Goudsche Courant, vrijdag 21 juli 1893

IVo 6103 Vrijdag 31 Juli 1893 33ste Jaargang immm mmgMÊÊ m mmm mmm Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Jitgfave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdag en De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midiL deiM 343 Staats loterij Ie KlauB Trekking on Woenadag 19 Juli ISUS No 48114 6000 No 4808 en 7 178 1000 No 11586 400 No 1028 on 1326 800 No 8086 5107 9456 en 10604 ƒ 100 Pryzen van ƒ 20 84 2834 6068 8288 10871 18484 18466 18766 102 8860 6103 8881 10701 13 08 16497 18776 145 2338 5111 8235 10704 18E05 161 01 18784 156 2351 6207 6437 10741 18640 18639 18788 193 2166 6238 8441 10791 13669 16667 18847 208 2540 6336 8686 10B16 18886 16664 18900 819 8654 5379 8590 10848 18785 16679 18948 814 2572 6393 8700 10894 13750 16764 18958 881 8688 5431 3767 10910 18763 18807 18969 245 8718 5465 8773 10987 13889 18840 18995 518 8757 6470 8816 10939 l8St6 16881 19041 549 2818 5603 8885 10961 13899 18896 19167 677 2846 588 888S 11140 13933 16900 19268 687 2885 6848 8944 11194 13938 16934 19877 3095 8006 8954 11888 13986 18998 19286 3114 6011 9014 11894 14033 17081 19899696 3860 6083 0083 11831 14048 17044 19817 780 3368 6084 9048 11397 U196 17074 19348748 3419 6034 9060 11481 HiOO 17099 19848 786 3448 6078 9086 11599 14805 17110 19364 781 8468 6106 9092 11814 14844 17801 19410 787 3480 6149 9098 11788 14296 17348 19460 860 3610 6830 9188 11730 14307 17871 19655 871 8527 6833 9831 11788 1437S 17877 19670 898 3698 6899 9342 11805 14386 17318 19690 918 3612 6310 9403 11830 14418 17393 19620 971 3793 6318 9439 11834 14464 17424 19636 1000 3910 6328 9508 11863 14496 17426 19766 1008 3984 6884 9580 11915 14618 17460 19821 1096 3947 6418 9588 11949 14649 17498 19918 1159 3995 8494 9576 11994 14883 17774 19965 1168 4024 6 88 9655 12003 14681 17779 80097 1821 4036 6550 9637 18014 14739 17808 80108 1860 4067 6660 9748 18108 14763 17616 80116 1876 4101 6688 979J 18137 14769 17830 80180 1848 4149 8716 9809 18188 14794 17889 80186 ISn 4119 6780 9818 18196 14795 17997 80178 1898 4938 6736 9934 18838 14880 18031 20838 1480 4839 6743 9946 18271 15051 18038 80856 1439 4860 6889 9998 18887 16063 18040 80415 1449 4894 6868 10084 18369 16086 18081 20605 1467 4385 6967 10037 18438 15148 181G9 20685 1614 4374 6989 10088 18478 16174 18171 80669 1639 4396 7040 10071 12555 15178 18802 80672 1693 4424 7183 10111 18579 15884 18208 20698 1688 4429 718810174 12688 16840 18839 80608 1738 4468 7193 10188 18696 19530 18244 80624 1768 4511 7889 10848 18751 15668 18865 80639 1794 4682 7468 10328 12j06 16680 18286 80640 1836 4663 7484 10348 18933 16740 18384 30645 1866 ipa 7656 10368 18995 16746 18419 20647 1986 736 7797 10378 13158 16779 18483 80672 1990 1768 7918 10376 18380 16808 18444 80750 iOlu 4888 7928 10453 18370 16826 18473 80800 8037 4833 7949 10636 13884 16947 18608 80836 8078 4853 7971 10633 13887 16967 18549 80848 8183 4887 8018 10666 13898 16080 18578 80370 8158 4919 8069 10669 13379 18103 18697 80874 8181 4988 8187 10600 13382 18810 13631 80876 3181 4968 8184 10801 18463 16846 18648 80898 3187 6033 881110651 13468 18333 13670 10507 8819 5044 Juli Watergetijden Hoog Laag Hoog a g Doodiwd 30 lü 47 7 18 11 10 7 85 Vrgdng 21 11 33 7 68 11 44 8 09 Zaterd 28 8 26 87 8 62 Zond 23 65 9 JO 1 13 9 37 Maand 34 3 09 10 48 3 04 11 29 Oiniil 86 3 1 11 44 3 49 13 Wo n l 36 4 18 43 4 48 1 07 SpringtU 30 Juli JUaan Zon Juli O ig M Ondorg A Opg Ohderg 30 S8A 10 49 E K 1 Juli 8 43 8 34 81 1 68 H 01 7 3 48 8 21 83 3 06 11 17 13 3 64 8 16 23 4 84 11 38 19 4 03 8 09 34 6 83 M 35 4 10 8 01 85 e 36 08 81 4 19 7 53 38 88 80 7 Aug 4 30 7 39 StedelUko Zwemsohool 19 Juli smidd 18 u O nvo dur tom orfltuur van dö luclit 60 gr Fahr tl hot WBtor 64 w ADVERTENTIKN Voor de talryke bewgsen van deelneming anderronden by het overlgden na onzen itenig geliefden iSaon NICOL AS GORNEUS VAN HOUWENINGE betuigen wg mede namens Broedera Zusters AanbehnwdZnster en Verloofde odmu harteiyken dank W A VAN HOÜWENINGB van SPRANG E van HOOWENINÖE van SPRANG KlUKRHSCnEUVKE Snda 18 Juli 1893 Voor een FUNK MEISJE van 15 jaar wordt in een Prot Gezin öf zonder èf met nog kleine kinderen PLAATSING GEZOCHT Zy kan alle Hniabondeiyke Werkzaamheden verrichten en zeer goed met kinderen omgaan Brieven franco onder No 2278 aan het yarean van dit Blad PIITALE UITVEUKOOP door Sterfgeval in het Tapijt Magazijn GOUWE GSOO 190 BESTAANDE IN in PORTAAL en GANGMAtI EN WASCH en ZEILDOEK Tat cIkleedcD Gordijnstolfmi Bcbangs lpapicrcn enz enz Firma B dë JOi G Gouda Mederlandsche Stoomboot Maatschappij De Stoomschepen BOLLAND kapt J SMIDT en BATAriEB kapt J 8AUEB vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor vracht of passage vervoege men zich bg de Cargadoors der Moatachappy Boompjes 72 te Kotterdam De Stoomachepen lossen te Brewersauay de marlet van Qoter en Kaas te Londen LOTKN in de Vi iVLOTING BIJ GELEGENHEID DER ZUyS TE BEKOMEN BIJ A BUl i i M IM Lanffe Tiendewcfj PRIJS 1 11 LOÏEN voor 10 Het groote aantal zenuiivkwalen van MQUwhoofdpijn af tot de voorafgaanda keateekenoü vau apoplexie heraoulieroerto te trotBeeren nogsteeda alle middelen door de mediache wetenschap aangewend Eerst aan den nieuwen tijd koratde oer toe dat zy door het gebruik maken van den eenvoudigsten weg namelijk langs de huid eene physiologische ontdekkinft gedaan heeft die na hondcrde proefnemingen thana over de gehecle wereld verbreid is en terwijl zg in wetonsdtappölijko knugen de hoogste bolangetelling wekt tevens eene weldaad blijkt ie zijn voor de aan zeauwkwalen lijdende menaohheid Dezo geneeswijze is uitgevonden door den gewezen Officier van Gezondhoid Uoman Weisamann te Vilshofen on boruat op de ondervinding opgedaan in cone 50 jarigo praktijk Door waasching vau het hoofd eenmaal per dag worden daartoe geaohlkte atoflèn door de huid onmiddellijk aan het zenuwgestel medegedeeld Met deze geneeswijze werden werkelijk aohitterende resultaten verkregen on zij maakte zooveel opgang dat van oen door don uitvinder geschreven werkje OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE hare voorkoming en genezing binnen kotten tijd roed do 868 dtuk vorsohonen is Dil bookje bovat niet Hoon voor bot groote publiek voratftanbftro verklaringen omtrent bet wezen dor nieuwere tborapie en do daarmedo zalf in wanbopige govallon vorkregon uitwerking maar ook vindt men daarin wetanacliappelijke voibandolingen uit de medische bladen die aan deze goneeswyzo gowijd zyu zoomede afsclirift van tal van gotuigBchnfton van iiooi plaatate geneeskundigen onder welke P Méolère med dr prOfeSSOr aan de DOlykllnlek te Parijs rue Kougemont 10 Steingreber med dr praktiseerend geneesheer aan het krankzinnigen gesticht te Charenton Sanititsrath Dr Oohn te Stettn Orosamnan med dr arrend arts te Jöhlingen Dr P Porestier geneesheerdirecteur van het hospitaal te Agen QeheimratU Dr Schering kasteel Qutenfels Bad Ems Darsea med dr geneesheer directeur der galvanotherapeutlsohe inriohting voor zenuwlijders te Parijs rue St Honoré 334 Consul von Aschenbaoh med dr te Corfu Dr BustacD arrend arts te Zirknitz Ober stabsarzt Jeohl med dr te Weenen Dr C Bongavel te La Parrlère Eure lid van den Conseil Central d hjrgiöne et de Santé in Frankrijk on vclo anderen Aan allen wier Zenuwgestel meer of minder aangedaan is of aan zoogenaamde zenuwachtigheid lijden waarvan de keuteokenon zijn chronisohe hoofdpijn migraine soUele hoofdpijn bloedaandrang groote prikkelbaarheid gejaagdheid slapeloosheid lichamelijke onrust n onbehagelijke toestand verder allo zioken die door beroerte gotroffcu wordon on nog lijden aan do gevolgen daarvan zooal verlammingen Onvermogen tot spreken zware tongval moeielijk slikken stijfheid der gewrichten met voortdurende pijn plaatselijke zwakte verzwakking van geheugen enz en zij die reeds onder geneeskundige boliandoling geweost zyn maar door do Ik kende middelen als ontboudingson koudwaterkuur wrqvon olectriaeoren stoomlooi of zeebadei geou genezing of leniging hunner kwaal gevonden bobben on ton slotte zij die vrees geVOelon VOOr t eroerte on daartoe roden bobben wogons vorsobijnselen als ziCh aanhoudend angstig voelen verdooving in het hoofd hoofdpijn met duizeligheid flikkeringen en donker worden yoor de oogen drukkende pijn onder het voorhoofd guizing in de ooren het voelen van kriebeling in en het slapen van handen en voeten aan ai deze drio categonen van zenuwlijders ala ook aan jongO mOL eS lijdende aan bleekzuoht en kraohteloosheid ook aan gezonde zellS aan jonge personen die veel met het hoofd werken en gocstelyko reactie willen voorkomon wordt dringend aangeraden ziob bet boven vormoldo werkje aan te BobalFon hetwelk op aanvrage kOStOlOOS en franco verzonden wordt door WEISSMAJNN LEMAIRE Co Apothekers te Parijs rue de rEcbiquior 30 Alleen gerechtigd tot verbreiding der geneeswijze van ROMAN Oud Offioier van gezondheid eere Ud der Italiaansohe Saniteits orde van het Witte Kruis en verder te Amsteraam door H ClEBAS Co Heili oweg 42 Rotterdam t E ï n SlOTEN KOLIf Apotheker Korto Hoofdsleeg 1 Utrecht lOBRÏ PORTON Oudegraoht hij de Ganrdbrug F 160 Op de jongste hygieniBch moJicinale Tentoonstelling te Gent is de Weissman sclie geneeswijïe door de medische jnrj met de Zilveren Medaille bekoond Kraepelien en Holni s Qiiina LarocheQ u i rKRocHE Is de meest Krachtige en Versterkende RINA WIJIV aanbevolen door tal van binnen en bnitenlandache geneesheeren Bekroond met EEKEN DIPLOMA en GOUDEN MEDAILLES Verkrijgbaar in fiacons i 90 en f l Dopöt te Gouda b den Heer L H TEEFE Apotheker 70orlieeii C THIM liraepeiicn Ilolm Hofleveranciers Zeist De Gel roeders Hooftman maken bekend aan de geachte liurgors van Oimda dat zg DaiE MAAL per WEEK aan de Oroentemarkl ajn t en verder alle Soorten van Aiiprken De dagen zgo DINSDAG DONDEBDAG en ZATBBDAü tut twaalf uur Bessensap Frambozen en Citroen Limonade Aanbevelend J Breebaart l z t t den NIEUWEN CDBSDS wordt aan Jongelieden die de H B S ot het GYMN alhier willen bezoeken een liefdergk TE BDI3 mwm Adres onder No 2279 aan het Bareaa dez Courant Arts Ë FABÉR Um HOUTSTRAAT 19 VGRAVENHAflE Spreekuren alle werkdagen van 11 12 en 1 3 uur wie zeker üïjl wii du Kühte £ l el CftCllO tu onlviiDgenj tesuünongesteld eo ua vele prasfneniingun in dun handel gekomen ondo dön naam dea uitvindwa Dr Michaelis vorvaardigd op de beste machines in het wereldberoemde étabbllssement van Gebr StoUwerck te Keulen elsche J p TDicfeaelH Cikel Cacao in vierkanten bassen Deze Eikel Cacao is met melk gekookt eene aangename gezonde drank roor dagelijksch gebruik een i 2 thedepels Tan t pooder voor oen kop Chocolate Als geneeskrachtige drank bij geval van diarrhee slechts met water te gebruiken Verkrijgbaar by de Toornaamste H H Apothekers enz p Vi Ko Ko proefbugea f 1 80 0 0 90 0 0 36 OeueroalTertegenwoordiger voor Neder land Julius Mattenklodt Amsterdam Kalvetstraat 103 tmPM PDIKE ODDE m SCHIEDAMMER GEUEVEE Merkt NiaELTOAP Varkrqgbaar by M PEETERS Jz NB A la bew s rsn eohthoid ia cAohet m kurk steeds voorsien van den nanm der Firma P HOPPE n ONZE Satuiir Woien auinuc gerati wt gunu ó bmub 4 f wpori op Qouds SnelpersdTuk van A Bkznkkjln Zoon Prof Dr O JAEOEa taftnd ged pone M mark Aul atiqnat BINNENLAND ÜOUDA 20 Juli 1893 Het bestuur der Zondag jl opgerichte Vereeniging van post en telegraafdirecteurén heeft zich als volgt geconstitueerd Chr van Wijngaarden te Koog Zaandijk president J W Vorster te Gouda 2e president F Allen te Appeldoorn secretaria J H Gunthermohr te Oudenboscb Ie penningmeeater W F Viëtoi te Vonloo 2e penningmeester Hedenmiddag had in de Sociëteit Ons Genoegen de aanbesteding plaats in drie perceelen tot verbetering van den Toegangsweg van de Bleekerssingel naar de Sociëteit Ingeschreven werd voor perceel 1 de levering van 30 000 geeleIJselstraatklinkera dooi C Post voor ƒ 207 H Lames voor 200 J de Jong Wz voor 195 L van Blokland voor 189 en H J Nederhorst voor 185 Aan wien het gegund is Perc 2 Het maken en uitvoeren der benoodigde houten yzerwerkeo Ingeschreven werd door C Post voor ƒ 455 J de Jong Wz voor ƒ 398 H J Nederhorst voor 349 J J Duijm voor f 330 L van Blokland voor 300 en J H de Wild voor 270 Perceel 3 Het hardmaken van den Rgweg enz Ingeschreven werd door C Post vooi 275 J de Jong Wz voor ƒ 253 H J Nederhorst voor ƒ 213 H Laraers voor 192 50 J H de Wilde voor 1 4 7 3 en L van Blokland voor ƒ 164 Daar voor perceel 2 minste inschrijver was J H de Wilde ia daar zijn aanneemsom voor perceel 3 Blechst75 cent hooger was ook perceel 3 aan hem gegund De heer C P W Dessing had voor do massa ingeschreven voor 814 De Afdeeling Gouda van het Ned Ond Gen hield gister avond eene bijzondere vergadering ter bespreking van de motie der Afd Amsterdam luidende De Algemeene vergadering spreke als haar oordeel uit dat ook voor den Onderwüzer onverkort worde gehandhaald het grondwettig recht om getuigenis af te leggen van z nc beginselen op politiek of economisch gebied welke ook en om zich aan te sluiten b elke niet by eene wet noch b een rechterljjlc vonnis verboden vereeniging Na eenige discussie werd met algemeen stemmen het praeadvies van het Bestuur aan PEVILLËTODI C S ILi TT 3 Naar het Jioo dmiich XX 79 nik zie niet in waarom or steeds eon doziju vreemde gezichtea om ons lieon moeten ziiteu I Een liohte blos van rarwarriug Uodokte ptoleelinj liflar gelaat wGij hobt zoo menigmaal gozogd dat gij niet hieldt van een tfite a lÊte aan tafel 1 t at is ook zoo Daarom zal Auguusje Spilliko da derde in onzen bond zün of zou anders gezelschap dat u het iiof maakt u aangenamer zijn V Kr was zoo iets ongewoons in zijn geheele manier Van zijn dat Maria Louue in haar verwarring plotMling de oogen naeraloeg Haar hand drukte niet meer zoo zwaar op zijn arm oa bei scheen dat de raimte tUMohen hen grooter werd ir Ik ssl Goseok op zijn gewone plaats aan onze tafel miaeen I zeide zij met een poging om te schertsen maar toch klonken baar woorden eenigazins haperend en zg wist eigenlyk zelf niet goed Waarom zij soo geheel tegen baar overtuiging in sprak Ik geloof dat hij u niet dankbaar zal zgn als gg hem nu en dan ter wille van onze kleine vondeling aaa zijn lot overlaat 1 zy keek niet op maar voelde tooh dat z jn blik lang on doordringend op haar gelaat bleef raste Ook klonk cqn stem anders dan gewoonlijk tuen hg even laohend aolwoorddei Nu en dan nogP Oo genomen en besloten dat de afgevaardigde ten sterkste moest medewerken om de behandeling der motie te voorkomen en mislukt die poging dan tegen de motie te stemmen De persoon die gisterenmiddag is opgeh aUl naby de Mallegataluis was zekeren Jan Deelen schippersknecht ond 27 jaar wonende te Stolwijk In den nacht van Zondag op Maandag moet hy zich in het Plantsoen te slapen hebben gelegd en daarna in den IJselzyn gevallen zonder dat bet bemerkt is geworden Het moet gebleken zyn dat van de vjjf liberale leden van de Prov Staten in Zeeland die niet tegenwoordig waren by de verkiezing van een lid voor de Eerste Kamer twee voor plezier op reis waren een ongesteld was een vierde notaris een verkooping hield en een vjjfde te laat kwam Gisteren is te Kapelle a d IJsel van eene zandaak overboord geslagen en verdronken een man werkzaam bg don bouw van de Nieuwe Scheluwebrug te Rotterdam üe heer Adrian uit Scheveuingen behaaldi Zondag en Donderdag jl in do iuternatiünahwedatryden te MalmÖ en Kopenhi en eenen derden en 2 tweede pryzen Te Kopenhagen wenl hy bgzonder ga stvry ontvangen Kiezen en stemmen Iemand die zich terk voor de verkiezingen interesseerde ontmoette heden oen hier gevestigd vreemdeling In zyn yver vroeg hy dadelyk Heb je al gestemd V Ja Maar zegt de andere zich bedenkende je bent immers geen kiezer Wat had jydan te stemmen Een piano is t antwoord Vogels by de stembus By elke verkiezing hoort men spreken van het zoet gefluit van den vogelaar waarnaar men evenmin mag luisteren als naar de stom van lokvogels Te Utrecht was by de Gemeenteraadsverkiezingen van Dinsdag het vogclenheir in hoogste glorie De presidenten der beide onder bureauv waren de heeren Vink en Mees en aan het hoofdbureau in het stadhuis zetelde de heer Reiger Omtrent den jl Vrydag te Gaasel gepleegden moord kan noch gemeld worden De moordenaar had twee geweren onder zyn seck heeft zich een postiie iu mijn buis aangematigd die toch op den duur onmogelijk zoo is vol te houden Zg richtte het houfil op en zag hem hnlder en rustig in do oogen ilk geloof niet dat de graaf ooit van plan was ziob op te dringen Het was nooh een aangename noch een gemakkelijke taak om het naire dorpsmeiaje de vrouw van een ander door de talrijke klippen en steenen die overvloedig over haar wog werden gerold heen to loodsen maar gij hebt hem mij ah een vriend ton steun gegeven en om uwentwil offerde hij zich op om oen poat te vervullen dien geen andor ooit zoo trouw zou bobben waargepomen ata hij dat beeft gedaan Er was uoch afkeuring nooh geprikkeldheid in haar woorden te bespeuren zg sprak op baar ge wone zachte en rustige manier en toch ateeg Olivier het bloed naar het hoofd Hij overdreef hy was te gedienstig stiet bg haastig uit fUïj had sedert drie jaar geen pas meer gedanst en nu rent hg erop oa als een dolleman en wet alleen mat u Zij schudde lachend het boofdJB Zyt gg dan geheel vergeten wat gg homzulf verzocht hebt Doe mij een pleiztor Euttaehe en dans mgn vrouw eens in I Ik heb er te weinig geduld voor Nennderscbeidt beet ziob hevig op de lippen ffDat is ook zoo au henaner ik mg er zijn wel eens meor oogenblikken van verblindheid maar dat is tot dnaraantoe dat uit rijden gaan r Hoor eens oude jongen ik zou MariaLouizo niet gaarne met niftuwe vossen alleen willen jaten r den ik heb s middags te weinig iiijd itrgk bereik het een mot schroot het ander met èenen kogel geiteden dat hy op zynen halfbroeder afschoot met het bekende ongelukkige gevolg De vluchteling is te Nymegen gearresteerd en onmiddellijk naar s Boach overgebracht In Spanje verheft zich de cholera opnieuw Er zyn te Palafrugell 5 gevallen geconstateerd Ook op audere grensplaatsen aan de Pyreneon sgn gevallen van verdachten aard waargenomen Men vermoedt dat de ziekte uit het Zuiden van Prankryk waar zy op verschillende plaatsen epidemisch schynt te heerachen naaf pauje is over ebiacht Te Nieuwersluis werd gister een schipper doodgeslagen door het omvallen vanden mast zyner schuit doordien hy met volle kracht t en de brug over het Mer wede kan aal zeilde In den morgen vau 4 Juni kwamen op de plantage La R n o tre in Snrinamu zeven koelies in verzet tefeen den geaagvoerder tevens eigenaar dier plantage De aanleiding moet zyn dat zy by de uitbetaling hooger loon vorderden dan waarop zy naar het oordeel van den gezagvoerder recht hadden De districtscommissaris vertrok in den namiddag daarheen ten einde de zaak te ouderrken en keerde den 6n naar de stad terug zeven koelies medenemende Den 7n heeft het Ommegaand Gerecht een buitengewone zitting gehouden tot berechtiging der zaak Vijf der koelies zyn tot gevangenisstraf met gedwongen tewwrkstelling verooideeld wegens het toebrengen van slagen aan den gezagvoerder en twee der hoofdlieden De orde op de plantage is hersteld In den tuin van den heer A Heineke to Loosdrecht heeft een bastaard nachtegalen paar zyn nestje gemaakt in een bed dorperwten Niettegenstaande de erwten voortdurend worden geplakt hebben de diertjes op deze ongewone nestplaats zich geheel aan de menschen gewend en 4 jongen uitgebroed Een brand zooals er sedert jaren geen te Londen gewoed heeft legde in den nacht van Maandag op Dinsdag een aantal hnizeuineen der drukste wyken der wereldstad in deoscfa Het vuur brak uit in de drukkery der firma Brown Co en greep in korten tyd met zulk een woede om zich heen dat het geheele huizeuvak tusschen St Mary Axe Brevis Market en Burystreet er door bedreigd werd nu eens do hand over uw hart en klim dan als ridderlijk beschermer op den bok en neem de teugels ter hand porsilleorde do jonge vrouw met eeo ongewoon plagend trekje om den mond dat haar allerbekoorlgkst stond Olivier lachte eu drukte baar arm raster tegen zich aan f Gij hebt gelijk Maria Louize ik zelf bob m j do narrekap opgezet on ik heb mgn verdiende loon al ik nu met den zweep krijg Maar eens komt asohdag en die maakt een einde aan den vastonavond dan zal do dolle jonker zieh de ballenknp van het hoofd rukken en de tanden laten zien ann ieder die deze verandering niet wil opmerken Zij antwoordde niet IJskoud blies de wind en het was alsof zgu adom niet slechts de zwiepende hoomtoppen beroorde maar ook bet bevende hart der jonge vrouw om alles daarin over en door elkander te werpen wat er zich ooit aan verdriet gekrenkten trots en ziolesmart bad opeeugeboopt De kleine sneeuwvlokjes echter sohenen bevroren tranen zij wierpen zich tot een heroelbogeu wal op tussoben haar en haar echtgenoot XXI De duisternis viel vroeg De vcnitariuiken in CoUander s studeerverirek waren gesloten on de lage lamp mot don laag neerhangendon groenen kap stond op zijn schrijftafel te branden Opengeslagen boeken hooge stapels couranten en manuscripten lagen voor deu gostiobtslecraar van 8iat Brigitta die mot het hoofd zwaar op de hand geleund met brandende oogcn over al die witte vcUon voor zich uit ataarde Met geweld outrukta hg sioh aaa tiiJD gedachten Het dak van het huis waar de brand ontstaan was stortte in reeds kort nadat de brandweer op het tooueel des ouheils was aangekomen Heowel er dertig stoomspuiten aan den arbeid waren konden zij niet beletten dat de vlatnmen naar de andere eyde van St Mary Axe oversloegen Om 6 ure in den ochtend waren 12 groote handelshuizen in de asch gelegd In t geheel zyn er een dertigtal huizen afgebrand De schade word op twee milHoen pond geschat De steenkolen crisis in Engeland Do Engelsrhe mynwerkere zullen heden boslisaen welke houding zy zullen aannemen tegenover de door de patroons aangekondigde loonavermindering De toestand is vry wel dezelfde gebleven Het meerendeel der arbeiders wil van geen vermindering der verdiensten hooren en de patroons houden vol dat het voor hen voordeeliger is de mynen te sluiten dan met de tegenwoordige loonen door te werken Sinds de oprichting der m n werker a vereeniging nu 5 jaren geleden zyn de loonen 40 pCt geltegen in denzelfden tyd is de gemiddelde prys dien de eigenaars der mynen voor hun steenkool maken van 12 sh 5 d gedaald tot 9 sh 6 d per ton zoodat de patroons met verlies touden werken indien ze dezelfde loonen blyven uitbetalen Het is dus begrypelyk datzy de loonen moeten verminderen Wat de myawerbers willen de productie beperken eu daardoor de pryzen doen stygen ia niet uitvotrbaar door de mededinging van het vaste land Wordt er geen vergelyk getroffen en de kansen voor n vergelyk zyn ongeveer nul dan is dus de werkstaking onvermydelijk Waarschynlyk zal ze echter niet algemeen zyn Do mynwerkers in Durham en Northumberland hebben besloten zich niet by de werkstaking aan te sluiten De mynwerkers van Lancashire eu Cheshire hielden een vergadering waar 40 000 leden der vakvergeniging en 20 000 andere mijnarbeiders vertegenwoordigd waren en besloten zich te verzetten tegen de vermindering van bet loon Zy weoBchten echter tot den 28en Juli aan den arbeid te blyven Op de vergadering van heden zou dan ook een voorstel ingediend worden dat tot strekking heeft de werkstaking uit te stellen tot den 288ten De bisschop van Durham besprak op een vergadering de tegenwoordige criaiti Hij uitte den wensch dat het voorbeeld der mynwerkers in Durham algemeen gevolgd zou vrorden want zeide hy izy die by een werkstaking een dnur gekochte overwinning behalen vei ten op dat nam wedenom de pen op las bet laatste zgdje van wat hg geschreven bad over en nog weer eens over doopto aarzelend de pen in den inktkoker haalde door wat bg daarnet had neergeschreven eu wreef zich zoDuwacaohtig ongeduldig over bet voorhoofd Weer badden heftige tongen hedi in de meest gelezen dagbladen aangevallen en haddem zgn laatste beautwoording van oen zgner opponenten ouder handen genomen on die mot smadelijke soherpheid ontleed Do bewgsgrondeu ditmaal door Gollander aangevoerd waren niet met de gewone vastheid en kristalteu helderheid neergeschreven als de vorige Het waa alsof de band van den strijdlustigea man gebeefd had alsof er een waas over zgn geest eo oogen had gehangen toen bij ditmaal zgn vganden bad aangevallen Onvast zioh zelf in tegenstrijdigheden ver wanend vluchtig en ongeduldig pareerde hij ditmaal deu aanval onzeker Vroeger bad bij met een geweldigen knots op zgn tegenstanders ingehouwen moedtg en met lederen slag doeltreffend nu echter had hg slechts een klein stokje in do hand geschikt om in het vage een zwerm van wespen vau zich af te slaan ee niet ververnietigd maar juist integendeel se prikkelend tot niouwe steeds giftiger steken De courant lag voor hem De zwarte letters dansten als grinnikende karboutermannetjes voor zgu oogen en riepen hem tartend nAntwoord dan I Vernietig ons gij groote hervormer met uw klein verstand I Sla neder wat zich tegen u verheft of werp bet geweer weg en laat u afranselen Antwoorden 1 Callander woelde met zijn handen in zgu dik gekruld haar en zuchtte