Goudsche Courant, donderdag 27 juli 1893

lledekiezerg Vrydag 28 Juli 1803 32s e Jaargang No 6108 Hoewel de Heer € HOOGBHBOOII gemeend heeft te moeten verzoeken op hem geen stemmen uit te lircngen dringen wij er ten sterkste op aan U ai n dit verzoek niet Ie storen WIJ zijn overtuigd dat moeht hij met groote meerderheid worden gekozen hij het vertrouwen der Kiezers niet zal beschamen en dus op zijn besluit terugkomen Kiest daarom allen den Heer C HOOGENBOOM EENIGE KIEZERS Mederlandsche Stoomboot Aiaatschappij De Stoomsohepen BOLLAND kaft J 8MIDT en BATA FIER kapt J 8AÜEB vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor Tracht of passage Terroege men zich bg de Cargadoors der Maatschappg Boompjes 72 te Rotterdam De StoomBchepen lossen te Brewersquay de markt van Boter en Kaas te Londen fiOüDSCHE COURANT NieuwS en Advertenlieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels tl 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De pvij8 per drie mai nd i is f 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN LOTEN in de VERLOTING BIJ OELEGENHEIU DER ZIJN TE BEKOMEN BIJ £ BM nM Lange Tiendewefr PRIJS 1 11 LOTEN voor 10 SSon Juli Opi A Onderg M Opg Oudere II 8 06 1 44 1 Juli 8 48 8 24 18 8 83 67VM 7 8 48 8 81 8 8 B8 4 16 18 8 64 8 18 8 07 5 86 1 4 01 8 0 9 19 8 68 86 4 10 8 fll 1 A 80 8 14 81 4 1 7 688 41 9 86 7 Aug 4 80 7 89 Stedeltjko Zwemsohool 86 Juli i midd 18 u Opgaro der tomporetuur ran de luobt 81 gr Fahr het water 86 Beurs van Amslerdam 86 JULI jelotkoera 81 Il lOl Vor kra 88 101 94 84 78 78 81 SI 64 4 104V 56 B l 99 108 667 676 lOOV 76 101 800 18 100 108 101 188 7 100 86 94 03 164 118 101 78 81 HiDliiLAND Gert Ned W 8 i dito dito dito 8 dito dito dito SVi HoNOAl Obl Ooudl 1881 88 4 Italië Inwhrijving 1868 81 6 Ooaram Obl In papier 1868 6 dito in lilrer 1868 6 FoüTUOAl Oblig met ticket 8 dito dito 8 BinLAHD Obl Ooet o Serie 6 diio Oeoou 1880 44 ditobiiKolhi 1889 4 88 88 88 74 138 100 dito bn Hope 1889 90 4 dito in goud leeo 1888 6 dito dito dito 1884 6 BrAHJI Perpot lohuld 1881 4 TuallIU Oepr Con leen 1890 4 Geo loeuing lerie D Qeo leening aerle 0 Ï IDAr Rbp Ree r obl 1891 6 Jtuioo Obl Bult Soh 1890 6 V lHUil A Obl 4 onbep 1881 AliniioAM Obligatien 1861 S i BtnrnDAH Sted leen 1886 3i t NlD N Afr Handelir aand Arendib Tab MU CertlAcaten Dell MaatM happIj dito Amh Ilypotheokb pandbr 4 Oult Mu dir Vontenl aand Or IlyDOtheekb paiidbr 4 NederlAildsoho bank aand Neil llandelmaaUoh dito N W Il Pao Hyp b pandbr 6 Bott Kirpotheekb pandbr 4 Utr Hypotbeekb dito 4 Omtikb Ooat Hong bank aand Bual Hypolbeokbank pondb 4 AHEaiKA Kquit hypoth pnndb 6 5 66 118 188 68 66 88 mi 101 104 7 91 108 IS 188 Vl loiV 66 88 17 H l 108 86 109 108 70 46 9 184 160 106 106 116 181 69 66 188 SS Ma w L G Pr Lien eert 6 N D Holl U 8poorir M aand Hij tot Uipl V 81 8p r aand Nad Ind Spoorwegoi aand Ned Zuid Afrik Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 6 iTAUa Spoorwl 1887 89 A fobl S Zuid lul Spwmü A H obl 8 FoUH Wanohau Weenen eand 4 Rdil Gr Uuaa Sp M j aand 6 Baltiiebe dito aand 71 10 Faaloira dito aand 6 Iirang Dombr dito aand 6 Kurak Ch Awir Sp kap aand 6 I Mawo aearaal 3p Mq oblig 6Orel VItebak dito oblig 6 ZlidWeat dito aand 6 dito dito oblig 4 k 13 86 104 69 8 100 AIUUKA Cent Fae Sp Mg obl 6 Ohio b North W pr C r aand dito dito Win 8t Peter obl 7 Denver k Kio Gr Bpra eert v a Illinoii Central obl in goud 4 LouiiV k Naahvllle Gert v aand Mexioo N Spar My la hyp o 6 Miaa Kanaaa r 4 pot pref aand N YorkOntario We t aand dito PeniM Ohio oblig 8 Oregon Calif Ie hvp in goud 6 8t Paul Hlan fcl anil obl 7 Uu Pao Hoordliin oblig 6 dito dito Line Col Ie hyp O 5 Canada Gbd South Oert v aand ViN C Rallir fcNav leh d e O Amiterd Oionibua MJj aand Rollerd Trunireg Maala aand N D Blad Amiteidam aand 8 Blad Roltordam aand 8 Beloii Stad Antwerpen 1887 9 Slad Bruaaef 1886 8 HoNO Theiu BeguUr Geaellaoh 4 OovriNR StaaUleening 1860 6 I losi K K Coat B Cr 1880 8 SrASjl Blad Madrid 8 1868 NiO Ver B Hyp Spobl oert 6 ADVERTENTIfiN K Jacob TUI der Uoeutrut 5 dm Haag NEIPPSCHE KOUDWAm IlICBTIl eent in ZUID HOLLAND onder geneeak leiding van Dr VAN FEAMENHUUSEN die In ISOI en 1893 by Pastoor KNEIPP de methode beatnnrde Aan dece inriohting ia peraoneel nit WSriahoier Terbonden a r De KNEtPP arts VAN FRAN KBNHÜIJSEN is Donderdag 27 Juli ten 10 30 nnr te GONSULTBBREN in het BStel D Zalh te Ooucfa Gouda Snelparadnik na A BiÊntvAiik ZooH OpenTjare Vsrkoopmg te GOUDA op MAANDAG H AUGU8TU3 1893 des morgens te Elf oren in het Qebonw ven de R K LeesTereeniging aan de Westhaven ten OTerstaan Tan den Notaris O C POUTÜIJN DROOöLEEVER Tan No 1 en 2 Eene in volle werking zynde KOPEKSLACERIJ bestaande in WOON en W1NKELHUI8 PAKHUIS WERKPLAATS en ERVEN staande en liggende aan den Langen Tiendeweg en in den Rozendaal te Gouda wyk D No 34 en M No i te samen groot 1 Are 27 Centiaren Te aanvaarden 1 October 1893 Te Tcilen in 2 perceelen eerst het pand aan den Tiendeweg verTolgens het pand in den Rozendaal en daarna gecombineerd No 3 Een goed onderhouden HUIS en ERF met afzonderleken opgang hebbend BOVENHUIS in de Doelensteeg te Omda op den hoek Tan het Plantsoen wgk L No 229 en 229a Het boveuhnis is verhnard voor 1 60 per week Te aanvaarden 1 November 1893 No 4 en 5 Twee naast elkander gelegen HUIZEN en ERVEN en GROND in deGenzenstraat te Qouda wgk L No 20 en 27 Verhnnrd bg de week elk voor 1 50 De perceelen zyn de 3 laatste werkdagen j vóór den TCrkoopdag te zien Tan 10 tot 3 nren en op den dag der Telling des morgens Tan 9 tot 11 oren Nadere inlichtingen geeft Toornoemde NoUris FORTUUN DROOQLBEVER te Qouda Mejufirouw HARDENÜËRG Oosthaven 82 Traagt door ziekte Tan de tegenwoordige zoo spoedig mogeiyk een bekwame Keukenmeid goed knnnende koken en genegen huiswerk ta verrichten ADVERTENTIEN in alle Binnen en Buitenlandtehe Couranten worden dadelijk opgezonden door het BRINKMAN en AdTertentie Buraan Tan A ZOON ta Omda DIENSTBODE P Wordt GEVRAAGD begin AUGUSTUS Peperstraat 214 mmM TEBSOOMB te GOUDA ten OTerstaan van den Notaris O O FORTUUN DROOÖLEEVER op DINSDAG 1 AUGUSTUS 1893 des morgens te 9 nren ten sterfhaize van Mevrouw VAN nza Haaqen aan den Fluweelen Singel Wyk R No 582a van eenen netten goed onderhouden INBOEDEL waaronder een notenhouten met zwart ameublement Fantasiestoelen Pianino vanG Bauvais fils Pendule en Coupes Schilderjen waaronder van Leickert en Gravuren j Mahoniehouten en gzeren Ledikanten Matrassen Bedden en Beddegoed Mahoniehouten Garderobe kast met Spiegel dito Waschtalel Oilindermangel Fornuis en Kachels voorts Huisraad en Keukengereedschap Vloerkleeden Kleederen gewerkt Goud Zilver en Juweelen enz Daags te voren Tan 9 tot 12 en Tan 2 tot 5 aren te zien la dezen boedel kan niets ter verkoop worden bUtebracht PEMSCEE STOOMVEEVERU Gheniiscbe m Zwltserscbe WassoberU Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen II Oppenhelmer Rotterdam Specialiteit Toor bet stoomen en TerTen Tan alle Hoerenen Oameskleedingstnkken ook alle soorten Meubelen Ledikantgordgnen Tafelkleeden Trgpen met nienve patronen geperst Kwasten Gamitaren Neteldoek Tulles Kanten Veeren enz Alle goederen kunnen in elkander blgveo en worden on schadelgk voor de gezondheid bewerkt Goederen kunnen in 4 dagen a eleverd worden AGENT voor Gouda en Omstreken A VAN OS Az Kleiweg A No 73 OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOOPING De Notarissen J P MAHL8TBDB te Beryambaelit en D TEIJINCK te Schoonhoven zullen op Woensdag den 9n Angnstns 1893 des avonds ten 0 ure in het Kofiiihuis van D C DIK HOED te Schoonkxum in het openbaar verkoopen Het HUIS ÏTr 155 aan den Lekdyk nabg Sehoonhoveny en diverse partyen BOUW en GRASLAND aan den Lekdgk en aan of by den Schtionhovenachen Kerkweg onder Bergambacht groot 1 Hectare 28 Aren 1 Centiare Verdere beschrgving bg biljetten De NIEUWE LONDON doet het grgze Haar binnen enkele dagen verdwgnen maakt het glansrijk en zacht is onschadelgk voor de huid en verft niet Prge 85 cent per flacon en 1 50 per dubbele flacon Alleen verkrggbaar hg J A CATS in den Papiermolen Gouda Naar buiten franco per post 15 et per flacon hooger Alom te bekomen BESOmSE SLiM of de besohrgving der beroemde geschilderde Kerkglaaen van de Groote of St Janskerk te TVr Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der cartonteekeningen eni waarbg is toegeToegd een afzonderlgk lerensbericht der beroemde Glaesohilders de Gebroeders Dirk eo Wooter Crabetb P r ü s 8o Cents A BRINKUAN De Herstemming De verkiezing voor den gemeenteraad heeft bewezen dat de meerderheid der kiezers vertrouwen blijft stellen in de leiding welke het dagclijksch bestuur geeft aan de zaken der stad In het stemmental is wel de invloed merkbaar van de groep ontevredenen welke gebruik maakt van de t dsomatandigheden om oppositie te voeren en een hunner op het kussen te brengen maar van een veroordeeling van hetgeen de Raad tot dusver meende te moeten doen in het belang der stad was geen sprake Waarom de wethouder Van öoor speciaal in ongenade ia gevallen bij onze katholieke medeburgers is ons een raadsel misschien dat de Kiesvereeniging die hem niet candidaat stelde te eeniHf tfld zal ophelderen waarom zij de tegenwoordigheid van dezen ijverigen wethouder in den Raad strijdig achtte met het algemeen belang De niet herkiezing van den heer Hoogenboom treft niet den Raad maar den persoon dat lid schynt door een minder besliste houding in politieke zaken en door zjjne al te bescheiden optreden bij het publiek debat de syn mthie van een deel der kiezers te hebben verloren Zijn terugtreden komt ons verklaarbaar voor schoon wjj liever gezien hadden dat hij in dit geval voorloopig aan zijne persoonlijke gevoeligheid het stilzwijgen had opgelegd Wij spraken hierboven van een groep ontevredenen die speculeeren op de moeilijkheden waarin de stad in dezen tijd van overgang verkeert Een anderen naam weten wij er niet voor Men tracht de kiezers bang te maken voor de verhooging van lasten die natuurlijk onvermijdelijk is als de inkomsten uit de scheepvaartrechten ons ontvallen wel wetende dat de beurs de meest gevoelige plek is der kiezers men tracht de neringdoenden in den waan te brengen dat tegenover de lasten die bet stadsbestuur van hen vergt geen voordeelen staan voor handel en verkeer Kleinigheden als het gebeurde met de muziektent waarbij de Raad veeleer lof verdient omdat h j den moed had vroegere dwaling te erkennen worden bg gebrek aan groote grieven met ophef uitge FEVILLETOIM O E ai cr k Kaar ket HoogchiUKh xxn 88 Nog een verachrikketgk oogeiiblik om in liet doQ ker den ladder weer te viDden maar gelukkig hteld de kofloht de lamp op om b j to lichten en do lange baenoD van don roorer werden over de baluatrade heen geilagoo en met de behendigheid van een kat verdween da gostatte in do diepte ffMenaohflnkind mijn beste Apotlo hebt ge hot ttjingderoda bij joP fluiaterdo hom iemand met teoderheid tos terwijl twee sterke reuzenarmon hem beetpskten ea met oen foriohen Ewaai van de urn onderste sporten af op don grond ttlden ndaarvoor m1 ik jou met je flambard een welgemeende klap op den kanitenaanhoed in zoeten roomboter Utea braden I O luitenant het was zoo n verschrikkelyke on lemamiDg fluisterde de geliefkoosde yzulke hartkloppingen onder het werk I Zoo Wel drommels heeft de freule ïulke ïwaro takken geschreven F Zeker wel blikwraa voel kraiun en mollen l Pat1 laitenantl de koetiter komt terug Hij soa de heeren eens kunnen bespeuren Je hebt geiyk Christiaanl Hier tot dank voor je moeite Geef dien heer daar nog een go tootj om OW dea maar hseD te komen I bazuind Ernstige argumenten waarom nu juist de heer Grootendorst als opposi tieman dient te worden afgevaardigd vernemen wij niet Is er aangetoond mogen wij de Tergouwsche vragen dat Qouda te groot leeft Neen hot is gezegd door den heer Visser omdat hij geen schadeloosstelling aan Qouda geven wilde Onmiddellijk bewees de heer IJzendoorn met de cijfers vat ons budget dat geen stad van dien omvang zoo matig was in hare huishouding Thans komt dit blad weder met het Verslag der Commissie die zeide dat het Qfluda s eigen schuld was dat de scheepvaartrechten juridisch en economisch niet te verdedigen waren enz welk rapport de heer IJzendoorn zelf heeft geteekend De Tergouwsche geeft daarmede blijk 6f van grSote onwet dheid 6f van moedwillige verdraaiing der waarheid Wij laten haar de keus Een rapport als het bedoelde geeft achtereenvolgens de meeningen weder die in den boezem eener commissie zijn te berde gebracht en de onderteekening dient alleen om te constateeren dat de formuleering overeenkomt met de waarheid Niet dat alle leden alle beweringen die er in voorkomen voor hunne rekening nemen Eene minderheid in de Commissie wilde geen schadeloosstelling aan onze gemeente en bracht alle argumenten bij die zij er voor kon bijeenrapen doch in een ander deel zijn deze opinion voldoende wederlegd Op de conclusie der meerderheid komt het bij zulk een advies aan Het weergeven van het verhandelde strekt tot volledige inlicbtinj der leden doch een verstandig man voora een journalist die dergelijke verslagen meer gezien heeft mag niet beweren dat de heer IJzendoorn door zijn naam onder het stuk te plaatsen de beschuldigingen en de beschouwingen van den heer Visser c 8 als waarheid heeft erkend Wat de overige redenoeringen der Tergouwsche betreft lo de leeningen zijn gesloten in een tijd toen het geld duur was en de jaarlijksche annuïteiten strekken tegelijk tot rentebetaling en aflossing 2o bet gemeentebestuur is niet de schuld dat ons de scheepvaartrechten ontvallen integendeel bet heeft al het mogelijke ge Voornit é n twee boepla Keu sacbt gesohmfel aan den andereu kant van den muur springen vier voeten op den hardbevroren grond daarna hoort men haastige voetstappen die zich verder in het park verliexon Het ia weder stil on eenzaam ali te voren De ronde kroon braadt in de muziekkamer en vork apt aan niemand van welk een kluchtspel aenige minuten te voren hier het eerste bedrijf w afgespeeld Voratin Tautenatein deed gaarne in den oarnavalatgd een iucognito promenade s avonds door de atraten Met een donkeren mantel met bont gevoerd eo het hoofdje met een dikken sluier bedekt stapte cij aan den arm van een ridderJijkea beschermer door de druk bezochte of wel meer afgelegen straten en verkeerspunten der residentie om het volk in zijn leven eo eigenaardigheden te heatudeeren Fnns Honeok het Jeuj dige mannetje waa vuur en vlam voor dergolijke tochten die hem toeschenen als een oprakeliog uit den ouden lyd toen de waaghalzige riddera en edelvrouweo onvenaagd het land doortrokken om gedekt door rizier en aluier op het avontuurlijke jacht Ie maken Daarbij kwam nog dat hij dol verliefd was op Claudia en alles wat zi deed hem in ieder geval loongevend voorkwam Belaobetyk om uog naar de kerk te gaan belaohe lyk om nog aan liefde en trouw te gelooven Van het oogenblik genoten Niet aan de toekomst en niet aan het verleden gedocht Vooruit met vreugde door de wereld heen zoolang men nog eon stuiver in deo zak en leven in de loden heeft I Prins Honeok was alt d iemand geweest die tiob gemakkel k list meesteepeo en de invloed die Claudia daan om ze te behouden de vermeerdering van lasten is wel onaangenaam maar I had niet kunnen worden voorkomen P Vooralsnog zien wij niet in waarom door de verkiezing van den heer Grootendorst dergelijke wijze van strijdvoeren als 1 do Tergouwsche doet moet worden gesanctioneerd Wij weten wel er zjjn winkeliers die dezen heer kiezen als een hunner als man van Maatschappelijk belang als bevorderaar van werkliedenvereeni eingen enz mair dit neemt niet weg dat de candidatuur Grootendorst bedoeld is als oppositie vertoon Daartegen waarschuwen wij de welgezinde burgers die geen verwarring wenschen te stichten Zij behooren zijns ondanks den heer C Hoo genboom te stemmen mocht hy worden verkozen dan staat het hem vrij te bedanken waarvan een vrije verkiezing het gevolg zou zijn In de tegenwoordige omstandigheden lijkt ons dat het meest gewensoht voor allen die geen vrede hebben met den candidaat der minderbeden zooals men tegenwoordig zegt Laten wij allen ons biljet invullen met don naam van C HOOGENBOOM en afwachten wat het besluit van dezen heer zal zijn indien bij mocht verkozen worden BINNENLAND GOUDA 27 Juli 1893 De CorumiBsaria rau Politie te Gouda verzoekfc bekend gemaakt te worde d met de verblgfplaats van Nicolaaa Petrus Spruit oud 31 jaar CommÏBaionair in granen en Agent eener VerzekeringMaatschappij tlie den 20 JdU jl heimel k z ne woning heeft verlaten z ne vier kinderen onverzorgd achterlatende De onlangs hier benoemde onderwyzer aan de 2de Burgerschool voor jongens de heer C Snoif Dz te Deventer ia nu ook benoemd tot 3den onderwjjzer aan de school der Ie klasse no 46 te Amsterdam Gisterenavond had een persoon opden Kattensingel het ongeluk dat de zak van zyn jaa rnur vatte door een vonk nit z n püp Daar op hem uitoefende was zeer verderfelyk Hg stamde van eeu verarmd en gemediatiaeerd vorstenhuia af en had het tot na toe op bewonderenswaardige wnze weteu klaar te apelen om volgena zijn rangtsleveo en toch niet hoven zijn prik te gaan Sedert de dri Isatste weken trokken zgn kameraden bedeU keljjk de schouders op en de commandant schudde ernatigïijn hoofd Men had veel gulacben en cich voortreffetgk op de wandeling geamuseerd Olaudia had dolgraag eena ïn een dansiokaal vai minder gehalte willen rondkijken om eens gade te alaan wat voor paardebloemen en madelieven het voorjaar voor keukenprinoesseo en grenadiers liet bloeien maar moa besloot om voor zulk eon waagst dwazer incognito aan te nemen Claudia en Honeok liapen volgde aan den arm van den Voor hot orfgroothertogelgk pal het park voerdo do naaste weg daar het zooeven reeda aoht uur bft g eslagen en om half tien een aoirüe bij den rusaiaohen gezant plaats had moest men zich haasten om op tgd nog de kleedkamer te bereiken Een hevige windvlaag die om villa Hazard speelde stoorde het onderhoud voor een oogenblik Claudia nam den voorgevel met een aoherpen hlik op en de uitdrukking die daarby over haar gelaat lag had iets baatdragenda Plotseling achoen zij ieta op te merken zg omklemde den arm van haar geleider en liet een kort siasend geluld tuasohen de tanden faoorec Tegelgkert d trok sg zioh haastig terug en legde met hevige gebaren den vinger voor den mond Ziet eens daarl zich in dien Rak ook eenige couranten bevonden had hy wellicht spoedig ïn lichterlaaie gestaan zoo een voorb ganger hem niet had gewaarschuwd In de Sociëteit lOns Genoegen zullen te beginnen Woensdag 2 Augustus voorsteliingen worden g ven door het Specialiteiten Gezelschap van Frits van Haarlem De Woenadag voorslelling zal een feestvoorstelling z n ter gelegenheid viü êsn geboortedag van H M de Kooingio Regmtw met toepasaeiyke voordrachten Donderdag alleen een soiree Vrijdag Zaterdag en Zondt matinee en soiree de vier laatste dagen tevens groot bal na afloop der soiree Op het Tableau de Ia Troupe komen o t voor Getrouwe nabootsingen van schilderden en bebldhonwwerken door 6 dames en 2 heeren de Vlammenmenschen da gebr llossow dwergathleten en worstokars de drie roode duivels optreden van den welbekenden heer A de Winter zangeressen en komische scènes Op Vrydag het eerste optreden van Mile Valentine Petit en Les Cawelys m huYine buitengewone athl en acrob kunst ver richtiugen Voor afwisseling zal worden geborgd Zondagnacht als gewooniyk een prachtig vuurwerk en Donderdag 10 Aug kinderkermis Op 7 Setpember e k zal te Am ide nu w o de afdeeling VianBn en omstreken € der Hollandscho maatschappy van Landbouw eene tentoonstel I mg worden gehouden van paarden rundvee pluimgedierteeu voortbreogselen van den landbouw Wie daaraan door het schenken van medailles of geld steun wil verleenen doe z ne bgdrsge voor l Augustus toekomen aan den Secretaris Pen ningmeestor den heer A C De Leeuw te Schoonrewoerd Bene groote gouden medaille staat gelgk met 50 Eene kleine gouden medaille staat gelnk met 25 Een vergald zilveren medaille staat gelyk met 15 £ en zilveren medaille ataat geiyk met 10 Een bronzen medaille staat gelijk met 5 Aan deze tentoonatelling i ook een verloting verbonden van hoogstens 1900 loten ad l per lot By de te Bergambacht gebonden joarlgkscke tieudverpaohting was de opbrengst van die van het kroondomein ƒ 219 tegen 102 in 1892 Die van denambachtebeer bracht met de verkooping van rietgewas enz 439 op tegen 303 75 in 1892 Aller oogeo volgden do kleine band die naar de veranda aan de recbterzgde van het huis wees Ah 11 Ooteker flikkerend lioht Nu houdt een band de lamp voor het raam duidelgk ziot men de gedaante van een grooten on slanke man in burgerklosding die zich haastig over de baluitrads heenwerkt en langs eeiyplder in de duiaternis neerdaalt Mais mon Mh wilde freule de Oironvate uitbrengen lerwQf z de handen boven het hoofd ineensloeg Voratio Tautenatein maakt een driftige beweging Pstl nu klautert er ieta in de donkere schaduw op den muur en springt er over heen haastige aohreden weerklinkeo in de verte dan 18 alles weer stil Dat waren er twee flapt Honeok uit Kr komt weer leren in hel kleine gezelaoliap dat met uitgerekte halzen tugeapannen luisterend heeft atasD k kan rOnzin het waa er slechta één Ik zag het duidelijk tiVt ook I beveatigt de heer voo Diersdorff mot afgcineleif stem en toch klinkt di op dit oogenblik boozer dan ooit wOp deze meer en moer gebruikelijke manier ateken de btiiavrienden der Nenndersoheidts hun bezoeken op de villa af Hebt gij hem ook herkendP aiate Claudia Wie vroeg Kapérance ademlooe er tnaachen in ffUwe Dooriuchtigheid en ik achynen de beate oogen en de meest gegronde verdenkiug te hebben ffBen recdeï vDuaP Maria LoaUe dit voorbeeld van deugd F freule de Gironvale proest het bgns uit van het lachen A heb het altgd gezegd dat atille water ia zoo diep ala de zee die o er de verzwolgen atad VineU baar kristallen mantel uitapreidt