 53 1S6V Mam L li I r l l u oart 8 Nao Holl IJ Spoorw MiJ aand Mij lot Kipl v et 8pw aand Nel Ind 9poor rugm aand Ned üuid Atrik Spm aand 8 dito dilo dito 1891 dilo 5 ItAU 8poor l 1887 89 A Robl S Zoid lul 8p mij A H ohl 8 I OLKH Waraflbnii Weonun aand 4 Kual ar Knu Hpar Mg aand 5 Uniliwhe dito aand lM 103 Fa to a dito aand 5 Uang llombr dito aand 5 Knnk Ch Azonr Hp kap aand 6 Ixaowo Seiraal 8p Mi oblig 6 Ore Vitaliak dito oblie 6 KaidWeat dito aand 5 dito dito oblig 4 101 sv u v AMza aa Cent Pao 8p Mij obl Ohic k North W pr C v aand dito dito Win 8t Peter obl 7 Denver h Rio fir Bpro oart v a lUinoiiUeotral obl in goud 4 lAuiiv Il Nnibvilla Oert r aand M ioo N 8pw M j lehyp o MIh Kanaaa v 4 pot praf aand N ïork Ontario ii Waal aand dito Panua Ohio oblig 8 Dragon Calif le bvp in goud 5 8t Paul Minn k Maait obl 7 Ue Pao Iloofdliin oblig 8 dito dito Lino Ooi Ie byp O 5 Canaoa Can South Cart v aand Vin C Hall k Nav la h d o O Anutard Omnibua Mij aand Roltord Tramweg Maali und Nau Stad Amatordam aand 8 St Kollonlam aand 3 BIUIIB Stad Aiitiro pon 1887 87 Blad Uruasol 1888 S i HONU Theiaa Begullr Ooaallach 4 OoaTINR Btaataleauing 1880 5 K K Ooat B Cr 1880 3 arANil Sud Madrid 8 1888 N n Var B z Hyp Spobl oert 5