Goudsche Courant, vrijdag 21 juli 1893

Dirccle SpoorwcffverbliKling met GüUDA Zomerdlensl 1893 Aaiiscvangen I Mei TU I van Grcfinwlcb HOTTBUnAM 3 1 24 3 42 9 t0 10 48 1 44 4 HOTTE 11 D A M l O P D 9 61 10 8i 11 60 13 20 9 80 10 3 48 10 8i 10 32 10 39 10 48 10 68 OOUDADF NBAAO iou la 7 30 8 40 9 04 9 4710 49 12 11 12 811 01 1 87 3 89 3 45 4 45 6 86 6 69 7 13 8 26 9 J8 10 15 U U 11 30 Zof M 7 42 8 68 1101 1 13 4 67 9 11 50 Z ZBgw 7 619 0l 11 10 1 82 6 0S 6 20 9 69 Voorli 80 19 IS 11 22 1 34 6 20 6 32 10 11 H 8 089 18 0 34 10 07 11 2 12 41 12 61 1 S9 1 67 S 56 4 16 6 26 5 56 6 37 7 43 8 56 10 16 11 16 11 40 12 lii 6 30 7 6U 8 13 9 68 10 1 10 57 12 03 12 46 2 80 2 45 3 16 4 13 4 43 6 80 5 51 7 42 8 36 10 03 10 36 Alleen o i Xoü F e td gci n 16 Juni tot 15 Septnmli r UTHKCHT fiOUIlA 6 33 7 60 9 9 54 11 34 12 03 12 50 8 56 8 3 52 4 43 6 03 6 86 o7 8 8 09 8 60 10 07 10 S4 8 08 8 19 8 81 8 89 96 4 08 3 10 D K N 11 A G n o 1 lUïo 5 62 7 80 7 43 9 28 9 t8 10 19 11 83 12 16 1 42 2 15 2 45 Viiurli 6 58 10 25 1 48 Z üeewfi lO 10 37 2 M6 19 10 46 2 0 O I D A U TBEC H T 5 36 6 40 7 66 8 09o8 8l 10 19 oU 12 48 2 83 3 18 4 16 4 47 5 83 6 01 7 45 8 38 10 08 10 S8 6 60 8 54 11 14 8 37 5 37 7 M 10 28 5 69 7 03 8 12 11 8 8 45 6 06 6 46 8 07 10 28 6 06 7 11 8 41 11 30 2 58 6 15 5 55 8 14 10 3S H H 7 28 8 88 8 4l 9 10 61 11 50 1 80 3 U8 3 50 4 48 6 29 6 21 6 35 8 28 9 10 10 62 11 10 OOU UA A M STED II A M 6 40 8 21 10 06 11 18 11 inilerdnia Wo 7 69 9 10 10 65 12 19 1 miUnlim CS 1 8 14 9 85 11 10 3 20 4 07 6 01 6 18 9j06 4 16 6 38 9 1110 24 4 21 6 40 9 1 1 88 3 27 3 40 4 37 6 20 5 53 7 08 8 20 8 41 9 32 10 40 11 86 AMSTBRni M OOUD A 5 23 10 08 I AmsliTdam CS 7 66 9 40 11 10 11 27 2 30 6 36 11 10 Aii litenlamWp 5 60 8 10 9 55 1 86 11 42 8 46 6 60 11 86 I Gouda 7 80 8 59 10 44 ll U HM 40 AUm 11 ta 8 laaa f Stoft Wolail t Wtvln oogeablik dat zg later zelf den prgs der overwiuning moeten betalen Hei vooruitzicht der werkstaking Terontruat de Londensche steenkoleuhandelaarB in bet geheel niet Zy xyn van oordeel dat de werkstaking niet lang zal doren en hebben een zeer grooten voorraad in de mi zynen opgestapeld die ruim voldoende is om in de behoeften te voorzien gedurende den tyd datdo productie stil zal staan Het publiek behoeft zich dns ook niet ongerust te maken dat de pryzen nllen Biggen In Amerika plakt men tegenwoordig advertentiën op dollars en reeds verspreidt een ondernemend man circulaires waarbij bij plakadvertentiën voor zooveel dè duizeud den kooplieden aanbiedt hen tevens aansporende om er tijdig werk van te maken voordat er een wet komt die deze nieuwe manier van adverteeren verbiedt Trouwens van alle kanten krggt de regeering er klachten over velen ook de meeste banken willen beplakte dollarB niet aannemen wat afdoening van zaken soms zeer belemmert en 7mlks omdat de schatkist begonnen is met ze te weigeren aangezien er geen post op de begrooting is uitgetrokken om te schoon te maken De gebruikte kleefstof is van dien aard dat zy niet loslaat al laat men het mnutstuk twaalf uur in het water liggen Bovendien maakt dit beplakken het onderzoek naar de echtheid der nmnten moeiiyk ook zullen valsche mnnters den minst gelukten kant hunner dollars met advertentiën van geachte firma s beplakken en ze zoo te lichter ingang ver Bohaffen Bg de Belgische grens aan den zoogenaamden Paal niet ver van Ginneken by Breda is de landbouwers woning met schuur bewoond door Van Opstal een prooi der vlammen geworden Tydens den brand miste men het kleinste kind van ruim twee jaar Overal werd gezocht doch nergens werd het knaapje gevonden Eindelijk vond m n het in een zaudhok onder het bakhuis in gezelschap van den hond die gn kleinen makker hier veilig waande Ëen man die hot kind daar zag wilde het spoedig naar de in angst verkeeroude ouder brengen maar de hond duldde niet dat men ign beschermeling aanraakte en beet van zich af Eerst toen de ouders zelven kwamen gnf hg aan dezen het kittd af Naar we dezer dagen lazen had een Setter by het apporteeren van een geldstuk het ongelok dit in te slikken De aangewende middelen om het langs natnurlyken weg te verwyderen bleven zonder uitwerking en de hond bleef gezond tot verscheidene weken na het voorgevallene Toen echter werd hy iek vermagerde en nam zoo in krachten af dat hg zich nog nauweiyks voort kon slepen Op zekeren morgen buiten den kennel gelaten b af hy zich naar een nabyzynd grasveld en begon daar gretig gras te eten waarop i meester hem toen deze hem weer opsloot eene hoeveelheid gras in zyn hok gaf Dds andoren dat s was de hond merkbaar beter en by onderzoek van het hok vond men daarin eene massa bestaande uit uitgebraakt slijm en gras waarin het doorgeslikte en reeds geroeate geldstuk Om nogmaals eene lans te breken voorden eisch van Zondagsrust trad dr Schaepman eergisteren avond te Rotterdam op in het gilde van melkhandelaren onderafdeeling van den R K Volksbond Hy noemde bet een heugeiyk verschynsel dat tegenwoordig in onderscheidene kringen van welke richting ook de vraag naar Zondagsrust aan de orde is gesteld en men het eens is over het belang het nut Ja de uoodzakelykheid van dun Zondag als rustd Ook in het verslag van de 2e afd dev enquête oommissie wordt de Zondag als de uatuurlyke de aangewezen rustdag genoemd Waarom nu men het over het goede er van eona is moet men dan nu nog samen 86 8 36 7 32 8 42 7 39 8 49 7 46 8 68 7 56 9 05 7 BotUrdtm 5 Capalle 5 10 Nignirerkerli 6 19 Moordrecht 6 86 Ooudn 6 38 Goudn Oiiilew Woerdon Harmelen Ulrachl Goada Oonda Moordreebt Nioawerkerk Onpelle Kotterdatn komen en zoeken naar middelen om datgene te verkrygen wat een gebiedende een stee ls geldende eisch is en waarom do t zich dan nog het versehynsel voor dat de Zondagsru t wel niet rechtatreeks maar toch zgdelings wordt tegengewerkt en bestreden Het beantwoorden van deze twee vragen stelde spr zich ten doet Hy toonde aan dat vooral de concurrentie de goede zaak tegenwerkte De eene handelaar het zoo nauw niet nemende met den Zondag stapt gemakkelyk over den eisch om rost heen als hy hierdoor maar den een of anderen verbruiker kan winnen De man bedenkt hierby niet zeide spr dat hij daardoor geeft aan den Keizer hier den verbruiker wat niet des Keizere is en aan God oathoudt wat Ood toebehoort den Zondag Door zich allen krachtig aanerin te sluiten kon dergelyke concurrentie verdwijnen want bleef die bestendigd dan ging de Zondarrast te loor niettegenstaande de eisch tot die rust volkomen juist is en voor zooveel de mellifproductie betreft er geen gegronde bezwaren tegen aangevoerd kunuon worden Verschillende doctoren hier ter stede hadden op de tot hen door het gilde gedane vragen verklaard dat éénmaal levering van melk in het etmaal voor gezonde menschen voldoende was Doch is by den handelaar de concurrentie de dryfveer bij den verbruiker is het de traagheid de sleur de mode of zoo men het noemen wil die de Zondagrust in den weg stjiat Omdut men het zelf zoo nauw niet neemt met den Zondag acht men den rust op Zondag ook voor een ander niet strikt noodzakelyk vindt men het de moeite niet waard Zondagsochtends eene dubbele portie melk voor den geheelon dag in ééns te nemen In zyn lustig en rustig egoïsme is men er aan gewoon geworden het dubbele belletje van den melkverkooper te hooren en waarom zou men dat dan ook des Zondags niet hooren Het hart datdegeheelo wereld wel zou willen omvatten uit sentimenteele gevoelens dat hartje kan zich met zoo n klein zaakje als de Zondagsrust niet bezighouden Dezulken moesten echter uit dien dommel wakker geschud worden opdat er voor goed een einde kome aan die oude sleur By het behandelen van de pogingen die moesten worden aangewend om tot het beoogde doet te geraken achtte dr Schaepman het geen onverdienstelgk werk wanneer zooaN reeds werd betoogd eene wet in het leven werd geroepen die het arbeiden op Zonda r verbood doch hy meende te voorzien dat di wet evenveel uitzonderingen als bepalingen zou moeten bevatten Door eene wet zeide spr L wordt het kwaad wel belet maar niet gedood tenzy zy met algemeene toewyding wwdt aanvaard Daarom moedigde hg zyne taIrykW toehoorders aan zelf de handen uit de mou wen te steken jeenen kruistocht te begïnneiv tegen de sleur bg de verbruikers hun voor oogen te houden dat de handelaren niet alleen er het reoht toe hebben maar verplicht zyn Zondagsrust te eischen terwyl spr ten slotte zyn gehoor aanraadde den verbruikers goedti onversneden melk te leveren waardoor hun bezwaar dat de melk te spoedig zuur werd geheel zou vervallen Het best oordeelde spreker het wanneer aan de ingezetenen dezer s d eene circulaire werd toegezonden met het dringend verzoek of zy met eenmaal levering van melk voor Zondags genoegen kunnen nemen Een daverend applaus loonde preker by het eindigen zyner rede Nadat de voorzitter van het gilde den heer Schaepman had dankgezegd voor zyn overtuigend woord werd door de vergadering eene motie aangenomen van gelyke strekking al i door den hoer Schaepman bedoeld tN R C 10 56 11 08 11 09 U l 11 86 1 06 1 12 1 19 1 28 11 05 7 86 12 28 18 38 9 46 7 47 8 18 10 03 10 11 1 07 7 45 2 61 4 47 8 40 6 46 3 56 8 Omt Hiraale Dttzer dag n werd een machinist by d ötflatsspoorwegen vroeger beambte der voormalige Rynspoor die reeds twee en een half jaar als zoodanig dienst deed naar een dor Amstcrdnnipehe binden niel Hi geheel in strüd met bet bekende art 6 temgg et tot den rang van stoker met een daggeld van 1 30 De aangegeven reden was dat er plaats moest gemaakt worden voor een der machinisten der maatschapp die door den overgang der lyn Almelo Salzbergen aan de H B M over was De overigens oppissende en kundige machinist die zich nu op stokemli geld ziet geplaatst heeft een gezin met vier kinderen Er wordt o schande verteld dat die man ontevreden is geworden Zoo n socialist z Gelria c Door de politie te VHagewerd voor eenige d an een minderjarig Duitsch meisje gevonden in een slecht befaamd huis onder leiding staande van ioraand die het vorige jaar op do Sportten toonstelling te Scheveningen ook veel ergeois gewekt heeft De politie gaf zich veel moeite om het meisje goed onder te brengen in het Tehuis voor Dakloozen alhier totdat de noodige formaliteiten geschied waren en heeft haar toen naar hare moeder te Keulen gebracht Het was weer een van de vele gevallen van misleiding door een agentschap te Keulen Gelukkig was het meisje nog maar eenige dagen hier en had zy aan alle verzoekingen weerstand geboden Als een groote byzonderheid en hooge uitzondering mag vermeld worden dat een knaapje van even tien jaren in de vorige week by het toetatings examen voor het Gymnasium te Amsterdam in alle vakken zoo uïtmuutend voldeed dat examinatoren en curatoren geen bexwaar hadden hem tot de lessen in September a s toe te laten De knaap had gedurende 4 jaren een school derde klasse bezocht Naar aanleiding van een stukje uit Oudewater omtrent het eten van rupsen door kikvorschen deelt de heer Ant Baljeu bloemist Ie Middelborg mede dat hikvorschen bepaald rupsen eten Het is hem meer dan eens voorgekomen dat hy een kikvorsch die door een af ander toeval of uit moedwil was gedood de maag opende en deze naziende bemerkte dat daarin groene rupsen voorkwamen ja dnt soms de geheelen mang vol zat Het ware bepaald te wenschen dat hieromtrent meerdere zekerheid kwam want dan zouden de kikvorschen zeker meer beschermd worden Onlangs las eene schippers vrouw onder Poortugaal dat een jongen op verzoek een hoHoge van H M de Koningin gekregen had Do schuit moest op de helling de sohipperli was in den laatsten tyd slap geweest het gezin was groot de financieele omstandigheden waren slecht Buiten medeweten van haren man ondernam de vrouw het ook eens aan Hare Majesteit te schryveu met verzoek om eenigen by itand Deze week werd haai door tusschenkomst van den burgemeester namens H M eene gift van ÏO tor hand gesteld Reisbelasting Toen ik my onlangs op reis begaf viel myn oog aan het station op eene annonce waarboven vermeld stond Rei8bela8ting Daar wij in oenen tyd leven van nieuwe belastingen slo my de schrik om hel hart iWaarscbynlijk al wederom een nieuwe belasting Toen ik echter de annonce gelezen had was ik gerustgesteld Ja het was eene nieuwe belasting maar eene geheel vrywillige Het was een verzoek van de vereeniging die zich slechts deze naam heeft gegeven om een klein deel van het reisgeld dat voor genoegen of tot herstel van gezondheid bestemd is te willen besteden voor den minvermogende wien volgens verklaring van den geneesheer een verblyf in gezonde buitenlucht dringend wordt aangeraden tot herstel van gezondheid om weder voor zichzelven of voor zyn of haar gezio den noodigen arbeid te kunnen verrichten In de wachtkamers Ie en 2e klasse zyn busjes geplaatst waarin men zyne gift kan steken 5 56 6 03 6 10 0 17 6 26 4 50 4 67 6 04 5 11 6 20 1 M B 4 1 8 30 2 50 1 45 1 56 2 02 2 09 8 16 12 40 8 48 18 08 UlrralU Marmiiloii 6 4S S 04 lO OS 12 80 Woer lon 0 68 8 11 10 16 y 18 34 Oiid i ntfr 7 07 8 19 10 83 12 42 Oiiil k 7 20 3 32 9 34 10 30 12 06 12 66 De vereeniging die do koninklyke goedkeu ring verkreeg en te Utrechtgevestigd is wordtjaarlyks met eene gift gestennd door H M de KoninginR entes en heeft verleden jaar 71 personen avn een gewenscht buitenverblyfkannen helpen Een en ander is my nit eenverslag der Vereeniging gebleken Het doelvan dit achryven ia de Vereeniging meer bekend te maken en ieder die in deze maandenvoor genoegen of herstel van eigen krachtenop reis gaat op te wekken eene kleinigheidvoor datzelfde doel af te zonderen voor zynmet minder rykdom bedeelde broeder en zuster Het genot van een verbiyf in de schoonenatuur moet verhoogd worden als men hetzelfde genot aan anderen en nog wel aanhen gunt die er zoo hoog noodig behoefte aanhebben Eev RorrEaDAHScH Rbi7iqer Er is dezer dagen herhaaldelyk melding gemaakt van de enorme inkomsten die Frausche schryvers met hnn pen winnen Zola o a is al schryvende millionair geworden Vooral echter in ons kleine land met zyn enge taalgrenzen is dat heel anders De literarische schryvers in ons land hebben zelfs nooit van hun pen kunnen leven van schatten winnen kwam in de verste verte gepn sprake Dit weet ieder Doch minder bekend is misschien wat de heer P Br thans in de Zwolscha Gt in herinnering brengt cEen vyftig jaar geleden zegt hij verkeerden onze letterkundigen zelfs nog in den waan dat het niet welvoegelyk was voor hunne pennevruchfen een honorarium te bedingen zy huiverden by de gedachte alleen met zoogenaamde € broodsohryvers op ééae lyn te worden geplaatst Slaagde eene uitgave boven verwachting dan wist de uitgever zgnen dank niet beter te kennen te geven dan door een geschenk aan den auteur oi aan zyne echtgenoote ook wel in den vorm van een bankbillet voor den spaarpot der kinderen en de auteur was dan telkens verrast door die beleefdheid 1 Zoogeschiedde het in den tyd van Van der Palm Tollens v der Hoeven e a Zelfs onze populairste romanschryver Jacob van Lennep heeft nooit eenige honorarium bedongen of ontvangen voor zyn talryk papieren kroost behalve voor zyn laatsten roman Klaasje Zevenster en dat was destyds daarom eene kleine gebeurtenis ik bedoel zijn contract met de heeren Nyhoff Sythotf en Thieme Tegenwoordig ia men ten onzent die valsche schaamte als ik ze zoo noemen mag wel is waar geheel te boven gekomen en wordt er tusschen schryvers en uitgevers uit een geheel ander vaatje getapt dan toen maar toch is en blyft het auteurschap alléén en zonder iets meer tenzy dan op het gebied der journalistiek in Nederland als boroep beschouwd ondenkbaar Het Rottgrd Nbl verhaalt dat iemand op de gedachte is gekomen een stoommensch te vervaardigen een reclame pop die zich door eigen inneriyke kracht door de straten zal voortbewegen De stoommensch is een yzeren figuur een geharnaste en gehelmde ridder met een sigaar in den mond o nachronismo t waaruit de stoom ontsnapt Een andere weg daarvoor is do helm die tp deze wyze versierd wordt met stoompluimen De stoom voor de mekaniek wordt natuuriyk gemaakt in een kleinen ketel die de bol stkas van den mensch volt en die wordt verwarmd door gaaolin Reeds is een dergelyke stoommensch geconstrueerd met een lengte van een gewoon groot mensch 1 meter 80 centimeter en by de proeven bleek dat twee mannen dia zich in den weg stelden den loop van de machine niet ophouden konden De gewone snelheid wordt berekend op 5 tot 3 KM per unr Naar men zegt zou de directie van het hdtel te Flims waarin onze Koninginnen hebben gelogeerd de Nederlandsche vlag na het vertrek van HH MM hebben laten neerhalen maar zou deze toen op bevel der plaatseiyke rogeering weer geheschen zijn die bepaalde 9 35 9 4J 9 49 0 56 10 06 11 08 11 88 8 40 9 03 11 02 11 36 4 80 5 35 4 45 4 65 5 02 6 09 5 16 8 10 7 07 7 17 7 84 7 81 7 37 9 50 4 40 5 56 8 S0 10 43 4 15 4 42 5 8 1 48 n H 5 5 09 7 04 8 05 9 30 10 10 7 10 22 9 45 7 81 4 10 4 86 7 85 56 4 86 4 40 7 40 10 80 t 80 t 6 11 11 01 11 48 0 37 dat de vl van het gebouw moest blijven waaien zoolang er Nederlanders in het h6tel vertoeven 13e uitslag van den zwemwedstryd te Bren kelen is jRugzwemmen op eene baan van 60 M Ingjeachreven 26 deelnemers Opgekomen 16 De prys gouden med wordt behaald door den heer Kans van Rotterdam in 48 sec de tweede pr zilv med door J F Vogel te Rotterdam in 49 i sec de 3e door H Dentmann te Zwolle in 52 sec Bloemen van Rouaan kwam twee aan doch werd gedisqualificeerd daar hij het verplichte bondskostuum niet droeg 2o Snelzwemmen op een baan van 180 M Ingeschreven 32 opgekomen 9 deelnemer Prys g m J D Bloemen te Kouaan in 3 min 15 sec eerste premie z m H Dentmann te Zwolle in 3 min 23Vt c tweede premie H A Schouten te Amsterdam in 8 ra 32 sec 3 Duiken 3 meter Ingeschreven 25 opgekomen 14 deelnemers Prys g m Herm Doyer te Breukelen in 2776 Eerste premie J Zeegers te Amsterdam in 28 tweede KariS te Rotterdam in 28 s sec Terwyl te Petersbui eene Hongaaracho gravin en te Londen zelfs eene Indische prinseB op da planken verschyneu heeft Berlyn voor het aanstaande seizoen het vooruitucht eene jonge dame van ouden Duitschen ndel vóór het voetlicht te zien namelyk freule LianA von Lassen door Lantenburg te Muncheu geëngageerd om in het Residenzthoater te Berlyn o a als Petite Marquise op te treden AÜ nl die hooge dames nu ook maar hoog kunstgenot geven Verleden Woensdag werd te St Anna Parochie aan de zeekust vermoeid en uitgeput een zwer veling gevonden die zich by de eenvoudige vi ïscherslieden niet verstaanbaar kon maken Niettemin werd hy op gastvrye wyze onthaald en uitgehongerd als hy was gevoed Na eenige dagen daar vertoefd te hebbeu werd hy door den burgemeester iti verhoor genomen Het bleek dat hy het Duitsch vry vloeiend sprak doch zoo dat men mocht veronderstellen dat dit niet zijn moedertaal is Hiy deed zich voor alsof hy uit Polen kwam eu handwever van zyn beroep was Op de vraag waarom hy hier was gekomen gaf hy geen antwoord maar toonde zichdau niet wel by zinnen De 28 jarige man lykt ondanks zyn vervallen uitcriyk een man van beschaving te zyn e i aaugezien hy zich soms van enkele Russische uitdrukkingen bedient is de veronderstelling niet gewaagd dat men bier met een politiek misdadiger te doen heeft Hy ia door de politie naar Leeuwarden gevoerd en in handen van den officier van justitie gesteld Wellicht dat men daar zyn herkomst kan uitvinden UITSLAG DEK Gemeenteraadsverkiezingen in onderstaande Gemeenten Ammerstol Herkozen P P Stuurman en C Zanen Hz Bleiswyk Gekozen P B 8 Jz en Johs Biemond herstemming tusschen J C Üitdenbogerd en H van Leeuwen Berg Ambacht Uitgebracht 192 stemmen Herkozen de hh J P Mahlstede Sr met 125 C Benschop Sr met 127 en K Hofland Mz met 121 stemmen De kandidaten der A R Kiesvereeniging verwierven 72 G2 en 56 stemmen Berkenwoude Herkozen R van der Bas en W Scheer Herstemming tusschen G Oudenes en C de Jongh Dz Bodegrave Van de 410 kiezers zyn ingekomen 225 stemmen De periodiek aftredenden verkregen respectievelijk D Menr8 208 W V d Giesen 202 W P Brnnt 200 A Moons 195 stemmen In de plaats van den heer P v d Maat vertrokken werd gekozen den heer A Okkerse Sr met 193 stemmen Botikimp Herkozen A de Jong Gekozen P A Ottolander Herstemming tusschen C van den Berg en P M van der Kaden Wegens bet bedanken van den heer A van der Willek herstemming tusschen C van Kleef en A Hoogendyk Haastrecht Herkozen J C Muller en J Leeuwenhoek Herstemming tnaschen B Smit en G G Raateland Kapelle a d IJsel Herkozen A Vuyk C Hoogendyk P van Vliet en Adr van Cappellen Krimpen a d IJsel Herkozen C van der Giessen en Wyn de Jong Moercapelle Herkozen G Kant J Key en Jacob van der Spek Jz Nienwerkerk a d IJsel Herkozen E H van LangeOj A van Leerdam en A Vis Onderkerk a d IJsel Herkozen C de Jong Mz Herstemming tusschen J van Holst aftr J Hoogendyk Hz J Boogaerdt aflr en A Rykaart Mz Oudewater Gekozen A C van Aelst aftr lid Herstemming tusschen J van Ameyde D Boer Jz aftr leden en I C Verheulen A Jonkheid Oudshoorn Gekozen H H Kloot J W O Clant en P A Wernink allen liberalen Reeuwyk Herkozen F H Bulaeus Brack Hb en A de Jong Jz R K Stolwyk Herkozen J C Kroon N Zyder laan en T Dekker Vlist Herkozen J Kaabergen en J A Roo ken Herstemming tusschen C Slingerland en A Boer Waddiogsveeo Gekozen P Rupke K Jonkheid L Vergeer en J Voorend Woerden Herkozen J H van Grafhorst dr G H de Feijfer en A J T Hofman Gekozen R van Wyk Zevenhuizen Herkozen L van Leeuwen Jz E Jougeneel en W L Preuyt lib Zwammerdam Gekoten C D Hoogendyk lib aftr lid en J v Dobben Ub Herstemming tusschen P G H Blommestoyu R K enC v Muiswinkel anti rev aftr lid Bultentandscti Overzicht Met de vrang op welke wyze de kosten voor de uitvoering der nieuwe legerwet in Duitschland zouden worden gedekt heeft de Ryksdag zich nog even beziggehouden Deheor Rickert sprak als zyn overtuiging uit dat geen bierof brandewynbelastingen evenmin een belasting op levensmiddelen zou worden ingevoerd en d rykskanselier bevestigde dit De leveusmiddeleu dus voor verdere belasting gespaard blyven maar wenschelyk zou het geweest zyn als de heer Rickert iets nauwkeuriger eu voorzichtiger was geweest meent de Frankf Zeit Hy sprak over belastingen maar hy zweeg evenals de rykskanselier over de monopolies Bovendien werd alleen gesproken over levensmiddelen niet over genotmiddelen hoewel tusschen beiden slechts een zeer klein verschil bestaat waordoor onderscheiden opvattingen mogelyk zyn Jammer is byv met het oog op de plannen welke men den minister Miquel toescbryft dat geen melding werd gemaakt van de tabak Men behoeft hierby jiiot dadelyk aan een monopolie te denken er zyu genoeg audere middelen om hoogere inkomsten te verkrygen Overigens behoeft men zich het hoofd niet te breken met de voorstellen welke de regeering zal doen om naast de reeds aangekondigde beursbelasting en Enkele Duitache bladen houden zich bezig met de quaestia in Siam In het Engelsche Lagerhuis verklaarde de onder minister van buitenlandsche zaken sit Edward Grey dat de regeering geen bericht ontvangen heeft van eeu ultimatum doorFraukryk aan Siam gezonden waarvan gistermorgen in de Times gewag wordt gemaakt in eon telegram van haren Paryschen correspondent Het eenige wat men weet omtrent de termen waarin Frankryks eisch is vervat is hetgeen door den Franschen minister DevoUe eergisteren in de Kamer werd medegedeeld De Frankf Zeit zet de aanspraken van Prankryk uiteen en merkt dao op dat deze gegrond zyn op kaarten die de Franschen in het archief van Hue gevonden hebben en op de mededeelingen en kaarten van EngeUche reizigers Waarom Frankrijk eigenlyk aanspraak maakt op het bezit van een gedeelte van hots Siaraeesche ryk kan men lezen in het werk van den gouverneur van Tonking De Lanessan L expansion CDloniale de la France Daar staat dat Frankryk volstrekt de Mekong en haar groote byrivier de Luang Prabong moet bezitten wil Tonking iets waard zyn Siam alleen kan natuuriyk geen voldoenden weerstand bieden doch achter de Siameezen staan de Engelscben De Voaa Zeit merkt op dat Frankryk niet ichynt te rekenen op den tt enstand der in te lyven stammen die in het geheim door Siam Engeland en China ondersteund zullen worden en jarenlang gesteund kunnen worden Dat blad is verder van meening dat het Frankryk zeer moeilyk zal vallen van zyn optreden een zoodanige verklaring te geven dat het niet in stry dis met het internationaal recht De Nat Zeit brengt in herinnering dat reeds twee eeuwen geleden iKrankryk zijn oor logschepen de Menam opzond en zyne troepen te Bangkok aan land zette Toen moest het land hen ten slotte terugroepen De Nordd Alg Zeit merkt op dat d half of cieele oorl en een belangrijk deel schynen uit te maken van de betrekkingen tusschen Frankryk en de Oost Aziatische staten Met het oog op de bekende ongeregel heden 1 in het Quart er Latin heeft de Fransebe Mi niater van Binnenlandsche Zaken besloten dat voortaan ingeval van bctoogingen op straat een commissaris van politie aan het hoofd der agenten zal gaan bygestaan door een officier de paix Deze laatste overheidspersoon zal zoo noodig de by de wet voorgeschreven sommatiën tot het volk richten ieder is dan gewaarschuwd en wie niet verkiest heen te gaan zal zichztlf de gevolgen te wyten hebben Het proces over de valsche documenten van Norton zal in het begin der volgende maand in behandeling komen Ducret de uitgever van de Cocarde als medeplichtige in hechtenis genomen heeft verzocht tegen borgstelling vrygelaten te worden Het Nüorsche Storthing heeft gister met 62 t en 49 stemmen besloten het emeenschappelijk conaulaat wezen met Zweden op te zeggen Daarna werd met 56 tegen 55 stemmen bepaald dat het af onderlyk consulaatwezen voor Noorwegen 1 Januari 1895 aanvangt De Lords der Adniiraliteit van Engeland hebben wys gehandeld met gehoor te geven san den algenieenen weusch dat het onderzoek iu zake het vergaan der Victoria niet slechts zoo grondig mogelyk maar bovenal ook publiek zon zyn en dit te meer omdat het verhoor voor den kryg raad in dit geval onmogelyk meer kan leiden tot het opleggen van straf maar wel tot verordeningen en voorschriften geschikt om iu het vervolg dergelijke gevaarlyke manoeuvres ter zee te voorkomen Op wien de aanaprakelykheid voor het ontzettende onheil rust schynt in het minat niet meer twijfelachtig Het is de man die zelf mede zyn leven voor zyno misrokenmg boeten moest admiraal ïyron Een der getuigen kapitein Bourhe die slechts met moeite tot spreken te brengen wa moest dit onder den door de vierschaar op hem geoefenden drang noode en met onwillige lippen erkennen Op een ander punt echter kou deze getuige onbewimpeld voor zyne meening uitkomen namelyk over de heldhaftige houding van de bemanning terwyl zy daar van aangezicht tot aangf7icht stond met den dood Zy schaarden zich in het gelid zoo verklaart kapitein Bourke en toen een dev officieren komraandeerde rechtsom keert maakten zy allen front naar de zijde van het schip Ik maak van deze mstaudigheid gewag als bewyzeade de bewonderenswaardige zelfbeheersching van allen Geen schitterender voorbeeld van volmaakte tucht kalmen maed en zelfbeheersching zegt de Pall Muil Gazette werd er ooit zelfs in de Britsche marine gegeven Het is de eeuige lichtzyde van deze treurige geschiedenis en het gedrag der bemanning van de Victoria hl eene reeuirijke herinnering en eert voorbeeld voor anderen blijven zoolang de Engelsclie taal gelezen en gesproken wordt KaDlongerccht te Gouda Zitting van Woensdag 19 Juli 1893 De volgende personen zyn veroordeeld wegens Visscheryover tred iu gen M K te Gouda tot 2 hechtenisstraffen elk van 3 dagen A R te Nieuwerkerk a d IJsel tot 2 geldboeten elk van ƒ 1 of 1 dag hechtenis voor elke boete J den O en M S to Reeuwijk ieder tot 2 geldboeten van 3 of 2 dagen hechtenis voor elke boete Zonder daartoe gerechtigd te zyn loopen op grond die bopoot is H F den II Jan Kottensteeg eu B M J G Naaierstraat te Gouda ieder tot 2 of 2 dagen hechtenis Spelen met geld op straat R van der P Keizerstraat 0 de G Niéuwehaven te Gouda en P de J zonder bekende woonplaats ieder tot 0 50 of 1 dag hechtenis Buiten noodzaak beryden van een klinkervoetpad H B te Gouda Lange Grocnendaal tot ƒ 1 of 1 dag hechtenis Buiten openbare waterbakken verrichten van datgene waarvoor die inrichtingen bestemd zyn B S te Gouda Turfsingel tot ƒ 1 of I dag hechtenis Openbare dronkenschap gepleegd by 2e herhaling A van n te Gouda Houtensteeg tot 1 week hechtenis Openbare dronkenschap gepleegd by Ie herhaling B P te Gouda MesBeumakersteeg tot 3 of 3 dt en hechtenis Openbare dronkenschap A L te Gouda Wydepoort tot 2 of 2 dagen hechtenis W V Keizerstraal A de J Vest J J A Jaagpad J W lioelekade allen te Gouda H V Boskoop J S Waddinxveen A de J Reeuwyk A H s Gravenhage ieder tot ƒ 1 of 2 dagen hechtenis Allen zyn tevens veroordeeld in de kosten verhaalbaar bij lijfsdwang van 1 dag INGEZONDEN Gouda 18 Juli 1893 Mijnheer de Redacteur Gisterenavond het optreden van de heeren Dercksen en Grootendor tbygewoond hebbende moet ik eerlyk verklaren dat ik zeer teleargesteld ben De heer Dercksen noemde een massa cyfers eu ik heb de overtuiging dat byua niemand hem heeft kunnen volgen Die heer schynt een idéé fixe te hebben waardoor hy vermeent dat alle gezegden welkom zyn Ik voor my vond zyne uitdrukkingen dikwyls zeer ongepast De vorige maal heb ik hem gestemd om verandering in den raad te brengen nu stem ik hem niet Ook zyne tirade op Uw blad liet my koud daar Uwe redactie steeds ridderlijk voor hare gevoelens uitkomt Do heer Grootemlorst U eveneens my erg tegengevallen wel was hy humoristisch in zyn voordracht maar daarom acht ik hem nog volstrekt niet geschikt als raadslid Daartoe behoort meor dan te trachten het applaus van ontevredenen te verwerven en zich door holle phrasen een aandachtig gehoor te erlangen De muziektent moge zyn ergernis wekken het is zeer goed mogelyk doch ik geloof voor my dat er uit de school of liever uit de geheime Raadszitting geklapt is Zoo iets is niet passend om in eene openbare vergadering die wel alleen voor kiezers toegankelyk was doch waarin naar myn meeniiig meer niet kiesers dan kieeera aanwezig waren te behandelen Men had dan wel oen voorbeeld moge nemen aan de Comité vergadering Ik hoop dat U myne opmerkingen geschikt moge vinden om opgenomön te worden en blyf met achting Een eenvoudig Ktëz k Te laat ontvangen poor ons vorig nummer Gouda 18 Juh 1893 Geachte Redactie Veroorloof my s v pi een paar vragen te doen in de hoop dat zy geplaatst zullen worden lo Is de heor Grootendorst vmeger geen president of bestuurslid der Qoudsche Kiesvereeniging geweest 2o Was die Kiesvereeniging liberaal of hod zy geen kleur Mocht iemand genegen zyn hierop te antwoorden dan zou hy daarmele een groot genoegen doen Iemand die pas weer hier woont en vreest verkeerd te zijn ingelicht 1I1ARB TBERICHTEN Gouda 20 Juli 1893 Uriinuii vvtiitur weiaig naugevDerd flauw oiiverHiiilonl van liol iiiuuw gewas werd eoa onkol pnrtijfjM kooiziKul guloond Tflrvvü Züüuwscho ƒ 7 n 7 80 Mindore 6 70 11 6 90 Afwykeude 6 7B 6 26 IViilür 6 a ƒ 8 60 Rooilü a ƒ Angel f Ji f Rogge ZoeuwBolie ƒ 5 40 Il 6 80 Püldor il ƒ iersti Cliovalior 6 40 ii ƒ 5 8 1 Haver per lioflt ƒ 4 40 a 4 tf0 por lOOkilo ƒ 9 40Ü Ö 76 Hoiinepzand InlimdBcb ƒ 11 60 BuitütJandsch ƒ ii ƒ Küimriezjiad ƒ 1 S k 14 50 Üpwlon niet kokende a Buitenlaadsohe por 80 Kilo ƒ 11 lïoonen PaardüiibooHeo a Duivonboonen il ƒ Kooliujid 9 a tt BO Mnia por 100 Kü lloiiUs AmurikaanBulic 6 30 ü 6 40 Cinqunnlino 6 25 li 6 50 Veemakkï Molkïoe zoader aanvoer Vutte varkeas guüde aanvoer handel matig l h 23 it pur bnlf K IMggen voor Kiigeland Roode annvoor haiidi matisf 20 h 21 et por half K Magere Biggen goude uitrivoür handul mnlig 0 76 a i 70 pur wock Vette schnpoii goutia aanvoor hiind l vrijwol 16 u ƒ 22 Weilammeren rudül amvoitr liaiidil vrijwel 3 a 8 KuchtiTO kalvcrun redel sanvour liaiidol ttauw k f Oraskalvüfon redol Aanvoer IUdAv flauw 8 a 13 Fokkalvaren a Aaii ovi eril 124 pnrtyen kuaa HiiiHltil vry wol lo qual 28 30 2u qu il Ui 2 iwaariltirü 31 Noord Uollnnilsolifi ƒ a Botor redel kti naavoer haodel gawoon Qoeboter 1 40 a 1 50 por lilo Woibotor 1 15 1 80 per kilo Stolwijliersluis 20 juii is 3 Aan du kaasmarkt aiiiigavoord 25 piirtijo i kaan Ibw qiial ƒ 27 ii 29 2do qual 82 ïi 20 liExxmïËFiWi l NltlC III1N BS Whl Mi ÜKVAAR l IIAOK OF IIIVDl H K L NN KN VBHOflUZ K KN liURGB MjEKHTEU en WKTIIOIJDKUS van GOUUA r lü ieu art 8 der Wet van den 2n Juni 187r Staatshhul No 95 DoeiJ tl weten Dat zi verguiiuiit hebben verlee nl aan A G Arkeubout en zyne rechtverkryijendi n tot bet oprichten cener stoom kleederbleekery op het perceel aan de Karnemelk loot geteekend R kadaster sectie A N o 332 Gondii den 19 Juli 189 1 Burgemeestiir en Wethouders voornoemd VA liEltGEN IJZEN DOORN De Secretaris BaODWBR