Goudsche Courant, donderdag 27 juli 1893

1 05 1 181 19 8 88 1 88 I ROTTBKnAM 9 51 lO JV 10 32 10 3 0 48 10 68 4 08 tl 4 A O 9 IW u 5 62 7 20 7 439 28 9 4610 1911 3 12 15 1 42 2 15 2 45 3 13 4 15 4 42 6 2i 1 48 4 48 6 82 2 09 5 09 7 31 2 03 18 45 2 S0 2 45 3 16 4 13 4 43 5 80 6 61 7 42 Zav U 7 48 8 68 Toorb 8 03 9 13 11 22 1 31 6 20 6 32 lu ii i Hags 8 089 18 9 34 10 07 11 8712 41 12 51 1 39 1 67 3 56 4 15 5 25 55 8 37 7 43 8 65 10 10 11 16 11 40 12 i AUwn op Zon D PmUiggn 15 Ittiit tot 15 W inlMr ÜTRBC HT C O U D A 9 64 11 34 13 03 U ftO i SB 8 8 52 4 43 S OS fl SÖ a7 48 8 09 I lO OS U 80 8 Ï0 4 417 B Ol B 18 10 13 f tS 34 H H 4 16 6 3t 10 23 iiAi H 1 H 4 24 n tl 40 7 20 8 82 9 84 lO SÖ 12 OS 12 55 1 22 3 87 3 40 4 37 5 80 3 18 7 08 8 20 8 41 A M STK K 0 M OOU DA 7 5ri 40 U Kl 11 27 2 30 4 10 4 5 8 10 9 KS i 5 U 42 9 45 4 2 4 40 g ftO 10 44 IS 16 IS 55 3 40 6 20 K E3 AUm 1 KlMM Stopt WoMidii u r i dag zgu hebben den directeur geDeraal der poflterïjen zijn toevlucht doen nemen toi een maatregel die naar alle waaracbijniykheid fraude onmt el k maakt zoo lezen wjj in de Telegraaf Een eenigazins laitig gevolg yfu de represBieve bepalingen die heden in working traden is dat op de bükantoron te Amsterdam Rot terdam eu s Gravenhage geen winseU worden uitbetaald tot een hooger bedrag dan 2Ü Voor bykantoren in andere plaatsen is dit maximum nog lager geateld namelgk op 10 Bchynen in een met smaak en oordeel ingekort costuum nu mogen wy verwachten dat de epidemie spoedig zal uitbreken Een vrouw kan het niet rustig aanzien dat een andere vroow meer attentie trekt en er aardiger uit iet dan zy ïSeventien jaren geleden werd een schilderij van Qaiasborough een portret der fl hoone Hertogin Georgiana van Devonshire gestolen zonder dat het ooit gelukte den dief te vinden Het stuk toen pas algemeen erkend als een ec te Guineborough was kort te voreu door da kunstkoopera Agnew te Londen op een veiling gekoekt voor £ 10 100 121 200 en bet maakte furure lederoen kwam bet bg die kunstkoopers zien totdat het op eens ver dweaen was Thans is echter volgens de Pal Mal Gazettec de dief ontdekt en wel in de gevangenis te Leaven De beruchte internationale roover Wirtb die de pleger van de groote diefttalien m allerlei landen is o a een sp rwf dietxtal in Frankr k van millioenen frailps en den diefstal van het UnttiogardeuposÉwntoor en die nu te Leuven een vonniii van zeven jaren wegens diefstal ondergaat heeft bekend indertyd de beroemde schilderij gestolen te hebben Hü beeft er echter niets van gehad want uit vrees voor ontdekking kon hü het niet verkoopen en hy heeft het altijd moeten verstoppen Nu moet hfl de kroon op ziJn bekentenis zetten door te zeggen waar het knastwerk t vinden ia Omtrent het voorgevallene met het stoomichip Uayah Kongai Atjeb geeft do llitart Ct de volgende inlichtingen Qenrwnid stoomschip is een naterschip van de Hock Canton waarop jaren geleden Toekoe 0 mnr z jn verraderlijken overval deed hetgeen aAn kapitein Hanat n het leven ktstte on aan diens vrouw on don anderen schepelingen oene langdurige gevangenschap waaruit z slechts na betaling van euue groote aom gelds door de NederlaudschIndiaölie regeoring verlost worden Beide atoomers varen onder Nederlandsche vlag beho en tot eene schatryke Chint esohe firma te penang on daar de meeste voor Atjeh en voor onze blokkatleschepen bestemde koopwaren en vooral de voor onze troepenmacht benoodigde vivres enz hun weg over Peuang vinden hebbon die twee stoomers alt d overvloed van lading Op hun terugreis van Atjeh naar Penaug gaan 7 g gewoonlyk de Atjeh kuat langs van Oleh Leh tot Edi om vooral peper in te nemen en oen aantal Atjehers als passagiers Dit aantal bedraagt soms 100 tot 150 man dus ingeval van opstand oene overstelpende overmacht tegen eene kleine bemanning van hoogstens vier Europeanen en ongeveer 15 of 20 inlanders Toeh geloof ik niet dat de Frausche dames veel navolging zullen vinden op het gebied van races en recordritten Wy eiland bewoners Engelschen zyn daartoe niet opgevoed mnar ti eiykertyd valt niet te ontkennen dat door sommige Engelsche schryvers over dit onderwerp toespelingen zyn neergeschreven die noch van gezond verstand noch van goeden smaak getuigen In zulke zaken valt geen vergelijkiii f te maken tusschen Engelschen en Franschei die alles van zoozeer veraohillend standpnix Iteschouwen In Engeland zou men nauwelyks naar racende dames kyken al zouden sommigen doodleuk er een oogje aan wagen In Frankrijk ishet geheel anders Het is weer hetzelfde vi rBchil van temperament dat den Zondag m Frankryk tot den prettigsten dag der week maakt tertvyl hij in Engeland als een loodunlast op ons neerhangt en als wy de kippenniet voeren wieden wy onzen tuin of gaannaar de kerk met 3 of 4 dikke gebedenboekenals blyk van achtbaarheid Nette vrouwen zullen in Engeland nooit aan races doen er i echter geen reden waarom zy het in Frankrykniet zouden doen Ned Sport Een uitspraak van Salomo In een plaatsjein Bilozië viel onlaqgE het volgende voor ïude school werd een nog niet geheel afgebreidekous gevonden waarop twee meisjes oigeodomtirechten lieten golden Do ouderwyzer wistgeen rand daar de kons maar aan éen meisjokon toebehooreu Uy riep de onderwyzeri ain de handwerken te hulp ea verzocht dezede rechtmatige eigenares der kous aan te wyzen Maar ook de onderwyzeres sla e erniet in deze te vinden Korte wetten makend nam zy een bn inaald un zeide tot de verbaasdemeisjes Daar ik uiet weet wien van ubeiden de kous toebehoort zal ik haar aittrekken en verdeel de wol eu de naaldenonder u beiden Vindt gy dat goed Ouleerlingen koken een oogenblik verwonderd toenbegon het eene meisje bitter tu schreien terwyl het andere mtt zegevierend gezichtkeek wat de onderwyzeres deed De ouderwyzer die er bij stond wist uu gonoyg gafdo kous aan het schreiende meisje en atriitedo leugenaarster Het volgende adres is verzonden aan de Leden van do Tweede Kamer der 3ta n Generaal Ë J O Heitly de scbryvor van de wekelyksche kroniek in Wheeling ttbe Scorcher s note hook scbrytt onder den indruk van een bezoek aan de Seine stad Oht my Mrs Grnndyiaod sisters oou ins and aunts waarom komt go ntet naar Parys om oven een kykje te nemen van de dameswielrijdstera die in den omrtek van Parys gezien worden Hare costumes zyn zoo fraai en tegelykertyd zoo absoluut geschikt voor het doel dat do meest preutsche onder do preutBchen op sl bekeerd zou worden speciaal als zy zich in een bevalligen lichaamsbouw mag verhengen Jaren geleden heb ik de meisjes Igezegd dat het biertoe zou komen eu de Parysche dames zyn de eersten geweest om myn wenk te volgen Maar nu een dame den moed h0i ft gehad op den Uipley Road te ver De ondergeteekenden uitmakende het Bestuur der Vrye Vro n wou vereen igi a g te Amsterdbm of ericht met het doel do belangen der vrouw in Nederland voor te staan eu uitganbide van hot standpunt gelykheid voor de Wet van uUe meerderjarige ingezetenen in deze opkomende voor genoemde vereeniging voljjens besluit genomen op de vergadering vau 19 Juli Kt gezien hebbende hec door U op hotten te behandelen ministerieele wetsontwerp in zake kiesrecht en daaruit vernomen hebbende dat U Myne Heeren vooi esteld wordt tot wet te bekrachtigen het kiesrecht van alle meerderjarige burgers die niet behooren tot de cathegorie bedeelden van burgerrecht verstokenen of militairen beneden den rang van officier nemon de vryheid U Myne Heeren te vyyzen op een in dit wetsontwerp voorkomende leemte de algeheele nitsluiting der vrouw eene leemte die volgens haar dient te worden opgeheven en dat wel om de navolgende redenen Dat haar dit niet alloen onbillyk maarook zeer ton nadeele der algemeene belangentoeschynt Dat toch door aanneming van dit wetsontwerp vele onbekwame allen vooruitgangtegenhoudende 7£lfs wegens dronkenschap veroordeelde mannen mede hun aandeel in deregeling vSn s lands zaken zullen verkrygen Zuincrdlvnst n n II n r o Ulreclc 8t iorwvgvui blniliiig met UOUDA 10 66 11 08 11 09 11 10 11 85 7 85 7 88 7 S9 7 48 7 55 8 4 8 49 8 5S 9 05 Qondl 8 30 Miiiiniracht Nieuverkerli CajwUe Bottaidiim 7 7 47 BottenUm 6 C 11b S IO NiMwerkerk 8 19 Moorareobt 6 S6 Goud 5 38 8 08 8 13 l 89 8 35 10 03 lO n 8 07 7 46 8 18 n B N II A A 0 O O UI A 10 11 Oouil 7 30 8 40 9 04 9 4710 49 13 11 12 21 1 01 1 27 3 89 3 46 M5 6 26 6 69 7 13 8 86 9 H8 10 18 11 11 11 11 01 1 13 457 8 11 9 50 11 10 1 82 6 0B 8 20 9 59 6 20 8 32 5 37 7 69 10 22 6 05 6 45 8 07 10 28 5 15 6 65 8 14 10 38 3 60 4 48 5 19 8 81 6 36 8 28 9 10 10 52 11 O O U I A A M TKI1DA I n O t D A 11 T li iJ C H ï Oogila 6 38 08 40 7 56 8 09o8 21 10 10 oU 11 48 8 83 3 18 4 18 4 47 5 23 8 01 7 46 8 38 10 0810 38 Oud 5 60 8 54 U 14 8 87 Woenlea 5 59 7 09 8 12 11 23 S 46 Hartutlaii 8 05 7 11 8 41 11 30 2 52 OtrMkl 8 18 7 H8 I9 8 41 0 10 51 U 60 1 80 3 8 81 10 08 11 i St 4 47 6 23 9 10 10 5S 18 18 l 8 40 6 46 t S6 it 11 10 IS Si 1 10 3 66 n l 8 60 1O08 Qooda 8 40 Ain lora n Wp 7 5 Amatardam 0 8 M Dat een corps ontwikkelde nyverevrouwenkiezers daar t enover geplaatst shchtsgunstig zou kunnen werken op den loop derzaken Dut met het oog op den heerschenden scherpen concurrentiegeest en het vermoedelykrtpoedig ter tafel komen van Kamers vanArbeidt en Arbeidswetten een dergelykoenzydig kiesrecht vooral moet uitloopen op hetnadeel van dat deel der vrouwen dat by arbeiden nyverlieid betrokken ia Redenen te over waarom zy vermeenen by Uw hoog college te moeten aankloppen met het verzoek ook vrouwen patentplichtigen vrouwen vallende onder eene met het patent gelykstaande belasting eq arbeidsters het kiesrecht te verleenen Xy richten dit verzoek tot Ü met volle kennis van artt 80 127 en 143 der Ned Grondwet doch het daarin voorkomend mannelyke in dien zin opvattende dat daarmede woidt aange luid een andere veel gebruikte expressie voor ons kloek en dat dus hier niet is bedoeld alleen mannenc bet kiesrecht tegeven maar allen kloeken ingezetenen waaronder voorzeker ook de door ons voorgestelde vrouwen gerekend kuuneu worden Zy worden in deze opvatting gesteund door de uitlegging steeds gegeven aan artikelen zooala art 885 B W Als onwaardig om erfgenaam te zyn worden beschouwd en als zoodanig van de erfenis nitgealoten 1 Hy die veroordeeld ia ter zake dat hy den overledene heeft omgebracht of getracht heeft om te brengen enz Of art 959 Hy die veroordeeld is omdat hy den erflater heeft omgebracht enz waarin het shyc steeds is uitgelegd in dien zin dat daarmede ook bedoeld werd 7y die enz Er doet een bericht de ronde dat Geel de man die indertyd oen pistoolschot loste op den Heer Stork w ena schuld in de gyxoling zou gezet zyn Dit ia onjuiat het geval betreft zyn broeder een kruidenier inde Jacob van Campenstraat die aan lemund 33 schuldig is Eenige byzouderhedeu omtrent de Amstordamsche Diergaarde mogen bier een plaatsje vinden en een wandeling door de tuinen die in Amsterdam hun W dergade niet vinden met bare prachtige bloemperken acbaduwryke lanen en oude boomen de nog levendige getuigen van de vroegere Plantage is alteen reeds een genot De verzameling levende dieren is een bezoek overwaard daar die op het oogenblik zeer ryk is zoowel aan de talryke exemplaren als aan verscheidenheid van soorten Wij behoeven alechts te wijzen op de verschillende zeldzame Apen uit West Afrika voor een groot deel geichenken van den heer J M Weaterouen van Meeteren do Roofdiergalery met de prachtige jonge Leeuwen de twee Ijsberen en andere soorten de schoone coUfctie an uithoemsche kleine Zoogdieren de Antilopen stallen met de zoo zeldzame lianghoef Aatilopen die geregeld hier voorttclen en wnarvau de eerste exemplaren door de hh Westerouen vau Meeteren en de la Fontaine Verwey aan het Genootschap ten geschenke werden aangeboden Voorts de verzameling vogels zoo ryk vertegenwoordigd de in geen enkele Diergaarde zoo uitgebreide collectie Reigers en Kraanvogels onder welke een paar Leikranen onlange door genoemden Heer De la Fontaine Verwey geschonken Verder de dezen zomer ui ebroeide jonge Faisanten gewone en zwarte zwanen C inadagan zon de verschillende raskippen vroeger nooit Vertegenwoordigd en vele exemplaren van inlandsche vogels strnndluopers kieviets enz Daarby de twee onlaugs aangekochte jonge Olifanten Tony en Ro8o prachtige dieren die echter nog niet geheel en al aan hun nieuwe omgeving gewend zyn terwyl ook de oppassers moeten leeren met hen om to gaan 1893 Aangevangen l Mei T T F D A M 7 10 6 66 6 03 6 10 6 17 n 86 4 60 4 67 6 04 6 11 6 S0 r o 1 D A 1 45 1 56 2 02 3 09 2 16 11 60 1 18 40 2 48 12 08 30 Voorli 6 58 10 25 Z üeiIwO lO 10 37 2o H8 10 I0 4A Oniid 6 30 7 50 8 13 9 58 10 18 10 57 Utrecht o6 33 7 50 9 HHrmelon HAS S 04 Woonlon 6 53 8 11 Oitduwatcr 7 07 S tlt Gouila AmaUTdum O S Amsterdam Wp 5 50 Oouds 7 30 3 10 D R V Daarom moet de grootste voorzichtigheid in acht worden genomen en het ongeluk I Zaterdag den oppasser overkomen is geheel te wyten aan onvoorziehtigheid en overmoed Des morgens gewaarschuwd niet voor de dieren te bukken of voor hen heen te loopen wilde hy eenige centen oprapen toen een der dieren hem den schouder kneusde Eindelyk niet te vergeten het Aqnarinm met zyn ryk bevolkte bomins van zee en zoetwatervuBchen Zeepaardjes zeldzame visschen nit Suriname jonge in de Inrichting geboren Snoeken Snoekbaarzen waarvan de wyze van voortplanting voor het eerst hier werd waargenomen Dat dit Aquarium een groote reputatie geniet in het buitenland en dit een groote voldoening voor het Genootschap mag genoemd wordon btykt we door de uitnoodiging van wege het Belgisohe Ministerie van Landbouw en openbare Werken aan den Directeur gericht om van advies te dienen in zake den bouw van een Aquarium en een inrichting voor Piscicultuur by gelegenheid der groote Tentoonstelling te Antwerpen in 1894 N v d D Byzonderheden die thans in de Amerikaauscfae bladen verschynen omtrent den brand die onlangs in een der gebouwen van de tentoonstelling te Chicago ia uitgebroken doen zien dat deze ramp een dar vreesclykste is geweest welken in langen t jd zyn voorgekomen Het gebouw waarin de brand ondstond werd gebruikt voor skating rink en voorts als pakhuis Het was geheel van bont allergevaarlykst ingericht met het oog op brand en voorzien vau een hontimi reo 200 voet hoog Een hoeveelheid van 40 vaten lynolie die aanwezig was in het gebouw heefï het vuur zeer herig gemaakt Eerst was er slechts een kleine vlam te bespeuren eu de brandweermannen waren reeds boven in de toren toeu plotseling bet vuur zich beneden zeer snel uitbreidde en den toren iu een oogwenk met een vlammenzee omringde Toen ving het afgryzetyke schouwspel aan waarby menigte onmachtig om hulp te bieden handenwringend en huilend als waanzinnig moest toezien Op eens zag men boven iu den toren den witten helm en de lange gestalte vad kapitein Pitz Patrick den commandant der brandweer die eenige bevelen acheen te geven Weldra zag men een touw naar beneden laten en een brandweerman liet 7ich snel neerdalen liy kwam met ernstige brandwonden en zeer gekneusd op het nabyzijnde dak terecht en werd daar bewustloos opgenomeoi Een tweede volgde maar toen die halverwoge Was knapte het touw af waaraan de vbimmen lekten en hy viel te pletter op het dak Nu durfde niemand gedurende eenigen tyd iets wt n maar plotseling zag men een der brandweermannen uit den toren springen De hoogte tot het dak was uiet minder dan 90 voet het lichaam buitelde om en om in de lucht smakte neer oii het dak en werd door den schok nog 4 voet opgeworpen Er ging een gekreun van afgrijzen op uic de menigte de man was verpletterd Toen werd meer en meer dit wanhopige voorbeeld door de brandweermannen gevolgd de eene na den andere sprong vata de geweldige hoogte en by na allen wareu terstond dood als zy werden opgenomen Kapitein Fitz Patrick dit ziende wendde nog eene poging aan om op een andere wyze uit den vreeselyken toren te komen Hy Het zich zakken langs het touw dat half afgebrand van den toren hing en bracht zich in een slingerende bewegiug Van het dak werd een lange ladder opgericht die echter nog 20 voet beneden het touw bleef Hy waagde bet echter zich naar de ladder te slingeren on greep werktiiyk het einde Toen was hy echter machteloos om zich verder te redden maar een vriend vau hem commandant Murschy evenzeer tot de brandwew behoorende klom naar boven en daalde met Fitz INitrick al Nog was de laatste brandweerman op den TUd van Grcenwicli 11 83 11 48 9 37 9 50 8 30 10 1 05 9 30 10 10 u 9 45 i 35 lO OS 10 30 1138 8 10 9 35 9 42 9 49 9 60 10 06 4 45 4 55 6 02 6 09 5 16 4 40 10 11 6 66 7 07 7 17 7 84 7 S1 7 37 i 60 10 07 10 54 9 05 u 3 1110 2 19 u 9 32 10 ïO n 86 7 85 9 56 7 40 10 20 SS M 7 04 7 10 toren toen deze begon te schudden en te kraken by aarzelde om den wanhopigen sprong te wagen en evenals zyn makkers den dood tegemoet te springen Toch besloot hy daartoe daar ook hy zich liever in eens liet verpletteren dan levend te worden verbrand Maar het was te laat op het oogenblik toen hy sprong stortte het gansche gehouw iu en hy kwum neer in de vreeselyke vuurzee die onder hem loeide Dit afgrijselyk schouwspel werd oor n 30 000 personen bygewoond die allen onmachtig waren om bystand te verleenen en de 40 brandweermannen voor hun oogen moesten zien sterven Ofschoon de volksdrank der Duitschers bier is wordt toch vooral in Noord Doitschland en ten plattelande de schnapst een soort foezel niet door hen versma id en ook hier te Berlyn zijn de Destinations die in den volksmond Distillen worden genoemd zeer tnlryk In t voorbygaan zij gezegd dat het mooie lokaaltje vau de Erven Lucas Bols in de Friedrichstrasse door het BerlynRche volk 4e CyliuderDi3tille wordt genoemd Een oylinderhoed is hier het teeken van voornaamInid de aKommerzienrath de Geheimrath zwemt om zoo te zeggen niet zonder zyn cylinder en omdat nu bij Bols nogal veel publiek komt officieren en welgestelde jongeloi die er s avonds na elven vooral hun zoet slokje kunnen nemen wordt om zyn voornaamheid het lokaaltje der beroemde Amuterdam ïche firma de aCyliuder DiBtiliea genoemd Intusscheu hebbon do Duitschers niet van ods de matigheid algezien Het drankmisbruik is vooral in Pruisen en in de andere noordelijke staten sterk en daarom beeft de rykskanseliwr reeds langen tyd geleden last gegeven een nauwkeurige drankgebruikstatistiek te maken en is een commissie bloemt om in verftchillende landen de wetten ter beteugeling van het drankmisbruik en hare werking te onderzoeken Die coinmiasie heeit indertyd ook ons land bezocht en er met onze drankwet kennis gemaakt Na het bekende Uothenburgsche stelsel onderzocht en er de voordeeUo van gezien I te hebbeo schyut zy aan onze drankwet de voorkeur te hebben geBchonken Ten minste thans bestaat by de ryksregeering het voornemen het Hollandsch systoem op de verbondingen in Duitschland toe te passen en de vergunningen tot don verkoop van sterken drank iu t klein te regelen naar het getal inwoners van een gemeente en hen tevens te binden aan de rerschillendo plaatselyke omstand heden Een medewerker van do Pali Mall Gazette hod onlauga een onderhoud met den hoer Preece hoofd ingenieur by de posteryen die zioh dagelyks bezighoudt met do practische toepassing der electriciteit Wat zoo iemand over de toekomst der olectriteit denkt boezemt wellicht enkelen belang in De heer Pre ce dan verklaarde zeer beslist dat het alcctrisch licht alle andere verlichting zou verdringen Voorloopig ia het nog te duur doch in den prys is reeds een groote verbetering merkbaar Wanneer electrisch licht slechts meer toepassing vindt zullen de kosten spoedig minder b rt n dan die van gaslicht In Newcastle en Bradford beweerde de heer Preece is nog slechts een klein prysverschil tusschen eleotrisch licht en gas een correspondent tier PaU Mali Gaz f te Bradford schreef dat de bewering ten opzichte van Bradford onjuist is hot electrisch licht is dnar tweemaal zoo dnur als gas Aan de Bmitlffleld markets Londen wordt electrisch licht geleverd tegen denzelfden prys ala gas daar vindt het een groot aantal verbruikers in kleine kringen n daar wordt het gedurende eenige ureu onafgebroken geleverd Deze beide voorwaarden zijn door twee ondernemers als grondslagen genomen voor eene onderneming om eleotrisch licht tegen denaelfden prys te leveren als gas en de heer Preece meende dat ze groote kans van slagen badden Blectriflch licht blykt veel beter voor de gezondheid te zyn dan gas In een gedeelte van het postkantoor waar het ingevoerd werd was ieder ambtenaar gemiddeld twee dag n langer gezond dan vromer op een personeel van 1500 personen dus 3000 dagen meer werk de bezuinigingen die men daardoor op het personeel maakte dekten juist de kosten vau het electrisch licht zoodat men het oigenlgk om niet had Het zal dan ook op het gaheele postkantoor ingevoerd worden Het electrisch lichte beweerde de heer Preece zal mettertyd voor de armen het licht worden Reeds vindt het een enorme toepassing te Londen Men moet echter geen tnchtkabels gebruiken maar ondergrondsche kabelSf want de luchtkabels geven aanleiding tot ougelnkken Voor het kantongerecht te Wageningen stond Maandag eene 65 jarige vroaw uit de buurtschap Wekerom onder Ëede terecht beklaagd van het onbevoegd uitoefenen der verioskunde by herhaling gepleegd zonder noodzakelyke redenen Het teit dat zy op 13 on U Maart 1 1 eene vrouw mode in die buurtschap woonachtig had bygestaan welke vrouw vermoedelyk teugovolge daarvan was overMen gaf aanleiding tot een onderzoek eu vervolging Uit de verklaringen vnn beklaagde en uit het getuigenverhoor bleek dat gedaagde alleen hare diensten bewees wanneer een vroedvrouw of dokter werkelyk op grooten afstand woon te zooals dot in die bnurt het geval ia Zy handelde geheet ter goeder trouw en bood hare diensten niet aan evenmiu eischte zy eenige belooning welke zy dan ook zelden kreeg hoewel zy het zeer goed kon gebruiken Do buurtbewoners namen haar deeU uit nood wanneer zy meenden dat geen tyd verloren kon gaan deela uit vertrouwen omdat zy zeer voorspoedig was iu hare verlossingen eu ook goede bakerdiensten bewees Getuigen verklaarden allen op ongeveer uur van eene vroedvrouw te Otterloo en L uur vnn den dokter te Bede te wonen roden waarom zy zich doorgans tot beklaagde om hulp wendden Slechts een enkele maal werd beklaagde vooraf gewaarschuwd dat hare hulp noodig zon zyn Het O M eiachte tegen haar eene geldbootc vnn f 25 siihs 6 dagen hechtenis De hoer H L V E Salomon gep oflic en oudcommandant v d Kruisberg by Doetinchera zendt ons eeii vlugschriftgotiteld Het Leger des Heil eu de Gevangenis Hy heeft het opgedragen aan H M de KoninginRogon tes en een exemplaar daarvan aongehoden aan H M de Koningin Regentes en aan HH Ministers en Leden van do late en 2do Kamer der StatenGeueraal In deze brochure toont sehr aan dat de Netlerl strafwetgeving geheel gegrondvest is op de stelling dat do straf die aan don misdadiger wordt opgelegd niet moet worden beecbouwd als een wraakoefening maar dienen moet tot verbetering van den veroordi elde Onderwyzers en Godadienstleeraren alsook het Genootschap tot zedolyke verbetering van gevangenen hebben reed veel goeds tot stand gebracht doch er kan oog meer worden gedattn tot redding van gevallenen en daarom vraagt schr voor do Officieren van het Hfilsleger ook toegang tot de gevangenen Waren alle Christeneu aarlyk Christen dan konden de gevangenissen worden gesloten nu dit niot hot geval is en het i Leger des Heilst zon gaarne de diepstgezonkenen op den rechten weg wil brengen moet dit pogen door ieder weldenkend mensch wordon gesteund Of die Vereeniging het zal kuuneu Overtuigt u zegt achr op de byeonkom ton of vraagt het heeren Burgemeesters en Commissarissen van politie hoeveel voor gemeente en politie lustige menschen dronkaads dieven vechtersbazen euz tot ordenteiijke lieden zijn geworden Sluik een wonderbare kracht ten goede ols hot Leger uitoefent is nog door geen ander ontwikkeld Te Nieuw Lekkeriand kwamen twee jongens op het land oonwospeuoeat voorby Een van de twee stak met een stok in het nest in een oogenblik werden zij door een grooten zwerm wespen aangevallen Een von de jongens wist tt ontkomen Op hot angstgeschroi van den ander schoten eenige mannen toe welko hom met veel moeite uit zynen neteligen toestand bevrydden Ily had aan het hoofd zooveel steken Inkomen dat zyn toestand bedenkelijk is Zaterdagavond verzamelde zich een menigte volks op ds Voorstraat te Noord wykBin non voorzien van blikken fluiten of bellen waarmede toen men voor de woning vun den heer Versfelt ryksontvanger was gekomen een oorverdoovend lawaai werd gemankt Kreten niet getuigende van syipphatie voor dien heer worden gehoord Nadat de optocht driemaal was herhaald en verder niets ongeregelds was voorgevallen keerde het dorp ougeveer te half elf totzyne gewone avondstilte terug Men is in do laatste dagen te Barendrecht druk bezig met het dorsèhen van koolzaad Zooals algemeen bekend ia geschiedt dit op den akker mental ondor vroolyk gezang Dan zyn landbouwer on arbeiders in prettige stemming De eerste tracteert volop op melk en bier matig ook op jenever vrouw en kinderen komen kyken de verhouding tusschen werkgever en werkman laat niete te wenschen over vooral des avonds niets De opbrengst valt dit jaar algemeen mee ook de qualiteit Is dit direct voordeelig het geefl ook hoop op de toekomst meestal vallen ook de andere gewassen dan niet tegen Men oogst van 25 tot 40 HL per HA De prys is beter dan verleden jaar er wordt p ra 9 50 besteed Zy hebbeu t graag Dochter Verbeeld u mama toen ik doareven in den tuin ging om een beetje Irissche lucht te krygen kwam Mn der heeren opiny aan omarmde me en gaf me een kus Moeder Kindlief vortel dat niet aan uwe vriendinnen want dan wordt de geheele tuin vertrapt 26 Jnli 1581 Filipa II plechtig afgezworen In het plakkaat hierover door de Staten uitgevaardigd staat dat het volk niet om den vorst maar do vorst om t volk goachapen was dot een vorst zyn onderdanen als slaven behandelende voor een dwingeland te houden WAS en vryoljjk verstootcn mocht worden vooral by wettig besluit van de Staten van het land en wanneer dezon geen ander middel overschoot om hunne vryhuid te bewaren Dat zulki inzonderheid stand moest grypon in de Ne erlanden waar de vorst gehouden was naar bezworen voorwaarden te regeeren of de hoerschnppy verbeurde Hierop noemde t plakkaat alle wandaden van Filips II dan te vorklareu dat hij unze vorst niet meer was Evenals in ons land is men in Frankrijk reeds geruimen t jd bozig pogingen nan te wenden om de spelling to vereenvoudigen lo overeenstemming met het advies der ledon Üróard en Emile Olivier heeft de Acaduiuie Fran9iiH ondanks den t enstaml van don berUtg van Anmale besh ten eenige veranderingen die binnen kort opoubaiir geniuakt zullen worden aan te nomen Voortaan zalmen voi8 in plaats van vüix blaRfènie in plaats van blaHphèiup 8chryvon Het Rchijnt dnt verder de x overal waar dat raogelyk is door oen s zal vervangen worden dus je pens ju vous in plaata van jo peux je veux BultHDlandsch Overzicht Maondiig avond is aim de mogendhoden officieel kennis gegeven van de voorgenomen blokkade der Siameesche fcuat on zyn do Pransche agenten in het hnitonlaud daarvan verwittigd Voor dl blokkade zal admiraal llumann te beschikken hebben over acht schepen en verscheidi n torpedo boo ten Aan de handelsschcpen voor Bangkok zal waarschijnlijk een uitstel worden toegestaan om zee te kiezen In het Engülache Lagerhuis doelde viceminister Grey modo eon mondelinge kennisgeving te hebben ontvangen dat de Fraiiache regeeriug van plan is de kust van Hiom to blokkeereu Wy stellen ons voor zeide de heer Grey op den bestaanden voet voort te gaan met do bescherming van do personen on eigendommen der Engelschen in Bangkok in het algemoon belang achten wü het niet wen achehjk heden een andere verklaring aS te leggön Do Franschen zyn weer in hun Tunis en Tonkingmouason Ze billen met ém slag een Fransch Iudiö verkrygon n op de handelswegen van Britsch Indië nïter China beslag leggen Mocht Engeland met de triplo alliantie willen samougaau dau kunnen Rusland eu Frankrijk bovendien te zamen hot machtige eiland te land in IndiÖ vau twee zijden aantasten Dit is kloarblykelyk hot plan Lord Hosebery zal namens de Britsche regeoring aan Frankrijk waarschijnlyk te kennen geven dat het veel te ver gaat in zijneischon En deze mededeeling kan zeer ernstige gevolgen hebbon by de stemming waarin het slecht ingelichte PoriJBche publiek op het oogopblik verkeert Een blik op de kaart bewijst dat de beer Develle zyn belofte om ede territoriale integriteit van Siam to eerbiedigen niet is nagekomen Na in zyn ultimatum grondgebied geëischt te hebben tot den IS deu graad vordert hy nu den geheelen linkeroever vau de Mekong tot don Sasten graad met inbegrip van al het land dat binnen den reusachtigen kronkel ligt welken de rivier boven La ig Probang neemt tot voorbij do Ohineesche grens Op den minister van buitenlondsche zaken in Engeland is daardoor een onbescbryfetyk zware verontwoordolijkhoid gelegd Weipig tyd is hom gelaten voor oen beslissing Wat BVonkryk noopt dit gevaarlyke spel te spelen is het groote mysterie van den dag Want dat het twist gezocht heeft en zoekt met Siam is zoo duidelyk als iets En de blokkade van Siams knat kan gelyk het natuurlp weet Siam slechts weinig deren moor is een hoogst ernstig nadeel voor Engeland s belangen Na eene beraadslaging van verscheiden weken heeft de Belgische Kamer artikel 53 der Grondwet aangenomen waarby bepaald wordt dat de Senaat zal bestaan uit leden gekozen door dezelfde kiezers die do leden voor de Kamer kiezen en bovendien nog uit 26 senatoren die door de provinciale raden gekozen worden Ongetwijfeld zoo wordt uit Brussel aan de Frankf Zeit geschreven is een ministerieele crisis binnen kort to verwachten De heer Beernoert beeft zoowel om redenen van gezondheid als om redenen van politiek het voste besluit te kennen gegeven onmiddellyk na het beëindigen dor grondwetsherziening te willen aftredeti Hy zou nu roods heengaan indiende koning het wilde toestaan Maar het is zeer wel te b rypen dat de koning thani niets van een aftreding wil hooren nu eenmaal het kabinet de verantwoorde lykbeid voor de herziening heeft aanvaard en noodzakelyk dus deze zaak tot een einde moet brengen Dathetaan het ministerie zal gelukken de herziening tot stand te brengen mi men aannemen mnar hoe en wanneer staat mot vast Indien de hoer Beernoort vry spel had zon hy niets liever willen dan zijn vijond Woeste den leider der uiterste rocbtorzydo de verantwonrdelykheid van deu toestand over te loten By do tweedracht iu ilo regeoringsparty komt dan nog de dreigende muntqnaeatie Indien tengevolge vnu do zitvorcrisis du Lntynsche muntanie werd ontbonden zou België in een zpor netelige positie komen Zonder oen zeer groote looning zoo de terugbetaling von alle iu België in omloop zijnde zilveren munten aan Frankryk Itoliö euz niet mogelyk zija Er znllen dan moeilijke tijden komen die de heer Beernaert gaarne uit den weg zon gaan om zyn krachten en zyn populariteit voor betere dagen te tieworon In de muntquaestie ix reeds oen maatregel genomen do regeering hoeft eeu wet vooi atold waarbjj het verkeer en de handel met koperen on nikkelen munten die geen wettigen koers in België hebben wordt verboden Deze maatregel is vooral gericht tegen de in den loatsten tyd in oanzionlyke hoevoelhedon ingevoerde Argontijnscho koperen munten Als er geen kink in do kabel komt zal Donderdagavond het debat over do home rule bill afloopen Gisteren is hot nionwe door de rogoering voorgestelde financieele artikel van het ontwerp bij tweede lezing mot 226 tegen li l stemmen aangenomen Donderdagavond volgt de stemming over de andere ortikelen van do vierde groep die ook allen op de financieele verhouding betrekking hebheo Over oonige weken krygt men de laatste phase vo i de discussie die echter niets anders is don eeu formaliteit Dan moet n 1 de eindlezing plants vinden van de bill en daarop kunnen dan de leden van het Lagerhuis met een korte vacantie naar huis gaan Voorden onvormoeiden Gladstone blijft er echter werk aan den winkel Hy zal toch al die audere hervormingen ia voorstellen hebl eu te belichamen waarop het land sinds laug wacht en die door hem zyn to ezegd We stippen alteen aan de ingrijpende quaoatie van de sluiting der kroegen en dio over de veraatwooidelykheid der patroons tegenover hun werklieden Terw jl dan in de herfstzitting het Lagerhnia over dozü nieuwe vooretellen van den grand old man beraadslaagt behandelt bet Hoogerhuii de Home rule wet Wordt deze verworpen dan moet de premier een beroep op de kiezers wien het wel duidelyk gebleken zal zyn dat het hom ernst is mot de toegezegde hervormingen Gladstone toont door zoo te handelen dat hy nog altijd de wecrgalooze strategist is van ouds bekend zegt de fndep en het blad heeft daariu getjjk De zomerreis van de Uuasischo keizerlyke fainilio naar Kopenhagen por jacht Poolstere is nu voor het einde van Augustus vastgesteld Wanneer niet nog op het laatste oogenblik een afdoende tusschenkomst plaats vindt zal Rusland den In Augustus zyn maximumtarief toepassen op alle landen welke niet de behandeling op den voot van de meest begnnstigdo natie toestaan dos behalve Duitschland ook op Oostenryk n Portugal Of Dnitschland daarop antwoorden zal door oen tariefverhoogïng vau 50 pot welke met toestemming vanden Bondsraad by keizerlijk besluit kan worden ingevoerd is nog de vraag De rijksregeering schijnt nog niet tot een tarievenoorlog besloten te zyn dnar ziJ nog altyd resultalon verwacht van bot voortzetten der oudorhandolingen ook nadat het raaximitmtorief in werking zal zyo getreden Iu verband met de jongere besluiten van het nooi dsche Storthing welke meer en meer een revolntionnair karakter aonnemon bevat het te Bergen verschynonde Aftonblad een opzienbarend artikel waarin wordt med odeeld dat omstreeks tien jaar geleden ziob in Amerika onder den naam van De Noordscbe ilapubliekc een vereeniging gevormd heoft die door brochures on bladen de republikeinscho denkbeelden in Noorwegen trachtte te verspreiden In 1884 werdenAoor die Vereeniging circulaires verspreid om voor de afschaffing der Monarchie de afscheiding van Zweden en de vebtiging der Noordsche Republiek propaganda te maken De heer Rynning lid van het Storthing houdt staande dat diezelfde Vereeniging tydens de parlementaire crisis van 1891 aiin de radicalen in Noorwegen gelden heeft toegezonden voor het aauachaffen van wapenen welke oonaohaffing destyds ook werkelyk moet geschied ziJn Juli WatergGtiJdan Uoojï baft Hoog Laa Doodwd 7 5 06 1 31 5 25 1 50 VrydftR 28 5 45 2 10 0 03 2 28 Zaterd 29 22 2 47 7 14 3 39 aond 30 ö 67 3 22 7 30 3 55 Mannd 31 7 80 3 55 7 18 4 IS DinMl l Aug 8 P7 4 33 8 26 4 51 WoBfiwl 8 8 46 5 11 9 0 5 81 Springtti 30 Juli