Goudsche Courant, maandag 24 juli 1893

FINALE UrrVEHKOOP door Sterfgeval in het Tapijt Magazijn GOUWE O 200 109 BESTAANDE IN Dinsdag 35 Juli 1803 32 te Jaargang No 6105 mimm mmmi JXieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De uitgave dezer Coumnt geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 26 franco per post ƒ 1 70 Aizonderlijke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels è 50 Centen iedere i egel meer 10 Cepten Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Onovertrefbaar van qnaliteit ia t Amstel Lager è 10 per Flesch id PüseneriM Van ai heden geen stati eld voor ledige luerflesachen voor andere flessohen wel bg J F Herman Zn Tlendew Hoofdagenten voor Gonda en Omstreken BIERBOTTÊIARIJ Korte Tiendeweg D 93 De ondergeteekende beveelt aich bö voortdnring beleefdeiyk aau voor da LEVBEUNO der Eerste Soort BIBBES uit de Bronwerg di QucaooHpa Valk f Van Vollenhoven s Rxtra Stout voor Bloedarmdn Masglyders Zwakken en Kraamvronwen als meest Versterkende Drank door H H Doctoren aanbevolen wordt door mg steeds belegen afgeleverd amVraagt s v p PRIJSCOURANT E VAN WUITGAAEDEN PORTAAL en GANGMAT EN WASCH en ZEILDOEK Tafelkleeden Gordijnstoffen Behangselpapieren enz enz Firma B de JOj G Gouda Heineken s Bierhandel blyft zich voortdurend aanbevelen voor de LEVERINÖ van alle soorten HEll EKËl S BlEREl gebotteld en op fust tot Brouwerijprijs AQENTSCHAP der Ntdwlandache Kaanoliet ft Koolzunr Msatachappg te Rotterdam levert tot Fabriekaprga 81198 t iBEWAfSE op heele en halre FlesBohen benevenB Toor HB Kuteleina en Mineraalwater Fabriekanten Specialiteit in orginineel KN0EL8GH STOUT van Baaa Co London en EXTRA STOUT van Van VoUenlioven en Co Amsterdam Steeda voorradig alle soorten LIMONADES en SPUITWATCR tot oonoanreerende prgxen Aanbevelend T 3EI XSOOnDB Zeugstraat N 85 Gouda UITVERKOOP Wisbrnn üfinaDn MARKT MARÜT Het tijdstip waarop by ons de GROOTE en TOTALE UITVERKOOP van alle voorhanden Goederen plaats vindt is weer aangebroken Steeds trouw aan ons principe om de Dames bij het begin van elk nieuw Seizoen uitsluitend slechts de laatste NOUVEAUTÉ 8 aan te bieden zullen wij hen thans weer in de gelegenheid stellen om door Tjuitengewoon groote prijsvermindering byzondere voordeelige inkoopen te kunnen doen Men gelieve de ETALAGE slechts te raadplegen om zich te overtuigen tegen welk aanmerkelijk prijsverschil de nog voorhanden GARN EERINGEN ZIJÜENSTOPFEN PASSEMENTEN BLOUSES Kindei jurkjes Handschoenen Kousen Gorsetten Boezelaars Parasols Parapluies Kant Kantstofïen Linten enz enz worden Hoogaohttnd Vm Dut Dienaar iGouda Markt WISBHOT LHTMAlOr l 1 Gedurende de OPRllliHliX G worden gfeen Goederen op zichl gegfcven Qouda Soelpmdmlc vu A BaiiiiaANlt Zook WEGENS VERBOUWING DE VOORHANDEN ZIJNDE Zomer Regen en Stofmantels voor Dames en Kinderen Moossellnes gekleurde Katoenen Wit en Servetgoederen TT XTCZS d SS T TT i T S Hr nvrrc i worden deze week tol uiterst lage prijzen uitverkocht Gouda BAHLMAINN eiiNCo Gecon feclioneerde Ondergoederen Nachtponnen van fijne Shirting met borduursel van r 1 10 al y dito dito SatUnstreepmetkantjefl 80 f2 00enz g Chemises Grasllnnen f 0 70 f 1 00 Pantalons flJneShlrting sir f 0 70 en hooger Kinderhemden van goed Katoen met kantje van f 0 30 al Sterke Afwerkinsf Goede Modellen De EigeDaren dor HIIiK CHEAP SOAP geron nan heo lie ia neveDsUaode tookeeing een tmiktid gtzicht ontdekken de volgende premie Aan No 1 een Qouden Beeren Bemontolr Horloge i klein Qouden DameiHorloge 3 praobttaePrangohe staande kTok 4 seer fraaie staande Klok met Huzlek s 12 Meter Zijden ol Wollen Stof n 6 oen fntal Ztlver Zak Horloro 7 prachtige Zwitseraohe Klok 8 goed Nickel Horloge Speeldoos 10 10 doezen Melk Crème Zeep en bovendien aan de 10 Tolgendo penenen Llkeurstellen Bierglazen Oouden Ringen pnz Oeen Loterij Bedel Kouderde i onkbotuijingen en kwitonUën voor ontvangen prumiën ligtfon bij one ter ïnzngo Ieder niededinj or moüt de teekening uitknippen un mrt potlood op bel ontdekte builonde gezicht oon kriiii maken en mOt een postwiBiel van 70 cent of eou gelgk bedrag in poatzcgi lB voor l dnoa 3 stnks Melk Crème ZeePi aan onderstaand adres zonden P VILI AIN Sc Co THË MILK CRËAM SOAP BERLIN 8 MV HOLLMANNSTRASZE 22 Do mododiagera moeten eveneens in den linkerhoek der enveloppe den t d aangeven vaarop z deze op de poat hebben gedaan Dit uureijftir ivordt naar het poatetempel beoordeeld Diegene weltce bet eerst de juiste oplossing op de poit doet wint den eersten prjjs No 2 den tweeden prys enz enz Allo prijzen worden nauwgezet en tot volkomen tevredenheid van het publiek toegokeud De namen der eerste 20 personen zullen in de volgende maand in dit blad met onze aunonoo worden bekend gemaakt Extra premiên ontvangen diesenen welke bewijzen kunnen dat zij ons gebOlpen bobben onze Zeep in te voeren De mededingers hebben geenerlei onkosten door deze premiën deze norden alleen gesohonken om de MELK CRêUE ZB£P in te roeren en bekend te maken welke ZONDER schadelijke botende stoffen uit suivor onaf g eroomde koemelk bereid is het is de natuurlijkste aangenaamste spaareaamste en zuiverste iep welke bestaat Z geeft getondheid schoonheid en frisohheid en maakt de huid teer en gackt als fluweel Prgs 70 oent per doos 8 etuks goed verpakt en franco By meending van het nadtol geUefe men het blad te vermelden Adree P VILLAIN k Co The Milk Cre n Soap Berlin S W llollitiaDOStrasu 22 MF VËllTEGRNWOORDIGËRS GEZOCHT mm Openljare Verkooping te GOUDA op MAANDAQ U AUOC8TU8 1893 des morgens te Elf aren in het Gebonw vsn de B K LeesTereeniging aan de Westhaven ten overstaan ran den Notaris G C FÜBTÜUN DROOGLEEVKR van eene in volle werking zgnde KOPKRSLAGCRM beatunde in WOON en WINKELHUIS PAKHUIS WGRKPL T3 en ERVEN staande en liggende aau den Langen Tiendeweg en in den endual te Gouda wglc D No 34 en M No 4 te lamen groot 1 Are 27 Centiaren Te aanraatden 1 October 1893 Te veilen in 2 perceelen eerat het pand aan den Tiendeweg Terrolgens het pand in den Roundaal en daarna gecombineerd De perceelen z n de 3 laalate werkdagen T6ór den terkoopdag ta lien ran 10 tot 3 nren en op den dag der veiling des morgens van 9 tot 11 nren Nadei inlichtingen geeft voornoemde Notaris itoRTUIJN DROOQLBGVBR te Omida BINNENL AND 1 l 111 I M 1 1 GOUDA 24 Juli 1893 Naar wg vernemen zyn de heeren H M Dercksen en J J Grootendorst voornemens op Maandag 31 Jnli in cOua Genoegen andermaal voor de kiezers op te treden Hedenavond ten 7 uur zal in de teotop de Markt een mnziek aitvoering plaats hebben Zaterd ie geslaiu d voor de hoofdacte te Breda onze vroegere stadgenoot de heer C B H V Deutekoin thans te Charlois gevestigd Zaterdagmiddag ten ongeveer half vijf is op den Groeneweg nabiJ de school van den heer Huber eeo driejarig kind dat aan een hand van een zusje liep door hel hek te water gevallen Mej W het ziende was onmiddeiyk daarby en door plat op de grond te t n liggen kon zij het kindje nog grgpen Terwyl z daarmede bezig was kwam nog een vronw en een agent van politie toeschieten die haar verder hielpen het te redden Gisterenmiddag ten ongeveer 3 uur is al spelende te water geraakt aan de Earnemelksloot bet 4 jarig kind van fï van den Bosch sigareamaker wonende in de Boomgnirdi u aat Vier personen braven aich gekleed te wat T ODi den kleine te redden het moeht evenwel niet baten daar de levensgeesten reeds wareo Ëenige oogenblikken later viel een 7 jarig zoontje van Nievelt in t water dat spoedig zonder letsel op het droge werd gebracht Het concert in Ons G UQegen werd tengevolge van het fraaie zomerweder door een overgroot aantal lieden en hnu familie bezocht Er heerschte eene gezellige drukte Ook daarbuiten verdrong zich eene talrgke menigte die betrekketp kalm was althans de nitvoeriog niet al te zeer stoorde De heer Van Waasdyk onthaalde ons op een reeks van vrooiyke lichte maziekstnkken b zonder geschikt tur ontspanning voor menschen die met hun kinderen uit zijn Naar w vernemen zal a s Zondag het concert in Ons Genoegen uiet gegeven worden door het geheele muziekcorps der Grenadiers maar door de kleine kapel zooals le zich steeds hier doet hooren PEt lLLETO M Q B TJIC Naar het Boogduitteh XXI 88 Kriatallen priama s hingen vaa de zotderieg neer met bonte kleurenpracht als oeerralleide edelsteenen Amortjes zweefden over den spiegel heen en hielden zeer gddienalig de brokaatzijde portiere terug en op een donker piédestal ali het ware te voorBcb n komend vaa tiusohen de groote bladeren der planten die op den trumeau geplaatat waren verhief zioh weerkaatit door het spiegelglaa het sneeuwblaQko liehaam van een Venas droomerig het hoofd ateanead met de baad Vorstin Claudia lag in een ehtiaa longue voor het haardvuur geaohoven waar sjj in eea TiohtblauWzijden morger japon gekleed den predikant ontvangen had In had kon gevat en klaagde over die Bfsobuweljjke noorsohe ineenw luoht waar zij in t geheel niet tegen kon Korte hoeataanvallen noodzaakten haar dikwijls midden in het gesprek op te houden en dan drukte zij da amalle witte handen tegen baar borst en aleohls eee fijn rimpeltje tuaachen haar wenkbrauwen verried dat zü pijn gevoelde Voor het overige was s seer gewoon zy lachte en schertste en kritiseerde op soue zeer mtende manier alles wai gewoonlijk en mensohenfaart heilig ia e Mademoiselle de Qironvale liep op haar hooge ijakjea van de eons kamer naar de andere zag nu Van de aangeboden gelegenheid om des Zondags voor verminderd tarief naar den Haag te gaan maakten gisteren 287 personen gebruik Morgen beginnen in de Tweede Kamer de debatten over de Kieswet Hedenavond honden de liberale leden der Kamer eene h eenkomst ten einde nader de te volgen gedr sl n te befpreken Men schrift ons uit Schoonhoven In een b eeQ komst van onderwgzers opZaterdf jl werd in beginsel besloten tot oprichting van een Afdeeling van het N O G Aan de heeren Akkerhuy Velaingen Klomp respectieveiyk hoofden van scholen te Schoonhoven Bergambacht en Ammerstol werd het samenstellen van een concept r lement opgedragen De vei adering werd door 19 personen bezocht Zondag had in het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen te s Hage eene vergadering plaats ten gunste der Kiesrecht ontwerpen Déze bew ing was ui eschrsven door het Centraal Bestuur van het Algemeen Nederlandsch WerkliedenVerbond De heer B H Heldt opende teu ongeveer tw e uur i4eze bywikouuli en deeli mede d t niettegenstaande de tegenkanting van Patrimonium die zich te hoog achtte om met het Alg Ned Werk I Verbond mede te doen en de R K Volksbond die n et aan de kiesrecht beweging wenachte deel te nemen hy toch kon constateeren dat deze beweging uitstekend was geslaf d daar toch ongeveer 110 vereenigingen uit alle oorden des lands hunne afgevaardigden zonden terwyi ook nog velen van elders ongeveer 900 personen de zaal vulden Hjj hoopte verder dat iedere beweging in het belang der werklieden aan getnkken moge Hfl riep vervolgens de afgevaardigden een welkom toe en bracht in herinnering dat reeds vóór 25 jaar was aangedrongen op algemeen kiesrecht en hoewel de grondwet nu wel niet toelaat algemeen kiesrecht toch hoopte hy dat het aanhangige kieswet ontwerp zonder daarvan iets af te nemen zoude worden aangenomen waardoor een breede stroom van werklieden die geleideiyke verbeteringen willen zien ingevoerd ook mede zouden kunnen stemmen in het belang van het Vaderland Hy meende voorts te moeien vragen zooals de heer van Houten voorstelde dat ieder die kiezer wilde worden een bedrag van f 50 op de Rykspostspaaraok moest depoueeren of de werklieden die eena naar den aomovar op de theetafel en ging dan weer eena op een fauteuil zitten om den leoraar ¥ an Sint Brigttta met half Deergeslegen oogen ongegoneerd en zonder iets te zegden te obaerreeren Z j acheen aleoht geluimd te z n maar durfde het niet toouen De theekopjes rammelden onder haar handen alsof ze niet zeer zachtzinnig behandeld werdaui en den lakei verweet ze hoewel fluistersod dat hg de grootste stoffel was die er op tweebeeneu rondliep De thee werd op verzoek van de roratin in ohuieeache kopjes in den salon rondgediend Heertjjke aandwiohjes ea velerlei lekkernijen die Collander vreemd waren werden kort na elkaar gepresenteerd zware w jn fonkelde in de glazen on op zilveren aohalen waren diplomatengebakjoa en Heroldbroodjes smakelijk en met veel zorg opgestapeld Onwillekeurig moeit Collander aan Marths s apekpannekoek denken dien zij zelf met vuurroode wangen uit den keuken haalt met een groot hoornen mes in atukken angdt en op grof aardewerk voorzet Gewoonlijk had hg er met veel smaak van gegeten terwgl hem hier de luel is toegeschroefd en hy ternauwernood weet of hg leta zoets of iets zuurs naar den mond brengt Het is de verlegenheid van een eerste bezoek hij zal zich wel apoedig in de aalona der vorstin thuis gevoelen en het ook teu slotte niet meer vreemd tindeo dat de theetafel een van zilver blinkend memento aan LucuUus is Sspdranoe at zeer veel en zeer haastig terwijl baar meeaterea zich bepaalde tol even een paar keer haar lippen aan een glaa malage te brengen on daarbg eenige zoetigheden op te knabbelen Het Ktsprek was algemeen en zeer levendig Claudia laonte gaarne en met veel IteftalUgheid Zjj vertelde hier tegenwoordig waren dst bedrag er wel indien zy het al eens hadden op zouden kunnen laten staan Hulde brengende aan den minister Tak van Poortvliet voor het door hem ingediende kieswetontwerp hoopte hg dat hier tegenwoordig zynde leden der 2e Kamer de overtuiging mochten opdoen dat het volk dat achter de kiezers staat en waarvan eens een Minister verklaarde dat er meer gezond verstand in zat dan men veronderstelde een ordenteiyk volk was daar men geen vrees voor behoeÖe te hebben doch dat men niet af moest stooten door besnoeiing of beperking in de aanhangige ontwerpen te brongen Hg sprak de hoop uit dat de Staten Generaal door rekening te houden met de eischeu des volks de eerbied voor het openbaar gezag zou doen sterken en daardoor de baan elfen maken voor geleidelgke hervormingen Nog deelde de voorzitter mede dat van de hh Zyima en Valette bericht was ingekomen dat zg deze vergadering niet konden bgwonen de laatste betuigde tevens zyne volte sympathie met deze beweging Tegenwoordig waren de volgende leden der Tweede Kamer Goeman Borgesius Bink Veegens Pgnacker Hordgk Kerdgk Pyttersen Smeenge en Hartogh Nog werd medegedeeld dat nog 9 vereenigingen hunne sympathie met de betooging botojge den en adhaesie schonken aan al d pogingen die gedaan werden om de kieswetOntwerpen te doen aannemen Als sprekers traden voorts 6p de hh J F SpUethoif van Rotterdam F Mol van Workum en Mr Z van den Bergb van Delft die allen een aandachtig gehoor hadden telkens onderbroken door een krachtig applaus Ieder der sprekers zette op duidelgke wgze hunne meening ten opzichte der kieswet ontwerpen nitec n en drukten alle aanwezige Kamerleden op bet hart de ontwerpen onveranderd aan te nemen waardoor aan de misstanden die t enwoordïg bestaan een einde mocht komen Daarna was de volgende motie aan de orde De vergadering uitgeschreven door het Cen traalBestuur van het Algemeen Nederlandsth Werklieden Verbond op 23 Jnli 1893 te s Gravenhage bgeengekomen van oordeel dat uitbreiding van kies bevoegdheid zoover de Grondwet toelaat is een eïscb der rechtvaard heid zoowel als van politiek beleid en politieke eerlgkheid dat die uitbreiding de eerste voorwaarde ix van dringende politieke en sociale hervormingen iu democratische richting en evenzeer van en hernieuwd vertrouwen des volks op zgn zouder eenige preutschheid ren fanre kunatroizoD door PariJB van haar verbtgf In Italic en het verrukkol jk amuaante maar veraohrikkel k verdorven Sodom en Gomorrha van het zuiden Aleiandriè Sn Collander die baar in het begin een paar maal zeer verbaasd had asogezien herinnerde zioh dat de toon overal in de groote wereld aanmerkelijk loaaer was geworden zg het bjj de ariafooratie vaa den bloede dea geettes of des geld dat men Zola las en dat Sardou elkeu avond in het theater der residentie werd toegejuicht Het was pijnlijk voor hem om door zijn op en top burgcrlgk alrengo prir oipea zoo duidelgk te toonen dat hy in dezen kring een volalagen vreemdeling waa Claodia babbelde zoo antusant en alles wat z j zeide klonk zoo onaohuldig on ataof bet zoo hoorde Zij keek in de wereld met open oogen rond en bekommerde zich niet om dingen die toch niet te veranderen zgn Leven en laten leven en de wereld en de menacben kennen zooala de tydgeeat meebrengt Kn daarbg wiat z zich zoo behsgeigk en gezellig in de zachte leuning der ohaise longue te neatelen ala een wit katje dat zioh met ingetrokken nagela in de zon ligt te koesteren Freule de Gironvate had er zioh slechts toe bepaald om hier en daar mee te lachen of leta vleiende voor Claudia in bet geaprak te voegen dan beknorde zij den lakei weder die baaatig de theetafel in bet b zgn van het gezelaohap moeat wegruimen en liet zich eindelgk in een schommelatoel vallen ten einda met veel vertoon te latrn merken dat xjj zioh aleohte dan moeite geeft om üef en vriendelfjlc te zdn als bat de moeite waard ia Weldra verdween tg in de kaïBfr er naast en het seotonig geritsel van omge vertegenwoordiging als van den gewunsobien eerbied voor het openbaar gezag is overtuigd van de noodzakelgkheid dat de Staten Oeuenuü de aanhangige kiesrechtontwerpen zal aannemen lo zonder beperkende w zigingen in de voorgestelde kenteekenen van geschiktheid en maatBchappelgken velstand dat bovendien aan militairen ben de rang van officier het kiesrechtgegeven worde ea zouder meerdere uitsluitingen 2o met vaststelling der uren waarop de stembus geopend zal zgn zoodanig dat werklieden feitelgk de gel nheid hebben totvrge uitoefening van hun kiesrecht 3o met invoering der nienwe regeliug zoodra mogelgk Op voontel der afd Gouda werd met 81 tegen 23 st in de motie ingelascht dat stemrecht aan militairen beneden den rang van officier zoude worde verleend Op voorstel van den Voorzitter zal deze motie aan do Tweede Kamer ingediend worden Het hotel Paulina van den heer 8 Sterkenburg te Ondewater dat onhings door den heer N M Koninga ia gekocht zal voortaan den naam dragen van tIJselveer Bg eenige ingezetenen van Langeruigaweide bestaat het voornemen een verzoek te richiett tot den Min van Waterstaat Handel en K § verheid om dan Ijodenloc van Drisbinigge te doen plaals hebben s morgens om half vier en b nam om 2 uur naar Oudewater en van Ondewater s morgens 8 en s avonds 5 naar Driehrugge Thans geschiedt de brievenloop s qiorgens 8 Van Oudewater naar Langeruigaweide verste afstand S A uur lichting bus Driebrugge 12 uur Verder naar Hekendorp gedeeltelgk bestellen en bnslichting 1 uar Rozendaalache polder bestellen en buslichting retour Ondewater nam 3 uur Naar i anleiding van da verkiezing van den heer R van Wgk te Woerden wordt daar er twee personen in die gemeente woonachtig zgn die dezen naam dragen gevraagd wie nu de gekozene is de beer Roeland of de beer Reiner van Wgk Het stembureau heeft alle stemmen op eerstgenoemde vereenigd Naar men verneemt is deze zaak ter kennisse van Gedep Btaten gebracht De gemeenteraad van Linschoten heeft den heer B Bakker onderwgrer aan de openbare school vacantie g even gedurende ééne maand ten einde zgn plichten als milicien te kannen vervullen aiageu bladzijden verkondigde dnt ig intereaeanta Ucruur bad gevonden Clandia draaide de goudglanzende haarlokken die lioht en zaoht zonder eenigen dwang van kapael Over haar borat en sohouden vielen om den vinger en zog op eena Collander droomerig maar tooh ernstig iu de oogen j Zet u op dit gemakkelijke atoellja neder waarde domino en vertel mij uw levenagesohiedenia alles en zeer oaawkeurig ik atel er belang in I Hü gehoorzaamde en begon in groote rluohtige trekken het pad te aohertaen dat hij nowandeïd had i hetgeen hij wilde verzwijgen daar vroeg zg juiat naar en wilde hü zioh hier of daar i ta langer ophouden dan coupeerde zü hem bijna in t oogvallend kort Naar het acheen wenaohte zij aan het geaprek geen eroatige wending te geven vooral ignoreerde zg hel totaal wanneer hij haar op godadienatig gebied den handschoen toewierp en in het begin deed by dit dikwijls en byna ongeduldig maar ten alotto voegde hg zioh naar baar zin tij wilde beden aleohts sohortson en lachen Ik heb u heden niet in toga genoodigd beste Collander maar in een onaohuldig gozclschapatoilet Herinner er mij looh niet doorloopend aan dat gij tot de herdera behoort die onbarmhartig op elk zelfatandig schaap loaranselen Qij weet dat ik een afkeer heb van al die geestelijke beeren Laat ik u gauw wat opeieren opdat ik mi sou kunnen voorstellen dat gij ran al dat eentonige zwart afvallig sijt geworden en Ülalndia maakte het liohtblaawe lint dat als ceintuur dienst deed loa en wierp het hem met betoororende bevalligheid om den hab Wordt wtFflfi