Goudsche Courant, zaterdag 22 juli 1893

No 6104 Maandag S4 Juli 1803 33ste Jaargaitg Mllli jlil llllllll I illllll fiOüBSCHE COÜRMT NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIÉN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters wcffden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd beralen nogmaals kracfatig btttreien door den leider der prc ressisien Garachanine zelde dat niet de mininters doch de regenten Riitich en BelimarkoTitch de ware schuldigen wai n zy hadden hoogverraad gepleegd Na 25 jaren van den etrüdt ging hy voort beeft Servië rust noodig Men moet allen rok laten rusten en daarom znllen do progressisteu opkomen t n voorstellen waarvan de strekking is staatkundige tf enatanders te veroordeelen c Deze waarschuwing men z het hierboven heeft echter niet mogen baten Toch wordt gemeld dat ze een diepen indruk maakte Beurs van Amslerdam 20 JULI Islotkoers 83 lo iVor krs I 83 98 V 101 41 83 8 21 l l a 4 S 94 94 7 101 69V 81 21 y 22 lOB 58 3S 991 100 104 600 B4B 100i j 76 101 103 137 100 102 78V 78 21 N BxaLt o Oert Ned W S S i dito dito dito 8 dito dito dito SVi HoilOi Obl Qoudl 1881 88 4 Italis InachriJTiiig 1862 81 5 OoaTENa Obl in papior 1868 B dilo in zilrer IS68 B Portugal Oblig mat ticltet 3 dito dito 3 KuRLANü Obl Oo8t 2e Serie R jfc dito Oaconi 1880 4 9 101 B9V 138 looy 101 132 KJ i 100 37 96 94 164 ll 101 Sl s 66 I17Vb 1241 B8 V 671 98 1201 102 104 n u 92 1031 132 182 9 8 101 64 88 161 18 103 88V 108 104V 61 441 9 1841 160 l07 107 I 100 100 I USi 120 82 1081 8B dito bij Both 188B 4 dilo bij Hope lüM W 4 ditoinitoui leOD 1883 dito dito dilo 1884 5 BPAHJa Perpet Bohiild 1881 4 TUUKRIJ Gepr Conv leoil 18Ö0 4 Geo ieeuing erie 1 Geo leenin Bcrie C ZoidAfe Bbp Eic obl 1892 B Mlilco Obl Buit Scb 1899 Vbnezübla Obl 4 olibep 1881 AHSTnalAil ObliKntieii 1861 S i KoTTïBDlir Stad leen 1886 S i Nbd N Afr llar delav nand Aroodsb Tiib Mij Certiliciiteit DeliMaatBcliappIj dito Arnh Hypotheekb pandbr 4 Cult Mij der Vorsten annd e Gr Hypotheukb patidbr 4 Nedorlandacho bank aand Nud Ilandelraaatsoh dito N W il Pao Hyp b pandbr B Rott Hypotbfekb pandbr 4 Utr Hypntbeokb dito 4 OosTBNB OoBt llong bank annd Hi SL Hypolboekbank tundb 4 Amebika Knuit liypoth pandb B Maxw L O Pr Liun eert 6 Nbd Holl IJ Spoorw Mg aand Mij tot Kxpl V SI Spw aand Ne i Ind Snoorwogm aand Ned Zuid Alrik Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito S ITAIIB Spoor 1881 89 A Kolil 8 120 124 68 67 Zuid Ital Spwroil A ll obl 8 FoLBN Warechaii Weouen aand 4 BusL Gr KusB Spw Mij aand BBaltÏBoho dito aand Fattowa dito aand B ïifmu Uombr dito aand B KurBK Ch Akow Sp kap aand 5 LoBowo SowuBt Sp Mij obliir B Orel VitrbBk lilii oblig B ZuidWeBt dilo aand 5 dito dito oblig 4 9 BB 17 131 1041 67 46 Ambhiba Cent Pae Sp Mij obl 6 Chic Nortli W pr C v nand dito dilo Win St Poter obl 7 Denver k Rio Gr Spm oert v a Iliinoia Central obl in goud 4 Ijouiev Si Naahvillo Cert v aand Mexioo N Spw My Ie byp o 6 Miss Kansas v 4 pot prer aand N York Ontario WoBt nand dito PonuB ühio oblig 6 Orogoi Calif lo hvp in goud B St Paul Minn liinnit obl 7 Un Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Line Col Ie hyp ü B Camaoa Cao South Jerl v nand Vbk C Rallw Na Ie h d o O Amalerd Omnibus Mij aand Kotterd Trnmweg MnalB aand Nbo Stad Amstordam uaiiil 3 Stad Kottonlam aand 3 Bbloib Stad Anttrorpon 1887 2 i Stad BrnsBel 1886 Mono TheisB Hegullr Gesullech 4 OoflTBNR StnatBJeening 1860 5 K K Oost B Cr 1880 S SrANjB Stall Madrid 8 1868 Nbd Vrr Bez Hyp Spobl eert 6 Juli H Watergettfden Zaterd 22 Hoog Laag 8 26 Hoog 27 Laag 8 68 Zond 23 66 0 1 12 87 Maand 24 2 09 10 48 8 04 11 29 Dinad 26 8 19 11 44 3 48 18 Woenad 6 4 18 48 4 48 1 07 Dondord 87 B 06 1 81 6 26 1 60 Vrijdag 28 B 4B 2 10 6 08 2 28 Springt 30 Juli Maan Zon Juli Opg M 06 Ondorg A 11 17 1 Juli Opg 848 Onderg 8 24 88 4 24 11 88 7 8 48 8 81 24 6 S3 M 18 3 64 8 16 26 6 36 08 19 4 02 8 09 26 7 28 60 26 4 10 8 01 27 8 06 1 44 31 4 1 7 68 SB 8 83 2 67 V M 7 Aug 4 30 7 89 BtedelUko Zwemsobool 81 Juli Bmidd 12 0 avodertomperatuQr vnn de tuolit 63 gr Fahr M het water 65 Burgerljijke Stftnd Moordrecht GEBOUEN 14 Juli Cornelia loaders J Bloot e i Cutharina Kruit OiVDEKTROUWD 20 Joh V iNonner te ioudn en 0 Geneugfiyk ADVERTENTIfiN De ondergeteekende betuigt ün hartelijken dank aan I en die bom bg zgn herbenoeming tot LID van dbn OEMEËNTEBAAD bljjken van belangatelling hebben gegeven Gouda 21 Juli 1893 VAN BERGEN UZENDOORN Bii vonnis der Arrondissements Rechtbank te Qravenhage den drie en twintigsten Mei 1800 drie en negentig gewezen is door echt cheiding OSTBONDEN TBRKLAAUD het faunelgk den zevenden Aagnstue 1800 vier en tachtig te Rotterdam gesloten tnsscben VBOVWM JOSINA ADBIANA MBES zonder beroep en den Beer dr JACOB BBOWNM arts beiden wonende te Qravenhage W VAN BOSSEM Bz Advocaat en Procureur i j m RUITER Lange Tleodeweg 30 Gouda Beveelt zich aan voor de LEVERING van alle Soorten Spark1 rook Eijwielen Pryscouranten op aanvrage Reparatiëo spoedig en billgk Aan hetzelfde adres 2 weinig bereden B A F ET Y a soHed te Koop De Gel roeders Hooftman maken bekend aan de geachte Borgers van Oouda dat 4 DRIE MAAL per WEEK aan de Oroentetnarlet zgn met IJJT UU en verder alle Soorten van Augurken De dagen zyn DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAO lot twaaff uur HEINEKEl S 9 Ct per Fl B Ot per V Fl prachtig helder en goed werkend Depot A NORTIKB Gouwe C 34 35 American National Trust Company 5 pGt Obllgatlën met aandeel In de winst De Heeren VAN SPRANG DEKKER berichten dat de Coupon van bovengenoemde Maatachappg vervatlende I AUGUSTUS 1893 van dien datum af betaalbaar zgn ten Kantore der Aatodatie Casm met 25 Amtttrdam 14 Juli 1893 Alom te bekornen BE mm MM of de beBchryvinff der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Ooude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der cartonteekeningen ent waarby is toegevoegd een afzonderlyk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabeth P r ij s 80 Cents A BRINKMAN LQTEN in de VERLOTIING BU GELEGENHEID DER Vrije I aara enjao arlct ZIJN TE BEKOMEN BIJ BUI KlMAi Lan e Tiendewe r PRIJS ƒ 1 11 LOTEN voor 10 Q ebrS StoUwerck s Chocolade en Cacao Doolmatige door de nieuwste uitvindingen op machinaal gebied T rbeterde fabricatie on uitsluitend gebruik van jne en fijnste grondstoffen gsrandeerei leu verbruiker van StoUwerck s Chocolade en Cacao oen nnnbevelenswaardig brikaat nauwkeurig beantwöordendo a n den inhoud der resp etiketten De Firma behaalde 27 Brerets als Hofleveraücler 44 Eere Diploma fi gouden enz Medailles een bewijs van uitmuntend fijn fabrikaat Keeds 1874 schreef de Accadomie national de Paris Nous vouB déoemons una Medaille d or première clause en oonaldóratU n de votre ezoellente fabrication de Ohooolat bonbons varies etc to Stollwerck t brikaat is verkrijgbaar bij H H Cunfiseors Banketbakkers onz enz Generaalvertegenwoordiger voor Nederland Julias Hattenklodi Amsterdam Kalverstraat 103 ftctoriawdter ui f de VFcroriaJBron f e Oberlahnstein byüms Tafeldrank Van hé ninklykef uis derXeder anden Maatschappij tot Exploitatie der Victoria Bron te Oberlahnstein lievestigd te Kotlerdam Zuidblaak 8 Mederlandscbe Stoomboot Maatschappij De Stoomschepen HOLLAKD kapt J 8MIDT en BATAFISB kapt J SAÜER vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor vracht of passage vervoege men zich bg de Cargadoors der Maatachappg Boompjes 72 te Rotterdam De Stoomschepen lossen te Brewersquay de markt van Boter en Kaas te Londen Kraepelien en Holnïs Quina LarocheQ ü i ïïSorHE Is de meest Krachtige en Versterkende KINA WIJIV aanbevolen door tal van binnen en buitenlandsche geneesheeren Bekroond met EEUEN DIPLOMA en GOUDEN MEDAILLES Verkrflgbaar in flacons k tt 90 en f l Dopdt te Gouda by den Heer L H TEEFE Apotheker voorheen C THIU Kraepelien Holm Hofleveranciers Zeist De Zwitsersehe Pülen van den Apotheker Rich Brandt sedert 10 Jaren door Professoren praoUseerende Geneesheeren en door het PnbUek toegepast en aanbevolen als goedkoop aangenaam zeker werkend en onschadelijk GoneeS en Huismiddel Beproefd door Pul W R Vlrchow BwKjn f ïrerlohs a riiji V ScanZOni WOnAHtrU C Wltt Kopentoowi Zdekauer at patenburo Sooderstadt kumi LambI Wttrichau FOFSter BlrtntnBham Önderbuiks organen V GletI Münclwi Reclam l ip 0 t V Nnssbaum Mflnet Hertz AffwUntam V Korozynskl Kr k M Brandt KlnuianburB Storingen in de kwalen der lever last van S 9fÊmJK aambetjen tragen stool ffanff voortdurende ver SWVSS stopping eit den dnaruit v k tkomonde oDgestold ÉÜÜI boden ceonls hoofdpijn dufêeligheld benauwdheid kortademigheid gebrok aan eetlust eni Dio Zwitserscbe Pillen van den Apotheker Richard Brandt worden om hare lacbte werking door vronwen gaame ingenomen en zijn te verkleien boven de Bchcrj werkende Zouten Bitterwater Droppels Hengsels enz 90 Om het koopende publiek tegen bedrog te beschermen VS wordt men er nog in het bijzonder opmerkzaam op gemaakt dat er Zwitsorscho Fillon in dep handel cijn gebracht die op bcdriegelijke wijze er bijna evenzoo Bitiien en verpakt zijn als de echte Daarom moet men by den aankoop zich over tuigen dat het éuket bovenataande afbeelding een wit kmia in een rood veld en de handtéuening Bchd BMpfc3t draagt Hen moet daartoe de om do doos gerolde gebnnkaaanw Ing er aflieflB BMwordt men er in t bnzonder op eewewn dat de Zwitsersehe PUIA van den ApoalP HiL Brandt die bij de Apothekers verkrllgbaar z n alleen in dooien k TO Cents geen kleinere doosjes veritoeht wonïen Hoofddepot F E Van Santenkolef te Eotterdam Qouda Saelpervdruk vsn A BaiNKUAN Zoon BINNENLAND GOUDA 22 Juli 1893 NfUtT wy vernemen zal de Zangvereeniging A poUoi op Zondag 27 Augustas een Volksconcert geven in de Sociëteit Ons Genoegen De volgende personen zullen de kermis alhier bezoeken Yan Lier Scbonwborg Huiskena Velocipede Benterghem Velocipede Wolff Hippodrome Grancorn de Wereld in t Rond H J Hart BeeldenTheatre Spriet Theater der Attraction £ Dobbelaers Panorama J Alu Draaimolen Heden ia van de werf Krombonb van H van Vlaardingen met goed gevolg te water gelaten een Schroefatoomboot genaamd Telegraaf gebonwd voor rekening van den heer G Stigter alhier bestemd voor den dienst tusschen s Gravenbage Zaandam en Alkmaar waarvoor de Ketel en Machine wordt vervaardigd aau de Delfshavensohe Machinefabriek directeur H de Bidder Hierna werd onmiddelijk de kiel gel d voor een scbroefboot genaamd tIJgel IIIc voor rekening van den heer A K van der Oorden alhier waarvoor de machine Petroleum Motor wordt vervaardigd bg den heer D W Bennen te utrecht Ata een bewga dat men zella in het verre Insalinde met belangstelling op de hier laatst gehouden verkiezing voor de Tweede Kameihet oog gevestigd hield kan het volgende dienen dat wij in een te Batavia verschonend blad vinden BATAVIA 15 JUNI By de herstemming te Gouda ia de heer Valette tot lid der Tweede Kamer gekozen De heer Tb G G Valette die volgens het vorenstaande telgram te Gouda tot lid van dn Tweede Eaüier ia gekozen is sedert 1888 leeraar in de Hoogduitsche taal en letterkunde aan het Gymnasinm en de ryks hoogere burgercicfaool met v arigen cursus teGoudi Hij wu oorsproukelyk de candidaat der kieavereeniging Bargerplicht € in genoemde stad en is waarscbynlgk later ook door andere liberale kieavereenigingen in het district Gouda die eerst andere candidaten o a den oudaanne mer J C van Hattem die aan het Panamakanaal veel geld heeft verdiend overgenomen De heer Bastert die met den heer Valette in herstemming kWam was ook zyn concurrent in de kiesvereeniging Burgerplicht en verklaarde zich gelyk uit het telegram in om tEVlLLETOlM O El IL UT IS Ifaar het Boogduittch XXI 81 En eens op eeh nacht as Hellmulh in zgn bedj wakker geworden door een uoht wonderachoon getang ifDaar tullen wg nederzinken onder den palmenlwoni Sn weelde en liefde drinkea Ën droomen een zaligen droom isaoiiter en steeds zachter klonk het en daar tuuobeii door het gesteun van de bleeke vrouw die daar voor dat doodiriwd op de knieën lag De hatd van den tertanda gleed over haar hoofd aijn blik rustte op het kind en dan een diepe zacht Het lied vaa uit Toen brak er een lange eenzame tijd aan ia het dakkamerlja ontbering leeren on verder het arme moedertje liefkooKea eu troosten Honger en koude Ëen atudiebeute maakte hel den knaap mogelgk om te atudeeren hij wilde geestelijke worden H had s zomen dikwgls dagen lang met zijn norder op het graf gezeten waarover de vtieratuiken waren heengsgroeid hij had op den drempel der kerk gespeeld als de zonnestralen door de gekleurde venaters heenvielen en de zwaluwen laag langs hem heen vlogen an hij had den godsdienst met al c n vrede bloeraengeur en weemoed liefgekregeB Ja hg wilde geestelgks worden en zgn moeder vouwde de handen on knikte met verhelderd gelaat Op lakeno dag eohter vond b haar voor bet kla nummer vau 1 Juni blykt tegen de voorgestelde kieswet terwg de heer Valette een voorstander is waardoor hy by de herstemming ongetvryfeld de btemmen beeft gekregen der antirevolutionairen die eerst den heer A Brummelkamp Jr hadden gesteld Het afgetreden lid der Kamer de heer Havelaar was geen kandidaat gesteld hetzy omdat hy dit niet wilde hetzij omdat hy als ambtenaar aan een ministerieel bureau wordt beschouwd aln hoedanig hy volgens een op dit punt bestttand koninklyk besinit niet t lyk afgevaardigde kan zijn Over de vrai of de heer Havelaar als hoofdinspecteur van den post en telegraafdienst bureauambtenaar ia was men het in de pers niet eens Men schryft nit Stolkwykersluis Meer en meer begint de kaasmarkt alhier een treurig aanzien te krygen zoodat men haar thans wel als vervallen mag beschouwen Het kan ons ook niet verwonderen Niet alleen heeft die markt met veel tegenstand te kampen gehad doch ook de kooplieden die er voor waren vonden het wel wat lastig naar Stoiwykersluis te komen Toch heeft die markt ons iets geteerd Het is gebleken dat de landbouwerc wel degelgk oen vroeg uur willen want de eerste Jmarktd en toen de kooplieden wat beter kwamen opdien is het wet gebieard dat reede io 6 aar 50 60 wi ui luaaaiw gevoerd waren Doch wanneer kooplieden ontbreken blyven verkoopera ook weg of gaan naar elders dat is ook de eenige reden waarom die markt zoo jengdig reeds vergaan is De gemeenteraadsverkiezing te Haastrecht heeft zich ditmaal gekenmerkt door ongemeen hevigen stryd De verbonden katholieken en anti revolutionairen hadden het naar het schynt gemnut op de heeren Muller en Van der Grift De eerate die sedert jaren wethouder is werd des ondanks herkozen doch de tweede bleef met enkele stemmen beueden de candidaten der anti liberalen zoodat hy dadelyk uitviel Br is thans herstemming tusschen B Smit antirev en G G Raateland kath De laatstgenoemde schynt de meeste kans te hebben vooral daar thans geen katholiek in den raad zetelt De richting die de spoorweg door de Erimpenerwaard zal nemen is in de nabyheid van Bergambacht reeds in zooverre Irepaald datde weg waarschyolyk over den Kerkweg zal loepen omdat die reeds de noodige vaatheid bezit vier gezeten mot bot hoofd bleek en koud voorovor op de borst gezonken aUof zij sliep Jarenlang was het instrument gesloten geweest nu lag er een mnziekboek op Onder den palmeoboom Kn woelde en liefde drinker En droomen oen zaligen droom Een gillende kreet hg sloeg zgn armen om de slagende been staarde haar aan an druktti zijn lippec op haar bleek gelaat Do pal men des eenwigen vredes wuifden hun btadarkronon over de lijderes Ku toen de vreemde koude wereld in t Eenzaam arm en rusteloos werkzaam Nog eenmaal was de zon door de wolkon gebroken daar ginds in Erlangen waar de atwnen markgraaf in den slottuin over de eerzuchtige planoen van den jongen heethoofdigen student glimlachta Daarna was hg gouverneur van een ziekelgken knaap geworden ver van do geUeele wereld verwijderd als begraven in de geluidlooza eenzaamheid der heide waar het kleed van sneeuw aftvisseldo met datder erioa Hier to midden van eoovoudige boeren levend drong niets van bet gewoel der groote wereld tot hem door was voor hem den mateloos stmdeerenden alleansUiandon man geen vreugde of genloting weggelegd Maar altijd stap voor itap voornit steeds arm en eenzaam doch geen oogenblik versagend steeds Btrijdend en worstelend om nader te komen aan het doel dat danr aan het eiod van zijn weg in schitterenden glans straalde Langzamerhand begonnen aan de dooruige takken vrnohten te rgpen en brak de zon door do wolken en deed den saoeuwwitten mirtenbloesem ontluiken Er kwamen lichtpunten in den donkeren strgd die hem ploteeling ala met om rok omhoog hief ea hem in een gehael Er zat dan naast den apoorw een nieuwen i weg worden aangelegd Donderdag werd mr Kolff op plechtige wy ze geïnstatteerd ats burgemeester der gemeente Schoonhoven Het ontbrak niet aan tal van vlaggen ter opluistering van en bew B van deelneming in dit feit De stations restaurateurs zyn thana verplicht op één der tafels van elk der restauratiezalen on wachtkanl ten gerieve van het publiek een blaadje te plaatsen waarop eene karaf frisch drinkwater en een paar glazen De voor den dienst in Oost Indië bestemde officier van gezondheid der 2e klasse H E t Kolt zal de reis naar Java moeten aannemen met een stoomschip van de Rotterdamsche Loyd of van de Maatschappy Nederland c dat vóór of op den 16 September e k naar Batavia vertrekt Kenige vermogende Israëlieten te Rotterdam en te Amsterdam woonachtig hebl en naar wy vernemen het plan geopperd het eiland Schiermonnikoog te koopen ten einde aldaar eene kolonie voor Russische uitgewekenen to vestigen Ue minister van oorlog heeft bepMdd dat de miliciens van de lichting van dit jöHf binnen 10 maanden tot korporaal worden bevorderd en blyken geven ala zoodanig volkomen geschikt te zyn recht hebben op 2 maande verlof met behoud van soldy By bet regiment grenadiers en jagers te s Gravenh e en by het 4e regiment infanteri te Leiden zullen grys linnen werkkielen van hetzelfde model ala thans by de veating artillerio en genietroepen ia ingevoerd in beproeving worden gegeven De schrijver van een ingezonden stukje in t Fransche wielerblad vLe Vélo stelt voor om evenals een wedatryd Weenen Berlyn of Brussel Parya ook een afstaudarit tnssohen Farys en Berlyn uit te schryven Ën wat antwoordt de redactie daarop Ean men mag men van Parys naar Berlgn gaan op een andere wyze dan met de bajonet voor zich uit Neen sullen alle wielrydexa vanFrankryk antwoorden £ n zy hebbeu gelyk sFrankryk zal zich alleen by machte gevoelen om met het geweer of bet kanon naar andere wereld verplaatsto En nu stond hij eiiidolgk aan bet hoogo doel dat hy voor oogen bod Pracht en weelde om hem been vorstelijke eerbewijzen en verblindende vrouwelgke sofaoonheid en nu hg op dien met steenen bezaaiden wog terngziet waarlangs hij opgeklommen is dnizett hij daarvan en voelt een rilling over zich heengaan Wie lang in de duisternis heeft rondgezworven en plotseling in het belle licht komt staat waggelend en oozeker als een blinde on wie te voren slechts helder en eenvoudig bronwater heeft gedronken en nu eensklaps een gouden beker met vurigen wgn aau de lippen brengt die aal plotseling door een roes van bedwelming vermeesterd wojdon Hetlmntfa CoUander streek ziob met du hand over het voorhoofd alsof h dio beelden uit hot verleden utt zijn herinnering wilde wegwiaschen Hg krek eens langs zich heen over zgn breed gewelfde borst Zgn twarte jas scheen hem op eens koel an somber toe Een gekleurd Un e in zgn knoopsgat zou hier zeer goed voldoen en vorstin Tautonstein zou welgevallig Irgen hem lachen hen haar btanka met goud versierde hand reiken en zeggen irEon gelukwenich zou hier overbodig zgn mijnheer da botpradiker waar hot slechts de orkenning van verdieuste is Nog had hg geen lylintjs maar CoUander kreeg eensklaps een schok en bloosde als een jong mei e Bespottolgk zioals men zich tooh gekke idees in het hoofd kan halen I iila fluweel en s de Was hg nu gekleed Eon lin e prijkte op t zwart gewaad En ook een kruis eraan Dsarop weid hg miaistdr de richting van Duitschland te trekken ledere wielryder die tegen dit ingeboren ea Toderlandslievende gevoel vatt Fronkryk zaI willen handelen ion binnen 34 nur een verloren man zyn c In de provincie Groningen wordt in den laatsien tyd byzonder veel werk geoROakt va de veredeling van aardappelen De heer K H Koning te Wilderaterdatlen heeft getracht te weten te komen hoe nieuwe variteiten te kweeken zyn uit zaad dat verkregen ii van aardappelsoorten welke uit eigen natuur hoewel zy bloeien geen zaad geven en dus kunatmatig bevrucht moeten worden Hy heeft daartoe het stuifmeel van sommigen soorten weten machtig te worden dit op den bloei van anderen overgebracht en alzoo zaad gekweekt van soorten welke anders geen zaad gaven Thans groeien by hem Turken gekruist met Bremer rooden Early Riesen met Fransohon of Pr rood n Aurora s met Frauschen Chuoapions met Frauschen r RichterImpern tors met Frauschen Bremer rooden on rigga s en nog velerlei andere gekruiste soorten De Maatschappy ter bevordering der Vprartaenykunde in Nederland t zal op 25 S t e k hare SSste algemeene vetgadenng houden ie Utrecht i InT die vvrgaderia ui hak Boofdbeatnurmededeeling doen omtrent den loop en de uitkomst der enquête naar den toestand der keuring van vee en vleesch in Nederland Heteindrapport kan dua vermoedelyk dit jaarworden tegemoet gezien Behalve een wetenschappelyke voordracht doer dr Hamburger leeraar aan de Rykaveeartaenyschool aldaar zullen de navolgende punten behaudetd worden lo Vooratel der nieuwe afdeeling ZuidHolland luidende De afdeeling acht het noodzakelyk dat door de algemeene vergadering eene commissie worde benoemd met het doel een grondig onderzoek in te stellen naar de wenachelykheid der afschaffing van het internaat aan s Ryks veeartaenysobooL c De afd wenscht dat deze commissie zoo mogelyk gegevens zal verzamelen ten einde de Maatachappg in fltaat te stellen de R eering van de noodzakelgkheid dier afschaffing te o crtuigen 2o Vraag gesteld door de afd Groningen aWat ia er geworden van de besliBsing der algemeene vergadering van 1885 in zake de bestryding ran de ongeoorloofde uitgeoefende veeartsenyknnat c En droeg de groote star Hg Inohte luid en schudde hot hoofd B na as hij vergeten hoezeer hg steeds togen die lintjeimaAt gegverd had waarop men die gekleurde dingen te koop bood verhandelde eo verkwanaelde Zulk eao ster ziet er uta onschuldig klein en vriendel k schitterend uit an toch is het een zware zeer zware last die zslb de onbuigzaamste nekken en fierste ruggen kromt en ze neerbuigt tot in bet slof Met vollen diep metalen klank sloeg de Sohwarcwaldscbe klok in net aangrenzend vertrek acht slagen Cktllander voltooide haastig zgn toilet en greep z d hoed en jas Op de trap kwam bg de oude Lixe tegen uit bot hospitaal aap don overkant Of de domioé van avond ook thee bij juffrouw Uartba zou drinken Keen moedertje doe de juffrouw mgn groeten en zeg baar dat ik op het slot ben ontboden Collander sprak dia woorden langiaam en met nadruk uit en vormaAkte zich over den eerbiedig geopenden mond van het goede vrouv e Wat zullen we dan mut den mooien ipekpannekoek doen die juffrouw Martha als verrasaing heoft gebakken F irËt nup Itfivot leivet Liesiug I zong Hellmulh met iets uitdagonds in zijn stem terwgl hg het ou jeop den sohoudor klopte en haar voorbij snelde de trap af De lampen in het salon bij vorstin Tautensteinwaren met rose kanten kappen bedekt Schemerig en geparfumeerd was het in het vertrek de meubels waren op het mollige dikke tapijt dioht bgaen geBohoven elke hoek was mst bloemarrangemanteD marmeren beelden en wijdnitgosproide satjjnen en VMTM waaien aangevuld erA 9tn$if i