Goudsche Courant, zaterdag 29 juli 1893

ïmecle Spoorwegvertlsdiog mei GOIÜA Zora JIcnst SOS AanRcvangen 1 Md Tyd van Greenwich 7 10 o8 82 9 80 10 11 06 KOTT 8 DA M 10 88 10 38 10 39 10 48 10 58 a 08 13 81 8 89 86 4 08 11 A A G n O U II A llU 5 68 7 807 439 88 9 46 10 19 11 33 18 16 1 48 8 16 8 45 3 43 4 16 4 43 6 81 7 04 8 05 9 30 10 10 V Mrb 6 68 10 86 1 48 4 48 7 10 2 Z n 6 10 10 37 8 6 82 Z He l9 10 48 8 09 5 09 7 31 GOUDA nCN HAAG 9 4710 49 18 11 18 81 1 011 87 3 89 8 46 4 46 6 86 6 59 7 13 8 86 9 38 10 46 11 11 ll SOl 11 01 1 13 4 67 6 U 11 10 1 6 08 8 80 11 88 1 84 6 80 688 lu u H e8 0 18 9 34 10 07 11 87 18 41 UTBKCHT GOD DA 8 64 11 34 18 03 18 60 8 55 3 3 62 4 43 6 08 38 7 48 8 09 8 1 0 10 07 10 54 9 05 9 1110 84 9 19 8 80 8 419 3810 40 11 98 Utnobt 06 33 7 60 9 Harraoleti 8 48 8 04 10 08 18 80 3 80 4 07 6 01 6 1 $ Woora 8 63 8 11 10 15 18 84 4 16 6 38 OuilowAler 7 07 8 19 10 83 18 48 4 84 6 4 Ooula 7 80 8 38 9 34 10 88 18 08 18 56 1 88 3 87 3 40 4 37 5 80 3 53 7 08 AMSTBBnAM OOÜDA AmBk rdam R S 7 55 9 40 11 10 11 87 8 30 4 10 Aiulardam Wp 5 10 8 10 9 66 11 86 11 48 2 46 4 86 Oouda 7 80 8 69 10 44 18 1 18 66 3 40 6 80 8 37 7 68 10 88 11 88 8 46 6 06 6 46 8 07 10 88 11 39 8 58 6 16 6 66 8 14 10 88 10 61 11 60 1 80 3 08 3 50 4 48 6 88 8 81 8 36 8 88 8 1010 58 11 10 GOUD A A MSTKRDAII 8 81 10 08 ll 18 11 8 61 4 47 9 10 10 66 18 19 1 8 40 6 46 8 96 U IO 18 84 1 10 8 6t 10 08 11 10 11 88 Om Hii Mk k alUM la n U KÜhs Stapt Wmm h ta W 4m verder gsan dui de gezeten werkman kietrecfai 1 verleeneu De heer Kerdgk verdedigde z ne gevoelenR tjui Mnzien Tan algemeen stemncbt dat wel niet alle nooden zal wegnemen maar toch de ijtaatf emoenschap sal versterken Morgen voortzetting Sedert ettolgke maanden is de schutter te Ngmegen zonder commandant en hebben achtereenvolgens verBchillende kapiteins en taitenantfl ontslag genomen teiï ge79lge waarrao die Bchuttery thans in een zeer abnormalen ioeatand verkeert Dientengevolge heeft d heer J De Koning lid vao den Gemeenteraad van Kymegen thans een schriftelijk voorstel bü den Raad ingediend houdende dat de ïlaad B en W zal oitnoodtgeo om den Raad in te lichten of de huidige toestand der schutters in 0 gemeente Nijmegen zoodanig U alt wordt gemotiveerd door de fHm h f5000 Welke jaariyks door de Gemeente aan de schnt Ë worden ten koite gelegd en zoo neen gedaan behoort te worden om in dien inó verbetering te brengen Dit voorstel Izal in de volgende zitting Van den Oemeenteinuid behandeld worden lien boerenbruiloftsgeKelschap uit Üuschny in VolfayniS was onderweg naar een naburig dorp door een hevig onweder overvallen gaan iRChnilen in een huis aan den weg en juist toen de meuKhen daar binnen waren sloi g de bliksem in dat huis De bruidegom en vier der gasten werden gedood en verscheidene I anderen nekwamen meer of minder ernstige wonden Verleden voorjaar een jaar geleden zeide mts Henry B 8helland van Gibson township Sasqoehanna County Pennsylvanië tot haar man Henry we moesten dit jaar wat vlas verbouwen De oude boer had in negM endertigjaar geen vlas verbouwd en zoo vroeg h i Wanrvoor Elisabeth Wel je weet Hennr antwooidda de goede vrouw tals we I tot Juni over een jaar leven dau zyn wy zestig jaar getrouwd en ik docht het zou aarI dig agn om dan een fees e ie geren en onze gasten in dezelve soort van lianen kleeren te ontvangen als we droegen toen we in 1833 in Connecticut voor den dominee stonden om getrouwd te worden We hebben al het croreedsobap nog en als gij wat vlas verbouwt j Henry dan zal ik het spinnen en weven en voor oui ieder een mooi linnen pak maken Boer 3belland was toen 86 en ün vrouw I 85 Beiden waren gezond en sterk en nadat I da oude man een poosje over de zaak had nagndaofat ei hiJ Elisabeth ik doe hetl Enkele dagen later bereidde Bhelland een stuk I vetten grond achter de schuur en taaide er I vlas op Het oude paar zag het met verlangen lederen daj groeien totdat het ryp waa Het groeida nitatokend er toen het in den I herfst rgp fit zamelde Shelland bet sloeg het zaad er it en spreidde het vlos op het I gras nit om te rotten In November akie hg het bgeen en borg het op in den schuur Op een mooien morgen in Maart bracht I hy net vlas uit de schuur en zette bet aan I de Buidzg er vaneneer De wind was noord zoodat in een paar dagen het vlas kurkdroog was Toen bnk hy het zwingelde bet en gaf het aan zün vrouw die het hekelde Den I volgenden dag haalde zy het onde spinnewiel van den zolder oliede het en begon het vlytig te laten loopen Boer Shelland kwam I glimlachend en tevreden binnen terwyl zyn vrouw aan bet spinnen was lk hoor dat wiel een boel liever dan een I piano Elisabeth zeide hy Het is als inde dagen vanouds Dat is zoo Henry maar ik kan het wiet I niet meer zoo vlug laten loopen als weleer In weinige tlagon had de vrouw het vlas gesponnen en in strengen gewonden Daarop kookte ze die in een zwakke oplossing van loog om het garen te bleekei en toen dat oedaan waa spoelde Imer Sholland de strengen 8 36 8 48 8 4 8 68 9 05 7 85 7 88 7 89 7 48 7 88 Oowli llMidiwkt HiHnrinrk Oapdl Botlndini 7 6 8 10 6 19 5 86 Rolteidin Ni w r1 rk Uoonlraoht Oouil 7 80 S 40 9 04 Z H 7 48 8 58 Z ÏW 7 61 9 01 Voorb 8 03 9 13 Go d Oude Wo nlei HariMlen Ulraehl 8 60 8 54 6 59 7 08 8 18 8 06 7 11 8 l 18 7 88 8 88 8 41 8 40 7 58 a u QOUÜB AmlUnlam Wp AuuUlduiaS Oourt L in de beek tot alle loog er uit was Mrs Shelland begon terstond het garen te weven en tegen den eersten Juni had ze er een schoon stuk linnen van geweven In drie weken had ze een jak en schort voor zichzelve er van gemaakt en een heel pak voor haren man en op den 26n Mei vierden de ouden lui in eigen gesponnen linnen gekleed den zestigsten verjaardag van hun buweIgk in gezelschap van een ÖOtal familiebetrekkingen en vrienden Het Kontêmokkelen is natuurlijk veel minder geworden dan v6or de nieuwe wet maar geheel opgehouden blykt het van tg l tot tyd nog niet te zyn Te Rozendaal hebben twee ambtenaren drie zoutsmokkolaars op heeterdaad betrapt Uet gesmokkelde zout werd in beslag genomen tegen de overtreders is procesverbaal opgemaakt Ook te Breda zyn twee smokkelaars betrapt die ruim 100 Kg zout droegen welke door de politie werden buitgemaakt De visHcher O S in bet Friesche dorp Langexwaag die met zetlynen naar paling viscnt heeft aan een en dezelfde lyn een baan en een paling gevangen Eerst moet de baars zich aan den worm die aan de haak van de lyn zat vergast hebben Die vorm is met den haak in de keel hlyven steken zoodat de baars spoedig moest sterven Daar de kienwen geopend blyven als een visch in t water sterft moet de paling dour de kieuwen van den baars de worm ontdekt hebben en heeft hem daarna als een lekker hapje opgepeuzeld Met den worm slikte de paling ook den haak door en werd zoo gevangen Dat de viswfaer vreemd opzag toen hg bevond dat er een paling aan den haak zat terwgl een baars aan het touw waa geregen is te begrypen Te Doesburg heeft even buiten de Meipoort een droevig ongeluk plaats gehad De knecht K van den voerman G Jansen wilde met een kar de tramlyn oversteken doch moest eren wachten omdat een trein in het gezicht was Toen deze voorbijgestoomd was en hy zich op de baan bevond kwam plotseling een losse locomotief die kar en geleider van den weg slingerde De man werd zwaar aan het hoofd gewond en door Dr Ter Laag verbonden zyn toestand is bedenkelyk De kar werd verbryzeld en hot paard be kwam slechts eenige schrammen Tegen den machinist van de locomotief die niet belde ïs proces verbaal opgemaakt De vyftieu vragen behoorende by de circulaire van het hoofdbestuur der Maatschappy tot nut van t algemeen dd Juli 1893 No 1156 ia zake werkloosheid waarvan met een enkel woord is melding gemaakt luidt als volgt Is er ten uwent in dit of in het afgeloopen jaar werkloosheid ïu buitengewonemate geweest Indien ja van welken aard was diewerkloosheid in welke vakken deed zy zichgeldeu in welken tyd en gedurende hoe langwerd ay waargenomen Xyn pogingen aangewend 6m eeno naawkeurige statistiek van de werkloosheid te erlangen i zoo ja door wie en met weikeuuitolag Zyn er middelen aangewend en zoo jawelke om die werkloosheid a op te heffen b te voorkomen voor het vervolg e de daaruit voortvloeiende nooden te lenigen 18 68 1 05 1 18 1 19 1 88 10 66 11 08 11 09 11 16 11 86 10 48 18 86 18 88 9 46 9 61 7 86 7 47 8 18 10 03 10 11 8 07 7 48 6 83 6 86 8 60 5 Indien ten uwont in dit of in het voorafgaande jaar geen werkloosheid in buitengewone mate viel op te merken ia dit dan tedankeu aan aangewende middelen die ookeldorn loonden kunnen toegepast worden Zoo ja welke zgn die middelen 6 Indien gy voor de naaste toekomst werkloosheid vreest op welken grond rust die vrees en welke middelen worden ten uwent beraamd om a die gevreesde werkloosheid te voorkomen de daaruit te verwachten nooden telenigen Bestaan er ten uwent byzondere redenen in verband mot d toestanden van landbouw ny verheid en dergelgke waaruit de voorgekomwi bestaande of gevreesde werkloosheidis te verklaren Bestaan er ten nwent een of meer plaatselyke comités tot bestryding van de werkloosheid en van hare eeleu Zoo ja van wiets de oprichting dezercomités uitgegaan Hoe zijn ze samengesteld Wat hebbeu zy tot beden gedaan en met welkgevolg Wat beramen zy voor de toekomst Zoadt gy door u met die comités in betrekking te stellen het goede doel kunnen bevorderen Indien zoodanig comité nïei bestaat acht gij het wenschelyk dat zulk een comitéworde in het leven geroapen Zoo ja zyt gydan bereid daartoe bet initiatief te nemen Welke plannen wengcht gy met het oog daarop aan te bieden Bestaan ten uwent werk lieden vereen igingen met wie het wenschelyk ware samente werken Is het opmaken van eene nauwkeurigestatistiek der werkloosheid ten uwent gewenscbten mogelyk Zoo ja op welke wjjze Indien gy den steun van het hoofdbestuur voor plaatselyke bemoeiingen tot bestrijding van werkloosheid noodig gcht welkevoorstellen daaromtrent hebt gy il te dienen Iridien iu uwe omgeving geen werkloosheid voorkomt of te vreezen is bestaan erdan wellicht gelegenheden voor werkloozeu nitandere plaatsen om ten uwent tydelyk werk tevinden Indien ja van welken aard is dat werk 15 Zyn er nog algeraeene of byzondarepunten waarop g de opmerkzaamheid van hethoofdbestuor zoudt willen vestigen voor eenedoelmatige uitvoering van het besluit door dejongste algemeene vergadering in zake de werkeloosheid genomen Het vlas bewerken is te Ridderkerk weer in vollen gang doch de drukte is niet zoo groot als voor een paar jaren In den vorigen winter is er in deze gemeente door kerkelyk en burgerlyk armbestuur on ver schillende particulieren voor eene som van meer dan tiouduizcnd guldon bedeeld en in den aanstaanden winter zal het niet minder zyn De redenen daarvan zyn weinig vlas en weinig werk in den scheepsbouw De werkloozeu zyn meest allen rlasarbeiders Wenschelyk moet het geacht worden dat er onder waarborg der commissie tot werkverschaffing vlas ter bereiding aangekocht werd Elke hectare vlas levert ruim twee honderd gulden werkloon op Als men nu 50 H A vlas koopt en men verliest eens op elke H A vyftig golden dan heeft men iu de lente toch nog ruim zeveu duizend gulden voordeel tegenover de som der bedeeliug behalve de zedelyke winst De hoofdelyke omslag in 1892 vier percent in 1893 vyf percent zal anders hier in 1894 wellicht tot 8 ft 9 percent atygen Men schryffc ons uit Barneveld Toen de landbouwer R v E gisterenmiddag huiswaarts reed sloeg zyn paard door het schrikken voor eenen woonw en op hol met het ongelukkig gevolg dat de beryder van den wagen werd geslingerd en door dezen werd overreden V E die in het begin geheel bewusteloos waa acfaynt zich inwendig ernstig bezeerd te hebben zoodat men het ergste vreest 5 66 8 03 6 10 6 17 6 88 4 60 4 67 6 04 6 11 6 80 fl U U S A 11 60 18 80 1 45 1 56 8 08 8 09 8 16 8 48 18 40 3 10 D KK 18 08 Dezer dagen kwam de doodgraver te Ruigahuizum by het maken van een graf met zyn spade in aanraking met een lykkistje dat daar niet aanwezig behoorde te zyn Hot bleek dat dit kistje voor een week of vier door een vader en diens buurman bij avond heimelijk was begraven om het gewone grafgeld uit te winnen In den nacht van Zaterd op Zondag werd bij den winkelier I H I H aan de Nieuwstraat te Deventer met eenen valschen sleutel of op andere wyze de deur van den winkel geopend De toonbanktade werd gelicht en eenige kistjes met sigaren werden ontvreemd Woensdag nacht werd de winkelier G R Booy aan de Kleine Poot uit den slaap gewekt door eenig geritsel in zynen winkel Hy stond op en ontdekte dat de toonbanklade van een gedeelte van horen inhoud beroofd was Toen hy naar den dief zocht vond hy eenen knaap van 8 of 9 jaar liftende op eenen koffer onder de toonbank Hy bekende geld te hebben ontvreemd De winkelier leverde dezen veelbelovenden knaap die van eenen beitel voorzien was en vermoedelyk ook bovengenoemden diefstal gepleegd heeft aan de politie over Een bewoner van de Bickeratraat te Amsterdam kwam erg warm thnis Hy trok zijn bovenkleeren nit l de een matras met een knssen op de droogstokken Kuiten zjjn raam en wilde zich daar op nedervlgeo om zich wat te verfrisschen De stokken waren echter tegen dien last niet bestand de man viel en bezeerde zich zoodanig dat men voor het behoud van zyn leven vreest Er werd reeds herhaalde malen gewezen niet alleen op het gebrek aan veevoeder nmar tevens en tengevolge daarvan op het aanstaande gebrek aan het gebraikelijke strooisel en op verschillende surrogaten van strooi Herinnerd mag worde dat de kaliryke varens voor dat doel byzonder geschikt zyn mits men ze groen afsnyde en dan onmiddellyk gebmike of ze laten drogen en tot later gebruik onder dak beware Met andere woorden het is daarmee als met de boombladeren die in sommige landen van Europa waar de nood ook wel zeer groot moet wezen als veevoeder veizameld worden de doode herfstbladeren kunnen daartoe niet dienen wel groen geplakte bladeren die of in verachen toestand verbruikt of gedroogd zyn geworden Volgena eene mededeeling van den heer Tisaerand aan de Société nationale d a iculture de France bereidt men een uitmuntend strooisel en besten stalmeat door het bybrengen van fijne en vooral droge mergel aan turfstfooiael In Zaid Limburg waar byzonder rijke merge gevonden wordt en als zoodanig ook sedert onheuglyke tyden aU een kostbaar verbeteringamiddel wordt aangewend is dit berichtje wel van eenig belang er mag echter op gewezen worden dat in die provincie het tuf kryt het bouwmateriaal uit de bekende groeven van den St Pietersberg by Maastricht van Valkenburg van Meersen van Sibbe Sib bersteen ten onrechte ook mergel wordt geheeten Ook dit kryt kan hier dienst doen al is het van mindere waarde dan echte mei el De groote jury te Londen heeft Dinsdag alvorens te worden ontbonden zich tot hot Centraal Crimineel Gerechtshof gewend met de opmerking dat h i de wet behoort te worden verscherpt ten aanzien van de helaas in den laatsten tyd zoo veelvuldig voorkomende moorden op jouge meisjes In Newgate werd Dinsdag de ex politieagent uit Londen George Samuel Cooke w ens moord op een jeugdige vrouw Maud Smith ter dood gebracht 9 36 9 48 9 49 9 56 10 06 De Nordd Alg Zeitong meldt dat de onderhandelingen te Berlyn tusschen den Duitschen Rykscommissaris Peters en den Britachen commissaris Smith over de grenzen tusschen het gebied der Duitsche en dat der Eogelsche belangen aan den Kilimandschuro een voor beide partyen bevredigend resultaat hebben opgeleverd znodat de ond rteekening van het 8 10 4 45 4 65 5 08 6 09 5 15 7 07 7 17 7 84 7 31 7 37 8 30 10 5 66 4 40 9 46 4 86 7 86 9 66 4 40 7 40 10 80 6 58 8 88 ll Ot 8 87 9 60 contract ieder oogenbHk kan worden tegemoet gezien Een tocht door Madagaskar Deheer Hamelin uitgezonden door de firma Sander groote orchideënkweekers te St Albans om op Madagaskar nieuwe planten te zoeken was in de gelegenheid door tedringen in een gedeelte van het eiland dat tot nn voorEurojieanen ontoegankelyk was Hy vond daar een nieuw geslacht van orchideeën de £ ulophiella Elisabethae en zal eveneens de zeldzame eieren vsn de aepyornis benevens geraamten van voorwereldlyke nylpaarden zes maal zoo groot als olifanten medebrengen Aan de brieven waarin by zyue wederwaardigheden beschryft ontleenen wy het volgende De EuIophiella Elisabethaec wortlt gevonden in een streek waar slechts hoogst zelden een Europeaan den voet zette De bevolking is zeer wantrouwend en geeft zich slechts met een blanke af dien zy jaren lang gekend en op de proef gesteld heeft Dank zy het feit dat ik met den koning Mojambassa bekend was en hy mjj tot zyn bloedbroeder 1 had verheven kon hy daarin doordringen De zooeven genoemde plechtigheid in de volkstaal Tatadrac geheeten had na zes jaren geleden plaats De geheele stam werd byeengeroepen ik werd naast den koning op een zetel van wit mos geplaatst en aan de onderdanen voorgesteld Daarna begon de eigenlyke plechtigheid In s koning borst en in de myne werd een kleine snede gemaakt en een droppel bloed uit ieder dier sneden op een stukje gember opgevangen De hofpriester te gelyker tijdlyfartsenhoftoovenaar die de plechtigheid leidde bond beide stukjes byeen wierp ze in het groote rein makende vunrc en zwoer nu op een signaal die slechts by plechtige gelegenheden wordt gebruikt dat de vreemdeling voor den stam en de koninklyke familie een broeder des koniogs is vermaande de sfiamgenooten dat zij hem moeten helpen en beschermen dat voortaan hun goed zyn goed is BU dat zelfs de dood hen van deze verplichtingen niet ontslaat want hjj die het eerst sterft en voor Zsnatiar verschynt moet zijn broeder op aarde beschermen voor de listeit en lagen der booze geesten Deze plechtigheid met de grootst mogelyke praal gevierd maakte my tot prins van koninklyken bloede en als zoodanig had ik het recht de geheele streek te doorkruisen Een jaar geleden ontdekte ik op myne omzwervingen de £ u1ophiella Eliaabethae die slechts op een enkele plaats gevonden wordt en aan de toppen der hoogste boomen bloeit Om ze my te verschaften moest ik de boomen doen omhakkeu Meu kan er van verzekerd zijn dat die planten uiet ingevoerd kunnen wöwen Men moet reeds enorme moeilijkheden en menigvuldige gevaren trotseeren om alleen maar de streek te bereiken waar zy groeien Nacht en dag moesten wy stryden tegen de wilde dieren waaronder de Protocrypte feron Madagascariensis die bij voorkeur in het loof der boomen verscholen zyn prooi afwacht Het dier is niet groot maar buitengewoon wild Eens was ik zoo gelukkig twee jonge dieren te vangen terwyl de moeder afwezig was Tecwyl wij nog met de dieren bezig waren keerde zy terug wierp zich op Tsiampohe den schoonbroeder dea konings en scheurde hem in een ondenkbaar klein oogenblik het vleesch van den rug en de schouders In het volgend oogenblik trilden 30 aagaaien in het lichaam van het dier de jonge man was echter dood Volgens de gewoonten van het land werd het tyk recht op in de hut geplaatst en bleef het daar staaa totdat het vleesch van de beenderen gerot was De overblyfselen werden nu geplaatst in een uitgeholden eiken stam de wapens werden daarnaast gelegd en het lyk naar het kerkhof vervoerd Acht a tien dagen wordt het lyk ten toon gesteld en gedorende dien tyd wordt er zooveel rum en xbessa bessac gedronken dat de reuk iemand in den waan zou brengen dat hy zich in een diatilleerdery bevond Intaaschen worden lofliederen op de dapperheid van den doode gezongen en worden de geesten gebeden in de andere wereld over hem te waken De plechtigheid eindigt m t het begraven van het lyk waarna 50 60 of zelfs 100 jonge stieren geslacht worden waartoe ieder rouwdragende bydraagt naar gelang van zjjn rang Als bloedbroeders van den koning moest ik natnurlyk aan deze ceremoniën deelnemen en wat ei er was ook de wet naleven die bepaalt dat in geval iemand sterft ten gevolge van een ongeluk de persoon die aau den dood daaraan zedelyk schuldig is 6f lerend verbrand moet worden óf het gezin van den laatste zyn vrouw daaronder begrepen moet aannemen Ik deed het laatstee Gisteren werd te Nieuwveen de zesde jaarvergadering gehouden van de JohannesStichting Na psalmgezang en gebed sprak de voorzitter Ds N A de Gaay Fortman een kort openingswoord naar aanleiding van Genesis De secretaris Dr J Sasse bracht daarna verslag nit over den toestand der stichting die alleszins reden geeft tot dank Het nieuwe gebouw Elimc op korten afstand van het hoofdgebouw gelegen werd door de ongehuwde vrouwelyke verpleegden in gebruik genomen en voldoet in alle opzichten Uit het verslag van den penningmeester den beer J W Valk bleek dat de ontvangaten in 1892 hebben bedragen 10415 73 en de uitgaven ƒ 13 415 46 zoodat het nadeelig saldo ƒ 2999 73 beloopt De leening door de Vereeniging uitgeschreven was niet best geslaagd Slechts 14 000 was tot heden geplaatst Tot deelneming in deze solide geldbelegging tegen 4 pCt wekte spreker krachtig op Namens de commiaaie voor het nazien der rekening bracht de heer Joh Krap een zeer gunstig rapport uit waarna den penningmeester voor zyn gehouden beheer dank gezegd en hij gedechargeerd werd Met op één na algemeene stemmen werd de heer J W Valk als bestuurslid herkozen Ten slotte hield Ds De Gaay Fortman een zeer belangryk referaat over de zorg voor het zwakke onder Israel dat met blykbare instemming werd aangehoord Ook werd nog verslag uitgebracht over de Hulpvereeniging voor de Johanne8 8tichtingt te Amsterdam die in bloeienden toeatand verkeert Na atloop der vergadering die in den tuin der atichting werd gehouden had een gemeenschappelyke maaltyd plaats die om den invallenden regen het weder had zich tot hiertoe goed gehouden gedeeltelyk in de groote zaal en in de CSiriatelyke school werd gehouden en waaraan 325 peraonen deelnamen De collecte voor de Stichting bedroeg 70 95 die om de verple den heden een feest te bereiden 51 8tand Vrouwli6f nou hoe e niet bang meer te wezen voor inbraak kyk ereia wat ik gekocht h een revolver als nou een dief binnen wil dringen zal h er zoo van lusten dat hy geen hand meer in andermans zakken zal steken Maar Frans ben je nou mal als zoo n vent je dat moordtnig eens afnam brr ik ril ervan dan waa je nog verder van streek Kom ja ik laat me dat zóó maar afnemen neen vrouw als je dat van me denkt dan ken je me niet die inbrekers En meneer en mevrouw verdiepten zich in een zeer geanimeerd maar weinig opwekkend discours over inbrekers en inbraken tot twaalf uur toen docht het mevrouw tyd naar bed te gaan Zoete mat Stilte overal in den donkeren nacht van tyd tot tyd gestoord door het loeien van den wind in den schoorsteen De klok van den St Laurenstoren sloeg drie doffe slagen mevrouw ontwaakte O hemel ginds in het duistere van de kamer beweegt iets armen zwaaien een koude luchtstroom dringt binnen het raam ia open een inbreker Man tïuistert ze angstig man wor eS wakker d r is een dief in de kamer man Meneer schrikt op een dief wacht ik zal em leeren dieven Hy grypt zyn pistool van de bedstoeplanki en brult geef je over schurrrk of sterrrf Geen antwoord Nog eens geeit je over of daar gaat i Nog geen antwoord Pong een schot dreunt Mevrouw kroop gek van schrik dieponder de dekens Hy staat nog overeind fluistert de aanvaller Daar heb je er dan nog één flelt Een tweede schot en langzaam zak de gedaante ineen met een doffen slag tegen den vloer cDoo l zeide meneer met een grafstem vrouw ga eens kijken of er nog leven in ia Voor geen geld snikte mevrouw O man wat hebt ge gedaan Nou ben je een moordenaar En zal de pelisie alles geloovenV Als je nou O ik ongelukkige De buren kwamen op het vallen der schoten aanloopen er werd zoo bard tegen de deur van hunne woning geslagen en gebeukt dat de man wel verplicht was op te staan en de behulpzame buren gerust te stellen want hy had een gat geschoten in zyn kostbare pellerienjas De andere kogel zat in den zolder t Ia gebeurd in den nacht van den 26n op den 27en van zomermaand anno 1893 in het ooatelyk deel van de aloude Rottestad R N De correctioneele rechtbank te Parijs heeft gisteren 4 personen veroordeeld die aan de laatste opstootjes deel genomen hebben Drie personen hebben w ens vernieling of verbranding van kiosken een maand gevangenisstraf en 25 gulden boete gekregen een vierde een jaar en 12 50 boete daar hy niet voor de eerste maal met ds justitie in aanraking kwam Betreffende de ontploffingen in de kruitfabriek van Ablon nog het volgende Dinsdagmorgen om tien uur deed een vreeselyke knal de vensters van een aantal woningen in Honfleur rinkelen en breken terzelfder tyd was een dikke Mwkkolom zichtbaar die de fabriek der Société géne rale de dynamite i op zes kilometers afetauds omhulde In het atelier waar met salpeter gewerkt werd had een ontploffing plaats gehad eenige oogenblikken later vlogen ook twee andere afdeelingen der fabriek in de lucht De paniek was algemeen Men ontmoette vrouwen en kinderen die weenend en handenwringend zich naar de plaats des onbeils begaren zich afvragend of man of vader niet mede onder de slachtoffers waren Vier geneesheeren uit Honfleur waren spoedig ter plaatse Er zyn 17 dooden en gewonden De plaats waar de ramp plaata had kon men nog niet naderen daar het vuur nog altyd voortwoedt Van Honfieur en St Sauveur zyn spuitgasten aangekomen die al het mogelyke doen om t gevaar te beperken toch moeten zy voorzichtig zijn want alle kans bestiat dat nog eukele ontploffingen m op eenigen afstand staande gebouwen tot de briek behoorend zullen volgen De eenige getuige der ramp is voor t oogenblik zekere Alfred Aubry die verklaarde dat hy een emmer water was gaan halen Toen hy de fabriek daarmede binnenkwam werd hy opgenomen en 20 meters ver we ealingerd Toen hy bykwam was hij byna geheel naakt zyn lichaam was bedekt met een dikke laag stof en aan t boofd had hy tal van kwetsuren Hy kou zich niettemin op handen en voeten naar de bureaux der maatschappy bleven waar meu hem terstond geneeskundige behandeling verschafte Zeven niet ernstig gewonde werklieden en werksters zyn te voet naar buis kunnen gaun De meeste slachtoffers hadden vreeselyke brandwonden op het lichaam De apui aaten hebben reeda twee akelig verminkte lyken gevondenHet eene is dat van Verbeek gehuwd en vader van twee kinderen r het andere is zoodanig verkoold dat het onherkenbaar is Hier en daar vindt men soms een arm of een been en ook werden enkele afgeslagen vingers gevonden alles afzichtelyk verminkt Het dorado voor modistes Als de keizer van Marokko eens komt te sterren dan zullen de modiates etc het druk krygen want dezen zullen dan s keizers 6000 vrouwen in rouwkleederen moeten steken Een schoenmaker uit de Langstraat wilde zich te Maasbommel laten overzetten Toen de man reeda geruimen tyd gewacht had zonder dat hy door den veerman werd opgemerkt besloot hy eindelyk met de boot zelf over te steken Af et huivering gingbyto t dit waagstuk over ten eerste omdat hy nog nooit zelf gejvwen had en ten tweede omdat het water vr wflt golfde Ongeveer in het midden der Maas igekomen begint de boot een weinig te schommelen wat onzen adspirant achipper zulk een angst ep het lyf jaagt dat hy ylings het besluit neemt zyn vaartuig uit te springen en de rrat badende af te leggen Gelukkig bereikte onze schoenmaker die ook de zwemkunst niet verstond zonder gevaar de overzyde Druipnat trad hy by den veerman binnon brommende Ge zyt me mooi lui hier ge zoudt iemes moedwillig laoten verzuipen Mevrouw Je hebt heel goede getuigen maar kan je atryken en mazen Dienstmeisje Neen mevrouw ik ben altyd kindermeisje geweest maar ik zal myn best doen om bet te leeren Merrouw Koken kan je dan zeker in t geheel niet Dienstmeisje een mevrouw maar dat zal ik ook spoedig leeren ik leer alles heel gemakkelyk Mevrouw Zoo en heb je een vryer Dienstmeisje Ach neen mevrouw maar ik beloof u ik zal myn best doen om er gauw een te Een treurig ongeluk wordt uit Chiomonte gemeld Den 21 Juli stortte de luitenant pardotti van den Amboin gletacber in een afgrond waar men hem als een vreeselyk verminkt lyk terugvond De ongelukkige had zich van zyn gezelschap afgezonderd om edelwei8z te zoeken Baitenlandscii Overzicht Tqing Ttjang de als uukgeliutigde te Parga faageorende secretaria tah den te Londen en Paqjs gmccrediteerdcn mur te Landen resideeirenden chineeschen gezant HsQchtoe Tsjeng heeft Mnsdag een langdurig onderbond gehad met den franacheb minister Derelle om dezen lang en breed voor te rekenen dat Frankr k geheel ten onrechte Tan Siam eenigen terreinsafstand benoorden den 23n breedte graad Terlangt aangezien niet Siam maar alleen China daar de rechtmatige bezitter is ja zelfs nog Teel zoidelgker dan 23 NBr zgn rechten kan doen gelden M a w als de Franseben in oorlog zgn met Siam znllen zg ook in Tongkin weder met China te doen krggen zoo niet openigk dan toch in het geniep door middel ran de bernchte cZwartTlaggen of chineesche roorerbenden nit de proTiucie Tnnnanl Natnnrlgk heeft Tqing Ijsang daar uiet mee gedreigd maar het ligt toch Toot de hand dat de Zirartrlaggen Tan de gelegenheid gebruik znllen maken als het hnn niet door China zelf belet wordt De Figaro begint Tan haar ingenomeilheid met de bandelwgte ran de Begeering tegenorer Siam meer en meer terug te komen en staat op bet punt oppositieblad te worden een rol welke haar tegenover deze Regeering ook altgd reel beter af t Het blad betreqrt het dat bg de moeilgkheid om Toagkin en Anam te besturen en roor den handel te eiploiteeren nu voor Frankrgk ook nog de noodzakelijkheid komt om zich een grondgebied toe te eigenen waarop bet wel is waar rolle recht heeft maar dat de reeds r oa moeilgk te rerdedigen bezittingen nog komt rergrooten Het is in Siam weer he lfde als in Dahomey men is aan het vechten gegaan voordat men kon onderzoeken of dit ook te venngden was Niet onrermakelgk is de houding van het orgaan ran Gladstone de Daily News Het heeft er reel ran of het blad den spot drgft met de Fransche Regoering Engeland beweert het blad moet er naar streven het Fransche Kabinet bg te staan in zgn moeielgken toestand door gebrek aan bekendheid met zaken welke alleen door praetisobe kennis kunnen geregeld worden is de Minister Derelle in ernstige verwikkelingen geraakt Als hg Siam eenige genade betoont beschuldigt men hem ran toveren aan Engeland daardoor wordt hg gedreven in qnaesties waarran hg het eind niet kan zien Siam aan te blaffen is goed en wel en Engeland zou daar zeker geen aanstoot aan nemen maar Siam is een wespennest de meerderheid zgner beivoners zgn geen Siameezen maar Chineezeu en China is geen Mogendheid waarmede men met roordeel ruzie kan zoeken het is daarom te hopen dat lord UnfFerin de Fianschen kan helpen uit een dilemna hetwelk ernstige gevolgen zou kunnen hebben Engeland wenicht zeer in deze tot een vriendschappelgke verstandhooding te komen met zgn naasten buurman Rnsland zal den len Augustus zgn maximum tarief toepassen op alle Tanden die bet niet behandelen op den roet van meestbegunstigde natie dus ook op Duitschland waarmede het nog steeds in onderhande ing il over e n handelsrerdrag Dat zal aan dun Duitschen handel een geroeligeu slag toel rengen meenen de Duitsche bladen De conservatieven dringen dan ook aan dat Daitschlaad Rusland met galgke munt al betalen en de inroerreehten met 50 pCt M rerhoogen waartoe de keizer hot recht heeft behoudens goedkeuring van deu Bondsraad Zoo rer zal het echter voorloopig niet komen De Duitsche regeering wensoht zich roorloopig niet in een tarierenooriog te wikkelen met Bueland hoewel rolgens de VosB Zeitung Rusland daarran meernadeelen zal onderrinden dan Duitschland want dat kan bast bestaan okider het paan dat het voorni melgk uit Rnsland krggt zoodat Duitschland zich over bet Russische maximum tarief niet ongerust behoeft te maken De onderhandelingen met Rusland dnren nog altgd voort Zg zullen nu te Berlgn geroerd worden door bemiddeling ran Duitsche en Russische commissarrissen Voor de rierde maal hield de Belgische Kamer zich bezig met de oplossing der rraag wie moeten de leden ran den Senaat kiezen t en UB vele weken over het voor on tegen der rarscbillende voorstellen beraadslaagd te hebben is ten slotte een besluit genomen Da Senaat zal nu voor drie vierden gekozen worden door dezelfde kiezers als de Kamer terwgl de provinciale raden de overige leden kiezen Een motie om voor de provinciale raden het verplichte stemrecht in te voeren werd verworpen en het nieuwe artikel 53 aangenomen met 106 stemmen tegen 26 JuH WatargetUden Hoog Ls K Hosg I ssg Zitord 8B 8 J 47 47 i ii 7 14 8 39 Zond SO 1 7 80 8 66 MssdH SI 7 80 a ji 7 48 4 18 Uinid Aug 8 07 4 8 8 86 4 51 WoonKl 8 48 6 11 B U 5 SI Dondenl 9 t 8 61 B 47 IS VrildsR 10 08 8 88 10 31 0 60 Sprlngtlj 80 Jali Haan Zon Juli Opj A Ondarg M K Oadarg S 8 61 4 16 1 Juli 8 48 8 14 80 07 5 6 7 8 48 8 l 81 B 1 8 56 18 8 64 S lo lA B 80 8 14 19 4 08 8 09 i 9 41 8 6 4 10 8 01 Si 10 68 SI 4 1 7 6S 4 10 0 81 A 7 Aug 4 80 7 89 StedeUJko Zwemioliool 18 Juli niddl 18 o Opgave der temperatunr rsa te tuoht 80 gr F hr iel wster BurgarlUke Stand WforóxoofiU GETROUWD 22 JuK P Stoothart en B Verhoef