Goudsche Courant, woensdag 19 juli 1893

Q ordswedstryd in het indivii ueel jaistbeidsschot In de vorige week had te Bergen op Zoom in hei venduhuis van den heer Becht de verkooping plaats van den faillieten boedel eens bakkers Hegaan met het lot van het gezin werd er door het publiek niet geboden hoezeer deurwaarder en omroeper zich ook inspuBden om de goederen aan den man te brengen Het resultaat was dat de bakker tegen 10 cent per stuk alle meubelen en gereedschappen kon inkoopen en opnieuw zyn bedryf beginnen Te Den Helder verkreeg m de eerste week dezer maand een persoon door oplichting in zijn bezit verschillende kleedingatukken ter waarde van i 42 75 een gouden Walthain Mass horloge ter waarde van f90 een gouden dameshorloge met ketting ter waarde van f 74 een gouden horloj e eu eenen ring met juweelea steen ter waarde van f 71 Die persoon noemden zieh Dechard van Enschudt telegrafist te Arasterdam ten huixa van den heer Cosman aan den Am tel woon achtig of wel Pransdonk Frans Douk of Donker Hij vertoonde een spaarbankboekje afgegeven door het depi rtement Utrecht van de Maatschappij tot nut van t algemeen waarop een te goed van ruim f 400 ten name van Dechard van Enachut Ook was hy in het bezit van een papier gedeeltelyk gedrukt voorzien van het Nederlandsche wapen eu ongeveer van den volgenden inhoud Rjjkstelegrafie Volgens aanschrijving van den Generaal Inspecteur der Rykstelegrafie en Posteryen is een buitengewoon verlof toegekend aan Dechard van Enschut voor bewezen diensten Hy slaagde er in zich bü eene familie te Den Helder ia te dringen zich met eene dochter des huizes te engageereu en zich bovendien sommen van f 100 eu f 25 te doen afgeven In een buitengewoon politieblad verzoekt de officier vau justitie te Alkmaar zyne aanhouding en inbeslagneming van de door oplichting verkregen voorweriJcn Zaterdag 11 was de juHtitie uit Zutfeu te Zuuk gemeente Epe om een onderzoek te doen naar de oorzaak van eenen brand welke in een bewodnd huis aldaar kort te voren had plaats gehad De vrouw des huizes vermoe delyk vernomen hebbende dat de justitie was aangekomen was niet te vinden ook niet daar waarheen zy aan hare huisgenogten had opgegeven te zullen g an Na eenigen tyd werd zij levenloos uit het kanaal opgehaald Z C Het bacteriologi sch onderzoek bevestigde het vermoeden dat het geval van cbolera achtigen aard dat Vrydag jl zich te s Hertogenbosch voordeed geen cholera asiatica maar slechts cholera nostras was Uit Zelhem wordt aan de Zutpb Ct gemeld Een 67 jarig weduwnaar en eenè 50 jarig weduwe meldden zich ten gemeentehoize aan om samen weder een echtverbond te sluiten Op de mededeeling van den ambtenaar dat de afkondigingen in eene aangrenzende gemeente woonplaats der bruid moesten plaats hebben deed de brpidegom m et aandrang het verzoek hem een jaar of tien jonger te maken dan hy werkelyk was deaverlangd zoude hy de moeite goed beloonen Eerst na herhaalÖe en stellige verklaring van den ambtenaar dat hy hem in deze met geen mogelykheid kon helpen gingen de jongelieden in dat opzicht ongetroost heen Mijn tuin zegt Henri de Parville in de Revue Scieutifique van het Journai des Debats biedt thaus een zeer eigenaardig schouwspel aan Men zou meenen dat alle bladen met vernis bedekt ziJn De bladen van den ahornboora en van de linden zyn geheel gevernist alles schittert in het zonlicht Het verschijnsel doet zich overigens algemeen voor Directe Spoorwegverbinding met GOUDA Zowdlenst J893 f Mei O O I D R Ö 10 66 12 08 12 18 12 58 11 02 1 05 11 09 1 12 11 16 1 19 11 25 12 28 12 38 1 28 u O T T E D 9 61 10 22 7 47 8 10 32 10 39 10 46 10 62 10 03 10 11 12 08 13 40 2 15 2 48 3 10 4 08 DEN HAAG SO sHngü 5 53 7 20 7 43 9 28 9 46 10 19 11 33 12 16 1 42 i VoorI 6 5S 10 26 1 48 K ZeB 6 10 10 37 2 Zu M6 19 10 46 2 09 Ooucia 6 30 7 50 8 13 9 58 10 16 10 57 12 03 12 45 2 20 i 8 18 8 07 45 6 25 6 69 7 13 8 26 9 38 10 46 11 11 11 57 6 11 9 60 08 6 20 9 59 20 6 32 10 11 25 5 66 6 87 7 43 8 66 10 16 11 15 U 40 12 47 5 23 6 01 7 46 8 38 10 08 10 38 5 37 7 69 10 22 06 6 45 8 07 10 28 6 15 6 55 8 14 10 38 6 29 6 21 6 35 8 28 9 10 10 52 11 10 IJ T B E C H T r O U D A Ulreolit 06 33 7 60 9 9 64 11 84 13 08 13 50 2 B6 3 3 62 4 43 6 U8 6 86 o7 48 8 09 8 60 10 07 10 84 Harmele i 6 48 5 04 10 08 12 20 8 20 4 07 6 016 18 9 06 Woordon 8 63 8 11 10 16 i 12 84 4 16 5 3 9 1110 24 Oudo aler 7 07 8 19 10 28 12 42 4 34 5 40 9 19 Joiidn 7 20 8 32 9 84 10 86 12 06 13 65 1 22 3 27 8 40 4 37 6 20 3 63 7 08 8 20 8 41 9 32 10 40 ll M AMSTEHDA M 0 O U D A Amstoniam C S 7 55 9 40 U IO 11 27 2 0 Amsterdam Wp 6 50 8 10 9 66 11 26 11 42 2 45 Qouda 7 30 8 69 10 44 12 19 12 66 3 40 3 Kliaa f Stopt Wososdsi te Woolni 11 14 2 37 11 22 2 46 11 30 3 52 10 61 11 60 1 20 3 08 3 50 4 48 U O U 1 A A M I l K K D A M 8 21 10 09 11 12 11 9 10 10 66 12 19 1 9 25 11 10 12 S1 1 10 2 51 4 47 5 23 10 08 3 40 6 46 6 86 U IO 3 66 6 6 60 11 25 o Onr Hiraalen AUm la en mofgen toen zü bij hat terugkeören uil het bad Tan een varken Bclirikten en rechtsomkeert maakten De dieren werden echter spoedig tot staan gebracht en rustig langs een anderen weg naar Imn atal gebracht ongelukkig werd echter hg het plotseling omkeeron en weer tot Htaau brengen der dieren een der oppassers de Behouder ontwrichtZeer begrypelyk ia het dat zü achrikachtig als zy zyn nog aan hun omgeving i n aan de andere dieren die xg nog nooit hehlien gezien moeten gewennen en wederkeerig deze a an de olifanten hetgeen echter slechts langzaam en met grooto voorzichtigheid kan geschieden De Vweeniging van Nederlandsche Scherpschutters fltclt zich voor dit jaar den IVn Nationalen Bchietwedstrjjd te honden te s raveuhage op de banen aan het Proefveld den 14 15 16 17 18 en 19 Augustus a s Deze wedstrijd zal verdeeld ziju in de volgende categeriën Ten eerste Wedstryden met Rgkageweer en Rijksmunitie allen op 250 M staande en uit de vrfle hand behalve in afdoehng B A Prijzen Wedstryd Vaste baan B Medaille Westrijd Vaste bnaii C Korpswedütryd in het individueel juistheidsehot aangeboden aan Cl Korpsen van de Marine en het Leger C Rustende Schutterijon C Dienstd Schutterijen minder sterk dan 1 bataljon Cl Alle andere dd Schutteryen C Alle schörpschntterskorpsen of Vereenigingen afdeelingeu van Bonden enz Elk korps of elke Vereeniging kan zich door éen of meer detacberaenten van 5 afgevaardigden doen vertegenwoordigen D Korpawedstryd in het salvovuur aau f eboden aan orpson vau de Marine en het Leger D Dienstdoende en rustende Schutterijen D Alle onder C genoemde Elk korpsl of jVereeniginging kim zich door één detachement van 5 afgevaardigden doen vertegenwoordigen onder bevel van een officier of wat D betreft onder bevel van een oflicier of een der Leden Ten Tweede Geweer en miinitie naar keüae Staande en uit de vrye hand E Peraoneele Wedstryd op 150 M J Vrye baan wedstrijden op 150 M 0 Korps wedstrijd op 150 M in het individueel juistheidsachot Aangeboden aan alle Scherpsch uttersver vercenigingeu of korpsen die zich elk door één of meer detachementen van 5 afgevaardigden kunnen doen vertegenwoordigen B Personeele wedatryd op 250 M opengesteld voor de Leden der Vfireeniging vivn Nederlandsche Scherpschutters en degenen die in Afdeeling E hebben deelgenomeü 1 Vrije baan wedstryd op 250 M tevens Ko enen Kampioenwedatryd 5 schoten K Korpswedstrijd op 250 M in het individueel juistheidsschot Aangeboden aan allo Schorpschuttersvereenigiugen en korpsen die zich elk door één of meer detachementen van 5 afgevaardigden kunnen doen vertegenwoordigen Ten Derde Wedstryden met de Flobertbuka van 6 mM op 15 M L Personeele Wedstryd M Vrüe baan wedstryd tevens Kampioen Wedstrijd N Korps wedstryd Opengesteld voor alle uitgenoodigde Scherpsch uttersVereenigingen en Korpsen elk vertegenwoordigd door één detachement van 5 afgevaardigden Ten Vierde Wedstrijden met de Revolver op 20 M O Personeele Wedstrijd Opengesteld voor de Officieren van Marine Leger en Schutterij do leden der Vereeniging en veHere deelnemers aan den Korps wedatryd Gouda Moordrecht Nieuwerkerk Cftpelle Rotterdam P Vrije baan wedstryd tevens Kampioen Wedstryd 7 25 8 36 7 32 8 42 7 39 8 49 7 46 8 66 7 66 9 06 11 06 10 9 20 6 02 7 6 0 18 6 21 6 29 6 6 7 46 A HEN il A llottonlam 5 Jiipollo 3 10 Nieuwerlierk 5 19 Moordrecht 5 26 Ooudn 5 32 GO 11 D Oouiln 7 30 8 40 9 04 9 47 10 49 12 11 12 21 1 01 1 27 3 29 3 45 4 ZtiïM 7 42 8 6B 1101 113 4 Z 2egw 7 619 01 1110 1 22 6 Voorb 8 01 9 1 1 11 22 1 34 B Hugo 8 089 18 9 34 10 07 11 27 12 11 12 51 1 39 I 57 3 56 4 16 5 AlUul ip Zo eu fti uUjiei tan 16 ini tot U September C O r D A UTBKOHT iouda 6 38 o6 40 7 65 8 09 08 21 Oudew 5 60 6 54 M n Woordon 6 59 7 03 8 12 II a HRrraelfiii 6 06 7 11 II 8 41 ütrorln 0 18 7 28 8 28 8 41 9 Gouda 6 40 Atnïtordutn Wo 7 59 Amsterdam 0 8 8 14 In het park van St Cloud in de tuinen van Meudon St Germain en eldera vindt men eveneens op deze wyze geverniste hoonden Een soort lijm bedekt het blad en maakt het kleverig Wat is deze lijm of dit vernis De botanici kennen het onder den naam honigdauw Langen tjjd meende men dat het verschynBei zjjn oorzaak vond in een uitzweeting van een suikerhoudende zelfstandigheid door de planten want het vernis bezit een zoeten smaak Deze opvatting is echter onjuist de zaak is veel eenvoudiger de oorzaak van deze eigenaardige vernissage ia een bladlnia De bladluizen zuigen de Madcellen uit en halen hieruit op deze wijze hun voedsel In hun lichaam wordt dit voedsel dan omgezet ♦ ot een suikerachtige zelfstandigheid tde honigdauw die men volgens deu heer Boudier beter deed bladluizensuiker te noemen omdat de stof veeleer suiker is dan honig of manna De door de bladluizen afgescheiden honigdanw verspreidt zich over de bladeren zy ia schynt het gevaarlyk voor het vee dat na het gebruik van deze bladeren worden aangetast door een diabetische aandoening Daarom is het dan ook in het departement der Dordogne verboden liet vee te voeren met eikebladeren welke met honigdauw zyn bedekt De mieren ziJn de groote inzamelaars der honigdauw Met hun sprieten slaan zij zacht tegen de aan het achterlijf der bladluizen geplaatste buisjes waarua een weinig van de suikerachtige stof te voorschijn komt De mieren verslinden deze lekkerny en de bladluis wordt voor deze insecten een ware voedster Niet zelden nemen de mieren bladluizen mede naar baar onderaardache verblyveu waar zy deze als het ware op atal zetten en raet aangevoerde bladeren voeden Vooral in droge jaren ia de afscheiding van honigdauw groot Gedureude natte j ren maakt de regen de bladeren schoon Dit is de ware oorzaak van de vernisijagea der bladeren welke men op verschillende plaatsen ook in ons land kan waarnemen Het vernis ia niets anders dan bladluizensuiker De heeï Pierson van Zetten deelt in De Bode mee dat hy voor de benoeming tot lid der commissie in zake Neerbosch bedankt heeft omdat hy van meeuing is dat deskundigen in zulk oen zaak wel van voorlichting moeten dienen maar geen deel moeten hebben aan de einduitspraak Deskundigen zegt de heer Pierson o a hebben tot taak alle gcgevena te verschaffen en op alle aanvragen te antwoorden die tot een helder en juist oordeel kunnen leiden Hoe meer de Commi isie van my dus verlangt te weten hoe aangenamer mjj dit zyn zal Maar het oordeel moet uitgesproken worden door mannen die niet in denzelfden of gelyksoortigen arbeid bezig z n Het publiek stelt in hun oordeel stellig maer vertrouwen dan in dat van een deskundige terwyl omgekeerd myu getuigenis en myn opvatting van zaken veel meer waarde krijgt wanneer de eindbeslissing niet van my afhangt en door anderen wordt gecontroleerd en vergeleken met getuigenissen en inlichtingen van elders verkregen Aanmatigend zou het voor my zyn in deze commissie op ie treden juist omdat myn arbeid en myn positie zoo na aan die van den heer v t L verwant zijn In de Prot Noordbr waarvan de heer den Boer lid der commissie voor Neerbosch redacteur is wordt medegedeeld dat de commissie die zich met het onderzoek heeft belaat in drie afdeelingen zal gesplitst worden eene jurididische een paedagogiache en eene hygiënische waardoor de werkzaamheden van zelf verdeeld worden Men stelt zich voor dat het minstens drie maanden zal duren alvorens de rappoiften openbaar gemaakt worden T T E B D 4 M 1 24 3 42 4 60 6 4 67 II 5 04 6 11 1 44 4 5 20 6 Mn O I n A 11 60 12 20 1 45 II 1 1 65 II II 2 02 5 68 6 03 6 10 6 17 6 28 7 10 7 30 In de Zondag te Utrecht gehouden vergadering van post en telegraafdirecteuren tot oprichting eener Vereeniging tor behartiging hunner belangen waren tegenwoordig 35 directeuren terwyl het aantal der toegetreden leden 90 bedraagt Een reglement werd vastgesteld tot bestuurBleden werden gekozen de heeren Van Wynganarden Gnnthermohr Vorster Viëtor en Allen reap directeoren te Koog Zaandyk Ondenhosch Gouda Venloo en Apeldoorn Voorts werd eene commissie van drie leden de heeren Vorster Ten Bokkel en De Breuk benoemd die zich in het bijzonder met het borgtochtatelael zal bezighoaden Te Alexandria moeten de graven van Alexander den Groote en van Kleopatra naar welke Schliemann te vergeefs heeft gezocht ontdekt zyn Zoo moet alU ns dr Grant Bey nit Kairo aan zyn vriend Sir William Geddes rector der universiteit van Aberdeen gemeld hebben De ontdekking zou aan geen tvrijfel meer onderhevig zyn Een Griek heeft om er een landhuis te bouwen een stuk grond gekocht in de streek waar bat oude Alexandria heeft gestaan en by het graven moeten er twee bronzen deuren zyn bloot gekomen die denamen van Alexander en Kloopatra dragen Hier en daar is het brons wat ingevreten zoodat men met kunstlicht de graven zien en de sarkophagep onderscheiden kon Het graf van Kleopatra lag dertig voet onder de aarde dat van Alexander twintig voet dieper maar nog slechts zea voet onder de oppervlakte der zee Een dochter van den Amerikaanschen millionair Vanderbilt ia verloofd met een officier van het Itatiaansche leger prins Scipio Borghese De jonge dame krijgt een huwelijkagift van 40 000 000 mede lu de laatste aflevering van het tydschrift Europa dat by Revers te Dordrecht verschyiit heeft de heer K de Hartogb een lezeuewaardige besohryving gegeven van Het HMien zollernmuseum te Berlyn een verzameling van allerlei mevkwaardigheden welka op de geschiedenis van het HohenzoUernsche voratönhuis en de ontwikkeling van het Pruisische en Duitsche rijk betrekking hebben Aan het slot stelt de schryver de vraag of er geen gronden en gegevens aanwezig zgn om in ons vaderland eene eoortgelgke stich ting in het leven te roepen welke de vader landsliefde prikkelt de eendracht by het volk bevordert en het nationaliteitsgevoel slechts zou kunnen verhoogen Wat het Hohenzollernsche Huis Uvoor den Duitscher zegt hy is het Oranjehuis voor ons leggen de Duitsehers oen hooge vereering aan den dag voor de Brandenburgsche vorsten die lyf en leven veil hadden voor hun land wg kunnen met trots en üerheid wijzen op onze Oranje s die wnarlyk niet raet minder onkreukbare trouw en opoffering van goed en bloed de nationale zaak dienden begint de Hohenzollernsche stam eerst welig te tieren in de zoogenaamde Mark onze edele Oranjeboom vindt ziJn vruchtbaarste bodem in het laaggelegen kleine geweat Holland behaalde in Duitschiand het gevoel solidariteit na eeuwen langen atryd de overwinning op het particularisme ten onzent werd eveneens na langdurige verdeeldheid den weg gebaand tot de monarchie welke de staatseenheid voor goed zou bevestigen 4 10 4 26 7 25 56 4 2B 4 40 7 40 10 20 i to 6 6S a 8i IIM Boogt HohenzoUern op 1675 Oranje achryft 1672 met gulden letteren in zyue annalen heeft de HohenzoUern zyn Fehrbellin Königgratz en Sedan Oranje toont zyn Breda Alkmaar Leiden Malplaqnet Waterloo wist de yzeren kanselier zgne naburen aan den Pommerschen grenadier te herinneren en plaatste hy dien naaat de Hohen oUern s de HoIIandflche jongen en Janmaat € lieten hunne Oranjes evenmin in den steek voert de HohenzoUern den adelaar in den standaard van het ryk en geeft hy ons daarmede he beeld van een alles beheerichende macht Oranje stuurt zijn Bchip van staat met twee fiere leeuwen op post ala symbool van moed en volharding had de HohenzoUern een Öeidlitz een Zielhen een GneiseUeau een Von Klmtt een Von Scharnhorst een Von Roon een Von Moltke Oranje had zijn De Rnjjter TUd van Greenwicli 2 8 43 9 36 10 42 11 OS 11 28 9 42 It II 9 49 9 66 If H u 10 9 03 10 06 11 02 11 36 U 48 4 20 4 46 5 36 7 07 8 10 9 37 II 4 65 7 17 ff n 6 02 Ui H g eo 5 09 7 S1 P n 4 40 5 16 6 66 7 87 8 30 10 0 0 i II A 15 2 45 3 43 4 16 4 42 6 8 7 04 8 06 9 80 10 10 4 48 7 10 s n 6 22 9 46 n H 6 09 7 31 II n 46 3 15 4 13 4 48 6 20 6 61 7 42 8 36 10 03 10 86 zijn Van Speijk zyn Poland zyn Verspeyk zyn van der Heyden zyn Romswinkel zyn Dnicker zyn Van Limbut Stirum zyn Pel De weg om een zoogenaamd Oranje muaeum zy het aanvankelijk dan ook in beseheidea vorm tot stand te doen komen ligt o i geheel open de voratelyke paleizen over verscheidene gewesten van ons vaderland verdeeld bevatten een groot aantal zaken afkomstig uit het privaat bezit der Oranje s terwyl waarBchyniyk verscheidene oud adelyke familiën nog in het bezit zyn van historische stukken nit de dagen der Oranjevorsten en die gewis gaarne ter beschikking zonden tellen van kunstvereenigingen of oommisaiën eindelyk zyn in rijksinrichtingen in particuliere gebouwen en stichtingen weUicht nog voorwerpen van beteekenis aanwezig welke door overbrenging eu aankoop zonden te verkrygen zyn Gaarne ondersteunen wy het denkbeeld van den Bchryver om in eene dor ledige paleizen in Den Haag tif elders eene tentoonstelling te openen waaraan geleidelyk eene zoodanige uitbreiding ware te geven dat zy het aanzien en het karakter van tOranjemuseumc verkregen heeft In het algemeen verkooplokaal te Rotterdam had gisteren Zondag de aangekondigde Thee Thomson s matinee plaats Te half twee werden de deuren geopend en atroomdon bezoekers de zalen en tuin binnen die zy weldra bynn geheel vulden Ter opening der Matinee speelde een orkest den Thomson s Pndding marsch terwyl onder de aanwezigen zoo groote menschen en kinderen liederen werden uitgereikt waarin Thomson s Thee werd verheerlykt Nadat nog eenige mnzieknnramera waren uitgevoerd werd onder de aanwezige kinderen een 100 tal voorwerpen verloot De een ontving een chacöt de ander een bal de derde een spoorwagen de vierde een kaleidoskoop een krniwagen een zweep of iets dergelyks Dat de gelukkige winners in hun schik waren iaat zich begrypen terwyl de tombola tot groote hilariteit aanleiding gaf vooral wanneer aan een oude juffrouw die voor haar klein kind opkwam een trompet of een pop werd toegewezen Na de uitreiking der pryzen volgden weder eenige nummers van het orkest dat een zeer dankbaar gehoor vond Inmiddels werd alles in gereedheid gebracht voor de verloting van de eikenhouten theetafel met Delftsch theeservies Niet minder dan 7412 verbruikers van Thomson s Theevisite hadden hnn leego zakjes ingezonden zogdat er nit 7412 nummers voor wier berging verscheidene theebussen noodig waren moest worden getrokken By de loting welke verricht werd door de onpartydige hand van een jeugdig meisje bleek mevr F H Lindenhovina te Winterswyk de gelukkige winster te zijn Het enorme aantal leege zakjes mag voorzeker pleiten voor de goede qualiteit en het enorme succes die de thee Thomson cmerk Theevisite by het publiek mag ondervinden Nog zy opgemerkt dat al deze zakjes door de firma bewaard worden voor de verloting van de twee eikenhouten theetafels met Delftsch theeservies waarvan ééa geëtaleerd is by de firma H WUle Co te Arnhem en het andere bü de firma A J Harte te Utrecht Dinsdag jl waren twee meisjes uit BaUum op Ameland zich wat aan het strand gaan vermeien Als gewoonlyk liepen zy bloots voetB da terugroUende vloec olven na om zich vervolgens door de aanrollende golven te laten bespoelen Daar bemerkt een van haar een aardig vischje nog geen twee d M groot em toont dit aan haar vriendinuelïje die het op de benrt in de hand neemt om het nauwkeurig te kunnen bekyken Nauwelijks echter beeft ze het gegrepen of ze Iaat het met een luiden hi et weer vallen Dat vischje was een kleine pieterman de kreet was veroorzaflJit door een zeer pijnlijken steek haar toegebracht met een der beide Mekels welke het diertje evett beneden den lc op den rug draagt Knik een steek geldt Toor zeer gevaarlijk en vergiftig als een adderbeet Hand en arm van het meiqe zwollen dan ook sterk op en onmiddelyk werd de ddcter uit het ruim 1 ir van Ballum verwyderde dorp Nes gehaald De wond werd uitgebnud maar het meisje is niet buiten vaar Em hevig verzet tegen de politie heeft te 5 aren Zondag namiddag in de Baan te Rotterdam plaats gehad Aldaar waren mannen z66 hevig aan het vechten dat de inmenging der politie gewenscht werd Den agent brigadier M van Liudt gelokte het de vechtenden te scheiden en den belhamel te arreateeren Toen hy daarna met behulp van andere agenten dep woesteling naar het bureau wilde brengen ondervond de pohtie niet alleen van dezen maar ook van het toegestroomden publiek een hevig verzet De agent Van Lindt werd op den grond geworpen geschopt en getrapt op borst en op armen en beenen eveneens hoewel in mindere mate de agenten Piena en Broer Ten slotte werd de politie met messen bedreigd hetgeen het trekken van de sabel noodzakelijk maakte Andere agenten kwamen inmiddels opdagen waardoor het gelukte den arcatant te behouden en naar het bureau te brengen De brigadier Van Lindten de i eut Piena moesten buiten dienst gesteld en eerstgenoemden per rytuig huiswaarts gebracht worden N R C De Tyd meldt De onderhandelingen tusschen Duitschlaud en Nederland over den invoer van vee gaan slechts langzaam voort Toch is er hoop dat de grondslag voor eene overeenkomst tot wederzydsche tevredenheid wellicht o a hierin gevonden wordt dat Duitschlaud zyn grenzen opent voor Nederlandach vee hetwelk onder een bepaalden leeftyd is ala het nog alleen voor de melkery en fokkerij gebruikt wordt en Nederland daarvoor levend Duitsch slachtvee toelaat Het is mogelyk dat men onge veer op deze wÜze tot overeenstemming komt Met het denkbeeld dat tegelyk opgerezen is van een veeconventie zoo iets als een cho leraconventie schynt de Duitsche regeering het voorloopig niet te kunnen vinden Overigens is by de tegenwoordige onderhandelingen niet te vergeten dat de Duitsche regeering voorzichtiglyk met de agrarische meerderheid iu den Duitschen Ryksdag rekent Tusschen Duitschiand en Denemarken wordt tegenwoordig ook ernstig onderhandeld over opheffing van het verbod van vee invoer j hier doen zich evenzeer veel moeilykheden voor Bulteolandscli Overzicht Nog nooit waren zoo vele afgevaardigden tegenwoordig geweest by eene zitting van den Duitschen Ryksdag als Zaterdag toen over het legerontwerp beslist zou worden 386 leden verkeerden iu spanning over den uitslag want er bleef nog steeds twyfel hestaan hoewel algemeen aangenomen werd dat het ontwerp er wel door zou komen Naar de redenaars luisterde men niet voor niets koesterden de vertegenwoordigers van de belangen des volks belangstelling dan voor dit ééne punt de eindstemming Eindelyk was het lang verbeide oogenblik daar hoop eu vreea wisaelden af naarmate men na elkander eenige stemmen voor of tegen hoorde Het legerontwerp werd aangenomen met een meerderheid van 16 stemmen d i 5 stemmen meer dan by de 2e lezing Dit ia omdat nu 3 anti semieten tegenwoordig waren die by de tweede lezing afwezig waren terwyl 3 leden van het centrum Zaterdag de zitting niet bywoonden Bjj het vernemen van den uitslag der atemming gingen er slechts weinig juichkreten op de meeste afgevaardigden traden op graaf Caprivi toe en wenschten hem geluk De komst Zaterdag van den keizer in het Kyksdaggebouw gaf dadelijk aanleiding tot dwaze vermoedens Er is echter niets vreemds in Zaterd avond zou de keizer op reis gaan vóór dien tyd weuschte hy den rykskanselier nog te spreken en daar deze niet by hem kon komen ging de keizer naar den rykskanselier Het nationale feest te Parya op 14 JuU is zooala wü reeds met een enkel woord mededeelden ten spyt van de voorspellingen der vreeaachtigen zonder eenig incident afgeloopen Wel was de stemming vry kalm maar wellicht mag men dit niet geheet en al wyten aan de jongste gebeurtenissen daar ook reeds in vorige jaren een vermindering van het enthousiasme werd waargenomen Al was dus de vlaggen versiering niet byater groot aan de bala in de open lucht we door een aantal liefhebhera deelgenomen en ook de kermisvermakelykheden op verschillende pleinen opgesteld trokken een talryk publiek De clou van het feest waa natuurlyk des middags de optocht van de SlzasLotharing sche vereenigingen naar het monument van de stad Straatsburg De plechtigheid had op de gewone wyze plaats alleen miste men aan het hoofd van den stoet de heeren Déroulède en Millevoye Na het monument van Straatsburg kwamen de standbeelden van Jeanne d Arc en Gambettï aan de beurt Dea naipidd a had de groote revue plaats welke geleid werd door generaal Loizillou en waarby de cavalerie charge aan het slot weer niet naliet de geestdrift der overigens vry koele toeschouwers op te wekken Dank zy deze charge werd dan ook de heer Camotby zyn vertrek van het paradeterrein toegejuicht Op verlangen van den prefect van politie had de fekkeloptocht niet plaats In langen tyd werd geen regeeringsvoorstel in het Lagerhuis met zoo eenparige ingenomenheid begroet als dat door den heer Gladstone Vrydag gedaan en strekkende om tot de Koningin den prins en de prinses van Wales en deu hertog en de hertogin van York een adres van gelukwenachingen te richten naar aanleiding van het hnwelgk der beide laatstgenoemden Pit voorstel werd vanwege de oppoaitie door den heer Balfour met eenige warme woordeu onderateud Allen zeide hy deelden met de koninklyke familie hare beproevingen en hare vreugden en met dit persoonlyk gevoel ging onafscheidelijk het besef samen dat de Sonverein de belichaming ia van s volks tradidioneele vryheden en dat de Kroon op byzondere wyze het RiJk en de OoDstitutie die Engeland s fierate erfdeel zijn vertegenwoordigt Nadat ook nog de heer Cliamberlaiu bet voorstel zeer hartelijk had ondersteund werd het verklaard nemine contradicentei te zyn aangenomen Uit een nu volgend debat van flnancieeleu aard bleek dat de totale inkomsten van Ierland geraamd worden op £ 6 922 000 en dat de bydrage van het eiland tot s Bijks schatkist jC 2 30Ü OUO bedraagt De Regeering heet er vast op te rekenen dat zy haar Homerule outwerp omstreeks balfJ Augustus naar het Hoogerhuia zal kunnen zenden Ook Lord Salisbury schynt dit te verwachten blykens zyne oproeping aan zyne politieke geestverwanten in het Hoogerhuia om tegen het einde van Augustus of het begin van September zonder missen op hunnen post te zijtf De Pali Mall Gazette voorspelt dat de Lords niet veel plichtplegingen mllen maken met de bill Zy zullen het ganache topzware gevaarte in het Lagerhuis doen terngtuimelen eu dan zal het werk in de volgende zitting weer van meet af moeten worden hervat Ten opzichte van de alarmberichten ju de Sngelache pers aangaande het bezoek van den Khedive aan Konstantinopel wordt aftocht geblazen Naar de Times thans vau haar correspondent uit Konstantinopel verneemt werden de seneatieberichten in officieele kringen niet bevestigd en is er in het bezoek van Ahhas Pacha niets ongewoons daar de verschillende vazallen achtereenvolgena eenigen tyd de gast van den Sultan zyn geweest de Sultan verwacht van deu Onderkoning ook niet anders dan dat hy zal medewerken om de vriendschappelyke betrekkingen tusschen Turkye en Engeland te handhaven en te versterken I INGEZONDEN Mijnheer de Redacteur Vergun my een plaataje in uw veel gelezen blad ten einde eene grove onwaarheid door het blod De Tergouwsche verkondigd te kunnen bestryden waarvoor ik u by voorbaat mynen dank betuig Dat er van hen die aan het hoofd staan van de Anti revolution are party even vóór dat de verkiezing vau leden van den gemeenteraad moet plaats hebben weer wat te verwachten was dat in liet oog van hunne partij effect moest maken was te voorzien Ik zeg Mynh de Red van hen die aan het hoofd staan der Anti revolutionaire party want het gros der Anti revolutionairen is zulks toe te geven immers zy zijn onbewust welke Artikelen die drijvers in het eerstvolgend blad zullen doen verschijnen Nu hebben die drijvers getracht hunne geestverwanten wya te maken dat het Comité tot het verkiezen van gemeenteraadsleden ia een liberaal verkiezingacomité Alzoo een nieuwe door hen uitgevonden verkiezingsmanoenVre O I gij die dat artikel in de Tergouwsche geschreven hebt ala hoofartikel aan de kiezers Gij weet het beter Gij weet dat dat Comité niet één richting is toegedaan Gij weet Adi ook aij en alle anti revolutionairen zonder ballotage lid van het Comité kunt worden mits gy kiezer zyt dat ook gy antirevolutionairen tot candidaten kunt stellen mita die door twee aanweziffe leden worden ondersteund Gij die het Dagblad van Gouda en de tGoudache Courant leest en daaruit eenige woorden zoekt te vinden waarmede gy op den morgen van de verkiezing uwe contra party tracht te verpletteren die niet meer in de gelegenheid is uwe grove onwaarheden in uw blad aan het licht te brengen Gij weet dat op iedere Openbare Vergadering de 4 Artikelen van Art 14 worden voorgelezen die beginnen met Zy die ter openbare vergadering verscfaynen moeten Kiezers zyn van den Gemeenteraad enz en dan volgt Art I Elk kiezer mag voor iedere vacature één candidaat voorstellen mits die door twee aanwezige leden worde ondersteund enz enz Wat wilt gü nog meer Gy kunt voor enkele centen want de kosten worden onderling gedragen lid worden van dat Comité ieder heeft dezelfde rechten ieder kan daar Candidaten noemen hetzy Anti revolutionairen R Katholieken Liberalen of welke partij men wil en die candidaten kunnen daar door ieder ondersteund worden alzoo teeft het Comité geen kleur Waarom zyt gy daar ook niet geweest Waarom hebt gij indien gy voorgeeft niet met het reglement van dat Comité op de hooj te te zyn u niet tot den Voorzitter van het Comité gewend met verzoek om inzage van het Reglement Onderzoek alles maar behoudt hetgoede I Waarom spoordet gy uwe geestverwanten niet aan zich by dat onpartijdige Comité aan te sluiten ten einde met ellcauder te beraadslagen welke candidaten voor den gemeenteraad moesten gesteld worden Wanneer nw econdidaat de heer H M Dercksen dan de meerderheid gehad had was hy door het Comité ook tot candidaat geproclameerd Wie geeft n het recht dat Comité liberaal Comité te noemen Om nu te voorkomen dat dei Iyke manoeuvre by volgende verkiezingen weder wordt to epast laat ik de twee hoofdaltikelen van bet tnishoudelyk gedeelte vau het Reglement hieronder volgen de overige artikelen hebben meer betrekking op het benoemen van eenen Voorzitter Secretaris Jlhnningraeester enz en dus is plaatsing hiervan onnoodig Art 1 Het Comité stelt zich ten doel by elke verkiezing van leden van den Gemeenteraad alle Kiezers tot eene Openbare Vergadering op te roepen ten einde één of meer Candidaten te stellen Art II Ieder Kiezer kan lid von het Comité worden My dunkt het kan niet onpartydiger alzoo Wordt met uwe party ook lid van het Comité Komt daar ook met uwe geestverwanten Stelt daar ook uwe Candidaten 1 Verdedigt g of uwe geestverwanten daar ook uwe Candidaten en onderwerp hun aan de kouze der Vei adering dat is eeriyk maar een Comité dat zoo neutraal mogelyk is liberaal te noemen om daarmede zyne geestverwanten om den tuin te leiden is schandelyk Met hoogachting heb ik de eer te zyn EbN LlO VAN HET CoHITÉ Itcurs van Amslerdain U JULL Vor krs elotkoi i 83 b 84 98V 98 lOlV 102 841 79 78 9 8 8lV 1 SIV 66 66 9S 98 93 98 101 loaVia 6 84 82 23 106 68V 35 99 loo 104 609 1011 76 77 101 106 1 l l 1001 IflOi 102 101 134 97 100 37 96 95 162 119 101 52 62 66 56 116V 124 124 68 68 67 67 120 102 108 104V 104 n k 72 n 91 1081 13i 133 9 a U 100 69 58 7g 88 18 H s l t s 103 87 86 102 102 Va 101 70 18411 160 1081 IOfl 107 9 l lOOlv 116 120 82 108V NUUEBLAND Coft Nod W S 8 dito dito dito 8 dito dito dito S ilIoNOAB ObI Qom I 1881 88 4 Italik Insohryvhifit 1862 81 5 OoaTENR Obl ia papier 1868 Bdito til ziker 1S68 6 PoRTUOAi Üblig met ioket 3 dito dito 3 RuSiANo 01 1 Oost 2e Surie 5 dito Gocoiis 1880 4 ditobgUotlia 1889 4 ditol ij Hope 1889 y0 4 dito ill Roiid locu 1883 6 dito dito dito 1884 6 Spanjr I erpi t aohtttd 1881 4 TuRKRiJ Grpr Conv leen 1S90 4 jer It oiiinfï Borie l dea lüuiiin serie C ZuidAfr Ufip R o v old 1892 B Mexico Obl Bmt Soh 1890 1 Venezuela Old 4 onliep 1881 Ahstbbeah ldi ntti ii ISltl 3Vi Rotterdam StoLIemi 1886 3 b Nbi N Afr llniuleiev aaiid Arendsb Th Mij 3crlifi iritPn DoH Mofltschiippij dito Ariili llypotliiiükb pimdlir 4 Cult Mij der Voratonl iiaiid b Gr lly otliüok j pmidUr 4 Nüdürldiidaohü bank aniid Nad llandulinuatacli dito N W k l üc IJyp I pimdlir 5 Rott Hy iotU kl p mdbr 4 Utr UypotlieL kli dito 4 OosTENR Üust Hoii baiiVaand RubL ilypoLliijuklmnk pnndi 4 1 Amerika Eqiiit iiypotli piiiidb 5 Mhxvf L J Pr Lieii oort fi Ned lloli I I Spoor y Mg annd Mij lot Expl V St Sptv naiid Nfl Iiid Spoor wilg rtf annd Nod Zuid Afrik Spm naad fi ditp dilo dito 1691 dito S Italif Spoorwl 1887 9 A Kohl S Zuid Uat Spwmy A H obl 3 PoLKS WHrsiilia i We tiiuii aatid 4Ru8L ür R1188 Spw Mg Hiind 5 BHJiisohe dito annd Paato dito nand 5 IffBiiR l ombr dito aaiid 6 Kurak CU AzowSp kap aand BL08OW0 Sewaat Sp Mij obiig 5Orel Vitebsk dilo oblig 5 ZnidWest diU nand 6 dito dito oblig 4 AUEEIKA Cuiit Par Sp Mij o j 6 Chio k North W pr C v annd dito dito Win St Potor obl 7 Denver Kio Gr Spin oort v a Illinois Cdiitral olil in goud 4 Lniliav Nashvtllu JcjFt v unnd l Mexiao N Sptv Mij Ie li p o 6i Mias ICansaa v 4 prt pruf aand N York Ontario West aand dito Penus Ohio oblig 6 Oregon Calif In hvp in goud B St Panl Minn Mnnit uhl 7 Vu Puo ilOüfdllJD obl R dito dito Liuo Gul lo hyp O fi Canada Can South t rt V aand Vkn O RrUw Nav loh d o O Anaslerd Omnibus Mij aand Eottord TrainweKMaalfl niind Nkü Stad Amsterdam aand 3 Stad Rotterdam aand 8 Beloie Stad Antwerpen 1887 Z j Sud Hrusael 1B8IÏ 2 lIoNO Tbeiab Regullr Jeaellsch 4 U08TENR Staatsieeniiift 18fiO 6 K K Oost B Cr 1880 3 Si ANJK Stad Madrid 3 1868 Ned Ver Hcz Hyp Spoil cert 5 343 Staats lotery Ie Kla 8 Trekking van Dinwlag 18 Juli 1808 No 83 20000 No 7667 en 18394 400 No 77S9 en 14682 200 No 763 1906 2602 12776 en 13360 100 Prgsen ïon 80 24 2439 S694 3122 10978 13976 16609 19874 56 2646 6636 8124 11009 14013 16614 19876 67 2649 6706 8163 11016 14061 16723 1949