Goudsche Courant, woensdag 19 juli 1893

INo 6101 öonderdag 30 Juli 1803 338te Jaargang ftOÜDSölE eOHMT NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e lij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels sk 50 Centen iedere regel meer 10 Cerften Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd 18l 2744 6 02 8855 11073 14134 16766 19467 0 87B8 ti904 8318 11138 14873 16767 19477 488 8777 6909 8S7Ö 11157 14344 16783 19581 468 8786 5948 8495 11341 14891 16318 19646 664 2769 974 8620 11348 14433 16873 19616 9S 8806 6065 8539 11371 14481 16886 19656 641 8868 6100 8550 11392 14600 1 904 19666 668 2893 6187 8600 11480 14667 16986 10683 741 2938 6158 8621 11446 14694 16940 19691 780 8944 6189 8884 11491 14696 16977 18720 814 8986 6281 8862 11675 14640 17048 10721 826 3089 6268 8888 11699 14696 17094 1 887 984 3297 6877 8909 11836 14719 17187 1 886 960 S429 6888 3966 11848 14780 17228 19870 957 3468 6309 9034 11909 14764 17224 19916 60 3478 6314 9064 11966 14838 17312 iggs 968 B643 6817 9061 11980 1486 17369 19943 986 8668 6867 9132 12094 14927 17471 19945 1060 8787 6408 9147 12116 16118 17488 80065 1078 3737 6487 9172 12138 16200 17588 20077 1108 3769 6477 9175 12161 15850 17871 20083 1189 3789 6668 9187 12291 16894 17806 20137 1130 8804 6634 9836 12364 16306 17845 20146 1166 3846 6667 9440 18397 15811 17848 20806 1183 3869 6677 9530 12400 16337 1790 20810 1218 8888 6713 0687 12407 15348 17930 20834 1846 8960 6843 0540 18681 15354 17948 80836 1871 4050 6918 9668 12610 15897 18006 20843 1400 4062 6973 9660 12648 16416 18808 80364 1446 4184 6983 9593 12871 15459 18167 20367 1478 4208 7009 9783 18875 16498 18186 20880 1499 4823 7046 9766 18878 15687 18192 20384 1601 4324 7088 9913 18916 16619 18218 20389 1688 4437 7119 9969 12939 16644 18260 80461 1683 4781 7164 9965 13001 15678 18863 80604 1617 4760 7180 976 18016 15701 18302 80616 1660 4800 7184 9976 18027 16731 18387 80680 1789 4849 7196 9979 18069 15741 18486 80536 1760 4892 7804 II788 4020 7825 9981 18120 16765 18449 80689 10046 13806 15768 18548 80688 1886 4949 7887 10067 13237 16817 18646 20678 1911 4961 7396 10081 13247 16887 18667 20786 1038 4974 7406 10101 13388 15880 18618 20766 1969 4935 741010104 13431 15988 18667 20797 1966 6011 746310107 13487 16911 18683 20848 8001 6016 7563 lOUO 13440 16087 18684 80866 8008 6061 7615 10176 13467 16066 18721 20871 8016 5066 7628 10818 13479 16100 18730 20966 8036 6073 7650 10306 13685 16138 18796 20960 041 5096 7669 10337 18627 16161 18902 80980 2084 6124 7701 10364 18631 16888 18937 8153 6181 7939 10402 18639 16860 19088 8874 8188 6840 7989 10406 13683 16386 19030 6591 8190 5299 7990 10462 18733 16374 190 0 8198 6428 8003 106 0 13764 1638 i 19066 8810 U63 8006 10780 18786 16430 19061 8289 5611 8087 10788 13807 16460 19216 887B 6570 8038 10918 13826 16468 19231 8885 6682 8109 10969 18972 16461 19364 Trokkiug van giataren No 14407 m z Ko 17407 Juli Watergetydeu Hoog Laan Hoog l nag Woonid 10 10 06 6 80 H 26 6 51 Dondord 20 10 47 7 18 U 10 7 35 VrijdRR 81 11 83 7 58 1 44 8 09 SSnterd 88 8 86 87 8 62 Zond 83 65 9 80 12 9 87 Maand 84 8 0 10 43 1 04 11 29 Diasd 86 3 19 11 44 8 48 18 Sprlngtij 30 Juli Maan Zon Juli Opg M Onderg A Opg Onderg 10 11 23 10 33 1 Juli 3 43 8 94 80 38A 10 49N M 7 8 48 8 81 21 1 68 11 OIE K 18 3 64 8 16 22 3 06 U 17 19 4 08 8 09 88 4 24 U 88 86 4 10 8 01 24 6 33 31 4 19 7 68 25 6 36 08 7 Aug 4 80 7 39 Stedelijke Zwemsohool 18 Juli amidd 12 u Opgaro der temperatuur vau la lucht 58 gr Fuhr bet water 84 Burgerlijke Stand GBBOREN 15 Juli Potrus Johannes ouders L W P van Kerabergen en J Kriek Elizabeth Adriana ouders B van der Wal en A Doelend 16 Elizabeth Agatha Maria onders P P Soos en A P van Straaten Wilhelmiua Cornelia ouders J Engelhard eii G T Straver JohanoA Pietemella Alberta ouders J Schoffel en K Mul 17 Hendrik ondera J Wieser en H Boot OVERLEDEN 15 Juli H Bruijstens 8 m 16 K Lauffer 3 w ADVERTENTIÊN V öe Heer en MöTrouw SPECKMAN Stolp betaigen hunnen hartslgken dank voor de bewezen van belangstelling by faun Hnwelyk ondervonden Advertenliën in alle Binnen en fiuitenlandDelu Couranten worden dadelgk opgewonden door het Adïert ntieBure n van A BRINKMAN en ZOUN te Gouda fictonawdter ui f de VictoriaJBron f e Oberlahnstein by Ems Tafeldrank Van h£ pninklykef uis derXedeiianden Uaaischappij tot Exploitatie der Victoria Bron te Oberlalustein CievesUgrd te Kollerdain Zuidblaak 8 Het g roote aantal zenuwkwalen ran zeouwkoofdpyn af tot de voorafgaande keuteekeneu van apoplexie herseuberoerte te trotseeren Dog steeds alle middelen door de medisohe wetenacliap Hungewend Eerst aan den nieuven tijd komt de esr toe dat zg door het gebruik maken van den eeavondigsten weg namelyk langs de huid eene physiologisobe ontdekking gedaan heoft die na houderde proofnemingen thane over de geheele wereld verbreid ia en terw l sij in wetenschappelyke kringen de hoogste belangstelling wekt tevens eeno weldaad blijkt to zijn voor de aan zenuwkwalen ladende mensohlieid Deze geneeswijze is uitgevonden door den gewezen Offloier van Gezondheid Homan Woissraann te Vilahofen en berust op de ondervinding opgedaan ia eene 60 jarigo praktijk Door wasschlug van het hoofd eenmaal per dag worden daartoe gesohikte stoffen door de haid onaiiddeUijk aan net zenuwgestel medegedeeld Met deze geneeswijze werden werkelijk scliitterende resultaten verkregen on zij maakte zooveel opgang dat vbq een door den ut Vinder geschreven werkje OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE bare Toorkoming en genezing bianen korten tijd reeds de 86e druk versofaeoen is Dit boekje bevat niet alleen voor bet groote publiek rerstaaubare verklaringen omtrent het wezen der nieuwore therapie en de dnarinode zelfs in wanhopign gevallen verkregen uitwerking maar ook vindt men daarin wetenscliappolijke vorbandolingen uit de mediSOhe bladen die aan deze geneeswyze gewijd zyn zoomede afschrift van tal van getuigschriften van hooggeplaatste geneeskundigen onder welke P Meniere med dr prOfeSSOr aan de polykllniek te Parijs rue Rougemont 10 Steingreber med dr praktiseerend g eneestieer aan het krankzinnigen gesticht te Cbarenton 3 mitStsrath Ur ohn te Stettn Oroasmnan med dr arrond arts te Jöhlingen Dr P Forestier geneesbeerdireoteur van het hospitaal te Agen Geheimratb Dr Sobering kasteel Guteafels Bad Ems Darses med dr geneesheerdireo teur der galvano tberapeutisohe inriohtiug voor zenuwlijders te Parijs rue St Honoré 334 Consul von Ascbenbaoh med dr te Corfu Dr Busbaob arrond arts te Zirknitz Ober stabsarzt Jeohl med dr te Weenen Dr C Bongavel te La Farrière Bure lid van den Conseil Central d hrglène et de Santé in Frankrijk en vele anderen Aan allen wier zenuwgestel meer of minder aangedaan is of aan zoogenaamde zenuwacbtigbeid lijden waarvan de kentoukenen zijn cbronlsche hoofdpijn migrs e sohele hoofdpijn bloedaandrang groote prikkelbaarheid gejaagdheid slapeloosheid liqbamelijke onrust eu onbehagelijke toestand verder alle eken die door beroerte gotroften werden en nog lijden aan de gevolgen daarvan zooals verlammingen Onvermogen tot spreken zware tongval moeielijk slikken stijfheid der gewrichten met voortdurende pijn plaatseliiko zwakte verzwakking v m geheugen enz en z die reeds onder geneeskundige behandeling geweest zgn inaar door de kende middelen als outhoudings en koudwaterkuur wrijven electrisoeran stoomloot of zeehade i ge n gonezing of leniging hunner kwaal gevonden hebben ün ten slotte zg die VreeS gevoelen VOOr beroerte on daartoe roden hebben wegens verschijnselen als ZiCh aanhoudend angstig voelen verdooving in het hoofd hoofdpijn met duizeligheid flikkeringen en donker worden voor de oogen drukkende pijn onder het voorhoofd Bulzing in de ooren het voelen van kriebeling in en het slapen van handen en voeten aan ai deze drie oategoricn van zenUWlijderS als ook aan jOnge mOl eS lijdende aan bleekzncht en kraohteloosheld ook aan gezonde zelf aan jonge personen die veel met het hoofd werken on geestelijke reactie willen voorkomen wordl dringend aangeraden zioh het boven vermelde werkje aan te schaffen hetwelk op aanvrage kOStelOOB en franCO verzonden wordt door LEMAIRE Go Apothekers te Parija rue do l Echiquier 30 Alleen gerechtigd tot verbreiding der geneeswijze van ilOMA WKISSMANN Oud Ofiicier van gezondheid eere hd der Italiannsohe Saniteits orde van het Witte Kruis sn verder te AmsteriIlUII door H CLGBA Co Heiligeweg 42 Kottordam F G van S tIVTEN KOLFF Apotheker Korte Hoofdsteeg 1 Utrecht LOBR ¥ PORTON üudegracht hg de Oaardbrug F 160 Op de jongste hygieniBch msdicinale Tentoonatelling te imt is de Weissman sche geneeswijze door de medische jury met de Zilveren Medaille bekoond LOTEN in de VEllLOTIING BIJ GELEGBNHEIU4 ER T7 x3je Faarca eTxian axlct ZIJN TE BEKOMEN BU 4 BUII KilAiV Lan e Tiendewe PRIJS 1 11 LOTEN voor ƒ lO De Zwitsersehe Pillen van den Apotheker Rich Brandt sedert 10 Jaren door Professoren praotiseorende Oeneesheeren en door het Publiek toegepast en aanbevolen als goedkoop aangenaam zeker werkend en onsohadelUk GeneeS CU Ismlddel Beppoefd door Prol Dr R Vlrchow Bwiun V Gletl München a H Reclam Leipiig t p V Nussbaum Mat ch n a Hertz mit rd n B V Korczynskl Kr fc ii Brandt Klwii nburf bij storingen in de loot ft v Frertchs Bwiun tn V Scanzonl warrfHiro C Wltt Kop h fl Zdekauep st patM burg H Soederstadt KHan Lambl War chm n FOPSter Birmingham OnderbuikS organen kwalen der lever last van gang t voortdurende ver aambeijen tragen stoel stopping en deo dattroit voortkomende ongesteld ffilfitf hcoen koo Is hoofdpijn duizeligheid benauwdheid kortademigheid gebrek aan eetlust enz Die Zwitaersehe Pillen van den Apotheker Ricliard Brandt worden om hare sacbte werking door vrouwen gaarne ingenomen en zija to verkicien boven de scherp werkende Zonten Bitterwater Droitpets Mengsels enz V Om het koopende publiek tegen bedrog te beschermen M wordt meu er nog in hot btjzoniler opmerkzaam op gemaakt dat ei Zwitsersehe Pillen in den handel sijn gebracht die op bedriegelijke wijze er bijna evensoo nitsien en verpakt zijn als de eebte Daarom moet mon bij den aankoop lich overtaigen dat hot etiket bovenstaande afbeelding oen wit kmis ia een rood veld en de handteê£ening Rchd Brandt draagt Men moet daartoe de om de doos gerolde gebnuksunwiiiing er afnemen Ook wordt men er in t bijzonder op geweun dat de Zwitsersehe mien van den Apotheker Bich Brandt die blJ de Apothekers verkrUgbaar zijn alleen in dooien TO Centa geen kleinere domjes vnkoeht woiden T Hoofddepot P E Van Santenkolef te Hotterdam l HEINËKEl S 9 Ct per PI 5 Ct per Fl prachtig helder en goed werkend Depot A NORTIBR Gouwe O 34 85 FRAHSCHE STOOMVERVERU Chemische eo Zwitsersehe Wasscherlj GebreTeteerd door Z M den Koning der Belgen H Oppenheimer Rotterdam Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heeten en Dameakleedingstnkken ook alle soorten Meubelen Ledikantgordgnen Tafelkleden Trüpen met nieuwe patronen geperst Kwasten Garnituren Neteldoek Tnlle Kanten Veeren enz Alle goederen knnnen in elkander bljven en worden onschadelflk voor de gezondheid bewerkt Goederen kunnen in 4 dagen afgeleverd worden AGENT voor Gouda en Omatreken A VAN OS Az Kleiweg A No 73 De NIEUWE LONDON doet het Haar binnen enkele dagen verdwgnen maakt het glansrijk en zacht ia onschadeiyk voor de huid en verft niet Prjj 85 cent per flacon en 1 50 per dubbele flacon Alleenverkrjigbaarby I A CAT8 in den Papiermolen Gouda Naar buiten franco per post 15 ct per flacon hooger Een ware Schat voor de ongelnkki e slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uit apattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s FXFUli WAItl G HoUandsche uitgave met 27 alb Prgs 2 looiden Ieder die aan de verBcbrikkeiyke gevolgeu van deze ondeugd lydt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarl ka duizend van een zekeren dood Te verkregen hg faetVer lagsMagftzin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedraa ook in poatxegals en in eiken boekhandel in Holland Stollwerck 8 Hart Cacao Hoogste oiwit k koogsto ttiooliroBii gobilto j i£J cacaI V o o r d e e I i gl Hart Oaoao ia fljmte Poadtt iaew in hart vorm gepend Bpoedige oplosbaarheid fljne geor delioiense unaak steeds gel knatigheid des dranki Il blikken tanMiè2SCaM liartM = 48 ent 1 Caofr kirt 1 8 ettt t k p Cmio Vflitrijgbaar bij E H Oonfiseors Banksthakkers enx EncroB Expaditie JnliUB Mattenklodt AnuterdaiD KalversfiMUt iOff Alom te bekomen BE BDÜBSCIE MM of de beschrgving der beroemde gewhilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ttr Qoude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der cartonteekeningen enz waarbg is toegevoegd een afzoaderlgk levensbericht der beroemde Glasschildera de Oebroeden Dirk en Wonter Grabeth Prys 80 Cents A BEINKMAN Qooda Snetpersdnik van A BunxhakIe Zoon BINNENLANI r GOUDA 19 Juli 1893 De uitslag der verkiezing voor Zes Leden van den Gemeenteraad in de e Gemeente is aldus Uitgebracht 841 steramen Van onwaarde 4 Geldige 837 Volstrekte meerderheid 419 Daarvan verkr n de hh Mr A A van Bergen IJzendoorn 632 stem H W G Koning 632 H M Dercksen 548 G J Steens Zijnen 499 J M Noothoven van Goor 471 J J Grootoudorst 401 G Hoogenboom 351 J Breebaart Lz 292 J J van der Banden 286 J S Kampo 257 F Herman Fz 81 en verschillende anderen 1 of meer stemmen Zoodat gekozen z n de hb Mr A A van Bergen IJzendoorn H W G Koning H M Dercksen G J Steens Zynen en J M Noothoven van Goor Tei wyl heratemming moet plaats hebben tusachen de hli J J Grootendorst en C Hoogenboom Heden midd te ongeveer 4 nnr is nab de Mallegatsluis opgehaald het l jk van een onbekend persoon Men vermoedt dat het een schipper is die naby Ouderkerk a d IJael is overboord geslagen Als bgzonderheid deelt men ons mede dat in dó tninen achter den Fluweelen Singel een paar uitheemsche geel en groen gekleurde vogels rondvliegen op parkieten gelykende doch grooter van stuk Zy doen veel schade aan de beate vruchten en laten een onaangenaam krijsoheud geluid hooren Waarschgnlyk zyn 26 ergens uit een volière ontvlucht Bg de Ned Herv Kerk te Gouderak is beroepen ds D Boonstra rnstend predikant te Utrecht Naar wg vernemen zal er deze week te Schoonhoven een afdeeling van het N O G worden opgericht O E t ÜDiLLErOK TT 12 Naar het Hoogduünk XX 78 irKerat moet gg my eene grondig ovor don ouderdom van onze familie iDliohten Heden ochtend kwam er zoo n eileridder in het café die beweerde dat York een geheel nieuwe adel waa Verder kwam het verhaal niet oompie werd rood ala eon kalkoonscha haan en maakto eon beweging alsof hy zgo neuf uit woede naar de keel wilde vliegen ffNiauwe adel I De Yorks van nieuwen adel Dien vont Eult gij uitdagen Adalbert uitdagen zeg ik hobt ge verstaan Dat spreekt van zelf oompie maar oerst moet ik hem toch grondig te woord staan Zie eens het iaterosaeort mij zelf zoo verbazend hoe oud uw familie eigonlyk is on do beete wereld weet da gU hiervan nanwkeurig op do hoogte zijt das irik ben ook geheel op de hoogte myn jongen Het gorimpolde gezicht helderde op de vorst irad roet glinsterende oogjoa nog een schrede nader en tikte zjjn neef bi elk woord uadrukkelijk op de borst met zijn vinger die reetls lang door den top vau zyn dikwijls gewoaschen handschoen was komen kyk n 8telt gg daar dus belang in hè Nu dan zal ik jo eens meenemen naar mijn archief dnn kunt ge n overtuigen dat onze familie die van don eohtau oadn tak York ii Bngehnhe afkomst Pur race In de zitting der Arr Rechtbank te Kotterdam werd o ft veroordeeld J J A achepenjager alhier bekl van mishandeling tot 4 maanden gevangenisstraf Nog had zich te verantwoorden A H V oud 20 jaar melkboer te Gouda bekl van op 7 Juni 1893 te Gouda Jan Vry boomkweeker uit Boskoop te hebben geslagen Het O M eiachte 15 boote Uitspraken over 8 dagen Volgens den Haagsehen correspondent van de tN Gron Ct zou er na een paar weken Tan algemeen debat over de kieswetten een voorstel te wachten zyn niet enkel van liberalen of anti liberalen maar van voor en tegenstanders om de alsdan zeker reeds ingekomen amendementen van groot gewicht ter fine van nader onderzoek naar de afdeelingen te verzenden Op die wyze zou men tegen half Augustus de behandeling staken en een nader schriftelp overleg met de Hegeering uitlokken teneinde in t begin der nieuwe zitting dö discussie te hervatten en de qoaestie tot een oplossing te brengen Blijkens het pas verschenen jaarverslag van de bevindingen en handelingen van het veeartsenykundig sLaatstoezicht over 1891 bedroeg het getal personen bevoegd tot uitoefening der veeartaenijkundige praktyk een totnal van42l Onder dezen komen echter voor 224 empiristen terwjjl in Nederland slechts 179 veeartsen wetenschappciyke opleiding genoten hebbeu d w z die kracliJtens een afgelegd examen hunne bevoegdheid tot uitoefening der praktyk verkregen hebben In de drukkerij der Amersfoortsche Crt kwam Maand avond zekere heer S officier der schuttery met een schuttersgeweer gewapend binnen blykbaar met het doel om den uitgever van bovengenoemd blad met bet meegebrachte wapen te tuchtigen Tusschen beide mannen schynt een ernstig geschil gerezen te zyn tenminste vroeger heeft de heer S den uitgever ook al bedreigd en was het noodig dat de politie hem beschermde Van de toegedachte tuchtiging kwam Maandagavond ook niet veel terecht den aohutterofficier werd door de knechts der drukker het geweer ontnomen en de man werd de deur uitgezet Toon de politie op kwam dagen stormde S nogmaals binnen doch werd toen achter slot gebracht Het geval baarde heel wat opzien By een militairen marach van het garnizoen te Breda bleven dezer dagen wegens het warme zeg ik je zoo zuiver volbloed als de raeesto gekroonde hoofden hèP Belachelijk nla iemand wil beweroc dat de familie pas in bet jaar 1840 den voratentitel hoeft gekregen niets dan vuige laster infame nijd hèP Hovenklingen legde z n handen op den rug en gaf zijn nicht en mevrouw von Nennderscheidt een wenk om zioh langzaam te verwijderen Natuurlijk oompie van de Yorks wordt immers die beroemde gOBohiedeuiB met Noach verteld Die gesohiedenis met Noach welke gesohie denis hèP ff Wel toen Noach zioh juist had ingescheept zag bij plotseling iemand met inspanning van al zijn krachten achter de ark aanroeien Het was een bediende in Yorksche livrei die hem een pakket akten tooreikte Ah monsieurl Ah s il vous plnit monsieur I Sauvez les papiera de Ja noble familie du Pfinoe York 1 Maria Louize on Anny Sodermann hielden om beurten de mof voor den mond de oude erfoom echter scheen erg in zjjn nopjea en knikte met eou gemengd gevoel van goedkeuring en verachting r Belachelijk too n geschtedenial hè P Ik weel nog geheel andere familie tradities veel geloofwaardiger nog ofachooQ die ook uit nijd worden aangevallen Daar in Engoland ia 000 oude stamboom der York s gevonden een uitstekende oude stamboom Aan den wortel daarvan stond te lezon Homus Yorkus principe 1 daarboven Homna Yorkua principe II on weer oen regel hoogor Momud Yorkus IH Zoowat in den tijd van dien Yorkua III heeft Ood de wereld gosohapen Nou Adalbert s hand bewoog zich boe langer hoe hef wedur de hellt dor soldaten achter Naar aanleiding daarvan heeft dr Kühne officier van gezondheid Ie kl te Breda aan den minister van oorlog een request gericht waarin hj verklaart dat voor den infauterist niet deagen lo de zware schako 2o het riematelael 3o de zware bepakking dat daardoor in oorlogstijd de soldaten in massa zullen achterbleven en deze bepakking zullen wegwerpen Hy wenscht daarom dat de schako veel lichter zal worden en de handschoenen zullen vervallen voorts wil hg den ransel doen vervallen en de achtertasch doen vervoeren met sportkarren Aan een Belgische jonge dame de 22 jarigc Gravin Emilie de Caraman is de onderscheiding van het Burgerkruis Ie klasse verleend wegens het reddou van een menachenlevejfti Zy zag voor een venster van het kasteel Beaumont staande een vrouw wier kleederen in brand stonden een huis nitloopen Zouder zich te bedenken was zy met dekens toegesneltj en had zy spoedig de vlammen gebluscht Dfl vrouw werd daarna door haar veviaorgd en herstelde van haar wonden Het is voor die kloeke daad dat nu de Gravin vereerd is met het Burgerkruis Een schipper en een veerman hebben den inwoners der gemeente Oijen eens laten zien hoe gering de waterstand inde rivier deMaa aldaar is Met hgoge waterlaarzen hebbenze de Maat van den linker tot den rechteroever doorwaad en passant een kaartje gelegd on een glas bier gedronken aau eeu tafeltje geplaatst on natuurlyk door ankertjes bevestigd midden in het vaarwater t Was wezenlijk iets verrassends die twee lui daar t zien zitten midden in de rivier waar nog voor eenige weken de raderen der stoombooten het water schuimend eu bruisend deden weg t spatten i Te Arnhem hebben Zondag Mevr SchookHaver en Mr P J Troelatra beiden uit Amsterdam in het Loge gebouw het woord gevoerd on gjMi aganda te maken voor de ojï 23 dezer te Amsterdam en te s Graveuhage te houden meetinVs voor het algemeen kies en stemrecht Mevr i Jrong aan op algemeen kieaen stemrecht ook voor de vrouw en op beter onderwya ook voor de meisjes De Heer Troelstra kwam op voor de sociaaldemocraten Hy beweerde dat deze niet zooals z i ten onrechte uit de Zwolsché motie was begrepen de bestaande maatschappy met geweld willen het onderst boven keereu maar slechts wanneer men den wettigen tiger in teekoDspraak en daarbij verzekerde bg opgewonden g i Is van belang zeer geloofwaardig oompie I De dames echier vnrwijdurden zich resrhaastig en zagen er uit alsof zij zóó in een hoestbui Eoudeu blijven oDie goede Adalbert 1 zeide Anny getroffen yMét dezen kunstgreep offert hij zioh zoo dikwijls voqrons op I Nu zal bij zich den geheelen stamboom van voron af aau nog eens laten vertellen en na een half uur zal oom boter gestemd zgn en inviteert hei nop een kop pepermuntthec PopermunttheeP Ja dat laat hü als onkruid op zijn land grooion en drinkt met zijn ouden knecht jaar ia jaar u t niet andere I 1 rMaar zonder auiker t violen lachend een pai r jonge dames en ofHcteron in I Natuurlijk 1 Ën mot het spek dat hij om ztin hals doet als hij verkouden ia braadt hg zgn geheele vloeschvoorraad voor maaudeu lang Foei mgnbeor von Diersdorff I Daar komt Hovonkliugen al terug I I ffLoagebrokon Adalbert zijt ge nu roods vrij P Mensch hoe bobt gij dat aaugelogd P De jonge marir eofhoier lachte seer behagetgk Zgn Hoogheid kwam mij te hulp die houdt er ook veel van om eon grapje met oompio to maken Wij hebben om een dubbeltje gewed uf men in oon uur vau hior naar den fazantentuin kan loopun Haha kostelijk 1 1 Natuurlijk gaat de oude erop iu en zal met glans winnen want in zgn g ver zal hij gaan hollen en is op zijn hoogst in een half uur au bot oiad wüg aar hervormiugon voor hen ulsliiit den weg van het geweld moeten volgen Voorts bestreed hy de tactiek der radicalen Toch zonden zeide spr de sociaal democraten het ontwerpTak aa inemen omdat het tot Grondwetsherziening leidt en deze kan brengen tot algemeen kies en stemrecht Ofschoon er in de pers sedert eenigen tyd reeds sprake van was kwam het bericht in de Staats Ct waarby den Gonv Gen van N Indië mr C Pgnacker Hordyk eervol ontslag wordt verleend ala Landvoogd toch onverwacht en meer nog zal de benoeming van jhr C H A van der W ck tot zyn opvolger velen Itebben verrast Na toch sedert April 1891 tweemalen uit Indië uaar het moederland te zyn teruggekeerd waarheen hy zich in het begin van dit jaar eerst begaf als commissaris der Pakket vaartMaatschappij dacht bgna niemand dat hy nauwelijks den voet weder aan wal te hebben gezet weder zou worden aangezocht om in InsuUnde de hoogste waardigheid te gaan bekleeden Toch mag dit geen verwondering baren en veeleer gelden als een bewya dat de Regeering terdege zocht naar den meest geschikten opvolger voor mr Pynacker Hordyk Het oogenblik om diens bestuurshandelingen te beoordeelen is thans nog evenmin gekomen ala dat om met zekerheid voorspellingen te Wfi eu nopens hetgeen voor Nederland en Indië van den nieuwen Gouverneur Generaal is te verwachten Dit echter staat vast dat de RegeeriUg H M de Koningin Rogentea een Landvoogd deed benoemen die bekend staat als een man van groote werkkracht van njke gaven tot in de minste byKonderbeid bekend met de uoodeu en belangen van Indië Jhr Carel Herman Aart Van der Wijck werd te Amboioa den 29n Maart 1840 uit het huwelyk van jhr mr H 0 Van der Wijck en vrouwe M 8 L De Koek van Leeuwen geboren Zijn ouders zonden den jongeling tot voltooiing zyner studiën naar Nederland en te Delft stond hy reeds als een vlugge geest bekend Uan 27n Juli 1863 tot ambtenaar 2e kl by den burgetyken dienst in N Indië benoemd werd hy daar aangekomen dadelyk ter beschikking gesteld van den algemeenen secretaris en in vyf jaren dool iep hy al de lagere rangen van den ambtenaars stand totdat hy 14 Dec 1868 tot secretaris van de residentie Batavia werd aangesteM Den 27n Jan 1873 tot assistent resident van Soerakarta en den 5n Mei 1876 tot asa res van Bnitenzorg benoemd klom hjj den 7n Maart 1880 punt Een luid gelach I Prins Maximiliaan komt rei enoegd lachend nader eu klopte zijn adjudant tevens ijn vriend op den schouder ffDe bsau is vrg mgn hoeren I Voor den prijs van een zilverling kocht ik den vredo en een aangenamen aanblik van de godonallee Nu zulten wij eeu kostelijkcn grap bobbon als ik me houd of ik de zaak vergeten ben en den uitslag der weddenschap aoht dagen lacg ignoroor ïk ben overtuigd dat de vorst zich ongerust zal maken over zgn dubbeltje en zich uit angat da cholera op het lijf halen I Zuodra de muziek ophield eu de Groothertogelijko familie afscheid had genomen bood baron von Nennderscheidt eenigszina haastig zijn vrouw den arm aan Goaeck wilde zich alsof dit van zelf sjirak als dagelijksobe diacbgeuoot bij hen aansluiten maar Olivier gaf hem zeer vriendschappelijk de hand eu l hoopte hem s avonds in het paleis van den Groothertog te zien Ook von Diersdorf die in afwachtende houding afscheid nam kraeg geen uitnoodiging voor het diner en draaide zich tamelijk geindignecrd om MariaLouize die koude ongenaakbare sohoone had hel geweldig bij hom verkorven sedert ij bet bleoko vosaeugozicbt van het begin af aan met neerzin sleohts een blik bad waardig gekeurd O gij goedvoelende engel had Goeeok lachend gezegd toen zij hem haar afkeer van dien zoetelijken pbrasenmaker had medegedeeld ffWien hebt gij van middag uitgoooodigd Olivier vroeg Maria Louize tobn zij het park doorgingen