Goudsche Courant, vrijdag 28 juli 1893

No 6109 Zaterdag 20 Juli 1893 Medekiezera Hoewel de Heer C HOOGENBOOII gemeend beeft te moeten verzoeken op hem geen stemmen nit te brengen dringen wlf r ten sterkste op aan U aan dit verzoek niet te storen WIJ zijn overtnigd dat moetat hIJ met groote meerderheid worden gekozen hIJ het vertrouwen der Kiezers niet zal besehamen en dns op zijn besluit terugkomen Kiest daarom allen den Heer C HOOGENBOOM BENIGE KIE ÏIRS 3Sste Jaargang MeuwS en Admrtenlieblu mor Gouda en Omstreken De Uitgave dezrf Courant gesclliedt d a g e 1 c s met uitzondering van 35on en Feestdagen De prijs per drie mafnden is ƒ 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Te Rozendaal N B wordt thans door dt rykapofitie streng gewaakt voor het dooïtrèt e t i lnk l giii ken van Russische bannelingen Gisteren werd weder een gezin van zes personen over do grenzen gebracht Meestal zgn de lieden doodarm geheel uitgeput en bgna niet gekleed zoodat zg in hooge mat het medelydoo ojiwekken Ieder die deze ongelukkige z ervelingen zag tastte in den zak en tegelijk vroeg men zich af waar moeten de raenschen blgven Arm volk I Qoada Baalperedrak van A BawucAN k Zoo Diiud 1 Aug S 07 S S é tl WotiMd I 8 411 11 0 al Oagdiml 8 6 d 47 lï Bpringtij 30 lult Ham Zon ioli Opg A Oiid K M Opf Ondar M 8 88 7 V M l Juli 8 48 8 84 M 8 8 J 4 1 7 8 48 8 81 to 07 6 IS 8 84 8 La 11 U 68 1 4 0 8 0 IA 0 8 14 i 4 10 8 01 t 41 81 7 lug 4 1 7 g S 10 i 4 80 7 S atedeltjko Zwamaobool 7 uli nidd li 0 Of TO dar tampcntuar ru At luebt 60 gr Fahr f hot witer Mg g Beurs van Amslerdam aa JULI Vor kri 881 8 101 88 78 J7 1 81 i 4 4 7 i Bt 84iV M i 104 88 88 88 108 80 878 101 101 800 188 100 10 101 188 7V 100 SB 94 98 104 1181 101 V l 117 188 7 0 e v 180 101 104 71 91 108 188 188 101 BB 88 181 11 108 8S 109 104 08 48 8 184 leo 100 lOB i 100 118 181 lotkoera 88 iOl l 88 i 77 l e loiVi 74 100 97 NnmuitD CwL Ned W 8 IVi dito dito dito dito dito dilé S i UoNua Obl Goudl 188188 4 Itaui InioliryviDg 16A8 81 OoaTRNK Obl ÏB Mpior 1888 dito in lilnr 1888 PouvaiL Oblig net ticliot 8 dito dito 8 KtauK Obl Ooat e 8 ri i dito aHOnt 1880 4 dito bij Bolbi 1889 4 dito b Hope 188 ilO 4 dito ia goud loon 1888 6 dito dito dito 1884 Bum Parpot Mhuld 1881 4 TuiKIlJ 0 pr Oonv Imo 1890 4 Oh toening serio D rieo leooiDK serie O KniDAn Ilip litc obl IStIi i Uuico Obl Buit 8ah 18 0 8 VjtNEZUELA Obl 4 onbep 1881 Altrrii u H Obligatien 1861 81 BomuDAH StwI leen 1880 S NaD N Afr tUndeliv nand Arendib Tab Mn Ortifioateti DflliMaRtMltappij dito Aruh Ilypotboekb pandbr 4 OuU Mg lier Vontaal nand a Or llynolbevkb paudbr 4 Nederlandsohe bank aand Med ilandelmaataob dito N W k ïm llyp b pandbr Eot Hypotbeokb pandbr 4 Uti Hypotheekb dito 4 OoaTKKB Ooit llong bank aand HtiaL Hypotbeekbank pandb t Ahiwu Kquit bypotb pandb 6 B8 ♦ 117 188 68 66 Maiir L G Pr tien eert 6 Nio Holl IJ Spoorw M aand MIJ lot Bipl V gt Spw aand Nad Ind Spoorwegm aand Ned Zuid Arrik Spm aand 8 dito dilo dito 1891 dito S iTiLll Spoorwl 1887 8 A Robl 8 Üuid Ital Spwmij A H obl S PoLKN Waraobau Weenen aand 4 Rual Ur Ruia Spwr My aand llaltisoho dito aand 101 71 1 Faatova dito aand B I anff Dombr dito aand KursK Ofa AioW Sp kap aaod IjOiowo Bewaat Bp Mij oblig B Orel Vitebak dilo oblig ZlidWeat dito aand dito dito oblig 4 BB 10 11 108 44 8 Ahikika Cent Pao 8p Hij obl ft Ohio k North W pr O v aand dito dito Win Bt Petor obl 7 Denver Rio Or Spm eert v a lllinoia Oentral obl in goud 4 Louiav b Nnahville Oert f aand Uexioo N Bpw Mg Ie hyp o 8 Uiaa Kanaaa T 4 pot pret aand N York OnUrio k Weat aand dito Penua Ohio oblig 0 Oregon Oalif Ie hvp in goud B at Paul Minn It Manit obl 7 Un Pao Hoofdlijn oblig ft dito dito Une Col Ie hyp O B Canada Cao South Cert i aand Vin a Rallw fc Nav Ie h d e O Amaterd Ooinibua Mg aand Kottord Tramweg Mnals aand Nkd StatI Amaterdara aand 8 Stad ttotterdam aand 3 BtLOII Stad Antwerpen 1887 8 8ud Hruaael 1880 8 Homo Theiu Kegullr Oesetlsch 4 OoeriNR Btantsleuning 1800 B 81 f I08 fC IC Ooet B Cr 1880 Spa Blad Madrid 8 1808 N D Ver B Hyp Spobl oert S ADVERTENTIfiN Mejuffrouw HARDENBERO Ooathtren 82 Trugt door tiekte tui de tegenwoordige loo ipoedig mogelylt een bekwime keukenmeid goed kunnende koken en genegen huiswerk te Terrichten ADVERTENTIEN inalleB n n en Buitentandtehé Couranten worden dedelgk opgewndeu door hot AdTertenkie BujMn sn k BttINKMAN en ZOON te Oomla LOTEN in de VERLOTING BIJ GELEGENHEID DER ZIJN TE BEKOMEN BIJ BUI KMAK Langrc Tiendewe r PRIJS 1 11 LOTEN voor 10 Het groote aantal zenuwkwalen vm Mouwhoofdpyn af lot de voorafgaandfl koDteekonen trd apopioxie howouboroerte te trolaeercn uoziteedi RÜe middolen door do modwcho wotenaohap aaiigowond Eorat RAti tien nieuwen tijd komt de oer toe dat zy door Uet gebruik maken ven deu eenvoudigstep weg namolyk langs de huid eeno phy iologiBohe ontdekking godaau heeft die na honderdo proofnomiugon thans over de geheeto wereld verbreid il enterw l zy in wetonschappolijko kringen do hoogite bolangstolling wekt tevens ocno weldaad Wijkt te ityn voor de aan zonuwkwalon lijdende mensohheid Oeeo geneoswyzo is uitgsTondon door don gowozon Officier van Oezondheid Roman Woissmann to ViUhofeu en berust op de ondervinding opgedaan io eene 60 jarigo praktijk Doot wasschlng van het hoofd eenmaal per dag worden daartoe gesohikte stotl ea door de hnid onmiddellijli aan het zenuwgestel medegedeeld Met de o geuooawyio werden werkulyk schïtterondo resultaten verkregen en zy maakte uwveel opgang dat van een door den uiivindor gosohreven werkje OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE hare voorkoming en genezing binnen korten töd roede de Sie druk ereohenen is Dit boekje be at niet alloou Toor het groote publiek rontoanbaro verklaringen omtrent het wezen dor nieuworo therapie en do daarraade zolfe in wanhopig gerallen verkregen uitworking maar ook vindt mon daarin wetonschappolyko vorhandolingon uit de medische bladen die aan doze geneoswyae gewijd zyn zoomede afiohrift van tal van getnigachriften van hoüggeplaatstü geiiooskundigon ondor welko P Meniere mod dr professor aan de polyklmlek te ParljB rue Rougemont 10 Steln reber med dr praktiseerend geneesheer aan het krankzinnigen gestioht te OharentoniSmltatsratb ür Sóhn te Stettn Oroesmnan mod dr arrend arts te Jöhllngen Dr P Foreatier geneesheerdireoteur van het hospitaal te Agen Qehelmrath Dr aohering kasteel Qutenfels Bad Ems Darses med dr geneesheer directeur der galvano therapeutlsohe inrichting voor zenuwlijders te Parijs rue St Honoré 334 Consul von ABChenbaoh med dr te Corfu Dr Busiacn arrend arts te Zirknltz Ober stabsarzt Jeohl med dr te Weenen Dr C Bongavel te La Farrlöre Kure lid van den Conseil Central d hrgiöne et de Santé In Frankrijk on vele anderen Aan aiion wier zenuwgestel meer of minder aangedaan is ot aan zoogenaamde zenuwachtigheid lilaen waarvan de kenteekenon zijn ohronlDohe hoofdpijn migraine schele hoofdpijn bloedaaudrang groote prikkelbaarheid gejaagdheid slapeloosheid lichamelijke onrust on onbehagelijke toestand vordor allo loken dlo door beroerte gutroiïon wordon on nog lyilon aai do üvoIs üii ilanrviin zoonis verlammingen Onvermogen tot spreken zware tongval moeielijk slikken stijfheid der gewrichten met voortdurende pijn plaatselijke zwakte verzwakking van geheugen enz en zij die reeds ondor gonoeakundigo behnndoling gowoost zijn maar door do kende middulen alfl onthouding on koudwatorkuur wryvo oloctrisooron stoomlooi of zeebadoi geou genezing of leniging bunnor kwaal gevonden hebben on ton lotto z j die vreoS gevoelen OOr beroerte on daartoe reilen hebben wegens vorsohljnsclen als ziCh aanhoudend angstig voelen verdooving In het hoofd hoofdpijn met duizeligheid flikkeringen en donker worden voor de oogen drukkende pijn onder het voorhoofd suizing in de ooren het voelen van kriebeling In en het slapen van handen en voeten aan ai dozo drio raiegoniu van zenuwlijders als ook aan jonge mei es lijdende aan bleekzuoht en krachteloosheid ook aan gezonde zelf aan jonge personen die veel met het hoofd werken en geestelijke roaotle willen voorkomen wordt dHngend aengernden ztoh hot lioven vormeldo werkje aan to aohalfen hetwelk op aanvrage koStClooi en franco verzonden wordt door LEMAIRK k Co Apothokert te Parijs rue de l Eohiquier 80 Alleen gerechtigd tot verbreiding der geneoswyze van WI JSSMAINiX IIOMAN Oad Oflloier van gezondheid oere lid der ItnliaanBche ffSanitoits ordo van het Witte Kruis en verder te imslcnlaiu door M CLEBAS t Co Heiligeweg 48 Rotterdam V E tui SMUKTEN KOLFF Apotheker Korte Hoofdateeg 1 Utrecht WBBÏ t PORTOM Oudegraoht b j de Gaardbrug P 160 Op de jongste hjrgieni h ni licin le Teutoonstelling te itnt is de WeisBniaii sche g neeairÜM door de medische jnrj met de Zilreren Medaille bekoond KRAEPELIEN HOLM S Sükel Cacao JNr I B cnets en ScbeilLuniiigtii Bekr met Mtn en Zilv rtn Medailles am Versterkend en Aangenaam van Smaak Met melk gekoekt leer aai te berelen root digelijkicli gekraU Mf Uid l B iwOke perKioen en klieraehttae geetellej Het water toebereid la iH ali eaeeakraelitlce druk nUtekead bH diurkée eok Toet tiiieltins es Uelne klsderea v eekte BÜiS Ieeu tu Kr iel ï l ïö L Tierkaate buaea van h Igr f 1 J0 k Igr è f O en h Kp k tMO reeiüea ut Btienet waarop aeveaataaad fabriekamerk en de baadteekening raa de Fabrikanteo Kraepellen Holm Zeist Hofleveranciers k hbrikarfëa 90 KlUmUliM HOIJi 1 ZBIST mSim TESZOOFIHO te GOUDA ten orentaan Tan den Notaris O O FOBTOIJN DROOGLEEVEB op DINSDAG 1 AUGUSTUS 1893 des morgens te 9 oren ten aterfhaize van Merroaw van niK H iaoEii aan den Fluweelen Singel Wyk B No 583a ran eenen netten goed ouderhonden INBOEDEL waaronder een notenUonten met zwart mmeablemeat Fantasies toelen Pianino vanG Bauvais fill Pendule en Conpea Schilderyen waaronder van Leickert en Oravnren Mahoniehouten en y eren Ledikanten Matrassen Bedden en Beddegoed Mahoniehouten Garderobe kaBt met Spi l dito Waschtalel Oilindermangel Fornuis en Kachels voorts Hoisraad en Keakengereedschap Vloerkteeden Kleederen gewerkt Goud Zilver en Jnweelen enz Daags te voren van 0 tot 12 en ran 2 tot 5 uren te zien in dezen boedel kan niets ter verkoop wontea bUtcobrftcht Wie zeker zgn wit de Echte Eikel Cacao te ontvangen teeamengeateld en na vele prcefnemingen in den handel gekomen onder den naam dee uitvinders Dr MichaeÜBf v TaBrdi d op de beste machines in het weiieldberoemde étabblwaement van Gel rjk StoUwerok te Keulen eitcha J pTme iieUy Bikel Cacao in Tierkanten bussen Deze Eikel Cacao is met melk gekookt eene aangename gezonde drank roor dagel ksch gebruik een 2 thoelepela Tan t poeder voor een kop Chocolate Als geneeskrachtige drank hg geral Tan diarrhea slechts met water te gebruiken Yerkrügbaar bq de Tooniumite H H Apothekers ens Pri i Ko V Ko pwetbn je nW c 0 90 o 0 35 GeneraalTertsgenwoordiger toot Nederland Jullut Mattenklodt Amsterdam Kalreistnat 103 FBAÜTSCHE ST0OM7EBVEBU Chemiselie en Zwitserseke Wisscherij Qebrereteerd door Z M den Koning der Belgen H Oppenhelmer Rotterdam Specialiteit Toor het stoomen en rerren Tan alle Hoerenen Dameskleedingstnkken ook alle soorten Meubelen Ledikantgordynen Talelkleeden Trgpen met nieuwe patronen geperst Kwasten Garnituren Neteldoek Tnlles Kanten Veeren ene Alle goederen kunnen in elkander blgTen en worden onschadelgk Toor de gezondheid bewerkt Goederen kunnen in 4 dagen afgeWerd worden AGENT Toor Gouda en Omstreken A VAN OS Az Kleiweg A No 73 BINNENLAND GOUDA 28 Juli 1893 De meeting uilgeschreren door de anti rr volutionaire Kiesvereeuigïng en waarin de hli Derckmn en Grootendorst zullen optreden vX luaar wij vernemen plaats hebben in de aal Nut en Vermaak alhier Bij het examen voor de hoofdacte te s Gmvenhage sla den gisteren o a de heeren W J Huber M W Tfn der Uoeven C Kiuit en K Floor allen alhier De luit H J £ de Bourbon van het reg Inf te Gouda wordt van I Novemliör tot 1 Maart gedetacheerd by het lo Heg vesting artillerie te Utrecht Dinsdag heeft in de Schouwburgtont van du hbr Van Lier alhier de openingsvoorstelli t plaats en wel met Blonde ÈUy oorsproukelyk tooneelspel uit het Zuid Hoilandsche viBschri leven door W N PeyperB Onze stadgenoot de Heer J Kooiman sitgeant bij het 4e Reg Inf alhier heeft uiet goed gevolg het examen afgelegd voor Jen onrsus Gisteren hebbeu de leden van Let muziekkorps der d d Schuttery alhier met den excnrsietrein een uitstapje gemaakt naar Nymeguti Naar wg rernemen zal de nieuwe Gouver neurGeneraal van Ned Indië jhr Van dor Wfjk den 21en September e k te Genua op de Prins Hendrik scheep gaan naar Bataviit Naar de Standaarde van welingelichte zgde verneemt is voor de geuitte khichten in lift adres der beambten van de Staatsspoorwegeii volstrekt geen grond Integendeel worden volgens dat bericht door de directie der Exploitatie maatschappy steeds met zorg de rechten van het voormalig N R S personeel gehindbaaid Naar men uit Par s bericht zou de Heer Buloz directeur van de Bevue des Deux Mondee wiens ecbtschoidiugsproces onlang zooveel opzien baarde met z n vrouw verzoend en hereenigd zgn Hg zou nu ook directeur blyven van bet beroemde tgdschrift dat do jr qn vader is opgericht FEUILLETON O E X XJ I Naar het HoogduiUck XXII Sfl yOoseok P I Nataurlijk Hebt gjj die teedore verhoadini ai uiol lang opgemerkt P yNean de man die bier zooevon den muur overklom kan onmogelijk Oosook s n V Wat gij zegt dapper prinsje I apot Claudia icherp Gy kortzichtig menach wilt gy onze oogen logenatraffeQ P jtIq geen garal ik daolit alechla jrDenk maar gernat wat ik u verzeker dat mevrouw roa Nennderscheidt nametyk een vroaw Is die van dit ot enbiik af in onze ootorie onmogelijk ia geirorden I De aiertijku gestatte rtohtlo zich hoog BB z eviorend op en haar voorden klonken als oen bevd Ik zal er roor zorgen dat dozolfde lamp die zooeven voor het raam werd gehouden ook in Hiie kringen haar aob nael zal werpen op de on ohuld uit Ueraabrann s kringen Goaook a hofma kerjf begon reeds een oponlyk schandaal te worden m daar Nenndfiractieidt mtaachien de schelleli van de oogen zijn gevallen en bg aedert twee dagen tyn Intiematan vriend zeer in t oog vallend uit zyn hnia houdt wet nu dan neemt men e n ladder een lootje een heg Ala twee elkaar ztea willoo r a f Ijd ten wag I De Haarlemsche Gemeenteraad heeft Woeii dag bepaald dat de kinderen nit de gemeentii Vellen Btoemendaat en Haarlemmermeer te Haarlem de openbare lagere scholen b zoeken waaraan schoolgeld wordt geheveu beginnen met September a s anderhalfmiK meer zullen bobben te betalen dan de kind ren daar ter stede zoo zy althans niet in d i regel hun nachtverbiyf binnen de stad boudo Een verzoek van de Schuurman Schim melt Van Oi ren stichting om het schoolgeld aatt het gjAasinm dat onlangs gebracht is dé f U 0 roor hare leerlingen te laten op 8 werd afgewezen doch bepaald dat de gemeenl voor ieder leerling der stichting f 20 zal bij dragen f Dezer dagen kwam e i 24 jarig koffiehui Imtiende J W G by de weduwe D te Deiff en nam daar een ilrefen cylinderhorloge weg Voor f2 verkocht ii faet aan een tapper bf wien de politie het io beslag nam en verrol eens t gen G procect verbaal opmaakte waarna D op vrge voeten werd geatefd Het mooistu was dat de kofiiehniabedieade nog de brutaliiieit had gehad op het poiitio bureau een aanklacht in te dienen tegen die weduwe D wegens laster omdat deze hem beschuldigd had het horloge te hebben gestolen De N R Ot verneemt dat als resultaat der handelszending van den heer A Hotz naar Perzië een kleine vennootschap is opgericht voor het invoeren van Ëuropeesche fabrikaten inzonderheid van Nederlandsehe te Teheran waar een Hollandsche bazaar met den afzet zal worden belast De vertegenwoordiger van Nederland in de Perzische hoofdstad de heer Knobel heeft groote belangstelling voor dit plan aan den dag gelegd en stelt zich vei I voor van de nitkomsten Voor het kantongerecht te Haarlem stond gisteren terecht de heer W P U van Dieren Bgvoet bleeker te Bloemendaal wegene eene overtreding van de arbeidswet Op 6 April nOngehoord rerach rik keiijk ffik ben geheel van uwe gevoelens Doorluchtigheid Diondorff lachte half onderdrukt en zyn bleek vossengezicht vertoonde ontelbare rimpeltjes Ik heb altgd iets tegen zulke vrome madonnaoogen gebad sinds ik eens by toeval een bület doux in een gebedenboek heb gevonden nSÓhandalig een waar schandaal t Ik smeek u om Qods wil Doorlucbtigbeid haast u opdat wij de soiree niet znllen mu en Ik apits er mü op ik brand van vorlangen om de nuicbelaarster te ontmaskeren Voorziobtig freule de Qiroavala vertel voortoopig niets bepaaldt eenige insuniaties zgn genoeg Als wij vieren verklaren Na een kleine scène dat wg zooeven hebben gadegeslagen is het onmogelijk dat wg nog roet mevrouw von Nennderacbetdt omgaan dan is dat volkomen voldoende om het onkruid uit te roeien Iets vaag geheimzinnigs is soms veel meer doeltreffeud en heeft veel grooter gevolgen omdat daardoor juist ieders pbantaaie wordt vrijgolaten zich bet ergste er van voor te itelleo De Bcboudera ophalen en een veelbeteekenend lachje compromitteert dikw li meer dan woorden on men loopt daardoor nooit gevaar wegens laster aangeklaagd te kunnen worden I Espéranoe zag den spreker met stralenden blik aan Zij had nooit kunnen denken dat er iemand bestond van wién zg iets aqu kunnen leeren maar von Diersdorff bewees haar klaar en duidelgk dat men een zeer fijn en jgatA geaponnon strik moo hebben om de eer van zgn naaste te verworgen on dat de unat om dea itrik te haateeren UDder vt liob jl had hy 19 vrouwen en meisjes s avonds na 7 uur laten werken zonder daartoe vergunning te hebben De heer B bekende De getuigen Helena flogendorp opperstrjkster en Agnes Sehoot strgkster noemden dr wet die haar verbood na 7 nur te arbeiden in de fabriek eene ramp Juist door dat overwerken werd goed geld verdiend in eene fabriek als deze goed geventileerd vermoeiden zg zich niet en het overwerk werd door allen niet alleen gaarne verricht als het werd gevraagd neen men vroeg er zelf om De heer Byvoet voegde daar nog bg dat hg door de wet groote schade zou Igden als hg haar slaaln opvolgde Met de Maatschappij Nederland i toch heeft hg een contract dat hom met 800 boete bedreigt als de wasoh een dag te Iaat wordt afgeleverd en daar dit deze maal het geval zou zgn geweest had hg de wet overtreden Het 0 M eisohte 50 boete sub 8 dagen hechteuis Te Nge a in de gemeente Snialliugerlaud wilde men een nieuwen toren bouwen Naar men zegt is door den president kerkvoogd I aan eeuige arbeiders list gegeven eenige vóór weinig jaren begraven Igken op te graven en te verplaatsen hetwelk in den nacht buiten weten der naastbestaanden is geschied Dezi laataten hebben zich daarover bg den barge Mostai MdMgi ni i k1 i i a dö r d Ulier geatatiouneerde marechaussee met den gemeenteveldwachter procesverbaal opgemaakt De verontwaardiging over deze lijkenachonnis is to grooter als men hoort op welke wgze er is te werk gaan Staten Oenerasl tVebob Kium Zitting van Donderdag 27 Juli Kiesrecht De heer Rink ging voort mi t de grondwettigheid van deze regeling en het aangenomen welstandsteeken in het licht t j stellen door welk kenteeken reeds het algemeen stemrecht wordt uitgesloten Daarentegen was hg van oordeel dat de grondwetgever wat de kenteekenen betreft zoo laag mogelgk wilde afdalen zelfs geen positief teeken gevorderd heeft hoedanig thans in het voorstel werkelgk gesteld is in de verplichting om zich ea zgn gezin te onderhouden Spr beweerde zelfs dat door deze regeling nog meer personen van het kiesrecht worden uitgesloten dan art 80 der Grondwet wil en verdedigde verdorde wenschelijkheid der uitbreiding tegen de verwgten dat de nieuwe kiezers ongeschikt en onrgp zullen zgn dat zg niet wordt verlangd door de arbeiders Hg wees op den aandrang zelf in te verwarren eenige studie vereitobt XXIII Auguusie Spillike zat mot lioog opgetrokken baonen op den geheeld bouwden leuningstoel roor het raam Zy liet bet hoofd op beide vuistjes rusten au gaf zich geheel aan haar eigen gmlachten over Dat gebeurde moestal na bet avoadoten als het zoo erg goed had gesmaakt en Auguasje s anders lOO aoeptiach uitgevallen natuur da wereld met al haar fraais en lekkerngen roor een zeer prijzansvaardige inrichting hield De begrippen verzadigd en vroom gingen bg jongojuffrouw Spillike band aan band en ala het ceintuur vau baar jurkje steeds boa Isnger hoe meer te nanw werd over het ateeds meer nilzettende middeltje en zg al dieper un moetelijker ademhaalde dan kwam bg Auguusje plotseling de heiinneriiig op aan al die monie dinge die men haar dien dag uit den geillustreerdon kinderbgbol had voorgelezen en dan dacht zij werkelgk ontroerd aan don lieven God die het bepaald nu zoo geschikt had dat zg nu zeer veel te eten en in bet geheel geen slaag meer kreeg In zulke oogoDhlikkon vond de kleine bet pretting om met mevrouw von Nennderacheidt over die diepzinnige dingen te pbiloaopheeren Van middag wilde het gesprek naar niet vlotten Maria Ijouize zat aan don tafel het hoofd diep over het gruvo naaiwerk gebogen dat baar vanwege da Vronweovereeuigiog in de laatste aameniromst bg de prinses ter afwerking waa toebedeeld In Heraabrunu had de jonge vrouw zeer veel hemden met vroolgken gver voor arme kindere geoMÜd voor Kwatmii dikwijla uit rr rer nit Friesland van Patrimonium € lelfb van den R K Volksbond Ook de vreea voor revolutie was ongewettigd en veeleer ia het slem biljet een wapen tegen uiting van ontevredenheid Z i werkt uitgebreid kieorecht als een veiligheidsklep Het zal ook niet werken aU middel tot onderdrukking der bezittende klnsao maar zal in de hand wyken dat aller belangen en inziohten tot hun recht komen en de wetgeving verbeterd wordt Hg ziet er geen panacé in tegen alle maatschappelgko kwalen maar wil het recht om der rechtvaardigheidiwille niet langer aan zoovele medeburgers ontbonden opdat de geheele natie met vortronwen al opzien tegen hare vertegenwoordiging De heer de Beaufort Amsterdam oht behoedzaamheid plicht omdat op eene bealiasing tot kiesreehtuitbreidiug niet ia terug e komen Hier gaat de Regeering verder dan de meerderheid wenaoht Toch aanvaardt hg groote kiearechtuitbreiding zich voorbehoudende 00 vrgheid om het vraagstuk aodera op te lossen dan de Regeering wier voorttelUn hom min aanbevelenswaardig voorkomen ook wegens hun strgd met de Orondwet Men had de quaeatie op tweeërlei wgte knnneu oplossen door invoering van t algemeen itemreoht a aardoor nieuwe aandrang naar uitbreidint zou achterwege blgven of wilde men dat niet door alle alhankelgken en onkundigen minder gewenaciita itouaten te wer g Bpr kritiseerde de kenmerken van geschiktheid en welstand In algemeen stemrecht ziet bg gevaar voor de ivrgheid getuigen het antisemietisme io Dnitachland en priestervervolgiog in Frankrijk Ongewgzigd is het oni 4vp onaannemelgk En daar hg dit ministerie giitne in s lands belang behoudt en een poiilieve beslissing wenscht zal hg met ign staittkundige vrienden een amendement voorstellen om voor ben de wet aannemelgk te maken een vriendschappeIgk gelach amendement waaruit zal blgken dat de groote meerderheid een oplossing wenscht Men zal dus te kiezen hebben tussohen een beslissing in strgd met de Orondwet die de liberale partg verscheurt of een grondwettige die vereenigt en niet sohenrt De heer van den Berch van Heemstede bestreed algemeen stemrecht De heer Rooyaards verklaarde zich tegen het ontwerp omdat het ongrondwettig ia en indmischt tegen het algemeen belang dat langzame kiesrecht uitbreiding eiseht Oe heer Beaufort Wgk bg Duurstede bestreed de ontwerpen vooral wegens ongrondwettigheid De groote raeerdenieid wil niet kiozing nachten er voor opgezeten maar hier trok zg do naald werktuigelgk eu onversobillig door h linnen heen De weldadigheid die bier door do damea werd uitgeoefend was baar ia het geheel niet sympathiek en hoe vaker tij van die bijeenkontten naar huis keerde des te sterker wani t rich haar afkeer van dergelijka philantropio bewuat De barmhartigheid was hier en paradepaard dat met hot meest mogel ke lawaai en kibbelarij werd vertoond Maria Ijouizo bt reop het zelf uiet waar zy den moed vandaan hooft gehaald om de hofdame per prinaea made te duelen dat z j wel baar bijdrage wil betalea en werk leveren maar in het vervolg niet meer de b eenkomst dor dames wil bewonen De hoogopgeaohoten hofdame der prinses had bet spitae neuaje zeer verontwaardigd opgetrokken eu nieta dau een medelijdend sohouderophalen ten antwoord gegeven Zij had de jonge vrouw nialte genataande baar slaohtoffurlacbje nooit zoo erg ver trouwd Wie nog met beide vooten diep in deu poel der liohizinuige wereld staat kan geen hoogeo vlucht ten hemel o mea De hofdame zelf was een van die bigotte dames die iedereen naar zichzelf beoordeelen Wie bet met hen te kwaad krggt is er sleoht aan toe met moeite kan ar nog een staanplaats aan de deur op overaehiatefl zg zelven echter an al da anderen die zich op ontelbare koOiepartijtjes voor het weJtÜD van het Cbriatondom hobhen aobor geaohroauwd zitten op rood fluweeleii zetela ïn de eereloge Maria Louizo bad meeneo op te merken dat verscheidene der vrome damea baar roet zeer at f en vormelgk hadden beantwoord toen z haar onder het naar de kerk gaan voorbijliepeB oornguepeB Jl enM