Goudsche Courant, vrijdag 21 juli 1893

i I io 6103 Zaterdag 3d Juli 1803 3S8te Jaargang oi samÊmÊmmÊmamm mm mimm mmmi NieuwS en Advertentieblad toor Gouda en Omstreken De üitg ave dezer Courant g eschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post f 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd ends Soelpersdruk van A Bmnkkan Zoos ÖÜRGEMEESÏKH mi WETHOUDERS van GOUDA brengen tor openWo kennis dat ter Toldoening aan art 69 der Wet van den 4 Juü 1850 StaatsMnd no 37 afachriften viin de Processenverbaal betreffende de benoeming ran sr es Leden van den Gemeenteraad bedoeld by de artikelen 52 en 67 dier Wet z jn aangeplakt in don Korten Groeuendnal alsmede dat geljjke afschriften op de öecretarie der Gemeente z n nedergelegd alwaar daarvan inzage kan worden genomen op iederen werkdag van dea morgens 10 tot des namiddags 1 uro Gonda den 20 Juli 1893 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGKN IJZENDOOKN De Secretaris BROUWEU Beurs van Amslerdam 19 JULI Vor krs 83 98 lOl V 84 78V 78Vb n u 21 84 94 94V 102Vb 5 l 84 s üi 21 106 58 35 = 99 100 104 600 565 100 76 101 105 138 100 102 101 132 100 37 96 96 164 119 101 51 65 116 IS 68 Ï Z 99 120 102 104 7 V 9 i 103 132 132 9 b 101 64V alotkaors 8 102 7S 8 21 Nederland Cert Ned W 8 ï tdito dito dito 8 dito dito dito SViHoNom OW Ooudl 1881 88 4 Italië In chrij irig 1862 81 5 OosTENft Obl in papior 1868 5 dito in zilver 1868 5 PoaTUOAL Oblig met ticket 8 dito dito 3 93 97 101 138 100 KusLAND Obl Oost j e Serie 6 dito Ooeooa 1880 4 dito bij notlis 18811 4 dito bij Hope 1889 90 4 dito ia goud leoD 1883 6 dito dito dito 1884 5 Bfanje Perpet aohuld 1881 4 TuROlj Gepr Conv leen 1890 4 Oeo Icening serie U leo löoeini serie C ZulDArR Uep Ktc v obl 1892 5 Mexico Obl Buit Scli 1890 6 Venezuela Obl 4 oiibup 1881 Amstereah Obligntieii 1861 8V lloTTERDAM Sted Icoii 1886 3I Ned N Afr Har delBy aaiid Arendsb Tab Mlj jertiüciitrii Duli Mantsobapplj dito Arnh Iljrpotheekb pniidbr 4 Cult Mij der Yoratuiil nand a Or Hynolboukb pniidbr 4 NedurlniiOBoho bank annd Ned Handelmftntseh dito N W Si Pao Hyp b pandbr 6 Rott Hypotheokb pandbr 4 Utr Hypotbookb dito 4 OoaTENR Oost Hong bank aniid KlisL Hypotliookbank pandb 4t Amerika Bquit hypoth pnndb 51 65 s Maxw Ij i Pr Lion eert 6 Neo Iloll IJ Spoorw M naiid Mij tat Kipl V St Sp annd Ned Ind Bpoorwogm aanj Ned Zuid Alrik Spm nand 6 ilito dito dito 1891 dilo i lTAHB SpoQrwl 1887 89 A Kolil S 69 Zuid Ital Bp m j A U obl 8 Polen Warsebau Weonen aHnd 4 llusL Gr ttuaa Spw Mfj annd S Hallisobe dito annd 72 92 Faatoiva dito aand 5 l vang Dombr dito annd B Kurak OU Azow Sp kap aand 6 Losowo Sewaat 8p My oblig 0 el Vitebsk dito oblig 6 Zaid Wo t dito aand 6 dito dito oblig 4 9 54 18 84 18 18 103 83 108 104 64 b 9 184 i 160 106 107 100 100 115 120 I Amerika Cent Pao Sp Mij obl 6 Chic k Nortb W pr O v nand dito dito Win St Peter obl 7 Denver lUo Gr 8pm eert v n Illinois Gantral obl in goud 4 Louiav Naahviltu Oart v nand Mexico N 8pw My Ie byp o 6 Misa Kanana v 4 pet pref aand N York Ontario i West aand dito Penna Ohio oblig 6 Oregon Oalir Ie byp in goud B 9t Paul Minn lilnnit obl 7 Uu Pao Hoofdliio oblig 6 dito dito Lino Col Ie hyp O 6 Oahaüa Cau South Cert v a snd Ven C Rallw Nav Ie h d c O Amaterd Omnibus M j nand Kottord Tramweg MaatB aand Nsu Stad Amstenlam aand 8 Stad llollerdain nand 3 Beloie Slail Antwerpen 1887 i l Stad Bruaael 1886 9 HoNO TheisB Regullr Ocsollsch 4 OosTBNR Stnalaleuuing 1860 K K Oost B Cr 1880 S Spanje Slnd Madrid 3 1868 Ned Ver Iti Z Hyp Spobl cert 6 32 108 343 Staats loteHj Trekking Prijzen 3209 6419 8433 6488 8666 6676 3716 6880 8913 6987 4087 7000 4802 7048 4968 7143 5322 7687 6484 7890 6441 8120 6982 8297 6363 8436 20 Jnli 1893 13516 18063 14070 18183 14884 19067 14456 19116 14669 19244 15438 19249 16493 19675 17177 19782 17368 20117 17502 2O530 17724 30685 17806 20844 la Klaaae 83 1692 438 1763 688 1782 611 1836 911 1887 1M 1942 1192 2 22 1868 2067 1408 2443 1466 2604 1646 2804 1666 2964 1654 3161 van Donderdag van 20 8674 11369 9610 11374 9779 11846 9972 18171 9977 12176 10219 12618 10386 12936 10674 12943 10773 18069 10908 13017 11160 13084 Ie klasse U Lqst No iUl m t 3974 11264 13167 Juli Watergetqden Hoog Laag Hoog Lang Vrjjdeg 21 11 33 7 58 11 44 8 09 Zatord 22 8 26 27 8 62 Zond 23 66 9 20 1 12 9 87 Maand 24 2 09 10 43 8 04 11 29 üinsd 25 8 19 11 44 3 48 13 Woonid 26 4 18 43 4 42 1 07 Dondord 87 6 06 1 31 6 26 1 60 Zon Opg Onderg SpringtU 30 Juli Maan Juli Opg M Onderg A 8 24 8 21 8 16 8 09 62 U 01 06 11 17 24 11 38 83 36 08 28 60 06 1 44 3 43 3 48 3 54 4 1 Juli 7 13 M 19 4 10 8 01 4 19 7 62 4 30 7 39 25 31 7 Aug StedelUko Zwemsotiool so Juli amidd 12 u Opgave der temperatuur van de lucht 60 gr PahrV I het water 84 BurKerltJke Stand OVEllLKDRN 18 Juli C Ileij 3 n J Doelen 27 j Reeuwijli GEBOIIKN Gorrigjo Alida ouders P Scheer en J van dor Heeden Anton oudora J Splinter en A Stravor Zeventiuizen GEBOREN Arie ouder J Visser en Ü Visaor AlberlUB ouders G Berkhof en S Westman Jan ouders J Merbis on P van Erk OVKBI BDEN H de Gons l week ADVERTENTIEN Getrouwd MART J BOUMAN Gouda SS ALIDA J HULSTKAMP die mede namens wederzydsche bet ekkiDgen dank zeggen voor de ondervonden blyken van belangstelling Botterdam 20 Jali 189d Mijnen dank aan allen die mü bjj mgne lierbenoeming tot LID van den GEMEENTERAAD blyken van belangstelling gaven G J STEENS ZIJNEN Door Ziekte wordt terstond gevraagd een Noodhulp of Vaste DIENSTBODE by Kamphuizen Gouwe 249 De GelDroeders Hooftman maken bekend aan de geachte Uurgers van Oouda dat zy DRIE MAAL per WEEK aan de Oroentemarkt zyn met ni en verder alle Soorten van Augurken De dagen zyn DINSDAG DONDERDAG en ÜATERDaG tut twaalf uur Nederlandscbe Stoomboot IMIaatschappij De Stoomschopen BOLLAND kopt 1 8M1DT en BATAVIER kopt J SAUEB vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor vracht of passage vervoege meu zich by de Cargadoors der Maatachappy Boompjes 72 te Rotterdam De Stoomscliepen loggen te Brewergquay de markt van Boter en Kaag te Londen LOTEN in de VERLOTIING T7 xïöe BIJ GELEGENHEID DER E= a a r a exinn surlEt ZIJN TE BEKOMEN BIJ è A BttlI KiIAl Lan e Tiendewe y PRIJS 1 11 LOTEN voor 10 Kraepelien en Holm s Qiiina LaPocheQ ü iffSScÏE is de meest Krachtige en Versterl en lc K1 A WIJ aanbevolen door tal van binnen en baitenlandache geneesheeren Bekroond met EEKEN DIPLOMA en GOUDEN MEDAILLES Verkrygbaar in flacons h ƒ J 90 en i Dopót te Gouda by den Heer A H TEEFE Apotheker voorheen C THIU Kraepelien Holm Hofleveranciers Zeist UI f de VictoriaiBron fe Ober a hnsfein by Ems Tafeldrank Van h£J pninklykef uis derji èder auc en Maatschappij tot Exploitatie der Victoria Bron te Óberlahnstein Cicvestigd te Itotlerdam Zuidbiaak 8 Het groote aantal zenui kwaleii van zonuwlioofdpyn af tot da voorafgaaode kenteekcDen van apoplexie Iierseiibaroerte te trotseeren Dogstoads alle middelen door de medische wetenschap aangevrond Eerst aan den nieuwen t d komt do oor toe dat sij door het gebruik maken van den eeavoudigaten weg namelijk langs de huid eene physiologische ontdekking gedaau hooft die na houderde proefnemingen thans over de geheele woreld verbreid is en terwijl z in wetensohappolijke kringen de hoogste bolangatolUng wekt tevens eene weldaad blijkt to zijn voor de ann zenuwkwalen lijdende menaohhaid Deze geneeswijze ia uitgeronden door den gewezen Officier van Gezondheid Homan Weissmann te Vilahofeu on berust op de ondervinding opgedaan in eene 60 jarigo praktijk Door wasschingT van het hooM eenmaal per dE worden daartoe gesohikte stoffen door de hnld onmiddellijk aan net zenuwgestel medegedeeldMet deze geneeawijze werden werkelijk schitterende resultaten verkregen en z j n aakto zooveel opgang dat van een door den uitvinder geschreven werkje OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE hare Toorkoming en genezing binnen korten tüd reeds de ü6e druk verschenen is Dit boekje bevat niet alleen roor het groote publiek verstaanbare verklaringen omtrent het wezen der nieuwere therapie en de daarmede zelfs in wnnhopigs gevallen verkregen uitwerking maar ook vindt men daarin wetensohappolijke verhandelingen uit de mediBOhe bladen die aan deze genoeswgze gewijd zijn zoomedo afschrift van tsl van getuigsohriflon van hooggeplaatste geneeskundigen onder welke P HéDlère med dr profeSSOr aan dO polykllnlek te Farijs rae Rougemont 10 Steinitreber med dr praktigeerend g eneesheer aan bet krankzinnigen gestiout te Charenton aanltStarath Ur ohn te Stettn Oroasmnan med dr arrend arts te Jöhlingen Dr P Forestler geneesheer dlreoteuri van het hospitaal te Agen ueheimrath Dr Schering kasteel Outenfels Bad Ems Oarsea med dr geneesheerdlreo teur der galvano therapeutisohe inriohtiug voor zennwlijders te Parijs rue St Honoré 334 Consul von Ascheubaon med dr te Ciorfli Dr BustacD arrond arts ta Zirknitz Ober stabsarzt Jeohl med dr te Weenen Dr C Bongavel te La Farrière Enre lid van den Conseil Central d hygldne et de Santé in Frankrijk en vele anderen Aan allen wier Zenuwgestel meer of minder aangedaan is of aan zoogenaamde z enuwachtigheld lijden waarvan de kenieekenen zijn ohronlsohe hoofdpijn migraine sohele hoofdpijn bloedaaudrang groote prikkelbaarheid gejaagdheid slapeloosheidi lichamelijke onrust en onoehagelijke toestand verder alle zieken die door beroerte getroifen werden en nog lijden aar de gevolgen daarvan zooals Verlammingen Onvermogen tot spreken zware tongval moeielijk Blikken stUfh eid der gewrichten met voortdurende pijn plaatselijke zwakte verzwakking van geheugen enz en zij die roods onder geneeskundige behandeling geweest zijn maar door do fkende middelen als oothoudings en koudwaterkuur wrijren electriseeren stoomlooi of zeebadei geou genezing of leniging hunner kwaal gevonden hebben en ten slotte zjj die VTCeS gOVOOlefi VOOF beroerte en daartoe reden hebben wegons verschijnselen als ziCh aanhoudend angstig roeien verdooving in het hoofd hoofdpijn met duizeligheid flikkeringen en donker worden voor de oogen drukkende pijn onder het voorhoofd suizing in de ooren het voelen van kriebeling in en het slapen van handen en voeten aan al deze drio oategoncn van zonuwlljders als ook san jOngO mei OS lijdende aan bleekzucht en kraobteloosheid ook aan gezonde zel aan jonge personen die veel met het hoofd werken on geesteiyke reactie wUlun voorkomea wordt dringend aangeraden zioh het boven vermelde werkje aan te schaffen hetwelk op aanvrage kOStClOOB en franco verzonden wordt door LEMA 1BË Co Apothekers te Parijs me de l Ëchiquier 30 Alleen gerechtigd tot verbreid ding der geneeswijze van ROMAN WEISSMANiN Oud OSicier van gezondheid eere lid der Italinsnacho Sanitoits orde van het Witte Kruis en verder te Amsterdam door M CIiEBA Go Heiligoweg 42 Rotterdam F E van SANTEN KOIFF Apotheker Korto lloofdsteeg 1 utrecht I OIIK ¥ PORTON Oudegrncht bij do Oaardbrug 7 160 Op de jongste JiyirieuiBch niediciiiale Teutgonstelling te Gmt is de Weissman aohe ganeeawjze door de medische jarj met de ZÜTerèu Medaille bekoond BINNENLAND GOUDA 21 Juli 1893 Gisterenafond bad op de Markt wederom een nitToemig plaata van het Muziekkorps der dd SchDtiliJ TydoHa de inaziekuitvoering op de Markt waarby een maasa menschen tegenwoordig waren liep een persoon met Becht voor Allen ventende daarheen met het gevolg dat eerst eoji troep jongens hem achterna ging tot op de Hoogstraat waar men hem zyn Couranten afnam en aan het klappen deelen ging zoodat de politie hem moest ontzetten Door een doortrekkend bedelaar is gisteren by den Koffiehniahonder Gravestein op den Bleekersaingel de lade gelicht met medeneming van een geldbakje met ongeveer 1 erin Door de Ryksveearts is heden morgen afgekeurd een geslachÈte koe die lydende waa aan pokken Het vleesch is onmiddelyk begraven Heden werd op de Burgerscholen alhier vacantie gegeven en de Heeren van de Schoolcommissie kwamen als naar gewoonte maar met leege handen De minder gunstige finantieele toestand onzer gemeente beroofde de kleinen van een prflaje Verscheidene ouders die nog zoo gaarne de pryzen laten zien in hun jeugd behaald vinden de afschafBng der prysaitdeeling minder aangenaam Nood breekt echter wet Naar wg vernemen blyft op de kostelooze scholen en de tnascbenschool die prijauitdeeling voorloopig bestaan De heer J M Gelissen bloemiat alhier is sedert een paar weken in het bezit van een albatros of atormvogel De Haagsche Dierentuin heeft dezen vogel waarvan ze nog geen exemplaar bezat aangekocht en morgen verhuist hij naar de residentie Dien vogel levend en van naby te kunnen bezien ia zeldzaam daarom stelt de heer G tot morgenvoormiddag 11 unr ieder stadgenoot in de gelegenheid hem te bezichtigen H bevindt zich in de kweekery van gen heer Boelekade naast het kaaspakhuis van den heer Van der Heyden Naar wy uit Moordrecht vernemen is het l od op het café Het Posthnis aldaar met ƒ 400 verboerd en das gebracht op ƒ 4500 ÊTElllLLETOJX Cr S Xd TJ ü Naar het Hoogduittck XX 80 KoD hij dat Blaogeagebroed manr met zgn vuisten beetpakken eD worgen Met voorden wil het hem heden niet lukken bet ia woeit od vervrard in z n hoofd daizende gadaohlen warrelen aU kleine vliogjca met sohitlereade vleugeltjoa door zijn hersens maar B s n van geheel anderen aard en leiden hem juiat ver af van dezen eraatigen nuohteren geleerden dogmatisohen on poliïlieken atr d £ a daarb nog stqgt hem een wonderlyke mengeling van geuren naar het hoofd de verwelicte gele rozen in het glas de liefderSk en teeder verzorgde rozen rorapreiden genren in het rond en unden hem een groet toe en dicht er naast uit een rose couvert waarop een aieriijk monogram onder een voratenkroonljc prjjkt st gt am HMt en bedwelmend parfum tot hem op Hellmuth CotUnder schruift met een driftige bevf g KJJD pas begonnen munuacript weg en gr pt naar dea brief Den inhoud kent hij van buiten en tooh leeat hjj hem nogmoala en nogmaals over Hy is ontboden B haar bü die beeldachoone vrouw wier engelenvleugela zoo diepin hetaardsohe stof aleepen Het auiat en bruiat in zgu hoofd als e p verwarde melodie De achoonate aller rrouwen eUct hem den beker aan by voelt een wondere rlHlog door hoofd ea harte gaan Nadat h t heeft Door deu kerkeraad der Ned Herv Gemeente te Stolwyk werd verleden week aanbesteed het afbreken eener oude en het weer opbouwen eener nieuwe hofttede in t Beiersche Inschrijvers waren G Anker voor f3839 K Hoogendoorn en Co voor f 3762 J Van Dam Az voor f 3749 en J Baas voor f3719 Aan den laatsten werd het werk gegund Het bestuur van het woteraehap Deu Hoogen Boezem heeft heden het grasgewaa publiek verpacht voor f 76 aan de landbouwers A Schep en W Verboon De rekening van het hoogherairaadschnp sKrimpenerwaard dienst 1892 93 welke op Woensdag 2 Anguatus a a te StolwykersluiB in de vereenigde vergadering zal behandeld worden bedraagt aan ontvangst 66665 50 aan uitgaaf 58214 63 Batig alotalzoo 8450 87 Men is in den Haag reeds bezig met het in orde brengen van het Bosch voor eene feestverlichting in den avond van den verjaardag van H M de Koningin liegen tea op 2 Augustua Van de werf van de Gebr Van Dyk scheepbouwers te Kapelle a d IJael ia met goed gevo te water gelaten een open sleepkaan groot 4 0 Ufit voor rekening van den schipper T Dirltyn te Erbach De verdere uitslag van den wedatryd in het zwemmen in de Vecht by Breukelen was als volgt 4o Tobben wedstrijd Zeven deelnemers Prys kuntavoorwerp F Saur te Amsterdam in 49Vï sec 5o Snelzwemmen op eene baan van 100 M Ingeschreven 33 opgekomen 17 deelnemers Prys gouden med J D Bloemen te liouaan in 1 min 40 5 eerste premie zilv med W N Bngelberta te Amaterdara in 1 min 43 j sec tweede premie bronzen med H Dentmann te Zwolle in 1 min 43 sec 6o Paardentournooi Prya een kunstvoorwerp de heer J F de Vogel van Kotterdam na een belangwekkenden en langdurigen srtyd met A Dentmann te Zwolle 7o Lansentonrnooi Prya kunstvoorwerp de heer J F de Vogel van Rotterdam Een extra pr B kanstvoorwerp voor het eigenaardigste kostuum bij de waterspelen toegekend door eene jury uit dames gevormd werd behaald door den heer C W van Hasselt van Botterdam geledigd apreekt aan de poort de dwerg Van nu af zijt gij d onze dit is do Venuaberg Ja Tannhuuaer I rij dolle on waanwijze man I ach en toch waart gij benijdenawaardig gelukzalig Collander springt op on loopt met zonuwachtige paaaen zy n kamer op en noer r De nachtegaal roept terug terug 1 Neen hy wil geen dwaas zjjii die zioh de oogeo en hot versund taat verblinden evenals die knaap in den Horealberg Hy zat met helderen Iblik den afgrond meten tuaschen een voratenkrooa en een herderahutje hy zal uiet komen als een dorstende als een keortslyder maar aU een arta die de ziel wil genezen en rodden Ja hij zat naar vorstin TaUtenstein gaan Geloof en zalig vertrouwen en oyn beste on edelste gezindboden vergezellen hem Wè ia Collander zich bewust wat bij waagt Het ia een hazardspel waarin hy allee op één kaart zet Kan hij deu heteijjksteu engel die ooit het paradijs is ontvlucht door de kracht van zijn overtuiging en van zijn geloof weer terug te voeren dan heelt hy een hoog spe gewonnen gelukt het hem eobter niet zyn die witte Huweelzaohte handjea krachtiger dan al die geweldige boeksteenon die het fondament van zyn geheole bestaan atutten rukken die handjes daaraan en doen zy ze wankelen dan diep zuchtend bedekt CoUauder bet gelaat met zyn banden udau behoede mij God Wederom hief hy glimlachend en als £ icb van deu zege bewust bet hoofd op borg Martha s portret op zyn hart en ging naar het raam duwde het luit open ea zag naar den heldere hemel op De prya waarom ik atryd ia te groot en te zeldzaam dan dot ik voor gevaren terug sou deiasea ik vertrouw De Vrye Vrouwen Vereeniging heeft giateravond besloten aan de meeting van aanstaanden Zondag deel t nemen omdat het alg kiesrecht voor man en vrouw door het comité op z in program ia gesteld Mej Drucker deelde mede dat zy eqn schryven uit Londen had ontvangen waarin bericht werd dat aldaar een International Union is gesticht en men haar nu het vicepresident schiip aanbood De moeilykheid is nu dat Mej Dr te kiezen heeft tusachen het presidentschap der V V V of het vice presidentschap der I U ten y men de statuten wgzige en haa i vergunne internationale vice presidente en nationale presidente te zyn Besloten werd voorloopig dat Mej Dr zich op de hoogte zal stellen van de bedoelingen en de strekking der International Union Seinpost te Scheveningeu is avond aan avond vol en men amusseert zich er zeer goed Behalve een aardige Weener Lieder8ilngerin kan men er sterke damea en sterke miniatuur athleten bewonderen die beiden zeer de aandacht trekken De jeugdige Bamberg heeft net in de baudschadawbeelden een heel eind gebracht hy doet de toeschouwers schateren bg zyne welgeslaagde caricaturen Een Indiaansche equilibrist verricht sterke toeren op n gebied en de beide vuureters doen verWsd staan door de familiare manier wiuirop tA omgaaa met een element dut ieder jjuider Gisteren namiddag te 5 uren werd door den te Leiden aankomenden trein een 24jurige spoorwegarbeider aangebracht die kort te voren onder de gemeente Voorschoten voor den aankomenden trein den weg wilde oversteken en wien door hem gegrepen de beide beeneu werden afgereden Bovendien miste by een gedeelte zyner kin en werd zyn hoofd zwaar beleedigd Per brancard naar het acadeiniech ziekenhuis overgebracht bleek het aldaar dat hy opgehouden had te leven De ongelukkige laat eene vrouw en een kind achter Als eene bijzonderheid wordt uit Naarden vermeld dat de heer H van Rhyn dezer dagen van een zoogenaamde Kaapache eend een buitengewoon groot ei kreeg Nieuwsgierig om den inhoud daarvan te zien liethy het uitblazen totdat al het wit er uit was en bemerkte toen dat daarbinnen zich een ander ei bevond geheel met de harde schaal overdekt Om de vreemdheid van dit geval heeft men het uitgeblazen ei met het binnenste in zyn geheel bewaard op u miju goede ater en waag bet hnzardapel Hij keerde het hoofd om on zag hoe laat het was Nog twee lange uren voordat by voor Claudia zou mogen verschijnen Zal hij weder gaan zitten en het uog maats ratit zijn werk beproeven Kr is haast bij en bet moet voor midddrnacht in handen der redactie zijn wil zijn repliek in het ochtendblad verschijnen Men is gewend dat CoHaudor snel met do wapens omgaat houw en tegenhouw stoot en tegenstoot volgen elkaoder onvcrwyld op I Men ui er zich ovor verwonderen en vragen waarom hij op oens zoo doezelig en apatbiek is geworden Om bet even bet ia hem niet mogelyk z ne gedachten rustig en helder te verzamelen hy moet in den geest met die sohoone vrouw debatteeren en de vlongels van zyn geest beproeven of zy sterk en krachtig genoeg zyn om een aarafdaarop omboog te beffen en haar naar de poort van het bemefryk torug te dragen Ata hy vin Claudia terugkomt sal hij opgewekt eo geïnspireerd zijn dan zal bij aan bet werk gaan en ds vlek uilwissohen die hij met zyn laatste vluchtige tf ensohrift op zyn naam geivorpen heeft Dan kan hij zyn werk nog zolf naar do drukkery brengen maar eerst naar haar naar Claudia om lichtpunten in zijn hart te zamelen Met groote slappen liep Collander zijne kamer op en neer zag als naar gewoonte naar bet portret van Luthor op en draaide plotseling hoi hoofd om Met sombere uitdrukking zagen de oogun van den hervormer op hem neder de baud klemde zioh vaster om deu bybel heen en bet waa alsof de lippen zioh naar voren bewogen om hem toornig en vermanend toe te roepen ffludien hel u wol zal gaan zoo wand u af van bet kwade opdat het loon des un De reatauratiehoudster Schafer in de cKoppenatraase te Berlyn ia in het oostelyk gedeelte der stad eene welbekende figuur wegens hai e bnitengewone corpulentie Zy ia 47 jaar oud en woog eenigen tjjd geleden 380 pond Natuurlyk was zy allea behalve vlug ter been en daar zy ook veel laat van de warmte had heeft zy reeds lang den meeaten tyd in haren koelen bierkelder gezeten Sinds eenigen tyd heeft zy aan eene maagkwaal geleden tengevolge waarvan zy begon te vermageren In Berlynscho bladen wordt het nu als een belangwekkend nieuwtje vermeld dat zy 211 pond aan gewicht beeft verloren en nu by een nog altoos respectabel gewicht van 198 pond versterkende middelen moet gebruiken Ër wordt over geschreven alsof men het jammer vindtj dat Berlyn daardoor een zyner merkwaardigheden verliest Ëeen gezelschap Leeuwarders dat in den omtrek dier stad een zeiltochtje maakte sloeg in bet Wondmansdlep een vaarwater op de grensen van Tietjerksteradeel met zyn scheep je om waardoor allen te water geraakten Niet dan met veel inspanning werden vier drenkelingen gered de vyfde eene jonge vrouw vond den dood in de golven De oogst der bloembollen in de omatreken van Haarlem is weder afgeloopen Ovei bei a emeea ïb het gewas seer bevredigend hetgeen den kweeker dan ook tot tevredenheid zon stemmen indien niet door verschillende omstandigheden de pryzen lager waren dan in vorige jaren De handel ia nog flauw wyl by vele handelaars de vrees voor sluiting van de grenzen by eventueele cholera hen tot voorzichtigheid schynt te manen om zich te bepalen tot het koopen van niet meer dan zy strikt noodiuikelyk behoeven Door vrouwen en kinderen wordt met het schoonmaken der bollen menig stuivertje verdiend Men zegt dat de Tentoonstelling te Chicago het voorwendsel zal zyn voor alle soorten van min of meer grillige wedstryden Na den wedstrijd der cowboys die te paard gekomen zyn uit het diepst van Nebraska naar Jocksoupark ziet men te Tyler in bet oostelyk deel van Texas een wedloop van melkgevende koeien De eerst aangekomene op de Tentoonstelling van Chicago zal een prys ontvangen van 50 0 frcs en de tweede een prys van 1000 frcs De voorwaarden van den wedatryd zyn even vreemd als hot denkbeeld om een koe die te daara u niet worde toebedeeld I Uoo zouden er nog helden kunnen zijn Is ieder zoo witde denken P Door atr Jd tot zege I Ën dat ia een rechtvaardig gewin dat niot door roekeloos wagen verworven wordt Collander begon zioh aan te kteedeo met veel meer zorg dan gewoonlijk Hij atond voor den ipiegol en besobouwde voor bet eorat linda tangen t jd zyn gelaat weder mot dezelfde belungetelling als vroeger toen hij niet alteen do Alma Mater zyn vivat floreat orescat I toezong Ken glimlncb gleed over zjjn gezicht toen hy zyn donkeren vollen baard opbora telde maar zijn ziol was vervuld van uevelaohtige beelden herinneringen meest droeve dreigeode wolken te midden waarvan een eenzame zwerver manmoedig het verre einddoel tracht te Iwreiken Hellmuth Collander was de zoon van een kapelmeeater Zijn vader had bij zoo goed als niet gekund Kun enkele herinnering slochta was hembygebleven on die was verward en angatig Bleeken ingezonkon lag hy zwaar ziek met zyn hoofd ophet kussen met langen baard en ongokoipte haren Door wilde koortafantoaièD gedreven richtte hy zichop zyn oogen rolden en met do hand sloeg by demaat vau de opera zyn eorsto oompoaitie die doorhet pnbliok waa uitgofloten en daaronder door schreeuwde en neuriede by allerlei molodtfio plotseling zonk hy afgemat in zyn kussen terug mot verglaasde oogeo staarde hij onbostemd rond ea declameerde vol pathos met een stem die gedempt klonk en langzaam in gereutol overging nde reat is zwygeu twggea