Goudsche Courant, zaterdag 15 juli 1893

No mm 33ste Jaargang Zaterdag 15 Juli 1803 briQiii mmm mmim NieuwS en Advertenliehlaë voor Gouda en Omstreken De Uitguve dezer Courant gPSfhiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie ma nden is 1 25 franco per post f 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels A 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De VERZENDING der GOBD EH N naar de Fabriek geschiedt geregeld desZaterdagsmiddags vóór Zuur Gi mi iMR il De NIEUWE LONDON doethetgrgae Haar binnen enkele dagen rerdwgnen maakt het glansrgk en aacht is onschadelgk voor de huid en verft niet Prijs 85 cent per fiaoon en 1 60 per dnbbele flacon AlIeenverkrggbaarbgJ A CATS in den Papiermolen Oouda Naar bniten Iranco per post 15 ct per Bacon booger ADVERTENTIE N in alle Binnen en Buitenlandteh Couranten vrorden dade gk opgetondeu door hetAdvertentieBgrean van A BRINKMAN en ZOON t goiKfa Jfen teenda oA voor Bam en Beer Ol Handscboenen HarktAGSGotJoA bg W f JMCMjVm Qonda Soelperalrak van A BatmmA Il Zoos Bemivijk OKBORKN Teouii oailen K tu Hamert en O Orooteiulorst Maria ow rn 3 Varhageti sa A M rao den Ber Johanna Catbarina ouder J Veiiaan en J Blom GEHI WDi C Toor edaimaar vu C VI Bnlefraran 6S j n J an I enl 9t j JnU Watergettiden lioog l aajt lio tïl aag Vr daii U U i U S7 S 01 Zater U 7 O 18 7 7 S8 Zond H 7 4 17 S U 4 8 Kaaod 17 S S 01 i U t It Uiud II 10 t 1 a 41 g 7 Woenad 1 10 05 50 10 1 H Doadnd 10 10 47 7 11 U 10 7 S8 Bprlngtlj IS Jou Haan Zon JuU Opf M Olldarf A Opg Ondart 4 H 01 1 Juli 8 48 8 14 5 14 1 80 7 8 48 8 tlIl 7 14 II elN M II 8 54 8 l i 1 47 10 0 ISI 4 01 I O 10 08 10 18 15 4 10 8 01I 1118 10 11 81 4 1 78110 88A 10 4IE K 7 Auj 4 8 7 8 8t deU ko Zwemiottool 18 Juli imidd 11 u Opgave def tamperatunr van de lucht 80 gr Fabr K bet water 70 ADVERTENTIfiN WASCHMKIDKN Knnn n dimt geplutat worden un de ZnidholUndaohe HTOOH WABCHINBICHTINO LooMlaiDMsbe Weg 305 Den Haai Loon 7 50 par weeli LEEBBOEEEIT Iiyks Hoogere Burgerschool en Gymnaitiiiut Byn voorhBnden by den BoebhandelftAr J T Swartsenburg KIBIWBO E 92 rUuda 343d staatsloterij BflT DoTHKUmitti begint MAANDAG 17 JULI ut loten en Ge tlóêUen van Loten gn te bekomen bg de Collectrioe Wed C Cosijn KIBZBBS voor den Gemeenlefnad die met ona van meening ign dat het hoogat wenachetgk en in hei belang der Uemeente ia gltt het Dngelgkaoh Beatanr van Oouda un uidere h nden wordt toerertroawd worden Iringend vermtcM hunne ateni aanetaanden üinsila g nittebrengen op de Heeren C IIOOGËKIIOÖM II M deiici 8b G J STEËiXS ZIJi i ïV 4 4 VAN DER SAIMDËK 4 linEËBAAKT Lz EN 4 N RAMPO EENIGE KIEZERS FBMSCp STOOMTEBVEBU Clicnilsehe ci Zwiisersehe Wisscbery Qebiwetaerd door Z M den Koning j der Belgen ir enheimer Rotterdam Speoialiteit voor het atoonien en verven van alU Heerenen IHmeakteediiigntukken ook alle aoorten Meuiwlen LedikautgordgrfSn Tatelkleeden Trgpen met nieuwe patronen geperat Kwaaten Uarnitnren Neteldoek Tnilea Kanten Voeren eoa Alle goederen kunnen iu elkander blgven en onlen onwshadelgk voordegeiondheid bewerkt Goederen kunnen in 4 dagen afgeleverd worden AGBNT Toor Gouda en Umatreken VAN IS Az Kleiweg A No T3 Zeer ITette Gesteendrukte NAAumsms worden GELEVERD or A Blll KNA m p BEiuoiT m ira der Onroerende Goederen behoorende tot d nalatenaehap van Merjntvr A C na LANOK wed J A va ot WtiTi foor nwror die gelegen igo binneo Waddinxveen en Moercapelle 4 VEILINO MAANDAG 10 JULI 18Ö3 Perc 1 Ingeiet op 3200 Verhoogd met 200 3400 2 logeiet op 300 Verhoogd nut 100 900 3 Ingezet op a 500 4 825 Verhoood met 100 925 5 Ingeaet op 2500 Verhoogd met 600 3100 0 Ingeut op 900 Verl oogd met 100 1000 7 Ingetet op 1850 8 450 0 750 10 800 u 50 12 60 13 65 14 1 15 300 16 1025 Verboogd met 100 1125 17 Ingezet op 850 18 875 19 475 20 825 Verboogd met 100 926 21 Ingeiot op 450 Verhoogd met 100 550 22 Ingezet op 350 23 460 Verhoogd met 100 650 24 Ingezet op 10 B VEILINO WOENSDAG 12 JULI 1803 Perc 25 Ingezet op 1600 20 550 27 1526 28 2060 29 1576 80 520n Verhoogd met 200 6400 31 Ingeiet op 1150 82 1625 33 1400 34 675 35 2450 36 2160 37 325 38 860 39 1260 40 3700 De afalag rerhooging combination en definitieve toewgiing blgven bepaald Van de perceelen 1 tot en met 24 op If AANDAQ 17 JVU 1893 fl morgens ten U ure in het VoffiehoiB ran Dl RuiTKH fce Waddinxvem en TBtt de perceelen 2Ó tot en met 40 op WOENSDAQ 19 JUU 1893 imorgena ten 11 ure in het koffiehnii van D TIN NiiKBBK te Waddinmtm Verhoogingen op de perceelen worden tna obentgda aangenomen ten kantore van Mr I MOLENAAK NoUria te Ifadiiinamen tegen genot van 10 op eljcen werkdag vMrden betrokken dag van alilag Wadduunem 12 Juli 1893 Mr I MOLENAAR Notaria HEINËKENS 9 Ct per Kl 5 Ct per V Fl prachtig helder en goed werkend Depot A NORTIBB Gouwe C 34 36 Alom te bekomen DE B0ÜB3CHE MM of de beeobrgving der beroemde geeehilderde Kerkglaien van de Groote of St Jaaakerk te Têr Oeudt IknoTeni do gescbiedenia der St Janakerk der Gniau der oartonteekeningan en waarbg ia toegerowd een aitonderlgk levenabe richt der beipomdeBlateohilder de Gebroedere Dirk en Wouter Grabeth P rys 80 Cents A BRINKMAN Zg die genegen xgn on in verband met het aanataande KOMNGINNEFEfOT eene BBKBWAOUT TB PAABD ie fntmm worden nitgenoodigd lot eene BIJBENKOMHT ten hnize van den Heer A DAM Kleiweg op ZOITDAG 16 dezer s avonds te 6V2 uur Ramene eenige Liel hebben P va DU POL J N BOTH LOTKi inde VERLOTING BIJ GELEGENHEID DER ZIJN TE BEKOMEN BIJ A BKIi RMlAIM Lan eTiendewejf PRIJS 1 11 LOTEN voor 10 Het groote aantal zenuwkwalen vau zenuwhoofdpyn af tot de voorafgaande kentockeneu van apoplexie bertcuberoerte te trotaeeren Dog steeds alle nitddelen door de medische wetenschap nangewead Eerst aan den nieuwen tgd komt do eer toe dat zij door het gebruik maken van den eeovoudigaten weg namelijk tanga de huid eune pbyliologisohe onhlekking godaau heeft die na honderde proofnemiugen tbaos over de gebeele wereld verbreid ia en terwjjt x in wetenschappelijke kringen de hoogste belangstelling wekt tevens eene weldaad blqkt te zgn voor de aan zenuwkwalen lijdende meiisohheid Deze geneeswijze is uitgevonden door don gcVfzon Officier van Gezondheid Roman Woissmann te ViUhofen en berust op de ondervinding opgedaan ia oene 50 jnrigo praktijk Door wasBChiag van betlioofd eenmaal per dag worden daartoe geschikte atoffen door de huid onmiddellijk aan net zenuwgestel medogodoeld Met deze geneeswijze werden werkelijk scbitterende resultaten verkregen m zij maakti oovüüI opgang dat van een door deu ui Vinder geschreven werkje OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE hare voorkoming en genezing biaaen kort ii lyd reed de S6e druk veraobeneo Üit boekjo bevat iiiet alleen voor het groote publiek rentaaubare verklaringen omtrent het wezen der nieuwere therapie en do daarmede Eolf in wanhopig gevallen verkregen uitworking maar ook vindt men daarin weteuscbappelijko vorhandolingon uit de medlBGbe bladen die aan dozo gonoeawtjze gewijd zgn loumedo afschrift van tal vnn gatutgschriflen VBH hooggephiatstv geneeskuudigen onder welke P Méoière med dr professor aan de polykltnlek te Parijs rue Rougemont 10 Steingreber med ar praktiseerend g eneesheer aan bet krankiInDlgen gesticht te Chnrenton 8 mitfitsratb Dr ohn te Stettn Orossmoan med dr arrond arts te Jöhlingen Dr P Forestier geneesbeardlreoteur van het hospitaal te Ageu Geheimrath Dr Sohermg kasteel Oatenfels Bad Bms Darses med dr geneesheor direo teur der galvano therapeutlsohe mriohtlng voor zennwltjders te Pariis rue St Bonoré 334 Consul von Ascbenbaoh med dr te Corfu Dr Busbaob arrond arts ta Zirkaltz Ober stabsarzt Jeohl med dr te Weenen Dr C Bongavel te Iia Farrlére Eure lid van den Conseil Central d hygiéne et de Santé in Frankrijk on volo audorfn Aan niiou lor lenuwgestel meer of minder aangedaan ii of aan zoogenaamde lenuwacbttfka Uiden waarvan da keuteokeuon zyn ohronlsohe hoofdpijn migraine aobelehoofdHfn bloedaandrang groote prikkelbaarheid gejaagdheid slapeloosheid Uohkmelljke onrust un onbehagelijke toestand voidur alle ziaken dio door boroorio gutrollinr würileii on nog lijdtm ann do govolgun iliiarviiii zoonlu verlammingen On vermogen Irot spreken zware tongval moetelijk slikken stijfheid der gewrichten met voortdurende pijn plaatsellika zwakte verzwakking v in geheugen onz en zij diu rocda oudur gouooBkundigo liehnuduling goweost zyn maar door du keude middulun ala onthouding on koudwnterkuur wrijven eleotriaeoreu atoomlooi of zeebadoi geeu genezing uf lontging hunnur kwaal gevonden hebbeu en ton alotte zjj die VTeOI gOVOOien voor beroerte on dmtrtoe rodon hoiiben wuguus vorMhtjnsetsn als zich aanhoudend angstig roeien verdooving in het hoofd hoofdpijn met duizeligheid flikkeringen en donker worden voor de oogen drukkende pijn onder het voorhoofd suizing in de ooren het voeten van kriebeling in en hst slapen van handen en voeten ann nl dent drio categoncu van ZOBUWtiJderS ala ook aan jonge mel des lijdende aan bleekzuoht en kraohteloosheid ook au goznude zelfs aan jonge personen die veel met het hoofd werken en geeitelgke reaotio wiUon voorkomen wordt Iringi iid Haiigernden zioh liet boven vermeldo werkje aan tu Bohaffen hetwelk op aanvrage kootelOOS on franco verzonden wordt door I KMAIRK b Co Apothekers to Parijs me do rKchiquior 30 Alleen gerechtigd tot vorliroidtng der geneeswijze van ROMAN Wi iSSMANi Oud Ofhoier van gezondheid eore lid der Italiaanscbe Sauiteita orde van het Witte Kruis sn vanier te Anuterdam door M CLEKtN k Co Ileiligewog 4S Rotterdam F E van S tlVTEM KObFF Apotheker Korto Hoofdsteeg 1 Utrecht LOBKY POKTOit Oudcgracht bij de Oaanlbrug V 160 I iongste bygienisch madicinale Tentoonstelling te ient is tloor de medische jury met de Zilveren Medaille bekoond Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is net beroemde werk ZDr Retail s FXFBEWARING BoUandscbe aitgave met 27 afb Prgs 2 enlden Ieder die aan de rerschrikkelyke gerolgeu van deze ondeoffd Igdt moet het leeen de oprechte leenng die het geeftf redt jaariyka duizend van een zekeren dood Te verkrggen by faetVerli pihMagazin te Leipzig Nenmarkt 34 franco t en inzending ran het bednu ook in postzegels an in eiken boekhandel in HoUaod Op de iongste bygienisch medicinale Tentoonatelling te Gent is de Weiasman sche geneeawijae BINNE NL AND ÜOUDA 14 Jnli 1893 Wf Iwrinneren de kiezers aan de openbare vergdderi welke betlenavond ten 8 nur gehoi on t iu de Sociëteit Onfl Gbnoegent tot het benoemen ran 6 caBdi laten voor den Oeneen teraad Gisteren en heden bad aan het Gjninaaiam bet eerste adniistie examen plaats £ r waren 1 candidaat roor de Ge l Toor de 3e U voor de te klasse Tot de 6e kl werd toegelaten A G W BeutÏBck Tot de Ie D Boer D W Bufls W Fortayn Drooglerer P ▼ d Haagen W Jonker C A Vermaat W Zaydam Afgewezen 1 voor de 3e 3 voor de Ie Aan 1 voor de Ie kl is ber exanien toegestMB na de vacantie Naar wg vernemen heeft het Bestuur der afd Leiden van het atg Ned Werkt Verbond den he T T G Vnlette lid der Tweede Kamer ui enoodigd Zondag a s ten 1 nren het KieswetOntwerp Tak te bespreken in bet Gebouw van het Nat Men meldt ons ait Moordrecht ïhn 12en Juli werd alhier de zomervergadering der Veraeniging tot bevordering van Gezellig SftiiienKÜn gehouden Het steeds toonemend ntnial led hewiist dat leze vefeouigiug werkelgk iu eene bestaande behoefte voorziet en in eeue goede richtiog werkt Op voorstel van den president werd besloten om bg Voldoende sympathie en Rteun dezen zomer een volksfeest te ofganiseereu Nq de afdoening van eenige hnishoudelgko zaken werd de avond onder declamatie znng en tooneelspel waarby zich inzonderheid eenige dames onderscheidden zeoi aangenaam doorgebracht Heden morgen had te Gouderak de herbesteding plaats van hei bonwen van epii Heerenhuis voor den Geneesheer Ingekomen ware 6 biljetten en wel yaii Geatmnn voor ƒ d890 de Groot voor ƒ 9299 de Brain voor 9290 L van Blokland voor ƒ 9247 Blanken voor ƒ 9200 en C W den Hoed voor 8967 Te Ouderkerk a d IJsel ts tot predikant bg de Herv Gem beroepen dn G J Leemans te Hoogev een De C F C Kralingen heeft een nationale wandelwftdstrgd voor amateurs over 50 kilo meter op Zondag 6 Aog in den Prins Alexandpr IVildcr iiitgesclir vmi Gh B 3L TT KI Naar het Hoogdititêch XIX 74 Kon moot aceoordje gemnakt Hooghoid rapporteerde de jongo zaooffioior grinnokfmd God ebenke de jeugd van onze stad goeds longen en veei ll bborij voor v6tkaIiederoa Zootlra als het grut lang da straat do liedoren van froale von Spayom loopt te fiuiten in plaats vsn Mietje Mietje ben je bovonP of Ach ach ik heb u zoo enz dan zult u oen wat grootseh beleven Hoogheid I Dan ut ik allw wat ik aan zwarte noten heb naergeaobreveo aan mynhoor vod Hovenklingen opdragen Riemen opl I Mijd complimeut Apropot ik breng n een tr nrigo tijding t Freulo de Gironrnla batfeert door u diep oal iHigd ta z jn an verlangt dat Q als bottvoantig xondsar uw excuses maakt Ik geloof zelfs dat lij uit louter booshoid mij grsog met oen parapluie ïn de maag zon boren on die daar dan zon willen opstaken zeido von Ho venklingeD dood bedaard Wel allo drommels Gij zult wal goad In het vagevuur bradeo I Ik tal niet omkeken als ik verbrand word 3tBor moor direct op den goeden koers aan en saasr eeo basy booing ovar het vel vso dot koude Deze wcdsirgd belooH zeer beUugwekkM te worden daar vele bekende en goede w idelaara zich reeds opgegeven hebben Inschryvings billetten zgn verkrggbaar b M I Overegnder Lagedgk Kralingeu en bg Joh C F Henbel Dykstraat 101 KraUngtli Te Utrecht had eene vergadering plaats VÉd het dagetgksche bestuur van den algemeeifro Ke erlandBcheu Wielrydersbond Besloten werd de internationale kampiooHBchappeu op 19 en 20 Augustus op de A hemsche wielerbaan te doen verrgdon en voorts werd een en ander voor die wodstrgden geregel De commissie onlangs door den heer Vlo t Lindenhont benoemd tot onderzoek der Ésgrondheid van de klachten over zgn weesihrichting verspreid hield te Utrecht hare eente samenkomst voor zoover de letleti hunne bibnoeming hadden aangenomen Deze werd0 t leid door het lid der Tweede Kamer mr W H de Beaufort van Leusden het seordtartut werd waargenomen door den heer Den Boer van Almkerk De heer Van t Lindenhont ook aaawnigt maar niet aan de vergadering xelve deelnemende gaf den heeren vrg mandaat in huiaw handelingen van onderzoek en toevo ng nn nieuwe leden Tot dit laatste is l OBloten over te gaan wgl enkele der door den hecrv tL gekfneneti hvbUBB wdnncl Ch iBen tMsMns zat door uitbreiding der commissie de verschillende kerkelgko en staatkundige gevoelens meer getyketijk vertegeuwoordigd te doen zijn De commissie heeft verklaard het voornemen te hebben hjt baar n gedragen onderzoek veelzgdig on ernstig te doen zgn Bpoedig zal zy dus niet goned kunnen zgn en bet publiek aUoo n eenigen tgd in spanning moeten laten naar de uitkomsten De leden ia verschillende betrekkingen en oorden geplaatst kunnen zich niet uitsluitend met dit onderzoek bezig houden en ook niet gedurig byeenkomen maar waarhorgen dat het koo onpartijdig en nauwkeurig mt elgk rjil zgn zoodat wel te verwachten is dat op grond hunner uitsprank een oordeel zal kunnen gevestigd worden De N Pr Gron Courant acht bet noodig om de houding der anti revolutionaire party te rechtvaardigen die te Gouda haar stemmental uitbracht op deu liberaal Valette en te Beverviük zich verplicht achtte ue verkiesing te bevorderen van den Roomschen heer Borret Dat de anti revolutionaire stemmen te Be ffSDfje dan 1 ik zolf w woor do znak iu orde brengen Joost weet dut de tlinkita korelB dio op hei water er ulfs niet van droomon om te keC tcreu op don vatten al toder oogonbliV averij hebbon HovpDklingeti zag frente von Speyern vsd t r zgde met em lang gezicht aan eo volgde deo prins met alle teckeaen van oDverboleo tegenEio Kan er oerst nog niet wat meer bijkomtin P pro boerde hij te nnderhaudeleo Verbeteren zat ik mij toch niet en ik ui haar nojt menig raw krat waftF woord zeggen Ik weet zelf niet hoe bet komt dat ik by freule do Gtronvale sltijd een paar ttraken ondor den koor Wgf Gooi het roer dau om en blyf wat laveeren 1 Wie ziob met Kganzehuidjea on ybrandnetela inlost moet er dan ook maar do gevolgen van dragon 1 De teeoffioier heeft de diep beloedigde freule de Oironvaie in alle vormen om vergeving gesmookt Over de wyze waarop hg dit Peocavi echter g Stamold en hoe by daarbij gerekend hoeft op de geringe kennis der Duitsche taal van zyn t nttsader daarover tprookt nog ten huidigon doge da chronique Boandalouee met hetgroottte enthoutiaime De tooflprsak door den apotooHtigo zondaar met liet eerlijcttè geziobt van de wereld tot groot vermaak van alle toehoorders tot freule do Gironvale gehottden laidde aldui Freule ik heb aangenomen dat eeo ganzevel atecbta een gewoon vurachijntel by o is dat is waar hierover moot ik u op hoog bevel mijn excotet maken en dat spgt mij zeer Mademoiselle Kspéranco wo volkomen borredigd en at dienselfden dag nog een philjppine mot dien ffOharmsaten soadar Hovenkliofsa verwyk op den heer Borret gingen en niet op den liberalen beer Van Loenen Martinet bewgst naar het blad meent hoe de anti revolutionairen gewoon zgn in zulke gevallen politieken redenen den doorslag te geven Immers aldus vervolgt het blad was ook de heer Van Loenen Martinet voor finale uitbreiding en in zoover zou men zeggen behoefden zg op geen roomsche te steipmen Maar de heer Borret staat als roomsehgeioovige in zyn overige opvatting van de dingen oneindig dichter bg de antirevolutio aairen dan een zoo radioaal moderne als de heer Van Loeuen Martinet £ n zoodoende waren er twee redenen voor éón voor de antire rol utiouairen van Beverwyk om Borret en niet Van Loenen Martinet te nemen Wie zich hienan nu weer ergeren wit kan onzerzyds zgn gsng gaan Sersi te Gouda stemmen op den liberaal Nu weor te Beverwyk gemeone zaak met de roomschen Wij hooren het liedje al zingen en wat ons tot troost is dat er nn misschien een beetje variatie in het refrein zal komen Want men kan dan nn eens wéér zgn hart opimkn aan het monsterverbSnd ten de brandstapels c die men in 88 al meende te ruiken on die aan het smeulen waren geraakt By gelegenheid van de wereldtentoom te dhieogn aot ran 2 toten met wï5 Ang tns e k aldaai een congres van dectroteob nici gehouden worden on is naar wg vernemen do lieer J M Collntte hoofdingenieur van de Ugkitelegroaf te s Hage door de regelings commissie nitgenoodigd om het lidmaatschap van dat congres te aanvaarden nigkens het pogram der werkzaamheden zullen de verhandelingen op electro gebied loopen over tal Tan onderwerpen die aan de orde van den dag tijn Uit ïnnsbrack wordt gemeld dat te Brixlegg Kundl en Woergl in den nooht van 10 op 11 dezer door wolkbreuken groote vernielingen ryn asuf richt Een gedeelte van Brixle ligt bedolven Er werden eenige personen vermist Ook hot Zillertbal is overstroomd en bet verkeer aldaar gestremd In een gedeelte van het Aardal in Zwitserland zgn in deu avond van 11 dezer gedachte him elbnian gevallen De gemeenten Erunsboch Kflttigen Tbalheim en Schinznaoh hebben zwaar geleden De o is er byna geheel vernield De grootste schade is aangericht in het Sobiuznacberdal alwaar de gewassen juist prachtig stonden Toau baron vou Kenndersobeidt de godsDslle bs trad an vorstin Tautenitein bam gewaar ward gif zg op zeer iu toog vallenda manier de helft von haar bouquet ineouwballen aan prin Hooeok Hy groflito even en ging zeer gwlaton haar voorbij ooar firaule von Speyern toe om voor hot eerst tadsri zija huwelijk haar uit eigeu bawagiDg te gaan osntprekeu Het gesprak draaide hoofdzakelijk om MarisIionize sn or klonk een zokare warme oprechtheid js zelfs aeu voor Fide onverklaarbare opwioding in syn stem toon bg haar vriendeiyk bedankte voor al da Ui fda waarmede zg zgo jonge vrouw ttoads behulpzaam en betohermend had tor sgde gestaan U bebt dikwgls mgn taak ovsrgeooraen en züt haar dikwgts tot steun eo troost geweest sar ikbod moet jn Ik sta diep bg n In ds sehuld Ikweet ook niel hoe ik u ooit dia tal kunon afdoen waut bet sehoontte loon hebt go hier raeds voor ontvaugeo de lirfde en vrieodwhap van da adelttaen braaftte vrouw Er lag een bgna toodere uitdrukking ovar haar ernstig gelaat Oij hebt galgk mgnkeer von Nonn darsohaidi de etlalsle en lieste vrouw I Den hemal zy dank dat ik dit oit uw mond mag vernamen Vtotaeling zag y hem ste4 uitvorsohend in de octgeo Ik zeg fden hemal zij dauk oit een egoistiaoh oogpunt en zal u mittcbiSD bet nïddal eo dan w w én san to toonao wasrdoof t uwe soit dit schuld met mg kant vereffenen Ik verzoek u driagend mg dit ts taggeo Ik hab het zaer drok en voel mij hfiut niat opgewaioen togen aljiüj rplicbtiagfti die op my met elke n fPMinoat ik wadisrsa Toor De Volbstribuunc kondigt een gr ote openbare teistvergadering aan to Maastricht ter gelegenheid van de invrijheidstelling van haren rediicteur den heer Vlif n Ats sprekers zullen optreden Pieten Dontela Nieuweohuis en Vliegen De aankondiging besluit met de woortlen Vrouwen en mannen komt allen op en laat de Nederlandwhe ketterjagers zien dat wg nitze boeven ver boven onze gesagbandieteu weUtn tu stallen Aan de sigarenfabriek van den beer W ran den Berg jr aan den AuistrlveeDschon weg Le Nieuwer Amstel b fl Qt n g lt lte van bet werkvolk den arbeid gestaakt ormlnt zg niet langer voor de plaats die xy ie do fabriek hebben betalen willen Kg ouden vyfcenteB van elke gulden verdienste moeten afgeven om daar te werken Voor het gereobtsbof te s IIagt w rdgirt r in appèl de zaak behandeld of door bet feit dat een uegutiemnn spekpannokoek en zes eieren lieiitolt en oon gedeelte danrvnn loatstaan do verdenking liewezen mag worden gcovhi dat hg bot geld dat hij aldus verkwistte gestolen heeft vnn wolk misdryf hg om nog eenige andere redenen verdacht word De rechtbank tu Middelburg gaf er den uuin die trouwens al meer geiet n heeft een jaar voor Zgn verdsdtg fdaitta na vr Hpraak wt ns ontbreken van het wettig bi gs De vervanging van den hoer Bix nis lid der Eerste Kamer door den hopr Godin de lltmafort voor Zeeland wo Htrt een nitvloHisel van de joiigite Btaten veHtifltingeii in die f troviuQie maar van bet wt blgveu van vgf ibcrale leden fle Middelb Ct t scbrgft daaromtrent Het liberalo üd der Eerate Kamer voor Zeeland jbr mr W Six is gevallen Met 20 stemmen is gekozen de oud minister van Financien jbr mr K A Godin de Beaufort antirevolutionair Op deu heer Bix waren 17 stammen uitgebracht Men heefl van anti liberale zgde gebruik gemaakt van do afwezigheid van eenige liberale leden drr Staten om zich zulk een goedkoope overwinning te venchaffen Maar sterk keuren wg af de bonding van die liberalen welke door hun afwezigheid th O val van jbr mr Bix hebben mogelyk gemaakt Zgn er voor hun wegbigven ernstige redenen geweost dan swHgen wg Maar zooniet d in hMldfn wg van m verlangd dat zg op hun post waren Het is te hopen dat de heeren J A oom Biyn betrekking het toelost zal ik ia t vervolg alle gMaltohappeo loovesl nogeiyk varmjlden Het loatata feest Hetï ik dao ook tieehts uil pUeblgevoel bezocht ler wille van owo vrouw tite my zoo vlalend vartoeht om baar toevluobtafilnml in dit hoogty van hot teiioen ta tyn Wilt gy nu tslf dian post overnemen dlwi ik zoo lang voor u hab waargenomen eo wilt gy my Iwloven dat gy mg in alle deelen gohael zult vervangen mot al myu liefde voor MarU I ouisa myn zorg en ngn oplottenden blik die steed ovar haar waakt Olivier begreep zeer goed do vuita heteokania van dit verzoek wolk hem stronger dan ocnig verwyt zijn tekortkoming onder het oog brorht on alt guutt van hem vroeg wat eenvoudig zijn pliehl wat Toeh bitrf hy kot iiOof li op en weurttoml haar blik urrigk en vost Alt myn vrouw mat dezen ruil genoegen wil nemen dao zal ik daarmee ni iiict mgn vorpliobtiogsfi tegon u kunnen afdoen maar iuleij udaol nog veel dieper by u in da okuld geraken Niet aleebtt in da balzaal braft liiaria lx uize een geduldigan learmaestur on vriend nooiUg moor e tk in de vale nrso barer kuïseiyka fentaambuid Sjoat toch niet aan graaf Gosoek hot sohoonata eu lieCii Igktta wark over om een jouge montoheoziul onder den invloed van geastelyke intpannïag te doen ontluiken Voor uw eigen bostwil verzoek ik n dil dringend toot took geen vreamdeo tuinman over uw eigendom baoraohan hg zal niet alloen zaaien maar ook willen oogiten Er hg lat driogenib als een bezorgde waarsehuwiog in do stom dor hofdame Zg reikte faam de baad toe met de woordeo Belool hot my