Goudsche Courant, woensdag 26 juli 1893

Hel TUd van Grcenwicli Zoiiierdleiist 1893 AaiiRcvangcD l OOIJDl ROTTÏRDAM ülrecle Siworwegvcrblndlng mi GOUDA 1 18 18 68 1 IM 1 18 1 19 138 1 88 I BOTTBB DA l 9 61 10 84 10 S9 lO SÏ 10 48 10 68 0 80 10 8 08 7 86 7 47 S IO 18 6 19 81 6 88 9 Oouda S 88 8 35 7 46 4 08 II A A O fl O 1 II A 9 46 10 19 Ü 33 18 16 l 48 8 15 2 463 43 4 15 4 42 6 21 7 04 8 05 9 30 10 10 10 85 1 48 4 48 7 10 10 87 8 5 28 9 45 10 48 8 0 6 C dOUDA REN II AA O 9 4710 49 12 11 18 811 01 187 3 89 3 45 4 46 6 86 5 59 7 18 8 86 9 38 10 46 11 11 ll SOl 11 01 I IS 457 8 11 11 10 1 88 6 08 6 80 Voorb 8 08 9 13 11 88 1 34 6 80 38 lo ii HAge 8 089 18 9 34 10 07 11 87 18 41 18 61 1 89 1 67 3 65 4 15 6 86 5 55 8 87 7 43 8 56 10 18 11 15 11 40 18 i All en up Zon eo KLaaia i ti in IS lani tot 15 SapteMbu flOI DAUTRÏOHT oS 81 10 19 iill 18 48 8 83 3 18 4 18 4 47 6 83 6 01 7 46 8 88 10 0810 88 11 14 8 37 6 37 7 59 10 28 11 88 8 45 6 05 5 45 8 07 10 88 11 80 8 58 6 15 5 65 8 14 10 38 11 50 1 80 3 08 3 60 4 46 6 89 8 81 e 35 8 8S 9 10 10 58 11 10 OUD A 4 MHTHanAM 11 18 11 8 61 4 47 6 23 10 08 18 19 1 3 40 6 46 35 11 10 18 84 I IO 3 66 6 8 50 11 86 Om HHMla AUwa It ta Q ii l HM 7 50 8 13 o sS 10 l6 io 57 12 o3 18 46 8 80 2 46 8 16 4 l8 4 4S 6 80 5 51 7 48 8 36 10 08 10 8 UTRBCHT G O ÜD A o S3 7 50 9 9 54 11 34 18 03 18 60 S SS 3 3 52 4 43 6 03 6 36 7 48 8 09 8 60 10 B7 10 64 9 06 9 1110 84 9 1 8 80 8 41 9 88 10 40 11 88 Ulreohl lUrmelon 8 48 S 04 10 08 18 80 3 80 4 07 5 016 18 Woorden 6 53 8 11 10 15 18 34 4 10 6 38 Oudowaler 7 07 8 19 10 23 18 42 4 84 6 40 Ooud a 7 80 8 38 9 34 lO SO 18 08 18 55 1 22 3 87 3 40 4 37 5 80 5 63 7 08 AMSTRRDA U O O U D A AmttiTdnni O a 7 56 9 40 11 10 11 87 8 30 Amtordam Wp 5 50 3 10 9 65 11 96 11 42 8 45 Gouda 7 20 8 69 10 44 13 18 18 65 3 40 ia Rlana SU it Woaulai la Waaite De herrorming moet slagen Zymftgniet afgtuiteQ op de min of meer chicanease qoaesties van Grondwetainterpretatie op breed uitgemeten kleine grieyen op ondergewhikte punten vftn meer technischen dan principieelen aard Men zorge slechts dat de ruime en milde t achte Tan denOrondwetgeTer tot haar recht 36 men vertrouwe op het Nederlandiche Tolk dat vraagt om deel te hebben aan t bestuur der Neoerlandscbe belangen men geloove in de levenskracht der beginselen die op dit oogenblik eiscben dat het volte stoatsi nrgerBchap verleend worde met milde hand Dan zal het geloof dat hergen verxetten kan ons wel heen helpen overal al die nietigheden die men than opstapelt tegen deze wet tZoo niet de versntwoordelykheid voor de mislukking zal zwaar zyn om te dragen Door de Haagsche politie werd proces verbaal opgemaakt tegen een mnn die een jong geitje als trekdier voor een sportkar gebrnikie een soort dierenmishandeling die tegenwoordig meer voorkomt tot ergenis van velen In het Westland loopt de teelt derpootuien dit jaar zeer tegen De plant was in het late najaar zeer gunstig ontwikkeld en de bedden dicht bezet doch de menigvuldige afwisseling van vriezend en dooi weder deed zooveel kwaatl dat de voorraad in het voorjaar voor de behoefte niet moer toereikend was De aanhoudende droogte werkte nadoeüg op den groei zoodat de moeste akkers een schraal gewas droegen Nog veel meer kwaad deed echter de grondmode die zooveel plant vernielde dat de meeste telers de uien zoo spoedig mogeiyk uittrekken om ze in bosjes aan de markt te brengen en het vrijgekomen veld nog te bepoten met kool kroten oi bieten De bos ui bracht zeer weinig op Het te veld staande gewas is meerendeflK hevig geteisterd en beloon een gering beschot £ r is veel vraag naar uien ook voor hei buitenland Er wortlt in verkoop nog weinig gedaan te velde wordt f 2 ii f 2 50 per roe besteed Men verwacht gunstige prgzeu niet vinggen handel doch voor de meeste telorw baart do nienteelt dit jaar niets dan tolenrstelling Koning Karel vau Portugal is Donderdaf aan een groot gevaar ontsnapt Terwyl hy met een adjudant uit den schouwburg naar hnis reed zag hy een sterken kerel die een op den grond liggoudcn man mishandelde Ot koning en zyn adjudant verlieten dadelyk I het rytuig om den woestelingte keer tegaan In de daarop volgende wonteling gaf de koning toen zgn adjudant op het punt was het onderspit te delven don man een stokslag o het hoofd deze nog woedonder gewordwn trachtte den koning te doorsteken maar met veraende krachten werd hy onschadelijk gemaaki en naar een politiepost gebracht Hertog van Veragna een afstammeling vait Columbus die door de Amerikanen als een halfgod werd bewierookt ia geheel aan lager wal eo tracht nu een half millioen los te krygen aN haldeblyk van zyne trans atlantische vereorders Ëen hardlooper gaf dezer dagen op het Damrak te Amsterdam een geïmproviseerde voorstelling Hy zou o a dit was een bravourstok over een zestal jongens springen De hardlooper nam een snellen aanloop dee l zgn sprong en vloog toen by ongeluk tegen een hnndkar aan die juist de Zoutsteeg uitkwam Do man viel en kwam met zyn voorhoofd togen een yxeren haak van de handkar terecht Hevig bloedend werd hy naar het Uinnen Qasthuis gebracht Te Ifieve Vrouwen Parochie werdt jaarlijks op den eeraten Zondag na de kermis een zilveren bal verkaatst welke men de Oudo Griep noemt omdat er een man met een Qriej of grjïp op ig gegraveerd Do gpscliiclenis van 8 35 8 48 8 49 8 68 9 05 7 26 7 88 7 3 7 43 7 56 7 Gouda Maordraoht Niouwwkerk Onpollo RottordHin Goud 7 30 8 40 9 0 Zov M 7 42 8 68 Z ZOJW 7 619 01 Ooid S 86 40 7 66 8 1 Oude 6 60 8 64 Woerden 5 69 7 09 8 18 Harmelen 6 06 7 11 8 41 Utraehl 8 18 7 88 8 88 8 41 9 10 61 10 06 10 55 11 10 8 81 9 10 S 8 40 7 6 8 14 Gouda Amiterdnin Wp Aaotwlaiii OA RuttonUm Capolle Nieuirerlnrli Hoordnoht de vermaarde Oude Griep c vinden we in de t Herinneringen van de tentoonstelling van Frierland door S Sr Corouel aldus omschreven In het jaar 1794 werd door eenige Beetgumer gardenieni als prys voor de kaaleparty bovengenoemde zilveren bal uitgeloofd Zoowel inwoners van Qeetgom als vreemdelingen na men aan den kaatewedstryü deel Na eeuen harden kamp traden tot niet geringe ei ernis der Bectgumers de Vrouwenbuurters ala overwinnaars uit bet strydperk In de herberg Waar de uitreiking van den prys zou plaatshebben ontstond een complot t en de otecwinnaars Het kwam zelfs tot eene hevige vechtpar Hy die den zilveren bal in bewaring had sprong nit het venster en zette het op een loopen Achtervolg door de Beetgoraers wist hij zich onder een waterstoep schuil te houden Na veel hindernissen bereikten de ovarwiunaars toch met den kostbaren prys hunne iMonplaats Lieve Vrouwe Parochie waar de du A gekochte pry nadat de sporen van den strjjd waarin ook hy had gedeeld verdwenen aren als eene relique wordt bewaard om jaariyks als prijs by de kaatsparty te dienen In de eerste jaren werd hy hoog in de lucht aan eeuen stok in een netje uit het raam van de herberg opgehangen Een wacht was er by geplaatst zoo bevreesd was men dat de Beetgomere zich er van zouden meester maken De Oode Griep t wordt nu uit vrees voor nieuwe geschillen alleen onder de ipgezeteoen van Vrouwenbunrt verkaatst De overwinnaars van het vorige jaar moeten den prijs aan die van het volgende jaar afstaan Het geld voor eene groote eer winnaar van de Oude Griep c te zyn geweest Zoo sleept het ondje rewls 99 jaar van zijn rollend bestaan voort onder de Vronwenhnurter kaatsridders Eenmaal werd hij uit geldgebrek verpand doch spoedig weer ingelost In dit jaar 1893 zal de bal or de 100e maal worden verkaatst en de eerwaardige oude den leeftyd van eene eeuw hebben bereikt Ëen eogelsch provinciaal blad vertelt de volgende anecdote Ken inspecteur der handelsmarine gevestigd in oen der groote havensteden van het Ver eenigd Koniukryk ontving onlangs een aanmaning van den miuister van Maripe om zyn ontslag te nemen wegens hoogen leeftyd hy WOB een tachtigjarige Onze inspecteur ofschoon zoo oud is nog zeer krachtig en flink Hy nam zyn beste pen en met zijn mooiste handschrift schreef hy aan don heer Gladstone en stelde dezen de volgende vraag dndien mon minister president kau zyn over een groot Land op zyn drie en tochtigste jaar waarom kan men dan niet op denzelfden leeftyd inspecteur in een klein marine departement wezeu De brief had tot resultaat dat do moedige inapectenr dank zij Gladstone s tussohonkomst in zyn ambt werd gehandhaafd 10 48 10 66 11 08 11 09 11 16 11 96 18 88 8 18 10 03 10 11 8 07 9 S0 9 69 10 11 Van een zonderling vliegenprooes wordt in deze heete zomerdagen veel gesproken te Dortmund Daar zaten vóór eenige weken een aantal stamgasten in een bierhuis en dachten eigeniyk aan niets Maar op eens voelde iemand een vlieg op zyn neus en nu kwam het gesprek op deze kleine diertjes die zoo onbeschaamd rondvliegen en iemands gezicht zoo kunnen schenden Een dor gasten meende dnt er iets gedaan moest worden ter verdelging dezer lastige gasten en dat dit ook zeer w l kon hy wilde wel aannemen een zak vol mot deze plaaggeeaten binnen eenige weken tovert zamelen L t botwyfelde een der anderen hij beweerde dat een zak vol vliegen minstens 50 kilo moest w n en dat het wel niemand zou gelukken binnen eenige weken 60 kilo vliegen te vangen Het liep op een w ddenBchap uit tnaschen de heeren M en R M nam aan binnen een bepaalden tyd een zak vol vliegen ter zwaarte van 50 pond te leveren voor 120 Mark En hy kwam zyn verplichting na eenige dagen vóór den vastg stelden termyn word by den bierhnishonder een zak bezorgd vol vliegen Deze weigerde dien echter aan te nemen aangezien do dieren zulk een naren reuk verspreidden M liet daarom den zak staan by een exlieditenr kwam bij R met een proef van zyn zonderlinge waar en eischte zyn 120 Mark B weigerde die te betalen en zoo kwam er een rechtzaak uit voort Hoe was na mynheer M aan 50 pond vliegen gekomen Was hy miaschien dag aan di uur aan nor op de jacht geweest Neen hy had ze eenvoudig uit Amerika laten komen waar een groote handel in gedroogde vliegen wordt gedreven Op het douanenkantoor Dortmund had de zonderlinge zak groote verwondering verwekt Men wist niet onder welk hoofd men den inhoud zou boeken en besloot ten laatste tot den naam bniteulandsch pluimge ierte Een lid van den Paryschen gemeenteraad de heer Georges Berry die persoonlyk een onderzoek instelde omtrent de bedelary en de bedelaars in de Fransche hoofdstad bespreekt in zijn desbetrefiend rapport aan den Kand ook de lieden die niet zelven bedelen moar toch van bedelary bestaan By de Ecole de Medicine vond hy o a een vrouw die lijsten verkocht met adressen van liefdadige menschen op wie bedelbrieven vat konden hebben Zy heeft twee soorten van lysten de kleine die 5 fr kost en 200 adressen bevat en de groote van 15 francs met 950 adressen waarmee naar de vrouw verzekerde iederen beginner in het vak het geheole jaar door fatsoenlyfc zyn brood kon winnen De heer Berry kocht een exemplaar van beide lysten en het is dus te verwachten dat de lichtgeloovige weldoeners nu wel van stadswege gewaarschuwd zullen worden Het gewone bedelen op straat brengt te Parys naar men berekent 60 cents per uur op Vele bedelaars slapen in den omtrek van den Jardin des Plantes Er is daar een man die zich een groot inkomen verschaft door hun nachtverhiyf te vorleenen voor 5 cents per persoon Hy huurt tot dat d iel voor een prysje alle tydolyk leegstaande huizen en winkels die hy krygen kan Zondag avond had ie Utreeht in de zaal naast den schouwburg de eerst aangekondigde en later weder afgestelde worfltelstryd plaats tusscheu den bekenden worstelaar den heer Knyper en den met kolossale lichaamskracht begaafden Utrechtschen araateur athleet don heer De Kok lid der Botterdamsche athletenclub Hercules Do beer Kuyper hield ook ditmaal weer met roem zijnen naam op van een nitranntond worstelaar te zyn doch wat deze voor had door zyue geoefendlieid vergoedde zyn tegonstandor door buitengewone spierkracht zoodat de stryd welke tot driemaal toe werd hervat onbeslist is gebleven By het departement van koloniën is het volgecde telegram van den Gouv Gon van Ned Indië ontvangen In den avond van 20 dezer ia op het stoomschip onder Hollandsche vlag Uayah KongsiAtjehc tusBchen Telok Semawe en Edi onderde Atjehsche pasH iers eeu oproer uit broken Het scheepsvolk werd aangevallen en grootendeels vermoord ook de kapitein en de stuurman beiden Eugelschen Totaal gedood 34 gewond 15 Twee Europeanen machinisten ongedeerd aan boord gebleven De Atjehersverlieten met eenige door hen gevangen genomen passagiers geen Europeanen het schiphy Diamantpunt Drie gevangenen naar TelokSemawe gevlucht Schip in onze handen Degouvernenr de commandant der scheepsmachten de resident zyn naar de plaats van hetonheil vertrokken € St Ct 6 68 8 08 6 10 6 17 8 4 50 4 67 5 04 6 11 6 80 o O II D A ll tO 13 20 1 46 1 56 8 02 2 09 2 16 Meer en meer vestigt zich dé overtuiging zegt de Haagsche correspondent der N Gr 2 48 12 40 18 U u 5 68 7 80 7 43 9 Voorb 6 58 I Z Zbrw6 10 M6 19 3 10 D R N Crt dat na afloop der algemeene beraadslagingen over de kieswet de verdere behandeling tot September r l worden verdaagd Afgescheiden dus van de vra welke houding de r eering tegenover de voor te dr en amendementen zal innemen metg men verwachten dat zy zich niet verklaren zat tegen een nieuw sectie onderzoek van ingrypende wyzigingen omdat de dadeiyke behandeling daarvan een gevaar zon opleveren zoowel voor dergelyke amendementen als voor de wetsontwerpen zelve Zondag ochtend tusscheu 9 en 10 uur stroomden tallooze menvihen te Amsterdam naar den Haarlemmerweg terwyi een groote menigte reeds aan wterszyden van den weg geschaard was Zy waren derwaarts gelokt door een loopwedstryd tusscheu AmsterfUm en Leiden een afstand dus heen en weer van 18 uur De bekende hardlooper Snoek zon nameiyk een mededinger gekregen hebben in den persoon van den heer W Hoppe die om een bedrog van f 500 tegen eerstgenoemde dien weg zon afleggen De noodige maatregelen ter controle waren genomen De heer Konas en anderen zouden de bardloopers per rywiel vergezellen Omstreeks 10 uur vertoonden zich een 5 ïi 6tal Hoopers waaronder bovengenoemden Voorafgegaan door de wielryders en gevolgd door een rijtuig waarin de commissie was gezeten trok men over Haarlem naar Leiden om van daar weder langs denzelfden w terug te fceeren naar Amsterdam Snoek had gedacht dien afstand in 10 uur af te leggen en men verwachtte dan ook den eerataankomende Zondag avond tegen 8 nor aan de Haarlemmerpoort Vandaar tegen dien tyd een even grootci zoo niet grooter massa nieuwsgierigen langa ded weg als in den ochtend Door het schoone avondweder uitgelokt trokken velen zelfs tot Halfweg Doch men zag niets komen De wachtenden werden ongeduldig en tegen 10 uur zakte de groote massa af De weinige honderden welke hieven hadden de voldoening te ruim half elf Snoek te zien binnenkomen De andere hardloopersc haddenJjetonderweg opgegeven Snoek werd met veel byval en toejuiching als orerwiunaart ontvangen en ontving in het c 6 hoek Naa iauplein en Haarlemmerweg een lauwerkrans Vandaar reed hy per rytoig naar zijn woning in de Jodenbnurt Toch geschiedde dit alles niet vonder ongelukken Er ontatond op een oogenblik engroot gedrang doordien de menigte plotsellagnaar èéa kant stroomde daardoor geraaktentwee kinderen onder den voet en een daajrvaowerd overreden dooi een rytuig dat voorbykwam Hot kind werd in zorgwekkondentoestand naar het gasthuis gebracht Tevensgeraakten 4 personen te water van welkeéén bewusteloos de andere zonder jetsel ophet droge werden gebracht Hbht Een ingezetene vaji Drachten door liekte in geldelijken nood geraakt vroeg H M deKoninginregentes om hulp De man die alsvurig sociaaldemocraat bekend stond ontvingkorten tyd daarna vanwege H M een bankbiljet van f 40 Naar men zegt heeft deman nu genoeg van de party waarvau by tot nu toe alleen heil verwachtte De heer H Beyerman ie Heerlen acbiyft in de cN R Ct c Een winstgevende handel Daar er hier geen Meikersen te krygen zyn werd ik aangenaam getroffen door een advertentie vtm den heer Vam Bbmmel te Wyk by Duurstede die voor den matigen prys van 1 10 na ontvangst van postwisseL 47i kilo vandieheerlyke vruchten franco verzond Ik zoad hem een postwissel ad 1 10 doch ontving geen kersen Toen schreef ik den heer Van BufMEL eene briefkaart met verzoek my toch voor het gezonden geld kersen te willen zenden doch hy liet rich niet vermurwen Dit geschiedde in het begin dor vorige week 3 9 36 10 42 9 42 9 49 9 68 3 10 06 11 08 4 45 5 86 7 07 4 56 7 17 5 08 7 24 6 09 7 81 6 16 6 55 7 87 11 08 11 38 11 41 I IO 9 87 4 40 7 31 4 10 4 25 7 85 9 66 4 86 4 40 7 40 10 90 6 90 6 53 9 88 11 06 8 80 10 Nil alt dezer dagen myn oog toevallig op fene advertentie voorkomende in de Nieuwe Xotterdamsche Courantvan 19 Julijl Tweede Blad A betreöende eene aanbieding van tgroote mpe oranjeabrikozen Deze vruchten worden eder franco aan hnis geleverd door Joh vam Bkuhei te Wijk by Duurstede maar na ontvangst van postwissel t In de veronderstelling dat dit dezelfde Van Bbuhrl van de kersen is moet ik een ieder die gaarne abrikozen eet ten stelligste afraden op deze advertentie in te gaan Het zou dan wel eens kunnen gebeuren dat hy geen abri kozen ontving en zyn geld kwyt was Ze kosten anders niet veel nu Van Bbhubi kan dan ook een kleinen prys bedingen De 100 stuks kosten slechts ƒ 2 25 en per 1000 zelfs maar 12 50 de kosten van den postwisset zyn dan juist maar 5 cent maar daar Van Bbuuel s kersen slecht waren zoo vertrouw ik ook zyn abrikozen niet Die zyn hier ook al niet goed te krygen maar by Van BauHEL bestel ik ze niet Men Bcfaryft uit s Hertogenbo3ch Nn de verkiezingen voor den gemeeateraad tot het verleden behooren en het liberole element in den Raad dank zy den yver der geestelijkheid in de minderheid is gebracht kan men vry wel aannemen dat onze stad die meer dan 25 jaren lang het voort echt genoot een rykskweek en leerschool voor onderwyzers te bezitten die inrichting toch zal moeten missen ook al besloot de Raad eukele weken geleden tot haar behond bepalende dat eene leening groot 150 000 zal uitgeachrevon worden voor de oprichting van daartoe benoodigde nieuwe gebouwen Dit raadsbesluit toch alhoewel reeds in de Zitting van 10 Juni j l genomen wacht nog steeds op de goed of afkeuring van het college van Ged Staten welk college tot op heden middelen wist te vinden om van eene decisie in deze zoo belangryke en spoedei chende aak voor 1 Sept a 8 moet volgens 8 ministers wensch allea voor de aanbesteding der school gereed zyn verschoond te btyveu Door zeer velen ja schier algemeen wordl nu beweerd dat dit dralen of liever het op de lange haan schuiven van bedoelde deeissie verband hield en houdt met de mutatie in onze vroedschap Men redeneert daarby aldus Nu niettegenstaande allen tegenstand het behoud der Kweekt eo Laerschool door de meerderheid der raadslednQ ïu het welbegrepen belang der burgery in bet algemeen en van het openbaar en by zonder onderwya hier ter stede is vastgesteld bleef den tegenstanders dier iarichtinjf slechts over hun invloed by het collego van Ged Staten te doen gelden en daar een veto over bedoeld raadsbesluit uit te lokken Men zegt dat genoemd college daartoe te vinden is doch aangezien het voor de hand ligt dat de thans nog zitting hebbende raadsleden die na zoo n heftigen tegenstand het bezit van de Kweek en Leerschool aan a Hertogen bosch mochten verzekeren tegen dat veto in verzet zouden komen moet de onthouding van de goedkeuring wachten tot de op 18 dezer gekozen raadsleden zitting hebben of althans tot den tyd zóó ver verstreken is dat de tegenwoordige meerderheid met een verzet geen effect mser zou kunnen sorteeren Al mogen wy van een college van Gedepateerden ook niet aannemen dat het zich op slinksche wegen wil of durft begeven het kan moeilyk ontkend worden dat in het onderhavige geval maar al te veel aanleiding tot een deigelgke beschouwing te vinden is Donderdag j 1 toch werd deze zaak in de vergadering van Öed uteerden voor de zooveelste maal aanhang gemaakt en voor de zooveelste maal niet beëindigd en een zoodanige wyee van niet handelen is allerminst geschikt om vertrouwen te wekken te minder wyl het by die gelegenheid verhandelde zorgvuldig wordt geheim gehouden Het Haagsche Dagblad achryft Alle bladen verkondigen in den laatsten tyd den lof van een wonderkind dat op lO jarigen leeftyd reeds in staat is de leaaen van het gymmuium te volgen Het moet zeker gebrek aan stof zyn dat men geen krant in handen kan nemen of men vindt daarin een halve kolom aan dit phenomeen gewyd maar ik vind het voor den knaap oelven wel te betreuren dat men zyn begoafdheden zoo aan de groote klok hangt Zoo n vlugge jongen zal toch zeker ook al wel eens een krant lezen en wat moet er een eigenwaan in dot jeugdige hart ontstaan als hji zich zoo ten voorbeeld ziet gesteld aan al de Hollandsche jongens 1 Het is te hopen dat de knaap nederig blijve onder al dat geschetter te zyner eore wout by al zyn gelukkige begaafdheden zou dit zeker de gelukkigste mogen geheeten worden Misschien kan het hem en zyn terecht zoo fiere ouders tot een heilzame overwoog dienen dat ik ook eens zoo n vluggen knaap persoonlyk gekend heb Die jongen overtrof de stoutste verwachtingen Hy was op nauwelyks 16 jarigen leeftyd student en thans is hy 43 jaar oud en hy ia nog student Baitenlandseh Overzlcbt Omtrent Siam bericht men uit Parys Het antwoord van Siam op het ultimatum ia op geen enkel pnnt voldoende Het is dui van de hand gewezen Prankryks vertegenwoordiger te Bangkok zal waarachyulyk den 26sten dezer die stad verlaten en scheep gaan op do Forfait Represailles zullen onmiddellyk genomen worden tegen elke vyandelyke daad tegen de Fransche oorlogsschepen liggende tusscheu Bangkok en den boom op de rivier De Fransche regeering heeft aan de mogendbeden kennis gegeven vau haar voornemen omde kusten van Siam te blokkeeren De ministerraad zal de maatregelen vaststellen inverband met do blokkade te nemen Paviemoet gisteren volgens de bepalingen in hetultimatum aan boord zyn gegaan De schepen zullen van den moeason op 26 of 27 dezergebruik maken om opnieuw over den boomheen te komen Men gelooft dat de Fransche 1 regeering aan Nederland het beachermen van I de belangen der Fransche onderdanen te Bangkoktydens de afwezigheid van Pavie zal opdragen Europa en Engeland in het byzonder zegtde Times behooren te weten dat het doorFrankryk gevraagde grondgebied 95 000 vierkante mylen omvat Daaronder is o k deprovincie begrepen die door Birmah aan Siamwas afgestoau onder voorwaarde dat het nietaan eenige andere mogendheid afgestaan wordt alsmede eene uitgestrektheid gronds van 50 000 vierkante mylen in noord oostelyk Siam waarde Frauschen nooit doorgedrongen waren l eeisch eener schadevergoeding van twee millioen thans gesteld in plaats van de 200 000 fr door Frankryk aanvankelyk gevorderd kan demeeat hebzuchtige regeering tevreden stellen In waarheid Frankryk eiacht de verbrokkeling en den ondei ang van Siam en indienSiam niet toegeeft zal het oorlog voeren eneen land blokkeeren waarmee het iu 1802 eenhandel heeft gevoerd ter waarde van slechts 200 000 fr terwyl Engelands handel gedurendedat jaar geklommen ia tot ruim 60 000 000 fr en er in Siam 13 500 Eugelsche onderdanen zyn gevestigd tegen slecht 250 Franschen Frankryks eiachen zyn een bevestiging vanhetgeen dadelyk gezegd werd nameiyk dat deaanval op Siam in werkelykheid gericht is tegen Engeland De Panama Kamer ia overleden eo hut is wel een daad van wya overleg geweest dat het rapport der parlementaire Panama commissie eerst aan den vooravond der sluiting is rondgedeeld Met de bylagen vult het rapport drie lyvige deelen De conclusie van de meerderheid der commissie luidt dot de Kamer in de beslissing der Justitie berusten moet De geachiedönis der lOl omgekochte Kamerleden wordt voor een legende verklaard Floquet heeft volgens de commissie uiets anders gedaan dan zyn plicht met ouder moeilyke omstandigheden op de verdeeling der fondsen het toezicht te houden Freycinet heeft voor de PanamaMaatachappy geen dienst aan de Regeering gevraagd eo wat Rouvier betrelfc het WUB wel verkeerd en afkeurenswaardig particuliere gelden voor Regeeringsdoeleiuden te gebruiken maar hy had niets gevraagd en bleef ooafhankelyk mau Met groote gestrengheid laat zich het rapport uit over de administrateurs der Panama Maatachappy die hun verantwoordelykheid op de Vertegenwoordiging en de Republiek poogden over te brengen Spoedig eindigt het rapport zal het land over de ongerechte beschuldigingen tegen zyn lasthebbers uitspraak kunnen doen Men ziet het streven van de meerderheid der commissie waa de zaak op deze wyze met een sisser te laten afloopen Het publiek vindt dit goed want het publiek heef t genoeg van Panama en vindt Panama vervelend De minderheid der commissie heeft zich bij het bestuit der meerderheid niet kunnen neerleggen ea een eigen verklaring afgelegd waarin wordt gezegd dat men hier niet te doen heeft met een consequent doorgezet onderzoek maar met een behendig pleidooi voor afkeurenswaardige practykeu vau Regeeriug en Parlement De uitatag van de onderhandelingen tusachen de myneigenaars en de mynarbeiders beeft de Engelsche steenkolenheurs iu beroering gebracht Er werd zeer druk gehandeld Na afloop besloten de handelaars den prys der Walsendkolen met I sh per ton te verhoogen en Maandag te beraadslagen over eene pryaverhooging der andere soorten Het besluit der myn werkers om ook die arbeiders die gean kennisgeving van eene loousvermindering ontvingen aan te sporen den arbeid neer te leggen heeft onder de yzerfabrikanten groote ongerustheid verwekt Indien de steenkool duur wordt zyn zy genoodzaakt een groot aantal hoogovens te sluiten De werkstaking in Engeland zal waarschynlyk den Dnit chen en Belgischen myneigenaars ten goede komen en den Engelachen handel een gevoeligen klap toebrengen De Belgische ateenkolenhandeloars door een berichtgever der Indép Beige geinterviewd verklaarden dat zy nu gelegenheid hadden den uitvoer naar Engeland te doen toenemen en den Engelachen handel ernstig te beuodeelen Daardoor zou de werkstaking in Engeland ook een gnnstigen invloed op hun loonen oefenen Een andere Belgische myueigenaar merkte op dat nu de belangrüke uitvoer van kool uit Engeland naar F jifMÜMWr moest ophouden waardoor zoowel de mynen in het noorden van Frankryk als die in België gebaat zouden zyn Reeds hebben enkele eigenaars van mynen in Engeland zich met Belgische en Duitsche steeukolenhandelaara m verbinding gesteld voor de levering van kolen De Eogelache patroons wenacheu den werklieden nog de gel enheid open te laten op hun besluit terug te komen Zij verklaarden nog steeds bereid te blyven het geschil aan de uitspraak van eenige scheidsrechters te onderwerpen Hot is echter niet waaiachynlyk dat de mynwerkers op hun besluit zullen terugkomeu Zy komen op tegen een acheidarech teriyke uitspraak omdat volgens hen de mannen daarvan nooit eenig voordeel gehad hebben Zoowel de myneigenaars als cle werklieden bereiden zich voor op de werkstaking In plaats van een of twee dagen per week te arbeiden zooals in den laatsten tijd de gewoonte was arbeidt men nu den vollen werktyd In de meeste mynen zou de werkatakïng gisteren uitbreken Ruim 200 000 werklieden zyn direct by de werkstaking betrokken nog 150000 anderen zullen echter ook hare gevolgen ondervinden In de districten in Schotland zal het verhond der mynwerkera zich waarschynlyk eveneens by de werkstaking aansluiten De myneigenaars meent de Times behoeven zich over de werkstaking niet bezorgd te mnken Zy kunnen aau de vraag hunner afnemers desnoods tegen eeu ietwat hoogeron prys voldoen door de groote hoeveelheid steenkool die ze opgestapeld hebben en die wel voor 6 weken voldoende zal zyn Volgena Duitsche bladen zal de Duitsche regeering eeu onderzoek instellen iu zake de wederinvoering der Poolsche taal op de lagere en middelbare scholen in de Poolsche districten Deze maatregel van deregeerngiaongetwyfeld een concessie aau de Poolsche afgevaardigden om dezen te beloonen voor hun stem ten gunste van het l erontwerp want juist tezelfdertyd neemt de Pruisische regeeriug maatregelen om bet gebruik der Deenache taal iu SleeswykHnlstein zooveel mogelyk tegen te gaan Zooals men weet is de politiek vau den Keizer tegenover de Polen lynrecht in stryd met die van vorst Bismarck die juist de veiligheid van den Staat door de katholieke Poolsche bevolking van Posen Silezië en OostPruisen bedreigd meende De voortdurende vermenging met Polen uit Rusland de invloed er katholieke geestelykheid op het volk het arische atelael en de nog altyd machtige invloed vau de adelyke grondbezitters dat alles leverde in de oogen van den vroegereu ry kakanselier even zoovele gevaren op en hy meende dan ook door een stryd op leren en doodlzyn tegenstanders to moeten vernietigen Hy b on een stryd tegen de taal dfu godsdienstigen invloed de grondbezitters De taal mocht alleen nog by het godsdienstig onderwys worden gebruikt de ÏCulturkampf werden nergens feller gestreden dan in de Poolsche provinciën en een speciale wet werd iu Pruisen uitgevaardigd t n einde langzamerhand het grondbezit in handen der Duitschera te doen overgaan Maar wat bereikte Vorst Bismarck met deze scherpe wantrouwende po litiek Niets dan de felle oppositie der Poolsche afgevaoardigden Keizer Wilhelm echter heeft zich gespiegeld aan het voorbeeld van Oostenryk waar de Polen iu Üaliciö een bolwerk voor de monarchie vormen Hy bewees welwillendheid en vertrouwen De benoeming van een Poolschen aartsbisschop van PosenGnesen toonden den Poolschen afgevaardigen deze wending in de ten hun opzichte gevolgde staatkunde en dadelyk bleken dezen bereid tot onderhandelen Keizer Wilhelm heeft thans door hen de verwezelyking erlangd van zyn vurigen wensch de aanneming der legerwet de toekomst zal moeten leeren of vorst Bismarck gelyk had toen hy verklaarde dat deze te duur gekocht was ING i O N D E N Waddinxveeu 23 Juli 1893 M H Iu uwe courant van heden komt voor een bericht dat het koffiehuia tPosthnis te Moordrecht is verhoogd van f 4l X op f 4500 Ik moet er U op wyzen dat het bericht geheel is verzonnen t Koffiehuis is reeds jl Vrydag verkocht op den inzetprys zynde f 4100 aan den heer J H Delboy te Rotterdam Van verhoogen tusschentyds ofopdenafsl is geen sprake geweest Tevens geef ik U den raad dergelyke berichten voortaan zoo maar niet kUkkelooa in uwe courant op te nemen doch ü eerat van de waarheid hy den betrokken notaris te overtuigen Duidelyk toch is t dat dergelyke onware berichten zeer nadeelig kunnen zyn voor de verkoopers en zy die op die manier de verkoopers willen benadeelen in uwe courant een niet te venunaden hel HiteT vindan Dat gy haar daartoe zondt willen verlagen mi ik niet van U gelooven Vandaar myn waaraohnwing en raad Achtend Uw dw dr MOLENAAB Notaria W haatten om deze rectificatie m on blad op te nemen Dat de inzender uit Moordrecht zulke vreeuUjke bedoelingen had aU de Ar Mveronderstelt gelooven we votêtrekt niet Jntuêaehen bleven we ten allen tijde dankbaar voor een goeden raad Bed Met den Excursie trein Evenals het vorige jaar is er ook thans weer eiken Donderdag voor ons Goowenaars gelegenheid een uitstapje naar de fraaiste streken vau Gelderland Arnhem Nymegen of Zutphen te maken Arnhem en tyne omatreken zyn reeda zoo dikwijls besproken dat ik waarde Redactie het niet ondienstig vind uwe lezers eens op Nymegen en zyn natuurschoon attent te maken Circa 10 uur arriveert meu reeds te Nymegen en daar men paa om ruim 8 uur s avonds behoeft te vertrekkeu heeft men een goeden dag voor de borst Ik wensch den reizigen in dit stukje tot gids te strekken en beu dan overtuigd dat ze wat zuUen zien zouder al te veel koeten Van het Station komende gaan we de Spoorstraat een breedo laan die op het station uitloopt door om nan het einde links om te slaan langs den Nasaau singel waardoor we in het fraaie Kronenburgerpark aanlanden Dit park ia aierlyk aangelegd vooral de waterparty met de grot zyn een bezichtiging overwaard Rechts ziet men nog een antiquiteit de zoogenaamde Kruittoren Verder voortwaudelende komt men aan de Korenbeurs een fraai gebouw en slaan dau rechtsom de Lange Hezelatraat in Men ontwaart dan spoedig in die straat eene eigenaardige drukte Tal van karren sommige met netto huiven en door paarden oi ezels g trokkeu vuileu de straat Geen wonder het ia ook juist marktdag en de Markt wensoheo we daarom eens te bezoeken Daartoe gaan we verder de Stikke steile Hezelstraat op en komen zoo op de Markt De Markt is geheel ingenomen door grotinten uitetalliugen Ieder dorp in den omttdi heeft daar een vaste ry en ieder verkooper een vaste plaats Informeert door eens wat of een üu ander kost en menig huiimoedertje zal moeten zeggen dat de prijzen by ons nog al een beetje verschillen We zyn hier ook dicht by de Groote Kerk maar hoe fraai ook we vinden onze St Janskerk toch fraaier zulke glazen als by ons zyn daar niet Van de Markt gaan we over den Blauwen Steen waar vroeger de kwaaddoeneri werden tentoongesteld de Burcbtstruitin Hier komen we aan het Stadhuis dat bezichtigd moet wordeu De zaal waarin 1678 de vrede werd gesloten het Nijmoegsche Raadsel de beroemde Klok de zwaarden waarmede de graven Egmond en lloorne werden onthoofd eo tal van oudheden worden u daar aangewezen Verder de Burchtstraat doorgaande komt men langs fraaie winkels de Komedie en het KelfkeusboRch overgaande ziet men voor de Sociëteit Burgerlust een monument dat herinnert aan de eerste spoorwegverbinding de lyn Nymegen Kleef Aan de rechterzyde van genoemde Sociëteit vindt men de meest steile straat de Liudonberg eo links den ingang van het Valkhof Zooals men weet stond hier indertyd een fraai kasteel dat dagteekende uit den tyd van Karel den Groeten Het is gesloopt en iu een fraaie wandelploats herschapen Men vindt er een ruïne van een kapel en een kapel nog geheel in goeden staat Die kapel is eene bezichtiging wel waard vooral ook om de vele oudheden daar aanv zig Een paar schoone vergezichten heeft men op dat Valkhof over de Betuwe Door een anderen uitgang waarbij we tevens over een viaduct gaan komen we weer op het Bosch en begeven ons nu naar de Belvedère dat eenig ia om het heeriyke vergezicht dat men daar geniet Terugkomende op het Boach wachten we de tram af naar Beek die ons langa het schoone Hunnerpark naar beneden voert Bechta heeft men tegen den Hunoerbergde fraaie buitenplaatsen van Uhbergen t Aan het jafé Valk laat men zich afzetten om in een der prieeltjes tegen den berg uitterusten en van het vergezicht dat men dan heeft te genieten Te voet kan men dan verder wandelen daar men dan meer geniet dan met een tram die nogal zeer snel gaat Aan het Hotel Spyker gekomen kan men weer eens halt houden Zy die niet erg vermoeid zyn kunnen doorgaan tot den Musachenberg een café een paar stappen over de grenzen Men behoeft niet dadelijk Duitsch te spreken want tot Kleef toe verstaat men het Hollandsch opperbest By het Spyker of liever nog bij den Musschenberg klimt men den berg weer op en bevindt zich dan vlak by het bekende Hotel Berg en Dal