Goudsche Courant, maandag 24 juli 1893

HEDENAVOND van het Magazijn in Garen Band lollen en Sajellen Ciffl ZWARTE DAMES en i i l EUK USi X LÜIERMAIND ARTIRELEN KiDderinanteltje8 Jurkjes Kapertjes enz ent N B Alle GOEDEREN woivlen k Contant en tegen ZEER LAGE PRIJZEN verkocht Hoogstraat 124 Wed F HERMAN de GROOT Openbare Verkoopingp Te Deveuter ia by ouclerzoek gdblek D dat het jongetje dat dezer dagen bij het varen met een bootje is verdronken het slachtoffer is geworden van verregaande baldadigheid van eenige straatjongens fiy en zyn oudere broeders wareu ieder met een boot op den IJsel rgaau roeion terugkomende badden zy huune booten vastgelegd elk aan den kant van eeu krib uaby bet station van den tram Alvorens naar huis te gaan wilde de oudste broeder DOg even gaan zwcnimen in den IJsel terwijl de jongste die niet zwemmen kon in zyne bout op hem zou wachten De jongste werd door eenige straatjougens met steenen in de boot geworpen en oodanig gotroffen dat h bewualloos achterover viel en in het water terecht kwam Toeu ziju oudere broeder terugkwam dacht hy dat zyu broertje vooruit was naar huis gegaan omdat de buot verlaten was Toen hy in den loop van den avond niet thuiskwam begon meu zich ongerust te maken den volgenden morgen werd het lyk gevonden op de plaats waar de boot gelegen had De politie heeft de daders reeds opgespoord lü het najaar van 1892 kocht een geachË ingezetene van eene aanzienlgke plaats in Friesland van eenen schipper tien korf aardappelen die hy onder in zynen kelder liet brengen terwijl daarna nog 15 korf van een anderen schipper werden bygevoegd Aldus werden de eerstgekochte bet laatst gegeten en waren de laatstgcküchte 15 korf het eerst aan de beurt Nu had de schipper die de eertyds tien korf leverde gezegd dat de boer van wien hy zyue aardappelen had gekocht ook besproeide had maar dat de meuachen daarop niet ge teld waren Intusscheu kon de kooper gerust zyu dat de door hem schipper geleverde niet besproeid wareu Hoe dit zy do bewuste aardappelen broeiden ontzaglyk en verspreidden toen ze langzamerhand onder de later geleverde voor den dag kwamen eene onaangename lucht Later vond men wel eenen viugerdik lymige schimmel op de keldermuren terwyt op de houten deuren gele plekken zichbanr werden en noch hei een noch het ander kou verwyderd worden Toen men oenigen tijd van de aardappelen had gegoten gevoelden zich achtereenvolgens acht van de tien huisgenooten ziek onder vreemde verssbynselen als gevoel van loomheidi zwaarte in do leden en by allen in meerdere of mindere mate eene doofheid De twee hms genooten die niet ziek werden waren juist diugeueu die niet van de aardappelen hadden gegeten en wel één zuigeling en één die niet van aardappelen hield Ëene volwassen dochter bezweek al spoedig terwyl op dit oogeublik eene 19 jarige nog ernstig ziek is en dat reeds sedert Mei De andereu huisgenooten 2yu hersteld hoewel enkelen nog wel eens klagen over lootnheid en vooral over doofheid Toen de huisvader tot de ontdekking kwam dat miaschien do aardappelen de vreeselyke ziekte veroorzaakten gaf hy zeaan zyue werkvrouw en aau nog een gezin om ze aan de schapen te geven Maar deze menschea vonden het eten te goed voor dieren en gebruikten het zelven en ook zy allen werden ziek Wel ia waar niet zoo ernstig als in het eerstbedoelde getin dat er ai eloos weken aaneen van had gebruikt maar toch vrij duidelyk op gelyksoortige wyze De toestand van de 19 jarige patiënte is in de laatste dagen weer veel ongunstiger geworden Dat de aardappelen door het sterke broeien giftige bestanddeelen hebben ontwikkeld staat vry wel vast maar zyn het besproeide geweest Dit valt moeilyk uit te maken Alleen is met zekerheid te constateeren dat de boer die ze leverde volgens den schipper ook besproeide had Uit Dordrecht wordt aan de N R Ct c gemeld Davenport heeft gister avond zyne afscheidsséance gegeven hy blyfl nog tot Maandagmorgen hier om dan naar Delft te vertrekken Hy viel gisteren avond iu nog al krasse bewoordingen de Sequah maatnchappy aau In de Brusselsche bladen is vanwege de maatsohappü t en Davenport gewaarschuwd voor het gevat dat hy ook derwaarts zyne reizen morht uitstrekken Mr Davenport zoo stond in eenu advertentie in de Brusselsche bladen heeft mot de Sequah maatschappy niets uitstaande lutf endcel zeide Davenport gister avond voor het platform ik heb zeer veel met do maatschappy uitstaande Eerst wanneer zy m j al het geld betaald heeft dat zij ray schuldig is eerst dan heb ik niets meer met haar te maken Het verachil tusschen Davenport on de Sequah limited schynt o a gelden te zyn in bet niet uitbetalen van verschuldigde honoraria Uet is de gewoonte dor maatschappy om als zy iu een land klaar is heen te gaan zouder te betalen aldus Davenport Hy gaf ook nog eene verklaring waarom juist Dordrecht uitverkoren is geworden voor eeu tweede bezoek Maar er was terwyl die t uiteenzetting van stapel liep zulk eene geweldige herrie in diii zaal dat hut gesprokene geheel onhoorbaar was De gister gehouden harddravery had nl en nantiil plattetandbewouers naar de stad getakt die achterin der aal zoodanig huishielden Ër kwam een oogenblik stilte éérst tot n aan Davenport door eeli vrouw uit het publiek bluemgescht nkeu werden aangeboduu en daarna toen f a ptar genezen patiënten volgens alle regelen van de kunst eeu polka dansten op het tooueol Maar dit voorbeeld scheen aautrokkelyk te zyn er werd althans door de talryke boerenjongens tn dei rns uen formoet bal achtt r iu de zaal georgauiaeerd een vermaak waaraoln de politie oen eind maakte duOr de zaal te ontruimen Een vreemdeling die weigerde ihs zaal te verlaten en duor de politie by deu kraiu gepakt en er buiten gezet werd gaf aHoleidiug tt t een oploopje voor den ingang van Musis4Hot bezadigd optreden der politie wist ergët te voorkomen Het tweede bezoek van Davenport is by df t al in de verte niet geweest wat het eerste wai zyne séauoos waren nu in den regel slecht bezocht Vroeger was do zaal iedoren avoiyl tot achter toe gevuld en violen tr bezorkei s flauw vaii het gedrang gedurende deze week evenwel was de zm l nog voor geen derde deel bezet OU zou men er heengegaan zyii louter om een luchtje te scheppen Ook met den verkoop van do oHe schijnt het uiet naar wensch ia gaan te oordeelon uuar de waarl k al te duidelijke herinnering iedoren avüi d herhaald dat de olio in de apotheek die in de kleedkamer gevestigd is verkrijgbaur is gesteld Van de vergulden wagon ditmaal ook geen spoor Naar ik vernoem moet dit hoog bewonderde vehikel do vorige week per Harwichboot naar Engeland zyn getransporteerd Geen volle zalen geen maaltydeii geen feesten geen rytooren meer alleen nog verkoop van de wonderdadige olie t en zooveel per fli£achje Sic transit Haagfsche brieven in De uitslag van do verkiezing heelt niet vael verandering gebracht in de samenstel ling v n onzen gomoenteraad Op twee na zyti ilIIo aftrodonde leden herkozen deze beide zijn Mr Lismau onze wethouder voor openbare werken on het antirevolutionaire lid Van Wtksenaer van Hosande De tuinvtil door snuni igen inzonderheid door de liberale kiesvereei iging ri Gravouhage gericht op het dagelijksih bestuur is dus vry wel afgeslagerw immefstfe wethouder van financiön liepelaer van Moffi naarsgraaf en de wethouder van deu bum Stand baron Wittert van Hoogland zyu by eerste stemming herkozen terwyl de heer Lisman slechts een honderdtal stemmen heneden de volstrekte meerderheid bleef Op dezen laatsten vooral was het gemunt daar man allerlei zaken o a het mislukken der watervorveiBohing en tal van andere groote en kleine fouten schreef op rekening van dezen wethouder die geen vakman maar rechtsgeleerde ia Intusschen komt my de woede tegen het dagelyksch bestuur ongemotiveerd voor daar de raad zelf de hoofdschuldige is indien er fouten gemaakt vv orden Deze wethouders zyu bekwame en yverige mannen die misschiun op bet gebied van onderwijs niet altyd ééue lyn trekken met hun collega Moutou maar golyk elders is het wethouderschap voor publieke werken en voor financiën geen baande dat sterk wordt geambieerdj zoodat men den hemel danken mag als men nauwgezette ou yver e administrateurs voor die afdeeltogen gevonden heeft Den wensch van veleu om een bouwkundige specialiteit in de plaats van den heer Lisman te zien treden deel ik niet Het voorbeeld van don heer Bergsma to Amsterdam die verschrikkelyk duur was en altyd overhoop lag met zyu technische ambtenaren is afschrikkend genoeg Het Vaderhmd ging dan ook ditmaal niet mede met de liberale veroeniging maar beval de herkiezing van alle weihouders aan Hei komi my voor dat de beide aftr leden bij de herstemming goede kans hebben eu dat dus de oppositie niet veel succes van haar werk heblien zal De protest candidaat van Eigen Hulp die ook tot groote ergernis van vele winkeliers gesteund werd door de liberalen heefl een auixès d eetime behaald 1724 van 2425 st maar als de stemmen die op allerlei namen waren uitgebracht zich thans vereenigeu op den 70jarigpn oud mioister Hartsen dio zioh op dien uanvulligen leeftyd nog wil inwerken in de Haagsche gemeentezaken dan komt hy er natuurlijk niet Wellicht dat de Dagbladpartij do anti E H mannen en de antirevolutionairen samenspannen om Wassenaer en Hurtsen met vereende kracht op het Raadhuis te brengen Iu de politiek heorseht thans volslagen kalmte Is het de stilte die den storm voorafgaat V Niemand kan dit ze en Wel weet mei dat do lyst van sprekers over de algemeene strekking der kieswet allengs aangroeit maar wat de gezindüeid des hecreu Tak betreft dttarorairont loopon de meeningen uiteen Mnu vermoedt dat het in do maak zynde amendement na eeu 14 daagsch debat in handen van de Commissie zal gesteld worden en dat de Kamer dan tot September zal uiteengaan maar of in dien iusscheniyd hot overleg met de Regeeriug iets zal baten daarn r kan zelfs niet gegist worden Deze brief komt wat later dan gewoonlyk daar i een uitstapje geilaau heb vóór de parlementaire drukte neer b nt Ik was een paar dagen in het Gooi en heb daar gelegenheid gehad met eenige stadgenooten die van tuinbouw meer verstand hebben dan ik enkele boomkweekeryeu te bezoeken Naar bet my voorkomt worden de Bussemmers geduchte concurrenten van de Boskoopers wat export naar Duitschland België en Amerikabetreft Prachtige rozenatammen en bolbegonia s zag ik terwyl een der hoeren ter gelegenheid van het bezoek uit de Oüievaarssiad aan een nieuw soort den bynaam Hageaua gaf Bcheveningen komt zoo langzamerhand in zyn beste seizoen De vacanties ziju begonnen en daarmede raken de appartementen bezet Dagolyks komen hooge gasten aau zoodat het er hoe langer hoe levendiger wordt Natuurlyk raadplegen de menschen die van het vreemdenverkeor leven moeten met angstig kloppend hart den barometer zy vreezen namolyk en niet zonder grond dat wy thans het groote tekort in hemelwater en stormweder zullen zien vereifenen juist in deu tyd die het heele seizoen moet goedmaken Vallen deze zes weken tegen dan is het een verloren jaar Geen wonder dat triestig weder op alle Öcheveuingers drukt meer dan op de badgasten die toch hun geld verteren maar het meerendeel moet het hebben van de daagjesmonschen die heel wat geld hier achterlaten De directie van het Zeebad doet haar best die menschen te lokken Het 75jarig bestaan van het badhuis is weer eens gevierd met een kinderfeest eu een bal in de open lucht welke festiviteit zoo mogelijk nog meer succes had dan de eerste Minstens een paar duizend dt kaarien was de oogst voor de kas Mea zegt dat er nog meer volgen moet De eerzame Pronk zal nooit hebben gedacht dat er meer dan 50 jaren na zyn dood nog zoo n drukte over hem gemaakt zou worden Meu ziet al weer door hoe weinig men een gevierd man kan worden Hier geldt het het bouwen van een houten badloods Pronk is al vereeuwigd in de Pronkstraat thans kent ieder Hagenaar yn naam zooveel eer is hem bewezen dat eeu der vele Pronken die als zeeman of brooddepöthonder enz zyn naam in stand houden het noodig heeft geacht den Directeur vau het Zeebad atatelyk te gaan bedanken voor de aan zyu doorluchteu voorvader bewezen eer I Ook in de residentio zelve kan men zien aan de vele bezoekers der musea gewapend met roode reisboeken dat het drukke seizoen daar is Voor de Gouweuaars en andere omwonenden zal de verjaardag der Koningin Regentes een goede gelegenheid aanbieden voor een bezoek Het gemeentebestuur beyvert zich weder wat nieuws te leveren op het gebied der illuminatie In het Bosch wordt over den tweeden vyver een Chineesche brug gebouwd met een 20 M hoogen toren middenop Bogen aan weerszyden verhoeden het effect terwyl gekleurde ballons in de lanen en het groen evenals vroeger een fantastisch gezicht zulten opleveren Voor measohen die er nooit geweest zyn diene de volgende wenk gaat deze werkelyk interessante verlichting te voet zien waagt er eenig gedrang aan van uit een rytuig ziet men u euoeg niets terwyl de poiitie uit prijzenswaardige voorzichtigheid u soms een uur by het hois ten Bosch noodzaakt in de file ie blijven siaan Er is iu het Bosch wel drnkie en gejoel maar ongelukken gebeuren er nooit Ten slotte nog iets over de door Dr Schaepman gesteunde bowling der melkslytérs dieZondagsrust verlanj en althans gedeelielyk want zy willen Zoudi s maar eens rondgaanen des morgens hnn klanten eene dubbelehoeveelheid leveren Niet ion onrechte maakteen leuke boer in het Dagblad de opmerking dat zyu koeien zullen weigeren des morgensde dubbele hoeveelheid ie geven die noodigzal zyn om het fraaie plan i it te voeren Alsde nier leeg zyn is er ook des Zondags nietmeer uit ie halen vóór den melktyd na denmidd eu onze melkverkoopers zullen dustweemaal moeien loopen als vanouds tenzyzy den sabbaihdag heiligen door des morgensde hoeveelheid melk te verdubbelen door Iniddelvan eeu gel e hoeveelheid duinwater Ookdit plan blykt dus weer onpractisch te zyn daarenboven zal de Haagsche melkinrichtingwel voortgaan op alle uren van den Zondag dedorstige waudelanm op verschillende puntender stad te laven mei een goed en zuiver glasmelk Die concurrentie op groote schaal isden ouderweischeu melkboeren natuurlek eendoorn in t oog Peeipatbticïjs BnlteBtandscb Overzicht De Belgische Kamer heeft het debat hervat over de artitelen 53 54 56 B7 en 58 der grondwet betreffende de samenstelling en de verkiezing van don Senaat Daarby kwam allereerst aan de orde het voorstel der commissie van XXI gewyzigd overgenomen van den heer Amédée Visart dat twee soorten senatoren wenscht drie vierde gedeelte rechtstreeks gekozen do t kiezers van 30 jaren en een vierde door de Provinciale Staten met bepaling dat de verkiesbaarheid vau deze laatste niet afbankelyk is van eenige census Een tweede voorsiel was dat van den heer Leon Visart om de leden der Eerste Kamer te doen kiezen door de leden der Tweede Kamer der Prov Staten en door a evaardigdeu der Gemeenteraden éen per gemeente in elk gewest Eindelyk was er nog hei voorsiel van deu heer Dohet om de leden der Eerste Kamer te doen kiezen door kiezers van 30 jaren Woeste verklaarde zich slechts schoorvoetend voor het voorstel Amédée Visart maar wilde daarbij de bepaling van den leeftyd der kiezers aan den gewonen wetgever overlaten Janson aanvaardde het voorstel namens de uiterste liukerzyde doch stelde een amendement voor om de bepaling vau den leeftyd der kiezers te schrappen Dit amendement werd met 79 tegen 50 stemmen verworpen Maar daarmede was de bepaling van den leeftyd op 30 jaren n wr niet gevoteerd omdat de vereischie iwee derden niet waren verkregen Want nu stemden de radicalen tegen de aanvankelyk geaccepteerde transactie om drie vierden der Seuaataleden rechtsteeks te kiezen dit deel van hei voorsiel toch werd verworpen met 48 tegen tegen 82 stommen en verkreeg alzoo niet de vereischie twee derden der stemmen De heer Léon Visart trok zyn voorstel in en zoo deed ook de heer Dohet mei hei ziJne om de Senaatsleden rechtstreeks te doen kiezen door kiezers v n 30 jaar Een poging van Janson om de Kamer te doen besliuen over de tweede paragraaf van het voorstel A Visart de verkiezing van 26 Senaatsleden door de Prov Staten mislukte ook omdat Beernaert die hei eerste deel had ondersteund zich daartegen Verzette De Kamer ging in grooie opgewondenheid uiteen De dreigementen van den heer Beernaert hebben dus niet mogen baten De Kamer is tot geen resultaat knnuen komen en eene crisis stna voor de deur I Dat de loop der zitting groote beweging wekt in alle kringen en kringetjes waar men eenig belang in politiek stoH behoeft zeker niet ie worden gezegd Men wachtte des avonds mei spanning de clericale bladen af in de hoop daarin eenige aanwijzingen ie vinden omtrent hetgeen de regeering denkt te doen De bladen zyn verschenen maar hebben ons niets wyzer gemaakt Alleen de i Courier de Bruxelles z rondborstig wat zy van de zitting denkt zy wenscht de meerderheid geluk en is verheugd dat er geen nieuwe concessiën aan de rkdicalen zyn gedaan de meerderheid heeft volgens den Courier c al meer dan genoeg toegegeven Het kan wezen dat zooala de heer Nothomb by het uitgaan van de Kamer verzekerde van den heer Beernaert zelve te hebben vernomen hei kan wezen dat deze terstond zyn ontslag by deu Koning heeft ingediend maar het lydi geen twijfel dat de Koning niet in het ontslag zal berusten Eerst moet de Senaat en daarofi moei opnieuw de Kamer zich opnienw uitspreken Aan den Senaat is thans de taak opgel d een oplossing ie vinden De Senaat heeft hierby een achoone gelegenheid om ie ioonen dat hy werkelyk de rot van evenwicht brengeode macht kan vervullen waarvan in den laatsten tyd zoo dikwijls sprake is geweest Men verzekert dat de Senaat reeds Maandag zal worden byeengeroepen De Kamer komt trouwens Dinsdt eveneens byeen maar om over ontwerpen te beraadslagen welken niets hebben te maken mot de grondwetsherziening En in zulk een verwarden toestand breugt men België aan den vooravond van het Nationale feesil Engeland heeft zyn lydelyke hooding in de Siameesche quaestie voor een zeer klein gedeelte laten varen Nu Frankryk uÜ zich zelf geen opheldering gaf omtrent zyn nltimaiam heeft de Engelsche regeering naar deu inhoud daarvan gevraagd en haren gezant lord Dufiferin naar Parijs gezonden om zoo noodig onderhandelingen aan te knoopen over de eenige zaak waarin Engeland belang stelt den afstand van grondgebied Byna niemand schynt er aan ie iwgfelen dat de Siameesche regeering de eischen van Frankryk zal inwilligen Siam is veel ie zwak om zich ie verzetten cDe sienn van Engeland waarop hei gehoopt had zegt de Köln Zeii fziet hei zich ontglippen Siam wilde gebruik maken van de gespannen verhouding tusschen Engeland en Frankryk Vóórdat Engeland s belangen rechtstreeks bedreigd worden zal het nieia doen De Figaroï maakte zich ongerust over de gespannen verhouding tusschen Frankryk en Engeland waarvan men de bewijzen kre telkenmale wanneer New Foundland Egypte Madf ascar of Siam ter sprake kwamen Een harer medewerkers had een onderhoud met Sir Charles Dilke die verklaarde dat door Siam nooit moeilykheden tasschen Frankryk en Engeland kunnen ryzen zoolang Frankryk Siam niet inlyven wil Ernstig vond hy de moeilykheid in Newfoundland Wat Egypte betreft bleef hy een voorstander der ontruiming De belangen der Fransche en Engelsche geldmannen waren echter in stryd mei eene onirniming zoodai Frankryk naar zijne meenittg geen nieuwe onderhandelingen daarover zoo aankoopen Sir Charles Dilke hield vol dat Frankryk Madagascar moest verlaten waar hei zyn gezag alleen door een onbÜlyken oorl zou kunnen handhaven Ten slotte merkte hy op dat tusschen Frankryk en Engeland slechts geschillen zouden kunnen ryzen over koloniale aangelegenheden daar Engeland zioh in Eöropeesche zaken geheel neutraal houdt De jonge soldaten zullen in September naar huis terugkeeren De verkiezingen zullen naar men zegt op 20 Augustus plaats hebben Dus souilon 140 of 150 000 jonge bui ers niet kunnen stemmen En dit is des ie onaangenamer voor hen omdat zy dit jaar voor de eerste maal hun burgerrechten zooden uitoefenen thans zou hnn dit genoden voor vier jaren worden ontnomen De Kamer gevoelde voor deze argumenten wel iets maar de mittiaier van oorlog generaal Loizillon zette met nadruk uiteen dat hei vervoegde verlof de groote manouvres onmogelyk zou maken en in het belaag van het leger de nationale verdediging en het vaderland waren deze manoeuvres noodig Het beroep van den minister op de vaderlandslievende gevoelens van de Kamer bleef niet zonder gevolg en het voorstel van den heer Leydet werd verworpen Thans heeft de afgevaardigde Alicot voorgesteld door do zittingsperiode der nieuwe Kamer met eeu half jaar te verlengen voor het vervolg aan het bezwaar dat zoovele kiezers zyn uitgesloten een einde te maken Toen de voorzitter der Kamer de heer Périer Dinsdag hei voorstel van den heer Alicot meedeelde hoorde men eerst niets dun protesten maar nauwelijks had de voorsteller eenige woorden tot toelichting gezegd of allen zeiden Gij hebt gelyk Ook de ministerprosident sloot zich hierby aan alleen verzooht hy den heer Alicot iu plaats van een additioneel artikel op de wet op de kiesdistricten een speciale wet voor te stellen De heer Alicot voldeed onmiddellijk aan dat verzoek en zyn voorstel werd naar de commissie voor het wetsontwerp op de kiesdistricten verzonden Ofschoon deze commissie een ongunstig advies uitbracht heeft de Kamer het voorstelAlicot mei groote meerderheid aangenomeh zoodai de nieuwe vertegenwoordiging by uitzondering uiet voor 4 maar voor 4 jaar zitting zal hebben INGEZONDEN Mijnheer de Redacteur Vergun my in uw veelgelezen blad de aandacht ie vestigen op iets naar myne meening van algemeen belang In de laatste jaren is er veel gedaan tot verfraaiing van ons plantsoen en dit wordt zeker door allen maar in het bizonder door hen gewaardeerd die van eene kleine wandeling of een uurtje rust onder het lommer houden en door hen die niet in het genot van een tuin zynde toch ook wel gaarne zich verlustigen in het gezicht van een fraai bloembed De kosten hiervoor op de begrooting uitgefcj kken zyn dan ook zeker niet hei slechtst hestiéed strekkende 4oi algemeen genoegen Te betreuren is hei echter dat de Goudsche jeugd hiervan geen begrip schyot te hebben en overal de vernielende hand aanslaat zonder iets te ontzien Om een stok voor zyn vlieger machtig ie worden ontdoet hy de A aatste heesters van hunne takken tot versiering van zyn knoopsgat treedt hy vrymoedig hei rozenperk in ja uit louter vernielzucht keert hy de pas aangebrachte graszoden hei ondersteboven En het publiek moet dit aanzien Op de waarsohowing dat er een agent aan komt wordt hei vernieliugswerk gestaakt doch dadeiyk voortgezet wanneer het blykt dat dit niet zoo is Op de bordjes in onze plantsoenen staat de bedreiging Beschadiging van het planttoen wordt gestraft volgens de verordeningt dit is eene politiezaak doch de politie kan niet overal tegenwoordig zyn en toezicht is er dus zoo goed als niet Zou het niet beter zyn het opschrift op die bordjes te veranderen in Het plantsoen wordt in de bescherming va het publiek aanbevolen De verordening blyft toch bestaan en de strenge toepassing er van zou zeer gunstig werken Verder zoo hei niet overbodig zyn dat ouders en onderwyzers er de jengd op irildeo w zen dat hei zich toeeigenen van iets wat aan een ander toebehoort al zyn het ook maar bloemen diefstal is en als zoodanig gesimfi moet wordeo Ten slotte zoo ik wel willen wyzen op de toestand der paden vooral in het plantsoen in de Orabethstraat dat bgna onbegaanbaar is door hei Inulle zand waarmede hei telkens wordt opgehoogd Zou hierin zonder veel koateOt geen verandering te brengen zyn U mynheer de Redacteur dank z gen verblyf ik Uw geiroowe lezer H Juli Zonü Maand Diasd Woonsd Oondord VrgdBft Zsteni WatergeUJden Hoog LaaK Hoog Lfuig 83 56 9 10 1 12 9 37 2 09 10 43 8 04 11 29 S 19 11 44 8 48 18 4 18 43 4 42 1 07 5 06 1 31 5 26 1 60 5 46 2 10 6 03 2 2829 6 88 8 47 7 14 8 39 Springty 30 Juli Maan Zon Juli Opg M Ondorg A Opg Ouderg 24 11 38 1 Juli 3 43 8 24 83 M 7 8 48 8 21 36 08 18 8 54 8 16 28 60 19 4 02 8 09 Ofl 1 4i 25 4 10 8 01 S3 2 57V M 31 4 19 7 B8 53 4 15 7 Aug 4 80 7 89 Stedeiyko Zwemsohool 28 Juti smidd 12 u OpgaVo der temperatuur vnn ile lucht 62 gr Fnhr K het water 66 n Vlssoher Bericht AMERSTOL 21 Juli Van Zaterdag 15 tot en met Vrydag 21 Juli zyn alhier ter markt aangevoerd 533 zalmen prys van zomerzalm per kilo van ƒ 0 70 tot ƒ 0 95 prijs St Jacobszalm i kilo van 0 70 t t ƒ 1 10 KRALINGBN 21 Juli Deze week werden ter markt aangevoerd 4593 zalmen Kleine zalmen gold ƒ 0 60 ïi 0 80 grooie 0 85 ïi 1 00 per 5 ons Burgerltike Stand GEBOREN 20 Juli Cornelis ouders W van Wingerden en J P Woerlee 21 Gerrit ouders G Schiedou en E C van As OVEHLEDEN 20 Juli J W Knapen 7 m ONDERTROUWD 21 Juli H C Huur man te Rotterdam 24 j en M Schouten 22 j A J M Tonino te Delfl 34 j en G M C Busch 24 j P H Kersbergen 35 j en D J van Wijk 29 j Haastreoht GEBOREN Hendrikus ouders H Wilteaburg en A Sluys OVERLEDEN M Hommels 54 j GETROUWD H J Lapaer en E Verboom l ro rnmraH vun hei Hnrraonic Concert te gdvou iloiir hel Stnfmuriekkor B van het 3o Rogiioont IIiizaron in de Sooiotoit Ons Genoegen op Zondag 23 Juti 1893 Ouvertiiro JubiUire Fork Donau Wellan Walaer Jvanovifi Fautaiaifl nLes Diamanta do U Cuu rODoe Uunkler a Czardas Daaa Hongroiae Michalit i Aubade Kaps nola lluimButf 6 Potpourri Traviata Verdi Waasdijk Carre s WaterbuUot Waasdijk Air Saiao Clarinet 8o o den Heur Koopman l iachor 8 FantHisiu Le Grand Caannir Lccocq y Mauriachür Tanz Mi halii 10 Marsoh Immor Lustig Waaadijk ADVERTENTIÉN Vuor de reie biyi en van belaDgstelliug dez r dagen ondervonden betuig ik mgnen hA teiyken dank H W G KONING Gouda 22 Jali 1893 Mgn hartelyken dank aan allen die m bjj mjne herbenoeming tot LID aii d GEMEEN rKBAAD blgken van belangstelling gaven J M NOOTHOVEN va GOOR Gouda 22 Juli 1893 Aan allen die my bg myne fierbenoemtny tot LID van den GEMEENTERAAD blgken van belangstelling gaven mjjnen harteliiken dank H M DEECKSBN I Bij de a s Illilll8TeMMI G verzoek ifc gfcen stemmen op mij uit te breng en C HOOCiKXBOOM Firma J WELTIüK Specialiteit in COaSETTEN OA UB8en KIND8R ONDEBQOED Uitzetten voor de LOIEBMANa Wed JM MOL Korte Tiendeweg D 3 is het goedkoopste adres van Nieuwe paxaphien en reparatie te GOUDA ten overstaan van deu Notaris G 0 FORÏÜUN DBÜOGLBEVER op DONDERDAG 10 AUGUSTUS 1893 des middags te 12 uren in het koffiehuis nii ÜTBüCHTSHit Don aan den Langen Tiendeweg van No 1 Een ruim ingericht EKP TUIN BOUWLAND BOOMGAARD B08CHHAKH0ÜT en WATERING staande en liggende aan den Platte Weg Wyk D No 18 te Beeuw k afdeehng Sluipunjk te znmen groot 25 Aren 1 Centiare Terstond te aanvaarden En No 2 Eene Bouwmanswoning ZOMERHUIS 2 SCHIIRKN eeu 6 ROEDEN HOOIBERG ERVEN TUIN WEILAND en BOSCH J E staande en liggende in Bloemendanl b i Gouda onder de gemeente IVaddinyS veen Wyk F No 33 te zaraen groot 58 Aren 60 Centiaren Verhuurd tot den 30 April 1894 voor 175 por jaar De perceelen zyn de 3 laatste werkdagen vóór den verkoopdag te bezichtigen Nadere inlichtingen eeH voornoemde Notaris FORÏUUN DROOGLKKVEll te Gouda Openbare Verkooping te STOLWIJK op WOENSDAG 17 AUGUSTUS 1893 des morgens to 10 uren in het Kovvibhl is van P STOPPELENBURG op het Dorp ten overstaan van deu to Gouda resideerenden Nobaris G C FORTUIJN DROOQLEBVER van No 1 Een HUIS ERF en GROND op de zuidzyde van benedenkerk aan den Tentweg ongenommerd kadastraal bekend in Sectie D No 1903 groot l Are 10 Centiaren En No 2 Een perceeltje BOSCHHAKHOUT liggende als voren kadastraal hekend in Sectie 1 No 1199 groot 47 Centiaren Alles terstond te aanvaarden en dagelijks to bezichtigen Na afzonderlijke Veiling en Afslag worden de perceelen gecombineerd Nadere inlichtingeu geeft voornoemde Notaris OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOOPING De Notarissen J P UhHhBT DE te Bergambacht en D TËIJINOK ie Sc ioonhovent zullen op Woeusdag deu 9n Augustus 1803 des avonds ten 6 ure in het Koffibhuis van D C D N EdOËD te Seltoonhoven in het openbaar verkoopen Het HUIS m 155 san den Lekdyk naby Schoonhoven en diverse partyen BOUW Cl tiHASLA U aan den Lekdgk en aau of by den Schuonfaovenscfaen Kerkweg onder Bergambacht groot Hectare t Aren 1 Centiare Verdere beschryving by biljetten m mmmii Dit wonderbaarlyk Water maakt het baar zacht en glanzend en doet iu weinige dagen de gryze baren geheel verdwgnen Alleen verkrygbaar k I OO per flacon by LOUIS F WELTER Coiffeu WESTHAVEN B 193 Maandag a s 24 Juli hopen eenige vrienden van het CHRISTELIJK ONDERWIJS aan de huizen der ingezetenen van Gouda eene gave te komen vragen voor de Unie eene SCHOOL MET DEN BIJBKI Aan hen die de School met den iH liel liefhebben vragen zy eene gave tier l fdt eu aan hen die erkennen dat de Schoormet den W Ael recht van beêtaan heeft vragen zy eene gave der bitUfkheM De SCHOOL MET DEN BIJBEL worstelt met vele geldelyke iiooden dat het dan MAANDA i a s voor de rondgaande vrienden een dag van aangename oerraMfn gen Zij Namens liet Locaal Coviité van de Unie Een Sehoot met den Bijbel A DERCK8EN Openbare Verkoopingf te GOUDA ten overstaan van den Notaris G C FOKTDIJN DROOGLEEVER op DINSDAG 22 AUGUSTUS 1893 des morgens fe 9 uren ten sterfhnize van den Heer A D PONSIOEN aan den Langen Tiendeweg Wyk D No 34 van i c vaste en losse Gereedschappen en VOORD N ËN GOEDERl van de daar gevestigde KOPEIiSLAGKRIJ eu WINKEL bestaande in STOOMKETEL en LOCOMOBILE van 3 P K PONSMACIIINE met 5 MATROZEN SNIJ en VOOUMACHINE BANKSCHROKVEN 2 DRAAIBANKEN en 3 KOPPEN KEK MBT8TAKEN voorraad KOPPEN enz Daags to voren van 9 tot 5 uren to zien fïïicÖT Ondergoederen voor iWanoeii Vrouwen en Kinderen Groote Sorteering Lag e rrijzeri Firma Wed mmw TIENDEWEG D 84 mim JENETEfi bij ST OTEMAgER Co tfp Heden Verscheen On se Schutterij Fry MO Ceutê J T Swarlsenburg Goedkoopste Adres van i bij I S KEIHEK KORTE TIENDEWBG GOUDA tiOPA PDIKE ODDE f SCHIEDAMMEH GENEVEE Merk i NiaHTOAP Varkrygbaar bij PKETERS Jz A U beirija van oohtlioitl is oBobot en kurk steeds vooritiaii vau den nanm der Firma P BOPFIü