Goudsche Courant, zaterdag 15 juli 1893

Manndas 17 Juli J803 No 6098 SSste Jaargang NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Dr Bakker ITiemeijer IJl tot nadere aankoodiging niet ie oiKsiilteereii M Alle H H DOCTOREN zyn bereid gedurende zgne afwezigheid de Praktgk voor hem WAAR ÏE NEMEN KI BZ E lis voor den jletneenlernad I dat bet hoogst der Gemeente is van Oouda aan De üitgiive dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitaondering van Zon en Feestdagen De pqjs per drie ma nden is 1 26 franco per post 1 70 Afeonderlijke Nommers VU F CENTEJN ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels i 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën t t 1 uur des midd Zeer l ette Gesteendrukte worden GELEVERD door A Bai KMAV en n JlüL WfttergetUden Hooft I iui Hoog IjwK Z t nl 16 T OS S J8 T 7 8 S Kond U 1 H 4 17 U ♦ Minod 17 8 te t 01 U l U Dimd II ll 0 S 41 4t 07 Worn 1 10 01 SO 10 t9 H Doüdfnl to 10 47 7 It 11 10 7 S Vrjfd II II S9 7 5 11 44 8 09 laitti Zon Juli Opg M Onderi A pK liiAni It S 84 30 1 Juli 8 48 8 t4 1 7 f4 U IIN M 7 8 48 8 il 1 47 10 08 18 8 84 S 18 10 08 10 18 19 4 Ot 8 Ot II IS 10 88 t 4 10 8 01 O 88A 10 49K K 81 4 19 7 5S It 1 81 11 01 7 Aug 4 80 7 BtedaltJks Zwemaohool 14 Juli iiBidd IS u Opgive d r I4ffip nituar fan d luebl 60 gr FafarK b t ir t r 89 S O H TJ T T EI R I J BEKENDMAKING BUKOBÉEESTEK WETHOUDERS d gemeente OODUA roldoende san Art 21 ran Zütter Mejesteit beilait ven 28 Jooi 1828 Slaaublad no 42 brengen ter kennit ran belanghebbenden dat de mmiisie ran onderzoek omHcbrereti in art 15 der Wet op de 8C11UTTK111JEN Tan U April 1827 ZITTING cal houden in het UaadbniH dezer Gemeente op MAANDAG den 24n JULI 1893 tim voormiddags ten 11 ure en roepen bjj deze op alle de roor de CHUTTËKIJ dit ioar ingeeobreveD penonen om voor genoemde Commieiio te venobyneo ten einde redenen ran vrgeteUing hebbende die aan btt oordeel der Commiaêie te onderwerpen Voorta worden beUnghebbendeD aat gemaand om niet te rerzuimeu ten bepaalden t ü roor de Commiifiie van onderzoek te verschijnen daar zjj die niet mochten opkomen gehouden worden geene redenen tot vryatelling te hebben en voor zooverre hun dienstplichtige nuromere agn ten deel gevallen bg de Bcontterü Rullen worden ingelgtd Gonda den 14 Juli 1893 DiirgemeeHtor en Wcthimcler voi ruouniü VAN BEKOKN UZENDOOIIN De Hocretari HIIOUWEK KüXIMISGErÊKli De BUUOEMGESTEK van Gouda brengt by deze ter kennii van de belanghebbenden dat door den Heer Provincialen Inspecteur der Directe Belastingen enz te Uotterdam op den 10 Juli 1893 is erecutoir verklaard het Kohier voor de belasting op het Personeel No 2 dienstjaar 1803 94 JWgken E 1 Dat voormeld Kohier ter invordering is gesteld in handen van den lieer Ontvanger dat ieder die daarop voorkomt verplicht i zynen aanslag op den by de wet bepaalden voet te voldoea en dat heden ingaat de termgn van Drie Maanden binoen welken de reclames hehooren te worden ingediend liolidn ia Juli IMII I V üü Huvgi nu eslur voornociutl VAN BEKGIU l rZENl 0 li KENNI8QBV INQ De BUUGEMBBBTEK van GOUDA bhtngt by dele ter kennis van de belanghebbenden dat door den Heer Provincialen Inspecteur der Directe Uelastiugen enz te Hottertiam op den 8 Juli l$03 7 n oiecutoir vi rklaarJ het Kohier van het Patentrecht no 4 dienst 189 Wgken K N en het Kohier voor de belasting op het Personeel uo 1 dienst 18 Wgkon A D Dat voormelde Kohieren ter invordering zgn gastelil in handen van den Heer Ontvanger dat ieder die daarop voorkomt ver lioht is ayoen aanslag op den by de wet Mpaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termyn van Orip Maanden binnen welken de reclames behoortin te worden ingediend Guu h 14 Juli lK t3 1 0 Hm i iiM t sU r vourtuH md V ItKIK KX I IZKNDODHN it urgorllJIteStancl Hoordracht DKHOKKN H Juli Mivia Johauiia ouJiirfi l lu isr ullomi gi r uu Tli KKlurH 8tra ur OWJtl KDiCN 8 Juli Helolis van OiiniK p 40 j eobiKeu vau l leler Steutilierffen ONDKirrilOnWl 7 JuH riolur Stoulliarl ie GoutWrak fii llaaliAaiilju Vorliotilf lu Mwrilroolil Zerenbaiaen GKBOUK f Kwoutl Ane lieden L vsn Leeuwoi Cli M J t Drtü APVERTEKTTIRlV A D V É II T E N T 1 E N in alle Biutteu en BuiteiUaHtlilclit Cohratttftt worden dodelyk o igezonden door hetAdvertentieBureau van A UEIINKMAN enZOON te GmUa OVKHI KDKN II du i 1 vt die met ons van meening zg wenschetyk en in bet belang dat het Dagelgksch Bestoof andeie handen wordt toevertronwd worden Irlngend uemoeht hui ne stem aan ittebrengen op de ntnanden liintdag I il KHiR l 0OM II M i i iu i scM J STKKXSbeMiVRIl tl 1 VAN DER S l E i el ItKEKBAAKT Lz EN J S H Ml 0 r EENIGE KIEZERS HËIi ËllËi S 9 t per V 5 Ct der V Fl lirachllK helder en oed werkend Uepöt A NüRTlEH OiJuwe O 34 35 Alom te bokdiliien HtoIlwerck i Hart Caoao Heoisls sKirit t teeisls MMbrknla fSktlts caca Voordetlldl HartOaoao is l ul FoiderCseao la hart vorm pend Spoediiif oploabaarliali AI s inr dalicUias smaak alMdi mkiiaUtlisid dal draoka la WIkksa basota k 25 Caeae karlu = 48 eeal I Ci a 4irt = J 8 dl 1 k CIO Vatfcrgcbaar b i H B OoBlassrs Baoksttiakkera na Encns EipadlUs JuUua llatUsklodt Amstarduii Kalvaraliaat ton BE SOÜDSOIE sum of de beschrgviug der beroemde geschilderdi Kerkgloseii van de Groote oF üt Janskerk te 7 r oui benevens de geschiedenis der St Janskerk der lilazeii der cartanteekeningen cui waarbg is toegtevoegd een alionderlgk levensbericht der beroemde Olaaschildeis de Gebroeders Dirh en VVuoter rrabeth oooa CUHISTIAAN KRAMM Ud der Kon Academie van Beeldende Knusten enz Kunstschilder Arehitect en Directeur der Academie van Bouwkunde te Utrecbt Pr O Cents A BRINKMAN l Gouda dnolperadnik an A BaimiUN iioo LOTKN in de VKRLOTIiNG BIJ GELEGENHEID DER ZIJN TE BEKOMEN BU Blti MSM L ngeTimAeweff PRIJS 1 11 LOTEN voor 10 Het groote aantal zeouwkwaleii vau u Quwboofdpyn sf lot Ae voon f aRnda keoteekeoeu isn spoplaxie hnveuberoerte te troUeenrn nogsteedi sllö middelen door de mediiebe elensebap aangötreod Kent atn den oienwen tyd komt de ver toe dat zg door het gebruik nuiken f n den eearoudi ten eg namelqk langa de huid eene phy lolof iMfae ontdekktH i ediuiu beeft die iia bonderde prooFneraiDgen tbaas over de geheele wereld vertnwd IR u ttfrtrij zq in weteiitcbappelyke krini en de boogslje bolBn stelliag wekt tevena eeoe weldaail btqkt te zijn vour deaati zenuwkwalen l denrle meiiscbboid Dexe geoeeswijie is uitgeTomtea door den gewutuii Othmer van jezoudbeid Küinao Weiasmaim t Vtlshofeu d Iwruft op de oaderrindtDg o eda D Id uene so jarigo praktyk DooF waBschlag vao het hoofd eenmaal Dcr dftg w en daartoe geschikte stoffen door de hald onmiddellijk aan het senuwgestel medegedeeld Met deze geneeswijze werdeu werkel k schitterende resultaten verkr en en sy maakte Kooveol opgang dat vau eeu do jr den ui rinder geschreven werkje OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE hare voorkoming en geneiing bionau korten tud reeds de 2Se ilriik versclieDen is Dit boekje bevat niet alleen voor het groote publiek rarataaDbare verklaringen omtrent het wezen diT nieuwere therapie on du daarmede zelfs in wnnhopigi ifevallan verkregen uitwerking maar ook vindt intin daarin wetenBchappeljjke vorbandulin on uit de modlSChe bladen die aan dese gnneeswyze gewijd zyn zoomede afschrift van tal van getnignchnflen van boo ïi epla tflte geneeskundigen onder welke P MÓQlére lued dr PrOfOBSOr a D de polykllniok te Parijs rue Rougemont 10 Steingreber med dr praktiseerend g eneesheer aau hot krankziuDlgeii gesticht te Charenton S uitAtsrath ur Ohn te StettD Urosamoan med dr arroad arts te JÖhlingen Or P Forestlor geneosbosrdirecteur van het hospitaal te Agen Geheimrath Dr Sobering kasteel Outenfels Bad Ems Oarse med dr geneesheerdireo teur dar galvano tberapeutiscbe inriohting voor zenawlijders te Pari a me St Honoré 334 Consul von Asohenbach med dr te Corfu Or Bnsbach arrond arts t Zirkultz Ober stabsarit Jeohl med dr te Weeneni Dr C Bongavel te La Farrlöre Eure Ud van den Conaeil Central d hygléne et de Santé in Frankrijk un volo amier Aan sliuii wior zenuwgostol meer of minder aangedaan ii of aan soogenaamde zenuwachttghoid lijden waarvan de kentaukenun zijn chronlwbe hoofdpUn mlgralDB gcbelo hoofdpijn bloedaandrang groote prikkelbaarheid gejaaëdheid ilape lOOsheid liohamelljke onrust en onbehagelijke toestand verder alle zieken die door lierotirte i utrotfen werden on nog lijden aan do ifovoigon daarvan zouals verlammingen On vermogen tot spreken zware tongval moeielijk slikken stijfheid der gewrichten met voortdurende pijn plaatsellika zwakte verzwakking v in geheugen enz en zij dio roeila ondor genoeskundige Injhanduling goweoat zyn maar door do i kendo middulen als ontboudinge un kondwaterkuur wrjjvon oleotrisoeron atoomlooi of zeebado ge u genezing of Idtiiij ng huuuur kwaal gevondun hebbeu on teu siottu zij die Vl BeS geVOOlen VOOr beroerte un daartou rodun hobbou woguua vorachijnaelun als ziCh aanhoudend angStlg roeien verdooving in het hoofd hoofdpijn met duizeligheid flikkeringen en donker worden voor de oogen drukkende pijn nuder het voorhoofd suizing in de ooren het voelen van kriebeling in on het slapen van handen en voeten aan al ilezo driu Riitegorieu van zenUWlljderS ala ook aan jOnge meines lijdende aan bieekzuoht en kraobteloosheid ook aan gezonde zelft aan Jonge personen die veel met het hoofd werken on geestolijko ronotie willun vnorkomon wordt dnngeiul aangoradnn ziob bob bovon vurinuldo workje aan to sohalfuii hotwolk op aanvrage kOStelOOS on franco verzondon wordt door 1 KM IHK k t Jo Aputhokere te Parija rue de l li hiquior 30 Alleen gerechtigd tot verhroiiJing der geueeawijze van HOMAIN Wi iSSMAI N Oud Üffioier van gezondtiuid eere lid der ItHÜaanaoba NSauitoits orde van het Witte KriiU 11 verder to AiilStertfillU dtior M CLEBIK Co Hotligoweg 42 Rotrerdttiu F E vtiii SUTEN KOLFP Apotbekor Korte HoofdsttHig FV L trei bl LÜURV Jfc INIKTON Omlograoht bg do Oaardbrug ¥ IfiO Op de joQgste hy 7ieiiisch tiiodu uale Teatooiisielliog te Gent is de Weisaman sche i eiMSPswij door Ie niethsche jiirj met de Zilveren Medaille bekoond Kracpelien en Holm s iiina LarocheQi srRRocHE is de meest Krachtige en Verslerkende KI A WI IM aanbevolen door tal van binnen en baitenlandache geunesheeren Bekroond met EKHKN DIPLOMA efi GOÏJOEN MEDAILLES Verkrflgbaar in flacons k X90 ni f 1 Dopöt te öouflfa by den Heer A H TEEFE Apotheker voorlieen C THUI liraepelieii Hobu Hofleveranciers Zeist FfiANSCmL STOOMVERVESU Cheiuisclie ei ZwUsorseke Wassclierij Oebreieteerd door Z M den Koning der Belgen II Oppenheimer Holterdam Keu ware Schat voor de ODgelekkige sliwfatofiere der ItbeTlekkiiiK tOn Bie en geheime itepattingeii 18 het beroemde werk Dr Rctau s KLFUKVVAIU XG 1 HollBudsche aitgkre met 27 alb Prge 2 gulden Ieder die au de rerschrikkelgke geTolgeu vui deie ondeegd lydt moet het lesea de prechte leering die hit geeft redt ieariyka duiiend van een zekeren dood Te verkrygen bg het Verlage Magaziu te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van bet bedrag ook Ja postieguls en in eiken boekhantlé in Holland I Specialiteit Toor het itoomen en Terren Tan alle Heerenen Dameekleedingstakken ook alle eoorten Meubelen jedikantgordgnen Tafelkleedeo Trgpen met nieuw patronen geperst Kwaaten Gamitnren Netildoek Tnllea Kanten Veeren enz Z Alle goederen kannen in elkander blgren en worden on schadelgk roordege ndheid bewerkt Goederen knnnen in 4 dagen afgeloTerd worden itOKNT TOor Oonda en Onutnkan A VAN OS Kleiweg A o 73 Jfeti vxnAe leh voor nieuwste Dassen MarktA68GoDni bg IT r JSt lft l De GemeeDteraadsverklezlng GisterenaTond zijn zooala onze lezers uit het achterstaand rerelag zullen zien In de door het Comité nitgeschreven meeting tot candidaten voor den Raad geproclameerd alle aftredende leden behalve de heer DerckBen ïn wiens plaats de heer J ftmbaait Lzn gekozen is Wij hebben geen enkele reden om met dat besluit niet mede te gaan Ware er geen strijd dan zouden wij zooala wij onlangs zeiden er in kunnen komen de aftredenden en bloc ie herkiezen maar de tegenpartij heeft zelf den strijd weder uitgelokt zoodat wij na ook voor ons beginsel dienen op te komen In den heer Breebaart vinden wjj niet alleen iemand die zioh interesseert voor de stedelijke belanden maar tevens een man die dezelfde beginselen huldigt als wij Gaarne ondersteunen wij dus de caAdicUiten van het Comité In de vergadering is niet veel gezegd tot aanbeveling dezer heeren Dit was niet noodig De heeren Van Bergen IJzendoorn Noothoven van Goor en Koning hebben zich als leden van het dageljjksch bestuur der gemeente zoo verdienstelijk getnaakt reeds geroilnen tjjd de belangen der stad met zooveel talent en jjver behartigd dat de kiezers indien zij deze heeren lieten vallen niet alleen een blijk zouden geven van groote ondankbaarheid maar tevens van groot onverstand Toewijding aan de taak die gemeenteraadsleden op zich nemen is niet voldoende ondervinding kennis van zaken behoort daar noodzakelijk bg Un wie hebben in dit opzicht meer gepraesteerd dan Burgemeester en Wethouders die de algemeene leiding der zaken in handen hebben en werkzaam zijn geweest ten nutte van de stad in overeenstemming met de wenschen der burgerij Het is een voorrecht dat deze heeren zich beschikbaar blijven stellen en wn twijfelen niet of de groote meerderheid der kiezers zal hun een duidelijk hewgt van vertrouwen geven De heer C Boogenboom behoort onder die leden van den raad van wier werkzaamheid weinig naar buiten blijkt Het behingryk verschil in stemmen met de andere aftr leden bewijet dat een deel der kiezers minder met dezen candidaat is ingenomen Ook wij zien in een raads FEVILLETOni xjk O B Hiur hl BfOgdnUeh XIX iïen oogenblik tag hg haar strak en verwonderd saa toen omvatte nfj haar hand en drukte die stevig baaat krampachtig Ja ik beloof het en ik dank o Ik kem ow afkeer van mün vriend en rjil dit gevoel respeoteeren en des te meer omdat ik reeds lelf bet besluit heb gtaomoD om dan post van Kustaehe nu over te nemen Ik ben overtuigd dat ik een t d tegemoet ga waarin ik zelf tuiomsn nd moeten zyn om heel veel onkruid te wieden dat ik door mgn nalatigheid tot een wildernis bob lateo opKbieten Maar ik zal inhalen wat ik heb versuimd en het pfradijs lerugwiunen dat ik verloren heb en dat ik tot een wildernis beb laten worden Waarom ziet gij mg too verwonderd aan Vindt gg mgn woorden too weinig geloofwaardig P Het aehgnt mg zeer natuuHijk toe dat gij zulke gedachten koestert maar dat gg te uitspreekt Ja dat verwondert mg ten hoogste Er B elde oen eigmaaidige trek om Yyu mond bitterheid en schaamte tevens Ik meende u deze voldoening verschuldigd ta tgn taide hy met onderdrukte stem Wanneer men tioh over een boom die sb gwild schot niet meer in de rjjen vau veredelde boomen past en daarom moet worden geVeld ontlfemit en bem in stand doet bigven dau verheugt lid liever wat meer daden en degelijke adviezen wat meer warmte voor het algemeen belang doch men moet niet vergeten dat men ook nuttig werkzaam kan zijn zonder veel te sprekw of de aandacht op zich te vestigen Hoe het zij de heer Hoogenboom is oud Qouwenaar en kent do gemeente door en door op zgne bescheiden wijze zal hj zeker de stad goed hebben gediend anders zouden niet zooveel kiezers hem willen behouden Wjj zien ook geen reden om thans het mandaat van dit lid niet te vernieuwen Wat den heer Zijnen betreft onze lezers weten met hoeveel ingenomenheid wij eenige maanden geleden zijne candidatuur hebben begroet Als groot industrieel on warm voorstander van al wat de gemeente ten goede komt behoort hij in den raad Dezelfde gronden die toen voor znne verkiezing pleitten gelden nog De korte tijd dien zijn mandaat duurde geeft geen aanleiding om op bewezen diensten als zoodanig te wijzen maar de heer Zgnen heeft vWr hij lid van den raad was reeds zoo veel goeds gedaan en zooveel hart getoond voor de gemeente dat dè kiezers zeker gretig de gelegenheid zallen aangrjjpen om hem een nieuw Uyk van vertrouwen te geven Wat de als nieuw man aanbevolen candidaat Breebaart betreft deze zou in den raad denzelfden kring vertegenwoordigen als thans de hoer Dercksen Daarom achten wij de keuze bijzonder gelukkig Do winkelst nd in Gouda draagt veel tot den bloei der gemeente bij De heer Breebaart is van de behoeften en belangen van de neringdoenden even goed op de hoogte als het lid welks plaats hij vervangen zou Ook met het marktwezen en de boeren die wekelijks de stad bezoeken is hij bekend de landbouwzaken vinden in hem een ijverig voorstander Voegt men hierbij dat hij een vaardig spreker is en onze beginselen voorstaat dan begrijpt men dat ook deze candidaat der meeting op onze stem rekenen kan De kiezers dus die vertrouwen stellen in ons dagelijksch bestuur die de gemeente niet willen blootstellen aan gewaagde proefnemingen dié prijs stellen op een bojachtzaam financieel beheer en goed on meu zioh over elk groou blaadje on ovor elk vruchtj dateer aan komt boe klein het dan ook zij Ik wget wat gij voor mij gedaan hebt freule vod Bpcyern meer dan iemand wot vorrooodt meer dnn al de listig loerende oogen van do groote werdld wol gewaar kunnen worden Daarom tuit gij ook het resultaat aansobouwen van nïS work vol opoiïcring en tuit gij u overtuigen dat er hier en danr nog een groen takje aan den verdorven stem ont spruit en in bet vervolg moet go uw besehermeting ook niet meer eoo streng zoo koud aaotien zoo zoo ik kan ket niet met woorden zeggen wat er al niet in uw blik ligt opgesloten waardoor ik mg zoo onuitsprekdl k klein tegenover u gevoel LAit dit anders worden smeek ik u I Kan glimliMjhje vloog over baar gelaat Aan nn keiijk was Nennderscheidt haar vurandenl voorgekomen ir aar nu was hf weer geheel de oude de ontembare heethoofd die volstrekt geen talent voor plomatiü had I e vlinder die don giftigen zoeten elk der belladonna omfladderde heeft plotseling hel riekende viooltje in hol mos ontdt kt en rept er tich been en omzweeft met vtoiondo smoekendo woorden den doornhaag waaronder hot viooltje schuchter het knopje opsteekt Aanzto goedgunstig mijne bonte vlougels die in spijt van alle wispelturigheid tocb bet symbool zjja van de onsterfelijkbeid Buig u neder en duister hot viooltje stillokens mgn lof toe en vertel hvfr veel goeds van mij en verontschuldig mijn verblinding waardoor ik het voor vargifl4g onkruid over het hoofd heb guiien Wat bad echter de blik vau don vlinder te midden vsu zooveel gif4ige bedwelming naar die verborgeo onaebuld in bet moa gelokt f Het outerfelgka jderwys die de groote belangen der toe komst niet willen opofferen aan kleine dadeiyke voordeelen die niet mede willen doen aan de ongemotiveerde oppositie van zekeren kant tegen het gemeentebestuur zullen wijs doen hun biljet in te vullen met de volgende namen Nr A A van Bergen IJzendoorn J N Noothoven van Goor R W G Koning 6 J Steens ZUnen C Hoogenboom J Breetiaart Lz BINNENLAND I ÜOUDA 15 Jnli 1893 Mej C J IJwel de Schepper deed met gunRtigoii uitslag eind exameo voor do Bar er Bcliool voor Mi isjoa te Utrecht Het optreden rnn de hh Dorckwn en GroovoüiiöMt lal niet zjjpals wü in een vroeger H mht Termetddea pluU haaien in het Koffiehuis Harmonie Uiaftf indfl ïeleit tïUtidiel Tot de lo kta M der hot re bni rwhodl met 3 j c te Wageningen in toegelaten M M Tan Kek nn Oonda V A Door de Rott Reelitbank werd giaterpii veroordeeld P W wegenfl ladenlichterQ aU ier tot v maanden govangeniftstraf Do Vryzinnige Kiesvereeniging te Waddinxveen heeft tot candidaten gestold de h h A Brpedijk A Ij van Dorssor J ran ditr Hee en F A au der ïorren Op het door den kerkeraad der Ned Herv gemeente aan den gemeenteraad van Ber Autbacht ingediend a lres inhoudende verreik tot afschaffing der kermis is afwyzcnd beschik i Het grrechtehof in den Haag veroordeelde Q D zaakwaarnemer ta Schoonhoven totat maanden wegens verduistering van geld dut hy als gemachtigde onder lich Bad bet zieleleven Int nauw beirutt in liom aluioiert dnt bem mafcnfltitcli hoentrekt un net eoolaug iowendig voronlrust tot h ondor duiiendo bloemen He eenÏKfi gevonden heeft woaf bij itorvond beeavliedt opdat t n zie het oniterfutyke in hem lich vooi eenvig met den geor dieuïi hsarkellc opttflgt rereenig Mee opgeboven hoofd tag Fides hrm in de oogen Goede vrienden 1 suido zfj eenvoudig en isknr voor iltiyd goode vrienden XX Mat iteeds oon ende varbsxtpg had Vorstin Taateosteio opgemerkt dat von Nennderscheïd die tot DU toe iteëdi haar ebaduir vaa gewent heden haar gezelschap niet sehoen lo missen geiwegon nog haar op kwam toekeu Toen de Groothertog en de Erfgroothartog waarmede zg in druk gesprek gewikkekl waodelde da vrouw vsn don staatsminister en die van den mui obep gozant gingen Aanspreken maakte sU rauideta gelegenhoid gebrulic om zieb op haar tigondaake tijke manier onder het verder gezelschap te mengen Zonder zich door e n geregeld gesprek te laten boeien schreed tg en tigzag door den gliniterenil basneauwden parkweg hier knikkeod daar in het voorbijgaan baar mef raminelenda gouden armbaodaB versierde hand toestekend an soms on pasaant een opmerking in eao vreemd diapunt werpend Da helgele aigrette vaa baar kapothoe lj danala ala een dwaallicbje op on neer terwgl da grooto Ulmerdt met tgn halsband a la cfairn da Charles V I mot gebogen kop aebtar s jn meestrres aaali De mveten kantoorlooper H D S te Aroaterdanif die met een waarde van 400 der Verzekering Maataohappy Veritast in dese gemeente den 29 Mei werd aangehouden ia Donderdag veroordeeld tot eeu jaar gevangeniiairaf Hedenmiddag ten i nre w het paard van J Oudyk Traohirödar van het Amat VMr van ayne stal weggeloopen of op hol geraakt uit de Oeuaénitraat aan de Tiandeweg vallMuSe op de atoe der R I llurgcrachool ia het dier van Indseli en hoofdtttd ontslagen eti lette nrt ala een dol paard sijne koers hnllend de brug der Flnweelen Singel op tofc aan de bleekerji van den heer Peeten waar het dier gewoonlgk eenige vraefaten moet Tervoeren Heden middag ia een penoon op bet m eon bedelaar van beroep door een f eat van Pt litie in een handwagen naar de kant gevangenis gebracht om dat hy te beacbonken waa dit op zgne voeten afleleggeo Door de kieavereeniging Algemeen belang te Woerden ayn tot candidaten voor den gemeenteraad gesteld de hoeren dr O H de Feyfer 1 H van Gittfhorst A J T Hofman en N A Swanenburg Kwmowedairild ea watenpeteo to Breiikalen Voor dit ff oenf f iJffly middA te 11 aron in de Vocht bjj Breukalen te houden wat rtaest aangebfidan door den heer L O Dudok de Wity is de insohritving bijaooder beUagrgk Voor de verschilleuoe afdeelingen is het aantal deelnemers als volgt Snelawenimeu op de lange baan 180 M met L keerpunt 21 deelnemers nit Tjel Amsterdam Groningen Utiwïbt Zwolle Bouaaa Bloemen Leiden Rotterdam en Arnhem Rugzwemmen 60 M 26 deelnemen uit Tiel Groningen Utrecht Rotterdam Amater dam Zwolle Ronaan en Leiden Duiken diepte d i M 26 deelnemers nit Amsterdam utrecht Zwolle Itotterdam Brmi kelen Ronaan en Leiden Tobbe nwMstryd Il deelnemers uit A nütar dam en Rotterdam Snelzwemmen op de korte iMan 100 M met 1 keerpnnt 32 deelnemen nit Tiel Amsterdam Groningen Utrecht Zwolle Unm kelen Uonaan Leiden eu Arnhem Lanaentonraooi 3 deelnemers uit Arastai dam en Rotterdam Paardentonruooi 7 deelnemers uit Amstoiv dam Rotterdam Leiden en Zwolle Claudia had nog do bulfl van haar grooten bou 3 uet bloeiondo sneeuwballen in de hand Haar blik rong loekend door de manigte en ioeii tü baron von Neondersebeidt verdiept tag in een ondurboud idet freule von Spayorn brak t snel een snoauwbal van c n stangal en wierp dien plagend t egaa Olivier s bwrst san Ken tweede volgde trof m schouder dor hofdame Kenndersobeidt nam beleefd tgn hoed af boog ea raapte de bloem op Kan paar minuten later kwam vorstin Tautansteie weder voorbij en wedeross vloog er een sneeuwbal yRr worden veel kogels verschoten en kniitt Treft or ééa in bet hart dan ia alles uit Zij draaide laoheud bat hoofd om Ala antwoord volgde een derde sneeuwbal H j trof niet seboot ver ket doel voorbij en vtal In de struikwi De dog vloog hem achterna f O wat mikt ga sleoktl Vaarwel atia laad Tyrol I Tot au toe habt gB ooeh uw land Tyrol aoek n U goeden At gezegd Olivier ging naar haar toe Hur gesprek was niet zoo vroolgk ao geanimeerd als gewoonlgk Kana dersobeidt loheen sloobt geluimd te t n eu tsg haar met andere oogea aan daa voorheen soberper on ouderxoekeadpr Voor bet eerst merkte bij op dal z zieb sterk gepoederd hsd m in het bllo da iebt er niet zoo jong uitzag als aadars vlk varheug mjj loo soor op het begin vaa het eamavaV dat dit jaar hiar moer op de manier sooals in de 9gQstrekan sal worden gavierd zeide zij tb den looi van het gesitfek fantt sswsf k