Goudsche Courant, maandag 17 juli 1893

OVKKLEDSy 10 Juli L StomlOUen 59 j IS M Hogfrdgk buiirr vu K I ji Force 64 j A C Kok buitrr tu II A Damit 59 j ONDKHTHOÜWD 14 J li F do üruil 3 j en W Slujjter il j C Broerv 19 j en B nn der Hb Sü j A Vermeuten 86 j on K Ver iaR i8 j A ran dor Iaao 85 j en Ü d Vroom 83 j J Jonker te AmstenUro 86 j ea M de Bruijn 88 j H D RareoebergM te RottertUm 85 j en F J n Leeuwen 87 j Directe SjHiorwegvcrblndlng iiiel UOUÜ ri flft O SO 7 89 8 81 t OI 11 40 10 40 10 85 T8 08 iTKi lerdlenst 1893 AangevaogeD 1 Nel TUd vaa Greeawfoh TTIKDAM 1 84 8 48 4 50 5 88 5 5 7 10 a8 B8 8 43 8 86 10 48 4 57 8 08 8 48 5 04 8 10 4 5 11 17 8 5 80 5 411 8 80 7 80 8 40 O llS 10 08 11 08 3 Pa DO 18 58 i 06 1 18 1 18 1 88 1 44 4 KOTTmOA 11 8 O II DA 11 60 13 80 1 46 8 aK 8 50 3 48 4 80 4 46 5 86 7 07 65 M 7 17 0 I 6 08 7 4 8 0 I 6 00 7 t 18 08 18 40 8 15 8 48 3 10 4 08 4 40 6 16 8 55 7 37 D 3 N II A O 1 O U t A 30 sHa e 6 587 807 43 SS 48 10 18 11 33 18 15 1 48 8 16 8 45 8 43 4 16 4 48 6 81 7 04 8 05 8 90 10 10 Veoib 5 58 10 86 1 48 4 48 7 10 Z Z v lt VI 8J 5 8S 48 Z H I0 I0 4 8 0 5 N 7 31 Oniila 8 30 7 508 l3 5f 10 1310 57 18 03 18 45 8 0 8 45 3 15 4 13 4 f 5J0 f tl 7 48 8 35 lt 10 8 UTIICHT OOUDA VirMikl 33 7 50 84II M 18 03 l 0 8 5 3 3 5 4 43 6 0S i B7 4 8 0 8 50 10 07 l l 4 heel wat steiw waa dan de Engelsche SOVDA DtN RIAO Oouda 7 80 8 40 K 04 47 10 4 U l l 18 81 1 01 1 V 3 45 4 46 6 86 6 50 7 18 8 88 8 10 46 ll U 11 Ze M 7 48 8 58 11 01 1 18 4 57 11 0 Z iefW 7 51 OI 11 10 1 18 6 08 8 80 60 Voorb 8 08 8 1S 11 18 1 84 6 80 i 88 10 11 S Han 8 08 8 18 0 34 10 07 11 8718 41 18 51 1 1 1 57 8 56 4 16 6 85 5 65 87 7 43 8 65 10 1 11 15 11 40 18 Allan w tf n Pi aUv ii is K lul lol II li UiaW GOIDAITIIÏCHT 53 e 407 85 S OOeS ll lO lDsU 18 48 8 83 3 18 4 l 4 4t 5 88 01 7 46 8 88 10 08 10 38 6 50 64 11 14 J lï 6 7 6 10 88 5 60 7 0S 8 18 U ii i 46 6 05 5 W 8 07 10 88 8 06 7 11 41 U 0 8 68 6 15 5 68 8 14 10 38 0 18 7 888 88 8 41 10 51 11 60 1 80 3 08 3 50 4 48 5 80 0 81 36 S 8IB 0 10 10 58 11 10 e n II 11 k k uHTaaiiA y Harsaelen 8 48 $ 04 10 08 18 0 8 0 4 07 5 01 6 1 Woenlm 58 8 11 10 15 18 34 4 18 Oudewiler 7 07 8 11 10 18 48 4 4 6 40 i Oouih 7 0 8 38 410J 1 MI 66 l 87 3 40 4 37 6 0 5 6 I l A M T KH D A M O O U D A Aauli rdaai 0 a 7 55 40 11 10 11 7 8 0 AcatoMaaa Wp 6 50 8 10 8 56 11 86 11 48 45 Qeada 7 80 5 10 44 1 1 1 55 40 5 0 KluM f flisfl Waaiaév la W a w éia e o II U A A MHTIKDAM 40 8 ar 10 08 U 14 n IO 18 84 1 10 8 51 4 47 5 83 10 08 3 40 5 45 36 11 10 1 5 I 50 11 86 Osei Bsnaaiaa m AUaaa la a a Op Woaiudag dn Urn AagaÉbu ui h l hmt dm Haili tnn em relddtg hoaden en wel een Weetemlddag op het landgoed Vogelenzang daartoe wederom welwillend in gebruik ttmUtta door jhr Bunaardt De7 s Weater Velddag tal hoofdzakelijk xgn roor penonen uit Noord on Znid Holland eu Utrecht uit welkt deelen dien dag extr trei nan inllen loopen De nkening ran des polder Bng Ambacbti orer 1892 93 ia goedgekeurd il TUtgeateld lol loowel aan nit Zg bedraagt aan ontfangn 14813 80 en aan oitgaaf 12686 09 Batig lU alioo 21 6 71 Ue beppotini een bedrag an f 12879 3 gaaf aU oatrtngat Na da in dei week gehooden rerkieaingen lal da rtand der politieke partgea in de Eerate Kamer ayn ab lolgt Kath Anti rer Lib Noori Brthant 6 Umbnrg 8 Oeiderland 2 8 1 Zuid Holland 10 Noord Holland 9 Utrecht 1 I Oit i l 3 Drente 2 Frieeland 4 Oroningan 8 Zaelan 1 1 33 Totaal 12 5 Drie prorinGün Noord Bi abant Limburg an Utrecht nullen dui in het Terrolg alleen door aatiltberalen vertegenwoordigd zgn terw l nn d M Oeldemhe zetela nch nog aleehta Mn in de macht der liberalen bevindt Zeeland geeft van ön twee seteli éèa aan een liberaal Ua aan een anti rerolutionair den Ottd miniiter Oodin de Beaufort Ueheel het Noorden de provinciën Frieeland üroningen Drente en Over JHl ook Noord en Zuid Uolland bljjven liberaal Al hebben dus de Katholieken en anti revolutionairen hg de jongite vMkiMiagen drie niet nnbelangrgke overwinningen behaald bet ii er evenwel nog verre aff dat de Kemte Kamer door hen zoo onigMetc wezen Om het ouit rM ver t bren r tou eent noo lig wezen Jiet o vêrwickt in fHaten van Znid HolUnd van Linka naar Rachti te verplaatwn ieli wat iu de toekoniit eeker niet oomogeiyk doch wel aiiernt uioeii k moet worde geacht Wat Noord IIoliand betreft kan een dergelijke omzetting vooriibanda geruit onmogeljjk heeten In het Nederl Landbouw Weekblad beMMOWO u tii i taVo bilt dezer lagen ingediende ontwerp tot wjjiiging der Bnikeirwet Als gevolg van do nu nog geldende wet van 91 waarbg 82 millioen KO op den ouden voet belaat worden torwyl van elke 100 K G daarboven f i extra wenl geSiacht zgn zegt de heer Lako de fabrikanten de productie gaan beperken Kr werd bun veel meer grond aan Mden dan zg noodig hadden daardoor konden ag de prgzeti drukken en het nadeel bgna geheel op de Hchnndera vmn den landbonwer laden Om lulke wanverhoudingen nu voor goed ouHogeiyk te maken had de achrgver liefst gMien een belaating op de raiker met reititutie doch voor oen regeling van één jaar atant hg toe dat daar te groote moeilgkheden aan verbonden zgn Maar de Umdbouwen zegt hg zullen het toch wel weer in hun zakken voelen dat andannaal een maximum ii vaatgesteld nu tot 44 millioen K O met vermindering der extrabelaating tot f 8 40 per 100 K O daarboven No toon biytt de voordeelige poeitie van den fabrikant tigenover den landbouwer al ie hot in mindere mate gehandhaafd Werd het maximum in plaata van op 44 op 50 millioen K O gWtald dan aou dit beiwaar ongeveer opgahavan agn dit tooh ia aoowat de hoeveelheid die in 1890 verbouwd werd Deze wgziging zou tengevolge hebben dat voor het volgende jaar het ij millioen met 8 85 B 48 8 48 4 U 0 06 7 85 7 18 7 88 7 41 7 85 Qouda Moordreobt Nisuwerkerk Oapalle Botiitdaai 7 8 80 10 5 8 08 18 81 88 8 85 Botlndam Oapalle 8 10 Nisuwerkerk 8 11 5 88 5 88 Oonda Oudaw Weardaa HanMien Ulreeht Oonda Ainlerdaai Wp OS Mmmlreohl Gouda 2 ton werd verhoogd en de premie dna toch aanzienlijk dalen zou Kon zij verkregen worden dan zon de laadboDW deze wet met vreugde kunnen begroeten Dat de fabrikanten met het wetaontwerp minder ingenomen zgn laat zich gemakkelgk begrijpen tn een adm aan de BtaUnOene raal vragen zg om van den tegenwoordigen toettand zoo langzaam mogelgk tot den nieuwen over te gaan en noemen dit ook in liet behuig van den landbouw Zg vinden in de bapCTking dar teelt geen enkel bezwaar Integendeel zij vragen deze voor het volgende jaar te beatendigen en dan in zee achtereenvolgende jaren den kanalag te verhoogrn Natnurlgk zon al dien tgd bet maximum van 32 millioen moeten blgven beataan en de fabrikanten zouden dua de gelegenheid hebben de hoogere béhutiog even geleidelgk door de hmdbonwen te laten betalen Men zg daarom voorzichtig wanneer adreaeen van adhaeeie ter teekening aangeboden worden dat men thaua niet helpt om ieti te vragen dat later zou bigken wel in bet voordeel der bbrikanten doch niet in dat der landbouwen te zgn Wil men een adrea teekenen dan vrage men enkel zaken werkelijk in het belang van den landbouw en late het aan de fabrikanten over voor hun behuigen te lorgen ajj hebben teeda getoond dit zaer goed te kunnen Bij eenen drukker te Amaterdam ia op laat van den officier van juatitie hniizoeking gedaan De heer 8 uit Zutfen te Amsterdam kantoor houdende had nl herhaaldelijk brieven gepost welke met valsche poatzegeli waren gefrankeerd üp zgne mededeeling dat hjj de zegelt van voornoemden drnkker kocht zonder te weten of zg valach waren of niet heeft de huiaaoaking plaatt gehad met welk reanltaat ia vooralsnog onbekend Nader verneemt het Centrum t dat de bedoelde drnkker wederom eenen effootenmakelaar heeft aangewezen alt den man van wien hjj de pottaegela gekocht heeft Uit Dordrecht wordt gemeld met aan de een Heden avond ia Davenport in peraoon opgetreden voor een vrij talrijk publiek en heeft een paar patiënten behandeld By het begin der ai ce verscheen hij met zgne echtgenoote ten tooneele verwiaaeUle daarna van kleedg en trok in zgne hemdamouwen en met voortchoot voor aan het wrgven De patiënten waren twee vrouwen 74 jaar de andere 58 jaar oud Zg verdween achtereenvolgens achter et i urügn de muziek f jm iiA dapyit jort en na eeaigen tyd kwamen heiden hertteld voor zoover dat op hel oog te beoordeelen waa weder voor den dag De oudste juichte zwaaide met de armen atampte met de voeten en verklaarde dat zij niet de minste pjjn meer gevoelde De andere die pgn had gehad in arm en schouder zeide dat de pgn uit den achouder verdwenen waa maar de arm deed nog pgn Hieop nam Davenport het woord verontachuldigde zich dat hg een andeï mr Stevent had gezonden om hem te vervangen en verklaarde zich nader omtrent zgne nieuwe poaitie en zgne dito olie iMgn politie ia aedert mgn vorig optieden in uwe atad eenigzina veranderd Wat ik nu doe is niet meer zoozeer kwakzalverg Ik doe veel van die zaken weg bedoeld werd kwakzalverachtigen omhaal en hulpmiddelen Ik werd kwakzalver genoemd eu wist dat er inderdaad een weinig van in de zaak waa doch tevena dat ik oprecht het goede voorhad Vervolgens eene uiteenzetting van de werking der nieuwe Seqnahof Davenportolie De olie ia niet nieuw zjj wordt te Rotterdam gemaakt en geeft een beter effect dan eeoige andere olie Davenport tou geen kwaad spreken van de Sequah olie maar deze ia toch beter Zy neemt abeoluut de pgn weg ia een ware pgndooder Komt de pijn naderhand terug dan moet men opnieuw inwrgven en bg den dokt een laxeermiddel vragen 10 55 11 08 11 00 ll U 11 16 7 47 18 88 11 88 11 05 1 61 7 88 0 81 10 88 10 80 10 40 10 68 8 07 8 18 10 03 10 11 7 46 Na deze verklaringen van Davenport ver adwoen drie zijner vroegere patünlen ten tooneele die betuigden geheel harateld te zijn bet publiek toeepraken en over het tooneel aprongen De éntreea werden onder de twee behandelde vrouwen verdeeU Middagmalen worden niet gehouden althani deze week nog niet blijkt later dat er armoede ia dan zullen de middagmalen toch plaata hebben Overigeoa vernam men dat Davenporta verblijf hier ter atede maar kort zal zgn V66t aJ Maandag treedt bü niet weer op en Vrgdag denkt hjj te vertrekken De miniater van oorhig heeft voor den aanataanden wedatrgd van den NederUndachen icbuttergkader bond toegeataan 8000 acherpe patronen no 1 benereni 8 eatienmanatenten Aan het veralag over het jaar 1892 van den toeatand der provincie Zuid Holland uitgebracht door Gedeputeerden aan provinciale Htateo it het volgende ontleend In de verachillende gemeenten waien in 1891 ingeachroven 5510 houden van hondenkarran met 5621 karren terwgl 211 houden van hondenkarren buiten de provincie woonachtig met hunne karren gemeenten in de provincie bezochten en ala zoodanig in bet provinciaal regiater waren ingeacbrevin Voor de pasaage over de brug over da oude Maaa werd aan bruggeld geheven in 1851 8710 62 in 1892 3472 11 alzoo minder in 1892 238 51 Met betrekking tot de ontwerpen tot verandering van de grenzen der gemeenten Leiderdorp Oegitgeeet Zoeter wonde en der gemeente Leiden waarvan ook in liet vorig verslag melding werd gemaakt wordt medegedeeld dat hot onderzoek noodig om den miniater ran binuenlandache zaken de gevraagde nadere inlichtingen te verachaffen werd beSindigd In den aanvang van het nieuwe jaar warden de ontwerpen met oene nadere toelichting door Ged Staten opnieuw aan den minister van binnenlandache zaken aangeboden Omtrent de uitbreiding der gemeente Rotterdam hebhen Oed Staten vier ontwerpen van wet opgemaakt te weten twee tot verandering van de grenzen tuaachen Rotterdam eenerzijdi en IJsaelmonde anderagda ed twee atrekkende reapectievelgk tot veneniging van Cb rloia met Rotterdam en van Kralingen met Rotterdam Met inbegrip der in 1891 aanhanging gebleven voordnehten kwamen in 1891 78 voordrachten lot invoering wijzigingof afachafflng M laalaelgke belsaliug in behandeling Biarvan werden 71 goedgekeurd terwgl er 7 voordrachten b j het begin van 1893 nog aanhangig waren Gedurende 1892 werden door de Mallegataloia geschut 25 396 vaartuigen metende 2 026 676 ton waaronder 2 leetchepen metende 299 ton 6540 itoomachepeu metende 642 159 ton en 65 rgkivaartoigen metende 6228 ton terwgl nog 449 houtvlotten ten gezamelgkeu inhoud van 22 000 M werden doorgescbut Het getal der in 1891 doorgeBcbutte vaartuigen bedroeg 28 280 metende 2 437 950 ton Aan doorvaartrechten werd betaald 7649 20 Het getal der acholen voor lager ouderwga waa op bet einde van 1892 734 In 1892 werden aan Oadep Staten krachtens art 54bis der wet op bet lager onderwija 220 aauvragen tot bakomiug eener rijkabijdrage ingediend Tegen een vjjftal bealniten tot vaatstalling van OB rijkfbijdrage werd hooger beroep ingesteld De toepaaaing der drankwet geeft Ged Staten aanleiding tot 3e volgende mededeeling Hoewel in de laatate jaran meermalen vergunningen boven bet maximum met machtiging van Oed Staten waren uitgereikt op grond dat twee beataande vergunningen kwamen te vervallen meenden zg op dit atelael te moeten terugkomen In de meaate gevallen zal de berekening van hem die twee vergunuiugcn doet vervallen om een aieuwe te verkrijgen geen andere zjjn dan dete dat hg meer sterken drank in het klein zal verkoopen in i jne nieuwe inrichting dan in de beide oode geaehiedde Bg toepaaaing van zoodanig atelael kuniiea voorta in de nieuwe atadswjjken meer inrichtingen lol draukverkoop in het kh in worden geveaigd dan wenaehelgk ia Ged Slaten gaven daarom aan de gemeentebeetoren van aOn venbage Leidan en Rotterdam waar op deze grond vergunningen boven het maximum waren uitgereikt te kennen dat zg voortaan in het leit dat twee vergunniuxen vervallen op zich zelf geen bgzonder geval bedoeld bjj art 2 al 3 der drankwet zouden zien Het getal der i rkhtiBgen waar krachtena vergunning sterken drank in het klein werd veekocht bedroeg op het einde van 1892 4241 tegen 5223 op het einde van 1882 Het bedrag un het vergnnuinsarrcht waa iu 1892 212 38531 legen 217 978 41 in 1882 In 1892 zjiu ingekomen 1752 iwlaaua tegen aanalagen in de verachillende rgks directe belaatingen terwjl er tot ultimo December 1730 werden betliat alt a 360 wegene de grondbelaating waarvan 266 eene gunstige en 94 eene ongnnatige bealiasing lm gevolge hadden b 858 wegens personeele behiatiag waarvan 591 met gunatig eu 267 met ongnnatig gevolg werden afgedaan c 512 wegene bet patentrecht waarvan 307 werdeu toegewezen en 205 on gegrond bevonden De Meeting li On Geioegei Oiaterenavond werd door hel Comité voor gemaonteraadaverkieiingen een openbare vergadering gehouden tot het stellen van tea candidaten voor den gemeenleraad De voorzitter da heer H Straver bracht in herinnering dat hel Comité aan den vooravond eener gemeeuleraadsverkiaiiag ilaeda in het openbaar verfadert tot h l albllen van candidaten Het was na geen verkiezing luaacbenlgda maar een verkiezing door de gewone periodieke aftreding Vooraf echter meende ky hulde Ie moeten brengen aan de aftredende leden en al was de sjmpathie voor hH eene wat warmer dan voor het andere toch moest hg allen danken voor de diensten aan de giimeente bewezen De secreUris de beer II 8amaom laa daarop uit bel reglement voor art 14 ilat aldua luidt Zg die ter openbare vergadering varachgnen moeten kiezen zgn van den Ovmaeoteraad zy zijn gehouden do presentielyat te eekenen en bobben zich Ie gedragen naardevoorschriltwi van bet Reglement van CWa hetwelk hS de opening der vergadering zal voidén voorgelezen Het luidt aldus Art 1 Elk Kiezer mag voor iedere vaeatnre één candidaat voorstellen mitt die door twee aanwezige leden worde ondersteund Art 2 Het bespreken der eandidatnur is geoorloofd 1 de Voorzitter la echter verplicht den apreker het woord te ontnemen indien de beapreking in hartelgke personaliteiten mocht ontaariteo Art 3 By volstrekte meerderheid ian alammen wordt de candidaat gepnolamaerd By geen volatrekte meerderheid heeft een tweede vrge stemming plaitt zoo noodig wordt na if tweede atemming de candidaat gekoaen nit de twee die de moeite stemmen op zich hebhen vereenigd By ataking der atemmen wordt de oudate in jaren geprochimeard Art 4 Bedanken voor eene eventneela candidaluur wordt niet aangenomen en kan alzoo geen storing in de verkiezing te weeg brengen Daarna wordt overgMaan lot het noemen van namen voor de candidatenlgst Genoemd werden De heer F Herman Fz door don heerC O Spit eu onderataund door de hh H J Nederhorst en D Bngter De beer Mr A A van Bargen IJtendooru door den heer H A C Brmkman enondersteund door de hh Mr J Fortn n Droogleever en G Frilice 06 1110 4 l 8 0 8 U 10 40 11 M V ï 7 5 U 7 40 10 M IIM 4 5 4 40 5 8 U OI UM 11 48 8 10 0 87 Vjo 8 80 10 $ t De kaar J M Noothoven van Goor door fUa heer J C Götte en onderatenod doof de hh C van Veen en J L van Egk 4 De beer G J Steens Zgnen door den beer W Blizewski en ondenteund door de hh Dr F W Raahe en M J van Bolhoja Hoilaeilla De heer H W G Koning door denheer M J van Bolhugt Hoitsema en ondertteund door de hh Mr J Fortugn Droogleever en A L van Uven De heer J L Breebaart La door denbeer W Blizewaki en ondersteund door de hh T O G Valette en S Sleensma 7 De lieer C Hoogenboom door den heerG A Bonter en ondenteund door de hh B Braat en W Begeer De retp voonlellera betpreken daarop hun candidaten De heer Spit legt van den heer Horman dat dieas naam reeds menigmaal ia genoemd j dat hg reeda eenmaal candidaat waa t Is een oud stadgenoot die de gave des woords bnit en zeker tot de bette inwoners van Gouda kan gerekend worden De heer Bugter voegt hieraan nog toe dat d beer H goed bekend ia met de gemeente luat heeft voor de publieke zaak dat het hem niet aan tgd ontbreekt eu bovenal dat bg belangstelt in de zaken der gemeente De hoer H A C Brinkman wgst op hot ftaat van den heer Van Bergen IJzendoorn waardoor verdere aanbeveling overbodig wordt Dit zeggen lokte groot applaus uit De heer Prince voegde er nog nan toe Goeden wgn behoeft geen krans De heer Götte merkt op dat nllen den beer Van Goor kennen en dat ook allen weton wat hg in het belang der Gem godaan heeft Da heer BUrewiki verdedigt de candidatnnr van den heer Steens Zijneit met te wgzen wat ign candidaat voor de gemeente deed en al koitte het hem ook elk jaar 6 meer toch zon by blijven yveran voor die candidntuur De heer Hoitsema zegt van den heer Koning dat h de rechte man op de rechte pla it een der hedte raadsleden De heer Blizewski wgat bg do verdediging van de caudidatunr Breebaart óp de vele vereenigiugen waarin de br B zoo mot eore zitting heeft als Landbouwvorecniging Iliirddraverg en Schoonrjidery vereenigiDg enz enz De heer Bonter wist goeu beter man in den Rjud te brengen dan den heer Hoogenboom Bg stemming werden daarop uitgebracht up da heeren Mr A A van Bergen Mzendoorn 109 J M Noothoven van Goor 108 H W G iiuiiVSt lOÏS O J Steena Zgnen 101 C Iloogënboom 70 en J BreebaartXz 67 stemmen terwgl de heer F Herman Fz 61 stemman verkreeg Tot candidaten werden dus geproclameerd de hb Me A A tan Biiomi IJzbndoobn J M NooTHOva TAS Gooa H W G Konin O J Sriras ZiJNm C HoooKsnooH J BaHBAAIT Lz Voor de vergadering werd gesloten wees de Voorzitter op de groote opkomst én sprak daarom ook den wensch uit dat genoemde candidaten met groote meerderheid mochten worden verkozen De heer Valette vroeg nog even het woord om protest aan te teekeneo tegen de minder netto wgze waarop by de laatate gemeenteraadsverkiezing de candidatuur van den hr Steens Zgnen was bestreden In bat middernachteiyk uur voor den dag der verkiezing kwam er van het burean van de Tergouwsche nog een strooibillot dat oen grove onwaarheid bevatte Het was natuurlgk te laat om daarop nog te kunnen antwoorden Onwaar was hot dat de hr S Z oen gebouw had aangeboden voor gymnasium om dnardoor de gemeente te willen dwingen tot bet oprichten van zulk een inrichting Het besluit tot het oprichten daartoe was reeds aangenomen toen de hr S Z het gebouw aanbood Hg tpivk ten slotte den weufcb uit dat de hartstochten niet zoo mochten werken als bg eene verkiesing voor de Kamer Daarby acheiMn lulke zaken geoorloofd te zgn by eene gemeenteraadsverkiezing had men op anden dingen te letten i I I I Baltentandsch Overzicht De joi te zw nking ran den heer Gladaione ttur liaks heeft net Home rnle ontwerp in bek Lagerhuis gered Duidelgk hadden de Ieren te Teratean gegeven dat waaneer de eente minifter hun ten opzichte van de beToegdheden der lenche leden in het LagerhniB niet terug wilde geven wat hg hno door Terminderiag Tan het aastal ontnomen had de men ran agn bewind £ teld sonden sgn Den heer Oladstone dacht het beter eenige Engebche atemmen piijji te geren en zgn orgaan de Daily Nevn Nrichtte een ernstige wawBchawing tot de Uberal en radicalen den miniater ni t af te rallen Indien ieder stemde t en iederen rorm rui I Mtne Ihile behalre precies den ronn dien bij u t goecUiearde ton Bome Bnle iooit worden aan nomen schreef het blaMr Kr moet gegeren en genomen worden Wio ranarond teglm de regeering stemt zal niet alleen de bgtondere gedaante der lersche rollnrert nwoord ng in het abstracte afkeuren maar hij zal medehelpeu de organisatie der liberale party te remietigen de regeering omrer te werpen eene ontbinding te veroorzaken en het geraar te loopen ran een nieuwe dwingelMidg der tories roor ten minste G jaren Niet alleen Home Unie de geheele toekomst der liberale pariji stond gisteravond op het spel Werd art 9 verworpen dan riel het ministerie en was het gedaan met de groote herrorinin plannen der liberale en radicalen Men moest dus den heer Gladstone trouw bigren Wel vielen l taanhaDgers hem af waaruit bigkt welk een hevige strijd in den boezem der party moet zgn gevoerd Maar de nn verzoende eren stemden als één man voor het w laten van de beperking hunner bevoegdheden in het Xjagerhuis eu met eene meerderheid van 33 stemmen werd het belangrgkste artikel van het Home Rnle ontwerp aangenomen De andere artikelen tot en met 26 en met uitzondering ran 3 werden aangenomen met eene mesrderheid ran 33 tot 35 stemmen lo verband met de reis ran den Khedive naar Konstantinopel beginnen er zonderlinge gerachten orer Egypte op te duiken De onge abbas Pacha vermaakt zich naar wensch in de hoofdstad van zgn grooten heer Woensdagmorgen bracht hg een bezoek aan zijn grootvadpr den ex kbedire Ismail pacha en s fwonds decoreerde de sultan den onderkoning van Egypte met een hoogeorde Maar dit magere nieuws over hetgeen tegenwoordig te Konstantinopel geschiedt kan nauwelijks de naar pikant nieuws begonrigu couranten lezer bevredi n deze laatste zalda ook aangenaam getroffen worden door hetgeen de Times oorreepondnnt te Oonstantinopol aan zgn blad meldt Verlangt de jonge Khedive meer dan eenige platooische verzekeringen van symphatie van de zgde van zgn sozerein Uit vertrouwbare uit Egypte afkomstige medodeeltngen verneemt do genoemde berichtgever dat het rerblgfran don Khedive in de Turksche hoofdstad het punt van uitgang zal vormen voor een grande action diplomatique togen den Britschen invloed iu het Ngldn Aan zijn hof heïd wordt het voornemen tooguschreven dat h i in krachtige bewoordingtin don sultan zal wgzt n op diens plichten als snzereino macht om de Egyptische kwestie te heropenen indien hg niet in het oog der McMlemin wil Rchgnen du medeplichtige aan de onderwerping vi n het oude helm van het Kalifaat aan het feitelgk protectoraat eener christelgke mogendheid Men üegt dat hg vragen zal om een Turkschn troepen ling ten einde op de grondslagen van de in 1882 ontworpen Kngetsch Turksche militaire conventio gn suzerain te bewegen een stem to willen hebben in de regeling der Egyptische aangelegenheden Slaagt hg ïiierin niet dan zal hg als minimun vragen hom bg zgii vertrek naar Kaïro te doen vergezellen door een Turksche Igfgarde welker tegenwoordigheid hij voldoende acht oui de Britsche regooring er van te doen afzien eenige maatregelen van geweld tegen zgn persoon toe te passen getjjk hg lord Cromer toeschryft van zins te zgn geweest in de a eloopen winter te nemen Zal de Porte bereid zgn het oor te leenen aan de wenschen van den jeugd n Abbas pacha En een andere rra heeft de Khedive een laatate pgl op zgn bo om den saltan gedwee te maken Als laatste middel om zlJn zin te krggen zou de Khedive niets meer of minder willen aanwenden dan een bedreiging dat hg zal abdiqueeren Oe verlegenheid der Porte bij zulk een keer der zaken Iaat zich denken Maar alvorens zich in de gerolgen daarvan te verdiepen doet men het best den verderen loop dsr gebeurtenissen af te wachten De tgd zal teeren of de berichten rati den Engelscfaen dagbladcorrospondent op eenige waarheid berusten of alleen ontsproten zgn uit een rijke fantasie geprikkeld door de Juli hitte en haar onherroepelgk gerolg van komkommer nieuws De jarenlange strgd tii8l hen Frankrgk en Engeland betreffende de visscherg rechten op New Foundland neemt een ernstige wending Een geschil ontstond tusschen den Frapschen 8chont bg nacht Lamarnons en de overheid van New Fonndland omdat de douanen een lading leege zalmblikken voor de Franscbe zalmexporteurs bestemd wegens nietbetaling van het verlangde invoerrecht in beslag genomen hadden De admiraal eischte dat de blikken zouden worden teruggegeven of scbadeioosstelling zou worden betaald Tevens deed hg opmerken datïynvlaggeachip de Najade II Cleopatra De Franachen gronden het niet betalen van het invoerrecht of do bepaling dat alle Waren om voorraad voor Fraoache visschera opNowFoundland voor zoover die voor hun eigen onderhoud en bedrgf dienen vrg van invoerrecht zgn De Britsche douanen schgnen zich niet aan die bepalingen te hebben gehouden Het geval wordt higkens de behandeling in bet Engelacbe leerhuis als vry ernstig beschouwd Opnieuw wordt aange h ongen dat een eind gemaakt worde aan de qflaestie die nu reeds even oud ia ala NewFoundland aeigen pariement dat altgd gepoogd heeft deFranachen terug te dringen nit het viaacherahedryt Beurs van Amsterdam 14 JULI Vor kr 83 Vu 88t 94V 84Vl 39 4 21V I b 8 Vl Ö3V H 94 97 V lOl i 5 84ï a V 106 88 8BV Vi lotkiH rs IV as m i 11 1011 771 101 106 137 1001 101 101 1S4 100 87 96 96 166 119 lOl 531 116 116 i 67 99 1801 loa 106 791 8 103 133 133 8 101 1 601 88 14 1U9 87 108 I031 78 47 1847 160 1081 106 1001 1001 US IIOI 1001 lOt zi z L in Cert Ned W 8 IVi dito dito dito 8 dito dito dito SVi lioMota Obl Oondl I881 S8 4 Italië Inachrijviiig 16A8 81 B ÜosTiMa ülil in papiur 1868 5 dito in tilver 18S8 i Vonmki üblig mot tiekol 3 dito dito 3 RlaUNO UU Ooil ie Sene 5 dito iooona 1880 4 ditobgBolbi 1889 4 dito lig Hope 1889 90 4 dito in iroud leou 1883 6 dito dito dito 1884 5 SPAKJE Perpcl aohuld 1881 4 TimElJ OeprCon leen 1S90 4 üoc loeiiinK Mrie I Oee loonini acne C ÜciuArn Hef Hro v obl 189 5 Mexico Olil Duit Seh 1890 6 Venezuela üM 4 onliep 1881 AHsTEazkM Olihitiitini 1981 3 i RoTTERUAM Stfl l leon 1880 3l Ned N Afr Uandeliv aand Arendsb Tab Mij Jertilionten DaliMafttacbappij dito Arnh Ilygiothaekb piindbr 4 Jult My der Voratoiil aand Hr Uypolbeokb pniidbr 4 Nürlorlandsoho I nlc aand Ned iUndelmantacb dito N W k l no Hyp b pandbr 6 Roti Ilypotheekb piindbr 4 Ulr Hypotboekb dito 4 Oo THNB Ooflt Hong baiiknand RusL Hypotliiwkbnnk andb 4V j Amerika Kamt bynotb pnndb 6 I 681 661 uT 671 Mfliw L J Pr Uon oort 8 Naii Iloll IJ Spoonv Mij uaitd j Mij tol Kxpl V gt Spw nnnd NeJ Ind 8pourwüf m iinnd Nod Zuid Affik Spm aand A dito dito dito 1891 dito 6 Italif Spoor 1887 89 A Kohl 3 2uiil IUl Spmnij A ll olil 3 Polen Warsobnu Wooiitin aand 4 Rual Gr Kusa Spw Mij aand SBalttsclio dito aaud V 1037 l m Fustotva dito aniid 5 Itvanit Uombr dito aand S Kursk b Allow Sp kap aand 5 LoaowoSowiiBt 8p Mij oliÜK 5 Orel Vitrbik dili yliliü ZuidWest dittWi ond i dftiV dito oblig 4 1161 Amerika Ouiit IV Sp Mij obl 6 Jbic Sc Nortb W pr C v aand dito dito Win St I otor obl 7 Danvor Itio Gr Spm oort v n lllinoiif ontral obl in gond 4 IjOuiiv Naahrillo t ort r aand Mflxiro N Spw Mij Ifl hyp o 6 Miaa iCanana V 4 pot pref aund N York Ontario k Woat aand dito Ponua Ohio oblig 6 Oregon Jalif In hvp in goud K Ht Paul Minn k Manit obl 7 Un Pao lloofdlijn ubtig A dito dito Line Col Ie hyp O 5 Canada Jan South ert v naml V N Rallv 8t Nar lo h d o O Aoilterd Oisnihna Mij aand Rottord T Ainwpg Maals aand Nei Stad Amsterdam nand 3 Stad Rollordam aand 3 Deloie Stad Antworpon 1887 S i Stad ISruaaol 1886 HoNO Tbeish Ht gullr Geaoltach 4 OoaTRNR Stnatsleaning 1880 6 K K Ooit n r r I880S Spanje Stad Madrid 3 1868 Ncu Ver J uHyp Spold ocrt t S3 1681 Juli WatergetUden Hoog l aag Hoog i yond 16 7 68 4 17 8 14 4 89 Maand 17 8 86 6 01 8 58 6 88 Dinvl 18 9 20 B 4J 9 49 6 07 Woonad 19 10 Ot 6 30 10 JO 6 Jl Donderd 0 10 47 7 IS 11 10 7 36 Vrijdag 21 11 33 7 58 11 44 S 09 Zaterd 28 8 IB 7 8 6S Haan Zon Juli Opj M Onderg A Opn Inderg W 7 84 19 61 1 Juli 3 43 8 J4 17 8 47 10 06N M 7 3 48 8 1 18 10 06 10 18 18 8 64 8 16 19 11 28 10 SS 19 4 OS 8 09 io 38A 10 49 6 4 10 8 01 11 1 it U 01 U K 31 4 19 7 51 3t 3 06 11 17 7 Aug 4 80 7 89 Stedelijko ZweHto bool 16 Juli imidd S u Opgaro dor temperatuur Van e luebt 68 rr Fahr ff het water 87 g 0 Visscberij BMiobt Amraenlol U Juli Vsq Katerdsg 6 tot en met Vrgdag 14 Jali x o ilhiar ter markt unKavoerd 135 ulmon pr i vkd tomtruAm per V kilo fia 0 70 tot 0 90 8t JfloobMtIm jer Ulo r n 80 tol 1 10 f OKBORKN 13 Juli ARBibii ConioMs ouil ra G Herbttn en O A nn Bnuren Nnnne ouden K Boom en M Seboanmaker ProfirAmmii sen Iiot lUrmonie Conmrt Ie Roron door hot SulmuEiekkorpe van het 4e Regiment Infant0rt ie de 3o eteit tOnt Oeaoegen G Maon C M T Weber 1 Klokkenraaneb 8 trUberou Ouverture 5 Grand Septuur Iro Partie rr Mann L v Reetbovon 4 Ave Maria Baeh Gounod 6 Oavaloria Riiationnn Knnlaiie P MAtcnftni fAida Hymne Marofae Dansn G Vonli sFauit Uivertiiaement du 5e aote Oh Gounod 1 Allegro mouvement de valae 8 Adagio 3 Allftrotto 4 Moderato maoetoac 5 Moderato oon moto H llof retto 7 Alteftro viro a Uarobe N uptiale frunePoaptSii Ch Iicooeq t Uin du Bnl F Gillet Faust Failaiaio Gounod Mann ADVERTENTIfiN Voor de UIryka hewgMD ran deelnoming ontvangen by het oreriyden ran myne geliefde Echtgenoote Merroov ANN MARIA TA CAPPBLLBN betuig ik myn harteiyki n drnk J NÜLBN Wan RotUrdam Iu Juli I8D3 Firma J WELTIJt Specialiteit in COltSBTTKN DAHES en KINDER ONDERQOBD Uitietten voor de LUIKKMANI Arts K FABER L NGE mm 19 8 liR VK mfiE Siirnekuren alle werkdaffen van 111 en 1 a uur Complete Uitzetten roor de rolgena IVgaconranten Firma Wed Bosman TIENDEWEG D 84 Wed JM flOL Korte Tiendeweg U 3 ie het goedkoopste adres van Aieuwe parapluien en reparatie LUl IOi Lcveosverzekerlng Maatschappij Opgerteht t Mftao I Verr ekeringen in geval van overlgden gemengde op een bepaalden dag en gecombineerde UitsetvenEckeringeQ Lyirenten Zich te vervoegen voor alle inlichtingen en proapectnaaeii by den Hoofd A nt te Oouda deft Hew W C WBBSIJ K Uleekeraingtt U 201 80LIBDE AGENTBN GEVRAAGD BIEKBOTTËLARIJ Korte Tienilcweg D iW De ondergetaektnde beveelt aich hy roortdoring heleefdeiyk aau voor de LEVERINa der Eerste Soort BIBBBX nit de Ur nwerg D OnaoonDi VALita Van Vollenboven s ivxtra Stout voor Bloedarmen Maagiydem Zwakkon en Kraamvronwen ala meeat Veraterkende rank door II II Doctoren aanbevolen wordt door mij ateeda belegen afgeleverd s Vraagt a v p PRIJSCOURANT E VAN WUNGAAEDEN