Goudsche Courant, dinsdag 25 juli 1893

Woensdag S6 Juli 1803 Mo 6106 32ste Jaargang mimm mium NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 26 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIÉN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd ett n tot het btnoemen ran een lid ran den Qemeentenuul en dut vanneer eenig Kiezer ZQn stembrieQe rerloren beeft of er geen mocht hebben ontfangen hg zich tot bekoning daarvan ter Plaatseiyice Secretarie zal kunnen TerToegeu dat de inlevering der UtembrieQes zal aanvangen op den 1 Augnitai aanstaande defl morgens isn negen en eindigen dee namiddags ten vijf ure dat bet iStembrieQe schriftelijk ingevuld door den Kiezer in persoon in de Stembus moet gestoken worden dat geen ander StembrieQe dan dat hetwelk van het zegel der Gemeente voorzien is mag orden gebmikt dat de in het Briefje in te vullen persoon duidelgk met naam en voornaam moet worden aangewezen dat het BrieQe niet onderteekend mag zgn en geene andere brieQes omvatten o daaraan opzettelijk zgn vastgehecht Qouda 24 Juli 1893 De Voorzitter voornoemd VAN BERGEN UZENDOOBN Jall WatargetUdea Hoog l Sag Hoog Laag Diaid 6 S 19 U 44 S 4B 18 Woenid 6 4 18 48 4 48 1 07 DoadsnI 17 S 0 1 81 5 85 1 6 VriidsK 88 5 46 8 10 6 08 88 Zsterd 8 88 8 47 7 14 8 89 Zond 80 6 S7 S 88 7 80 3 56 Maand 81 7 80 8 86 7 48 4 18 SpringtU 30 Juli Haan Zon J ttli Opg M Ondsrg A Opg Onderg IS O Sd 08 1 Juli 8 43 84 ld J S8 80 7 8 48 8 81 87 8 1 44 18 8 64 8 18 4 08 1 09 4 10 8 01 4 19 7 68 4 80 7 89 8B 8 83 8 57 V M 18 98 8 69 4 15 85 g 07 5 85 81 18 66 7 lug I atedelUko Zwemsobool 84 Juli smidd U u Opgave der temperatuur van de luohl 6 gr Pahr g bet water 68 u ADVERTENTIfiN Heden ontsliep na een langdurig Igden loobt en kalm in den ouderdom van ruim 30 jaren MejuSronw ANNETTE SfMONA 8PECIJT diep betreurd door hare Ouden Zuster en Broeder Schoonzuster Sehoonbroeder en Verloofde G J 8PBUIJT C 8PB0UT DoMKKt A M M FLAE8 Sphuiit Ch FUE8 M L 8PE0IJT M 0 E 8PB0IJT Gr iib A Ph OBGEBE Ouderkerk a d 2J J dm Helder 22 Juli 1893 voUlrekt eemge ketmit Oorredijk Maatland Algemeene en geving Da bedroefde ouders van het gisteren zoo jamraerlgk door verdrinking om het leven gekomen kind danken in de eerste plaats na LSBUW BBQBEB vak din AKKEB van MN BEUG eu BBOEBE die al h t mogelgke hebben gedaan om hun kind te redden door gekleed te water te gaan als andersints H VAN oiM B08GB en Echtgenoote FBANSCHE STOOMVEBYEBiJ Cbemisclie eo Zwilserscbe WasstberiJ Qehreveteerd door Z M den Koning der Belgen fl Oppenhelmer Rotterdam Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heereueu Oameskleedingstukken ook alle soorten Meubelen Ledikantgordgnen Tafelkleeden Xröpen met nieuwe patronen geperst Kwasten Garnituren Neteldoek Tulles Kanten Veeren enz Alle goederen kunnen in elkander blgven en worden onschadelgk voor de gezondheid bewerkt Goederen kunnen in 4 dagen afgeleverd vrorden AGENT voor Gouda en Omstreken A VAN 08 Az Kleiweg A No 73 Do Eigenaren der MILK CREA F SOAP gevon aaa beo die ia ncveDitaande toekeuing een kuilend ffezkht ontdokken de volgende premie Aon Ko 1 een Oouden HeeroD Remontoir Horloge i klein Qoaden DameBHorloge 3 praohtiseFranacli staande klok 4 zeer fraaie staande Klok met Muziek 5 12 Heter Zijden ot VToUen Stof 6 oen fraai Zilver Zak HorlOKO 7 r praohtige Zwitsersche Klok 8 goed Nickel Horloge 9 Speeldoos 10 10 doozen Melk Crème Zeep en boreodioD aan da 10 volgende porsooeo Zjikeurstellen Bierglazen Gouden Ringen enz Geei4 Loterij Reëel Honderde dankbetuigingen on kwitautién voor ontvangen preroien liggen bij ons ter inzage leder medediogor moet de tookoning nitkaippen en met potlood op hel ontdekte huilende gezicht een kruis maken en met een poitwiHel van 70 cent of een gelijk bedrag in postzegels voor 1 doos 8 ituki Helk Crème Zeep aan onderstaand adres zenden P VILLAIN Sc Co THE MILR CREAM SOAP BERLIN S W HOLLMAJSRSTRA8ZE 22 De mededingen moeten eveaeeaB in den tinkerhoelt der anreloppe den t d aangeven waarop zij deee op de poat hebben gedaan Dit uarcijfer wordt naar het postetempel beoordeeld Diegene welke het 60rst de juiste oplotsïng op de post doet wint den eorStOD priji No 3 den tweeden prjJB enz enz Allo prgzeo worden nauwgnzet en tot volkomen tevredenheid van het publiek toegekend De namen der eorite 30 personen zullen in de volgende maand in dit blad met onze nnnonco worden bekend gemaakt Extra premiön ontvansren diesenea welka bowy zen kannen dat zij ons gebolpen hebben onze Zeep In te voeren De mededlngerg hebben geenerlei onkosten door deze premiön dexe uorden alleen gesobouken om de MELK CRêME ZEEF in te voeren en bekend te maken welke ZONDER schadelijke bijtende stoffeu uit zuiver onaf f erOODKle koemelk bereid isj het ia de nntuurlijkaie aangenaamste Bpanrzaamate en zuiverste eep welke beitaat Zjj geeft gezondheid schoonheid en frisohheid en maakt de huid toer on saoht nis fluweel Früs 70 oent por doos 3 stuks goed verpakt eu franco Bij inzending van het raadsel gelieve men hot blad te vermelden Adres I VILLAIN Co TliB Hllk CrwBi Soap Rerlin S W HolInmnDstrasze 22 VERTEGENWOORDIGEKS GEZOCHT Vl LOTEIN in de VEllLOTIING BU GELEGENHEID DER xije E= aaxd erima rls t ZUiJ TE BEKOMEN BIJ BUIi KMAIM Lan e Tiendewegr PRIJS 1 11 LO TEN voor 10 ui f de VictoriaJBron te Ober a fins fein t M Tafeldrank Van h £r o ink yAe u s der federlandm Uaatschappij tot Eiploitatie der Victoria Bron te Oberlahnstein Gevestigd te Bollerdain Zuidblaak 8 Kraepelien en Holni s IQiiina LarocheQMrKRoSE Is de meest Krachtige en Versterkende KINA WUN aanbevolen door tal van binnen en baitenlandache geneeaheeren Bekroond met £ ËU£N DIPLOMA en GOUDEN t DAILLËS Verkr gbaar in flacons i 90 en I Dopdt te Qouda by des Heer A E TEEPE Apotheker voorheen C THIU Kraepelien Holm Hofleveranciers Zeist GebrS StoUwerck s Chocolade en Cacao Dtclmati door de nieuwate intvindinpeo op maciiinaal fiobiod verbeterde fcbricfttle MX uitsluitend gebruik vau fijne en lijiisty gnrndbtuffou pTHrnndeeroi Ion verbruikfr vnn StoUwerck s Chocolade en Cacao een aftnbevelonswaiirdig fiibrikaat iniuw ki uri tjcaiitwuordundo eau don inhoud dor resp Ktiketten Do Hrnia beimaldo 27 Brevets als IIoflcTernitcier 44 Ëere Diploina et gouden enz Medailles ooD bowgs T n uitmuntend fijn fiibrikaat Ki Odfi 1874 silii cd de Accndomio nidiunal de Paris Nous voufl déottmona uae Hedallle d or premiere cIannc en conaldöratloti deTOtr xoellent fabrication de Ohooolat bonbons varies oto eto StOllwerek t fitbrikaat ie verkrijgbaar bij II il Cunfisours Cankotbakkeni era eni Clenera lTert gonwoordig6r voor NoderlimdJnlius Hattenklodt Amsterdam Kalvorstraat 103 E Jacob van der DoesRtraat 5 den Baag mnmi wmmi m mm eerst in ZUID HOLLAND onder geneesk leiding van Dr VAN FRANEENHÜUSEN die in 1891 en 1893 bg Pastoor KNEIPP de methode bestnarde Aan deze inrichting ia personeel nit WSrisboler verbonden De KNEIPP arts VAN FEANEENH0IJ8EN is Donderdag 7 Juli ten 10 30 nnr te CONSOLTBEREN in het flötel Db iSiu te Qouda Terstond eene flinke DIE1 STB0DE gevraagd bö D FRANK Vleeschhouwer Turfmarkt 173 Een ware Schat voor de ongelnkki e slachtoders der ZelfbevlekkioK Onanie en geheime uitspattingen is bet beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWABING Hollandsche uitgave met 27 afb Prgs 2 gulden Ieder die aan de verschrikkelgke gevolgen van deze ondengd Igdt moet het lezen de oprechte leenng die bet geeft redt jaarlgks duizend van een zekeren dood Te verkrggen bj hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van bet bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland ONZE Natüur fok Srst tn Prof Dr O lABGSa dragan Tooartaut tMAd BSdé nMM mark Au etiqBvt JANBBN A TILAinJS PriwiflT ii Cii Cis MM Ml De NIEUWE LONDON doet het gryze Haar binnen enkele dagen verdwynen maakt bet glansrijk en zacht ia onacHadeiyk voor de huid en verft niét Prgs 85 cent per flacon en 1 50 per dabbele flacon Alleen verkrygbaar bg J A CATS in den Papiermolen Qouda Naar buiten franco per post 15 et per flacon ho er DAMES I Attentie I 4 Het beite ooachadelylute en gej BBk makkelykite poetsmlddel voor Heeren lijn vooral damei en IQnderschoenwerk A L la de Appretuuf van C M Mlllar Ct JJVp Berili BaMth Str M Men lette oed fUiLv op naam en fabriekimerk Vertryittar by Htarea Wlik n rt li lelieMviert lalantariM I lu 8Merail Dap l ly W tw MiNiiM ArabMi Alom te bekomen BE mm SLAEE of de beschrgring der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Qoude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Qlazeu der cartonteekeningen ena waarbg is toegevoegd een afzonderlyk levensbericht der beroemde Olasschildera de Oebroeders Dirk en Wouter Crabetb DOOK GHRISTIAAN KKAMU Lid der Kon Academie van Beeldende Kunsten enz Kunstschilder Architect en Directeur der Academie van Bouwkunde te Utrecht P r ij s 80 O e n t s A BRINKMAN Gouda Snelperednik r n A Bmkiiiak k Zoo BINNENLAND GOUDA 25 Jnli 1893 De adelborsten Se kl der 3e Afdeeling J T F de Koning Munting en C D Jnüas zgn overgegaan ala adelborst 2e kl naar de 2e afdeeling Onder de geslaagden voor het examen van toelating aan de Kweekschool voor Zeevaart te Amsterdam behoort ook W P Foamier te Waddingaveen Hedenmorgen te ongeveer 9i unr is een Bchoorsteenbrand ontstaan bg Aan het gebouw van het prov bestuur van Xnid HoUand ia gisteren aanbesteedr het uitdiepen van een geduelte van den Hollandscheii Uset onder de gemeente Gouda Minste ioBchrgver was A Ph Volker te Sliedrecht voor ƒ 1610 Naar wg vernemen is een wetsontwerp op den leerplicht thans by den Raad van titBt in onderzoek In de Vriendenlaan te Kralingen bivakkeerde eene weduwe met haren minderjarigen zoon al eenige d en op den openbaren weg wgl zg gerechtelgk hare woning is uitgezet voor huiahuurschuld Alle pogingen welke voor haar worden aangewend om eene woning te verkregen stuitten af op grond dat de huiseigenaars bevreesd zyn geen betaling te zullen ontvangen Nu en dan verdwijnt een stnk vap het huisraad voor mondbehoeften en tervyi zy gisteren avond haren haard had aangemaakt om aardappelen te koken ontstond er brand doordien eenig goed met het vtiur iu aanraking kwam Door spoedige hulp werd de brand gebluscht De politie die zich het lot van de vronw herhaaldelgk heeft aangetiK kken en haar en haren zoon nachtverbl f verschafte heett ter voorkoming van verdere ongelukken de vrouw aangez d zich met haar huisraad van den openbaren w te verw deren Op het Zwarte Pad buiten de Haarlemmerpoort was het druk Zondag midd £ en man schamel gekleed met vermoeide trekken was neergez en voor de deur eener herberg vrefke bg zoo pas had verlaten Hg maakto nt eenige krampachtige bewegingen rolde FEViLLETO O E I O k JVow het üoogduitack XXI 88 jyHet itatt u nitstekendt AU hel rood was eou ik mij verbeelden dat er een kranig officier over mij lat dat wil s geo neeo I dat zou ik mij niut knnnea voontelleQ 1 jfËD waarom niet Doorluchtigheid F stamelde Culiaader de vorstin had üch tot hem neergebogeD on strikte bet Hot lachend onder z a kin vait haar haar golfde over haar arm en haar witte handjes lobittardtn dicht voor eija lippen irOmdat een officier miü bat bof zou maken iu plaats vao mij ovor bet en vagevuur te onderhouden t Hg boog tioh haastig voorover en kuste haar de hand slechts als dank voor het lint maar toch werd hy vanrrood Wil Uwe Doorlaohtigheid zoo goed B deh te berinoereo dat ik hier ontboden waa a een eroalig levensgeschiedenis rijker te worden am het verhaid te hooren van don vraeselqken storm dio de passiebloem dos geloofs zoo wroed ontbladerde Ik veronderstelde dat wjj van avond met geestesvapenen een eruatigon slag zouden leveren Zij viel ham in de rede door met zachte stem uit de Gaaparonewals te zingen Praten over zielenheil ol wel over t tegendeel Ik bon r voor dat wy heden bjj het tegendeel biyvenl W staan te woest met zgn oot en en kromp tuen ineen hij vras volmaakt bewusteloos Er vormde zich spoedig eeu kriug van omstanders zooals altgd bg dergelyken gelegenheden De Amsterdammer ia nieuwsgierig maar goedhartig Men had medelgden met den ongelukkige die was flauw gevallen naar den een tengevolge van uitputting eu verval van krachten naar den ander door een be roerte Ën spoedig waarschuwde men de politie en een dokter De eerste kwam dadelgk opdagen met een brancard die altgd in de spoort gereed staat voor mogelijke ongevallen Daar komt het karretje 1 riep er eeo Toen kwam er eensklaps leven in de doodo massa De arme man die daar pas nog onbewe lgk als een doode had gelegen richtte zich op en op het gezicht van deu komenden agent sprong hg overeind met dezelfde vlugheid waarmee hg ineengezakt was en kooi het hazenpad De politieagent glimlachte Hg had dien beroepsflauwvaller al meer gezien en waarschuwde de omstanders voor dat sujet datspeculeert op het medelgden van het publiek hetwelk den man die nataurlgk langzamerhand weer was i bggekomen en dan verklaardzou hebben uitgeput van honger en dorst tezyn nataurlgk niet zouder een kleine gavezou hebben laten heei aan C O By gel enheid van het zilveren aiobiafeeat van den heer A P H A de Klegn als burgemeester van Ameide en Tienhoven op 22 Juli 11 werd deze in eene plechtige vei ndering van den Raad de beide ontvangers en der plaatselyk geneeskundigen dier gemeenten dooiden oudsten wethouder van Ameide den heer J L de Jongh hartelgk geluk gewenscht waarop door den jubilaris in gevoelvolle be woordingen werd geantwoord Als aandenken werd hem namens de gemeenteraden en ambtenaren ten geschenke aangeboden een prachtig zilveren inktkoker ïn miniatuur voorstellende het Raadhnis van Ameide een kunstwerk dat vervaardigd is in de fabriek vau de firma Van Kempen en ieders bewondering wekt benevens eene op geprepareerd perkament voorbeeldig uil evoerde opdracht Behalve kostbare geschenken van wege de ingezetenen en de leerlingen der beide scholen die door den jubilaris rgk zgn onthaald werden hem door verschillende vrienden en kennissen o a door den ambachtsheer van Ameide den heer A van Stolk Gz te Rotterdam prachtige cadeaux vereerd Dea voormiddagB werd hem door de kinderen der beide scholen eene anbade gebracht In den namiddag na de receptie tea huize van ongelijk tegenover etkaarl Gg eon man vau de wotenscbap die met afdoende argumenten krachtig van lichaam en helder van hoofd te velde trekt en ik eon ziekelijke voor t oogenblik tot allo denken en debatteeren ongeschikte vrouw bij wie gij alle wals eu cotiUondftQsers van avond moet remplaceeren Krachtig van lichaam en helder van hoofd 1 Wist ze maar die lioreley met haar blond golvende haren door welk een warrelwind van gevoelens het ranke bootje van den betooverden vissoher wordt heen en weer geitingerd Dus geen strgd t Zoete licfelyke vrede een vroo lijk gebabbel onschuldige woordenwisseling een diope teug uit den gouden beker ran t d tot t d valt er nog een druppeltje vergif in maar dat smaakt niet bitter en wordt ongererkt gedronken Elf zilveren slagen Collander taat haastig op om afscheid te nemen De uren zijn omgevlogen alsof hot minuten warec ff Waarom haast gjj u zoo Ik ben gewond tot laat in den nacht op te btijv en en slaap daarvoor s morgens zooveel te langer De voormiddag is suikerwater da namiddag goede rjjnwijn de avond echter bruist als champagne en klokslag twaalf slaan de vlammen uit den verjongingsbekor van Fauat Wel zou hij gaarne bij haar blijven maar hij naamt abcheid omdat hg nog dringend werk naar de redactie moet brengen j tracht te weten te komen walk Daarop trekt zij voornaam maar tuvons vertrouwelgk de schouders op Mon Dieu beste Collander waarvoor al die iMweging in de couranten I Het is zoo ongedistitigeerd om opeolgk met Jan en ftllenuo te kibbelen I Xgnoreer toch zulke kleingees Jen jubilaris werden op een plein iu de nabgheid der straat waarin de jubilaris woont en die tot aan het Raadhuis smaakvol met eerebogen sparrogroen eu vlaggen was versierd rschillende volksapelen gehouden waaraan honderden personen deelnamen te 8 uren werd aeu jubilaris eene ovatie gebracht door het gebeele korps groenmakers uit ruim een 80 tal jongelingen en meisjes bestaande met medewerking van de muziek en ten 9 ure ene Bereuade met Umpionverlichting door de zangvereeniging Kunst Liefde en Vriendschap tlirecteur de heer M van Bonzet Ooncert illuminatie van het versierde gedeelte der Voorstraat en een flink vuurwerk geleverd door den heer Gall te Rotterdam besloten het feest dat met volmaakte eeuagezindheid is op touw gezet gevierd en geëindigd en in vereeuiging met eeu aantal hnrtelgke wenschen hem op dezen dag toegebracht op den jubilaris een diepen en hoogst aangenamen indruk maakte Te Amsterdam zgn door de politie aangehouden eene weduwe en een doktere uit de nieuwe stad die met haar kconsultc hield op de Heerenmarkt Zg worden beschuldigd doot ene tgeneeskundigebehandeling den dood veroorzaakt te hebben vau eene jonge vrouw £ en man te Huizen was drie weken getrouwd toen hy op het kautoor van deu ambtenaar van den burgetlQksn stand aanklopte eu zei of meneer de trouwery niel kon uutv eu c AU reden gaf de echtgenoot op dat hg dacht n engeltje bi den kop tt hebben maar tis n duvelke jong wnt ik oe zeg Ongetroost moest de man huiswaarts gaan Twee sohippersknechts uit Drachten kregen met een derden coU a twist omdatdezezeide dat bg over zgn schipper tevreden was Zoo iets mocht niet in den t enwoordigen tgd en de tevreden knecht kre van zgu twet kameraads een flink pak slaag Tel Iemand die sedert een jaar of acht de leerlingen der lagere scholen in Frankrgk examineert uit in de République Fraa9aise zgn verbazing over hnn onkunde ten aanzien van de nieuwere geschiedenis des vaderlands Hg deelt een reeks van curieuse antwoorden mede waarin o a gezegd werd dat Napoleon te Trafalgar door de Spanjaarden verslagen werd dat zijn broeder Napoleon III te Solferino den Italianen de nederlaag toebracht te Mo ou dt Oostenrgkera door de Fransohen versl ea werden Napoleon I opgevolgd werd door Lodewyk PhilipEi en Lodewgk Philips door Mac tige aanvallen 0 staat daar veel te hoog voor men stelt aan hel Hof belang in u Prins Maxi miliaan zal aanstaanden Zondag weer onder uw gehoor z n en ik zal er voor zorgen dat gg een uitnoodiging krggt voor het bal in het palots van den Erfgroot hertog wat wilt gH mear Wees tetrotioh om eenige notitie te nemen van slangen die laag in het stof tegen u sissen I Collander ging heen Het blauwe lint kronkelJe tioh als een gloeiende band om sgn hals als een dwaallichje danste het sohgnsel der lantaaru welke oen lakei voor hem uil over bet ulotplein droeg voor zijn voeten over den glimmenden bazaltvloor Stormaohtif en phantastisch joegen de wolkrn dooreen Oeen ster straalde aan den hemel donkere loodgran e naoht Het manuioript werd onafgewerkt in de papiermand geworpen de gcettelgke van Sint Brigitta zweeg op de lasterlijke aa tggingeu tijoer vgaudon XXH Curnayalsgewoel Muzit k gezang gelach rondom Vermomde gestalten spoeden zich door de straten bellen rinkelen en bontversierdo met klatergoud beidde kleedg komt te voorschijn nis de wiid eon slip van den donkeren mantel to pakken krijgt eu den bedekkenden sluier en doek van het hoofd der schoone terugslaat Een zwerm straatjongens verge zelt al joelende de alleen loopende maskers en voor de deuren der danslokalen en casino s staan de voorbijgangers opgedrongen om de danslustigen aan te gapen De ontelbare vereenigingen en genootaobappon van esn daïtsche resideBliestad geven travesti Mahon Savoye en Niaza in 1870 op de Pruisen veroverd werden enz Slechts éen leerling had een flaaw besef van hetgeen Napoleon III in Italië gedoau had hg ging het verwoesten en veroveren Niet een kon de regeeringen sedert 1815 opnoemen De kieswetten Onder den titel ll faut aboutir bevat het Vaderland een artikel over de noodzakelgkheid om de kieswetten uu tot behandeliug besloten ia ook aan te nemen I1 faut aboutir in dabbelen zin Ia da eerste plaats is het noodzakelgk voor de gezonde ontwikkeling van oni staattlevtn dat een iI rijpende hervorming tot stand komt waarom jarenlang ïs gevraagd en daarmede een struikelblok ait den weg wordt geruimd dat elke andere hervorming belet Maar in de tweede plaats is het evenzeer noodzakelgk dat de oplossing die aan de quaestie wordt gegeven althans binnen de grenzen der Grondwet een eindoplossing zy zoodat elke grond voor een voortgezette itatie wunlt benomen en alle partyen rostig aan t werk kunnen gaan Vim de materieele hervormingen tot stand te breiigen waartoe deze formeele hervorming den weg zal banen Het is der oppositie niet kwatyk te nemend als zy haar best doet de aanneming der wet te beletten en desnoods een handje helpt om den Minister te doen tuimelen j Maar wel kmijgk te nemea ii het derlibo rale party als zy het uit haar midden geboren Kabinet niet steunt maar door eigenzinnige oppositie bet met den grooten maatregel dien het voordraagt vallen laat De meerderheid die bg de belastinghervorming zoo juist getoond heeft bet besef herwonnen te hebben van haar roeping die toen de R eering iu alle groote zaken gesteund heeft en die kleine bedenkingen het zwygon beeft opgelegd ter wille van het groote doel die zelfverloochening heeft betracht en opbouwende critiek geleverd diezelfde meerderheid toone ook thans te weten wat zg aan haar eigen verleden wat zy tegenover de toekomst aan ons volk is verplicht Maar ook de ll eering toone zich opgewaaaen voor haar taak Zy geve leiding aan het debat en zoeke het te beheerschen niet door een hooghartige eïgenwilligheid die afstoot maar door een bcffinselvastbeid die eerbied afdwingt en een geloof dat meesleept Ëan onverr ettelgk non possumus waar afwijking van hoofdbeginselen wordt gevraagd maar t emootkomende mee ndheid bij wyzigingen die trachten de hoofdbeginselen beter toh hun recht te doeu komen feosten bala masques en humoristische sanmikomsten en in do particuliere huizen eo palelnn fonkelen lange rgen vensters ala de geheimzinnige licht strepen die door de rotsspleten van Ilsenstaio schemerden toen keizer Kenrioh nog tn de armen der bekoorlgke prinses lag en de dwergen in het kristallen alot trompetterden en op ae pauken sloegeo en fiedelden Ken zacht gebrom en geaaiv vervult de stille straten en langs de meeste tallen venstergord nen dwarrelen schaduwen voorbg Daar dansen jonkvrouwen en ridden en jubelt de pagesatoet Daar ruiBchen zijden slepen en kletteren de stalen sporen en prins Carnaval dirigeert zelf den cotillon en de pluimendoa dien bij op zgn helm draagt Is aM tuil vau vliegende harten Het is geen wonder dat een lange tile van rgtulgen voor de villa s staan en donkere gestalten geheimzinnig om de venstora van het souslerrain gluipen waaruit bier en daar geen al te zachte hand lekkere hapjes toesteekt In de villa Hazard echter waren slecbta weinige vonaters verlicht en in plaats van dansmuziek klonken nu en dan brokstukken van een lied door een weeke maar toch volle fraaie altatam geiongen door de stille parkstraat heen toch slopen zaoht en voorziohtig twee schaduwen langs den tainmuur die het grondgebied van baron Nenndersobeidt van het park van den Erfgrootbertt Bchaidde Een door zuilen gestutte veranda sprong aan deze zijde van het hnia in den tuin naar voren en door de verlichte glazen deuren klonk het gezang en de pianobegeleiding naar buiten iWordt Ptrmlfd