Goudsche Courant, dinsdag 25 juli 1893

18 58 1 84 3 4 1 4 60 5 28 5 66 1 06 4 57 e 03 1 18 6 04 6 10 1 19 6 11 6 17 1 88 1 44 4 6 80 1 S 40 Ie ÏBÜDAM flOllDA 10 88 11 50 18 80 1 46 8 30 10 38 1 65 t 8 08 l 4 V jr 8 0 10 58 18 08 19 40 8 15 8 48 8 61 4 47 6 83 10 08 8 40 6 46 36 11 10 s tt 60 11 86 0 Ow üanriw a lUn U n ÜIrccle Spoorwegverbinding iet GÜÜÜA ZonierdlenstJ1893 1 Md fUd van Greenwlcü 8 0 786 8 86 9 01 9 40 10 4 10 56 11 08 IS iMs ï sVs 4 60 6 88 5 66 7 10 8 98 8 48 9 35 10 48 U 8 60 3 48 4 80 4 46 6 35 4 65 5 08 6 09 3 10 4 08 4 40 i ll 5 65 DB llAAG nOl liA i lUgo 5 68 7 90 7 43 9 88 9 46 10 19 11 38 18 15 1 48 2 15 8 45 3 43 4 15 4 48 6 Voorb 5 68 10 86 1 48 4 48 10 37 8 6 lZ6r M6 19 10 46 8 0 5 09 08 6 13 6 81 6 8 35 OI DA l eN HAiOOouilA 7 30 8 40 9 04 9 4710 49 18 11 18 81 101 1 87 S S 3 46 4 46 5 85 6 59 7 13 8 85 9 38 10 45 11 11 ll SOlHOI I 13 4 67 11 9 60 I 11 10 1 88 5 03 80 8 59 Voort 8 03 9 13 jj J J j Jj 5 6 8 5 6 5 5 3V7 48 8 6 6 lo U ll l5 1 1 40 ia o l 6 3 s l O 6 Htte 3 089 18 0 84 10 07 11 87 Allm or 8oi n r lda ii n 16 lini lol IS ürptenb no IDA UTBliCHr Qoill ie 06 40 7 66 8 0 HtRMlan 6 06 7 11 8 41 11 30 8 68 6 16 6 55 8 14 10 38 Vtnelil 18 7 88 8 88 8 41 10 61 1160 1 80 l o S 3 60 4 48 6 9 81 36 8 88 10 10 58 11 10 UTHEOHT r OUD Ulrechl o 33 7 60 9 9 64 11 84 12 08 18 60 i se 8 3 62 4 43 6 U8 6 36 olHaraelen 48 8 04 10 08 18 80 3 SO 4 Ü7 5 01 6 19 Woonlon 63 8 11 10 15 y 18 34 4 1 6 3 U le ter 7 07 8 19 10 88 18 48 4 84 5 40 Goud 7 80 8 38 9 84 10 88 18 06 18 65 1 22 3 87 3 40 437 6 90 a ss 7 08 8 AMSTÏBnA M OOUD A AnntordamOS 7 56 9 40 ll io H JJ 2 30 4 10 AiMlerdam Wp 6 60 8 10 9 66 lijj n 48 2 45 4 25 nou II A A MSTÜRBAM 8 11 10 06 11 18 11 U III 10 66 18 19 1 t Bi 11 10 18 84 1 10 Tegen de Terkiesing ran den heer J r d Berg Jz tot lid van den Raad ran De Lier zgn bezwaren ingebracht op groild dat eenige bi jetten alleen waren ingevuld met J y d Berg terwQt in deze gemeente een tweede peraoon vaa dien naam bestaat De flaagacbe correspondent der Middelb Ct c ipreekt te recht zgne afkeuring nit over het publiek maken der nsmeu van hen die Toorwaardelgk in vrgbeid worden gesteld Indien de besïniten tot roorwaardelgke invrpeidstelling tot dnsver worden genomen zonder uitdmkkelgke voorzorg tegen openbaarmakivg zegt h in het meer dan tyd dat hierin verandering kome en indien die openbaarmaking het gevolg w van pUchtverzaking van dezen of genen ambtenaar is een streng onderzoek hoog noodigi opdat de schuldige ontdekt wordu en nieuwe herhalingen worden voorkomen Niet enkel z j die u reeda Toorwairdeiyk in vrijbeid werden gesteld Igden onder het misbruik maar ook tal van veroordeelden die te eeniger tyd voor die gnnst iii aanmerking zouden kunnen komen omdat het in ons nieuw strafwetboek opgenomen instituut aeli er onder lydt en bjj minder goede resuU taten minder zal worden toegepast Te Londen is een gefal van bloedvergiftiging voorgekomen door de beet van een kat zonder versehgnselen van dolheid Een werkman die zgn vrouw bg het wasschen hielp had de slapende kat gestooten die woedend opvloog en hem in de rechterhand beet Een paar dagen daarna waren hand en arm gezwollen en zgn vrouw papte de wonde Ten lottfl werd een dokter geroepen die terstond overbrenging naar een gasthuis gelastte maar daagfi daarna stierf de patient Br komen door het twistgeschryf over het kieirecht verrassende verscbynselen Zooals men weet gold t tot voor eenigen tgd viijwel voor een algemeen erkende waarheid dat het uatanmeht van eiken mensch op het kieirecht an der revointlebeginselen van 1789 was Nu men is gaan inzien dat de uitbreiding van het kiesrecht waarschynlyk althanu Toorloopig t meeste nadeel zal toebrengen aan het igeld Hberaliame en daarentegen de kerkelyke partjjen lr vermoedelgk t meeste vooral van zullen trekken verandei e ook de opvatting van het b nsel meer en meer Merkwaardig is thans een artikel van een R K priester A L in het Ceutnan wUrin d aofaryver aan het coaaervatóefkatbolï orgaan de Tp verwyt nog redene n nft de reeds lang losgelaten leer y n enkele theologanten die het gezag nis onmiddeliyk van God komende beschouwen en niet door bemiddeling van bet volk De schryver zou een wolk van getuigen kunnen aanvoeren nit de school van den H Thomas Aqninas en citeert twee gezagvolle mannen van de Sociëteit van Jesus Bellarminus en Buares volgens wie het gezag berurt by heel bet voUk en zulks volgeus goddelgk recht De vorm waarin het gezag optreedt wordl dus bepaald door het geheele volk dat daarmee kan bekleeden of eenigen nit alle stonden demokratie of eenige aantieniyken aristokratie of een enkele monarohie f hetzg erfelgk of niet erfeiyk De schrijver heeft er daarom geen bezwaar tegen te spreken van een aangeboren recht want aegt hy aUe macht is door God onmiddeliyk en krachtens natuurrecht bg het geheele volk en onmiddellgk en door menschelyk reobt hy den koning of andore regeerden Oondu 6 30 7 95 8 86 MsordrMlX H 7 88 8 49 Nimwarkerk 7 89 8 49 Oi imI1 7 4 8 66 ItotunUm 1 7 66 05 BoUudui 5 C l NlMwerketk 6 1 UMnliwht 5 84 Good 5 S9 Z f M 7 48 8 58 li J l 7 619 0l 6 40 7 6 8 14 Qoadi 4n t6rdam Wp imtardAD aS Svenal8 bg het ontwerp waarmede miuiater Tak naam maakt zoo vervolgt hg is er dus ai ke van ownoa et singuli allen zonder uitaoudertng en dit komt un toe door de natnnr het is hnn aangeboren recht om te bepalen op welke wgze zg bestnurd willen worden door welken vorm van regeering zy atch de wet willen hebben voorgeachreven Van dat recht is gebruik gemaakt toen de eerste onzer constitutioneele vorsten werd aangesteld en het volk hem door stilzwggende topstemmtng koos Maar de mnltitodo de communitaa zooals de geleerden spreken behield zich voor op bepaalde tijden er een Vertegenwoordiging naar eigen keuze aan toe te voegen t zij dan essentieel het gezag mede uitmakend en met souvereiniteit bekleed o slechts als complementum aanvulling Door middel van het geheele volk heeft God aan Koning en Kamers hun gezi verleend Maar op welken grond nu onthoudt gg aan het grootste gedeelte van het volk die vierjaarlgkache aanwgzing der YertMinwoordiging Waarom mogen dat nuiar 309 en geen 800 duizend menschen doen Z ndie 300 000 commuuitafl Onderwerpt zich het r tant door stilzwygende goedkeuring aan de keuze der thans bestaande kiezers Hebben de 500 000 die er naast staan ook niet het recht om zich te vereeaigen een gezag over zich aan te stellen en volgens hunne wgze van zien ger eerd te worden En wat zou men dan op Neertands bodem te aanschouwen krggen Het wsre te wenschen schreef de Maasbod dezer dagen dat men zich in öns land waj minder niet algemeen stemrecht en wat meermet het Igden onzer soldaten bezig hield da men er san werkte met alle kracht aan helmilitarisme dit monster dat zooveel zedelgken stoffelg t onheil aanbrengt den kop in tedrukken De Amsterdammer antwoordt daarop Wie hebben het monster van het militarismegekweekt en doen gedgen Wie anders dande afgevaardigden der census kiezers Zywaren de machthebbenden eo zy zgn dus deverantwoordeiyke personen ook voor het lydenvan den soldaat waarmede zy zich echter nim mer hebben beziggehouden Daarom is jaistdit feit een der vele vormen van verw irloozing der minderbedeelden mede een Vande redenen waarom het volk zich in ons Ijiudzoo druk bezighoudt met het algemeen kiesrecht wel wetende dat aan het Igden van ensoldaat gel k aan zooveel ander lyden geeneind kan komen vóórdat ook het geheele v lk ook zg wier kinderen soldaat moeten worden invloed kunnen uitoefenen op we eving ec staatsbestnur Te Milaan is een nieuwe zakkenrollersÉ ecialiteit opgetreden Verscheiden heden werjlenin den laatsteu tijd op de openbare straat inde drukste wyken van de stad bestolen loijdbrdat zü konden verklaren hoe dat eigeniykhad plaats gehad Eer der slachtoffws enboekhandelaar vertelt zijn treurig lot on devolgende wyze I Gisterenavond deed ik als gewoonlgk na afloop van het werk een wandeling Jtiist kwam ik voorbg oen advertentiebureau toen hierait een heer kwam een deftig netgekleed man die mij naderde met de woorden fien jy het het doet me pleizier je eens weer te zien Onwillekeurig nam ik de uitgestoken hand aau op hetzelfde oogcublik voelde ik een hevipen schok gelgk aan dien welken men krijgt bg de aanraking van een geladen etectrisch apparaat waardoor ik half vardoofd werd Toen ik weer bg was gekomen was de onbekende verdwenen en met hem mgn gouden horloge en ketting Ik verneem thans dat heden morgen de brutale zakkenroller gesnapt werdt juist toen hij een Engelsch toerist denzelfden streek wilde spelen Toen de oplichter namelgk op denEngelschman toekwam en hem de hand wilde geven vond deze daar de man hem niet was voorgesteld die beleefdheid zoo zonderling dathy zgn onbekenden vriend bg de keel graep en aan eentge politiebeambten overleverde Op het politiebureau verklaarde de man uiet zonder eenigen verklaarbaren trots op welke wgze hg handelde 10 56 11 08 11 09 11 16 11 86 ti lB 11 06 7 47 8 18 10 03 10 11 7 46 B 07 ïn een der broekzakken droeg hg een krachtiir e element dat door geleldingsdraden welke onder het vest n door de mouw lieprai met een klein in de hand verborgen geïsoleerd metalen plaatje was verbonden Dit plaatje veroorzaakte bg de aanraking van de slnchtofiers van den genialen zakkenroller de schok welker uitwerking den man in staat stalde zgn slag te slaan onder de meest gunstige omstandigheden De electriciteit in dienst der zakkenroUery dut is nu dan toch wel eens iets nieuws In het Mederlandsch Landbouww kblad komt het volgende stuk van het hoofdbestuur der Hojlaudsche Maatschappg van landbouw voor over de ook door ons mede gedip lde uitvinding van den heer Bertels te É rold AAn de LandbouuuTt fk In den laatsten tgd bevatten verschillende dagbladen meer of minder hoogdravende artikelen waarbg de aandacht gevestigd wordt op het ontdekken van een goudrngn door den heer B H Bertels te Darneveld Het dagblad De Telegraaf plaatat zelf als hoofdartikel een verslag onder het opschrift Het landgoed De Biezem een algeheele omkeering in het laodbouwbedrgf Het hoofdbestuur begverde ich terstond een en ander te vernemen omtrent de uitvinding van den heer Bertels en kocht daartoe ook aan zgne brochure Honger en Angst in 1893 1894 kostende f 1 50 voor 20 bladzydjes druk dus een vel waarvoor men in den boekhandel hoogstens 10 cent zou durven rekenen Die brochure gaf evenmin als de courantenartikelen veel bgzonders en bg onderzoek ter plaatse ingesteld bleek dat het systeem Bertels niets nieuws geeft en men daarby te doen heeft met gewone bewaring van groen voer nis zoet voer in tegenstelling met ingekuild zuur voer al zg het in een eeni zins gewgzigden vorm zooalR b v de heer Bertels gebruikt als veevoederpors het systeem Blunt maar vervangt de kettingen en hefboom met gewichten door eeue belasting met heideplaggen waarvoor ook zand en andere grondsoorten gebruikt kunnen worden en waardoor eeri druk van = t 400 kilogr per M wordt verkregen Het hoofdbestuur wenscht niet te kort te doen aan het goede dat door den heer Bertels voor de naaste omgeving zgner woonplaats door zgn voorbeeld wordt gedaan en erkent gaarne dat hy consequent het syateem doorvoert om akkerbouw op schrale gronden geheel dienstbaar te maken aan veeteelt om als eindproduct van den graanbouw vleesch en zuivel te verkrygen Door mestmaken wordt de exploitatie van den bodem bevorderd daordoor wordt achter niets nieuws geleverd Bet hoofdbestuQr herinnert aan de vele artikelen in het weekblad en elders geplaatst omtrent de vrgze van inkuiling en bewaring van groenvoeder sedert 1881 meer op den vooi roud getreden en daarbij aan de belangrijke verslagen omtrent de proefnemingen van den heer D Baudaïu neergelegd in eene kosteloos verspreide brochure aan de t epaasingen in het grootbgdeheeien Van derBreggen Boele en anderen Het waarschuwt ieder landbouwer voor het scheppen van itlusiën aanCnde iets nieuws door den heer Bertels in belang van den landbouw gevonden es verklaart zich bereid aan hen die somwyien minder bekend zgn met de bewaring en inkuiling van groenvoedor inlichting daaromtrent te verstrekken Het Boofdbeetuur HïiEiiAN F Bultman Voorzitter P P L WALoacK Secretarie De Engelsohe admiraal Hornby heefl in de United Service Magazine c een belangrgk artikel geschreven over de rsmp der Victoria i 7 80 Ieder die admiraal Tyron kende die wist hoe zeer hg geacht werd wordt daarin gezegd gevoelt dat op het oogenblik der ramp zgn geest beneveld was Hg wns alles behalve besluiteloos vanzin en toch gaf hg eerst be vel op een bepaalden afstand de beweging nit te voeren op voorstel der andere ofBciereu wgzigde hg den afstand daarna veranderde hg hem weder Van waar die weifeling Bovendien maande hg zyn bevelhebbers steeds aan vooral den juisten afstand tusschen de vaartuigen te bewaren en toen hg dien dag bevelen gaf volgde hij geen enkelen regel voor de bewaring van den afstand Hoe moet men dat verklaren Daar ik uit persoonlgke ervaring weet dat een zeeofficier dikwgls blootstaat voor aanvallen van koorts valt het mg zeer gemakkelgk dat op te helderen Ik was zelf dikwgls niet in stut een eeuvoudigen dieustbrief te schrgven hoewel ik mg sterk inspande om myn gedachten bg de zaak te honden Ik geloof dal iedereen dat heeft Wg weten dat Sir Georga pas aan de koorU ziek gelegen had en ik heritmer my nog beat de kwaadaardigheid van de koorts in de Middeltandsche zee Ik twijfel er niet aan of hg was ziek en hg gaf zgne bevelen geheel onbewust Nu hebben de dagbladen wel beweerd dat zgn staf dan voor hem had moeten handelen doch de officieren van den staf deden reeds voldoende hnn plicht toen zij voorstelden den afstand der schepen onderling te vergrooten Er was niets in de wgze van doen van den admiraal waaruit zgn officieren konden aÖeiden dat hg niet in staat was zgn dienst te vervullen eu een natnuriyke en gepaste eerbied belette hun te dralen met het opvolgen van zyne hevelen Bovendien de aanvaring had vermeden kunknnnen worden wanneer men slechts het nnde voorschrift opgevolgd had dat zegt dat geen schip eene stelling mag blgren innemen die gevaar voor aanvaring levert Dientengevolge moest de Camperdown de aanvaring veirmgden doch de goede verstandhouding die gewoonlgk het Middellandsche Zee eskader kenmerkt scheen toen Ctf ontbreken Ik ben er van overtuigd dat indien ik inadmiraal Tyron s plaats zulk een grove foutgemaakt had bgna ieder bevelhebber mgngoede vriend Tyron in de eerste plaats voorhet vlaggeschip vrg baan zou gemaakt hebben al waren de schepen elkander ook zoo dichtvoorbygestoomd dat wg elkander de handzouden hebben kunnen reiken Over admiraal Tyron s opvolger sprekende zegt de schryver dat het Middelandsche Zeeeskader een bevelhebber verloren heeft die nooit overtroffen kan worden zgn opvolger kan hem echter evenaren en daarvoor is admiraal Seymour de geschikte persoon Ten slotte wgst admiraal Hornby op het gebrek der Uchtgebouwde snelvarende schepen bg de marine Eenigen tgd geleden merkte een der lords der admiraliteit zeer terecht op dat elk pantserschip eigenlgk van twee zulke schepen vergezeld moest zgn en het Middellandsche Zeeteskader o a had voor lOpantserachepen slechts 13 lichtgebonwde vaartuigen Bovendien ia het noodig dat men zaken snel overziet en besluit Daarvoor is voortdurende oefening met groote kaders waarvan de schepen zich vlug en joiat bewegen onmisbaar Een andere Engelsche admiraal admiraal Colomb deelt in dB National Observer een en ander mede over don scheepsram Hg merkt op dat men steeds vermeed den tegenstander met den ram in de voorsteven te treffen omdat dan van een seconde afhangt welk schip rammen zal en welk schip geramd zal worden men wist echter niet dat de flank van een pantserschip zooveel weerstand biedt dat bet gevaarlgk is een dei elgk schip te rammen Daardoor heeft het hoofdwapen van een oorlogsschip negen tienden van zijn waarde verloren Men gaf toe dat het moeitgk was een schip met den ram te treffen nu heeft de aanvaring tusschen de Victoria en de Camperdown bewezen dat het rammende schip ook groot gevaar loopt Wel kunnen wg het gevaar verminderen door den boeg onzer schepen zoo zwaar te pantseren als het draagvermogen toelaat men zal echter moeten toegeven dat hy de ram ook niet alles goud is wat blinkt Wg knnnen eobf r in de bewapening onzer oor 9 33 9 48 9 49 9 66 10 06 n 88 11 08 7 07 7 17 7 84 7 31 7 37 21 7 04 7 10 22 7 31 51 7 42 I fe fr 11 48 8 10 9 87 w 9 60 8 S0 10 1 05 9 S0 10 10 It w n 9 46 If ff 8 36 10 08 10 36 8 60 10 07 10 54 9 05 w 9 1110 24 f 9 1 M l 9 88 10 4011 88 4 25 4 40 S ftS 7 86 9 6B 7 40 10 80 B S8 11 08 I schepen geen verandenng brengen zondev nauwkeurig de gevolgen daarvan te overwin Het comité voor den Oranjedag te Dordrecht heelt het volgend programma opgesteld s Voormiddags 9 uur Kinderoptocht als gewoonlijk alleen met dat verschil dat onderweg niet wordt gezongen Na afloop feesteIgk onthaal der deelnemers in Kunstmin s Namiddi s groote hi tirische optocht voorstellende den intocht van Prins Willem van Oranje op den 25 van Hooimaaud 1572 in deze gemeente by genoegzame deelneming gepaard aan eenen reclame optocht s A vands volksconcerten op het Scheffer plein en het Stationiplein Dinsdag opstaande vond de houder van hetkoffiehuis in den tuin der Tuileriën te Paryszgn lokaal geplunderd Op een spi l waseen stak papier geplakt en daarop las hg Laat een andermaal wat meer duimkruid inde lade dan zult gij ons verplichten Dedranken waren goed De waard bevestigdeeen met zes kogels geladen revolver aan degeldlade in dier voege dat zootlra men haaropentrok het wapen af moest gaan Woensdagochtend heeft hg dan ook overvloedigebloedsporen gevonden en de politie is nu drwaan het oo nraoeken Zeker Adalbert Kalinger eu zgn vrouw te Hohenfurth in Bohemen zgn gevangen genomen onder beschuldiging van vgf moorden door vei ftigiug Kalinger huwde voor zeven jaren de oudste dochter van een welgesteld boer en nam diens boerderg met alle toebehooren over onder voorwaarde dat hg zgn schoonouders zgn schoonzuster en 2 broeders van zgn vrouw zou onderhouden Om zich van dien last te bevrgden schijnt hg met de hnlp van de vrouw eerst de oudelui daarna de twee zwagers en ten slotte de schoonzuster met vergif te hebben oj eruimd Bg het laatste sterfgeval rees pas vermoeden van een misdaad daarop volgde de opgraving der Igken van de vier andere bloedverwanten en men ond in alle duidelgk sporen van vergiftiging Het grootste rad der wereld is de curiositeit bg uitnemendheid waarmede Chicago thans evenzeer paradeert als Pargs met zgn Eiffel toren Dit rad dat op het einda der vorige maand onder muziek en eftu half dozgn redevoeringen is ingewgd is niet slechts het grootste rad maar ook het grootste stuk speelgoed dat ooit door menschenhandeD word gemaakt Het denkbeeld dat eraan tengrondsl ligt is niet nieuw t is hetzelfde vaniiet verticale caronssel den zoogenaamden russiacheu schommel maar de afmetingen ervan zgn van een aard als n nooit is gezien geworden Het Ferria rad Perria is de naam van den ontwerper en vervaardiger heeft 250 voet 4n middellgn het loopt op een 15 voet hoog ondei uk is dus 265 voet hoog en draagt 36 waggons waarvan elke 40 personen kan bevatten wat dus voor de 36 waggons een totaal maakt van 1440 peraönen Men betaalt 50 omerik centen 1 25 entvée stapt dan in een der zes tegelgk toegankelgk gestelde stations in een waggon zet zich op een der daarin vastgeschroefde 40 draoïbare stoelen maakt in een tgdruimte van circa 35 minuten twee wentelingen mede en stapt dan ö p de andere zgde in een der zes uitgang stations weder naar buiten De grootvader van het denkbeeld is de heer Eiffel want zyn reozentoren was het die den heer Ferris op de gedachte bracht De Amerikanen hadden wel een nog hoogeren toren van yzer en ataal kunnen opbouwen dan de Eiffel toren maar dat zou nagperg zgn geweest De Pittsbui sche ingenieur George Washington Gale Ferris de ontwerper is een gewezen leerling van het Polytechnisch Instituut van Troy in den staat New York Een paar jaren geleden rees by hem de gedachte aan den reusachtigen schommel Nadat hg er een teekening van op het papier had gebracht vormde by voor het tot stand brengen en de exploitatie van het plan een maatschappg op aandeelen met een kapitaal van 600 000 dolUr waarvan 300 000 dollar werden gestort en begaf zich toen naar Chicago om van de directie der Tentoonstelling de noodige ooBcessie te verkrggan Dit gelukte hem reeds bg de eerste poging doch nadat zg het contract hadden gesloten bedachten de directeuren dat het rad aan de Tentoonstellingskas geeu voordeelen zou opleveren en trokken de concessie weder in De heer Ferris wiens plan zel i door velen zgner vrienden niet ernstig werd opgenomen reisde nogmaals naar Chicago eu verkreeg in December 1892 voor de tweede maal èib h eerde concessie nu echter op voorwaarde dat hg aan de directie na aftrek van de kosten van het rad 50 pOt van alle inkomsten als concessie premie zou betalen In Januari jl werd met het opstellen van het materiaal ataal en yzer bronnen en in Maart had de monteering plaats van het rad Of men een omwenteling meemakende nienwe uog niet ondervonden gewaarwordin gen krggt Beschouwt men nit den waggon de omgeving dan heeft men hetzelfde zonderlinge gevoel als in een rgzende luchtballon doch hy de omwenteling met het rad in veel langzamer ontwikkeling hg het stggen verkleinen zich de geziene objecten en breidt zich de horizont uit bg het dalen krimpt de horizont in en nemen de geziene voorwerpen geleidelgk weer in grootte toe Kykt men nu in het rad in het draaiende netwerk van yzeren stangen eu ziet men de werklieden langs de staven klauteren en weer naar boneden glgden dan bekruipt den reiziger een ietwat onaangenaam gevoel wat trouwens nog in meerdere mate wordt waargenomen door dengene die op den beganen grond het draaiende rad beschouwt Want van daar gezien ziet het gansche ding er zwak uit Zit men echter in een wairgon dan is men al spoedig overtuigd van den soliden bouw Ternauwernood voelt men de lichte slingeringen van den wa on In een slingerenden lift kan men in elk geval eer zeeziek worden dan in het Perris rad Het rad is op het Michigan meer eenige engelsche mijlen ver te zien Evenals de Siffsltor in het kenmerk der Pargache Tentoonatelling van 1889 is geweest zal het Perris rad dat der Wereld Tentoonstelling van Chicago zgn Het is nog niet bekend hoe goed het is voor planten waarvan men geen zaad winnen wil Wanneer de bloemen er direct na het uitbloeien afgeplukt worden Op deze wgze voorkomt men dat er voedsel aan het noorleloos vormen van zaad verloren gaat en kunnen de planten hare volle kracht gebruikéu om zich opnieuw met bloemen te tooien Bg aardappelen bgv zal men bemerken dat de afgeplukte planten ongeve i 6er vrucht geven dan die waaraan men de bloemen had laten zitten terwgl ook het loof veel langer frïach en groen blgft W C Jozef laraëla de grootete figuur m de tegenwoordige Hollandsche schilderschool wiena groote verdiensten zoowel hier te lande als overal in t buitenland om t zeerst worden geroemd zal in de maand Februari zgn TOsten geboortedag vieren Dat deze dag niet ongemerkt voorbij zal gaan weten we nu reeds Voor deze gelegenheid wordt een portret van deu heer laraëla geëtst droge naald door Phil Zilcken Het zal in een beperkt aantal exemplaren worden uitgegeven BDlteolandsch Overzlcbt De Pransche Ssoaat heeft Zaterdag de b grooling met aukele wijiigingen aangenomen De zitting der Kamer werd te 10 uur bervat De minister van financiën diende de ontwerp begrooting in zooata die door den Senaat wo aangenomen e i stelde Toor haar goed te keuren om het confli£t niet langer te doen duren Veracheidoue sprekeia zoowel voor als tegenstanders voerden het woord Nadat er gestemd was werd de stemming door den voorzitter ongeldig verklaard omdat hot voreiaoble 4ntal stemmen niet bereikt waa De zitting werd daarop geaohorat Na de heropening werd de begrooling in den vorm waarin zjj door den Senaat waa goedgekeurd aangenomen en vervolgens in haar geheel definitief goedgekeurd met 377 tegen 38 stemmen De zitting werd gestoten ouder de kreten leve de Republiek I De Senaat heeft met algemeene stemmen het wetAontwerp waarb j de Fransche legatie te Washington tot den rang van ambasaade wordt verheven aangenomen daarna werd de zitting gealot n Evenals de commissie der Kamer van algevaardigden heeft die van den Senaat geconcludeerd tot verwerping der voordracht ten doel hebbende om den duur der nieuwe Kamer maar van deze alléén te verlengen tot 31 Mei 1898 Doch ook evenals de Kamer heeft de Senaat de voordracht aangenomen Groot was de meerderheid niet 136 stemmen tegen UO Men veriekert dat het gezantschap van Siam het antwoord der Siameesche regeering heeft ontvangen maar dat een nieuwe vmbé Ung van dépêches noodig was Hei definitieve antwoord zal eerst heden bekend worden De Temps c ontvangt het volgende telegram uit Saigon £ ene dépêche uit Hnng Taeng bericht dat A de ViUiers die over de Pransche strjdkrachten op het eiland Khdme bevel voert den 19 dezer opnieuw het vuur tegen de Stameezen heeft geopend In den loop ran den dag heeft hg de forten Uondua Donngo en Doman ingenomen en daardoor de Siameezen in het fort DonSon opgesloten Dit fort ia gister door de Pranachen zonder verlies ingenomen De eilandengroep van Kh6me is du geheel bezet De stad Khong moet nog genomen worden De verliezen welke de Siameezen in de Uatste dagen geleden hebben kunnen op 2U0 dooden en 300 gewonden geschat worden In de te New castle gehouden vergadering def mynwerkeiB van Northumberland is overeenkomstig de besïniten van den nationalen mynwerkersbond besloten een loonsverhooging van lö 7 pCt te eischen De besprekingen over het HomeRule ont erp in het Engelsche Lagerhuis loopen ten einde Donderdag werd de derde afdeeling van het ontwerp afgehamerd Over 10 artikelen die toelichting en verklaring bgzondor noodig hadden werd zonder dat eenig debatveroorloofd werd gestemd de meeste werdenmet een meerderheid van ongeveer 30 stemmenaangenomen Slechts één artikel waarbfl aande lersche wetgevende macht tgdelyk wordtvei boden wetten te maken betreffende de verhouding tusschen landheer en pachter rt 35 verkreeg de meerderheid van 288 stemmendaar alleen ultra radicalen tegenstemden Nu blijft nog slechts over de ben4adalagiug over verdaagde en nieuwe door de regeering voorgestelde artikelen deze moeten den 27en Juli om 10 uur savonds afgehandeld zijn Dan volgt de 3e leaing Het geschil tusschen Noorwegen en Zweden dat koning Oscar in het begin van Meijl nog hoopte door ontalag van het kabinet Steen en zgn vervanging door een miniatarie Stang t kunnen bezweren heeft integendeel een almda acherper karakter aangenomen In het Storthing volgen de anti zweedache eu zelfs antid nastische resoluties elkander schier dagelgka op Reeds toen het kabinet tang ter nanwernood geïnstalleerd was werd het op een votum vau wantrouwen getracteerd waarhg tevens alle hulde gebracht werd aan het vorige Kabinet voor welka leider Steen zelfa een Igfrente werd toegestaan Vervolgens zgn een reeks kredietaanvragen door het Storthing verworpen Zoo werd het krediet voor den professoralen zetel des ministers van Justitie aau een der nntversiteiten opgeheven zoo werden de geldeu voor het zweedsche ministerie van Buitenlandache Zaken geweigerd ook werden de gelden voor do zweedschuoorscbe conaulaten enkel toegestaan op voorvaarde dat van lo Jan 1895 af Noorwegen zgn eigen consulaten zal hebben voorts werd besloten tot handhaving der noordsohe vlag zonder eenig teeken van unie met Zweden ook voor de begrooting van Oorlog werden de gelden enkel toegestaan op voorwaarde dat de quaeaties van bevelhebborschap voorWi niet meer door deu Koning op voordracht iM ministers van Oorlog alleen sullen geregeld worden maar in overleg met den Raad van Stat In deze week eindelijk is gelgk men weet de Civiele Lgst van den Koning zelven en het apanage voor den Kroonprins aanmerkelijk beknibbeld en giateren werd met BL tegen 51 stemmen besloten ook 25 000 kronen te schrappen op de toelagen voor do minister van Stóat te Stockholm en Christiania ZM brengt iedere dag nieuwe bewyzen van Noorwegena streven naar atsoheiding van Zweden waarmede het sinds 1814 vereenigd is Bn de Koning vermag bgen deze uitingen van het Storthing niets daar hg niet het recht van ontbinding heeft en eerst in het volgend jaar nieuwe verkiezingen voor dat staatslichaam moeten plaats hebben De enkele na verkiezingen die in Duitschland thans gehouden worden of zijn leggen op zichzelf weinig gewicht in de schaal nu de temming over de Legerwet achter de mg is maar er is een andere reden waarom ze zeer de aandacht trekken Ze hebben nl daghelder doen uitkomen dat de anti Semietische beweging enorme vorderingen heeft gemaakt en er Toorhands niet aan valt te denkeu ze tot staan te brengen In éen district komt een anti Semiet met een conservatief in herstemming en in een ander moest de conservatieve candidaat die niemand anAera was dan Dr Stöcker het afleggen tegen hem Dat waa in Nen Stettin dat nogal een vaat diatrict voor de conservatieven heette Bij eerste stemming waa daar Ahiwardt gekozen maar deze opteerde voor een ander district Uitnemend dachten de conservatieven Ze konden het nog wel verklaren dat in eau tgd van agitatie een agitator ala Ahiwardt gekoaen werd maar nu hg bedankte zonden ze toch zorgen dat het diatrict zjjn conaervatieve reputatie handhaafde Niemand andere dan Dr Stoker die ook met anti Semietiache neigingen behept is gelgk men weet word candidaat gesteld Tegenover hem stond Dr Förster wiens politieke kleur van die vanden befaamden rector niet veel verschilt £ n de ttitelag waa dat Stöcker een geweldige nederlaag leed De geeatverwant der demagogische anfi Semieten Böckel en Ahiwardt werd gekozen Aan hem Dr PBrater vielen bg zgn verkiezingsreia door het diatrict overal de meest uitbundige bewijzen Van geestdrift ten deel In het atadje Tempelbnrg werd hg ontvangen door in het wit gekleede meisjes met sjerpen in de Dnitache kleuren en onder een regen van bloemen begroet als de ibevrgder der joodaclW verdrukking üigenlgk hebben de conservatieven nu hun welverdiende loon gekregen Ze waren altyd anti Samietiach gezind iel waarover de liberalen te onzent wel wraak toepen maar dat men niet beoordeelon mag en kan naar de to atanden hier die zooveel van die in OoatDnitachland Teraehillen Toch waa hun opti den altgd gematigd en tamelgk kalm Toen kwam Ahiwardt en met hem begon de nieuwe heftige agitatie Hadden nu de conservatieven van meet af dezen rector met zgn wilde aprongen losgeloten hun positie ware zuiver gehleven Dm h ze hielden hem vaat zoolang ze konden Tot eindelgk het gezelschap van Ahiwardt c s hen al te zeer torompromitteerde en toen banden ze dezen uit waarop ze hen onmiddellijk tot vgaiid kregen Thans ia het water en vuur tnsachen Dr Stöcker en de zgnen en Ahiwardt c s Het blgkt meer en meer dat de fataoeulgke antisemieten gelgk de eersten heeten de zoogenaamde Dnitscbaociale partg het onderapit delven tegenover anti Semieten als de afgevaardigden Böckel en Ahiwardt die evenals de sociaal democraten aanhang trachten te krijgen onder de lagere volksklassen door ophitaing tegen al wat hooger geplaatst is en daarby hun afkeer van den taraëlietiaohan atam meer ala voorwendsel of dekmantel gaan gebruiken Zg hebben zich nu in den Rgksdiig geconstitueerd ala Duitsche hervormingspartij en willen eerlaag een Noorddnitschen partgdag houden ten einde eeu vrgheidalievend aociaal program op te stellen waarmede z bg volgende verkiezingen zoowel de sociaaldemocraten als de kapitalisten hopen te over Beurs van Amsterdam 8 JULI ilotkoora M Vor kr 831 98 lOl V 84 78 781 j i 4 S 95 94 7 lOl a 69 S l l 105 57 85 ini eso 51 1 loov 76 loiVii SOi 18 100 10 101 138 7 100 85 4 3 184 118 10 M l 66 119 U M 7V UO 108 104 7IV4 1 10 100 88 18 H l 103 88 108 104 6 4 8 184 160 107 106 99 1 looO I 115 i 1 1 1 78 iv SB s 100 7 Nbukelinu t rl Ned W 8 dito dito ilito 1 dito dito dito Sl i HoNOia OW üoudl 1881 88 4 iTALia Iniohrijving ISSi Sl 5 üoaTKNB Olil iupspiorlSSS S dito in silver 168B 5 lioaniuii UfaliK met ticket 8 dito dito S EualiNU übl Ooal J 8 ris 5 dito Oaooni 1880 4 dito bil Botbi IBS dito bft Hope 1889 110 4 dltoiuKOuJ liHin l88S ilito dito ilito 1884 5 SpiNJB Perpel ihuld 1881 4 TuHKKIJ Gepr onv laan 1890 4 Gao lomiing serie D Oeo leooiax seria O ZuiuAv llzf B o ï olil 18 5 Mbïico OM Bult Soh 1890 6 VaNBZUKLi Olil 4 olibop 1881 AHSTBanm Oliliuallan 18 1 8V lloTiaaniM Slu 1 loon 188 SVi Nau N Afr Hsr iUliv asiid Arondali Tab Mij üettilloalen DoliMaatsohappq dito Aroh Hypolhoekl paiidbr 4 Uuit Mij lier 68 65 119 1S4 88 Msiw L O ïr Lieo oert 6 Nau Holl U Spüor Mij aand Mij tol Kipl v SLSpw aand Nad Iiid Spoorwogoi aand Ned Zuid Afrik 8pm aand 6 dito dito dito 1891 dito S lTii i 8poorwl 1887 89 A Kobl 8 Zuid llal Sp mij A ll obl S i otan Waraohau Woonan sand 4EUBl Ur Eusa 8p Mg aand S Ballisobe dito aand 7 91 ïaaloiva dito aand tI ang Uombr dilo aand Kurak Aiow Sp kap aand I Losowo 8ewa t 8p Mij oblig 5 Oral Viteliak dito oblig B ZaidWe t dilo oaad 5 dito dllo oUig 4 10 58 u 18 88 Ambr i nt Pae 8p M lobl 8 Ohio Il North W pr C v aand dito dito Win 8L Peter obl 7 Danvar fc Kio Or Spm oarl o Illinoit Ueatral obl in goud 4 lionisv Naabvillo Rurt i aand Heiioo N Sp Mij Ie hyp o Mi a Kanaaa 4p t pref aand N York Ontario t Waal aand dito Panna Ohio oblig Oregon C li la hïp in goud i 8t Paul Mina U Hanit obl 7 Uil Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Lino Col Ie byp O 5 IUnad Can South Cart V aand Vbn o Kallw t Na lo h d o O Amstatd Omnibui Mij aand Ilottord Tramweg Maats aand Niu Stad Amitenlam aand S Stad llotlordam aand 8 Beuiie Stad Antirorpen 1887 l Stad Bruual 1886 3 HüNO Theiat Begullr Ueaollsch OosTlKR Staataleening 18 0 6 K ICOoBt B Cr 1880 8 Spujz Suid Madrid 3 1B 8 Nil Ver Bw Hyp Spobl oert i 81 108 I KEXXISGEl IXG De VOORZITTER van deu RAAD der Gemeente GOUDA Brengt ter openbare kennis dat aan de Kiezers in deze Gemeente zgn toegezonden de Oproepingsbrieven enStembil