Goudsche Courant, woensdag 19 juli 1893

Woensdag 19 Juli 1893 No 6100 3Sste ïiaar ttttg van Kiezers voor den Oeni finteraad geliouden 14 JULI 18937 in de Sociëteit 0 S GK OEGE zaal KiliXSTiMIN Tbt Candidaten voor de verkiezing op DINÉDAG 18 JüjLIaanstijande zijn g esteld de Heeren l Hr A V BEKCIEK MZR oOB 4 M 0 TH VEIV v GfOlt H w G e okii Vg o J STEEDS ZIJL Ei C HOOGE BOOIIl M J BKEEBA RT Lil Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 7Ö Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere r ég l meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd die alz jp met den meestpn aandrang worden aMmevolen I W Comité I am RAnR Voorleer I l I J d 8Wn e A I I Hit simbureau is geop4i l DINSDAiG 8l Jf LI j anl des Jihorgrens 9 Mot des namiddags S uur t i M i S het STBÓélfl ter alnbeyèn Mn den eer I Mk UIIM fi GEME N EJRA i s einttj ldaarmed rolkoii 4 jiti nbodigU fuAe t jt LID van t MedeKiezers nit hunne stem lff genoemden jl uit tb Ibbengen LOTIkKIi de f fiJlLÖTING i WGELEGBIIHEffl l J R i xije raa rca exud arlct ZIJN TE BEKOMENi BIJ j BKIMÜMA Langfe Tiendeweg PRIJS ƒ 1 11 LOÏEpf voor 10 ONZE Nalüiir Wollen v diKcen ToortMn amna tiMnd geQflPO e nl mflrk n U tMt ie door de vermiudertag in de opbrengst van 1 de vaartrechten koa vroeger even goed ge I beurd xyn Immer de tent zal ei niet beter op geworden z n üeee vergiBmng achten wij I veel bedenkeiyker dan de spoed die er zeker met goedvinden van den Baad gemaakt is met de reparatie Een goede huisvrouw denkt niet aan een nieuwe broek voor I haar zoon als de oude nog is te verstellen of 1 z moet graag een Zondagsche nafist een weeksche hebben twee tenten waren in dit 1 geval niet noodig Enfin wjj zullen maar denken beter ten halve gekeerd dan geheel gedwaald Er bl kt al weer uit hoe wenachehjk het is in d n Raad een bonwknndige te hebben die de berekeningen en plannen van den architect kan controleereu De eenige deskundige de heer Oudyk is reeds geruimen t d om gezondheids I redenen afwezig zou die niet te bewegen zijn al ware het door eene deputatie uit zyn collega s of uit den boezem der borgerfl zgn plaats ter heechikking te stellen van de kiezers Indien ZEd weer herstelt zou men hem zeker bjj de eerste gelegenheid do bf ste weer afvaardigen Thans is feitelgk een zetel onbezet en het algemeen belang eischt een wakker bouwkundige in den gemeenteraad Daarvoor behooren alle particuliere consideratiën te wgken U dankende voor de plaatsing noem ik mg Eek Vkiend vah zdiniqhbid Gouda 16 Juli 1893 E OSa7HE IiJSliT LIJST van brieven geadresseerd aan onbekenden en verzonden gedurende de 2de helft der maand Juni welke door tusschenkomst van het postkantoor Gouda weder zgn terug te bekomen Verzonden van Gouda Van Kleef Boskoop Ö J Bik Boskoop Van Vuuren Reeuwgk P Schier Stolwyk Wed Nienwenhuizen Zwammerdam H Mwlier Crefeld i Verzonden van Reeawök Dl J van Hissel Amsterdam De Wnd Directeur van het Poatkantoor SCHADEE CORRESPONDENTIE Een onzer lezers zendt ons een ex van hot Dagblad voor Goudat om zoodoende te weten te komen hoe de Secr der Feestcommiflaie over ons denkt We zeggen dien lezer daarvoor dank Van hftt bewuste stuk zullen we geen nota nemen zoolang de Secr meent dat de Redactie der Gondsche Courante haar bureau in de Cra bethstraat heeft Het bureau der GoudBche Courant t is nog alt d Lange Tiendeweg No 60 Wy zullen den Secretaris een ex van ons blad zenden dan vergist ZEd z ch in het vervolg wellicht niet meQr Over hetzelfde onderwerp ontvingen we nog Verscheiden stukken waaruit biykt dat we ia onze opinie niet alleen staan Hr inzenders daarvan verzoeken we ecu weinig geduld te oefenen totdat de Secr of een der andere Bestuursleden aan one adros wenscht te betoogen dat we ongelgk hadden H Een stormachtige vergadering kan niet geplaatst worden Men moet niet altijd kwaad met kwaad vergelden SAS Staats loterij Ie KU M Trekking van MaBmUg 17 Juli 189S No 6684 aOOO No 10884 en 14761 1600 No 1447 14058 on 17367 1000 No 4708 eo 9647 ƒ 400 No 18896 f 200 No 779 6765 6878 8887 9888 en 16472 100 Prijïen an 80 8 8335 6088 7698 10265 12637 16409 18421 86 2361 6036 7696 10273 12723 16610 18465 131 2883 5043 7702 10282 12787 16646 18467 162 2437 6067 7708 10316 12813 16768 18468 801 84S0 5161 7719 10377 12888 1677 18B00 207 9576 5237 7778 10334 12898 16783 18562 810 2687 6288 7819 10428 12927 16820 18578 249 2607 5808 7821 10433 12948 15842 18689 960 2658 6662 7906 10466 12993 15864 18729 860 2705 6666 7978 10467 18011 15876 187S2 368 2716 6660 8030 10474 13024 16908 18801 374 272 6677 8072 10861 13030 16984 18897 482 2788 5686 8100 10820 18066 UOU 18941 460 2738 6676 8188 10867 13080 16021 18942 665 2809 6690 8207 10884 13139 16067 18976 660 2811 5703 8283 10890 18163 16120 19026 699 2828 6714 8286 10960 13164 16140 19046 712 2847 6718 8310 10988 13174 16S55 19096 717 2878 6817 8321 11037 18192 16256 19120 77 2919 6943 8420 11063 13386 16848 19131 789 9946 6954 8446 U089 13396 16426 19201 869 2963 5984 8684 11128 13422 16484 19236 386 8012 6988 8663 11196 13469 16476 19266 905 8014 6181 8610 11271 18489 16479 19313 942 3017 6213 8611 11298 13508 16i86 19314 917 3061 227 8664 U418 18664 16642 19389 838 8672 6239 8702 6291 872j 6801 8760 6312 8765 864 8767 6363 8793 6428 8803 6436 8808 6444 8942 6462 8967 6481 9126 6493 9179 6626 9206 6629 9206 6640 9227 6708 9274 6836 9329 846 9347 6906 9371 6964 9459 6976 9677 991 9805 6997 9606 7026 9638 7087 9676 7039 9764 7106 9768 7110 9769 7286 9946 7422 9993 748810040 7449 10093 7670 10198 7609 10220 1014 8054 1086 3252 1066 3331 1140 S386 1146 3390 1186 3394 1174 3605 1180 3662 1229 3599 1269 3769 1274 3761 1289 3S40 1369 3860 1373 3872 1377 4027 1399 4076 1692 4184 1667 4212 1720 4816 4828 4346 1743 4868 1803 4386 1809 4606 1839 4648 1848 4691 1896 4706 1909 4708 193S 4730 1999 4801 2023 48162083 4816 2208 4910 2220 4930 8261 4986 11428 11460 11637 11697 11616 11640 11645 11670 11680 116H 11691 11724 11764 11601 11866 11889 11891 11918 11074 12011 12122 121 19 12162 12SS07 12265 12267 12864 12466 12472 12682 12582 12618 12 46 12647 12963 13612 13716 18739 13768 13821 13863 14014 14164 14208 14203 14204 14220 14296 14875 14377 14400 14407 14448 14461 14679 14606 14642 14662 14783 14737 14871 14879 14394 14966 14980 15003 16041 15090 16266 16686 19350 16595 19888 16648 19449 16704 19582 16796 19549 16932 19688 16971 19607 17011 19629 17064 19712 17060 197S7 17123 19803 17151 19881 17174 19897 17192 19968 17252 19970 17280 20010 17326 20016 17876 20034 17387 20060 17432 20108 17600 20130 17631 80292 176 3 20298 17684 20302 17708 20460 17739 20478 17900 Ï0649 17908 20684 17908 20697 17986 20782 17998 20704 18084 20779 18384 20806 18409 20864 Juli Din d 18 Woonici 10 Doaderd 20 Vrlidag 21 Zaterd 22 Zond 23 Maand 24 Watergetijden Laag 07 7 35 8 09 8 62 9 87 9 42 6 80 10 26 7 12 U 10 7 58 11 44 8 25 27 9 20 1 12 9 20 10 06 10 47 11 33 66 Hoog Laag Hoog 6 p 09 10 43 8 04 11 9 Springt 30 Juli Maan Onderg A Zon Juli Opg M 18 19 20 21 üpg Oniel lÓ 06 10 29 1 Juli 3 43 8 94 11 23 10 8NM 7 3 48 8 1 38A 10 49EK 1S ai 64 8 6 1 62 11 01 il9 4 02 8 09 22 8 08 11 17 26 4 10 8 jpi 28 4 24 11 38 81 4 19 l lhi 21 6 83 TAug 4 30 7 39 Stedolijko Zwemsohèol 16 Juli smidd 12 u f Opgave der temperatuur van de luot4 62 gr FaV het wat 66 ADVERTENtiËN BeTallea van eene Dochter A P 800S YAN STBAATIitl Gouda 16 Juli 1893 ÜT Naar aanleiding van het heden middag verspreide Strooibiljet geteekenJ EENIGE KIKZEKS wensch ik onder dankzegging voor het daarin geuite vertronwen aan alle Kiezers mede te deelen dat ik voor deze Verkiezing beslist GEEN CANDlDAtUUB wenach te AANVAARDEN en alzoo verzoek ge en e stemmen op mfl oit te brengen Gouda 17 Juli 1893 F HERMAN Fz COLLECTE te Gouda op DINSDAG 18 JDLI en volgende dagen met toeslemming van het Edel Achtbare Gemeente Bestnur alhier voor het Weenhwta LINDELAAN voor onverzorgde Weezen van alle Gezindten in Nederland onder bescherming der Vereeniging van Weesvaders Deze Collecte wordt ten zeerste aanbevolen om aan de vele aanvragen tot opname te knnnen voldoen Maaruen 1893 De Commient van Toaicht Jonkhr J K VEGELIN vah CLAlfRBERGEN Mr J H OASPERS J Dï KLBBCK Het Dagelijktch Betttmr der Vereeniging voornoemd Q F DDIP Directeur Wesshnis te s Qravenhage G K1NG8MA Burger Weeshuis te Tiel W VAN DEN BOSCH Trekweg 34 te e Qravenhage Zser Nette Gesteendrukte HAAUEAABTJES worden GELEVERD door A BRINKMAN eo Zn COMMISSARISSEN der Sociëteit 0N8 GENOEGEN zullen op DONDERDAG 20 JULI 1893 des namiddags ten half 3 ure Aanbesteden In Drie Perceelen De Levering van Materialen en bet altvoeren van Werken tot verbetering van den toegangsweg van de Bleekersslngel naar de Booieteit Het Bestek is verkrggbaar ten kantore van de firma O B van GOOR ZONEN Kleiweg tegen betaling van 25 cents Gouda 15 Juli 1893 J M NOOTHOVEN van GOOR Voorzitter F HERMAN Fs Secretarie Een ware Schat voor de ongelukkige slachtofiers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is net beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWABING aoUandsche uitgave met 27 alb Pró 2 Kalden Ieder die aan de verschrikkelgke gevolgen van deze ondeugd lydt moet bet lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarlyka duizend van een zekeren dood Te verkrygen bg hetVerlagB Magazin te Leipzig Nenmarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in poatzegels en in elkeu boekhandel in Holland Alom te bekomen BE mms mm of de bescfaryvinff der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groofce of St Janskerk te Ter Goudey benevena de geschiedenm der St Janskerk der Olazeu der cartonteekeningen enz waarby is toegevoegd een afzonderlek levensbericht der beroemde Glaaachilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabctb P r ü s 80 Cents A BRINKMAN I Muivruc av n wtt BMm d nanutt dvwop op liSSSS II VLiSm rriwwTwn t SCHIEDAMMER GEIIE7EE Merht NiaHTOAP Verkrijgbau bij M PEETER8 Jz N B Ms bewtJB vu eohtlieid is q p caobet bd kurk steeds voor SCHIEDAM r l rf 4i P HOPPB Stollwerck sche Borstbonbons ge brioeord na voorschrift van dea kon Universiteita ProE Oehn HoGra4 Dr Harleu Bonn hebb B sedert 50 jaren als verzachtend middel tegen hoesten beeechbeid en aandoening der ademingsorganen uitsteekende diensten bewezèi Bij spoedige afwisseling van minne en koude lucht is t bijzonder aanbevelenswardig een bonbon te gebruiken Verpakking Geele pakjes 25 cent Alom verkrijgbaar ADVERTENTIEN in alle Bimien en BuitetUanOtebf O ranten worden dadeiyk opgezonden doothat Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te Oottda Goud Snelpersdruk van A BaiNMAN Zoox BINNENLAND GOUDA 18 Jnli 1893 By de heden gebouwen verkiezing voor G Léddn van den Gemeenteraad hebben in di beide stembureaux 841 kiezers gestemd Naar w vernemen ia de meer f Leviticus ihane tyd leeraar d n de H B B met 3 j o tj Amsterdam benoferpcP tot tgd leeraaraan 4e R H B B plhi6r h k i Onder de kadetten der Militaire Apademuite Breda die ouvoorwakBjflehjk uit het Ienaafr bet 2e studiejaar zyn bövordürd behoortook onze vroegere atadgenpot W P L vande Wetering b genaan de ltoofl van de inf Kier t lande Te Leiden trad Zondag de heer Yalette lut der Weede Kamer voor Qouda in eeii vergadering van het Werkliedenverbond op ter bespreking van de kieswet Tak Resultaat v m de volgende motie X e openbare vergadering van de afdeeling Leiden van het Algemeen Nederlaudscli Werkliedenverbond spreekt als haar gevoelen DÏt dat de kieswetontwerpeii Tak in hoofdxauli ongewijzigd dienen te worden aangenomen Gister ivond gaf Je Gymnastiek vereeniging ÉxcelBior in Ons Genoegen eene nitvooring die met recht goed geslaagd mag Ueeten De vrijeen de schooloefeningen der opleidingaklasse toonden dat er onder dïe jongeren elementen waren die voor de Vereeniging veel beloven De oefeningen muntten uit door regelmatigheid en het was den leeriingen te zien dat Ke gewoon waren goed naar het commando te luisteren De keur oefeningen der leden vielen zeer in den amaak van het publiek dat dit toonde door een telkens herhaald applaudissement Na de pauze maakten we nog eeim kennis met de leerlingen der opleidingsklassn die de verschillende staafoefeningen zeer correct uitvoerden totdat eindelflk the great attraction van dien avond de plastische standen werden gegeven Men had daartoe de geschiedenis van Willem Teil gekozen o i een zeer gelukkige keuze Deden de personen die daaraan deelnamen huu uitersten best een woord van hoogen lof komt toe aan hem die dat alles zoo net goarrangeerd had Excelsior kan met genoegen op dezen avond terug zien ze heeft getoond niet stil te staan maar door ernstige studie flinke gymnasten te willen kweeken FEViLLETOIM Naar ket Boogduikch XX 77 Haria Louize trad een schrede terug Haar goheels wezen ademde rust m zaolitheid terwijl haar laolicnd ea onhasohrooDid f elaat een ïeldzamo tegenBtolüng bood met do moer dan veraohrikto trekken van Claudia Ik verzeker u Doorluchtigheid dat de bezorgdheid voor myn omgeving aUoen my reeds zou gedwongeo hebbon mij niet ouder de menacben te mengeo als ik ze daardoor uok maar het minst ia gevaar zou kunnen brengen I De erge zieken betoek ik ilechta dan wanneer er gebrek aan verpleegsters il frOngeboordl U zult u door uw licbtzinnigboid ongelutkig maken 1 Uzelf aansteken Ik zou van wftlgiQg eq afkeer sterven en ik heb zelfs m n eigen mo dar niet naar Madera vergezeld alleen omdat ik talk een onoverwicnel ijken weerzin tegen allo zieken kebr Als men niet bevreekd is wordt men ook niet aangeBtoken voerde de jonge vrouw kalm hiertegen aan met haar geduldig weemoedig lachje terwyl freule von Sódermann ep haar eenigszins vermakelgko manier baar groote hand op Maria I uizd s sohoutler legde en druk knikte t Ia ook maar onaiu al die vroeal £ b eigenlek ien muziekkorps dat zich naar omstandigheden vrii wel kweet verhoogde het genot terwyt eeÉt geanimeerd bal dezen feestavond bealoot Giflteren avond had in de Sociëteit de Réunie eene opeinbare vergaderiiig plaats De bh H M Deroksen en J J Grootendorst candidaten van de Anti Éevolntionairc Kies vereeniging Vreest God eerttWeu Koning traden voor de Kiezers op De heer Joh van der Laan opende dezo bijeenkomst en bracht in herinnering dat b j de verkieiEiug van het aftredend lid den heer Dercksen verleden jaar zoowel voorstanders als tegenstanders een werkzaam aandeel gehad hadden Dootf de anti revolutionairen was de beer Grootendorat b eene vorige verkiezing tot candidaat geproclameerd en slechts met enkele stemmen was h j in de minderheid gebleven redenen waarom zy hem nu weder caudidaat hadden gesteld De R K Kies vereeniging hadden genoemde heeren ter elfder ure ook candidaat gesteld Vervolgens gaf hg nog den raad aan de Kiezers om bij genoemde heeren te vodgen de heeren A Vjngeriiug en H W M Steevena terwyi hy hoopte dat de keuze van Gouda s kiezers ten goede zouden komen aan de Gemeente Daarop gaf hij het woord aan den heer Dercksen die zeide dat het leta nieuwEi iwas dat candidaten voor den gemeenteraad voor de kiezers optraden Hij gaf de verzekerinj dat zvjn optreden en bij het debat niet zou ontaarden in een kemphanengevecht omdat wy allen het welzijn der gemeente voor oc eii hebben Hg zou dien avond het concept ont werp van B en W aaugaande de inkomstenbelasting met het zgne vergeiyken het dooi hem ingediende ontwerp was gedateerd 2 April terwijl B en W pas den 7 Juli ee nieuw ontwerp aan den Raad hadden ingediend Beltwting betalen verwekt overal ontevredenheid en daarom wilde hy den werkman en den middenstand eenigszins verlichten doch de gefortui eerden meer doen bgdragen omdat die niet zoo gedrukt werden dan den werkman en den middenstand Spr had ziuli de moeite getroost het ontwerp van B en W aan het zyne te toetsen en kwam dun tot de conclusie dat volgens het ontwerp van B eu W een belastbaar inkomen by 1 dit een bedrag van f 1959 650 en volgens zgn ontwerp dit een bedrag van 43260 70 zoude zgn en dat 1 van dat bedrag nie geiyk stond met dat van B en W want wilden die ook tot het bedrag van 43000 belasting komen zg dan 27io pet moesten waarvoor Waarvoor Claudia baalde geërgerd de schouders op Zijt gü dan zoo naïef om doodugevaar geon risico to noemen P Tot uu toe had OUvicr gezwegen maar hij was dichter eu dichter naar z n vrouw toegekomoH en nu legde hij plotseling baar hand vaat in zijn arm vDat is maar veriehil van opvatting Doorluchtigheid zeide bij ernstig maar toch met iets ironisch in zgn stom i De naivo en geloovige zielen voor wie de dood slechts de toegang voor het eeuwige gelukzalige leven ie beven niet terug voor zijn verschrikking daar zfj zich op hun rein en goed geweten verlaten kunnen Andoren eohier dio b ie vlag van den bel zweren en lachend de bijsondere vroolijkbeid wbuneden roemen twijfelen gewoonlijk het meest aan hun eigen tbeorien en sidderen voor den dood als voor don gapenden afgrond vol benauwende onzekerheid of als voor het einde van alle lefen en bestaon Met groote verwonderde oogan staarde MariaLouize den spreker aan vorstin Tautenstein echter balde de kleine van loorn bevende banden in baar mof maar was comedianto ganoeg om slechts even bel hoofd lachend te schudden ySauve qui peul De baron von Nennderscheidt kondigt zyn nieuwste geuialo stuk aan Evennis Jobn Pox zal hij verwarring in het oarnaval teweeg brengen mot dit onderscheid evenwel dat niet hjjjielf maar wol anderen die hom aanhooron de rilling tullen krygen Daarop wenkte zij Goeeck aan haar zgde rn hrnk onder algemoene vroolgkheid het gesprek dat zoor levendig begon te worden tussohen bet kleine gioei e at heffen Vooral deed spreker uitkomen dat de inkomsten boven de ƒ 1200 te veel vermindering kregen en daarom geloofde dat aanneming van zgn voorstel niettegenstaande B en W den Raad in hun rapport aanraadden het te verwerpen het billgksgevoet en de rechtvaardigheid de voorkeur verdienden Spr die verscheidene getallen en cgfers op noemde volgens het voorstel van B en W en het zgne dankte ten slotte de ver dcring voor de aan hem verleende aandacht eii hoopte dat het ons allen nog lang g eveu mocht Kgn het goede voor Gouda te bevorderen Daarop trad de heer Qrootendorst op die er op wees dat hg reeds vóór 18 jaar zgn stem afhankeiyk maakte als een candidaat voor de Tweede Kamer genegen waa voor de kiezers op te treden en waarom hg in Maart toen hg ook als candidaat was geproclameerd niet was opgetreden Waarom vervolgde spr is de heer Dercksen niet m het comité ala candidaat geproclameerd Wel omdat de beer Derriisen veel te lastig is en daarom kun meu dien man niet gebruiken Hg vroeg nog of de kiezrs al gerust gesteld waren door dio ledige schatkist of dat dit soms in eene geheime zitting moest bchnndetd worden de kiezers moesten weten wat zg aan hunne vertegenwoordigers hadden Nog laa hg voor de discussie aangaande de muziektent bg gelegenheid van de begrooting behandeld en noemde het eeu goochelwerk dat die tent welke vroeger niet meer gffBStaurrord kon worden nu in drie dagen kant en klaar was opgeslagen Na nog meer dienaangaande gesproken ti3 hebben deelde hg mede dat hij er tegen was dat de gemeente bouwmeester particuher werk waarnam hg wilde de ambtenaren ten stadhuize langer laten werken en beter bezoldigen hg was voor afachafBng van de kermis wilde de zondag rnst zooveel mogelijk bevorderen de rioleering in de hand werken de huizen van ontucht enz opheffen het onderwga bezuinigen de werklieden tegen ongelukken verzekeren en strgden voor de progressieve inkomstenbelasting Daarna werd gelegenheid gegeven tot debat De heer A H van Doornik vroeg het woordtot het doen van eeu vraag en wel de heerGerritsen heeft hier gezegd dat hij was voorvermindering van belastingdruk voor dun minderen man en toen de beargfsbelaating in deTweede Kamer in stemming werd gebracht stemde hg tegen nu wenschte hg te vragenof genoemde candidaten indien het voorstelvan den heer Dercksen werd verworpen ooktegen het vooratel van B en W zondenstemmen De heer Dercksen zegt dat als er geen Uovenklingon trad zeer haastig op Maria liouize toe vMog ik u roor een kleiu oogoablikje gehoor voraookon moviouwP Seoret de polichiuell Nennderscheidt liet lachend den arm zgner echtgenoote los terwijl hij don jonden trau schorteend met den vinger dreigde en zich omkeerde Onder het zogel van de diepste geheimhouding mevrouw vergun mij u een vraag te doen fluistorde Adalbert baasiig Wanneer komt freule van Speyorn gewoonlgk bg u muiioeeren V Zoo dikwgU als zg er tgd voor kan vinden Wg hobboQ tot nu toe eiken Zaterdagavond als jour flxo bestemd van eeven tot tien uur omdat de erfgroothertogin dan bij prinses Caroline iheedrinkt Waarom vraagt u dit V Hovenklingeu trok oen gezicht aU oen bedelaar die door zijn ongelukkig uiterlgk medelijdon wil op wekken O ik zou versohrikkelgk graag dit eens bijwonen I Marin Ijouize zag er zeer verlegen uit Ik zou u erg graag uitnoodip cn mijnheer von Hovenklingon maar mgn vriendin is in dit opzicht onverbiddelgk ten minste don volgenden Zaterdag avond gaat bet in geen geval Hoe zoo mevrouw P I Wat kon hij verwonderde oogen opzetten Maria Louize bad den vroolgken zeeman altgd gaarne mogen Igden en wilde hom ongaarne iets weigeren Zg wig hem trouwhartig aan Ja ziet ge de zaak zit zoo Pidos componeert zeil en zou voor goon gold voor vreemd geboor willen zingen I Nu zal zg mg als bijzondere gunst den volgenden Zaterdagavond eenige ven baar ompositiofl voordragen bet is werkelgk onmogelijk t ik hier gastra bg inviteer ig xou dan ia bet goede wgziging komt en de inkométen Tan 1000 2 X 0 niet anders werdfen belast hg nimmer zgn stem aan het vooratel van B en W zon geven De heer Van der Laan sprak daarop een woord van dank eu sloot de vergadering De Tweede Kamer ia tegen Dinsdag 25 Juli opgeroepen om na trekking der afdeelingen terstond de kieswet te behandelen Zaterdag werd te Lekkerkerk de heer jhr de Geer van Jutphaas burgemeester dier gemeente op eene eenvoudige duch waardige wijze ingehaald Te ruim elf uren hg zgne aankomst wapperde de driekleur bgnauit ieders woning Te twee uren werd de burgemeester in raadsvergadering bg monde van den heer 0 Kerabergen wethouder en waarnemend bnrgemeeater gaïnsUlIeerd en hem geluk geweusoht met zgne nieuwe betrekking Nadat de burgemeester deze toeapraak beantwoord had aanvaardde bg zgn ambt De melkboer B is bg den molön te Lekkerkerk met eene hondenkar van den dVik gevallen Hg kreeg den wagen met melkkannen over zich heen eu werd ernstig aan de armen gökwetst naar huis vervoerd By kon besluit van 15 dezer is aan den heer mr C Pgnwcker Hordijk op zgn versoek een eervol ontslag verleend als goQveri enrgeneraal van Nederlandsch Indie onder dankbetuiging voor de vele en gewichtige diensten door hem aan den lande bewezen eu met bepaling dat voormeld eervol ontslag gere end zal worden in te gaan met den d waaro i hg de functiën van gouverneur generaal aan zgnen opvolger zal heb5en overgegeven Bg kon besluit van gelgke dagteekening is benoemd tot gouverneur generaal van Nederlaudach Indië de heer jhr C H A van der Wgck oudvice preaident van den Raad van Nederlandscb lndië met bepaling dat hg als zoodanig optreedt den dag waarop hg te Batavia zal aankomen Naar de sAaaer Gt verneemt heeft de gedetineerde E Warringa uit Ees bekend dat hg een tweetal revolverschoten op Rika Wenning heeft gelost waardoor deze ia gedood Men schrgft nit Amsterdam Dat het wandelen en baden der onlangs door cArtifl aangekochte olifanten nog met moeilgkhedtin gepaard gaat bleek giateren en ran b geheel niet dingen eff iTftn baddea u noch ik eeaig genoegen Noon natuurlgk niet voor niets ter wendd loa ik mij willen indringen I verzekerde do luitenant tor zee mei een zucht en toofa zag bg er uit alsof by baar voor den gek hield er wni iets sobalks ia elk trekje van zgn friioh gezicht Wat ik u bidden mag mevrouw kik met geen enkel woord over mgn verzoek ik zou bet niet graag verder bg freule von Speyern verkorven Och toe wilt ge iots sneller loopen t Mijn oom York sehgnt Anny Sodermana erg te pakken te hebben over baar nieuwen hoed ik meet gaan belpen Zoo was het ook de oude vorst had zijn nichtje terzgde gewenkt en scheen baar zeer levendig bet standpunt van ondoordachte verkwisting en dwaze modezucht uit te leggen Vnn kviaadheid zog bg goler dan ooit en hg geleek in zijn verschoten grijze overjas eu mtft zijn katoenen tocnstonparasol ouder deii arm precies op bet gebochelde portret van Muller in den Kladdoradatsoh Dag oompie I Neem mg niet kwalijk ak ik u oen oogenblik moot storen Do oude boor draaide zich om als een drijftot eu zag den brutalen neef strijdlustig aan Aha gij komt juist van pas Het mankeert er nog maar aan dat gg soliede jonge beer die op de sociëteit kaart spoelt konsen met zgdeo klinken draagt en voor phiUppinea bronzen aohalen van Marokko geefl Pardon oompie dat ik u nogmaals in de rede val later ral ik u op alles te woord slaan zeide Kovonklingen dringend zonder tiob t jd te geven om adem te halen