Goudsche Courant, zaterdag 22 juli 1893

ZoMierdienst 1803 Aangevangen BOtlDA BOTTEHDAM 18 18 18 58 1 84 3 48 4 60 5 22 6 56 1 06 4 67 6 03 1 18 6 04 6 10 1 19 5 11 6 17 H 38 1 28 1 44 4 B 20 5 411 6 26 BOTTBBDA M O 0 11 D A ii 9 51 10 88 11 50 12 20 1 45 2 30 i 10 32 H 1 5 10 S9 2 02 10 46 II 2 09 13 10 11 10 58 18 08 i 12 40 2 15 2 48 1 Mei TUd van Greenwich Directe Spoorwegverbinding met GOUDA Zomerdlenst 9 80 10 l6 ttord m 5 6 0S 7 25 7 47 Capelle 5 10 6 13 Nieuworkork 6 19 6 81 Mooritreoht 6 86 6 89 Ooud 5 32 6 36 7 46 O O II D A 11 R N 3 10 4 08 DEN II A A l Hn o B 52 7 20 7 43 9 28 9 46 10 19 11 33 18 15 1 42 2 15 2 46 3 43 4 15 4 42 5 Voorb 5 58 10 25 1 48 4 48 lZ ZfKw6 10 10 37 2 5 Zo M 6 19 10 46 2 09 5 09 iGw la 6 80 7 60 8 13 9 68 10 16 10 57 12 03 12 46 2 80 2 46 3 15 4 13 4 43 5 30 5 11 A O Oouda 7 80 8 40 9 04 9 4710 49 12 11 12 21 l Ol 1 87 l ao 1 5 1 45 5 23 6 59 7 13 9 26 9 18 10 46 11 11 II Zoi M 7 42 8 62 11 01 1 13 4 57 6 11 9 60 Z ZoïW 7 619 01 11 10 1 28 5 08 6 20 9 6 Voorb 8 03 9 13 11 22 1 34 5 80 6 32 10 11 Hage 8 089 13 9 34 10 07 11 27 12 41 12 61 1 39 1 57 3 53 4 16 5 25 6 55 6 37 7 43 8 55 10 16 11 16 11 40 12 Allcea gp ZoQ en KeeltJaften tan 15 iuoi tot 15 ScptemW UTBBC HT fi O OU A Ulraolit 06 33 7 B0 0 9 64 11 84 12 03 12 50 2 55 3 3 52 4 43 5 03 6 38 7 48 8 09 8 60 10 07 10 64 Harmclun 6 48 9 04 10 08 18 20 S SO 4 07 6 01 5 18 9 06 Woorilon 6 53 8 11 10 16 j 12 34 4 1 5 3 I110 4 Oil lo ler 7 07 8 1 10 28 12 42 4 84 6 40 9 19 Gouila 7 20 8 32 9 84 10 86 12 06 18 56 1 22 8 87 3 40 4 37 6 20 5 53 7 08 8 80 8 41 9 92 10 40 11 26 AMSTÜRDi M 0 O D A Am t rd mO S 7 56 9 40 11 10 11 27 2 30 An 8tordora Wp 6 50 8 10 9 66 11 25 11 42 2 4S Gouda 7 20 6 S9 10 44 I1 I6 18 66 S 40 la IliiM Sto t yiimiitt Wwriel OOl D A llTRBCHl 11 18 48 93 3 18 4 16 4 7 5 23 6 01 7 45 8 38 10 08 lO S 8 37 5 37 7 59 10 2 46 5 05 6 45 8 07 10 2 S2 6 16 5 SS 8 14 10 38 1 30 3 03 3 60 4 48 6 29 6 216 36 8 28 9 10 10 62 11 10A M T K ii D A M U 12 11 2 61 4 47 5 83 10 08 12 19 l t 8 40 6 45 6 35 11 10 12 34 1 10 8 66 6 6 S0 11 86 Onr Buaalei AUmb 1 u meer melk geeft muur mate zy zich minder vermoeit een grootea afstand te doen aftoggen Elke koe die deelneemt aan den wedfftr d zal minatenB vior jaren oud raoeteo qu en gespanuen voor een soort van wagen met twee wielen die kosteloos verstrekt wordt door do ontwerpera van den wedatryd evenals een toig een karnton honderd pond meel tien pond koffie en eenige keukonbenoodigdbeden De voorgeBpannoQ koe zal gedurende elf uren per dag moeien marcbeereu met een uur rust om te eten eu gemolken te worden want de geleider zal onderweg boter moeten maken en gemachtigd z n ervan te gebruiken evenals van de melk zooveel hy noodig hfeft Maar om op de tentoonstalling te worden toegelaten moet de koe minstens 50 pond boter hebben geleverd gedurende 4e reis Verder zal de geleider moeten zitten in bet wagentje en zich laten trekken door do koe het is hem niet geoorloofd te wai delen Tot nu toe werden zes koeien voor dit origineele concours ingeschreven Het vertret zal plaats hebben den 25en Juli ten 7 ure in den morgen van het marktplein te Tyler Staten Generaal Eërstk Kahbu Zitting van Donderdag 20 Juli De Kamer behandelde de voorloopige regeling der handelsbetrekkingen met Spanje waarbij den min van buitenl zaken hulde werd gebracht voor zjin beleid Ook ebnige corap tabiliteitswetjes voor IndiÖ werden afgedaan Op 28 dezer komt de Kamer weer bijeen Aan de Telegraaf schrift men Men hoort vaak klagen dat wy Hollanders zoo gaarne onze inkoopen doen b onze buren ten koste van eigen industrie en welvaart Het valt niet te ontkennen dat het onmogel k is om alles nit den eigen lande te betrekken maar wat denkt men van de volgende grootindustrieele curiosa die in enkele kringen welbekend maar dit by tgroote publiek niet igu Eenige jaren geleden kwam een nieuw gebouwde rammonitor uit Engeland waar hy voor rekening onzer tlegeeriug was gebouwd Alles stroomde naar den Helder om het nieuwe schip te bewonderen en reeds voor men het gezien had roerade men mriehtiqg constructie enz enz zeker reeds onder den invloed van het denkbeeld dat het Kngelsch werk was Wfl zullen hier verder niets aan toevoegen dan alleen dat er vyftienduizend HoUandsche guldens noodig waren om bet vaartuig door HoUandrtcWe werklui voor onze marine bn ikbaar te maken De Engelschon hadden bet ons intusschen als prima werk prima laten betalen en oigeleverd Een ander oorlogsschip door Engeland aan ons geleverd had op de stoomcilinders vier entwintig lappen zeker pleit dit niet voor t Engeteche gietwerk De pantsering aan het schip had zulke geweldige naden dat men die met stopverf had aangevuld om zo onzichtbaar te maken en toen het schip er dientengevolge niet mooier op werd heeft men de geheele bnitenhuid netjes bepleisterd zeker nooit vertoond in den annalen der pantsergeachiedenia Iedereen heeft er verbaasd overgestaau dat dit schip rijno bestemming ludië goed eu wel heeft bereikt Het volgende is mede der vermelding waardig Men klaagde er over dat wanneer do in Holland aangebouwde torpedobooten fullspeed t hadden gestoomd en dan tot stilatand werden gebracht de vlampjjpen zoo geweldig lek werden dat reparatie en aigeheelo herziening dringend noodig was Ooada 6 80 7 86 8 85 Moordrecht 7 88 8 42 Nieuwortcerk 7 S9 8 49 Cpelle 7 16 8 56 Bottorda ii 7 7 55 9 05 Ooada 6 36 06 40 7 66 8 09o8 21 10 19 Oudow 6 60 6 64 Woorden 6 69 7 03 8 12 Harmeleo 6 06 7 11 8 11 Utreohl 6 18 7 88 8 28 8 41 9 10 61 11 14 11 82 11 3B 11 50 OOUDA8 21 10 06 9 10 10 56 9 26 11 10 Qouda 6 40 Amstordam Wp 7 58 Amiterdam 0 8 8 14 De booten waren in Holland Amsterdam gebouwd en dat was naar veler meeuing de oorzaak had men ze in Engeland laten houwen dan kon dit niet het geval zyn geweest Daarom werd besloten een boot in Engeland met gegarandeerd waterproof vlampijpen te laten bouwen De boot komt en stoomt eu al weldra lokten de pijpen dat het een lüef bebberij was Nu kregen de HoUandsche ingenieurs cou rage De Engjelscben kunnen het ook niet Wat een hypnotisch verlammende werking oefent die ËngoUche industrie toch op de onze uit Hoera I Na zullen wy het proboeren En ze wagen het vlampypen van nieaweu vorm te maken geheel nieuw eigen vinding ver beeldje vlampypen zooals die n niet jaren in t buitenland bestonden eu het vraagstuk is opgelost de pypen lekken niet meer Het moet zuivere waarheid zgn dat de Engelscheu het erg mooi vonden Ia het luet the fault of the Dutch dat w zoo bg de Engelscheu in namn ten achter staan Door den beer F H Aronds hotel en koffiuhuishouder te Wagcningen laatst overgebleven mede oprichter van de vereeniging Vergunning te Rotterdam waarvan hy jarenlang voorzitter waa is thans met het oog op de aanstaande herziening of wyziging der draukw t een adres ingezonden by de Tweede Kamer Adressant geeft daarin te kennen dat hg met leedwezen heeft kennis genomen van de liegooringsvoorstellen waar die slechts wijziging beoogen van de artt 2 en 8 der drankwet Het is daarom dat hij do wenscbeiykheid eener wjjziging van art 26 onder de aandacht der Kamer wil brengen Adressant toch is van meeniog dat ten gevulge van het in art 20 en sub a en b bepaalde t welk luidt Vooc de localiteiten waarin op 1 Mei 1881 zonder stiijd met wet of verordening sterke drank werd verkocht kan zoolang aan die localiteiten de bestemming om voor verkoop van sterken drank in het klein te worden gebruikt niet door eene daad van den eigenaar of gebruiker is ontnomen de vergunning tenzg in de gevallen bedoeld by art 3 no 2 3 4 5 6 7 9 en 10 niet geweigerd worden u aan hem die op voormeld tydstip daarin het bedryf uitoefende zoolang hy leefï b aan anderen gedurende de eerste 20 jaren na voormeld t dstip velen met adressant na 1901 hun zaak niet zullen kunnen voortzetten of zonder vergunning zullen moeten continueoren tenzy toevalliger wyze door hen eene localiteit met vergunning is gekocht of gebaurd wat dikwerf onmogeiyk of zoo al mogeiyk zeer schadeiyk zal zgn Adressant acht dat vele drankverko0 er8 daardoor vermoedeiyk dan ook broodeloos zullen worden Hy verzoekt der Tweede Kamer nu toch de drankwet veranderd wordt artikel 26 zoodanig te wazigon dat aan allen die voor 1881 drankverkoopera waren zoo lang zy leven n vergunning tot verkoop van sterken dErftnk in de door hen gebruikt wordende localiteiten zal mogen worden geweigerd Van dit adres is een afschrift gezonden aan den minister van binnenlandsche zaken Wielryders tegen cavalerie In de Algemeine Sportzeitung vinden wy een zeer belangrijk artikel over wielryders tegen cavalerie naar aanleiding van den wielerwedstryd Wee uenUerliju Inderdaad at n wy hier dan ook voor een feit zoo schryft het blad dat niet alleen voor de wielersport of voor de sportwereld in t algemeen van groot belang is maar dat ook byzoader geschikt is in militaire kringen stof tot nadenken te geven en den vindiugryken geest op militair gebied een volkomen nieuw veld te openen 10 46 10 55 11 08 11 09 11 16 11 86 8 18 10 03 8 07 Gaat men na wat reusachtige offers de militaire staten jaariyks aan hanne cavalerie brengen wat al wordt gedaan tot veredeling der paardenfokkerij alles in de eerste plaats om aan het leger degelyk sterk zoo geschikt mogeiyk paardenmaterieol te verzekeren en vergelgkt men dan den uitsh van den grooten afstandsrit met dien dor wielrgders tot welke logische gevolgtrekkingen moet men dan uoüdzakelyk komen Aan den oenen kant zien we de keur der Dnitsohe en Oostenrgksche cavalerie officieron jonge goed geoefende krachtige soldaten en sportsmen allen bereid voor de eer der overwinning han laatsten zweetdroppel te geven en zich half dood te ryden op paarden van zoo uitnemend gehalte als maar met mogelijkheid was te verkrygen En die ruiters op zulke paarden de beste op de besten hebbt n voor den afstand Weenen Beriyn vice versa 71 uren en meer noodig Allen komen min of meer uitgeput aan de paarden zyn meest alle heel of half dood gereden en geen der ruiters was in staat na volbrachten rit dadelyk met zyn paard de kleinste cavalerie manoeovre of militairen dienst te praesteeren Aan den anderen kant zien wij een honderdtal wielryders waarvan de overwinnaar in slechts 31 uren aankomt terwyt nog een dozijn andere rydurs in 34 36 uren denzelfden afstand aflegt derhalve slechts de helft van den tijd gebruikt dien de bekroonde ruiter noodig bad Maar daarby komt eu dit is wel het voornaamste dat al deze wielryders zoo friach hun doel bereikten dat de meeaten niet willen gaan zitten om rost te nemen daarzy genoeg gezeten hebben Wanneer in den oorlog een goed ruiter op eon flink paard zoo buitengewoon veel waard m r een ruiter die in het beate geval van Weeneu naar Berlpn 71 uren behoeft nota bene als hg zyn paard opoffert wat is dan wel een wielryder officier waard die denzeUden afstand in 31 uren aflegt en dan frisch en bruikbaar tot nieuwe diensten aankomt De Ned Sport die dit artikel nitde Allg Sportzeitung overneemt dringt er op aan dat de Nederlandache militaire autoriteiten de zaak ter harte zullen nemen door het rywiel ook by de troepen in gebruik te nemen ÏSekere Kaa slaakt in het Handelsblad c de volgende verzuchtingen De wyfjes doen het Er zyn van die oogenblikken in het leven dat men schntryk zou willen zyn alleüu om de wereld uit te kunnen loopen Als ik z de wereld bedoel ik eigenlyk het land of de stad waar men tegenwoordig tot bloedens toe wordt vervolgd door de muggen De politie doet er als altyd niets aan en zelfs onder de candidaten voor den gemeenteraad die alles goed zullen maken dat het geen geld kost was er geen een die beloofd heeft ons van de muggen af te helpen Wel zyn er menschlievende winkeliers die muggenpoeder mnggenkaarsjes muggongaas en muggendood verknopen maar niets helpt Dat is te zeggen die middelen zyn wel goed maar de muggen deugen niet Ten einde raad want myn goede luim en behagelyk voorkomen zyn er mee gemoeid ten einde raad heb ik daarom zelf de zaak eens van een wetenschappelijk standpunt bekeken eu een Geïllustreerde Encyclopaediec nageal en op het woord mug Dat artikel boezemde my al dadelyk vertrouwen in omdat het niet iGeillustreerdt waa Ik dacht ziezoo die schryver weet ten minste dat de piepende gonzende stekende bijtende illuatraties zoo voor t grypen was t maar waar zoo voor t nakyken zyn dat een boekillustratie heelemaal overbodig is Vervolgens brengt dat nrtikel iemand zoo ver dat hy u nauwkeurig kan z eu dat muggen tot eene tweevleugetige orde behooren dat er de moord is uit in Europa duizend soorten voorkomen en de wyQes zeer belust op bloed zyn Het is dos alweer het oude liedje Gherchez la femme De larven leven meestal in verrottende planten of in het water en in dit laatste geval kunnen de poppen van nek of staatkieuwen voorzien zeer goed zwemmen Dat ook nog 7 10 De larven van de gewone zingende mug en van de herfstmug prettig voornitzicht vervellen driemaal verpoppeu en na acht dagen treed de nieuwe mng in al haar luister te voorschyn Het wjjQe legt ongeveer driehonderd eieren waaruit na verloop van vier of vyf weken alweer ranggen te voorschgn komen De wyQea van het laatste herfstgealacht brengen den winter door in kelders Ken gemcenteraadskaudidaat had dns wel degelyk iets tegen de maggen kannen beloven door zich voor de afschaffing van kelderwoningen te verklaren De grootste muggen zjjn de langbeenige die in weiden en boMchen en boomstammen leven en hare eieren in den grond leggen De groote zwermen en de wyQea voeden zich met bloed De wyQes doen het dus eigenlyk Met een kleine afwisaeling van mevrouw De Staels Hoe beter ik de menschen heb leeren kennen hoe meer ik van de dieren beu gaan houden c herhaal ik dan ook hoe beter ik de wyfjeamuggen heb loeren kennen hoe meer ik van de vliegen ben gaan houden Want by zoo n wyQe vergeleken is een vlieg werkelyk een lief bescheiden gezellig dier die zich met een hapje zoetigheid tevreden stelt en waarin niets van die bloeddorstige tygernatnar der wyfjea zit De wyQes Nu is V doidelyk waarom mannen meer en hartstuchtelyker gestoken worden dan vrouwen er komt nog voorliefde ook by in het spel De wetenschappelyke behandeling dezer zomer meren herfstplaag kan hiermee als afgedaan beschouwd worden De maatschapiwlyke zgde van dit vraag lees plaagstuk is vry wat ernstiger Indien het zoo door moet gaan dreigt immers de rpst ia menig gezin gestoord te worden Door al dat gegons en gekriebel worden de huisgenooten korselig zenuwachtig prikkelbaar onverdraagzaam Dingen waar nooit een obvertogea woord over voorvalt als eea onschuldig huishoudboekje byv wiaden iemand op De kinderen krygen amper een vriendelyk woord als zg een nachtkui brengen aan vader nataurlyk altyd op het oogenblik als het meer beschaafde die vervelende nare akelige muggen € al plaats heeft gemaakt voor het groffer geschut van non laat ik maar zeggen loeders Daar heeft moeder de onvoorzichtigheid om zachter en verdraagzamer gestemd z half berispend van hè man c te spreken en de bom barst los Maar t ia dan toch ook verschrikkelyk Nadut alle middelen met inbegrip van nagelolie laurierolie en karbol beproefd waren zoodnt iemand op de Beurs den man al gevrai d had of hy besmettelyke ziekte thuis had heeft hij op raad van iemand it een streek waar geen muggen zyn toevlucht genomen tot de tabak op de warande staat een vnurkomfoortje waaruit de ongeurige wolken opstygen want de slechtste is de beate heet het Hy zelf zit in donker naar best vermogen uit een gonwenaar te dampen maar jawel sarrend streken zy by volle muziek neer op den steel van zgn langen pgp terwyi andere een patertje dansen om zyn ooren en do nonnetjes want de wyfjes zyn immers de bloedzaigors denken dat mag je nog wel zesmaal doen Eindelyk is het dan ook niet meer om nit te honden Op zyn zachtst genomen gaat hji mistroostig naar bed Het ledikant is rondom behangen met mnggengaas mevrouw heeft daarenboven de lieve voorzorg gehad nog eens met een kaars rond te gftan Mot een behendige wending wipt hij door een onmiddelyk toegetrokken opening van het gaas Menschelykerwyze gesproken is dus al het mogelyke gedaan maar aanwelyks heeft hy de afgetobde ledematen uitgerekt en is de grinjmige plooi van hetgeteekende gelaateen beetje weggegaan of t lieve leventje begint weer Het is er maar een troost mevrouw enzy is alweer goedhartig genoeg ook die eene nog OQSchadelyk te maken hetgeen niet belet dat mijnheer brommend inslaapt om als hy s morgens voor den spiegel staat zyn edel gelaak met eenige heten versierd te zien 10 48 9 35 9 4 9 49 9 56 10 06 In gemoode bestaat er g en middel tegen mnggenbeten Ik heb n weteoschappelyk aaagetooad dat de wg ea het doen wie weet zy het ook minder wetenschappelyk te bewerken dat zji het laten 11 02 11 86 8 10 ff H 8 80 06 9 30 H n 9 45 36 10 08 4 45 4 65 5 08 6 09 5 16 7 07 7a7 7 84 7 81 7 37 21 7 04 8 7 10 22 7 31 51 7 42 8 11 48 9 37 0 60 4 40 5 66 O O i 1 A 10 4 10 6 7 25 9 66 4 86 4 40 7 40 10 20 6 10 1 68 S 11 0t 10 36 Zoo n man zoo een weldoener der menschheid zyn Tienden in Noord ürabant Ook dit jaar geeft de inzameling van de tienden in NoordBrabant hier en daar aanleiding tot moeilykheden Te üdenhout heeft men tienden toebehoorende aan het Rgk anderen aan particulieren Niemand durfde bieden by de verpachting van de beide soorten onder den druk der samenspanning van de boereu zoodat aan de tiendheffers niets overbleef dan het hnn toekomende zelf van het land te halen Dit veroorzaakte geen moeilijkheid voor zoover de Ryks tiendeni betrof door den steun des burgemeesters dio toestond dat de wettelyke verwittiging aan den aecretaris werd gedaan eu den veldwachter met de voerlieden die voor het Byk gingen inzamelen medezond om aanwyzing te doen zoodat alles zonder een zuur gezicht afliep Geheel anders ging het met de tienden aan een elders wonenden particulier toebehoorende Deze bezwaren duchtende had aau den ontvanger der registratie doch te vergeefs gevra d of de beide zaken gezamenlyk mochten behandeld worden Ëvenzoo had hg zich vergeefs gewend tot dén secretaris met verzoek of ook voor deze tienden de verwittiging by hem zou mogen geschieden de burgemeester verbood dit evenals die ambtenaar assistentie door den velwachter weigerde zooals die voor het Ryk was verleend De tieudbeffer had zyn intrek genomen in een It ement herberg maar werd er door een dreigende boerenmenigte uitgedrongon en dewyl de kastelein verder weigerde hem logies te verloenen moest hy de gemeente verlaten De eigenaar wendde zich tot den procureurgeneraal om steun die hem een brigade marechaassée ter beschikking liet stellen om op 18 Juli de voerlieden uiet hunne karren te dekken als zy d veldvrnchten op dien d zonden inhalen Het natte weder verhinderde echter de inzameling op dien dag doch alleen op hot gerucht hadden een paar honderd boeren zich op den w verzameld gewapend met stokken ruim voorzien van steenon om de inzamelaars en de gewapende macht te onthalen Den vorigen nacht waren de ruiten ingeworpen by een dergenen die zich als voerlui hadden beschikbaar gesteld hoewel allen buiten de gemeente woonden zoodat nu allen die zich vroeger aanboden zich uit angst terugtrokken Uit Drunen schryft men van 19 dezer Gisterenavond was er alhier weder een vergadering belegd door de tiendplichtige boeren waar honderden byeen waren gekomen Men wa8 het op vorige vergaderingen nog niet eens geworden doch Woensdagmorgen ging het beter toen besloot men rond te gaan met een inteekenlyst voor of tegen den aankoop der tiend De uitslag hiervan was vóór aankoop Toen toog men naar den ontvanger der registratie om dit zaakje te bewerken gaat het er door dan moet iedere tiendplichtige per hout of bunder bydragen en kan ieder zyn eigen koren naar huis halen Naar men verneemt is op deze manier te Nieuwkuyk ook alles in het reine gebracht Te betreuren is het dat herhaaldelyk na afloop van dergelyke vergaderingen bg eenige gondgezindon de rniten stuk gegooid of andere baldadigheden gepleegd worden zooals nu jl Zond op vier verschillende plaatsen het geval weer geweest is Door de firma C Kooyker te Leiden is jl Zondag eene briefkaart ontvangen welken den 13den Februari 1878 uit Dordrecht verzonden werd en alzoo ruim 15 jaren onderweg is geweest Verschenen lente werd by den rykon bankier Salaschin in de Thiergartentrasae te Berlyn inbraak gepield De dader had niets kunnen vinden om te stelen en om da rover wraak te nemen had hy in de salons van den heer Salaschin zoo huisgehouden dat hy een waarde van 300 000 M aan gobelins en schilderyen vernietigde of beschadigde Natunriyk zocht de fnlitie dien vandaal maar tevergeefs tot zy hem eindelyk door een toeval in handen kreeg en het bleek dat de dader intusschen nog andere inbraken had gepleegd waarvan het verhaal lykt op een Amerikaansohe Pinc kertonnovelle of een roman van Belot Wilhelm Kringel mag inderdaad een meesterinbreker genoemd worden Hy is van goede familie op het oog een aangenaam mensch jong sUnk listig en vlug als een kat ondernemend als een vos Hy is in militairen dienst geweest en heeft het zelfs tot sergeant gebracht Maar eenmaal zoo ver maakte hy zich aan verduistering achnldig en werd daarvoor met 18 maanden vestingstraf gestraft waarby n 3 maanden wegens bedrog kwam Uit de gevangenis ontslagen dacht hy er over tooneelspeler te worden en door een tooneelagentschap werd hij verbonden aan den Wittenberger schoawbarg Hier kreeg hy een maandgage van 30 mark dat zelfs niet genoeg was om met fataoen testerven te minder I omdat Kringel er nog een deel van zyn I tooneelgarderobe van moest betalen I Maar hy wist raad Hy vatte een werk bij I de hand waarop niet ieder zon gekomen hebI ben hy werd inbreker In dit vak debuteerde I hy te Bremen Das klom hy by den koopman I P in en wist er een briljanten armband te I bemachtigen dien hy later in Berlyn beleende I want de politie vond het bank van leeningbrieQe I nog in zyn bezit In Berljjn teruggekeerd brak I hy dadelyk in by een der gezanten Hy is I een gymnast van groote vlugheid on kracht I De manier waarop hy inbrak zal niet licht I iemand hem nadoen Tusschen de zuilen van I den voorgevel wist hy tegen den vlakken I munr op te klonteren waarby hy zich met I den rog tegen den zuil drukte en met de I vingertoppen en voetpunten in de munr I naden omhoog klom Op de lyst van de I eerste verdieping gekomen sneed hy met de I diamanten van den in Bremen gestolen arm I band een vensterglas stuk en stal toen nadat I hy gauw de kamer was rondgegaan enkel I nog een gouden cachet van de bewoonster I van het huis gravin H Die bescheidenheM I kwam natuurlyk enkel omdat hy niets anders I vond I Twee dagen later brak hy by den bankier I Salaschin in In den tuin van het huis dien hy I bereikte over het terrein van het in aanbouw I zyode nevenhuia vond hy een sleutel van de I waterleiding daarmee sloeg hy in den winter I tuin van het huia een paar glasruiten stuk I door welker opening hy in de woning kwam I Eerst kwam hy in de biljartzaal Niets te I vinden Toen in de parterrekamera Niets I Dan op de eerste étage waar hij de brntali I teit had de slaapkamer van den heer Sala I Bchin binnen te gaan die rustig op allebei I zyn ooren lag te slapen Weer niets Nu I bedacht hy of hy omdat hy niets vond zich I zou wreken op den slaper met een paar oor I vygen of op een andere wyze Hy zag van I de oorvygen af ging weer naar beneden en I hield daar huis op een wyze dat hy iu een paar I minuten voor een waarde van eenige honderd I duizenden mark bedierf I Het was de nacht van den 9don Mei en I do heer Wilhelm Kringel legde een bezoek I af by een andoren bankier Maar de ban I kiers waren voor hom niet gelukkig Hy I vond weoK niota Den lOn Mei brak by I de scbutting open van den in aanbouw zy I den tatteraal die zich in de ThiergArten naitöt I het paleis van de familie Blücher bevind Op I het bouwterrein vond hy oen ladder Die I zette by tegen den muur van het paleis Blü I cher en was iu een minimum van tyd op de I lyst der eerste verdieping De heale zeer I smalle lyst liep hy over den hoek om tot hij I aan den voorgevel van het paleis kwam op I een balcon Hy drukte twee spiegelrijiten in I en bevond zich toen in de kamers van gravin I L Daar vond hij een prachtigen buit veel I geld veel byouterieën ter waarde van 10 000 I Mark Onder de gestolen vi orwerpen bevon I den zich email miniaturen geschenken van I vorsteiyke personen aan de gravin De emails I hadden ook als kunst groote waarde en stel I den portretten voor van de keizerinnen Ao I gusta en Friedrich als bruid en ook van keizer I Friedrich I Kringel wilde met den buit door een twee I den uitgang naar den tuin ontkomen on daar I toe een venster openen maar toen hy dit I venster openschoof bemerkte hij tot zyn schrik I dat het op een eïectrische schel werkte Maar I voor een kleintje was hy niet bang Van I de groote hoogte der eerste verdieping sprong I hy uit hot venster en kwam ongedeerd be I neden I Tot nu had hy in Berlyn in een paar hotels I als koopman of tooneelspeler Bach of als I sobatituut griffier Klein gewoond Nu echter I scheen t hem tyd zyn biezen te pakken en I den volgenden dag den llen reisde hy naar I Hannover waar hy reeda den 12en s nachts aan I t werk ging Hy was in het hotel Stadt Londen I afgestapt en had zich eerst georiënteerd waar I de ryke menseben woonden Zyn eerste visite 1 I gold graaf Hr in wiens woning hy met een I I ladder op de eerste verdieping binnenklom 1 I zyn buit was zilveren tafelgereedschap may I slechts weinig geld Maar alles was van zyn I I gading Hij pakte de zakken vol en wilde I I langs denzelfden weg het huis weer verlaten I I toen hy beneden aan de ladder een politie I I agent zag ataan die hem vroeg wat hy daar I I te doen had Maar voor zoo n beet je was I I Kringel niet uit het veld te slaan hy sprong I eenvoudig op het hoofd van den politieagent I en toen deze van den schrik was bekemen 1 I was Kringel weer in het hotel terug en ging I I den volgenden morgen met den eersten trein f I naar Bremen Denzelfden nacht van zyn over 1 I komst brak hy zelfs tweemaal in Zyn buit was I I eerst 1500 Mark toen nog eena 1200 Mark I buitendien nog prachtige sieraden gouden I I annifdoozen enz Bremen was reeds by zgn 1 I debuut een goede stad voor hem geweest I I Nu ging hy weer naar Berlijn terug want I I vooreerst had hg genoeg Hy kocht de noodige I tooneelgarderobe en onder den naam Klein 1 I begon hy den 16n Mei zyn engagement te I Wittenberg Hier gaf hy zoo veel geld uit I en zoo veel cadeaux weg waaronder zeer 1 I kostbare dat het de aandacht trok en ter kennis I kwam van de Berlyosche politie Deze zond een harer rechercheurs naar Wittenberg die in t bezit wist te komen van eenige door Kringel w gegeven portretten die de gravin L dadelyk als haar eigendom erkende De rechercheur keerde dadelijk naar Wittenberg terug en woonde s avonds de voorstelling van het stuk De familie Knickmeijer by waarin de heer Klein Aleas Kringel juiat optrad als gerechtsdienaar die een dief te pEÜtken nam Aan het slot der voorstelling werd hy zelf gearresteerd In zyn bezit werden doozen vol voorwerpen van waarde en sieraden gevonden Intusschen had Kringel alle juweelen uit de sieraden gebroken behalve uit do lyst van een portret van keizer Friedrich hy had een groot sigaretten etoi vol losse diamanten waarvan enkele een waarde van 500 1000 Mark hebben Vele voorwerpen werden in t bezit van dezen meeaterinbroker gevonden die nog niet eens als geatolen zyn aangegeven waarom de Berlynsehe politie aanneemt dat Kringel ook nog in andere steden inbraken heelt gepleegd Deze bratale dief is thans naar Berlyn over gevoerd en zit in de Moabiter gevangenis Voor den volgepden winter was hy roods aan een tooneelgezelschap verbonden maar waarschyiiiyk zal hy wel voor de eerste jaren achter andere yzeren schermen optreden BaUeolandsch Overzlcbt Hot Noorsche Storthing heeft met 62 tegen 52 stemmen besloten het apan e des konings van 336 000 kronen te verminderen tot 256 000 kronen Met 61 tegen 53 stemmen werd liet apanage van den kroonprins met 50 000 kronen verminderd Do Prankf Zeit bespreekt de in den Doit when Reicbsanzeiger opgenomen kabinetsorder waarbij aan graaf Oaprivi de dank des keizers wordt overgebracht voor zyn yver on toewyding by de behandeling van het legerontwerp Het blad erkent dat do keizer van zyn standpunt niet te veel zegt en dat de heer Von Oaprivi met groote vakkennis en buitenwone inspanning zyn taak ten einde heeft gebracht Do rykakanaelier vond bg zyn ambteiyke omgeving weinig stenn hg was kanselier minister van oorlog en minister van financiën tegelyk on zyn arbeid in de commissie en in den Ryksdag werd ook door de tegenstandera erkend en gewaardeerd Over hot keizerlgke schryven aan den kanselier zou dus weinig te zeggen zyn indien niet de daarin bevatte erkenning van diens staats manatalenten en ia de hartelyke bewoordingen vervatte wensch dat zyn onschatbare diensten nog lang voor het vaderland behouden mochten biyvon juiat groote beteekenia kregen nu de conservatieve agrarische party in verbinding met het huia Bismarck nitgoande van de legorwet met den tweejarigen diensttyd den aanval tegen den rykakauselier had geopend blykbaar aannemende dat diens positie tegenover den nieuwen Rykadag na de afdoening der legerwet onhoudbaor zon zyn geworden Na de verkiezingen werden allerlei geruchten verapreid om den kanselier voor te stellen als een man die had afgedaan en men aprak reeds over zyn opvolger Onder deze omstandigheden krggt de dankbetuiging van den keizer een meer dan formeelo beteekenis Het antwoord van don Frauschen minister van Buitenlandsche zaken Develle op de interpellatie over Siam heeft een zeer goeden indruk gemaakt in ï raukryk zoover men nit de d bloden kan opmaken Want deze toonen zich zeer tevreden over de verklaring van den minister dat de regeering krachtig zal optreden indien Siam geen voldoening geeft Het Journal des Débatsc hoopt echter op eene vreedzame oplossing van het geschil dimmers zegt het Siam zal moeiten erkennen dat Frankryk in zyn recht is en dat de Siameezen de aanvallers zynlc De Ëngelsche bladen zyn van oordeel dat de interpellatie niet veel nieuws aan het licht gebracht heeft De Daily News verklaart dat Ëugeland genoegen kan nemen met de verklaring dat Frankryk er niet aan denkt inbreuk te maken op de onafhankelykheid van Siam en wil dat de Engelache regeering Biam zal raden de wettige eisehen van Frankryk in te willigen Maar op zeer ernstige wgze waarschuwen Times c en Standard c dat Siams onafhankelykheid gehandhaafd moet worden Nu de Fransche regeering zeker is van den steun der Kamer die haar vry spel gelsten heeft zond zy der Siameesche regeering haar ultimatum waarbij zy schadevergoeding eischt voor verliezen die enkele Fransche kooplieden en reizigers loden door de schold van Siamee sche ambtenaren en voldoening vraagt voor het gevangenomen van kapitein Thoreux den moord op Groaguerrin en de schending van het volkenrecht door het beschieten der Fransche schepen en het afloopen van de postboot Jan Baptiste Say Ten slotte en dat ia i eigenlyk het voornaamste punt van het ultimatum moet Siam de provincie LowangPrabang aan Frankryk afstaan Binnen tweemaal 24 uren wordt de besligsing van Siam ver wacht Hoogstwaarschynlyk zal Siam zich bereid verklaren de bchodeloosteling te beta I len de voldoening te schenken en een commissie te benoemen tot regeling van het grenageschil waarvan vry zeker de uitslag zal zyn dat Frankryk de betwiste strook grond krygt De Indép Beige c weet echter mede te deelen j dat het nog zoo zeker niet is dat de regeering I te Siam de haar gestelde voorwaarden zal I aannemen Ër is een sterke party te ngkok die zich wil verzetten tot het uiterste Mocht dit het geval zyn dan zal Frankryk ook niet aarzelen gebrnik te maken van die dwangmiddelen welke het volkenrecht erkent dns niet van het bombardeeren eener overbevolkte stad van 500 000 inwoners Het voortgezette verhoor voor den krygar od in zake het verongelukken der cVictoria leverde niets op wat niet alreeds bekend was Het bevestigde slechts admiraal Tryon a schald en Bchuldbewustzyn Lord Gilford vl eluitenaot van de Victoria verklaarde dat toen hy aan de schepen het signaal gaf om op zes kabellengten afstand van elkaar te blyven do staf commandant naar hem toekwam en hem vertelde hoe de admiraal hem gezegd had dat de afstand acht kabellengten moest wezen Later was hy naar beneden gegaan en had den admiraal geraadpleegd die nn zeide dat hy don afstand tot zes kabellengten wensohte te zien gebracht Na do aanvaring zeide do admiraal tot hem cHet was alles myne schuld Op hetzelfde kwam het getuigenis van den atraï commandant Hawkins Smith neer Ook tot hem had de admiraal na de aanvaring gezegd Het is geheel mga doen geheel myn schuld c Het scliynt dat tot op het noodlottige oogenblik niemand n oen onheil duchtte Zóó groot was aller vertrouwen in admiraal Tryon dat men tot op het laatst nog een bevel van hem verwachtte waardoor alles weder in orde zou gekomen zyn Des admiraals laatste zorg gold oenen adelborst die op de brug stond Blyf daar niet youngster c ga naar eene sloep riep hy ham toe Dit waren de laatste woorden die men hem heeft hooren zeggen Het ManaionhoOBe fonds dat tot een bedrag van JC 50 000 gestegen was is thans gesloten Het Homerule ontwerp werd Dinsd hervat bg art 28 handelende over de bui eriyke ambtenaren en o a bepalende dat de in Ierland fungeerende ambtenaren by de invoering van Homerale wel is waar in dienst zullen blyven doch dat de nieuwe lersche rejteering hen binnen zes maanden na aanzof ng zal kunnen ontslaan Deze laatste bepaling lokte een krachtig protest nit hetwelk zich formuleerde in een amendement van don heer Balfour hierop neerkomende dat geen ambtenaar uit den civielen dienst in Ierland zou kunnen 1 ontslagen worden tenzj hem een met zyne positie overeenkomende post in Engeland of Schotland wierd aangeboden In verband met de nitingon der nationalistische party in de jongste tien jaren luid genoeg vernomen kan niemand er aan twyfelen zoo betoogde de spreker of eene der eerste regeeringsdaden van het nienwe lersche gouvernement zou wezen het cachoonvegon van het kasteel met welke uitdrukking bedoeld werd het ontslaan van al de door Engeland aangestelde ambtenaren Deze daad van willekeur en onbillykheid wilde de heer Balfour verhoeden Gladstone echter waa het niet met hem eens en bg gevolg word het amendement mot 241 tegen 199 stemmen verworpen Vooraf had een voorstel van den heer Russell om ook de hoofdonderwyzers der nationale scholen in Ierland voor dit geval onder de categorie van burgerlyke ambtenaren te brengen hetzelfde lot gedeeld Ëon amendement van Gladstone op artikel 30 van het Home Rule ontwerp werd met 537 tegea 49 stemmen aangenomen In de minderheid stemden de Parnellisten en eenige nationalisten en radicalen De door Gladstone voorgestelde wyziging verbiedt aan de lersche wetgevende macht eene nieuwe gewapende politie op te richten nadat de tegenwoonlig bestaande Irish Constabulary zal zijn afgeschaft Art 30 werd vervolgens met 315 tegen 289 stemmen aangenomen Artt 31 32 33 en 34 werden aangenomen met eene meerderheid van 32 tot 34 stemmen Artikel 35 waarby aan de lersche wetgevende macht tgdelyk wordt verboden wetten te maken betreffende de verhouding tuaachen landeigenaar en pachter nn op het koopen verkoopen of verhuren van land in het algemeen werd met 327 t en 39 stemmen aangenomen Pe conservatieven on de ministers bleven hierby buiten stemming Artt 36 37 38 en 40 werden ook aangenomen Art 39 aangevende de beteekenis die aan verschillende uitdrukkingen in de wet voorkomende moet gehecht worden werd vervolgens zonder hobfdeiyke stemming verworpen waarna do verdere beraadslaging werd verdaagd Gister heeft de Servische Sjoeptajina met groote meerderheid het ministerie Avakoumowitch in staat van beschuldiging gesteld De radicalen waaruit de parlementaire commissie is samengesteld eisehen de verbanning der leden van dat ministerie Eergisteren werd de aanklacht tegen de li