Goudsche Courant, vrijdag 28 juli 1893

verrassen Snkele bezwaren aangaande den vorm mogen geen reden zgn om met de regeering niet mede te gaan De heer Eink brengt der regeering holde voor de spoedige indiening van deze ontwerpen en voor den geest van onbekrompenheid en vertrouwen in het Nederlandsche volk die er m is nedergelegd Plus royaliste que Ie roi toonde de heer Travaglino zich toen hg beweerde dat tijdens een regentschap deze wet niet mocht zgn voorgedragen Zou men dan tgdens een regentMbap de grondwet onui evoerd moeten laten Voor geleidelgke uitbreiding is de tgd verstreken Dit had men vroeger moeten doen als men den lust en den moed had gehad Thans moet de uitbreiding finaal zgn omdat anders de agitatie zal voortduren Dinsdagavond te ongeveer half elf brak te IJselraonde een hevigen brand uit in de boerenhofstede bewoond door L D alwaar jnist den volgenden dag orfhuis zou gehouden worden In minder dan IVi a r l K buis en Hchunr geheel in den asch Aan blnsschen vial niet te denken trouwens het zou ze moeilgk geweest zijn want do brandspuit bespannen met Één paard kwam bgna staproefs aau te 12 nur Er verliep nog bgna een half nur oer er water gegeven werd Hnis cninboed waren verzekerd De volgende advertentie stond gister in de Veenbodec oen blad dat te Musselkanai uitkomt Jongelieden van Stadskanaal en anngrenzendc monden worden verzocht a s Zaterd avond 8 nur te vergaderen in het logement van H Altona om een bond op te richten wftftrbg men zich verbindt v6i r zgn öOste jaar niet in het huwelgk te treden H t voorloopig bestuur A Oroenevcld H Snialbill t Te s Gravcnzanda Is eergietertm onder presidiniu van den heer v Bgn de tweede vergadering gehouden van belanghebbenden by de heffing van het tiendrecht in die gemeente In nog grooter getale dan de vorige maalwaren belanghebbenden opgekomen De vrguitvoerige gedachten wisseling leidde tot geenbepaalil resultaat al gaven ook velen dnidelgkte kennen dat zg bofitist de betaling vnn heitiend zouden weideren De kosten voortvloeieQde uit een mogelgke rechts vervolging tengevolge dier weigeringen zullen eehtor doorde onderteekenaara gemeenschappelgk wordengedragen De voorzitter deed mededeeliog van verschiU lende ingewonnen rechtskundige adviezen welke alle vrg wel overeenstemden met dit eene punt dat weigering de eerste daad der belanghebbenden moet zyn willen rg eenige beslissing uitlokken Staande de vergadering werden ti drietallen van deskundigen aangewezen tot sahatting van den oogst waarvan in 9 tiendblokken tiendrechten geëischt worden Bg de gisteren daar gehouden tiendvorpnohting werd alles opgehouden daar geen enkel aanneembaar bod werd gedaan lu April acboot zekere Oioi i te Porovecchio eenen Quilicini dood en vluchtte in de wildernis Nu heeft de zoon van dezen na drie dagen op hem geloerd te hebben den moordenaar het zelfde lot doen ondei an Volgens een kwartierraeoster der gendarmes die het geval onderzocht is het een cbgzonder mooi schot geweest de kogel drong in hot achterhoofd en kwam er aan het voorhoofd weder uit De wmluwe van den verdronken hoofdagent van politie U tlenian te Amsterdam heett uit ondt rlingo bgdragen der agenten 400 ontvangen Directe 8iMK rwegverblndliiK met tiOUDA Zoiiierdienst 1893 Aangevangen I Mei Tijil van Ureenwlch f n I n R o T T K H 1 A 1 a l8 liM 1 24 SAi 4 50 1 05 4 57 0 t l2 M 5 04 p l tU ff 5 II It SS 1 88 1 44 4 5 20 10 5 U 08 11 09 11 10 U SB UM HOTTBHDAM 9 SI 10 2 lO M 10 3U f0 4d lUBS 7 47 fi OS 6 18 S Sl 9 S 0 85 g ts lO OS lO ll 9 1 10 4 08 4 40 5 IB 5 66 D K N n A A O O O r l A 46 tOJOU SI U lü 1 42li l6 8 46 3 48 4 U4 42 5 81 7 04 10 86 M 1 48 4 48 7 10 10 S7 2 5 88 10 46 g 2 09 V 5 09 7 31 16 10 57 12 03 12 46 8 S0 2 45 3 15 4 U 4 4 5 30 6 51 7 42 8 VT RKCH r r o U D A 11 84 12 03 18 0 2 56 8 3 58 4 43 6 03 6 36 i7 i8 8 09 18 80 g 8 20 4 07 6 016 18 ff 18 34 4 16 6 88 M 12 42 V 4 84 S 40 12 0118 56 1 22 3 27 3 40 4 37 S 80 5 63 7 08 8 20 8 41 A M S T K R n A M Q O U D A 9 40 11 10 11 87 2 30 4 10 4 26 9 65 11 25 11 42 8 46 4 86 4 40 10 44 13 16 1S 66 8 40 6 t0 6 68 7 4fi Ï 07 GOU DA riRN H A A O Qouds 7 80 8 40 9 04 9 4710 49 18 U 18 81 l Ol l 87 S aW 3 45 4 46 6 86 6 69 7 IS 8 85 9 1S t0 4B 11 11 U lO Zev M 7 42 8 69 11 01 t l3 4 67 6 U 9 50 2 Zeffir 7 619 01 U IO 1 89 n 6 08 6 20 9 59 Voorb 8 03 9 U 11 88 1 34 6 80 fi 1 10 11 iHiga 8 089 18 9 34 10 07 11 87 18 41 12 61 1 89 1 57 3 65 4 16 6 25 5 56 6 S7 7 4S 8 56 lO tfi 11 15 11 40 li Allrra on Zei tn PmUi iii u 16 iBfli lot U Üapt wlwr 00 I D A 11 r R 8C H T Goods 6 8o 140 7 66 8 09o8 81 10 19011 18 48 t 88 8 18 4 16 4 47 6 8S6 0J 7 46 8 38 10 08 10 88 8 37 0 5 37 7 69 10 23 f 8 46 6 06 6 46 8 07 10 28 a 62 t 6 16 5 66 8 14 10 38 1 80 3 08 3 60 4 48 6 99 6 81 6 36 8 88 9 10 10 68 11 10 A M T K R n A M ll 12 11 8 61 4 47 5 83 10 08 18 19 1 8 40 6 46 6 36 11 10 19 84 1 10 8 66 6 6 60 U 86 Ot r BanMlffB AUmb U a S Klif SUft WnmI to Wtmitm By de gmienienuuliirerkieziDg te Papekop beeft zich een byzondergerftlToorgedftan Van de 40 kiezers brochteD 37 faanoe iitein uit De ToUtrekte meerderheid verkregen J t Schaik 8r 34 H Maayer Ï9 beiden aftredende ü Oasteleyo 24 en A Schoon der woerd 23 Vier pertouen kr en dan de meerderheid en uraden dus als raadsleden gekozen zgn doch er moesten slecbts drie leden aftreden en alleen is eooreel plaatsen moest worden voorzien Hen ziet nu met belangstelling de beslissing Tan raad of hooger gezag te gemoet daar de kieswet niet in zulk een geval heeft voorzien Staten Oenerul Twbbde K w Kitting van Woensdag 26 Juli Ingekomen de hnish raming der Kamer over 1894 die naar de afd is gezooden De algemeene beraadslaging over de Kieswet werd voortgezet De heet Van Vlgmen bestrydt de oDtwerpen Hij bebvurt dat een der bekwaamste en rechtvaürdigste Ministers dit voorstel indiende alt verkeerd b frip over de einchen der rechtvaardigheid De Minister doet een salto mortals vergetende dat waar algemeen kiesrecht bestaat men er niet mee tevreden is In bot buitenland voldoet het algemeen stemrecht nergens en heer chtde ontevredenheid evenzeer Het volk verlangt ook goeu uitbreidiog welke slechts zal strekken om de bt nseieo van het Christendom nog sterker te bestrgden Dé nooden der maatscbappy zullen door het geven van ees stembiljet niet weggenomen worden wèl door Invoerrechten Alleen in een beperkt kiesrecht ziet h heil De beer i deman is evenmin een wsrm Voorstander Éy erkent niet de noodzakeiyk beid eener groote uitbreiding al heeft hy geen vren daarvoor De uitbreiding moet naar historische ontwikkeling geleidelgk geschieden Er bestaat behoefte aan een minder uitgebreid kiesrecht dan de Regeering voorstelt Eenmaal voorgesteld erkent h j dat het tgdatip geschikt il en door de ontwerpen de zaak voor lang van de baan zal zjjn Oagaarne zal hg tegenstemmen maar hij heeft groot bezwaar t en het kentoekan van welstand namelyk nietbedeeling en h j hoopt 4 t het gemeen o verleg zal leiden tot wegneming vsn zyne bezwaren De heer Levy bestrydt het Hasgsche adres dat uitgaat van de meening dat de voorstellen der llegeering alle macht zallen brengen alleen in handen van de nieuwe kiezers Hg noemt dat vreesaanjaging bazuingeschal de qaaestie van uitbreiding is geen machtsvraag maar eene rechtsvraagDe adressanten scheren allo niet kiezers over fWn kant als geweldenaars vergetende dat ook bü het volk plichtsbesef en deugden bestaan zonder welke de kracht vao zwaard en geweer waarop do conservatieven rekenen niets zon vermogen Het buitenland bewast dat van algemeen stemrecht niet die gevaren yn te duchten Isdelegerwet in Duitschland niet aangenomen onder algemeen stemrecht en sloot de Rogeering in Frankr jk niet de arbeidsbeurs oudanks den gevreosden invloed van de arbeiderssyndicaten Spr somt nu de voordeelen op der voorstelle i allereerst dat recht wordt godaan en niet eéb ganscho klasse ongeschikt wordt verklaard De heer lioëtl levert een warm pleidooi voor de aanhangige wet8ontwer eu On voor waar del yk wordt door hem de noodzakeiykheid eener nieuwe regeling van het kiesrecht beaamd en zonder voorbehoud erkent hg dat die regeling in de richting eener lielangrgke uitbreiding behoort plaats te hebben Het oogenblik om haar tot stand te brengen is zoo gunstig mogeiyk ruht heerscht in het land en ordelyfchoid heeft overal den boventoon Wie tot uitstel raden wegens den overgano toeatand waarin het koninklgk gezi4 verkeert antwoordt de heer Roëll tnet eene zinspeling vol hoffeiyken eerbied dat het een kwalgk gekozen huldigingsgeschenk zou zgn voor eene beminde koningsdochter indien wg op het oogenblik barer meerderjarigheid baar met de hertwring wnpr kimirPclitshürvornHng kwnnion 5 8 S6 7 3i 8 4S 7 S 8 411 IM l 6 7 65 0 05 Goud Meordrorht Nleamrkerk Gapell Rotterdam 7 Botterdam 6 Capella 5 10 Nieuw rk rk 5 10 Moordrecht 5 Sfl Oudew 6 60 6 64 i U U Woerden 6 69 7 08 8 18 11 88 Hanmlen 6 06 7 11 8 1 11 80 Utreehi 6 1 7 88 8 88 8 419 10 61 11 60 e o t Il A 8 81 10 06 9 10 I0 S5 9 11 10 fl 40 7 59 a u Oottda Ansterdan Wp Gouds S St Da eerstTolgende vergadering van de Eerste K ner der Staton Oeoerasl is aitgcschreven tegen Vrgdag des namtdd s 2 nre Het hoofdbestuur der ATaatechappg tot Nut van t Algemeen heeft zich tot de besturm der departementen gewend om inlichtingen mededeelingen van plannen en wenschen in verband met de werkeloosheid Aanleiding daartoe is het besluit der jongste algemeene vergadering waarin aan het hoofdbestuur werd opgedragen om uit te lokken aan te moedigen en te ondersteunen de bemoeiingen van depareementen en anderen in ons land ter bestrgding van de werkeloosheid en hare nodeelen en waarvoor een post van SOOOopdeb rooting is gebracht Het hoofdbestuur stelt daartoe een 15tal vragen na welker beantwoording nader zal worden overwogen wat het verder zal doen om uitvoering te geven aan het be luit der algemeene vergadering Zelden is door den drang der tijden aan de Maatschappg eene aantrokkelgker taak opgelegd Voor de vervulling daarvan heeft zg aanspraak op aller medewerking Door de Nederlandsche Handels reizigers vereeniging te Rotterdam ifl ten behoeve van haar onderstenoingsfonds eene verloting georganiseerd van schildergen aquarellen teekeningon enz Voor dit doel ondervindt de Voreeniging veel medewerking zoodat het welslagen der verloting verzekerd is Van tol van Nederlandsche schilders kwamen inzendingen en toez gingon ook door particulieren waarondpr de burgemeester van Rotterdam eerelid der Vereeniging werden schildergen geschonken De Weener jonkman die zeven jaren in vronwenkleederen ala Iceukenmcid diende heeft nu deswege te Wöhring waar hg het laatst in eene restaurant diende terechtgestaan tiy vermomde zich alleen omdat h j als man geen werk kon vinden Omtrent zgn gedrag werden de gunstigste getuigenissen afgelegd en de Rechtbank veroordeelde hetu wegens de vele verzachtende omstandigheden tot een gevangenisstraf van slechts 4 4 uren De Heer Dörpfeld is thans te Athene teruggekeerd uit lasarlik de plaats van het oudeTroje waar hij Schliemann s opgravingen heeftvoortgezet voor rekening van Mevrouw Scbliemann die daarvoor 10 XX francs bijdroeg Hg gelooft dat hg nu werkelgke overblgfselen van bet Troje vaa Homerus heeft ontdekt lig heeft een groot aantal voorwerpen uit hetMycenischc tgdi erk opgegraven alsmede verscheidene gebouwen en een gedeelte van denmuur der stad die tweemaal zoo groot is alsvroeger gevonden overblijfaelen deden vermoeden De huizen staan niet vlak naast elkander als die van Tiryus maar ieder afiEondertgk De grooto stadsmuren zgn bgna 6 voetdik en de muren van de Acropolie bestaan uitgroote gelgkmatige vierkante steenblokken ongeveer Ifi voet dik De onderzoekingen zullen volgens den Atheenschen beriehtgevei van the Standard in April a s vervolgd worden voor rekening van de Duitache Regeering Scbliemann had door zgne opgravingen van 1872 bewezen dat in den heuvel welke zich 17 meter boven de vlakte verheft zeven vergane steden boven elkander liggen Hg zag in de tweede stad het Troje van Homerus Maar door de oj ravingen van Dörpfeld moet nu gebleken zgn dat de zesde stad bet vermaarde Iliou ia geweest 6 öfj fl IO 6 17 6 S6 7 80 n O rn A ll fto 1 1 46 1 56 8 02 2 09 8 16 18 08 18 40 IUiro i 5a a0 7 43tf 83 u ViiorU 5 5S iï Z t w6 0 iÉ tv Mfi iy loiiila 1 30 7 6U 8 18 8 68 lO Utreclit oB 33 7 50 y 54 H trmi lmi 6 48 S 04 lO OS W mr l n 6 51 8 11 10 16 Muxviiur 7 07 8 19 10 83 Gm a 7 80 8 38 9 34 10 86 Amsti rdnm C S AfTitenlam Wp 6 60 eouda 7 80 7 B 8 10 8 69 Omtrent den te Leeuwarden gear reateeerden G B Lize kan nog gemeld worden dat hg zich to Harliogen gedurende de kermis eenigen tgd heeft opgehouden lig woonde in een fatsoenlgk logement betaalde geregeld eiken dag ging met zgn hospes naar eene burgersocieteit waar hg onder zgn eigen naam werd genoteerd in het gastenboek ging des avonds met fatsoenlijke burgermeisjes naar het paar denapel en had Ugkbaar geen reden om zich te verontrusten Eerst toen hg ineengondemidswinkel voor mim 100 een gouden faorli met ketting had gekocht dat hg daarna elders voor 30 van de hand deed achtte hg den tgd gekomen om zich te verwgdereu Te Leeuwarden werd hg door den Harlingsehen hoofdagent van politie Vlagsma opgespoord en met behulp van den agent Inia nangehooden Hg had toen aldaar reeds eenige horloges verkocht er werden nog eenige ringen en horloges een spaarlunkboekje met inschrgvingen van ruim 400 en circa 30 aan contanten by hem gevonden Een zonderling spoorwegongeluk dat vreeseIgke gevolgen bad kunnen hebben is onlangs te Bolc na geschied De stoker van een locomotief welke te Galliera stilatond is in een plotselinge vlaag van krankzinnigheid terwgl de machinist afwezig was op de mt chine gesprongen en in volle vaart daarmee w gereden den kant op van Bologna Men waarschuwde per telegraaf dat station en vier tusschengel ene Zoo werden ernstige hotsingen voorkomen De Ign was gelukkig vrg en te Bologna zorgde men dat de locomotief op een zijspoor kwam waar zes ledige wagens stonden Die werden natuurlgk vernield evenals de locomotief die er op inreed in volle vaart want de stoker bleef voordnrend kolen in het vuur Scheppen De arme man werd zwaar gewond en hy stierf na verloop van een uur In het begin der maand Jnni weH naar de Loc meldt bg de politie te Semarang bericht ontvangen dat te Solo den 2tien Mei aan zekeren Chinees een pas was verstrekt voor eene reis naar China doch dat nu kortelings geleden te Solo tegen denzelfden Chinees eene aanklacht was ingediend dat hg twee Javaansche meiajea had medegevoerd waarschgnigk met het oogmerk die naar China mode te nemen en ze daar te verkoopen Verdof werd in het schrgven verzocht een onderzoek in lo stellen ofde Chinees misschien nog te Semarang vertoefde Met behulp der Chineesche wgkmeesters wist de schout v d P werkelijk den handelaar in kindereu op te aporen ten huize van een zgner landgenooten in gang Baroe het bleek toen dat ziekte hem bod verhinderd zich naar China in te schepen In hetzelfde huis werd na een langdurig en streng onderzoek ook een der medegevoerde Javannsche meisjes aangetroffen bovengenoemde Rchout nam het kind mede naar zyn huis en daar vertelde het meisje dat hare lotgenoote verborgen werd gehouden ten hnize van een anderen Chinees in de kampong Melajoo op hare aanwyzing werd ook dit tweede slachtoffer daar werkelgk gevonden De Chineesmen SC hen handelaar is natuurlgk dadelgk ingerekend evenals de lieden die de twee meisjes ten buune huize hadden verstopt Oit geval geeft opnieuw aanleiding tot de vraag hoevele Javaansche kinderen wol door de Chincezen zouden worden weggemoffeld uitgevoerd en verhandeld zonder dat er een haan naar kraait I De flechtbank te Middelburg heeft hg verstek vonnis gewezen in zake J K D arts gedomicilieerd te Haarlem die in de maand April II in het Schuttershof verMhillende personen geneeskundig heeft behandeld door te Vrftgcn waar zg pgn hadden en dan die personen te betasten en te bevoelen te zeggen dat zij wrgven moesten en daarvoor aan hen fleschjes Sequah olie en Prairie Flower te verkoopen zonder daarvoor van patent voorzien te zijn 9 33 10 42 ir 9 66 10 06 U 02 Hg werd wegens het zich niet gekweten hebben van zgne verplichting ten aanzien der aangifte voor het recht van patent veroordeeld tot eene geldboete van 25 onverminderd zgne verplichting tot betaling van de verschuldigde belasting volgens de wet alsmede in de kosten van bekeuring en in die van bet rechtsgeding 11 36 11 48 6 86 4 46 4 B5 6 08 6 09 7 07 7 17 7 84 7 81 7 87 8 i0 9 87 9 60 8 80 10 I OB SO 10 10 9 45 36 10 03 10 36 S i 0 10 07 10 64 9 05 9 1110 94 9 19 9 32 10 40 11 86 7 86 9 56 7 40 10 80 U 11 06 Bg de Srven F Bohn te Haarlem is een prachtuitgaaf van de Gyabreght van Aemsteh ter perse waaraan verschillende kunstenaars hunne medewerking verleenen De uitgaaf geschiedt onder leiding van L Simona Mzn die ook eene inleiding schreef de tooneeldecoraties worden vervaardigd door H P Berlage Nzo de boekversiering door A J der Kinderen waarbg de muziek van de reien door Bern Zweers in bet werk wordt oj enomen De eerste aflevering van deze waarlgk schitterende nitgaaf is o a versierd met een artütteke titelplaat van Der Kinderen ter ilInatratie van het motto cUrbs antiqna ruit Aan de geheele uitvoering van het werk is blgkbaar veel zorg besteed De nif vers mogen zich reeds verheugen in een groot aantal inteekeningen en in het bgzonder in die van de beide Koninginnen Antwerpen heeft Maandag met groolen Iuïb ter het 50 jarig bestaan herdacht van z J ierentuin Al de dierenkooien waren opgepoetst de tempel der olifanten met zgu hierogtyphen en Egyptische figuren was opnieuw gevernist en binnen de kolonnade van den ingang had men een HÏerlgken nieuwen mozaïekvloer gemaakt te midden waarvan een fontein oen heldere waterstraal in de hotste wierp en een parket van tropische planten besproeide In de vgvers der watervogels en in dien der Ngipaarden waren insgelijks fonteinen aangebracht welker tho e waterstralen door de heldfnv zon beschenen lishte regenbogen doden zien Verschillende muziekkorpspn gaven concerten en s avonds was de tuin glansrgk verlicht Er brandden 4000 gaspitten 37 000 vetpotten en 7644 lampions Maar de grootste luister van het feest was het bezoek van den koning die om 4 nnr aankwam eerst het concert bgwoonde en een wandeling door den tuin maakte Hg onderhield zich daarby met ieder vriedflelgk en sprak hartelgk ioderen bekeude aan Aan den voorzitter der maatschappg en aan den administrateur en directeur werden door hem ridderorden gexchonken Bg de jongste veiling van Arabische raapaarden door den bekenden Ëngeischen fokker Wilfrid Blunt werd de hoogste prgs van 290 guineas besteed voor eene achtjarige merrie De heer Blunt acht het Ëngelsche klimaat voor het Arabische paardenras zóó gunstig dat hij niet twgfelt of bg zorgvuldige kruiaiag zal het paard in Engeland nog eene volmaaktheid bereiken van welke niemand ooit had durven droomen Op den akker bg den tuinder H Loos te Roelof Arende veen is eenen boonenplant te zien welke twee geheel verschillende soorten van vruchten draagt aan den éénen kant sngboonen aan den anderen grauw erwten betde soorten zeer goed ontwikkeld Het verschil vertoont zich reeds waar de stam zich in twee stengels verdeelt ook deze hebben de eigenechappen van de overeenkomstige vrucht De plant heeft zoo het voorkomen alsof eene gmuwerwtenboon op eene sngboon is goënt Nooit is zoo iets in deze gewassen voorgekomen zooah zelfs bejaarde menschen verklaren Wg dolden op gezag van den consul van Siam te Amsterdam mede dat er geen Hollandsch huis in Bangkok gevestigd is Oit bigkt echter onjuist te zgn Aldaar ia gevestigd de firma Charles Kinder vroeger te Java De ch f is van Duitsche afkomst doch Nederlinde r van geboorte Bg hem op het kantoor ia o a in dienst de hoer S Swart die door beikiddeling van de vereeniging Buitenland daifrheen tong Verachillende huizen te Bangkok zgn in connectie met Nederland In de laatste jaren is de verzending van Nöderlandsche mannfactnren naar Bangkok zeer toegenomen en zgn de vooruitzichten van onzmï handel aldaar zeer verbeterd De Nederlandache consul generaal te Bangkok aan wien thans tgdelgk de behartigingvan de belangen der Fransche onderdanen indat land is op gedragen is de beer B C Keau Hbl Sen jongen nit Middelbui den leeftgd vtfn 16 jaren nog niet bereikt hebbende liet zoogenaamd bg ongeluk in den kelder van eene woning aldaar zgn zakdoek vallen en toen bg daarna toegang tot den kelder had weten te krggen om zgn zakdoek daaruit te halen maakte hg van die gelegenheid gebrnik om nit den kelder een stuk vleesch weg te nemen Dientengevolge werd hg door de rechtbank te Middelburg die aannam dat beklaagde mei oordeel des onderscheids had gehandeld Bchnldig verklaard aan diefstal en veroordeeld tot 6 maanden gevangeniistraf T en dat vonnis kwam de veroo eelde in appèl omdat zooals beklaagde heden voor het gerechtshof te s Gravenhage 0 f zgne ouders verlangden dat bg eenigen tgd in een opvoe dingsgesticht zou wordt u geplaatst Het bleek verder dat deze jeugdige beklaagde vroeger re a tweemaal w ns diefstal was veroordeeld reep tot i maanden en I maand gevangenisstraf Het openbaar ministerie vond geen termen om opzending naar een opvoedingsgesticht te volgeren omdat dergelgke gestichten niet mogen ontaarden in inrichtingen tot verzorging van misdadigers en hier gebleken ia dat bekl heeft gehandeld met oordeel des onderscheids En wgl het O M voorts de opgelegde straf in evenredigheid achtte met het geple a misdrgf eischte het bevestigingvan het vouns a quo De verdediger mr D J Wolfson refereerde zich aan het oordeel van l et Hof Uitspraak morgen Maandag hebben de slagers te Dordrecht opnieuw vergaderd om te protesteeren tegen de ontwerpverordening op den verkoop van vleesch Zeven gemeenteraadsleden woonden de vergadering bg Het resultaat was de volgende onder toejuiching aangenomen motie De vergadering vaii vleeschhonwers en speksl ers vernomen hebbende dat de uitvoering der ontwerpverordening op dekeoring van vee vleesch en spek niet valt binnen het bereik van den ontwerper acht zich ten plicht den Baad in overweging te geven het ontwerp niet aan te nemen maar de bestaande verordening te handhaven Naar aanleiding van het gesprokene stelde een der aanwezige raadsleden de vraag met feiten aau te toonen dat de bestaande verordening niet wurdt gehandhaafd hetgeen was beweerd D slager M van Xanten verklaarde zich ongeneigd die vraag in het publiek te beantwoorden daar hot antwoord hen die mot de uitvoering der verordening belast zijn zou kwetaen Volgens dezen spr zouden er feiten kunnen worden opgesomd die het publiek de haren te bergen zouden doen rgzen Deze laatste zinsnede zou onzes inziens den maatregel van den Raad wettigen Of het toeval is dat in de Dordrechtscfae Ct c jaiat boven het verslag der vergadering bet onderstaande beriobt staat afgedrukt weten we niet maar bet zal den inwoners van Dordrecht er niet toe brengen de partg der slagers op te nemen In de voorgaande week werd een spekslager door den keurmeester alhier verrast Ëen in houge mate zieke lever ruim voorzien von botten dit zgn diereu welke den vorm van de visch van dien naam hebben in de galbnizen voorkomen en door den daarin uitgeoefpnden prikkel eene vuile slgmige vloeistof doen afscheiden 1 gereed in het water om na eenigen tgd iu den kookketet terecht te komen Die beerlgke vuile slgmige vloeistof wordt door het andere vleesch gekookt en voor de worstbereiding gebruikt Eet smakelgk Ug een anderen spekslager werd eeu stel longen afgekeurd Wordt het niet hoog tgd dat het publiekvan de slagera gaat eischen dat hunne warenvóór de bewerking aan een onderzoek worden onderworpen V Hbl De heer W E Uobmson Britwh consul te Amsterdam schrgft aan de Ëngelsche bladen het volgende Ondanks de woarsch o wingen die ik herhaaldejiik tot Ëngelsche boopliedeu en fabrikaute gericht heb betreffende het groote aantal zwendelflrma a die deze stad verpesten spgt het mg te moeten zeggen dat het kwaad blgkbaar onverhinderd voortwoekert te oordeelen naar de brieven die ik voortdurend von Ëngelsche firma s ontvang die 6i bedrogen werden óf voorzichtiger om inlichtingen schreven voordat zg de orders van deze luidjes uitvoerden Wanneer ik zeg dat ik op mgn zwarte Igst in Amsterdam alleen 120 namen heb is het duidelijk hoe uitgebreid en hoe winstgevend deze schandelgke prootgken zgn c De Contemporary Iteview bevat een opstel van een journalist die kort geleden in 8iam was en naar hg zegt dikwgis in aanraking gekomen is met den koning Hg noemt dezen een hoogst aangenaam man goed ontwikkeld goedhartig standvastig en waardig in zgn optreden Hg is iemand van een flink voorkomen en zeer beschaafd Hiermee is alles gezegd wat in zgn voordeel kan gezegd worden Overigens is zijn leven een leven van uitspattingen Vóór zgn 15e jaar had hg al twee dochters zgn voornaamste vrouw is zgn half zuster Het aantal zgner andere vrouwen is onbekend Alles wat dürop betrekking heeft wordt als Kang nac d i het inwendige aangeduid en daarover te spreken is streng verboden Hg heeft meer dan 100 kinderen ledere vrouw bezit juweelen in overvloed Van den toestand van zgn land weet de koning niets zelfs niet van dien zgner hoofdstad Zoodra het bekend wordt dat hg een wandeling wil maken worden de straten geveegd de soldaten en politieagenten balen hun beste pak en gorden de wapens aan die alleen hg zulke gelegenheden dienst doen in één woord Bangkok is in feestgewaad Is de koning in zgn paleis terug dan is allea weer even vuil en onverschillig Gaat hg naar zgn paleis op het land dan bestaat zgn stoet mt 1000 personen wat enorme onkosten veroorzaakt De varwanten des konings worden na hun dood verbrand De crematie van het laatste Torstelgk Igk kostte 960000 Naar aanleiding va het bericht dat Schiermonnikoog te koop is vraagt dr B B in bot Nieowaic Zouden de vermogende Nederlandsche philanthropen in t bgzonder zg die het alcoholmisbruik bestrgden niet eens willen overwegen of het geen zaak zoude zgn genoemd eiland aan te koopen Met zgn vriendelgk dorp zgn prachtig strand en zgn gezonde ligging is het ▼ oor een dronkaardskolonie eene werkelnk eenige gelegenheid Bnltenlaodsch Overzicht De weigoriog aii Siaiu is eon feit eu de gevolgen zijn daan de Fransche gaiant te Bangkolt ia vertrokken onder overlaat te hebben ondervonden hij heeft de beide kanonnoerbooten die den toegang geforceerd hadden meegenomen de Siameewhe goiaut te Parij is bezig ïjjn koffers te pakken en wil een ptaatakaartje nemen naar Londen en aau de Mogendheden is kennis gegeven van de aanstaande blokkade van de Siameesche kust De Fransche pers is wat men van een Fransche pers in zulke dagen verwacht n kan erg nit de hoogte brutaal of hoe men dit noemen wil Zelfs een anders loo bedaard bhul uls het Journal des Débatat schettert mee Het blad betreurt het dat de blokkade in Siain alleen van buiten langs de kust wordt ingesteld Siam vonliende voor zjjn trouwbreuk een andere kastijding De AotoritiS verwondert er zifh over dat op 8iam s antwoord mot onmiddellgk gerepliceerd is met een donder der Fransche kanonnen De meening van het geheele land zal de Itegeering stennen waar zij opkomt voor de verdediging onzer rechten orakelt de i Matin € De Fransche admirtial ilumann is op dit oogenblik waarschijnlyk op de Siameesche kust om de blokkade te beginnen Hfl heeft daartoe te zijner besclükking het pantserachipiTriomphautec de adviesjachten Inconstant Forfait en Papin de kanonneerbooten Comète Lutin Alouette en Vipere en eenige torpedo booten Zulk een blokkade lijkt echter meer afdoende dan zij is de heele vloot zal nacht en dag onder stoom gehouden moeten worden j daarbij is de kust op vele plaatsen ondiep Vele Fran ehe bladen keuren dan ook dit middel af en geven de voorkeur aan een bombardement van Bangkok of de inneming van het aan den ingang van de Meoam gelegen Poknam Nu wie weet of het daartoe niet komt er zjjn reeds Fransche versterkingen op weg De gewezen Belgische Minister Itolin Jacquemyns is niet de eenige £ uropeaan die den Koning van Sjiam als Minister ter zjjde staat de Minister van Marine en admiraal der vloot is ook een Kuropeaan en de drager van den beroemden Franschen naam Armand Duplessis de llichelieu uit het geslacht naar hg beweert van den grooten kardinaal Voor ongeveer twintig jaar zegt het Journal des Debate f is deze llichelieu in 8iam gekomen en van kapitein vnn een kustraartnig tot zgn tegenwoordige hooge betrekking opgeklommen De Chineesche R geering is verwonderd over Frankrjjks eisch betreSêndo het grondgebied aan den linkeroever van den Mekong tot 23 noorderbreedte De Regeering beweert dat de beide oevers van deze rivier tot een punt ver beneden den 23n graad aan China toebehooren en dat 8iam bjjgevolg dit gebied niet kan afstaan De anti FranschgeKinde mandargneo trachten de Itegeering te dwingen in het geschil tusschen beide te komen De Londensche correspondent van de IMbats brengt de handelwijze van Engeland ten opzichte van Portugal in herinnering dat in Januari 1890 der Portugeesche regeering juist uren toestond om te antwoorden op een ultimatum waarbj geëischt werd dat Portugal zgn Afrikaanache bezittingen die reeds sinds 16 een gedeelte van zijn koloniaal gebied uitmaakten zou ontruimen Dan merkt hg op dat als Frankrijk weoacht ïijn bezittingen ten Noorden van den ISden breedt graad nit te breiden Frankrgk miaschien met Bngeland en zeker met China te doen zal krijgen en dat men met de moeilijkheden die daaruit zullen voortvloeien rekening moet houden Dat ia het eenige middel om zich te behoeden voor leelgke misrekeningen Koning Otto van Heieren die reeds vele jaren krankzinnig is ligt nu op het uiterste Te Hermannitodt ia een congres gebonden van Rumeniërs die in Hongarge en Transsjlvanië wonen De afgevaardi e Popovici aomde de vervolgingen op waaraan de Rnmeoiëra van den kant der Hongaarache regeering de laatste twee jaren blootgesteld waren Een motie werd aangenomen waarin geprotesteerd wordt tegen deze vervolgin n en twen de kerkelijke staatknude een nieuw middel der Bongaanche regeering om der nietMagy aarache bevolking hoor nationaliteit te out roeren Daarna ging het congres uiteen met den uitroep van Leve de Keizer I en het zingen van het Romaanache volkslied De parlementaire oomraiaaie van onderzoek van de Servische Sobranja heeft bealoten de ond ministera voorloopig niet gevangen te doen nemen doch ze onder politietoezicht te atellen Op verlangen van den sultan heeft de kfaedive zgn vertrek nog eenige dagen uitgesteld Abbaa Pacha zat lu eerst heden naar Egjrpta terugkeeren Koning Behausin heeft eenige Oahomeyanen naar Frankrijk afgevaardigd om met de regeering te onderhandelen In een vergadering van anarohiaten en onoihankelgke socialisten te Berlgn welke door een 1000 personeu werd bezocht is de scheiding tusschen dezo fractiën voltrokken De onofhankelgke socialisten Wildberger Litsin en Buhr verklaarde het anarchisme voor laf hartig en wilden niets meer met de anarchisten te doen hebben daar zjj hun streven voor hoogst onzuiver hielden IHQBZOWDEW Uijnhe dl RtdtKtmr Veroorloof mg een kleine plaatsruimte voor het onderstaande De heer Orooteudorst verklaarde eenige dagen geleden dat hg was voor afschaffing der Kermis en daarvoor liever volksfeesten zag georganiseerd In zooverre ben ik het met hem eens doch vind zijne houding toen er aprake was von een feest ter eere van H M de Koningin en hg als vertegenwoordiger der KleermakeraVereeeniging was nitgenoodigd eu ook tegenwoordig hg de vergadering verliet en zoo bat gerucht ging blijkbaar het leest tegenwerkt Zoo iemand is candidaat van de AntiR volutionaire Kiesvereeniging Vnut Qod etrt dtn Koning Hiermede heb ik genoeg geugd UBd dw Dr V G A R S T B h1 o H T ï r QOUda 97 Juli 18 3 I u aanroer van ranau wm ook ki den wmlrf i t groot Du stfltniaing wai stoowaI vostor seodat vorige prgtaii gemilikelgk te liediugca wonn ïnr ü Zoeuwiolie 7 i 7 1 0 Hinden 8 70 8 90 Af ükeu le 6 7S 8 11 l oWor 8 ü 8 80 Rooilii Il Angel ii Rogge üeouwsehe 1 40 a 8 80 Polilor i BaiUnlaadoolia por 70 k 4 7S il J Gerst Chevalier 6 60 80 Haver per hecL 4 40ü 4 0 per 100 kilo 40 i 8 76 Henaspsoail Iii lanilicii 11 60 Builonlandioh i Kausrieznad 18 60 A 14 Krwtan niet kokende J Buitaolandiolio per 80 Kilo ƒ ü Itooiien FaardunWiaüu ii Dulvauboonen i Koullaad 9 i 8 60 M la per 100 KO Bonl Amenkaaiiaahe f 8 86 A 8 40 ünouantlne 8 86 a 8 60 VlBliAltll Msikvaii oauroer Vette varkens ledul aanvoer haildst matig 91 fc 88 ct par half KO Ulggen voor KngeUnd redsl aanvoer handel traag 18 A 80 ot per half KO Maguro Biggen gowle luinvoer handel vrijirel 0 80 a 1 76 per eek Vatte lohapen goeds aaavoar handel vlug 1 4 8 Zuig re lal aanvoor bundel vlug 10 i 14 Nuolilere kalveren wainig aanvoer handel vaut beter 4 i f 6 Qraskalvuran red aanroer Handel voet Mar 7 n 18 Fokkalveran ü Aangevoerd 186 partyen kaas Handel vlug lo i ual 88 i SO 8s qual 84 a 88 Zwaardore 31 Noord Hollnndooho 89 n 86 Boter radeiyka aanvoer handel vlug ioeboter 1 40 1 60 per kilo Weibotor 1 16 it 1 80 per kilo BtolwUkertluii 87 Juli I8 Aan do kaasmarkt aangovoord 14 parlijei kaaa iMo qual 88 a 8 8da qual 88 ii 86 Handel matig KOEPOKL ENTIIVG De BURGEMEESTER van GOUDA Brengt ter algemeene kennis dat aanstaanden Zondag den 30 Juli 1893 des middags 12 uur op het fCaadhuis niet alleen voor minvermogenden maar voor ieder die zich daartoe aanmeldt gelegenheid zal bestaan om zich geheel koateloos rechtstreeks van het kalf te doen inenten of herinentea Gouda den 27 Juli 1893 De Durgemeeater voornoemd VAN BERGEN IJZENDOOIIN BurgerlUka Stand iKBOUKK 85 Juli üornalin Maria ouders J V Signer an a W Blom 98 Jaunilno ouders W Both en E de Graaf OKUUWD 98 Juli F do Oruil eu W Bluülar 11 D Ravensbargeif en F J van leeuwen C Brnere on B vsn dar Hsij A Vermeulen en N Veeoing A van der IjOan on C de Vroom JuU Watergettfden Hoog I aag Hoog f Mg Vrildai 88 5 46 8 10 8 08 8 88 ZalerJ 8 8 98 8 47 7 14 8 SU Zond 30 57 8 89 7 80 8 it Uaand 91 7 80 8 6 7 48 4 11