Goudsche Courant, dinsdag 18 juli 1893

No 6009 Dinsdag 18 Juli 1803 338te Jaargang GOÜDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 fianeo per post 1 70 Afzonderlijke Nommei s VU F CENTEN ADVERTENTIEN wonJen geplaatst vwi 1 5 regefs A 50 Centeu iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De AM1 REV KIESVEREEmGING VREEST GOD EERT DEN RONING TB OOXriD A baan in bare VKBGADKIUNG ran 10 JULI il da Heeren H M DERCRSERÏ EN J J GROOTEl DORST met algemeana atommen t Candidaten oor den Gemeenteraad j eproolameenl Kiaiar in tiw eigen welbegrepen belang rad n wg ü aan om DINSDAG 18 JOU op ïaaa Heeren Owe aiam nlt ia brengen 1 iVamaiu di Kumrtum 5oa T D LAAN Loeo Vtm en Ster H Ti HAAR Pemihijm fét L ï D WOLF A JWRCK8BN Gouda Saelpendnik rui A BuxHua k Zoox AÖVERTENTIEN itt alle AiMiMn jp Buittntandtehe CourAfiten worMPUalgk opgnoBdan door het AdTartaotieBaiSB ru A IIBINKUAN en ZOON te Oowia Beri clit van Inzet Bg veiling hedan gehondin tan OTsntun nn ondargataekanda ii het KofDebuis c a Het Posibuis u 3 iCooxdj eclxt in bod gebracht op 4100 De Verhooging AbUg en deSnitiaTa TOKWIJZIK Uïten bapuld op VBIJDAO 21 JDU 18 morgana tan U nra in gemald KorricRUi larwyi inmiddala Tethoogingan tegen 10 worden langenoman lan kutora iin Ur I HOLBNAAa Notuii ira i itiu w i U Jali 1803 RIJWIELEN Banig Agent der UUDüE ttlJWIBLEN Toor Ooudti en Omitreken Q J PRIITCE Gouda Kwtoor Turfmarkt H do 101 Uit ekrcld PKIJÜCOUKANT op atnvrug MAANDAO 17 JULI dei Tondi tan 8 nra hopen de Heeran B K wmi J J SaOOTENDOSST in de Zul NUT VeaMAAK ran de Sooieteit de Uiii iiiac op de Ooi th ar en voor de Kiezers op te tredeo Qtlegenheid tot Debat Namm hit Batuur van dl A R K Joh Tii o LAAN Smntara Voortzettü der UITVEREOOP KOBTB TIBNDKWEO OODDA 0 ynaf Pt imrant mM aUe poorrudiffe Ooethrm FHOUHMimMM TOOR Dl Huishoudelijke Wedstrij den i C en F C OLYMPIA op ZONDAO 1 JULI 18 3 10 12 nar Cricket roor Seniorei en joniorea 12 1 Qamaanioh Innch op het raid 1 nnr ToortMtting ran het cricket loo dit noodig il Wedloop roor aenioraa op da lange baan 600 M Wedloop roor Junióraa opde korta baan 100 M Vèr gooien mat dan orjoketbal roor aeniorea Vér gooien tnet in cricketbal toor jnnioiea Wedloop Toor aenioraa op da korte baan 100 H Ban party roetbal gedurende nr Oecoatameerde wedloop met hinderniaaen roor aeaiorea en jnniorea PRIJ8UITDEELING BET SESTUVR KlBZBBa voor dtn QtmeetUeraaA die met ona Tan maaning tgn dat bat hooget wenichelgk en in het belang der Gemeente ia dat het Dagelgkach Bmtnor fan Oouéa aan andere handen wordt tonertroowd worden iringenA eenoeht hnnne atem oanMaanden Dinêdag nittebrangen op da Beeren C HOOt EKBOOM II M ÜEKCKSB G J STEËi 8 ZIJNEN 4 4 VAN OER 8 NDEN 4 BREEBAAKT Lz EN 4 8 KAMPO EENIGE KIEZERS Goede raad is geld waard Than nu de prgi der eieren niet toelaat lelf Toordeelig Adrocaat te maken wendde men rich bij J F Herman Zn Tiendeweg Qiialiteit onovertrelbaar prga 1 25 per flench BOEBgXJ X iE S 55 et per llacoa 343d Staatsloterij IflT DeTHeUUl ttJ begint MAANDAG 17 JULI a Lotmi m Gedeelten van iMten ign te bekomen bg da Colléclrice Wed A C Cosijn FRANSCHE STOOMYEEVEEU Chemisobe en ZwiUersche WtsscberlJ OabrcTeteerd door Z H deu Koning der Belgen II Ojtpenlieiiner Kotterdam Specialiteit roor het itoomen en rerren an lie Hebren en üameikleediugatnkken ook alle inorten Meubelen Ledikantgordgnen Taielkleeden Trgpen met nieuwe patronen ge rat Kwuten Uarnitnreo Neteldoek Tnilea Kanten Veeren ena Alle goederen kannen in elkander blgren en worden onicbadeiyk roordegeiondbeid bewerkt Goederen kunnen in 4 da n afgelererd worden AGENT Toor Gouda en Omatreken A VAfi OS Az Kleiweg A No 73 Cl GRIJS ii BE De NI8UWK LONDON doet bet ffrgae Haar binnen enkele dagen rardwgnen maakt het glanirgk en lacbt ii onachadelgk roor de huid en lerft niet Prö 85 cent per flacon en 1 50 per dubhale flacon AlleenverkrggbaarbgJ A CAT8 in den Papiermolen Gouda Naar buiten franco per poat 15 et per flacon hooger van Kiezers voor den Gemeenteraad houden 14 JX7LI 1893 il de Sociëteit jsm GBl O E GEN zaal RÜNSTIIIN Tot Candidalen voor de verkiezing op DINSDAG 18 JULI aanHtaande zijn gesteld de Heeren Mr A A V BERGEN IJIZE DO K I M VOOTH VE V V GOOB Ha W G KO IKG G 4 STEENS ZMNEN C HOOG EN BOOM 4 BBEEBAART Lz die alzoo met den meenten aandrang worden aanbevolen Namen het ComiU H 8TBAVKR Keornttn D SAU80N SeerOani Het Stemöureau is geopend DINSDAG 18 JULI van des morgens 9 tot des namiddags 5 uur FINALE UITVERKOOP van lol Spotprijzen a Contant Markt 53 Hoek Kerksteeg Manufacturen Mantels enz Kg die genegen ign om in rerb met bet aanataande EON lGlNNBFBEST eene MJCHllWACHT TB PAABD iomm worden uitgenootligd tot eene BIJBENKOMST op de Borenzaal van den Beer A DAM Kleiweg op ZOITDAQ 16 dezer s avonds te 6 uur Namena eenige Liaibebbera P Yi naa POL J N BOTH ekleiirde Katoenen Zephyrs EN f wolden wegens vergevorderd Seizoen OPGERUIMD tegen extra LAGE PRIJZEN S aBSfB ft SIB ZÜIVKIIK FRANSCHE WUIVEN De bekende BOROEA UX 37 per 48 Resaohen met apoljns franoo buia geheel Nederland ook perproeffleaoh kwart en bmlf afikers beleceo verkrijgbaar Voorta alle KEaKEiN Prijscouranten ontta ea frsnoo Van alle merken aUn proeffleasohen veriq gbaar Adres WIJDSTRAAT A 172 GOUWE C 13 Gwth Eenig Depftt vaa Reynwit s Boonekaap attor Finale llitverkoop Markt A 64 C F BUSCH LOTEN in de VERLOTING BU OELKOKNHEID DKB Vrije g e eard e n T n axJaet ZUN TX BKKOMKN BIJ BUIi KUAIV Lange Tiende weg PRIJS 1 11 LOTEN voor ƒ 10 Jf en weiade Mb voor UarktAesGooDi bg W W SSVmVm BINNENLAND GOUDA 17 Juli 1893 t e K K KieavereenigiDg Recbt voor ulleac beeft tot candidaleD Toor de a s gemeenteraadflrerkiezing geproclameerd de hli Mr A A van Bergen IJzeadoora J J van der Sanden J J örootendorst H iM Deroksen H W G Koning en J S Kampo Naar wü Ternemen beeft de Commisrtit TOor het Koninginnefeest reeds aanzienlfjku giften ontvangen Het plan bestaat den kin derni op bet exercitie terrein en feest aan te bieden Voor het aasleeren ran oene gepaste cantate sch nt geen tyd meer te zyn Men zal ziob daarom maar behelpen met een viertal liederen waarvan de w zen hekeud Kgn a t Wilhelmas Wien Neerlandsch bloedt cOranJe boven en Koninginne Iied De Pres der Feeat oommisaie Is voornemen s het gezang enz te dirigeeren In de gisteren gebonden vergadering van de Eerewacht ter gelegenheid van den verjaard i van H M de Koningin is besloten Zondn den 13 Angostua wederom byeen te komfti ten einde de uitmonstering en aantreding uatlcr te bespreken Z die alanc hieraan wensoliM mMQ te doen Irannoi aiob b de h h J N Both en P van der Pol aanmelden Vrjjdag en Zaterdag had aan de Kgks hoogenbni rschool het eerste admiasie examtin pUiits voor den volgenden cursua Daaraan nam deel 32 casdidatAt voordo Ie klasse waarvan 4 Voor onvolledig onderw R 6 voor de 2e klaase waarvan 3 voor onvol 1 onderwy 1 voor de 3e klasao onvoll oud 5 voor de 4e kl waarvan 3 voor onvoll onil Toegelaten I voll ond A L J Greebanrt H W F Bonte A D Donk C A W Foornier J Grebe W H Spruit F B F van Blavel A Tom D A Vorster D van Wgngoarden en de mesjes A P van Lange J M Veldhuyzen voorwaardelgk ook h Oats G Dirkzwager J K C Overbosch JP C Sohriefc W P Th Verhoeff Afgewezen 10 I pnvoU ond W F Kerpef D Vogel en de meisjes M G K Boon S K F Lotsy A P IJflsel de Schepper S J van Schonwenbni n voll ond G E Fortugn Droogleever afgewezen 2 Il onv ond de meisjes W M van Kam pen A M Teeling afgewezen 1 die toegelaten is tot I f E VI LL E TO IV Or JSd Iw X7 lESk year iel ÉoogMlKli XX Ufl kooatsoliool a de aoadskie zorgen voor een foeatel jkea optocht en rersoheiuene der boroemdste schildors die ïk listoren op de Vunstoaaan jourfixe d r ministersvrouw leerde kennen betoofdun m eep boogit venaakolijken tijd f oW fwisseliug Ik bast alle verveling en houd er ran om den gebeelen dag van het eene amuseoiont m hot andere te rervallen en navelijka tol bezinning te komen 1 Het leren is 100 nh men moet zooveel mogelijk genieten en voor groene blaadjea in den immortellenkrani dor herinnering zorgen Ktk uur dat ik op miyn chaiu longue gapend van Tfrreling doorbreog beschomrik Hls doelloos en verloroQ en tooh beeft men in deze oDgeloofelijk bravo en hoogst reretandi c omgefing geen enkelen dag eenige afwiweUng róóf het iliner Le gy dan niot of maakt gij geen muziek P yNeeo Hebt niet Andere roenschsB en hun wederwsardigkeden agn my veel te onvericbillig om er ook maar ééa vioger roor te rerrceren om de bladen om te slun en om weteoschappe üke vorken tfl bestudeeron daar ben ik eerijjk gezegd te lai roor Mimek ia voor my op zijn minst een onaangenaam nlftid dat ik als middel tot het doel in de balzaal verdraag en in de oomedie en oonoertMat duld ala igguÊd Ha het martelaarsobap van oonvsotie moet onvoll ond Mej M J lluber voll ond W J O Sluiter r afgewezen 1 IV onvoll ond Mej 8 de Voogs benevens tweemeisjea die reeds voor andore vakken leerlingen der school zyn Zooals men weet is de toelntiijg van meiaj aihankeiyk van de voor elk byzonder geval te verleenen toestemming van den min van bintaeul zaken Aangezien de klassen niet te groot zullen worden kan men verwachten dat ook dit jaar die aanvragen voor alle klassen zullen worden toefteataan Vermoedelijk zal de nieuwe cursus aanvangen met ongeveer 90 leerlingen Het laatste concert dat de heer Q Manu hier dirigeerde trof het gisteren slecht Het weder was den gelieelen dag ongunstig geweest waardoor vele families ihiiis bloven Toch hadden betrekkelyk velen zich oenr plaatsje onder de veranda of voor de pon deuren dt tzaal veroverd om do waarlyk voortreffelgki v ordracht Ie hooren van het keurige programidÉ Na de pauze waagden een fintat heer n en dames zich toen bet weer een oogenblik opklaarde in den tuin en bleven daar ook ouder den regei die weer mei nieuwe kracht begon Met sliknatte paraplu gewapend trotseerde men Jopiter pluvius om des te beter hot DiveHisaement en de F tame FauH i genieten Het was een mefi ncboliek afscheid aan don bekwamen directeur wieu wg in zyn andere heti ékkingen voorspoed weuscheu Moge het gehalte van hi t Stafmoziek van het 4a door dit aanstaand verlies niet verminderen Gisteren om tien uur begonnen énder vrj gunstig weder de huiah wedstrijden der 0 C O op hot met vlaggen on wimpels versierde terrein Na de pau e werden niettegenataande dcii veortdurenden regen alle nummers van het programma uitgevoerd waarvan vooral hot voetbalen do gecostumecrde wedstryd met hindernissen zeer in den smaak vielen Een vrg talryk publiek waaronder vele damcn woonde de wedstryüen bij maar allen moesten voortdurend ood r de tenten blijven Een gi animeerd bal dat den dag besloot waa vonr velen eene schadeloosstelling voor de teleurstellingen van den piiddag De uitslag der wedatryden is de volgende Voor bet cricket seniores 1ste prys D Maarschalk 2de A D Cheriex 3 l6 G H Biukenkamp 4de A G W Bentinck torsen Olivier zog strak voor zich uit op het verblindende siieentrkleod dat den weg bedekte iranroror schot en scheef de donkere roetsporen liepen Ken berin nering sohoot snel als een lichtstraal hem voor den geest Hy zag zich ala kind in de ruime eetzaal van Koggerswyl staan Zyn moeder zat in een eenvoudig wit gewaad roor het harmonium en apeaide het accompagnement van het morgenkoraal dat door de geumenlyke alotbewoners werd meegezongen Als een machtig geluid plechtig en aangrypend in han eenvoudige innigheid klonken de ioata door het hooge rertrek de pinksterklokjes roripreïüden hun geuren en de zonaesobijn stroomde warman helder zyn hart binoen Vol zalige rernikking sloeg hij plotseling de ariben om en hals ran zijn moeder en riep Laat mg muzikant worden moeder laat my zingen on spelen zooals Toen kuste zij zijn gelaat en drukie hem aan haar boezem en zaide met gliüstcrende oogon de woorden ran Luther Wie aan do muziek zich wijdt Heeft een horaelsCh werk genomen Want haar eerste oorsprong is Van don hemel zolf gekomen j Daar de liere engelyD Zelv n muzikanten zijn Waarover denkt gg toch zoolang na mijnheer ron Nennderacheidt vroeg zü hem op spottenduo tooa Hij kromp ineen fWerkt u dan in het geheel niet vroeg hg snel dikwyls toch rolgen de dames het voorbeeld van Penelope om den tijd te rordrijven Nu lachte zy luid en sehamper pKouaen roor ai e kinderen breien of rozen en fergoet mg ntètjes voor pbUippiaes bordona Neeo waarde baron mijn Cricket juniores late prys D Vorster 2de M van fick 3de V Tan der Palm 4de J van der Bn eu Wedloop Bcniorea lange boon Iste prys G Spit 2de I P de Vooys Wedloop aenioros korte baan A G W Bentinck Wedloop juniores korte baan Iste prys J Grenp 2d6 J van Uven Ver gooien met deu bal seniores a Maarschalk Ver gooien met den hal janiom V van der Palm Gecostuiucerds wedstr met hinderaiiwn D lïnya De piïija voor het aardigste costoiim wenl behaald door E Uiesz Gisteren ten ongeveer C uur kwam de oon van denveer IJ met zyn tentwagen de Aaltjt Bftksteog iuryden toen niottegenstaando hy beu waarflchawdo zekere Mikkers en Wassing hem by ziJn jns trokken eii hem een pak slaag to dicndo Deze zaak ia in handen van de poUii n Wieii 4 SoakM aH Genoageni Zatordagnvond ter vergadiA ing opgekomen hebben eenparig t voorstel van Het Bestunr goedgekeurd om hot stu t grond naast den heer Kooiman aan te koopon voor de somma van 18 X gld onder beding dat het niet bebouwd mag worden £ r zal uu een flinke verbetering aangebracht n orden in de entróo der sociëteit Breedo trottoirs worden aangelegd zoodat h regenaolitig weder de bezoekers nu niet meer een modderbad behoeven te nemdU Aan t eind der verg deelde de Voorzitter mode dat in de kermisweek op Woensdag oeh soiref zal gegeven wonlen Een avond die dau hoofdzakeiyk bestemd zal rijn voor de leden en hunne dAme DS matinee van Don erdag zal dan vervallen Voor dejongelaj diegewoonti k de bals bijwonen zal gezorgd worden dat zj goode muziek krygen De huzarenmuziek zal de dansende paren begeleiden Van de aangeboden gelegenheid om des Zondags voor verminderd tarief naar den Hai te saan maakten gisteren 248 personen gebruik De Nederlandsche Bond van Oud Onderofïi maraii hooft mij goddank niet voor CBai juffrmiw laten opvoeden wunt liegrippen dio niel strikt ladylike waren kende zg in het geheel niet Wat hebt gy vandaag loob wonderlijke ideen t AHbwoenadag viert men pas over veertien dagen tot dien di draagt op onze hoofden de zotskap self aristocratïsohs kleuren 1 Wederom doelde een beeld aït z a herinnering plotseling oor hem op Zgn vader waa b j den Groothertog ontboden en ontstoot zijn juweelkiat om zich met voorheen gedragen kleinoodi n ta tooian Zijn hand eohter was door harden arbeid aitgeaet en zijn finger was te dtk geworden voor den zegel ring Kijn eohtenooto stond naast hem mefstratenden blik nam zij deze grove hand in de harr en drukte er are lippen öp Geen ant er adullijk wapen kan deze band diagen dan de sporen van edelen artjeid f sedert dien dag ibter prakte de hoogste orde van hst rijk op zijns vailers borst wsarpede de Groothertog de vereelte heul van don troQinn edelman gowaardeerd en beloond had Pst l st Graaf Goaeok Kapdrance ltd den mond gehouden sloor mijnheer von Nenaderseheidt aJet hij denkt al een half our erover na wat of goeettger is zgft spreken of zijn zwijgen Hard gelach Olivier maakt Iwnna mine a manvais jen en faoht mee maar hij blijft verstrooid eti geeft slechts ct oleti rgrepige antwoorden Er komt pas loven in zijn blik wenneer Miria I uize en freule von Bódermann door het getraliede bek der godonallue binnenkomou Goaeok snelt de jonge rronw togomi et alsof doze g laf terie van zelf sprak en begrttet haar hartetijk sglfa vertrouwelijk Zy eieren hield Zaterdag te Haarlem de 6a Algi meeue Jaarvergadering By de daaraan vt rbonden schietwodstryd np gisteren gehoudt n werd door de vrye afgevaardigde Korpsscbntti r de leden Delchambre Oretaer Sohlosser un de militaire donateurs van Nabuys sn Rietveld der afdeeting Good een der Korpspryzoïï bronzen medaille behaald terwijl den ledt n Gretser on Delchambre bovendien nog ieder een prya op de peraonoele baan ten deel vielen In de zitting der arr rechtbank TMt Vrjjdog wenlen o a veroordeeld N M K bierhandelaar ie Gouda bekl vnn eenv beleediging tot 1 boete P W zonder beroep te Goud b kl van diefstal tot 6 maanden gev J li f steenbakker te Oaptlle a d IJiil bekl van mishandeling word vrygeaproken Voor de betrekking van hoofd der school A te Bodegraven ia door Burg en Weth eene voordracht van drie personen 0 nuukt en don raad aangeboden Die voordracht bestaat uit de heenen J van der Schenk vnn Scheveningeo J Laban en J A Doesburg Lannooy van Amsterdam Het vraagstuk der weezönTerpleging faeifji in het hniagezin hetzij in gestichten ia in dt ze di eti meer dan ooit aan de onle on tlat U waariyk niet nreemd t onover ds feiten dat in ona land ruim 30 00 weaaen zyn waarvan er 3 00U in gestichten goed worden verpleegd en nog eenige duizenden door uitbesteding tamelijk wel verzorgd wordeti torwyl er n tg meer dan tienduizend onderlooze kinderen zyn voor wie reikhalzend naar eene betere opvoeding wordt uitgoziciMWe pogingen om in de e toestanden verbi ring te brengen zyn gslokkig vele al werden dan ook alle niet met den go wenschten uitslag bekroond De Vereeniging van Weosvsders vestigde in het jaar 188ti t Maarsaen oen gesticht dat werd geopend nii t twee w ezen en du reeda aan 36 huisvesting verleent daarby worden voor rekening der V reeniaiug nog 3 weezen in het Geniranl IsratH Weeshuia te Utrecht verpleegd Voor dat alles en nog andere p ingeu welke 4of r haar in het belang der arme weezen worden gedaan is veel geld noodig en at ontbrak het haar niet aan steun toch gevoelt zy nog voortdurend behoefte een beroep op de algo meene weldadigheid te doen Blykens eene in dit nommer voorkomende advertentie doet zy dat ook nu weder in de verwachting dat du collecte met een goeden niUUg bekroond mag worden hodankt hem vonr iton prnohligon buuquet dien hij hnar s mnrgeiia heeft gezonden terwijl Ü oni versohooning rraagt omdat hiJ haar niet aan het hospitaal heeft afgehaald aooals bal tigsniyk bv hoord bad Vorstin Tautenatein ii Biet een onaaagenamen blik de jonge vrouw tegemoet g aao on het aohijut Olivier toe dat haar daivenoogen een bititengewooa scherpe en stekelige nitilrukking krijgen als zij de itanko gestalte van MarU lAuize opnemen dis er vandaag bgzondar lief en behoorlijk uitziet Half hoeft zg haar zelfs de band toegfstoken om haar met een genadig boofdk iklo te begroeien maar plotseling trekt sij baar hand Tos en doet doodelÜk verschrikt een paar pas achteruit Hospitaal Ge zegt hospitaal graaf Goseck f Mon Dien komi Il zoo direokt van uit da ziekenuttn bg ons barones P Haria I uitc werd bloodroMl van schrikt Ji Doorluehtighotd ik kom er direct vandaan maar ik bob den geheeleu weg door do koude winterlucht te voet afgelegd Kn buitendien hebben wij geen patiënten met gevaarlijke ziekten Alle kleur is uit Claudia s lippen geweken een toornige onbescbryfolijke rerbittering vlamt in haar oogen Dat blijft hetzolfde I Het is wvl wat veel van uwe mwlemensoben gevergd al as het alleen maar om de gedachte te verdragen met iemand in aanraking te konl die zoo juist aan ziekbedden beeft gcataan Verschrikkelijk Niets degouleert me meer dan aan diphteritis on roodronk te worden herinnerd 1 Kom om Gods wil niet te dioht bij mij I Andora ruik ik do lazaratblucht den gofaeeton dag f