Goudsche Courant, donderdag 20 juli 1893

8 61 4 47 6 83 10 08 S 40 6 46 6 36 11 10 3 66 6 6 60 11 86 9 Of HuoHlen AUta Ie 11 Zoüierdlehst 1893 Aanscvangcii 1 Md Tijd van Greenwlcli r nun tl BOT birectc SpoorwegvcrbiDding met GOUDA + 0 11 48 9 87 9 60 9 80 10 EottenUra 6 B O Oapello 5 10 6 13 Nieuworkerk 5 19 8 21 Hoorilnicbt 6 86 1 Goud 6 38 8 35 Q O II D A n R N H A A 0 Goud 7 30 8 40 9 04 9 47 10 49 IS U 12 31 l Ol 1 87 3 S9 3 45 4 45 5 35 5 69 7 13 8 25 9 i8 10 45 UJl U Zo rM 7 43 8 62 U Ol I IS 4 67 6 11 50 Z Ze8W 7 619 01 11 10 1 23 5 08 6 20 9 59 VoorI 8 03 9 1 1 11 22 1 34 6 30 6 3 10 11 Hagii 8 089 18 9 34 10 07 11 37 U U U 51 1 39 1 67 3 66 4 16 5 25 5 55 6 37 7 43 8 55 10 1611 16 ll 40 12 lj ilti a 16 luni lol IS Sentrmlwr O O I D A UTRECHT 5 36 1 6 40 7 65 8 09ii3 3l 10 19 oil 13 48 2 23 3 18 4 16 4 47 6 83 8 017 46 8 38 10 08 10 38 11 14 8 37 5 37 7 69 10 22 11 89 8 46 5 05 6 45 8 07 10 88 Haraelon 6 06 7 U 8 41 11 30 2 63 8 16 6 56 8 14 10 38 Utrgoht 6 18 7 28 8 88 8 41 9 10 61 11 60 1 20 3 08 3 60 4 48 5 89 6 816 36 8 28 9 10 10 68 11 10 O O U 1 A A M S T K 11 U A M 8 31 10 06 11 18 119 10 10 66 18 19 1 9 89 11 10 18 84 1 10 tot resident op m atoml eerst aan t hoofd der residentie Tega daarna sedert 4 Junï 1884 van de residentie Soerabaja Den 7n Moi 1888 tot lid en don 8 Mei 1889 tot vice pre dent van den B ad van Ned Indië verheven Icref hy 4 April 1B9I alzoo na 28 jarigen dienst zgn eervol ontslag en keerde naar Holland terag om zooals wy rflcdii aanstipten reeds spoedig den nieuwen Pftkketvaartdienst in onze koloniën to gaan regelen Thans is hem een veel belangryker taak weggelegd die we hopen dat de nog krachtige en werkzame man ten aegen voor Indië dat hem lief is en ten nntto ook van het vaderland zal mogenj vervullen Vermelden wy volledigheidshajLe dat jhrVan der Wyck in Indië vooraiwer was vau het Centraal Comité van het Rowe Kruia en als zoodanig zich i ok als eeu ma van grooto humaniteit deed kannen In 1883 werd hg ala zoodanig ot ridder der orde van den Nederlandschen I Miw benoemd Punten van beschrijving voonde 57e al Vergadering der Holl Mnatschapn yan land 15 8qp al boaw die gehouden zal worde tember te Amsterdam rkzftarahe ï Mededeeling omtrent de w Tan den zuivelcon lent in de p Holland J fj ruüge or nu jl Hollahdé hfi lo ii I Alat lander Verslag omj rent de ondgHinge br pd4verzekering der lieden vim d 1 1 Maatachappy van landbouw Rekening flan het origdj n begroo ingToor het volgend § a r Voorst llerij der afdeeliii de afdeeling Aifen Oudshoorn veen De afdeoling spreekt den wensch uit dat van regeeiimttwege weltelgke bepalingen worden getroffeffijtor bestrijding der tuberculose by het rftöfliilfe io dien zin dftt vee ftaji bovenvermeldö ziekte lijderide bevonden vAij rykiwege worde ïgemaakt ei de Tollb waaroe daarvan aan den Wgenaar worde Vergoed b Van de ftfdeeling Hoiitryk en Polftncn Ten einde de gelegenheid t geven tot het TBrkrygen vak oede zaaizaden worden doorjlhet hoofdbffltuur janrlyks t ee zdaizadeflA keuringen niogeschroven een in het voorjaarvoor zomergewasseD en de andere in delierfatvoor wintergewaasen 1 Üeze keuriijgon worden elk zoowel te AfflBterdam Als te Rotterdam gehouden op of i a de onmiddellijke unbybeid van de korenbeurs Ter bevordering der inzendingen ziiUeli eenigo gepaste geldelyke bekroningen voor de beste monsters beschikbaar worden gesteld 200 itüodig uit de kas der Maatschappij en aan don uitslag der keuringen publiciteit gegeven in het Landbouw Weekblad c Van de aWeeliug Leiden en omstreken De afdeeling van oordeel zynde dat de totdusver gevolgde wyze van beoordeeling op dealgemeene tentoonstelling der Maatschappy nietaan het doel beantwoordt stelt voor om tebesluiten a dat de beoordeeliug op de algemeenetentoonstelling der Maatbckappy voortaan zalplaats hebhen volgens een speciaal daarvoorop te maken reglement b in dat reglement o a te bepalen dat by de beoordeeliug gevolgd zal worden hetpuntenstelsel 0 het hoofdbestuur uit te noodigen één oF meer commission te benoemen om de uitvoering van dit denkbeeld voor te bereiden d Van de afdeeling MedëmbUk en Omstreken De algemeene vergadering van deHollandsche Maatschappy van landbouw spreektde weusch iykhoid uit dat tot de oprichtingvan een Staatshypotheekbank worde overgegaanen noodigt het hoofdbestuur uit dat denkbeeldmet alle hem ten dienste staande middelen tebevorderen 8 35 8 42 M 8 56 a 06 7 S6 7 32 7 S9 7 10 7 55 Gouda 6 9 1 Moonlreofat n Niouwerkerk Cnpello Rotl6rd m 7 Alleeu up Zon GoudA Oudeit Wosrden 6 60 0 64 6 69 7 03 8 18 6 40 7 5 8 14 Uouda AmvterdaiQ Wp AmBtdrdam Ü S e Van de afdeeling Waddingsveen Zevenhuizen en Omstreken De afdeeling stelt voor ssoo dit Toor de algemeene vergadering noggeen gunstig resultaat heeft opgeleverd hetadres der afdeeling Leiden en Omstreken overhet monden klauwzeer in behandeling te V Voorstel van het hoofdbestuur Het hoofdbestuur acht het wenschelyk anii de r cering een verzoek te richten om afschaffing van den vleeschaccyns te verkrygcn Onbillyk m het toch genoemd worden dat by invoer van vleesch 6 wordt geheven terwyl by het slachten van vee daarvoor lOj moet worden betaald en dan de waarde van het geheele dier moet worden aangegeven zoodat die belasting ook v n beenderen en ander afval moet worden betaald VI Voorstel tot het aannemen van j ledenvan verdiensten enz VII Bepaling van de plaats en de maand voor de jaarlyksche al meene vergadering in 1894 in Zuid Holland i Vni Benoeming vïiyi een voorzitter der Maatschappy uit Znid olUnd in de plaats van den heer Hermam F Bultman die mi l 31 Decejinber moet aftMlen Benoeming van ieen lid vanhethoofdbestuujjiit NoordHoUaild in de plaats van denheer Iftl Waller die met 31 December moitiaftredenl Benoeming van zes afgevaardig len entwee afgMaardigdenplaatsvervangers by het Ned Ijan M oow coraité drie a givaardigden eiieen plaitsjervangi uW Noord oUt o en dri afgevaard den ed een plaatsvotv i ger uit ZuidHolland f i T Benoeming van een lid ïder flnancieolicomnlissiei in de plaats van dei helr K Cznde Boer dié Volgens den roosteij oct af truien Voordracht vfth het JUoofdbes Uur doheeren jhr inr W G Dedel Ue Amst rïjam H Hk ivan Vyaveren IIz tel Hiilegpmj V i C I Zaaye te rfotterdam l J f f Omtrent de behandiüng der kuswf in de tweede kamei schrijft ie Han iBch con eépondent vaii de VN Gr f Op één punt sehyntimen i g mlkomen jin het onzekere te verkeeffen ril ften opzichtevaii hot standpunt door de R eering imi te nem n tegenover de zeer zeker te v rwacjlten ingi pende amendementen Volgens sonfmigen zon do heer Tak niet bereid zijn tot eenïge concessie en vastbesloten zich tegenove r elk amendement van prineipiëelert aard schrap te zetten met de portefeuille in de hand Anderen daarentegen beweren dat iet zoo nvaart niet loopen zal ook door de wyze waaróphet debat vermoedeiyk zal worden gevOetd Men zou ni na een paar weken vau algemeendebat een voorstel krygen niet enkel van libpralen of anti libaralen maar van voor entegenstanders om de alsdan zeker reeds ingekomen amenj ementen van groot gewicht tisrfine van nader onderzoek naar de afdeelinglÈUte verzenden Op die wyze zou men teg nhalf Augustus de behandeling staken en eipnnader schriftelyk oyerleg met de Regeeri guitlokken teneinde in tbegin der uien We zetting do discussie te hervatten en de quaestietot een oplossing te brengen Inderdaad zhuiets dergeiyics misschien ter voorkoming vpnaen deraillement € niet zoo verwerpelyk zyn Doch ik deel u hier slechts mee wat er nnen dan in de politieke kringen uitlokt Ënomdat ik nu toch eenmaal op dien weg beuwil ik er wel byvoegen dat men al gevolgtrekkingen heeft gemaakt uit de gesprekken die by de jongste samenkomst van onze EersteKamer zyn gevoerd gevolgtrekkingen die deTweede Kamer nog te meer dienen doen 1 tewaken tegen de onveranderde aanneming 4erontwerpenTak waarvoor zoo verzekerdeeen leider in onzen senaat zeker geen meerderheid in dien tak der vertegenwoordigibgware te vinden Ëen der te Amsterdam by gel enbeid ergemeenteraadsverkiezingen uitgegeven bladeb cbevat de volgende advertentie 13 18 10 56 II oa 11 09 11 16 11 86 i ia 1 19 t SS 1 88 11 O T T E l D A 9 51 0 23 10 38 10 38 10 46 10 52 8 18 10 03 10 11 t Goede vertegenwoordigers zyn in den gemeenteraad even noodig als goed brood in de huishouding Wy wenscheit daarom den kiesvereenigingen met hare goede vertegenwoordigers evenveel succes als wy met ons melkbrqod hebben de jong geplante poten direct gaan besmeren met een flinke katkstreek Ik was verblyd dat ik dan toch door myn critiek eenige baat aangebracht had Ik denk onder myn schryven Waren nu alle menschen zoo verstandig dat ze eenp na gingen speuren of ook by hen geen oorzaken lagen waardoor huik achteruitgang bewerkt wordt dan zou er zeker zeer veel zyn wat beter kon worden De vraag hoe kom ik van myn heremoea van myn wilde uien en van myn bent af is reeds een vraag die niet zou gedaan Worden als men tijdig de Veldpost bod geleezen Daarin zou deïe vra reeds lang beantwbordzyn Eeu arbeider moest eenigen tyd geleden gaan werken by een fan Iielid van zyn Imas zoodra de arbeider by dat lid n het landwas maakte de arbeider de aanmerking 1 datzyn land vol met bent zat Wat 7egt de boer bent bent Wat isbent De arbeider stond verbaasd dat ezeman niet wist wat bent was De arbeider toonde den man aan wat sdhadelyke woekerplant bent is Welnu zégj deboer wat moet ik daar min doen Wel s egtde aibeidef wat n aan stekels doet ma nook aan Ijeijt doen en ook aan heremoes enoolf aan meg maar niet rusten voor ze er allen uft tyn 3n uu heeft de boer niets geen onkruid mem in zyn land Maar gaat toch zelfer heen m te zien ot het volk het onkruid goed opzoekt Zeer vele boeren zyn meer invergaderlafeen dan op hun land komen laatthuis enl slapen des middags te lang Niet omjtdaar aa imerkma öp te maken gansch niet feen menfich moeiy zyn laap hebben Maar jmy 7J tó boeren bekend die molen meester zyn lid w schoolcommissie wethc der secretaris van Ja ik weet niet hoe veel posten zy wel heblien en die in geen drie jaar h in land bezdfititen als by het melken voor in de bbcht Ja een die zelfs niet eens wist dat d 40 pramen bagger met mest doorwerkt die rileda 3 jaar Ifcg uit te droogen en nog J niet j rer t land gewerkt was Ja zoudt gfydenken dat zulke toestanden een mensch niet doen spreken lederi die het Vrel meent met den boekenstand zal peggen dat de boer meer 01 nu mooieu tentwageu m r om zyn mboiejlilbury meer pm zyn mooie karos denkt dan om zyn land Een boer heeft slechts een rytuig noodig en nu heeft hy soms een schuur volstaan veelal n slechte boerewagen en slechte karren maar een pnike kap of tentwagen Dat een rentmeester of landheer een indruk krygt van den boer zyn welvaart is waarlyk niet te verwonderen Maar er is nog meer Een flinke boer zal steeds bedacht zyn om wanneer ji y aat melken niet te roofcen opdat hy wifect zou kunnen proeven of er aan deze of gene koe zyn melk soms ook leen wansmaak is Maar boeren die onbedaol t zyn zitten soms rookende onder de koe Het ware te wenschen dat een boer op geen 10 20 gulden huur zag voor een goede melker Waarlyk het zou tot zyn voordeel zyn Helaas hoe dikwyls is 1e boer met vrouwlief uit zoodat hy zelf van het melken niets ziet en dan gaat het melken met een kleiner persoon of een melker wordt aangenomen Een flinke boer ia melktyd te thuis een flinke boerin is roomtyd in de kelder Hoe menigmaal geeft de boerin voor een nietswaardige visite het roomen over aan de ongeleerde meid boeveel kostbaars gaat hierdoor niet weg hoe weinig notitie neemt een boer van zyn roomstar en van zijn karn ofschoon hy zeer goed weet dat zijn moeder beter zuivel maakte zoekt hy de oorzaak niet op Ofschoon ik ook boeren ken die roomstar en kaam en vloot en tonnen ondercoeken Een practische boerin heeft er een groote afkeer van dat er steenkolen onder het fornuis gestookt worden omdat gaslucht zeer nadeeling voov t zuivel is en zy staat nimmer toe dat alle werk op de boenhoek Jilaats heeft om reden dat de atmosfeer door de zure wei en melk boderfelyk is Te Amsterdam werd een strooibiljet aan dehuizen afgegeven dut brieve Ineft gehtwl hetuiterlyk van een belastingbiljet met het stadswapen opgaaf van aanslag aanwyzing vanbetaling enz Aan den lezer wordt op dekeerzijde dieta gemaakt dat bij Raadsb luitvan 24 Moi jl een byzondere belastingverordening c ia vastgesteld en Wt l wegens de overichryding der koateji van den bonw vanhet Wilhelminagasthnis de installatie va ri gemeld gasthuis en de belooningen toe te kannenaan het hoeder personeel der afd Publi eWerken Daardoor zou aan de rj min der begrooting voor u ji aven voor het jaar 1893 benoodigd te kor j komen een som vandrie millioen zeven honderd vyftig duizendgulden t en om dit bedrag te vinden zoudennu 10 opcenten op de hoofdeommen der plaaj aeiyke belastingen naar het inkomen opcentenop de personeele belasting op het strmtgelden op het vergunningsrecht worden geneven Dat is nutuuriyk zegt het Hbladt onzin of een grap Maar toch eeh gevaariykegrap omdat menigeen er in kan loopen Vanongeveer 5 ton overschryding der bouw eni natal latiekosten van het nieuwe gasthuis wordtS millioen gemaakt De verfcooging vanjaarwedden by publieke werken etreft slechtslö a 6 XK en de peraonea die by den gastluisbouw zyn betrokken staan daar uiten Als 10 opcenten in dj emeenteiyke belastingen 3 millioen moetenipbrengen dan zouden die belastii tgen in hoofd1 iom 37Vs millioen moeten bedragen Dat isi ok weder misleiding zij bedragen ongeveer 4 illioeUf Op het belastingbiljet is een spm n f 36 667i in driiklettérf in vtild ttl bedimg der in die j e Éfera belastiijfe zo te betajen zön voor den J itingschulaige iiDen etinvoudigen bm erMi geen tyd of gelegenheicjjjiheeftpit juist w nis wordt aldus een dchril op het lyf agd ï I l dajt fraais geschiedd oiri de candidat n te be elen van Amstolfi Mid Uenstahd tSempervirensc wordt gowaarschnwd l 1 het koopeu van Acopitunli iqonnikskMpen een bloem die nogal inl den smaakscMynt te vallen Do giftige eigenschappendezer plant nmken hnnr allerminst t e8chikttot vorkoopen vooral in gezinnen waar kinderen zyn I 4 De Standaard bevat A volgende onderde ingez stukken Mag ik nog een kleine suimte vragen in uw geacht orgaan voor een jlintwoord aan de verschillende inzenders Allereerst myn dank aan den boer Verkuil voor de moeite die hy zich wilde getroosten 2Bd toonde duidelijk de noodzakelijkheid aan om de b er over het land te brengen juist op een wys zoo als ik wensohte dat dit plaats zou hebben Dat een leerling van zyn vader het verder bracht dan een leerling van de landbouwschool dat is niet te verwonderen Als een leerling van de landbouwschool het ora et labora niet in practyk brengt dan gaat zulk een leerling zijn meesters beschamen My zyn evenwel gewezen boeren bekend die om al de theorie hebben gelachen en reeds lang uitgeboerd zyn 5 TT Bil DA M 1 84 3 42 9 36 B 42 9 4 g 5i 10 06 4 50 4 57 5 04 5 11 5 20 6 22 6 56 7 10 6 03 6 10 6 17 6 26 11 36 8 10 8 40 4 30 7 30 6 411 1 44 4 MnODDA 6 86 4 46 4 65 6 03 6 0 6 16 11 50 13 20 7 07 7 17 7 24 7 31 7 37 1 45 1 56 3 02 2 09 2 16 6 65 8 30 10 18 08 12 s Hngo 5 62 7 Voorb 6 68 2 ü twn l0 2o H6 ig 4 40 4 08 D K N II A A I 2 48 3 10 U K N 11 A A U fi O IMI A 0 7 43 9 88 9 4610 19 11 33 12 16 1 43 2 16 8 45 3 43 4 15 4 48 5 31 7 04 8 05 9 30 10 10 1 48 4 48 7 10 3 6 10 46 De landbouwerszoon te K spreekt openlyk zyn dank uit maar zegt dat er nog een waarheid achter de waarheid is Welnu de landbouwerszoon noemt dnn ook die waarheid en die is sommige boerinnen konden wel wat beter hun werk verrichten t Was zeker goed geweest als onze vriend maar eens wat opgenoemd had Maar daar ZEd dat niet deed zal ik zoo vry zyn om nog van eenige zaken te spreken Maar eerst nog onze derde schryver Ook deze erkende dat zeer veel boereu het landbouworgaan niet begrypen Wat ZEd verder over vuil vet enz spreekt behoort niet tot ons opstel Mynschryven had ten doel om er op te wyzen wat een boer doen kon en doen moest ter bevordering van zyn eigen welzyn Enkelen hebben my beter b repen en hebben dan ook ofschoon wèï wat laat 9 45 03 lO St Z üomirO lO 10 37 8 6 33 9 4 2o H6 IB 10 46 3 09 6 0 7 31 Gnuda 6 30 7 60 8 13 9 68 10 16 10 67 12 03 13 45 2 20 3 46 3 15 4 13 4 43 6 80 5 51 7 48 8 36 lO t II T R B c a T r OUD Utrecht 06 33 7 60 9 9 64 11 34 12 03 18 50 S eo 3 3 63 4 43 6 03 6 36 i7 48 8 09 8 60 10 07 10 64 Harmclen 6 48 S 04 10 08 11 30 3 20 4 07 6 01 6 18 9 06 WoorJon 6 63 8 11 10 15 g 13 34 4 16 5 38 9 1110 84 üudowaler 7 07 8 19 10 23 18 42 4 24 6 40 9 1 Gouda 7 80 3 32 9 34 10 86 18 06 12 65 1 22 3 87 3 40 4 37 6 80 5 68 7 08 8 20 8 419 3310 4011 86 IMSTÜBDA M OOUD A 4 10 4 36 7 86 9 66 4 26 4 40 7 40 10 80 6 80 6 68 a si n ot Amsterdam CS 7 55 9 40 ll lO 11 27 3 30 Amsterdam Wp 5 50 8 10 9 66 11 26 11 48 8 46 Goud 7 80 8 69 10 44 13 16 18 66 3 40 KluM Stopt Womlsg t Woetdea Daar staat in den Bybel die zyn land bouwt zal met brood verzadigd worden Als die boerin daar op let dan zal ze minder lust lifebben in het van huis gaan en meer attentie aan haar werk schenken Zeer ho geachte redactie al deze dingen werken mede ter bevordering van den ondergang van den boer Waar is het evenwel dat er landheeren zyn die de woning waar ze jnarlyks honderden van trekkenJaten vervallen Maar even goed ia het waan dat zeer veel boeren om elke beuzeling naar den rentmeester of den landheer gaan en even goed is het waar dat er rentmeesters zyn die het nooit kunnen verhelen dat ze liever aan de woning van A loten werken dan aan die van B De rentmeesters zien het wel hoe het byA er uit2i t op de werf hoe het snylea vanden berg ueden is by A en hoe slordighet hooi by B uit den berg hangt De rentmeester ziet het zeer goed hoe by B reeds 3 ik 4 jaar een oude bergroe ligt te rotten of wat anders ligt te verteren terwyl by A allesnet by de takkenschelft ligt Die rentmeesterzegt het openlyk voor die B doe ik nietsterwyl A alles krijgt wat hy vraagt By A slnan steede in den winter alle vlonders schoon terwyt by B alles nog met mest en klei zit By A ziet men om den tuin een nette Aïigustrura by 3 kruipen kippen n biggen doorde vervallen rietmat Hboggeajftite Redactie duizend en een slordigheden die nadeel aanbrengen kunnen nog opgenoemd worden maar nu genoeg En na U Rooggeachte Redactie myn dank gebracht te hebben noem ik my uw dankbare Vbeitas Baltenlandsch Ovtirzlcht De Reicbaanzeifj r behelpt eene kabinotsorder aan den Rykskanselier waarin de keizer zyne blyde voldoening uitspreekt over de aanneming der voorstellen tot legerhervorming welker totstandkoming naast den vaderlandalievenden steun des volks bovenal aan den Ryksfcanselier te danken is Deze toch heeft met de zaakkennis van een vakman en den scherpen blik van een staatsman door zyne toewyding en yver de legerhervorming tot een goed einde gebracht De keizer brengt hem daarvoor zyn hartgrondigen dank en hoopt dat de onschatbare diensten des rykskanseliers nog lang voor keizer en vaderland behouden mogen blyven Duitschland kan thans overtuigd zijn dat zyn gebied t en alle aanvallen is beschermd Bchrjjft e Standard diealtyd voor de Duitsche l rwet is geweest Reeds wyzen de Russische bladen zooals Novosti en Novoje Vreyniat er op dat het gevolg van de aanneming der legerwet aal zyn een vermeerdering der Russische en Fransche strydkrachten MiBBohieu zegt de Standard is dit voor Rusland juist maar de macht van het Russische leger is gelukkig niet in evenredigheid met zyn grootte Wat Frankryk betreft er is voldoende reden om aan te nemen dat zyn leger niet meer kan worden uitgebreid Het is groot en sterk maar waarschynlyk zal het niet grooter en sterker worden De bevolking van Frankryk blyft stationair en dreigt zelfs te zullen achter uitgaan en hierdoor is het land tegenover Duitschland in het nadeel Het resultaat van de aanneming der legerwet is das nu dat Duitschland wat de grootte van het leger betreft met Frankryk gelyk komt te slaan terwyl het een zeker zedeiyk overwicht het gevolg van grooter prestige en beter discipline bly behouden A1b wy moesten gelooven dat de beslissing van den Duitschen Ryksdag het uitbreken van een Enropeeschen o log kon verhaasten zouden wy haar diep betreuren maar wy zyn overtuigd dat het meest strikte vertrouwen mag bestaan in de vredelievende politiek en de vredelievende bedoelingen van Duitschland en een krachtig gewapend Duitschland beteekent voor Enropa den vrede Te Weeneu en te Rome is de aanneming der legerwet mèt levendige voldoening vernomen Italië en Oostenryk moeten er door overtuigd zyn dat zy in Duitschland een zeer betrouwbaren bondgenoot bezitten hetgeen hen er toe zal leiden nc krachtiger aaneengesloten te blyven dan te voren Intasachen moeten de Engelschen niet vergeten dat door versterking der militaire macht van Duitschland en van de triple alliantie ndodKakelijkerwyze de ambitie van Frankryk en Rusland zich op meer verv derde gebieden moet rtohteo Ala men den Ryn niet kan overtrekken krygen de Menam en de Mekong des te grooter aantrekkingekracht Het is ons dttè geraden in Azië blyken te geven van even groote voorzichtigheid als Duitschland in Europa heeft getoond Naar de Soir bericht heeft de Fransche regeering aan het iameesche gouvernement een nltimatnm gezonden Volgena de Figaro zou in dit altinatum het volgenne geëisolit worden Afstand aan Frankryk van den linkeroeverder Mekong van het punt waar zy China verlaat tot Kratieh dat aan Frankryk behoorten tegenwoordig het grenspunt tusschen Kam bodja en Siam vormt i Afstand aan Frankryk vau de provincie Battambang en Ang Kor ten onrechte aan Kambodja ontnomen door het hof van Bangkok in 1861 krachtens eeu geheim tractaat Een nader te bepalen schadeloosstelling voor de slachtoffers van Khong sOumiddellyke benoeming van eene commissie tot bepaling der grenzen Engeland volhardt gelukkig by zyu afwacht tende en bedaarde houding betreffende het optreden der Franschen in Siam Het zal dai rby volharden zoolang er kans bestaat op een vreedzame oplossing Sinds Vrydag schynen geen verdere vyandelykheden te zijn voorgevallen en volgena het bericht van den Amerikaanschen consulgeneraal is te Bangkok de rust wedergekeerd Niettemin ontvlieden alle Engelschen de stad Kaptein Thoreur en de Annamieten die te Khong gevangen waren genomen zyn weder in vryheid gesteld Merkwaardig ia het dat zoowel de Fransche schepen als de Siameegche forten gedurende het kruisvuur van Vrijdag al hun best gedaan hebben elkander niet te treffen Hot was als speelden ze qai perd gagne De grootste schade werd aangericht aan boord van een Siameesch schip waarin een bom ontplofte Tien soldaten werden daardoor gedood of gewond Alle Fransche bladen klagen dat ze geen nauwkeurige inlichtingen hebben over het gebeurde De Soleil is verstandig genoeg op te merken dat het belachelyk zou zyu met Engeland te gaan twisten over de Siameesche quaestie nu de beide volken over de zooveel belangryker Egyptische quaestie geen twist gekregen hebbon De Débats beweert dat Siam tot den stryd gereed en van plan was Frankryk een les te geven Verder zegt het blad dat het optreden der Fransche schepen verstandige lieden niet verontrusten zal Zy tuchtigden de Siameezen om den smaad der Fransche vlag aangedaan te wreken de Siameezen geven toe dat zy het vuur hebben geopend Het blad verzwygt echter dat de Fransche schepen door den sluitboom voorby te gaan het verdrag schonden en dat de regeering van Siam gewaarschuwd had dat in geval de afscheiding overschreden werd de schepen ïn den grond zouden worden geboord De afgevaardigde Deloncle zal heden in de Kamer de regeering over de gebeurtenissen in Siam interpelleeren Aan de Standard wordt uit Konatantinopei gemeld dat de Sultan in een onderhoud met den gezant tan een der groote Mogendheden alle hem toegedichte plannen om Engeland den voet dwars te zetten of een nieuwe tegen Engeland gerichte politiek te volgen geloochend heeft Bovendien dedwi de laatste berichten uit Londen den Sultan de hoop koesteren dat binnenkort de onderhandelingen tusschen Engeland en de Porte betreffende een afdoende regeling van de Egyptische quaestie zullen hervat worden De correspondent voegt er bij dat als de Khedive al getracht heeft zyn suzerein te winnen voor zyn plannen de Sultan een veel te bekwaam diplomaat is om ich met zyn jeugdigen vagal te compromitteeren De Servische Skouptchina is begonnen met het onderzoek naar de beschuldigingen ingebracht tegen de leden van hot vorige ministerie De radicalen hadden iedere plaats op de galeryen bezet De gewezen minister president Avakuraovitch droeg het eerst zyn verdediging voor In een rede die twee uren duurde weerlegde by de punten der aanklacht een voor een en drong hy aan op een rechtvaardig vonnis De vorige minister van binnenlandsche zaken Ribarac verzocht uitstel van het onderzoek daar hy eerst Vryd den inhoud der aanklacht vernam met byna algemeene stemmen werd echter besloten dat hy zyne verdediging onmiddeliyk moest voordragen Het is zoo goed als zeker dat de Skouptchina de zaak naar het Hof verwyzen zal en dan wordt tegen de gewezen ministers een bevel tot inhechtenisneming uitgevaardigd Het bestuur van de tentoonstelling te Chici o heeft nu toch met 24 tegen 4 stemmen besloten Zondags te sluiten Men mag gelooven dat alleen door den nood gedrongen het bestuur tot herroeping van eenen maatregel gekomen is welken zy met de grootste moeite tegen het heftigste verzet in had doorgedreven Toch is er niets gebeurd van het vreeselyke dat fanatieke Sabattariërs als strafle des Hemels over de goddelooze tentoonstelling hadden afgesmeekt Er is geen wervelstorm de trotsche gebouwen komen ciieerwerpen en Jackson Park tot eene woesteny maken er zyn ook niet gelyk een zachtaardige reverend wenschte tien millioen menschen aan de cholera gestorven Wat het bestuur tot zyn besluit gebracht heeft is eenvoudig de geldquaeatie Er kwamen te weinig menschen Zondig De onkosten van het openhouden werden by lange na niet gedekt Het bestuur zag toen in dat het zich vergist en de gehechtheid van het Amerikaansche volk aan den ouatest ienti schen Sabbath te gering geschat bnd Gelukkig dat aan den andoren kant het bestuur het bezoek op de werkdagen steeds toenemen en daarmede de vrees voor een groot fiasco afnemen ziet In Mei zyu er 1 050 037 in Juni 2 674 103 bezoekers geweest den 4en JuU klom het aantal tot by een derde millioen De spoorwegmaatschappyen hebbeu nn ook tot eeu verlaagd tarief besloten en zoo klaart de toekomst voor het welslagen der tentoonstelling op Tot welke uitersten een goed beginsel iemand dryven kan ziet men uit het optreden van eenen matigheidsvriend Een zekere predikant James achtte zieh door God geroepen in eene inzending whiskey van eenen Ier met zynen stok huis te houden Hy had al eenigo dozynen Hesschen stukgeslagen ongetwijfeld tot niet geringe ergernis van de Ieren die het aanzagen dat het koslelyke vocht wegvloeide oen hy door de wachters gegrepen werd Met den gast der natie den hertog van Veragua staat het droevig Terwyl de nakomehng van Columbus in Amerika gevietd werd ging zyn fortuin nagenoeg verloren De schuldeischera hebben naar het heet reeds beslag doen leggen op zyn paleis te Madrid en de kunstwerken eu de bibliotheek welke het bevat Er heeft zich nu eene commissie in Amerika gevormd om den hertog een deel van zyn fortuin terug te geven Daartoe zullen inzamelingen gehouden worden ÏN GEZONDEN De Tergouwsclie en de Onwaarheid Hoewel ik weinig tyd voor couranten polemiek heb wensch ik toch het artikeltje De heer Valette en de waarheid in De Tergouwsche van 18 dezer niet onbesproken te laten om der wille van de Waarheid Toen ik in het Comitó van Vrijdag jl protesteerde tegeu eene kiesmanoeuvre van De Tergouwsche dacht ïk aan haar nummer von 4 April waarin beweerd werd dat de heer Steens Zynen mede oorzaak is dat wy Gouwf unars jaren laèg duizeude guldens moeten opbrengen enz Deze woorden handhaaft De Tergouwsche io het bovengenoemde artikeltje met de opmerking dat de Minister van B Z de heer Mackay de Ryksbydrnge afhankeUjk gesteld had van het vestigen van het Gymnasium in een ander gebouw dat de heer Steens Zynen in 1889 een aanzienlyk gebouw ten geschenke aanbood en dit is het bewy t rtt daarna Werd besloten de reorganisatie van het G zoo spoedig mogelijk ter hand te nomen De Kiezers moesten dus in de waan worden gebracht dat zouder het geschenk van den heer Steens Zynen het G niet kon worden georganiseerd of feitelyk niet kon worden opgericht Had ik dus geen recht om hierby te spreken van dtoang i Had ik dus geen recht om zulk eene voorstelling als grove onwaarheid te qualificeeren V Hoe toch is de ware toedracht der zaak 16 Oct 1888 wprd door den Gemeenteraad het voorstel van B en W aangenomen tot oprichting en instandhouding van een G onder voorwaarde van Rijkssubsidie 18 Dec 1888 verklaarde de minister van B Z de hoer Mackay zich bereid deze subsidie te verleenen onder dezelfde voorwaarde als in alle andere steden nl dat de lessen in een geschikt gebouw zullen gegeven worden 22 Jan 1889 werd door B en W een plan ingediend om de Gosthuiskerk aan de Haven tot G in te richten 12 Febr 1889 werd dit voorstel in de Raadszitting behandeld doch aangehouden omdat men wellicht een geschikt gebouw zon kunnen koopen 20 Febr 1889 komt dit voorstel op nieuw in behandeling en te midden van deze zitting verschynt de brief van den heer Steens Zynen 20 Febr 1889 waaraan ik het volgende ontleen Daar ik echter het geheel met den Inspecteur van Ond eens ben dat by de daarstelling van een G vooral met het oog op de toekomst der stad op geen duizend gulden moet gezien worden en ik een warm hart voor de stad Gouda heb neem ik de vryheid der Gemeente dat pand tegen den gevraagden koopprys 21 000 niet te boven gaande ten geschenke aan te bieden Wellicht dat deze schenking ü in staat btelt aan al de mogeiyke eiachen van een goed G gesteld te voldoen en ook eenigszins aan de financieele bezwaren te gemoet komt Ieder onbevooroordeeld en niet door partyzucht verblind men zal met my uit het bovenstaande deze gevolgtrekking maken dat reeds 16 Oct 1888 beslot n wastot oprichting en instandhouding van eenGymnasium dot de minister de heer Mackay desubsidie had toegezegd dat de Gemeenteraad dientengevolgemoest zorgen voor een geschikt gebouw En welk is nu de misdaad l van don heer Steens Zynen Dat hy èn der Gemeente èn den belastingplichtigen eeu gebouw ten geschenke gaf waarvoor anders duümden opeens moesten betaald worden Onwaar is het dus dat genoemde heer mede oorzaak is enz En waar De Tergouwsche omtrent de organisatie die slechts een gevolg is van de oprichting verwyst naar het Verslag van 1889 daar verzwygt zy dat in het Veralag van 1888 het Besluit tot oprichting en iustandhoudiug van het G te vinden is Waarom verzwygt zy datV Vermoedelijk om dezelfde redenen waarvan zij in haar blad van 14 Maart Gouda in Nood het antwoord verzweeg dat mr van Bergen IJzendoorn aan den heer Visser gaf want in dit antwoord stond dat de huishouding van Gouda vrij wat zuiniger is ingericht dan die van Gorinchem waar de heer Visser Hiermede hoop ik voldoende te hebben aangetoond op welk gespannen voet De Tergouwsche met de waarheid staat vooral in tijden van verkiezing Met De Standaard uit ik den wensch dat er toch een einde moge komen aan dergelijke vorkeerde praktijken en dat men op eerlijke wijze ga stryden Na dankzegging voor de verleende plaatsruimte Uw dw d T G G VALETl E Keurs van Amslerdatn lalotkoiTS 98 6 18 JUU IS iVor krs Xeubiii ani Cert Néd W 8 Ï i I SS Viadito dito dito 8 98Vi4dito diio dito 3 1 lOSVjs UoNOAH Obl Oomll 1881 88 4 94 Vib ITUIR InBcliryvi 1868 81 S 84 4DosTBNR Obl in papier 1868 5 1V lu dUu iriKÜvor 1868 fi 8 b l oarndAL Obli f met ticket 3 Sl s dito dito 8 Sl s Ri SLANi Obl Qoat 2e Snrio 5 64 4 dito Goooni 1880 4 di dito bij Ilolli8 1889 4 ÖS dito bij Hope 1889 1 0 4 ÖS dito iu noml lucii 1883 6 97Vedito dito dim 1884 5 108 Spanjk Perpet sohulil 1881 4 öö TiJUKRiJ Gepr ïonv Wen 1890 4 846 Geo leeiiiiigsorieD l Via ieclöoüin serie C 23 Vli Ptt REI lUo v obl 1892 6 lOB Mexico OM Buit Sch 1890 6 57 Venezuela Olil 4 oiibnp 1881 S6 8 Amstebeam Olïünatiüii iS61 S 9 V4RoTïEBDAK Stüil lonii 1888 3 ï 100 Nei N Afr HandeUv lUid 104 Arutidsh ThIi Mij Ortitioatrn 600 DeliMiuitscliappy dito 6Ö7 9 Ami Hyputlioukb piiiidbr 4 lOl iiU Mij der Voratüiii annd 76 sGr Hypolltüultb ptiiidbr 4 lOlVja Nödorliindsahi bimlt aand 105 Nöti Hftndülmatitaoli dito 138V lOOi 1 N W l ac Uyp h pandbr 6 lOOS g Hotf llypotlieekb pandbr 4 103 UtP ilypotbookb dito 4 101 OosTENR Oo9t loiig bdiik naad 184 lliïSL Ilypotlieokljank pimdli J j 87 fl Amerika Ëquit liypotli pandb 6 100 i 66V l 8 58 7 Maxw L i Pr Lieii cort 6 87 Neu Koll IJ Spoorw M j na d 96 Mij tot Kxpl V St Spw HBH 1 95 NaJ Irid Spoorwüf m nnnd 168 Nüd Zuid Afrik Spra aand 6 119 dito dito ditn 1891 dito 6 101 Italië Spoorwi 1887 89 A liobl 8 B8 a Zuidltal Spwing A H olil 3 56Vb Poles Warsoliaa Weuuon aiid 4 l lU RiiSL Of Uii88 Spw My nand 5 124V8 Bahischo dito nand KSVia 72 1031 Fastowa dito aand 6 87 i lA an Uümbr dito aand 5 99Vi KarskCii Azow Sp kap and 6 120Vb Loiowo Sew 8t Sp My iiblitf 5 108 b Orol Vitebsk iito oblig 6 iÜ4Viüai rWo t dito aand 5 72 b dito dito oblig 4 ny 9 667 ISV Amebika Coat Pac Sp Mij obl Ö loa s Ckio Nortli W pr O v aand 138V dito dito Win St Petür obl 7 I 132 DrtDVor 8e Itio Gr Spra eert v a 9 ifl lllinoig Contral obl in goud 4 lOl i Louiêv Nirthville Curi v aand SS a Mexico N Spw Mij Ic hyp o 6 88 MiBB Kanaas v 4 pet pref aand 18 N York Ontario k Wost aand 14 i6 dito PmiuB Ohio oblig 6 j 103 Oregon Calif Io hvp in goud 6 I 857 g at Paul Minu Manit obl 7 109 U Pao Iloüfdliiti oblig 6 104Vs dito dito Lino Col Io liyp O 5 70 Oanaua Cau South Cert v aand i 47Vb Ven C RaUw fcNav leh d o O 9V4 Auisterd Omnibus My aand IS i i Kottord TraniwGg Mtats aand 160 Nru Stad AmstenUm aand S ilOS Stad Roltordam aand 3 107 loov Beloie Stad Antworpon 1687 2 gl 100 i Siad BruBaul 1886 2 100 f e HoNU Theisb Regullr fiesullBcli 4 U5Vi OotTENR Stnataleening 1860 5 180 K K Ooat B Cr ISSOSl Spanje Stad Madrid 8 1868 i as a Neo Ver Bcz Hyp Spobl eert 5 108Vi