Goudsche Courant, dinsdag 18 juli 1893

n IHrccle SpoorwegviMblndlng met GOUDA Zoinerdleiist 1893 18 12 58 1 24 3 42 4 60 6 22 1 06 4 67 1 12 6 04 1 19 6 11 2 38 1 28 1 44 4 6 20 6 411 UOTT B B DA M B O li D A n 60 13 20 1 46 1 56 2 02 7 30 8 40 9 118 2 60 3 48 4 20 10 6 02 6 13 8 21 6 29 6 36 i S0 2 60 3 48 4 20 4 45 4 66 6 02 2 09 8 09 12 08 12 40 2 18 8 48 3 10 4 08 4 40 5 15 D B N H A A G fi O r I A sHaj 0 6 62 7 20 7 43 9 28 9 46 10 19 11 33 12 16 l i 2 15 2 45 3 4S Voorb 5 58 10 26 8 4 48 7 10 Z Ze 6 10 10 37 2 6 22 9 46 Zo M 6 19 10 46 2 0 5 09 7 31 Gnuiln 6 30 7 60 8 13 9 58 10 16 10 57 12 03 12 45 2 20 2 45 3 16 4 18 4 48 6 20 6 61 7 48 8 36 10 03 7 46 8 07 G O II D A 1 B N H A A O Gouila 7 308 409 04 94710 49 1211 12 21 1 01 1 27 3 2 3 45 4 45 6 86 6 69 7 13 8 26 9 88 10 45 1 l U UZuv M 7 42 8 62 1101 113 4 57 6 11 9 60 Z Z8gw 7 519 01 11 10 1 22 6 08 6 20 9 69 Vooril 8 03 9 13 11 22 1 34 6 20 6 32 10 11 Hoge 8 089 18 9 34 10 07 11 27 12 41 12 61 I 39 1 57 3 55 4 18 6 26 6 85 6 37 7 43 8 56 10 16 11 15 11 40 12 Alleen op Zon pa Kecanlo ren tan 15 Jnni tot 15 September BOI Di IITHICHT 5 36 6 40 7 66 8 09o8 21 10 19 oil 12 48 2 23 3 18 4 16 4 47 6 28 6 01 7 45 U T R E C H T G O l D A i 9 64 11 34 12 08 12 60 2 66 3 3 62 4 43 6 03 6 36 7 48 8 09 8 60 10 07 10 64 8 20 4 07 6 01 6 18 9 06 I 4 16 6 32 9 1110 24 II n II 4 84 6 40 9 19 1 23 3 27 3 40 4 37 6 20 6 68 7 08 8 20 8 419 3210 40 11 26 T E B D A M 0 o U D A 11 10 11 27 2 30 11 26 n 42 2 46 13 16 13 6S 8 40 11 14 2 37 5 37 7 59 11 22 2 46 6 08 6 45 8 07 11 30 2 62 6 16 6 56 8 14 10 61 11 60 1 20 3 08 3 60 4 48 5 29 6 216 36 8 28 9 10 10 62 11 10 BOUD A i M s T E R D A M 8 21 10 06 11 12 U 3 81 4 47 6 23 10 08 9 10 10 66 12 19 1 J 40 5 46 6 86 11 10 9 25 11 10 1S S4 1 10 3 55 6 6 60 11 26 o 0 er Harmnlea Alleen 1 en By C de Boer Jr te den HeMer zal direct na opuarae In het cStaatsblad verschyrien Ie Wet houdepde een belasting op de bedryfs en andere inkomsten toegelicht door E Franken controleur der directe belastingen enz f De besluiten en iastructiën ter uitvoering aUmede een alphabetiacli register worden daarin tevens opgenomen De prijs ia ƒ 1 50 en postbode de hulpbns lichtende op chet Zand te Boxmeer vond onder anderen ook een open brief zonder adres Later kwam men tot de ontdekking dat de bewuste brief een brandbrief was wel niet in den gewonen zin des woords maar toch een brandbrief In het naamloos schreven werd namelyk gedreigd een groot getal aanzieniyke woningen men zegt van twaalf anderen spreken van vier en twintig den vlammen ter prooi te zullen geven indien niet binnen een maand door het verschaffen van werk voor meer verdiensten gezorgd wordt Uit Londen wordt gemeld dat de Czarewitcb gedurende z jn verblyf aldaar een waarschuwing gekregen heeft van de nihilisten vergezeld van een stuk verroesten ketting dat de Bchrjjver den Czarewitch verzocht steeds bji zich te dragen ala een zinnebeeld van de tirannie en de wreedheid die in het Russische keizerryk heerschen De Bchrgver drukte den wensch uit dat ne keïzeriyke hoogheid zyn voordeel zou doen met hetgeen hy by het gelukkige volk in het vrye Engeland zag Wanneer hy daardoor aangespoord mocht wordeu om het lot van de ongelukkige vervolgden uit het land zyus vaders te verbeteren dan zon zyn schrijven niet te vergeefs geweest zyn Mocht integendeel de barbaarsche wreedheid die thans in Rusland aan de orde van den dag is blyven voortduren eo een nieuw lyden het vertrapte volk nog ongelukkiger maken dan zullen al de soldaten van het Ruasische keizerryk niet voldoende zyn om hem te beschermen tegeg hun wraak Een Fransche driemaster de Rosa zeildi by slecht weer ter hoogte van het eiland Sctttary oostkust van Nieuw Schotland De kapitein aeinde om een loods Deze kwamen oordeelde den toestand van het schip hoogst gevaarlyk do kapitein en de manschappen zouden beter doen gedurende den nacht aan wal te blyven Dit geschiedde Den volgenden morgen toen de bemanning naar h n terugkeerde ontdekte men dat er dieven waren geweest De kapitein keerde naar land terug en beklaagde zich by de plaataelyke overheid deze wiloë echter van de zaak nie s weten Onverrichterzake wilde de kapitein weder aafi boord g an toen hy bemerkte dat eenige zeeroovers zich van zyn achip meester gemaikt hadden en daarmede weg eilde in de richting van Sydney de hoofdstad van Cape Breton eiland In die stad kon de kapitein zyn schip terugkrygen nadat hy 7800 irs reddingageld betaald had De zeeroovers beweerden i amelyk dat zy het schip yan een wissen ondergang gered hadden terwyl nb de zee ïoo vlak als een spiegel was Er is een onderzoek ingesteld by de Canadeesche overheid is een e sch tot schadevergoeding ingekomen Er ontbrak nog steeds een bibliographi der geschriften van Erasmus van Rotterdam In deze behoefte zoekt de bibliothecaris dei Q eutsche Universiteit Van der Haeghen ti voorzien By richt een uitnoodiging tot allen die zich met het leven en de werken van Erasmus bezighouden om hem al wat wetenswaardig is te melden Er is reeds een voorloopige lyst verzonden alles bevattende wat tot dusverre over de werken van Erasmus t zyner kennis is gekomen Zulk een catalogus is al een veelomvattende arbeid Van alle werken van Erasmus is volgens deze lyst zyn uitgave van het Nieuwe Testament met ophelderingen het meest verspreid geworden Niet minder dan 292 verschillende 8 36 8 42 8 49 8 56 9 05 7 25 7 82 7 39 7 46 7 55 joiitln MoonlrecUt Niouworkerk Cnpolie Rottortlniu UottiTikm 6 OapeUo lO Nieuwerkerlc 5 19 Mooriirecht 6 26 Gouda Oude Woertjou Harmeton Utroohl Gouda 6 40 Amitordam Wd 7 6 Amttordam O S 8 14 6 80 6 54 6 69 7 03 8 12 6 06 7 11 6 18 7 28 8 28 I 8 41 41 9 ioudn 5 32 uitgaven ervan worden opgenoemd De Colloquia zyn in 246 en het iEnconomium Moriae de Lof der Dwaasheid in 206 uitgaven verschenen Het geschrift De Copia een te zijner tyd zeer bekend boek staat met 140 de verhandeling De conscribendis epistolis met 103 en de Apophthegm ata eveneens met IC uitgaven aangegeven Erasmus uitgave derVEesopische Fabelen is 87 maal en de Disticha Citonis 104 maal gedrukt Zeer taïryk zyn de vertalingen van Erasmus werken zy zyh in t Fransch Engelsch Nederlandsch Poolsch en Arabisch overgebracht Het eerste gedeelte van boven genoemden catalogus geeft de eigene werken van Erasmus aan het tweede gedeelte de door hem bezorgde en gecom men teerde uitgaven terwyl in het derde gedeelte de biographieën en werken over Erasmus en alle bekende geschriften en mededeelittgen over de Eotterdamsche humanisten worden opgesomd Een eiland te koop He ei and Schiermonnikoog wordt door den eigenaar mr E J Banck te koop aangeboden voor 350 000 Zoowel Belgen als Duitschers boden tot een bedrag van ƒ 240 000 tot ƒ 310 000 Kiesrecht is kiesplicht c Een der provinciale bladen bevat de volgende proclamatie Aan de kiezers die iet voornemen hebben vóór 18 Juli de gemeente tijdelijk te verlaten Stel uw vertrek peu paar dagen uit of kom zoo mogelijk op den verkiezingsdag even over waut u al dan niet stemmen kon van beslissenden mvloed zyn Hoe grooter oifer hoe meer zelfvoldoening Qq allen reislusttgen ook gy zult uw plicht doen daarvan zynwyzekei en uwe echtgeuooten zyn van hetzelfde gevoelen Aan de Telegraai schryft men Men zal zich herinneren dat korten tijd geSeden do heeren Van Marken en Waller Directeuren der Nederl Gist eu spiritusfabrieken te Delft een groot aantal leden der Eugelsche Bakkersvereeniging voor hnn rekening lieten overkomen teneinde hen in Nederland eenige prettige dagen te laten doorbrengen Een Extra trein bracht hei talryk gezelschap dames en heeren van Londen naar Harwich en van daar per extra stoomboot naar Rotterdam Behalve deze gemeente werden Delft met de fabrieken sij venhage en Schevetyngen besjoclit Een en ander kostte onzen ondernamenden industrieel Van Marken niet mindei dan ïtien duizend guldenï De Engelsche bladen maken met grooten loi gewag van dit uitstapje en de royale ontvangst iü Nederland welke zeker als een eenig feil in de Nederlandsche industrieele wereld mag worden geroemd Het thans verschenen orgaan der Bakkersvereeniging The National Associtiation of Master Baker s and confectioners Qaarterley Trade Review geeft een uitvoerige beschryvmg van den tocht meer dan 25 pagina s droka beslaande benevens een aantal reproducties van de Delftsche fabrieken het Agneta park di woning des heeren Van Marken zoomede dien goed geslaag l portret en dat zyner echtgenoote De schryvers van het ariikel die geen woor den weten te vinden om de erkentelykheid uit te drukken voor de gulle hartelyke ontvangst en het verschafte genot verzekeren dat bj allen die aan den tocht deelnamen deze never tobe forgotten festivities de aangenaamstt herinneringen zullen achterlaten Het zou ons niet verwonderen als de heer Van Marken van zyn kant hetzelfde kon verklaren zyn wfl wel ingelicht dan moet de gunstige reputatie der Delftsche fabrieken te meer bekend door het uitstapje der Engelsche bakkers het debiet dezer belangryke industrieele onderneming in Engeland in den laatsteii tyd zeer aanzienlyk hebben doen stijgen Voor een dergelyke reclame hebben zelf Albion s zonen respect 10 65 11 02 11 09 11 16 11 25 10 2 10 32 10 39 10 46 10 52 7 25 10 03 10 11 8 18 J 38 10 0810 38 r 22 10 28 10 38 Bji de ovprstromint en in Tyrol zyn gelyk reeds bericht werd verscheidene menschen om het leven gekomen Te Briklegg sloeg het water een brug weg en een mei je dat juist erover ging verdropk Aan de oever van den Arbach lagen grootestapels timmerhout Het water lichtte diegroote balken op en gebruikte ze als stormrammon tegen de huizen De vrouw van den postdirecteur vluchtte toen zy het water hoorde komen met haar kind een achterdeur uit maar haar man werd door een blok hout tegen den muur verplfcicterd en zyn verminkt lichaam zonk in het jwater weg t e bewoner van een lager gelegen huis had drie zyner koeien in veiligheid gebracht maar hjj verdronk toen hy trachtte ook de vierde te redden Een huisje aan een bocht van den stroom staande werd geheel meegevoerd met vier menschen er in van welke slechts een gered werd Onder de later aan den wal gespoelden dooien was een net gekleed kindermeisje inet een kind in de armen Alleen te Briklegg werden nog 7 personen vermist Twee touristen uit München hebben met levensgevaar een slachtersvrouw en hare vier kinderen gered die wanhopig OKI Imlp riepen uit de vensters van hun huis flÈen oogenblik nadat zy er uit waren stortte het huis in Ouder groote deelneming had Zaterdagmiddag te Krimpen a d IJsel op de algemeene begraafplaats aldaar de t aardebestelling plaats van den heer K van Walsum Kz oud lid van de Provinciale Staten en gedurende vele jaren lid van den gemeenteraad De verdiensten des overledenen werden vertolkt door den predikant ds van Willemwaard waarna de heer J van Waning burgemeester van Ouderkerk uit naam van zynen vader burgemeester dezer gemeente en de vroegere predikant ds Spijkerboer een toepasselyk woord spraken en hem als vriend herdachteo Ds Loen schoonzoon 4es overledenen sprak den dank uit der familie voor de blijken van deelneming die zich op zoo ondubbelzinnige wyze hadden geuit Te Amsterdam heeft een zekere Bakker de vrouw met welke hg sinds eenigen tyd samenleefde in een logement inde Goudsbloemstraat eene straat in het noordelyk gedeelte van de Jorduan onverhoeds met een mes drie steken onder het hart toegebracht in bedenkelijken toestand werd de gewonde naar het binnengasthuis vervoerd en ddlLr verbotiden en tei verdere verpleging opgenomen Bakker leefde in den laatsten tyd in voortdurende onmin met de vrouw die hy volgens de buren vau ontrouw beschuldigde Er scheen nu juist eene verzoeuing tot stand te zyn gekomen Heden evenwel zeide Bakker zonder de minste directe aanleiding op schamperen toon tot zyn vrouw dat zij zich vergiste wanneer zy meende dat hy gisteren geen cent meer op zak had gehouden haalde daarop een pas gekocht metqit den broekzak en volvoerde daarmede de euveldaad Terwyl de vrouw badende in haar bloed op den grond lag snelde hy naar het politiebureau op de Noordermarkt en gaf zich daar aan de politie over zyn misdryf bekennende Naar wij vernemen is de op 27 Juni 11 tusschen Praest en Emmerik vermoorde vrouwgebleken te zyn de echtgenoote van den metselaar Willem Pötz uit Niederweyer terwyldeze man door de Duilache justitie verdachtWordt den moord te hebben gepleegd zyneaanhouding wordt daarom verzocht Hy is 26 jaar oud lang 1 73 M heeft blond haar entoonden knevel eu is gekleed in een zwartkamgaren kostuum Aruh Ct Men meldt uit Oosterhout By de gisteren alhier plaats gehad hebbende verkooping der tienden hebben slechts enkelen den moed gehad te mynen Bg een daarva i heeft men naar men verneemt s nacht aan diens woning baldadigheid gepleegd door het inwerpen van ruiten enz Heden waren de hoeren wederom in grooten Aangevangen 1 Mei T I E R D A M 1 24 3 42 7 10 Utreolil o6 33 7 60 9 Harmelon 6 48 S 04 10 08 12 20 Woardoii 6 83 8 11 10 15 jr 12 34 Oud nlpr 7 07 8 19 10 23 12 42 Gouila 7 80 8 38 9 34 10 36 18 06 18 55 AM Amalordam CS 7 66 9 40 AiEBtordani Wp 6 60 8 10 9 66 Gouda 7 20 8 69 10 44 Se Klme Slapt Woanitlig I Woeidea 6 66 6 03 8 10 6 17 6 86 getale opgekomen de overeenkomst om geen bod te doen beeft men getrouw n ekQmefif oodat ook hier de eigenaars der tienden dit jaar groote schade lyden Een daarvan is in bezit van 17 klampen die voor weinige jaren gekocht zyn voorp m zeventigduizend gulden Het Belgisch ministerie Beernaert dat van zulk een machteloosheid blyk geeft by de grondwetsherziening waakt steeds krachtig voor de zedelykheid Heeft de minister Vandenpeerenboom een onverzoenlyken veldtocht geopend tegen de onzedelijke dagbladen thana beeft het parket te Brugge den commissarissen van politie aau de Belgische zeeplaatsen bevolen proces verbaal op te makeo t en ieder die badende dames photographeert Het ziet in zulk bedryf geenszins ene hulde aan de schoonheid der hedendaagsche zeenimfen maar eene beleediging Eenigen tyd geleden vertrok een Belg naar de tentuonstellittg te Chicago in de hoop van er fortuin te maken met het vertoonen van panorama s ait China en Japan Doch geen enkel sterveling kwam naar de vertooning kflken ondanks de ontzaglyke reclame Hij maakte reeds plan om met hangende ooren en leege maag naar België terug te keeren toen op zekeren morgen een vreemdeling door de hitte overmand voor het loket kwam en zyn 20 cent entrée geld uit den zak haalde Onmogelyk myoheer antwoordde de directeur van de tent Gy zult zeker een half nur moeten wachten want er zy wel 150 menschen binnen en er is geen enkel plaatsje meer op de galery Mynheer aarzelde lang ging tegeu een pilaar staan leunen en wachtte Een tweede onbekende die voorby kwam en voor de panorama tent iemand zag wachten ging er ook heen en weldra hield een hoopje volk voor de tent stil Als er tien menschen ergens staan te kyken moeten allen weten wat er te doen is Zoo ook hier en weldra stond er een heele menigte De deuren werden geopend en het stormde naar binnen sinds dat oogenblik is het panorami ebouw niet meer zonder bezoekers geweest De slimme Belg maakt fortuin en denkt zich te laten naturaliseeri We ontvingen he Programma van dellde Jaarvergadering der Martfaa Stichting te Alfen a d Ryn op 2 Augustus 1893 Des voormiddags 11 uren in het Kerkgebouw der Ned Herv Oemeontq feo twoord door Ds J G Smitt Pres afgewisseld door het zangkoor der kinderen van de Stichting Van half 1 tot 2 uren vergadering inet de verschillende kransen en bespreking over den te houden Bazar te Amsterdam tot aankoop van land bij welke gelegenheid de leden dier kransen vragen kunnen doen betreffende de Stichting Om 2 uur op het terrein vóór de Stichting of by regen in de groote speelzaat openingswoord en kort verslag door Ds C W Pohlmann Secret mededeelingen door den Directeur C Geel kort verslag van Jhr Mr L v t d Berch van Heemstede penningm slotrede door Ds Wartena uit Gouda Al deze toespraken zullen door muziek en zang der kinderen worden afgewisSeld zoodat deze samenkomst een ware feestdag beloofd te zyn Evenals ten vorigen jare zal er eene cantine met verschillende mondbehoeften aanwezig zyn tegen betaling van kaartjes voor 5 cents per stuk aan den ingang verkrygbaar Heel gaarne ontvingen wy vooraf de namen van de leden der kransen die tot ona denken over te komen Na afloop van de middag samênkoDui is ergelegenheid de verschillende gebouwen Ie bezichtigen wandelingen langs den Rgft te doenen desverlangd voor een niet te hoogen prysin verschillende hotels een eenvoudig diner tejjebrniken Tijd van Greenwich 8 22 8 43 9 M 10 42 11 08 11 88 9 42 If 9 49 If tl 9 66 H u 10 05 11 08 II 36 11 48 5 36 7 07 8 10 9 87 7 17 n 7 24 II 9 50 7 31 n 6 66 7 37 8 30 10 16 4 42 5 8 7 04 8 06 9 30 10 10 4 10 4 26 7 26 9 66 4 26 4 40 7 40 10 30 6 80 5 68 9 ai 11 05 10 36 Alle belangstfltlenden worden in liefde uitgenoodigd In aansluiting aau een onlangs meegedeeld bericht uit Breda betreffende een slecht afgeloopon oefeningsmarsch van troepen die voor het grootste deel in ziekenwagens en trams moesten terugkeeren wegens vermoeienis schryft een ooggetuige aan de Amsterdammer dat het hem by die gelegenheid duidelyk is geworden dat alleen de te zware bepakking van onze infanterie in marsch tenue oorzaak is dat de soldaten veel t spoedig door vermoeienis worden overmand Met de tram terngkeerende van de manoeuvres die hy uit belangstelling was gaan bijwonen haalde schryver voorby Oosterhouteen zieken eu transportwagen in beladen met doodvermoeide soldaten en behangen met tal van ransels evenals een daarby rydende kar Aan die voertuigen hingen soldaten die zich lieten voorttrekken terwijl bezyden den weg Tele manschappen waren neergevallen Op verzoek van den officier v gez die zich by de achterblijvers bevond stopte de tram tot het opnemen van beu die geen plaats op de wagens hadden kunnen vinden Is het op 4 Juli gebeurde een op zichzelf staand feit zal men vragen Volstrekt niet zegt de Bcbryver Het is een be i Mid feit dat de infanterie nitffl t zelden met volledige bepakking marcheert gebeurt dit echter dan bezwykt geregeld na een marsch van eenige uren een groot deel der manschappen o a in 1891 tydens de by Ede gehouden najaars manoeuvres En geen wonder door de nieuwe uitftisting is de belasting van den man van 24 op 30 kile gebracht Neemt men uu hierby in aanmA king dat by de infanterie de minst krachtige miliciens worden ingedeeld wier eigen gewicht 65 85 kilo bedraagt dan kan het geen verwondering baren dat een groot deel ongeschikt is om die volledige uitrusting te dragen Het is bekend dat het gewicht dat door een mensch kan gedragen worden afhankelijk is van zyn eigen gewicht veigelykt men nu de belasting van den infanterist met die van het cavaleriepaard dan blykt dat de man Vs Va n het paard slechts Vb ö J g gewicht te dragen heett Blykt uit deze cyfers reeds dat men aan de infanterie te hooge eisohen stelt de ondervinding by langere marschen opgedaan levert geregeld het bewye daarvan Do oommiBsie die in 1867 werd ingesteld 0f een ondettoek te doen uaar alles wat verbetering kon brengen in de voeding de kleeding en het materieele leven van den soldaat stelde o m voor den ransel lichter te maken Zonder met de Nederlandsche toestanden rekening te houden heeft men echter de puitsche nitrustÏDg nagebootst by de confectie alles zwuard t gemaakt en staat nu voor de gevolgen al troosten de autoriteiten zich vermoedelyk met de machtspreuk de Duitsche infanterie draagt dezelfde uitrusting dus moet de Nedei andsche het ook kunnen Dat by deze redeneering de geheel andere bestemmiug en vorming van ons leger over bet hoofd wordt gezien zal wel geen betoog behoeven De N £ C bevat het volgende ingezonden stak In een der nummers van cDe Standaard wordt door zekeren Veritas een hard oordeel nitgeiq ken over den boerenstand we is waar i door een boer uit Fiakkee in uw nummer vul 6 Juli dit schryven eenigzius weerlegd doch het kwam my niet ondienstig voor dat uit het landbouwende Westland protest aangeteekend wordt tegen het beweren van den heer Veritas De eef beschuldiging is dat de boeren Ini zyn ïk geloof als V eens s morgens om 3 nur een kykje by de boeren ging nemen ZED wel van hèt tegendeel overtuigd zon zyn Voorts syn de boeren dom niet waar doch ik geloof en meen dit met recht te conatateeren dat het grootste deel der boeren hunne zaak beter kennen dan de zich noo eude Veritas De beste lessen vooAomende in de Landbonwoonrant worden door den boer in dé wind geslagen zegt verder V doch ieder die met den boerenstand bekend is stemt my dadeiyk dat er in de landbonwconranten dikwyls theoretische lessen voorkomen die door den boer niet anders dan tot nadeel in practijk souden kunnen worden gebracht b v het opvangen der urine van de mestvaalt Zou V dit doen als hy boer was Ik geloof als V van het landbouw bedryf wilde eten Z Ed spoedig tot de ontdekking zon komen dat het opvangen der urine zeer zeker het vierdubbele zou kosten als nu hg de urine Iaat verloopen Evenzoo is het met het afdekken der mestvaalt met stroo of riet Ieder die wel eens oen boerenerf heefl bezocht w t toch dat het daar wemelt van kippen eu ander plnimgedierte en zeer zeker zouden deze tweepooters het stroo en riet spoedig verwyderen Groot gelyk heeft de boer door zyn bagger op den l ant van zyn land te werpen immers in het midden strooit hg mest dus zon het vervoeren van bagger voor den boer dubbel werk zyn Is de heer V zoo op vee noodeloos werk gesteld Voorts wordt door V gesproken over het bewaren der poten tegen schillen der koeien Moeten deze omheind worden of moet er een wachter by geplaatst worden Veel wordt er in het Westland gedaan om deze kwaal te voorkomen doch een radicaal middel lykt moeielyk te vinden Weet de heer V er soms een Hiermee zou hy de boeren een grooten dienst bewezen en menigeen zou Z ED daarvoor oprecht dankbaar zgu Ook wordt gesproken over den prys van boter en kaas Weet V niet of kan hy niet begrypen dat de qualiteit van boter eu kaas afhangt van de qualiteit van het lan L ti een boer van de Gaag t Woud of Schipluiden eens verhuizen naar den Oranjepolder of Noordland Spoedig ondervindt hy de mindere opbrengst van boter en kaas by gelyke hoeveelheid van land en vee Het vee moet goed verzorgd worden zegt V doch geloof mynheer de Eedacteur dat schier alle boeren zorg voor hun vee hebben daar zy te veel overtuigd zyn dat het daarvan komen moet maar men kan met de beste behandeling falen Laat de heer V maar eens opmerken zelfs by de menschen gebeurt het dikwyls dat nit gezinnen w aar de kinderen krachtig en voldoende voijsel krygen er gebrekkige en zwakke menBchen an groeien terwyl uit arbeidersgezinnen sojIntydB krachtige en flinke Hollandsche jongens geboren worden Ook op de ligging der zeugjèn dient gelet te worden zegt V maar laat zulk een dier eens vry in de natuur Wat zal nien dan zien Dat hij zich in drek zal gaan wentelen V is zeker niet in het IJezit van zulk een wei riekenden viervoeter anders zou deze nuchtere opmerking hem niet uit de pen zyn gevloeid Toen ik las over het stallen en onderhouden van het vee dacht ik zou de heer V wel eens geldgebrek gehad hebben Zoo ja dan verwondert het my dat V zoo achryven kan doch ik hoop en verwacht dat V voldoende met het aardsche siyk gezegend i ag zyn Elke boer weet wel dat zyn vee en goeden stal en goed voedsel moet hebben doch wanneer men nu niet by machte is dit alles te verstrekken dan moet men het met wat minder doen De mensehen lusten immers ook liever fljne groenten met biefstuk dan aardappelen met een lawaniaausje Wat het laatste betreft omtrent de zoden verkregen door het maken der greppels enz kan ik V verzekeren dat deze in het Westland ter goeder plaatse worden gebruikt Ik hoop dat de heer V nu voortaan wat voorzichtiger is in zyn Oordeel over de boeren en het lannbouwbedryf of anders zyn naam zal noemen dan kan men weten of het de moeite loont tegen hem te schryven cNsaldwyk 12 Juli 93 Het plan tot oprichting van i Hooraschen Werklietlenbond naast den re iUji hestaanden Volksbond president de heéc PJstoors begint reeds tot uitvoering te kaAfo voor zoo ver het aartsbisdom Utrecht be¥eft In Zwolle zyn Zondag jl de presidenten der verschillende werk lieden veireenigingen en daarmede verwante vereen igingfen van het aartsbisdom Utrecht vergaderd geweest om te trachten een bond van genoemde vereenigingen tot stand te brengen Dr H J A M Schaepman werd hy acclamatie tot voorzitter der vergadering benoemd De vergaderden kwamen overeen een tiental artikelen vast t stellen die na de goedkeuring van de verschillende besturen en van de leden der vereenigingen verworven te hebben ten grondslag moeten dienen voor de statuten en het huishoudelyk reglement van den op te richten bond Een inzender in de Arnh Crt c hangt een treurig beeld op van de misbruikent die in sommige districten van Gelderland heerschen bj verkiezingen De wyze waarop het kies recht wordtuitgeoefend is volgens den schryver zoo onedel dat menig kiezer het zich tot eene eer gaat rekenen niet meer aan de verkiezingen deel te nemen Hier en daar zitten zoogenaamde verkiez ngsagenten die voor een wederdienst bereid z iD oe kiezers na te loopen over te halen allerlei beloften te doen die toch niet nagekomen kunnen worden op den atemdï te tracteeren en vry vervoer naar de stembus te geven Zij die zich daarvoor laten gebruiken zyn de lui die de verkiezingen in handen hebben wie het royaalste is met den geldbuudel wordt overwinnaar De feiten van den laatsten tyd in een ons bekend district Geldermalsen wordt niet bedoeld zyn niet algemeen bekend omdat eene speciale aanklacht ontbroken heeft maar waar is het dat by de verkiezing van een Statenlid ia 1892 op geld niet gelet is de bedoelde genten waren goed by k s een kastelein ontving f 70 voor voorach iltett aan een 2Ü tal kiezers en volgens berekei jll van goed ingewyden moet die verkiezing ongeveer f 1000 gekost hebben Zoo ver is het in dat district gekomen dat achtenswaardige en bekwame personen die geen geld voor eene verkiezing over hebben ook niet gekozen kunnen worden of weigeren eene candidatunr voor welke betrekking ook aan te nemen en dat faun die bet met den zuiveringaeed zoo nauw niet nemen de belangen vau land en volk worden opgedr en Meneer ik heb n berichieU En een kleuter van een jaar of vyftien vertelt met rappe tong hoe een melkboer een kind heeft overreden En de dokter zei meneer het kind was hoogst bedenkelyk en het mos direct naar t gasthuis Wie was die dokter Jao meneer dat weet ik niet het was een dokter die in t waoter geweest was In t water Ja hy had gebaad hij dro een handdoek over zyn arm en het waoter liep er nit Dan gaat de knaap voort met de schildering van het ongeluk van het overryden van het kind door den waoter en melkboer Wanneer hij uitgepraat is draait hy zyn sigaar die hy tot nog toe achter zijn rug weggemoffeld heeft zenuwachtig tusschen zyn vingers die steeds in den rouw zyn wacht een poosje en begint haperend afschoou hy anders uitstekend zyn woordje weet te voeren Me neer non heb ik nog een beriohie Heb ib geen mooi pak au meneer Ja het schynt Zondag voorjou te wezen Dat is took meneer Maar dat is t hum niet meneer Het is non net twee en een half jaor dat ik berichies gebracht heb en daor heb ik nou dat pak veur gekocht Ik had zes gulden van uwes twee gulden van een andere krant en nog eens een paar kwartjes van een paor kleine blaodjesen zoo heb ik een pak opgespwi Is dat geen goed berichie meneer vraagt de schalk lachend Nou meneer is t niet mooi herhaalt hy wanneer hynietonmiddelyk antwoord krygt Jongen is het antwoord dat is het mooiste berichtje dat je gedurende die twee en een half jaar hebt aangebracht Jy bent een flinke vent het zal in de courant 1 Doet uwes het heusch Jar Zooals geschiedt by deze Een jongen die twee en een halt jaar spaart om een nieuw pak kleeren te koopen verdient een eervolle vermelding even goed ala zyn betrouwbaar heid die verdient Want zyn vraag Heb ik uwes ooit ooit een valsch berichie gebracht ia nog nooit bevestigend beantwoord behoeven te worden Amst Ct BalteDlaodsch Overzicht Nadatde Duitsche Ryksdag Zaterdag art Ivan Vt leger ontwerp in derde lezinghad aangenomen met zitten en opstaan werden de overige artikelen zonder verdere stemming aangenomen Vervolgens werd het geheele ontwerp by hoofdeiyke stemming met 201 tegen 185 stemmen aangenomen By de stemming ontbraken drie leden van het centrnm één lid der Zuidduitsche volksp rty en één Pool Tegen stemden de leden der vryzinnige volksparty de sociaal democraten de Welfen en het geheele centrum op twee leden na Toen de uitslag der stemming was medegedeeld verlieten de sociaal democraten e zaal De suppietoire b rooting werd zonder discussie aangenomen De rykskanselier las de keizeriyke boodschap X r waarbij de Ryksdag gesloten wordt verard Oe rykskanselier sprak den dank des keizers en der verbonden regeeringen uit vooi het vaderlandslievende besluit dat de Ryksdag had genomen Terwyl in Engeland alle aandacht geschonken wordt aan de lersche quaeatie wordt de landsverdediging verwaarloosd meenen de militairen in Engeland zeer terecht De kapitein ter zee lord Charles Beresford die een goeden naam nieuwe eer gaf heeft eergisteren voor de Londensche Kamer van Koophandel betoogd dat de Britache vloot haar plicht niet geheel zal kunnen doen in een oorlog Frankryk heeft een kleine bandelavloot terwj die van Engeland reusachtig is Toch heeft Engeland slechte éen kruiser ter verdediging van elke 71 koopvaardyschepen en één voor elke 41 stoombooten Frankryk heeft één kruiser voor elke 30 schepen en één voor elke 11 stoombooten Frankryk zou nog ongeveer even machtig zyn in den oorlog al ware zyn vloot vernield Engeland is een eiland en zyn eerste zoo niet eenige verdediging is zyn vloot Het behoorde twintig groote schepen in reserve te hebben en heeft er slechts een In oorlog moet zyn handelsvloot den diepen waterweg nemen langs de Kaap eu moet Gibraltar het groote ateenkoolstation zyn Maar daartoe moet Gibraltar eerst sterk zyn En het is dit niet Engeland verzuimt zyn plicht en als de groote oorlog komt ia het te laat Handels ryten schynen nooit wys te zullen wordenen zich nooit tegen oorlog te verzekeren Te Parys is het nationale feest gevierd in kalme matige vreugd zonder ongelukken In de hoofdstad hadden de gewone betoogingen plaats voor het beeld van Straatsburg ook werden vele kransen neergelegd voor de standbeelden van Gambetta en Jeanne d Arc In de binnenstad had de feestviering haar gewoon aanzien in de buitenwyken waren de versieringen daarentegen betrekkelyk zeldzaam Te drie uren bad op de vlakte ran Longchamps de jaarlyksche revue voor den President plaats ouder niet ongunstig ofschoon dreigend weder President Carnot zag er nog Ljdend uit Uit andere plaatsen wordt gemeld dat de feestdag met zyn pryanitdeelingen optochten en parades zyn gewoon verloop had Alleen te Roubaix en Marseille hadden door toedoen van socialisten eenige onbeduidende opstootjes plaats Het fameuze congres van vakvereenigingeu ambachtsbonden en arbeidsbeurzen heeft t te kwaad gekregen met de heeren van de pers een kwaad ding De voorzitter lereocht den versla evers geen overdreven berichten te maken van op zichzelf weinig beteekenende voorvallen Het lid Lelorrain voegde er by dat hy de krantenheeren eens goed zou afraüaolen wanneer zy berichten maakten die hem niet aanstonden De verslaggevers verklaarden daarop dat zy in dat geval liever heengingen en zy gingen Een voorstel om den snoevenden Lelorrain te verzoeken zyn bedreiging terug te nemen werd verworpen Op het congres van Gemeenteraadsleden te Saint Denia waren niet meer dan veertig gedelegeerden uit Parys Toulouse Bordeaux Lyon Marseille Roubaix Agen Oarmaux Blaye Bourgea en Beaaufon opgekomen Ofschoon zy niet ten stadhuize mochten vergaderen werden zij toch daar door den maire Walter omringd van zyn wethouders plechlog ontvangen eu toegesproken in een korte rede waarin hij het doel van het Congres uiteenzette de diensten herinnerde door het congrea van verleden jaar bewezen en de leden opwekte om het hunne te doen voor de zegepraal der groote socialistische beginselen De verkiezingen voor de Beiersche Kamer van afgevaardigden zyn afgetoopen en hebben in de verhouding der partyen eene verandering teweeggebracht De vorige Kamer bestond nit 74 liberalen 4 conservatieven en 81 clericalen Thans hebben de socialisten vyf zetels veroverd waarvan vier op de liberalen en een op de clericalen Het district Passaa is overgegaan aan de boerenbond en daar in Anabach een candidaat der Volksparty als compromiS Candidaat is gekozen hebben de liberalen van hunne 74 letelserBS behouden De conservatieven hebben een zetel aan de clericalen verloren en er dus nog slechts drie overgehouden Het clericale centrum heeft het veriies van dat eene distriot door aanwinst van eenander vereffend maar acht andere districten aan den boerenbond verloren De uitstag is derhalve dat de Kamer thans telt 68 liberalen 1 democraat 5 socialistllÉr 3 conservatieven 73 clericalen en 9 leden van den boerenbond Het centrum als eoodanig heeft nu niet meer de meerderheid Wel is er voor een argrariiohconservatieve politiek eene tamelyk aaneengesloten meerderheid te verkrygen maar niet meer voor de tot nog toe kerkelijke politiek van stryd De beslissing ligt nu noch by de linkernooh by de rechterzyde maar by ue vertegenwoordigers van den boerenbond die tot een practiach economisch niet tot een theoretisch kerkelyk politiek programma verplicht zyn INGEZONDE N Mijnheer de Redacteur Iemand die van regelmaat houdt merkt in het Dagblad op dat de muziektent reeds kant en klaar was voor de Raad de gelden toestond om de noodige reparatie te doen Dat is volkon en juist doch om deze opmerking te maken behoeft men niet het buskruit te hebbeu uitgevonden Dat is ieder in het oog gevallen en zal zeker ook den raadsleden wet niet zyn ontgaan Aangezien daaronder niemand was die er zich aan ergerde dat het dagelgksch bestuur zoo over de gemeentegelden beschikte vóór de Raad zyn votum bad uitgebracht ligt de verklaring voor de hand Zooals wel meer gebeurt zal de zaak vooraf zyn besproken en bediateld in eene geheime vergadering zoodat de behandeling op 7 Juli slechts pro forma geschiedde om aan de wet te voldoen B en W zyn te voorzichtig om zoo den Raad onvoorbereid te stellen voor een faü aetwmUi Wy laten in het midden of zulk eene w ze van behandeling gewenacht is wy achten publieke behandeling der openbare zaak beter doch er is niets onregelmatiga in Bedenkeiyker komt ons de omstandigheid voor dat eerst verzekerd werd de muziektent is zoo bouwvallig dat er niets meer van te maken is er moet een geheel nieuwe komen die 1700 moet kosten en dat nu blykt dat voor ƒ 700 de oude kon worden opgelapt Lees daarover maar eena het Verslag der zitting van 28 Oct 92 na Het onderzoek dat thans heeft plaats gehad nn zuinigheid plicht