Goudsche Courant, donderdag 27 juli 1893

I o 6107 Donderdag 27 Juli J893 33s e Jaargang van DRIE MAANDEN binnen welke de reclames behooren te worden ingediend Gouda 25 Juli 1893 De Burgemeeeter voornoemd VAN BERGEN TJZENDOORN ftOüMlHE COüMNT Nieuws en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken Watergetyden Hoog Laag Hoog 4 18 43 4 48 1 07 5 06 l 31 B JB 1 60 B 4B 9 10 6 03 9 98 8 lï 47 7 14 3 8 6 B7 3 98 7 30 3 BB 7 30 S BB 7 48 4 13 l Aug 8 07 4 38 8 96 4 61 SpringtU 30 Juli Zon Juli Woensd 96 Dondeid 97 Vrijdait 98 Zaterd 99 Zond 80 Maand 31 Uinsd Laag De Uitgave dezer Courant geschiedt da ge lij lts met uitzondering van Zon en Feestdagen De prys per drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 Afeonderlijke Nommers VU F CEJVTEJS ADVERTENTIEN worden geplaatat van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote lettei S worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Voor hen die de prijzen der comnmptie daar nogal boog inden raden we wgzen op het een weinig Terder gelegen liotel Oud Berg eu Dale Vandaar kan men uitatapje maken naar den Dnivelsbeig prachtig uitzicht en voor duireltjea geen Treea en naar de Water en WeiterMeerwgk Hier kan men volop genieten en aan de Koepel c nitruaten van de Termoeienis Een gebeelen dag alleen in de Meerweken kan men belt zoek brengen t Avond weer terug naar Berg en Dal keert men met den tram bovenover weer naar Ngmegen temg Mocht dit schrijven in den smaak uwer lezere vallen dan hoop ik een volgenden keer eene andere route aan te geven Na dankbetoiging voor de plaatarnimte JOHAN Beurs van Amslerdam 14 JULI Motkoan 837 01 iVor krs I 84 77 78 l i 1 84 nv 114 97 10IV 9 1 lOB BT 85 9t i 101 B4B 176 100 lOU i SOI 1891 lOO 108 101 19 100 SB ♦ m 184 118 101 BB 118 184 B8 67 8 s HO 108 1 14 lOSV 188 188 lOfl BB 88 108 881 lOÏ 103 0 4 184 160 107 106 1001 115 in 81 108 781 78 89 941 97 101 660 801 1007 NinniiiiD CertN l W 8 fi dilo dito dito a dito dito dito SVi HollOia Obl Goudl 186188 4 iT illl Iniel ru lng 186 81 Oo B Obl inp piorl888 t dito In zilver 1888 S FoRTUOAL Oblig mot tioket S dito dito 9 EmuBD Obl Ooit JeSerie 6 dito Oeoooi 1880 4 dttob iBotl 188 4 dito bU Hope 188 0 4 dito In goud leen 188S 8 dito dito dito 1884 5 SpiKII Perpet loliald 1881 4 TuatHJ Oepr onv leen 18 0 4 Geo loening lerie D Oeo laeninx Berie C ZdioAM Eip Beo v obl 189 6 Milioo Obl Bult Sob 18 0 Vamiolli Ohl 4 onbep 1881 AHnilDAH Ublig tien 1881 S l BoTTMDAll Sted leen 1888 8 i Nio N Afr lUndeli Mnd Arvdib T b Mij Oertldeeten lUiMutwIieppij dito Arab Ilypothoekh pandbr 4 Oalt Mü der Vontenl and Or llypolbeokb pandbr 4 NoderlandMho bank aand Hed llandelmaataoh dito N W M nc Hyp b pandbr 8 Rott Hypothookb pandbr 4 Utr Hypotboekb dito 4 OoaTiK Ooit Hong bank aand Boal Hypotbeokbankpandb 4 i AMtaiïA Bouit hypotb pandb 6 5 BBV 118 1937 B8 667 Maiw L O Pr Lion oert 8 NlD lloll U Spoorw JUJ aand Mij lot Kipl Zuid llal Sp niij A H obl S P0I IN Waraobnii Weeuen aand 4 Knsi Or Buis Spw Mij aand 5 Ballltoho dilo aand 797 91 108 Faatowa dito aand 6 l ang Uombr dito aand BKunk Cb Alow Sp kap aand S LoBOWo Sewaat 8p Hj oblfg 5 Orel Vitebsk dilo oblig 5 ZuidWest dito aand B dito dilo obli 4 10 B6 lÏÏ 191 Amiuia Co t Pao 8p Mg obl Ohio k Kortb W pr C v aand dito dito Win 8t Peter obl 7 Denver Blo Or Spm oert v a Illinois Central obl in goud 4 Louis k Nasbrillo Cert v aand Moiioo N Spw Mij Ie hyp o Miss Kansas v 4 pot pref aand N ïork Ontario West aaud dito Fenns Ohio oblig 8 Oregon Calif lo hyp in goud 8 8t Paul Minn k Manil obl Uu Pao Hoofdlijn oblig dito dito Lino W Ie hyp O S Oahaoa Can South Oert v aand V H C Ballw StNa leh d o O Amsterd Omnibus Mjj aand Botterd Tramweg Maat aand NlD Stad Amilenlam aand S Stad Hollerdam aand 8 BlLOlI Stad Antwerpon 188T Stad Brussel 1888 SVi Homo Theis Rcgullr Gesellsch 4 OosTINR SlaaUleeuing 1880 B K K Oost B Cr 1880 S Sfakje Slad Madrid 3 1888 Nao Ver Bei Hyp SpoW oert 5 w De BUBGEMEESTEK van ÖOUDA llrengt bij deze ter kenni van de belanghebbenden dat door den Heer Provincialen Inspecteur der Directe belastingen enz te Rotterdam op den 22 U n Juli 1893 zjn ezeoutoir verklaard Ie Het Kohier No 3 van de belast ng op het Peraooeel dienst 1893 94 Wijken K N 2 het Kohier No 5 van het Patentrechtdienst 1893 94 Wjjken O T I l at voonnelde KOHIEREN ter invor er ng tgn gesteld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder die daarop voorkomt verplicht is zünen aanslag op den bjj de wet bepaalden voet te voldoen en dathedeu ingaat de t rmgn Opg Osderg 8 43 8 94 8 48 8 21 8 64 8 16 4 02 8 09 4 10 8 01 4 19 7 62 JttlLOpg A Onderg M f J8 80 1 Juli 17 8 06 1 44 7 98 8 38 9 87 V M 18 S 8 69 4 16 1 9 07 6 86 26 9 19 6 68 31 1 A 9 8 8 14 7 Aug 4 30 7 89 StedeliJko Zwemsoliool 84 Juli midd li u Opgave dor temperatuur van de luoht 68 gr Fahri V het water 65 BurgerlUkeStand OEBOBKN 99 Juli Gerarda Martina oudara A Boot en 8 van der Sluij Wilhelmina Maria ouders J Pape en C C Blom Elisabeth Johanna Maria Antonia ouders W J van de Kasteelen en M F A Willemse Johanna Willomina ouders J van Boon eu J Glas Adrians Maria ouders A Wiesar en D Mijngaard Arnoldus ouders J Mau Hhot en J G van Leeuwen Kendrika Helena oudere A Sebuurloo en H Idenburg OVEBLKDEK 93 Juli M van den Bos 3 j M W van Holteu 17 d N Boom 10 d a A de Jong 8 H Agten 8 w 86 L van Vliet 69 j ADVERTENTI£N Fiilltissvin ntMEIJKKKI iZER Bjj vonni der Arrondissements Rechtbank te Rotterdam is het accoord namens den gefailleerde aan zgne gezamenlijke crediteuren aangeboden gehomologeerd en verbindend verklaard overeenkoraatig de bepalingen der wet De Curator Mr M M SCHIM va d e LOEFF AdvocaatProcureur m Jacob van der Uoeastroat 5 den Baag m nmi Küoomw hchtii eerst in ZUID HOLLAND onder geneesk leiding vau Dr VAN FKANKEKHUUSEN die in 1891 en 1893 bfl Pastoor KNEIPP de methode bestuurde Aan deze inricl ting is personeel uit Wörisholer verbonden m De KNEIPP arts VAN FRAN KENHÜU8EN is Donderdag il Juli ten 10 30 nnr te CONSULTEEREN in het BAtel Di Zalus te Qouda HËIi EKËl S T A FBI iBIEÏS 9 Ct per Fl 5 Ct per 7 PI prachtig helder en goed werkend Depdt A NORTIER Gouwe C 34 35 FHANSCHE STOOMYEBVEHU Cbeiulscbe en Zwitsersolie Wssscherij Qebreveteerd door Z M den Koning der Belgen 11 üppenhelmer Rotterdam Specialiteit voor het stoonien en verven van alle Hoerenen Dameskleedingatukken ook alle goorten Meubelen Ledikantgordgnen Tafelkleeden Trgpen met nieuwe patronen geperst Kwasten Garnituren Neteldoek Tulles Kanten Veeren enz Alle goederen kunnen in elkander big ven en worden onschadelgk voor de gezondheid bewerkt Ooederan kunnen in 4 dagen afgeleverd worden AGENT voor Gouda en Omstreken A VAN OS Az Kleiweg A No 78 ADVERTENTIEN in alle Binntn en BuUetUandaeht Couranten worden dadelgk opgezonden door het Advertentie Bnraan van A BBINKMAN tm ZOON te Qouda LOTEIN in de VERLOTING BIJ GELEGENHEID DER TTrije E a ard enm surlsrt ZUN TE BEKOMEN BIJ BHI KM A Lanffe Tiendewe r PRIJS 1 11 LOTEN voor 10 Het groote aantal zenuwkwalen van zenu hoofdpijn af tot de voorafgaande kentookonen van apoploiie horseuboroerte te trolaeeren uog teed alle middelen door de medische wetenschap aangewend Kerst aan den nieuwen tijd komt de eer toe dat zij door het gebruik maken van den ceovoudigsteu weg namelijk langs de huid eene phy iologiMhe ontilekking gedaan heeft die na honderde proefnemingen thans over de geheole wereld verbreid is en terwijl m in wetenschappelijke kringen de hoogste belangstelling wekt tevens eeno weldaad blijkt ie zijn voor do aan zenuwkwalen lijdende mensohheid Deze geneeswijze is uitgorondon door den gewezen Officier van zondheid Roman Woiasmann te Vilahofen on beru t op de ondervinding opgedaan in eene 50 iarigo praktijk Door wassclüag van bet hoofd eenmaal per dag worden daartoe gesotükte stoffen door de bnid onmiddellijk aan het zenuwgestel medegedeeld Met deze geueeawijze werden werkol k sobltterende reaullaten verkregen en zjj maakte zooveel opgang dat an een door den ui vinder geschreven werkje OVER ZENÜWLIJDEN en BEROERTE hare voorkoming en genezing binnon korten tüd reeds de 26e druk verschenen is Dit boekje beval niet alleen voor het groote puhlie verstaanbare verklaringen omtrent hot wezen der nieuwore therapie en de daarmede zelft in wanhopig nevallen verkregen uitwerking maar ook vindt men daarin wetenschappelijke verhandelingen uit d mediSOhe bladen die aan deze geneeswijze gewijd zgn zoomede afschrift van UI van getuigschriften Xui booKgepiaatste geneeskundigen onder welke F Meniere med dr professor aan de Solvkllniek te Parijs rue Rougemont 10 8tein reber mod dr praktiseerend seneasheer aan het krankzinnlgea gestioht te Charenton SinitStsrath Dr Cohn te Stettn Grossmnan med dr arroud arts te Jöhlingen Dr P Forestler geneesbeerdireoteur van bet hospitaal te Agen Qeheimrath Dr Schering kasteel Qutenfels Bad Ems Darses med dr geneesheer directeur der galvano therapeutlsobe inriohtlne voor zenuwlijders te Parijs me St Honoré 334 Consul von Aschenbaoh med dr te Corfu Dr Busiaci arrend arts te Zirknitz Ober stabsarzt Jechl med dr te Weenen Dr C Bongavel te La Farrière Eure lid van den Conseil Central d hyglene et de Santé in Frankrijk en vele onderen Aan allen wier zenuwgestel meer of minder aangedaan is of aan zoogenaamde zenuwacbtigheid Uiden waarvan de kenteekenon zijn obronisohe hoofdpijn migraine schele hoofdpijn bloedaandrang groote prikkelbaarheid gejaagdheid slapeloosheid lichamelijke onrust en onbehagelijke toestand verder allo zieken die door beroerte getroffen werden en nog lijden aar de jevolgen daarvan zooal verlammingen Onvermogen tot spreken zware tongval moeielijk slikken stijfheid der gewrichten met voortdurende pijn plaaUellike zwakte verzwakking van geheugen enz en lij die reeds onder geneeskundige behandeling geweest zijn maar door do b kendo middelen als onthouding en koudwaterkuur wrijven eleotrisoeren stoomlooi of zeebnde i geou genezing o leniging hunner kwaal gevonden hebben en ten slotte zjj die vreeS gevoelen VOOr beroerte en daartoe reden hebbon wegons verscbijnselon als zlCh aanhoudend angStlg voelen verdooving in het hoofd hoofdpijn met duizeligheid flikkeringen en donker worden voor de oogen drukkende pijn onder het voorhoofd suizinK in de ooren het voelen van kriebeling in en het slapen van handen en voeten aan al deze drie eategonen van zenuwlijdors als ook aan jonge mel tie8 lijdende aan bleekzuoht en kraohteloosbeid ook ann gezonde zelfi aan jonge oerSOUen die veel met het hoofd werken en geestelijke reactie willen voorkomen woidt dringend aangeraden zioh het boven vermelde werkje aan tu schaffen hetwelk op aanvrage kORteiOOS on franco verzonden wordt door WI iSSMAl i LEMAIBK k Co Apotheker te Parys rue de rEohiquier 30 Alleen gerechtigd tot verbreiding der geneoswijjo van IIOMAN Oud Officier van gezondheid eero lid der Itnliaansoho Sanitoits ordo van het Witte Kruis en verder te Amsterdam door H CLEBASI k Co Hoiligeweg 42 Rotterdam F E van 8iiNTEN KOLFF Apotheker Korte Hoofdstaeg 1 Utrecht lOBBÏ J OKTO Oudograoht bü do Gaardbrug P 160 Op de jongste hygieniBch modioinale Tentoonstelling te Oent is de Weissman acbe geneeswijze door do medische jurj met de Zijveren Medaille bekoond Nederlandscbe 8tóomboot Illaatschappij kapt J SMIDT en ri B kapt J SAUER Dinsdag en Zaterdag en zich bg de Cargadoors der Maatnshappg te Botlerdam de markt van Boter en Kaas Oe Stoomschepen BOLLA Np BATAVl vertrekken eiken Voor vracht of passage vervoegel Brèwersquar Boompje 72 De Stoomschepen lossen te te Londen De Zwitsersehe Pillen van den Apothckeij Rich Brandt sedert 10 Jaren door Professoreji practlseerende Geneestaeeren en door het Publiek toegepast en annbevoleji als goedkoop aangenaam leker werkend en onschadelijk GeneeS en Huismiddel Beproefd door pnl Dr B Vlpchow Bwiun pnl W v French s m V Gletl Month inllll SwwMnI war Beclam L p ig ti JB milH 9 Wltt Zdekauer ai SoederaUdt Lambl Forster V Nussbaum MUncawi Hertz Amn re Onderbulks organen bij Storingen in de kwalen dep lever last van gang voortdurende V Korczynskl urokau Brandt Kt Mnburo tragen itoelden daaralt aambeljen stopping heden zeoats taOOfdpUu vep kortademigheid gebrek aan Die Zwitaereche Pillen Ivan den Apotheker Bichard Brandt weroeu om hare voortkomende ongestelddulzellgheld benauwdheid eetlust enz Die Zwitsersehe sachtó werking door vrouwen gaarne ingenomen en sijn te verkieaen boven de scherp werkende Zouten Bitterwater Droppels Mengsels enz V Om h t koopende publiek tegen bedrog te beschermen wordt men er nog in het bijzonder opmerkzaam op gemaakt dat er Zwitsersehe PiUen tn den handel sija gebracht die op bedriegelijke wijze er bijna evenaoo nitsien en verpakt zijn als de echte Daarom moet men bij den aankoop sieh overtnigen dat het etiket bovenstaande afbeelding ccn wit kruis in eea rood veld en de handteekening Bchd Brandt draagt Uen moet daartoe de om de doos gerolde gebnüksaanwijsing er afbemen Ook wordt men er in t bijzender op geweien dat de Zwitaersehe FUlen vsa dea Apotheker Bieb Braidt Hebt de Apotheken TwÜygbau tyn Apotheker aUeen ia dooien TO Oents geaa kleinere d ea verkocht wordêb itonkolef te Rotterdam jn dooien Gouda Snelpersdruk van A BaiNKHANfc 2kxm W Höotddepot F 1 Vansant BINNENLAND GOUDA 26 Juli 1893 Donderdag 27 Juli dea avonda ten 8 ure zal in het boTenioknal van den heer A Dam eene Gomitévergadering plaats hebben Bg kon beal zjjn benoemd bjj het wapen der infanterie tot 2e luit b het 4e reg de cadetH G B Noothoven van Goor H K Hardenberg en P J G Steenberghe en h het 6e reg B J G van der Meer By het wapen der cnvalerie 2e reg jbr P A C M van Haeiten Tot tweede luitenant bg het wapen der ia fanterie van het leger in Ned Indie zgn o albenoemd de cadets N W van Gelder en B C M eli I Gisteren zyn op den Bleekersingel 2 kinderen van den stalhoudsr Gravestegn te water geraakten gelukkig oumiddelijk gered By de politie is aangifte gedaan door de Wed Kraayenbrink in de Korte Akkeren dat 10 konynen zgn ontvreemd eu door vronw Charet eveneens in de Korte Akkeren dat bü haar 2 kongnen zijn vermist beide in den nacht van Maandag op Dinsdag Men vermoedt at zjj te Rotterdam zgn verkocht Du politi dMtuUPderuMik Door de Arr Rechtbank te Rotterdam zgn gisteren o a veroordeeld A H V oud 20 jaar melkboer te Goudn bekl van mishandeling tot 3 boete C de J oad 49 jaar koopman te Krimpen a d Lek wegens openbare dronkenschap 2 e herh vonnis kantongerecht bevestigd Tot hoofd der openbare school A te Bodegraven is benoemd de heer J van der Sdienkte Scheveningen De minister van biunenlandsche zaken heeft de aandacht van de Gedeputeerde Staten gevestigd op het in de Nederlandsche Staatscourant van 15 Juli 1893 opgenomen advies aan de landbouwers van de vergadering die de inspecteur van het middelbaar onderwgs belaflt met het toezicht op de landbouwscholen te Utrecht heeft gehouden met de rgkslandbouwieeraren en waarnemende rgkslandbouwleerareu welk advies betreft de middelen die aangewend kunnen worden om te voorzien in de b oefte aan veevoeder met verzoek dit advies ter kennis te brengen van de landbonwende bevolking in Znid HoUand Hieraan voldoende hebben Gedeputeerde FEVILLETOX O E t TT IZ Naar Jut RoogduUnk XXII 84 Den paar minuten stonden de beide heeren in het doaker stil ea luisterden aandachtig Kant ga wat verstaan fluisterde de een irAtwolant niets luitenant men hoort slechts brok stukken en daaruit kan ik onmoKflijk een lied opmaken of het io z n geheet opschrijTen nWel drommels eu geeft gy u voor componist uit f G weet toch wel welke klanken bjj elkander booreo en hoe zy op elkander moeteD volgen I Als g dos het begin dat seer duidelijk verstaan k o worden zoo iets als Laialalala was het als g dat hebt dan kunt gü er toch den verderea rommel wel nQ neen luitenant dat is nog soo heel eenvoudig niet voerde de ander hier aaraelend en schuchter tegen io een hoogopgesohoten jongeling met te korte broek en te luge horen g De kunst van oomponeeren il zoo oatsettead ingewikkeld ca moeielijk dat men Houd je mond luister da kar ratelt weer Ter der t Wel pompernikkel t Daar komt na jnist eenslee oangerinkeld Men hoort aa niets meer oooh gezang aooh begahddinff Wat dronmsU meDsofa wat iwaai j tooh met Staten dezer provincie tevens de burgemeester in dit gewest uitgeooodigd den inhoud daarvau spoedig ter kennis te brengen van de lundbouweude bevolking in hunne gemeente J l Dinsdagavond hield Davenport Sequah in de bovenzaal van De Eensgezindheid c te Delft voor een talrgk publiek zgne eerstu aéance Een oude man werd behandeld en genezen hg kreeg bovendien 10 en eene doos geneesmiddelen Davenport vertelde ook dat hg met de Bequah maatschappg alleen een geldquaestie had wat daarvan in de couranten had tgestaan was onjuist Maar wat do zuivere waarhei is dat zal Davenport eersl later in de week meedeelen De Heer B L Tgdens te Nieuw Beerta lid van de Tweede Kamer is vrg ernstig ongesteld en moet bgna den gebeelen dag het bed houden Bgna alle gewrichten zijn erg gezwollen Benige jaren geleden werd het AmelanderBadhuis verkocht en onder den naam Rokkaoje s Hope weder opgebouwd aan het strand te Rokkanje op het eiland Voorne Wegeil het gering getal badgasten aldaar is het badhuis echter dezer dagen opnieuw voor afbraak verkocht moeten worden 0e Icpoper isjsoociieueiM nab Bellevoab sluis twee woonhuizen daarvan te laten bouwen Het landgoed Larenstein teVelpbij Arnhem werd verleden jaar voor het aartsbisdom utrecht aangekocht ten einde aldaar een gesticht te vestigen ouder de leiding van de zusters van den Goeden Herder te Zr eterwonde Deze zusters begveren zich om door goede voorbeelden eu moedeflgke zorgen R C meisjes of vrouwen die tot een ongeregeld leven zgn vervallen of wier zedelgkheid gevaar loopt tot een geregeld werkzaam godsdienstig gedrag terng te brengen of voor verdere afdwaling te behoeden ten einde haar na korter of langer vrgwillig verblgf in het gesticht al nuttige leden in de maatschappij terug ttvoeren Dit landgoed is nu echter reeds gebleken te klein te zgn en men zal thans zoo spoedig mogelijk overgaan tot het bouwen van een nieuw gesticht met daarbgbehoorende kapel Het bericht aan De Telegraaf ontleend als zou hg de meerderheid der liberale Kamerleden het plan bestaan met behulp van de katholieken het wetsontwerp op het kiesrecht te doen vallen door middel van een voor de je lange armen I Je zult mfj nog oen paar ribben stukslaan ffHet ia zoo versohrikkol k koud mijnhoer von Horenklingen 1 verontschuldigde zich de jeugdige Wagner in spe kla pertandend Ah zoo all right waait de wind uit dien hoek Nu drapeer dan maar zoolang mijn zakdoek om je bals t is een heele nieuwe nog niet eens betaald I totdat we krachtiger te werk kunnen gaan I Om acht uur drinken do datt e8 thee dan moeten we hier den muur over en de veranda op 1 Maar luitenant kUmmanH en onwillekeurig streek de leerling der muKiekscbool verschrikt ineenkrimpend over zijn broek heen evenals een kleiu meisje troostend haar lievelingshondje streelt wanneer een stoute jongen iets kwaads tegun het dier e in t zin heeft Wees maar niet bang oude vriend Er zal geen stukje aan je kapot gaan Deze muur bier met de verschillende vooruitstekende steenen kunnen we zeer gemakkelijk en met alle gratie als aanloopje nemen Daarna doen we als de leeuwerik die langs zijn eigen liederen do luoht in klimt Dus vooruit Bn HovenkUngen klapte met de grootste kalmte tweemaal in de handen ffPst I klonk hot aan de andure zyde van den muur yCbristiaan Tot uw dienst luitenant fris alles in orde f Zeker I Het ia hoog tijd de dames zjjn eooevea naar de eetzaal gegaan Van den kant van luitenant von Uovonklingen ging ds opstijging tMt haastig van de lyde des regeering onaannemelijk amendement wordt Tan betrouwbare zgde op de meest besliste wgze tegengesproken Integendeel zoo beticht men ons bestaat bg de meerderheid r liberale Kamerleden waaronder ook voor wfe bet wetsontwerp gelgk het daar ligt gewichtige bezwaren oplevert het ernstig streven öm het iu gemeen overleg met de tegenwoordige regeering tot wet te verheffen Behalve de regeling van het kiesrecht zgu t de Tweede Kamer tot dusver slechts een al wetsontwerpen voor dadelgke behande1 Rg gereed waaronder die betreffende bepa ngeu op de fabrieks m handelsmerken en 3 onteigening voor de uormaliseering van de ieuwe Maas boven Rotterdam Daarentegen kunnen 7 wetsontwerpen in staat van wgzen worden gebracht o a de Radere bepaUngou omtrent den suikeraccgns waaromtrent bet antwoord der regeering ia De justitie doet onderzoek naar de oorzaak v n den dood van den Amaterdamschen hoofdagent van politie Delleman en heeft bealag gelegd op het Igk dat Zaterdag voorover in de Lindengracht gevonden is Naar het schgnt ifl sinds de dagen van bet palingoproer reed 4 meermalen een aanslag op deze politiedienoar b Toefd Naar men aan het cDbl meldt neemt de badpUats OostVoorne hoe langer zoo meer in bloei toe Tal van badgasten zgn aldaar dezen zomer gearriveerd De heer Michiela van Verdugnen was gisteren in de vergadering van de Tweede Kamer tegenwoordig hoewel ais gevolg van de beenbreuk zich voortbewegende met twee steunatokken Zgne medeleden wenschten hem vau alle zgden gelnk met zgn herstel Nabg het strand onder de gemeente Rokkanje is een wrak gevonden waaruit door een ervaren duiker eenige kogels en eene met wgn gevulde flesch van hoornachtige atof zgn gehaald Naar men ons meldt zal omtrent dit wrak dat volgens sommigen van een Spaanscb oorlogschip eu volgens anderen afkomstig moet zgn van een koopvaarder door den beer Jan Leis te Kinderdgk met behulp van den stoömschelpenzuiger Nautilus een onderzoek worden gedaan Een eigenaardig vonnis is dezer dagen ge muzikalen jongeliugs oohtor hoogst voorziehtig te werk Aan den anderen kant van den muur in den tuin stond een bediende die oen houten stoel tegen den muur aanzette Adalbert weerde dien met minachtend gebaar af Weg met dat ding wy springen De musious zat met hong opgetrokken boenen op den muur eu klomdo zioh angstvallig vast i Maar luitenant klonk het byna klagend als mot eeu zacht verwyt van agn lippen Ah zoo Christiaan hier met je stoel daar voor dien mynboer boven I Help hom een handje en breng het heersobap naar beneden I Een zaobt geschuur en gosohuifel Nou heb jis het anker geworpen V ffHier ben ik mijnheer von Hovenkliagen gelukkig weer op vasten bodem I Van gansoher harte gefelieiteerd en nu een beetje heel vlug t Hier een laddert Oïj hebt er toch een bij de hand Christiaan Tot nw dienst tuiteaant I Ik heb alle maatregelen genomen en ook de balcondeur staat slechts e BD aan zoodnt men dio onder gedruiscb kan Flink zoo en Kovenklingon sloeg met kracht den bediende van Nenndorsoheidt op den schouder dien hy voor dit oaniavalsgrapje bad omgekocht Nu flink naar boven en mokkel jezelf de moziek kamer binnen en w rk hier dezen hoer een beetje in de hand opdat hij do bewuste noten snol lal kannen overschrijven b pen P Zeer goed mijuhetf Nu vooruit dan De Hvreiknecht verdween Hovenkiingen zotte den ladder tegen de venuub aan en beproefde met vaste veld door het Gerechtshof vaa Crewe Engeland Een zeer arm man vau 75 jaren een bedeelde was gedagvaard door iemand wieu hg 3 pd St 10ah 42 schuldig was enïeroor deelde hem tot het betalen van die som en wel bg jaarigksche afdoeningen von 1 penny 5 cent Een roover Italo Bartozzi die onlangs te Milaan wegens het vermoorden van drie vrouwen tot 30 jaren gevangenisstraf werd veroordeeld nam zgn vonnis nog al luchtig op Hg riep toen hg weggebracht werd het publiek toe tot weerziens in 1923 Naar de schermzaal aan den MorsohsÏDgjsl te Leiden tgdelgk ingericht lot logies voor infanteristen werd Zondag onder begeleiding van twee korporaals een in lichten staat van dronkenschap verheerenden infanterist gebracht Nabg de brng stupt de beschonken 8 a t mis raakte te water en verdronk uiett nstaande een der korporaals hem nognasproug evenals een infanterist Kort daarna werd hg met eene dreg opgehaald en toen bleek in het militair hospitaal dat hg opgehouden bad te leven Men wil het ongeluk wgton aan onvoldoend licht aan dat gebouw Staten Oeneraal Twebde Kahsk Zitting van Dinsdag 25 Juli In deee zitting is het nieuwbenoemde lid voor Beverwgk de heer Borret lieëedigd eu heeft deze zitting genomen De algemeene beraadslagingen over de kieswet zijn geopend door de heer Travagiino die zich als bepaald tegenstander deed kennen een van zin met de requesten uit de residentie en dus tegen Tak in hot belang van Nederland en Oranje Ook de heer Bool eu Van Karuebeek spraken tegen de wet minder principieel maar toch beslist t en de voorgestelde formule wier grondwettigheid betwist werd De heer Smeenge was op de meermalen ontwikkelde gronden vóór het ontwerp terwgl de heer Michiels van Verduinen te vergeeft een nationaal karakter zocht in het nieuwe systeem Zulk een voorpostengevecht geeft nog niet veel licht Eerst langzamerhand zal er teekening komen in de politieke verhoudingen Alle miniaters toonden hun belangstelling door bg den aanvang eenigen tgd tegenwoordig te zgn De menigvuldige vervalscbingeu van postwissels die tegenwoordig aan de orde van den hand of bij wel ituvig genoeg was aZoo Apoilo werk u nu langs deeo vyftieo sporten omhoog ik zat hot ding wel vosf btyven houden t Lang dralen bielp niels zeer angstig maar tooh met grooto behendigheid klom de slanke musicus als een moderne Romeo in kommervolle omstaadigbeden naar de balustrade van b t balcon op on Hovenklingen keek de donkore gestalte met EÏjn haastige on linksobe boweging na lerw jl h i in zichzelf lachte en goedkeurend opmerkte Uat hebt ge kranig gedaan Apollo ge kunt je des zondag wel voor kikvorsch verhuren Christiaan stond reods met gohbirnxinnige gebaren in de open deur te Machten ff Hier op de vleugelpiano is de muziek Loop op de teenen er ligt geen tapijt 1 beet hij den muuekloeriiog en medelid van het theatororkeat in het oor dat door lange lokken omgolfd was Met hevige hartkloppingen sloop de jonge man de kamer binnen vatte met bevende hand de muziokbladen aan en sag ze haastig door juist gesebreven liederen met bovenop Wyl gg m i verlaten hebt gedicht vao Hopfen geoomponeerd door F W v Bp Juist het klopt Fides von Speyern Het potlood vloog en danste met zenuwachtige haast ver het muziekpapier hoon dat de naohtelgke indringer gereed had gehoudon fimnen eeolge oogenblikken stond de melodie in zwarte punten haten eu boobten kant en klaar opgesohrevon terwijl do musicus een zuoht van verlichting slaakte en op de snelste wijze weer maakte dat hij de deur uitkwam J 0rA ttmifi