Goudsche Courant, zaterdag 15 juli 1893

8 51 4 47 5 93 10 Igiab rdam CE 7 55 8 40 5 46 36 u iiH KslenIsnWp 6 50 8 10 S SS 8 50 u ssT loada 7 80 8 S8 Directe SiKMrwegverblndlBg met GOUÜA Zuiiierdlenst 18Q3 AanKevaogen 1 Mei T d vap Greenwlcb OOUDJ HOTTÏKDIM 9 80 10 KOTTISDA M fl O II D 1 8 48 4 45 4 55 5 08 5 09 S U 4 08 4 40 5 16 DIN II s A O O O II II i sHaga 5 587 807 439 18 9 46 10 1911 38 19 15 1 41 8J5 9 45 8 U 4 16 4 49 t 8 7 048 06 9 30 10 10 Voorb 6 58 10 86 1 48 4 48 7 10 Z Zeirw 10 19 31 il S 19 9 46 Zo M 19 I0 4 8 09 6 09 7 81 01 6 18 81 6 89 t 35 SOU Da D8N 47 10 49 11 11 18 81 1 01 1 17 S 8 45 4 45 5 85 5 69 18 8 8 1101 1 18 4 67 8 11 11 10 1 89 6 08 8 8 11 88 1 34 8 80 31 é s Ha e 8 08 9 18 9 34 10 07 11 97 19 41 11 61 l SO 1 87 8 56 4 15 5 86 5 65 8 87 7 43 8 91 an i r p Mi u w 6 sa 8 40 7 66 8 09 08 81 10 19 011 11 48 3 18 4 18 4 47 5 88 6 017 45 8 38 10 08 10 38 6 80 4 11 I4 8 37 6 87 7 59 10 99 5 69 7 08 8 19 11 88 8 46 8 06 6 45 3 07 10 88 605 7 11 8 41 11 30 8 69 5 15 5 BS 8 14 10 38 18 7 88 8 88 8 41 9 10 51 1150 1 80 3 08 3 50 4 48 6 19 81 S SS 8 88 9 10 10 61 11 10 38 10 45 11 11 11 80 50 59 11 4A19 lOoilda 8 30 7 B08 1S9 58 10 16 10 57 DTBKOHT GODDt UtncLi ot S3 7 50 9 9 54 11 34 18 03 18 50 9 55 3 3 58 4 43 5 0S 8 3 17 48 8 1 9 8 i 0 10 07 1044 UaraKlaa 48 3 04 10 08 18 80 S 80 4 fl7 6 01 6 18 9 05 Woenloa 58 8 11 10 15 f 19 34 4 16 6 88 9 IU0 94 ündewaler 7 07 8 19 10 88 18 49 4 i4 5 40 9 19 Ómia 7 90 8 31 9 34 10 88 18 06 18 55 1 88 8 97 8 40 4 37 80 5 68 7 08 8 90 8 41 9 38 10 40 U M aüSTEIDt H S O tl D 1 9 40 U IO ll 8 7 8 30 4 10 4 15 7 86 9 55 9 55 tfMWS 11 49 i 46 4 98 4 40 7 40 10 90 10 44 9b IMS 8 40 i iO SJS 9 88 ll ftS 11 30 11 50 fl o U II i M ITIIDiM 40 8 91 10 06 U 18 117 89 9 10 10 66 18 19 1 8 14 9 98 11 10 18 84 1 10 0 HhwIh AUm It KUm BoUa d Smidt ru dw Lak ik Clercq n DeioM n rsn Uge Pieton lieh ta eaoferd libamla kicien in bon dutrict ToldMode lallen kannen recbtvaardigen over dit gemis tbd actifiteit en offerrurilighmd t r wiile der putg die ban een begeerden zetel beett ter ebeit De Staten nn Zeeland tallen 42 leden Al de zO antiliberalen aren plichtmatig preaent In Oooi en Eemland hebben de ijmkera ten gevolfre van de droogte dit jaar alle reden tot terredenbeid zoowel ten opzichte ran de Ternieerdering Tan bnn aantal itokken all ran het boniggewin Tot duarer hebben de b en uitiuanteud gewerkt Korren welke rerloden jaar nsuwelgka 25 pond konden balen wegen thanii reeds 60 pond Een zwerm roor 3 weken opgezet bereikte al het gewicht ran 30 pond En na d boakweitrelden nogjuintvan paa zyn gedrenkt door een heeriyko friiwcbe regenbal ten gevolge waarran de bloem reel meer honing zal opleveren wordt tU Lanreni met nog meer vreugde tegemoet gezien De bgkere verdienen dan ook wel eens een goed jaar liet is in de laatste jaren trenrig genoeg voor ben gesteld geweest De volgende geschiedenii doet in Moscon de ronde De dierentenimor Pezon had een knecht DOodig voorbet schoonmaken van de kooien dej wilde dieren en nam daartoe een kozak in dienst Deze verstond geen woord Fransch nrwgl Pezon geen Unsaiscb kende zoodat bet contract tumchen hen beiden door teekens en gebaren beklonken werd Om hem te laten zien waarin zyn werk bestaan zou hield Pezon een kleine pantomine repetitie met bezem sponsen een grooten emmer met water De kozak volgde de bewegingen van zjjn meester oplettend en scheen volkomen op de hoogte gebracht Den volgeoden ochtend verscbgnt hj gewapend met een tobbe een groote spon en aan bezem opent de eerste de beste kooi die hy ziet en stapt er kalm in evenals hjj zyn meester den vorigen avond in de kool van oen niet verscbeorend beest had zien doen Door het geweld dat de deur maakt bjj bet open en dichtelaan wordt de prachtige ongedreaaeerde koniugstüger die de kooi bewoont wakker en kykt met zyn groene oogen den indringer scher i aan die onbewust van het gevaar dat hem dreigt kalm zgn spons in den emmer doopt Pezon die juist het circus binnentreedt verstomt van schrik Wat te doen om den ongelukkige te waarschuwen f Eén beweging één gebaar en het geweldige dier werpt zich op den ongewapenden kozak Pezon staat onbeweoglgk te wachten gereed om zoo iioodig hulp te rerleenen De kozak Teegt op zjjn gemak het hok aan boent het en gaat daarna met de spona in zgne band naar den tgger om ook hem schoof te maken evenals een gehoorzaam oppaaser de schoenen van zgn kapitein poetst Het koude water op zgn kop schgnt den tgger te bevallen by begint van genoegen te brommen strekt zgn nooten uit rolt ZHlh op den rug en laat zich het geheele lichaam door den kozak die zgn werk met krachtige hand uitvoert wrgven Pezon staat als aan dan grond genageld met gdopengesperde oogen dit vreemde scbouwstiel aan te staren Ma de kozak zgn werk gedaan heeft gaat hg eran kalm weg als hg gekomen ie en er bestaat een leer lang en krachtig gebarenspel van den dierentemmer toe om hem te belatten de leeuwen en de andere wilde dieren een telide inwerking te doen ondergaan Te Pargi werden eenige bekende auteurs gepobt over het aanvaarden eener candidataur bg de a s Kamerverkiezingen Zola zei geen ja en geen neen en behield zich een nader antwoord voor Aicanl bedankte zonder aaraaien Een Parjisoh blad liet daarop eenige letterkundigen intervieuwon om te vernemen wat fij in het algeiiieen van eent oliUoke loop 80 8 85 8 48 8 49 8 6 05 1 85 7 88 7 8 7 46 7 55 aoadk Msordraeht Nisawerkerk Oapalle Sottsrdam 6 5 10 5 19 5 88 5 S8 Gouils 7 80 8 40 9 U4 ZoT M 7 48 8 68 Z Ze 7 6 19 01 Voorl 8 08 9 1S Ooads Oudew Woerdeo ItanDflIen Utieobl Qouds Aaiteidam Wp Aautsrdaai CS nettsrdam Capella Nieuwerkerli Moordrsoht Gouds baan dachten en of ag een candidataur zouden aaommen Mabt wegerde ie antwoorden omdat hy niet de rol van den vos met de druiven wilden spelen Ualévy zeide dat bg geen candidatuur zoo aannemen maar dst bg geen oogenbUk vreesde dat men hem die zoo aanbieden Parodi antwoordde Ik depute Voor geen geld der wereld Maar ik zou met pleizier Koning zyn Hebt ge geen troon voor mg Ook Pierre Lotie had geen zin de kamerlucbt in te ademen Ob I non parexemplelf Ctaretie was van oordeel dat die antears die de zeden maken eren nuttig zgn ja misschien nuttiger dan de taalkundigen die de wetten maken yEunery zeide dat bg alleen een candidatuur moest aannemen die de kracht in zich gevoelt bet sociale probleem op te loeaan Ooneoort antwoordde dat men slechts een beroep goed kan uitoefenen en Thenriet evenzoo dat men geen twee heeren tegetyk politiek en letterkunde dienen kan Ed Cadot zeide nog al kras dat bg roor een candiedataur zou bedanken omdat hg zich liever niet begeeft in slecht gezelschap Jules Veriie verklaarde dat hg genoeg had aan bet lidmaatschap van den öemeenteraaad van Amiens die zich nooit met politiek bemoeide Men ziel de heeren van de letteren hebben niet veel lust in politiaeeren Zg hebben gelgk In de kroniek van het Jnlinummer der Stemmen t scbrgft dr A W Bronsveld naar aanleiding van bet besinit der Tweede Kamer tot behandeling van de kieswet nog dezen zomer De politieke toestand in ons vaderland is door de indiening van dit ontwerp zeer ingewikkeld en mueielijk geworden Wg hebben er voor gevreesd zoodra de beer Tak minister werd Zgn radicale gevoelens op dit punt waren bekend Naar onze bescheiden meeniog was hg niet de aangewezen man om minister van hinnenlaudsche zaken te worden Velen heHben zich begverd om een einde te maken aan het leren van het ministerie op welks handelingen o a dr Schaepmau zulk een groeten invloed had maar het was hun bedoeling niet ons huid over te leveren aan de radicalen En diirheen zgn wy nu op weg Door het samengaan der volgelingen van de iStandaards het vOentrnmi de Amsterdammer c en tot op zekere hoogte ook van de sociaal democraten wordt er een krachtige pressie uitgeoefend en met vuur aangedrongrn op hetgeen men noemt sfinalei uitbreiding van het kieerecht Bet is een merkwaardig schouwspel de Stand thans met tamelgk souvereine minachting te booren spreken over gemoedsbezwaren en ieder aanbevelen die een voorstander is van de kieswet Op de Igst der heeren door dat blad aangeprezen komen nu voor de gereformeerde beer Heemskerk de radicale heer Gerritsen de geavanceerd liberale heer Valette en de roomscb katholieke beer Borret Kwam een uiciaaldemocraat ergens in herstemming die voor da kieswet zich verklaarde er is geen twgfel aan of de Stand beval ook hém aan Het antirevolutionair blad vergeelt u thans alles indien gg maar stemt voor het ontwerp Tak Wie had het kunnen vermoeden dat wg zoo spoedig na de felle beatrgding en veroordeeling van óniéh raad om op politiek terrein de dogmatiek buiten spel te laten de Stand c zouI den zien optrekken naar de stembus met kalvinisten atheïsten jezuïten en modernen Wg vinden daarin niet alleen iets dat ons verrast maar ook iets dat ons verontrust Het staal te vreeaen dat de kieswet wordt aangenomen en dan is ons land overgeleverd aan een meerderheid die wg liever niet regeeren zagen en dat niet alleen omdat zg onze party of onze beginaelen niet zal rertegenwoordigen maar bovenal omdat wy van naar het ergste vreezen voor onae dynastie en ons vaderland 10 55 11 09 11 09 u ig litis 19 58 1 05 l II 1 19 1 88 11 05 18 18 7 47 l 46 10 89 10 39 10 39 10 48 10 58 7 45 8 18 10 08 10 11 8 07 De Schr verwondert zich niet weinig over de toenemende zwakheid en slapheid van bladen als de N Kott Ui n bet HandelshiaiU tegenover dengenen die sdoor dik en door dunt met dan heer Tak willen nedegaao Waarom handhaven de liberalen die nietradicaal willen zgn zich niet op het standpuntdat zg innamen toen het ontwerp der regeering pas was ingediend De indruk dien mener tóen van ontving was de ware D bezwaren die men er toen tegen koeatarde zgnniet weggenomen maar vermeerderd De uitslag der jongsU verkiezingen is geen teekenvan die ingenomenheid waarmee ons volk hetkieswetontwerp begroet En al ware het zoo de vraag mag niet zgn wat wil het volk maar wat out het volk En op die vraag biyfi ons antwoord geleidelgke voorzichtige uitbreiding van hetkiesrecht Eu zg is te vinden in net eiachenvan een lagen census in het verhoogen vanden leeftgd waarop men het stemrecht ontvangt en in het rekening boaden met deverschillende rangen die er bestaan onder dewerklieden De minister Tak heeft door zijngeneraliseeren het zich veel te gemakkelgkgemaakt Laat men toch bedenken dat in veler harten tegenwoordig een geest hearscht van verbittering die aan geen politieke partg is te wgten maar samenhangt met allerlei omstandigheden doch die zich wreken zal door een poging tot revolutie Het zou onverantwoordetgk zgn aan menschen wier hart zóó ontstemd is de macht in handen te geven en dat het daartoe komen zou bg de naar waarheid onverantwoordelijke vermeerdering der kiezen door de regeering voorgesteld daarvan zgn wg zeker overtaigd De circulaire van den minister van justitie betreffende de vervolgingen is volgens een schrgven uit Frieeland aan het Hbl daar verschenen als een verkwikkende regenbai na een langen tgd droogte Men kan zich volgens dezen schrgver sgeen denkbeeld vormen van den goeden indruk dien deze circulaire op alle weldenkende ingezetenen van Friesland heeft gemaakt En meer dan eens heb ik dezer dageu zoowel mannen van stand en rang als eenvoudige burgers den minister booren toejuichen als had hg een heldendaad gedaan Wat hier zoo dikwgls in besloten kring werd gezegd zegt thans ook de minister dat menigmaal vervolgingen zgn ingesteld die het algemeen belang noch de openbare orde noodzakelijk of raadzaam maakte Niet overal werd oatuurlgk door overgver gezondigd maar toch menigmaal zooala de minister verklaart liet men geen woord dat roor den veldwachter eeuigasins onaangenaam klonk aan den kant gaan elk oneerbiedig wooni door een ballbeschonkene over een burgemeester geuit werd als mnjesteitascbennis aangemerkt menig politie en justitieel ambtenaar meende in allen ernst dat de openbare orde en bet openbaar gezag zulks eischten Dat onder dit alles veel socialisten vrees school Igdt bg mg geen twgfel Maar zooala reeds meermalen is gezegd vrees is een slechte raadgeefster En zoo kwam men er langzamerhand toe om den Romeinschen regel minima non curat praetur d i om kleinigheden bekommert de overheid zich niet over bat hoofd te zien en van alles procesverbaal op te maken Dit heeft vele gemeente en rgksveldwacbters langzamerhand zoo gehaat gemaakt dat als de circulaire van den minister geene verbetering brengt temet een escadron huzaren noodig zal zgn alleen om het corps politie te beschermen Ernstige vergrgpen vernieling van eigendommen stelselmatig verzet of beleediging mogen natuarlgk niet ongestraft bigren Maar men mag juist hier niet orerdrgven Men moet de teekenen der tüden verstaan en niet omkeering van maatscliappelgke toeelanden alen daar waar slechts sprake ia van eene vrgmoedige bespreking van de arbeidenbelangen 7 10 5 98 4 60 4 57 8 04 5 11 5 80 5 58 t Ot 8 10 8 17 S M 1 84 7 10 5 411 1 44 4 8 50 U IO ll tO 8 S0 1 45 1 55 S Ot 9 09 8 15 18 40 1 48 U 08 Moge de circulaire van den minister ernstig worden overwogen door alle politie en jurti tieele amUaoanii Dan zal de goede geaat terugkeeren en de borgerg niet langer wreralig zgn over de Tervolgingsmanie van deaao of genen gemeente of rgkneldwachtm Een inzender in de Amb Ct hangt een treurig beeld op raa de miahmiken die in sommige districïsa van Gelderland heerschen bg verkiesingen De wgze waarop het kieerecht wordt uitgeoefend is volgens den schrgver zoo onedel dat menig kiezer het zieh tot eene eer gaat rekenen niet meer aan de verkiezingen deel te nemen Hier en daar zitten zoogenaamde verkiezingaagenten die roor een wederdienst bereid zgn de kiezers na te loopen over te halen allerlei beloften te doen die toch niet nagiakomeB kannen worden op de stemdag te tracteeren en vrg verroer naar de stembus te geven Zg die zich daarvoor laten gebruiken zgn de lui die de verkiezingen in handen hebben wie het rojaalate ia met den geldbuidel wordt overwinnaar De feiten van den laatsten tgd in een onsbekend district Qeldermalsen wordt niet bedoeld zgn niet algemeen bekend omdat eenespeciale aanklacht ontbroken heeft maar waaris het dat bg de rerkieiing van een Statenlid in 1892 p geld niet gelet is de bedoeldeagenten waren goed bg kas een kasteleinontving 70 voor voorschotten aan een 20talkiezers en vekens herekening san goedinge wgden moet die verkisaing ongareei 1 XX gekost hebben Zoo Ter is bet in dat diatoiet gekonan d t achtenswaardige en bekwame parsoneo cBe geen geld voor eene verkiezing overhebben ook niet gekozen kunnen worden of weigeren eeqe candidatuur voor welke betrdtking ook aan te nemen en dat hun die het met den zaireringseed zoo nauw niet nemen de belangen van land en volk worden opgedragnk Te Pest is door zelfmoord een kunstenaar overleden die in agn land en ook daar buiten eenmaal zeer beroemd is geweest de zigeuner Ignatius Erdelyi Beeds als elQarige knaap verving Naczi zgn vader toen deze door ziekte verhinderd was zgn muzikanten bg een feeai ran den veldtnigmeeater ücnedek roor te gaan en oogstte lauweren Dat is nu ruim 30 jaar geleden en in die jaren ia de naam van den vioolspeler Erdelyi Naczien zgn kapel met hun eigenaardige muziek op konstreizen door Europa en ook door Amerika velen bekend geworden Het Zigeunerbloed in zgn aderen gunde hem geen mat toen bg als rgk man teruggekeerd was in agn geb rteland Hg bleef rondtrekkend muzikanten wefd bg groote feesten door zgn adellijke landgenooten steeds ter opluistering genoodigd De Zigeuners benoemdeu hem tot hun primaat In de laatste jaren waa hg aiekelgfc aocht vmchtelooa baat bg morphine walke hem geen genezing gaf maar tot zelfmoord bracht Nieuwe Gensus politiek Het cVadarlandc bespreekt de meeningen van mr Van Houten betreffende de kieewet en bestrgdt zgn hoofdgrief dot er te veel onwaardige kiezers zullen komen met de berekening dat het wets ontwerpTak toch no altyd 350 000 meerderjarige burgers van het kieerecht uitsluit Het blad verwgt den beer Van Houten dat bg in phazts van de voorgestelde grondalagan nieuwe kenteebinen in de wet il breiigaa op gevaar af dat dan ook naer velea znUen worden uitgeslotett die naar recht en billgkheid wel kiezer behoorden te zgn omdat de heer t H het Ualst wil blgran aan den Bveiligen kant Het Vaderland acht dst de weg diende afgevaardigde uit Groningen wildoen inslaan alleen veilig is voor hen die hopen dat er van de zaak niets terecht komt en dat de kenteekrten welke hg tegenover die der Kegeering stelt den toets eener ernstige kritiek niet kunnen doorstaan En het blad besluit aldus De heer van Hobten weet blgkbaar zelf boe gebrekkig agn 8 43 9 S5 10 48 9 48 Ê 9 49 9 58 10 05 11 08 6 18 7 07 7 17 K 7J4 7 81 5 66 7 87 11 48 8 10 9 87 11 08 8 40 9 113 4 80 9J0 8 S0 10 11 88 ijiteem nt verken want hg adtgt cqd be toog met den raad om bg tirgfel hoever het kienrecht moet worden uitgebreid maar het lie i den veiligen kaDt te nemen Maar ab no eeaa bg ilot ran rekening bleek dat wat de beer ran Bonten den veitigen kant Boemt juist lal wesen koren op dea molen der reTolotionnaire plitiek P wr zookleinmoedig het kiesrecht uit te breiden cal meu alles verüexen en niets winnen de onteTredenbeid nog doen toenemen en het Tertrouwen in de Volk Ttftegenwoordiging eer verzwakken dan reraterken In 1887 heeft men ook gemeend den reiligen kant te moeten houden met dat gevolg dat het toen lo het leven geroepen kiesrecht nu reeds algemeen is veroordeeld Men lette toch op de teekenen des tgda Werd de w door den heer t H aaagegeren gevolgd de tatie iu den lande zou nog veel grooter worden en over enkele jaren zon men ongetwgfeld een kiesrecht OM n nc veel uitgebreider dan thans door de rqj ring wordt vooigesteld De eerste pgpen van meerschuim werden in 1723 gebruikt D eerste werd vervaardigd door den schoenmaker Karel Kowata te Pest die lioh in ign vrgen tijd bezighield met kunstsngden Dit kwam ter oore van een zgner begonstigers graaf Androssy die hem van zgu reis uit Klein Aztë een stuk meerschuim meebracht De achoenmaker was een hartstochlelgk rooker en kwam op het idóe daaruit een pyp te sngden daar het meerttchuim wegens de p retuheid tot opzuigen der nicotine hem er geschikt voorkwam Hg sneed dan ook een pgp voor eigen gebruik en een voor zgn begunstiger Hg bemerkte echter dat de kleur door het aanraken met zgn pekhanden geheet wegging doch dat met eeuig wrgven io witte was de pgp door die zwarte vlekken des te mooier werd De raaf liet nu n meer materiaal uit Turkge komen en gaf dit nadat het tot pgpen gevormd was aan vrienden ten geschenke die deze zoer mooi vonden en die het mogelgk maakten dat ee i bgzoodere handel daaruit stond De eerste pgp van Kowats is nog in het museum te Pest te zien De bekende karveelen Santa Maria enz zgn te Chicago aangekomen De officieren werden met een stoet Indianen Kozakken Bedoniuen enz naar de groote tribune op het teutooustellingsterrvin geleid waar de directeur generaal der tentoonstelling Dazis hen ontving en het Sèuaatslid Bherman eeu welkomatrede hield Onder de financieele crisis ia Spanje schgnt het veriiiogen van don hert van Veragua geleden te hebben de vrienden van don edelman in Noord en Zuid hebben een inschrg ving geopend om Columbus nazaat te hulp te komen Het Tydschrift voor het binnenlandsch bestuur uitgevers G Kolff Co te Batavia bevat in afl 5 van deel 8 artikelen o n over Cx ntToleur8 der eerste en der tweede klasse iets over de aren en de pett nltuur onze koloniën en ons koloniaal bebeer Ajer Mantj oer de wgze van ooderaoek en exploitatie van verschillende minerale brandstotien in Nederl In dië kort verslag van de spaarbank roor inlanders te Modjowarno over bet jaar 1892 compemdioms en memorandums en de berg die eeu muis baarde Zuid Afrikaansche bladen melden dat een Boerentrek naar Duitsch Oost Afrika op touw wordt gezet voor w lk plan Eu n Wolf van het Bierl Tageblatt in de Transvaal gverde Onder leiding van de heeren Bosman en Dn Plovj zouden 400 boeren families 2000 zielen sterk naar Duitsch Atrika willen trekken Als voorwaarden stellen zg o a dat zg niet tot den militairen dienst zullen verplicht worden dat zg bg oorlog onder eigen gekozen officieren zullen m en strgden voll ige godsdienst vrgheid en gelgke rechten voor de HollandBche eu Dttitsc talen Maandagnacht omstreeks half twaalf werden een zestal jongelui onder welke eenige leerlingen der RgkslandbouwBchool te Wi eningen op den weg nau den Wageningschen Berg aldaar door twee personen met stokken gewapend onverhoeds aangevallen Een der joiu ni aaocht het gelukken zgn n aanvaller ondOT de knie te krggen doch hg werd daarop onmiddeljjk door den anderen met eenen messteek aangevallen hg bekwam echter slechts eene onbednidende frlesauur in den rug Doot de duistemifl konden de daders niet door hen ondorsefaeiden worden De politie meent de daders reeds op het spoor te zgn Men sohrgft nit Amsterdam Men spreekt en schrgft sinds eenige tgd hier te lande over een nieuw desinfóctiemid del dat met den naam Raymond c in den handel is gebracht en dat in zeer korten tgd bactariSa en bacillen In rivier sloot of zeewater heet te dooden De Amsterdamscha agent der firm die dit middel in omloop heeft gebracht verzocht eeqigen tijd geleden dr Klug die gelgk men lich herinneren zal in het Paleis voor Volksvigt voorstellingen geeft met zgn reuzenmicroscroop i met het middelRaymond proeven te nemen Dit geschiedde Dr Klug stelde ten oanachouwe van zgn publiek verschillende gedierten en bacillen ook cholera baeillen aan den invloed van eene zekere hoeveelheid Raymond c bloot en verkreeg het effect dat deze organismen volgens het oordeel van den leek althans eenen wissen dood stierven Met het oc op het gevaar verbonden aan het klakkeloos toepassen van een desinfectiemiddel waaromtrent de wetenschap geene zekerheid heefl verschaft detlen wg naar een en ander onderzoek AllereerH vervelen wq ons bg dr Klug zelven die als zgne overtuiging uitsprak dat het Raymondmiddel inderdaad de hier bedoelde organismen doodt althans voor voortplanting ongmchikt maakt Volgens hem trad by de bacillen de dood in zoodra zij in de vloeistof bezonken en zich zoo te zegden tot één klomp ophoopten Hg veronderstelde dat het middel hoofdzakeIgk chloorwaterstof uur zoutzuur bevatte en op onze vraag hoe bg in het bezit van zgne cholera bacillen was geraakt antwoordde hg ons tot onze niet geringe verwondering dat hg zich er eeuige uit Berlgn had laten toezenden en dien voorraad voortdurend en met het grootste gemak uit het water onzer slooten aanvulde Van andere zeer bevoegde zgde evenwel wonnen wg vervolgens inlichtingen in die de zaak een gansch ander aanzien gaven Het bewegingloos worden en zicli opoenhoopen tot een klomp der organismen bleek geen vertrouwbaar kenmerk van den dood te zgn Imniere op het laboratorium van prof Forater werden ook te dien aanzien met komniabacitlen een groot aantal nauwgezette proeven genomen Het bleek toen dat die bacillen in een creoline mongsel van 0 92 op 1000 werden gedood maar dat bg eene iets minder sterke vermenging bijvoorbeeld ter sterkte van 0 85 zich wel het verschgnsel der bewegingloosheid en der opeenhooping vertoonde doch de dus schgnbaar gedoode bacillen zelfs nog dagen later opnieuw in cultuur konden worden gebracht in eenen voedenden bouillon waardoor das dn het leven ón de geschiktheid tot voortplanting nog aanwezig bleken te zgn Wat hot aanvullen vun dr Klugs voorraad cholera bacillen uit onze slooten betreft werd ons medegedeeld dat de daar gevonden organismen zonder twgfel onschadelgke sperillen zgn geweest welke uiterlgk zeer veel overeenkomst met de cholera bocil vertoonen doch 20 100 maal zoo groot zgn als d ze Door het weder in cultunv brengen der onder den invloed van het Raymond middel bewegingloos geworden bacillen zou men dus ailoeu kunnen uitmaken of het middel Raymond al of niet eenige waarde tot afdoende ontsmetting van vloeistoffen heeft Bovendien werd ons nog eens de opmerking gemaakt hoc govaviyk eene toepassing van dergelgke middelen zonder deskundig toezicht moet geacht worden en wel reeds alteen hierom omdat de abn te wenden hoeveelheid in nauw verband staat tot de toevallige gesteldheid der te deainfecteeren vloeistof Boltenlanilseli Overzicht Het amendement van Gladstone op artikel 9 weglating der g § 3 en 4 waarin ai ngegtiven werd over welke Ëngelscho aangelegenheden de lerscbe vertegenwoordigers niet zonden mogen stemmen werd met 325 tegen 298 stemmen aangenomen Uitbundig gejuich van de ratlicalen en nationalisten Art 9 werd aangenomen met 326 tegen 293 stemmen Art 10 werd verworpen 358 tegen 49 stemmen de meeste conservatieven en unionisten onthielden zich van stemming Artt J lr l7 werden ingetrokken Artt 18 en 19 werden aangenomen met eene meerderheid van 34 stemmen Artt 20 en 21 werden zonder hoofUelgkc stemmii verworpen Artt 22 23 24 25 en 26 werden aangenomen met eene meerderheid van 33 At o stemmen Van de verworpen artikelen bepalen Art 10 De aftoheiding van Concolidated Fnndt en belastingen Art 20 De overdracht vftn den post en telegraafdienst aan de lersche regeering Art 21 De overdracht van den dienst der postspaarbanken Bg de tweede lezing is de beslissende eerste paragraaf van het Duitsche legerontwerp met 198 t en 187 stemmen aangenomen Herbert Bismarck stemde er voor Alhwardt was afwezig De radicalen iu de Fransche Kamer maken het dei ainisterpresident Dupny lastig Niett nstMuide zg driemaal g ogen werden verhieven zg het hoofd trotscher dan te voren toen de heer Dupuy ter wille van zgn minister van financiën Peytral den politieprefect Loze opgaf Dit is den premier als zwakheid aangerekend men moet echter bedenken dat de Kamer midden ia de beraadslagingen was oTttf de begrooting van 1894 en dat wanneer Peytml ware afi treden men een herhaling sou hebben geu en van de Igdenageschiedenis der vorige b rootiug die vele maanden te laat werd afgehandeld Juist om de begrooting af te doen bleef de Kamer met Pinksteren bgeen De heer Peytral zette den minister hAteea op de keel deze zwichtte eu wreekte zich alleen door Loze meer te onderscheiden dan hg hem strafte Xhük zg deze mauouvre kon de begrooting met groote meerderheid door de Kamer worden aangenomen Het groote nationale feest zal in elk geval een feest zjjn zooals deze republiek er nog nooit een heeft gevierd De Cocarde raadt den gaswerkers te Parys san den arbeid te staken opdat de officieele ilInminatiSn ter eere van het feest niet kunnen doorgaan Te Baint Denia heeft het socialistisch gemeentebestuur den aannemer van openbare feestelgkhedea Ziru bevolen de talrgke door hem op verwïhillende punten der stad o richte versieringen weg te nemen wat hg weigert te doen zoolang hem de gemaakte kosten niet vei oed worden Men spreel t van allerlei ociolisti che mauifestatien aldaar Gelukkig zijn de naar Pargs ontboden troepen voor oen deel daar gebleven om bg het groote feest dranoods de orde te handhaven Wat erger is de studenten die eigenlgk atles op hun geweten hebben door hun limaai over oen paar te blanke meisjes zgn ook nog uit hun humeur Zg hielden een groote vergadering waarin het tijdens de ongeregeldhetlen opgerichte comité virslog moet uitbrengen Het ging er rumoerig toe zoodat de verschillende sprekers zich nnuwelgks konden doen verstaan Ëindelgk werden twee motien aangenomen waarin het Comité geprezen bet bestuur der Algemeetie StudentenVereeniging daarentegen gegispt werd wegens do houding bg do ongeregeldheden het Senaatstid Bérenger de Minister proNdent Dupuy en de ontslagen prefect van politie Loze verantwoordelgk werden gesteld voor de geplote misdaden enz De leden der Kamer die tegen de amnestie hatlden gestemd kregen odk hun deel Verder verklaar de jongelieden dat er van deelneming aan het nationale feest voor hen geen sprake kon sgn Dat is maar goed ook In een uitvoerig artikel tracht de Répabtique Fran aisec aan te toonen dat do t nwoordige verhouding tnsecben Zweden en Noorwegen indien do omstandigheden althans niet geheel en al veranderen onvermgdelgk zal moeten leiden tot een vriendschappelgke scheiding of tot een oorlog I Het blad wgst er op dat de vgandschnp van Noorw n tc en Zweden niet van gisteren dagteoksnt De motieven voor de verwgdering tuaschcn beide landen zgn vele en oude In de eerste plaats hebben de oeide volken eeu volkomen verschillend nationaal karakter De Noren zijn vrijheid lierend en willen een uiterste gelyklieid In Noorw n bestaat geen aristocratie eu de beide staatkundige partgen de liberalen en de conservatieven komen uit dezelfde maatschappelgke kringen voort Zweden echter is aristocratisch de adel is er nog zeer invluedrgk en aan het hof te Stockholm zgn de oude strenge vprmen be waard gebleven Diti verschil moest wol grooten invloed heb ben op de politiek der beide staten Noorwegen heeft altijd geprotenteerd tegen de Unie met Zweden Toen Denemarken door het traotaat van Kiel io 1814 Noorwegen aan Ilernadotte afstond kwamen de Noren te Südvold bjjeén waar zg de nationale onafhankelgkhoid afkondigden een grondwet aapnamen en prins Christiaan van Denemarken tot koning uitriepen Bernadotte maakte met kracht van wapenen een einde aan den tegenstand der Noren maai hg moest zich tevreden stellen met een personeele unie de privilegiën van Noorwe n eerbiedigen en de voornaamste beginselen der grondwet van Sisdvold aannemen Deze wet ontzegde bg voorbeeld aan de ministers het recht de zittingen van hetBtorthing by te wonen op deze wiJZC wilde flien de wetgevende en uitvoerende macht strikt van elkaar scheiden eu eerst in 1880 werd de grondwet in dit opzicht gewgzigd De liberale leiders in Noorwegen hebben Zweden altgd bestreden en hun houding heell er niet toe bjjgedragen de vjjandeiykheid welke in Zweden tegen Noorwegen boNtaat te doen afnemen De gevoelens vaa Zweden worden het best gekenschetst door de voorden van baron Akerhjelm die in 1891 bijj de beraadslaging over de l erwet verklaarde Indien ik voor alle mannen die in staat zgt de wapens te dragen den dwntttgd van 90 dagen verkrgg zullen wg in staat zgn met de Norezf Zweedsch te prat i Onder zolke omstandigheden moqtten de eihchen van Noorw en in sake de consulaire en diplomatieke vertegenwoordiging wel ernstigc gevolgeu hebben Björnflterue Björnson heeft aangetoond at deze eischen volkomen wettig zgn Op vi April 1815 verklaarde de koning van Zweden dat de rgken geen andere gemeenechappeïgke instelling raden hebben dbu een gemengden itaatsnuHl belaai mrt da behandeling der gememscfaappelgke lakent dat ZQn de aangelegenheden betreffende het koninklgk huis oorlog eu vrede i Men ziet dat hier volstrekt geen sprake it van de diplomatieke verU nwoordiging Toch vervet koning Oeoar sioh tagan de wenschen van sgn Noorsehe onderdanen hg wil niet vertegenwoordigd zgn door twee gnanton welke ongetwijfeld uiteenloopmde instrocties zouden ontvangen Over den loop van het conflict hebben vrg indertgd mededeelingen gedaan thans eehter schgnt het Noonche Storthing zgn optreden te willen verscherpen Met groote meerderheden is besloten geen oredieteA toe te staan voor de gemeenschappelgke consulaten tenzg op voorwaarde dat in 1895 deze gemeenschap zal vervallen en is een wet aangenomen betreffende de invoering van een eigen Noonche vlag Bovendien stelde de heer Prabt voor de begrooting van oorlog slechts goed te keuren onder voorwaarde dat de quaesties omtrent het commandement door den koning slechte zouden worden beslist op voorstel van den minister van oorlc of van den staatsraad Het Noorsehe Storthing proclameert dus op deze wgze de volkomen scheiding en onaf hankelgkbeid Wat zal de koning nu doen vraagt men zich te Stockh rim af Zal hjj toegeven of antwoorden met een coup d état met een oorl Dit is moeilgk te voorspellen maar zeker is het dat sedert 1814 de vorhooding tossohen de beide Soandlnaviaoke landen nooit soo gespannen is geweest als thai Beurs van Amslerdaoi 19 JUU iotkanrn ♦ 1 Voc kn 83 V 98 101 7 94 MV Ï V IV l 8 Vi 8V 94 94 101 fi9 84 M l U l V v 100 104 aoo Il 101 IV 1011 loa looi iOl lul 134 8 100 J7 n u int 10 l tai iln itt i i 97 1101 101 101 M m lOS 131 118 lOlVu tol M lOS J lOi 10 47 all KO 101 1D 100 I00 7 US 1101 33 108 7 T m i io KsDEWsAiiD Curt Nad W 8 dito ito dito B dito dito dito S i lloNOXB OIil dimai IB8I 88 4 Itivlir Itiiinliryviiif IgAt 81 ft hMTKNK Obt iupupiüf UA8 8 lilt iiiiilvcrisafi ft PuKTi OAU Oblix met ttoket 8 dito dito S Hi sL Ni Ulil Oost So Sitrie ft dito 0 100119 1880 i ditobg R iibi 1889 4 dito ll ipi lB8tf WU dit i Ir ftimd ItHiu U88 6 dito dito dito 1884 6 SfANJR l er wt tflliuld 1881 4 TuHKKij iiepr onv luon 18ttO 4 teo U eiiiiig tttfie D Oofl litunin urieÜ IvtüKttL Rzp llcc v obl 1881 MrsU O OM Uttii Suh ISttO 8 VüNKZiiELA Jlil 4 onbup 1681 Amotkhram Oliliffitiitfii t8 tl SVf lloTTKHDAK 8te I Idi n 1 888 ü Nrii N Afr llnnitDlsv lund ArutKJili Tub Mu rtiflosten l liMflstsoli ppjJ dito Anili Ilyputlioukb psnübr 4 Oull MiJ lUr Vonilunl Hsnd Or Ilypollitmlcli psiidbr 4 NufliiHsiKlscho bunk atid No l lUnilulmaAttoh dito N W fc Pito Hyp II pamlbr 6 llritt lly H th tikb paiidbr 4 U tr Ilypollietikb dito 4 OtMTSSH Just lioii bank winit Iltiai Ilypothmikltsiik paiidl 4 Ahkkika ICqtiit hjrpotn pHiidb 6 5 1V lÜ l Mitiw L f lV Liüii Mrt 8 Nxi Holl IJ Spoarw My nihd Mij tul Kipl V Ht Bpw nsnd NuJ liid Spotirwu m nnnd Ned Zuid Afrik Spn tkund fl dito dito dilo 1891 diio ft lTAi ir Bpoarwl 1887 89 A KobU uid ltn Spwmd A H obl 8 PuLRH W rsflba i Weonuti annd 4 UusL Gr Uuss Spw Mj aaod ft Italtiwtio dito und Fnttowii dito sand 8 l anf t oitibr dito annd ft Kurak h Axow 8p knp ssud I Losown Suwiul Sp Mij abllit 6 Or l VUrbtk lilo oblis ft alilWtnt dito asnd ft dito dito obllg 4 IM k 11 Ahekik CtHit l c 8p Mg obl A CUic h North W pr C j SsmI dito dito Win 8t 1$ r oU 7 Dunviir It Kio Or Spra eert t s jllinuii Cuotnil obl in goad 4 l mliv k Nuhvillo iïurt v aud Vltixioo X Spw Mij Ie byp o 8 Miu Ksiiias V 4 p pref uiimI N York dfiüiriolt Wstt sand dito l unui Ohio oblig 6 r i Eon Vm H tu hyp io goud 6 Ht Haul Mino k MmiJt obl 7 Vu Fao lioofdliin oblig 0 dito dito Uue ï Io hyp O ft Canaua Csn South tJert v asAd Vkn C mnw 8i Nav Ie h d e O A isterd JAuibut Mg aand Hotiurd 9 x Mai a aand tiul Itoiturdsm uud 8 BBr iz 8tatl Atitirorpfn 1887 l i Siftd Hiutwf 1886 l i W Mono Theiu n r JewllMh 4 JfHTZNK Stitsblwuiiing 1880 ft K K Oott B Or 1880 8 81anjr Hind Mwlri 8 1888 Nru Ver IVt Hyp Spobl oert ft f