Goudsche Courant, zaterdag 29 juli 1893

Iledekiezera Hoewel de Heer C HOOGENBOOil gemeend heeft te moeten verzoeken op hem geen stemmen uit te brengen dringen wij er ten sterkste op aan U aan dit verzoek niet te storen Wij zijn overtuigd dat moeht hij met groote meerderheid worden gekozen hij het vertrouwen der Kiezers niet zal besehamen en dus op zijn besluit terugkomen Kiest daarom allen den Heer C HOOGENBOOM EENIGE KIEZERS So 6110 Maandag 31 Juli 1893 3Ssie tfaargang mimm mvuwt Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken l 77 If 98 V i 4lOO l I De Uitgave dezei Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De pnjs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommere VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels d 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd hiü echter als een vermoeid zwerver die btar met zw genden blik smeekt W b mg niet sf boren uw lioofd staat de ster die mg op den goeden weg zal leiden als zij nogmaals in nacht en storm onder gut den is z voor altjjd verdwenen I Be jonge vroaw staat de handen voor het gelaat en beeft radeloos trq smart Te last te Isat 1 Van den herfst moet men geen meirozen vragen de vorst hoeft ie gekoekt O kon zg nog maar in Olivier geloovsn I Haar vertrouwen en baar geloof z n vergiftigd de wonden die hg haar hart heeft toegebraoht genezen niet In een te dollen roes heeft h tot nu toe xijn leven doorgebracht zoolang met bartfltoohtelgke teugen den charapagnekellc geledigd totdat hij er van oververza ligd is geworden H vervalt nu van het eene uiterste in hot andere en daarom strekt hg de handen uit naar koel bronwater en denkt eensklaps weer aan de lelie op bet veld omdat de roeengeur bem hooldpgn heefd bezorgd I De reine goddelgke lelie eebter beft trotsoh het hoofd en wendt zich vao hem af ongenaakbaar en onverbiddelijk als de godin der gerechtigheid die het zwaard en de weeg cbaal der vei elding in de band houdt Aob kon zg maar lo hem gelooven I Kon zg maar van hem verzekerd zijn i H bedriegt mg nietl In haar hart weerklinkt nog bet klokgelui dat eenmaal over het meer in Hersabrunn werd voort gedragen maar sohrillen klanken klinkken tuaaohen de plechtige kerkkloktoren door angstkreten en klaagtonen van een bedrofen hart al de verwarde en luidruchtige stemman der wereld die baar hoonend toeroepen Dwaas die gg zyt I Aanzie dit zwakke riet het is gzar tegenover de kraoht van nw eobtg aootl Autiie d gcdfen Ml jj tuidTHtig tegenover zijn trouw Uw hart is de speelbal voor ejjn luimen indien g trots en eergevoel hebt werp het dan niet In het stof voor z n voeten I Ja zeker z bezit trots en eergevoel I 2g bewandelt den weg dien Olirier baar eens heeft aéngewezen en al smeekt hjj ook rol berouw en met biddende slem Keer om Maria Louiie het was slechts een dwaalüoht dat ik verblinde u als gids meegaf I dan zal zjj met een bitteren laob bet hoofd ohudden en antwoorden De brug is achter m afgebroken al wilde ik dan sou ik nog niet kunnen In de wijde wereld is geen enkele brug die over too n wgde kloof heen kan reiken behalve de liefde met baar regenboog van verzoening maar waar treft men liefde onder goede kameraden aan Die gaan kalm en vriend schappelgk naast elkaar hot leven door 1 Sb vriendaohap zal zg bem bljjren sebenkao dat heeft zg gezworen Maar nooit iets meer Maria Ijouize ricbt hel boold op waarover een ernstige schaduw van smart heentrekl Beneden in den hof komt eon uipage aangerold Olirier I Zou hy weder bovenkomen of zou bfj boos over hear weigering alleen naar het bal gaar f Sinds de laaute v jf dagen was hg bü zgn vroow n en ullgeloopen In t begin was bg vroolgk en in een opperbest humeur Later was h steeds ernstiger en temggetrokkoner geworden hjj had o lettergrepige antwoorden gegeven al z jn handelingen en zgo tfeheele manier vnn zijn droeg bet kenmerk van Mnuwftchtige onrust en den blik waarmee b baar dikwgls gedurende eenige minuten zw gend gadesloeg brandde soherp m doordringend ran onder do donkere wimpers uit Zoa hfj weer boren komeo Vor bra 101 i A 88 i 4 94 lOlVi 8 84 V V 1047 68 S 9 lOt 580 876 101 U l 101 800 187 100 108 101 130 71 100 86 94 93 184 118 101 61 64V 117 IM 68 l 98 t 110 101 104 71 I m 108 181 138 u lOO 68V 88 16 10V 100 84V lot 104 44 184 160 10 V ir 100 116 181 Beurs van Amsterdam 7 JULI lalotkoara 81V KiDimuK Crt K d W 8 1 j dito dito dito S dilo diio dito 8 i aiia Obl Oaudl 188I8S 4 Ituii Iiuclirgving 18M 81 tOotnxa Obi In pipior 18 8 i ditoiiiul erl8S8 6FainiQAL Oblig met ticket 3 dilo dito SBSf UHD Obi Ooat ie Saria 8ailo OwOM 1880 4 ditabBBolbi l88il t m dito bH Hope 188 1I0 4 dito ID goud laog 1883 8 dito dito dilo 1884 S BrmJi Pnpet uliuld 1881 4 Tliuiu Oepr Conr Imd 1890 4 Ok Iwiiing Hrie D nso laoDiDK Mrie C ZuliiA Bep B o v obl I8 i Itlllco Obi Bliit 8cb 18 0 Vmhuili Obi 4 onbop 1881 AnttHDAK Obligslian 1881 8Vi BonCBSAH Biol Iwin 1888 8 i Nui N Alt Hsnilel land Areodtb Tsb Mii Certiliailtii IMiUutMh ppiJ dito Arab Hypollieekb puulbr 4 UllLUy der Vontenl a nd Or Hypotheetb paudbr 4 NwlarluidKho bank aaod N l HaadalinaalKih dito N W k Pac Hyp b pandbr 5 Boll Hrpotheekb pandbr 4 Ulr Hypotbaekb dilo 4 Ooanxi OoatHoog bank aand Blill Ilypotliookbank pandb t l Antaiilt Kquit iiypotb pandb sfy IM 68 8BV Maiw L II Pr Lien oerl 8 Nii HoI1 U 8poor Mtl aand Mi lol Eipi 8l Spir aand KaJ Ind Spoorwogm aaod Nad ZoidAfrik 8pm aand 8 dilo dilo dilo 1891 dilo 6 Itiui Spoorwl 1887 89 A Kobl 8 Zald Ilal Spwmü A U obl S FoiH Wartohnu Weiinen aaiid 4 Bni Or Buia 8pir Hg aand 8 Balliaoba dilo aand lOlV 71V 91 Faatowa dito aand 6 I ang Uombr dilo aand 8 Korak h Aww Sp kap aaml 8 IxHuwo aoaraat 8p Hfj oblig 8 Onl Vitabak dilo oblig B 2llilWo l dito aam 8 dito dito oblig 4 9V 51 100 41 8 AMItulCA Cant Pae Sp MOobl 8 Cblo k North W pr C aand dito dito Win 8t Wlor obl 7 Daovar k Rio Gr Spm oert v n Illinoii Oaolral obl In goud 4 Louiav k Naabrilla Cart r aand Mnioo N Spir Mij la bvp o 6 Miaa Kanaaa v 4 pot pre aand N Tork Ontario k Weat aand dilo Panaa Ohio oblig 8 Oragon Oalif lo bvp iii goud 8 81 Paul Hioo k Manil obl 7 Ua Pao Hoofdlijn oblig 8 dito dilo Line Col la hyp O 6 OlHAUA Cao South Cert v and V K aBall kN f leb d o O Amilerd Omnibui M aand Bottard Tramweg Mauli aand NlD Stad Amalordam aand 3 8tad Hullonlnm naild 8 BlUlll Stad Aniworpon 1887 i i Suul Bruiaal 1888 IVi HoNO Thai Brgullt iaaellKh 4 OoaTlNR SlaaUlaening 1880 8 K K Ooat B Cr 1880 3 Srtiin Btad Madrid 8 1888 N D Ver B i Hyp Spobl oert 8 1081 I ADVERTENTIÊN Ken BUBGBR JONOUENSCH P O tm onbgiproken g dng eeoignina gefbrtaneerd loekt luga d Mn wag in kennia te Uornen met MB Burgermeisje na 20 S3 jkrigen Imftgd Tan denuliden godnUwat tea eisde n genoegnme keoniiimiking en Hnwelgk un te gaan Brieten onder motto geheimhoDding aan het Bnraan deur Conrant 9 üt per Fl 5 Ot per Fl srachUg helder en goed werkend Depot A NORTIEU Gouwe C 34 35 Wed M MOL Korte Tiendeweg D 3 ia het goedkoopafe adrei ran Nieuwe parapluien en reparatie ADVERTENTIEN M alle IHnnan en BuitetUandsehe Couranten worden dadelgk opgeaonden door het AdrertantieBareaD ran A BBINKHAN en ZOON to Sewia DOOR STERFGEVAL De ÜITVEEKOOP der XAPIJTOOBDEBEJI en afkematig Tan wglen den heer B d JONG tcordt voortaexet MABMT A 97 naa t de tZALMt tot Spotprijxen uur Geopend van 9 lot 12 en van 2 lot 7 QOUDEBEN worden niet opzicht gezonden LOTEN in de VERLOTIING BIJ OELEGENHEIÜ DER Vrij © 3E= aaxd ©ru33 axlrt ZIJN TE BEKOMEN BIJ ISSr A BHiniKM Lanffo Tiendeweg PRIJS 1 11 LOTEN voor ƒ 10 BERICHT Door het van de hand doen van ALLE VOORRADIGE GOEDEREN heeft de UITVERKOOP in het TAPIJTMAüAZIJN GOUWE C 200 OPGEHOUDEN en heeft geen betrekking met de VOORTZETriNG der UITVERKOOP aan de MARKT A No 97 naast Hotel de Zalm Firma E BE JOITO ui f de Victorias ron te Oberiaiinsfein by na Tafeldrank Van h ninklyke uis der feder anden Uaatscliappij tot Exploitatie der Victoria Bron te Oberlali stein jevestigd te Rotterdam Zuidblaak 8 liederlandscbe Stoomboot lllaatschappij De Stoomechepen UOLLAND kapt J SMIDT en BATAVIBB kapt J 8AÜER vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor Tracht of passage yervoege men zich hg de Cargadoors der Maatschappij Boompjes 72 te Rotterdam De Btoomichepen louea te Brewersquay de markt van Boter en Kaas te Londen Kraepelien en Hoirn s IQiiina LarocheQ i i£1SSE is d meest Krachtige en Versterkende KI A WIJ1V unbevolen door tol ran binnen en buitenlandsche geneesheeren Bekroond met KBttEN DIPLOMA en GOUDEN MEDAILLES Verkrygbaar in flacons iifl90 en 1 Dopat t Oouda bg dea Heer A H TEEPE Apotheker voorheen C THQC Kraepelien Holm Hofleveranciers Zeist Ooudi Saelpendrok reu A BuDlllANk Zoox Schouwburg VAN LIER SUndplaats GBOOTE MARKT te Gouda Hollandsch Tooneelgezelschap Directie A van LIEB van Amaterdant Difisdag 1 Atipstii8l893 8 uur OpentugêcoorateUlmg Oorspronkelijk Tooneelspel nit het ZnidHoUandsche visschersleven in 6 Tafereelen door W N Peijpses Muziek van W WijshiM P r B z e n ƒ 1 25 1 0 75 0 40 10 Abonnementskaarten ƒ 10 i met zgn Mooie Sorteering BYOÜTEIIIËN GALANTERlËNen KINDERSPEELGOEDEREN is dit jaar geplaatst op de Haven de voorlaatste kraam GROOTE OPRUIMING alles 4 5 en 10 Cent per stok Verwachtende een talrjk bezoek ÜEd Dw Dn J TECZLENBUEG OfEMSE TESEOOFM te GOUDA ten overstaan rau den Notaris O a FORTÜIJN DROOGLEEVER op DINSDAG 1 AUGUSTUS 1893 dea morgens te 9 aren ten sterfbnize van Merrouw VAN oBU Haagbn aan den Ftuweelen Singel Wyk R No 532a van eenen netten goed onderhoaden INBOEDEL waaronder een notenhouten met zwart ameublement Fantasiostoelen Pianino ran G Banvais fils Pendule en Coupes Schilderyen waaronder ran Leickert en Oraruren Mahoniehouten en zeren Ledikanten Matrassen Bedden en Beddegoed Mahoniehouten Garderobe kast met Spiegel dito Waschtalel Cilindermangel Fornuis en Kachels voorts Buisraad en Keukengereedsohap Vloerkleeden Eleederen gewerkt Goud Zilrer en Jnweelen enz Daags te roren ran 9 tot 12 en van 2 tot 5 uren te zien IB dezen boedel kan niets ter rerkoop worden bUgebraebt FEANSCHE STOOMVEEVEEÜ Chemische en Zwitsersche WasseherU Qebrereteerd door Z M den Koning der Belgen 0 Oppenheimer itotterdani Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heerenen Oameskleediugatokken ook alle soorten Meubelen LedikantgordgneD Tajelkleed n Trgpen met nieuwe patronen geperst Kwasten Garnituren Neteldoek Tnlleflt kanten Veeren ens Alle goederen kunnen in elkander bigven en worden onachadeiyk voor de gewondheid bewwkt Goederen kunnen in 4 di n a gfilev d worden AQENT voor Goada en Omstreken A VAN OS Az Kleiweg A No 73 Wij raden den kiezers dis niet ingenomen zijn met den candidoat der antirevolutionairen en katholieken dringend aan hun etem uit te brengen op den heer O HOOGENBOOM Mocht de e heer bedankn al Ag verkozen werd dan is by een dteawe Verkiezing de gelegenheid geopend om fch nader te beraden Blgft dns niet thuis maar stemt bet aftredend lid C HOOaHlTBOOM BINNENLAND GOUDA 29 Juli 1893 o Gisteren arond hield de Afdeeling Gouda van den Ned Boud van Oud Onder officieren hare gewone maandvergaderiug Voor den aanvang werd door den Heer Dam lid der afdeeKng het woord gevraagd en herinnerd aan een dest ds door hem gedane belofte der afdeeling eene banier aan te bieden Deed het hem al een weinig leed het geduld van sommige leden op de proet gesteld te hebben omstandigheden onafhankelijk van Sneu wil hadden er toe geleid dat in do l il i iü ii f g i s iHMiMtniging aaUBIilt WP den was eij echter gereed en werd zjj door hem ouder gepaste toespraak aan de afdeeling opgedragen Werd deze kameraadschappelgke daad Inide toegejuicht en op hoogen prjs gesteld niet minder werd het schoone doek bewonderd waarvoor den vervaardiger onzen stadgenoot H C van Staveren schilder en decorateur alhier een woord van lof toekomt De banier ie in ruitvorm van wit satyn met roode zjjde V gevoerd en vertoont het Bondsinsigne omgeven door lauwer en eikeukraus met onderschrift zilveren franje en kwasten en bekroond door een sierlgk bewerkten lanspunt Het geheel maakt een schitterend effect Na afdoening der huishoudelyke zaken waaronder het verslag van den afgevaardigde ter algemeen vergadering van den Bond werd beslotenden 12eu Augustus a s de banier op meer officieele wyze in ontvangst te nemen waarbg dan tevens de behaalde schietprjjs zal worden aangehecht Eohtgenooten en familie van leden zoomede enkele belangstellende zullen hierbjj worden nitgenoodigd Door de politie is eergisteren aangehouden een 2Ijarig mei je dat zonder middel van t eVILLETOlX O E L TT K Ifaar het Hooffémittch XXII 87 Zg wu hot D t met ndhrelre efni of zij Olivier oTor hwr varmetalheid sou spreken Nog op de luttte Zondag tparade vu zij besloten geveeit bet te doeo Oaaraa waa het alsof hair levADsscboepjo door een wiodbooi uit zyo rugÜRen koers was gerukt en op onstuimige golren was geworpen Wat was er met Olirier gebeurd Kan iemand io bet tlJdsTerloop ran één dag too vpraoderen dut nen hem niet meer herkent Hy die haar met zjja iiofaeod gezioht tot in het diepat rao baar ziel had gegriefd die haar als een stak speelgoed in zjjn teugellooze selfzueht aan zgo zijd had getrokken en haar zonder haar te vragen of hij haar griefde weer ran ziob st6otte toen ly haar rol als marionet op het operabal had afgespeeld b scheen alles wat toseoheo heo wu voo evallen vergeten te lijn en greep nogB aals heer band om die met rozenketenen te HDwindeo Nog slechts eeoige ds n te roreo hed bij blik noch woord rooTEyn jonge vronw over gehad op de meest beleedigende w sa beeft hg boer genegeerd om uoh met hartstoohtoijjke liefde foor do voeten van een ander Ie werpen en op eens is het uit met al zijn buitensporigheden op zgn beet betuigt hg roratin Tdutensteïn nog de gwiagvie ridderlijke beleefdheid Teg now Muin Loaiie itMt bestaan hier ter stede werd aangetroffen zg is naar hare ondersile Ngmegen orergebraoht De toegangsweg naar de Sociëteit Ons Öe4 noegen is al kant en klaar De entree he It daardoor veel gewonnen By den heer Tugthof in de Lange Groeneudaal Café Unie zullen te begiunen met Maandag a s eiken avond door den heer Vis uit Botterdam voordrachten worden gehouden begeleid door pianospel De heer Vis moet op dat gebied zich reeds een goeden naam hebben verworven Voor danslostige paartjes is er tevens gelegenheid eens flink rond te draaien Donderdagavond was het een heele opschudding op de Hooge Oonwe £ en dakpan was eenigszins van ijn plaats geraakt en door de wind tikte die onophoudelijk op een ruiten dak waaronder een paar dames sliepen Deze denkende dat er een vreemd persoon bü hen was ingebroken riepen onmiddelgk de politie die spoedig het euvel wegnam De Zwemwedstrjjd alhier op morgen belooft zeer belangrgk te worden te oordeelen naar het groot aantal deelnemers in de verschillende afdeelingen Ook hot publiek zal zeker R d vi i K wo Nli d Kim m ii l i Mj iil r m ii i i l i n iii i n i zwemmers uit ons land kennis te maken of die te hernieuwen We laten hieronder de Igst der deelnemers volgen in de volgorde zooals bg de loting ii bepaald I Soelzwemmen Jnniores Joh A Alsbach Rotterdam A Bemmert Haarlem B W van Solingen Bodegravo R H Theunisse Botterdam J 0 P Hoeneveld Rotterdam A Krim Jz Dordrecht A van Rgn Botterdam T Koster Amsterdam H A de Bij Jr Rotterdam W H Tetenbnrg Jr Utrecht Ferd Zeegers Amsterdam H Stoffers Hz Gouda H Lever Amsterdam J G Noble Utrecht H P Kelder Leiden Neef Tennis Rotterdam W Buitelaar Bodegrave Emil Lduing Jr Botterdam N J van Gforkum Amsterdam J T F de Koning Munting den Helder ai J F O Rincker Amsterdam II Zwemmen om het Kampioenschap van Nederland H Oeutman Zwolle C W van Hasselt Rotterdam G J Sala Leiden J C de Hoog Amsterdam J Lucasson Amsterdam A van Rgn Rotterdam A Bemmert Haarlem R A Schouten Amsterdam W H Tetenbnrg Jr Utrecht I 10 J F G Blocker Amsterdam H P Kelder Leiden Emil Lflning Jr Rotterdam Joh A Alsbach Botterdam 14 Jan Arnhem 15 C J V d Poll Amsteidam 16 H Stoffer Hz Oonda I Snelzwemmen op den Eng Jnniores J Q Noble Utrecht H Lever Amsterdam N J van Oorkum Amsterdam W H Tetenbnrg Jr Utrecht B W van Solingen Bodegrave H Stoffers He Gouda T Koster Amsterdam L LarivB Haarlem Jan Arnhem 10 J C de Hoog Amsterdam H H Theunisse Botterdam H A de Bij Jr Rotterdam C W van Hasselt Botterdam A Krim Ji Dordreoht W Buitelaar Bodegrave J van Dam Amsterdam H A Schouten Amsterdam Tommie Amsterdam IL Snelzwemmen op den Bug om hetKampioenschap van Nederland L Larive Haarlem 8 J M Karis Rotterdam O J Sala Leiden N J van Gorkum Amsterdam B Right Arnhem Jan Arnhem J C de Hoog Amsterdam Joh A Alsbach Botterdam 0 W V Hasselt Rotterdam 10 H Deutmann Zwolle U Jan F de Vogel Rotterdam 12 H P Kelder Leidon Fraaizwemmen Neef Tennis Rotterdam C W van Hasselt Rotterdam 8 Tommie Amsterdam 4 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 8 4 8 6 7 8 9 10 11 12 13 14 J T F de Koning Munting den Helder Jan Arnhem G J Sala Leiden J F O Rincker Amsterdam Jan F de Vogel Rotterdam Right Arnhem Ferd Zeegers Amsterdam Oarel W Kok Amsterdam Emil LUuiug Jr Rotterdam W H Tetenbnrg Jr Utrecht A van Rijn Rotterdam H Deutmann Zwolle A Bemmert Haarlem L Larive Haarlem A Krim Jz Dordrecht Duiken Juniorea H Lever Amsterdam Ferd Zegerse Amsterdam Jan Arnhem H Deutmann Zwolle H H Theunisse Rotterdam W H Tetenbnrg Jr Utrecht Jan F de Vogel Rotterdam Smil Lüning Jr Rotterdam J van Dam Amsterdam H A Schouten Amsterdam J T F de Koning Munting den Helder 8 Stoffers Hl Ooada Right Arnhem O J SaU Leidan 17 18 19 1 2 3 4 8 6 7 8 9 Tommie Amsterdam C W van Hasselt Rotterdam J C F Hoeneveld Botterdam Gekleed Duiken en Zwemmen H Lever Amsterdam O W V Hasselt Botterdam J 0 F Hoeueveld Botterdam Ferd Zeegers Amsterdam H Deutmann Zwolle Carel W Kok Amsterdam J Zeegers Amsterdam J O Noble Utrecht C O Blot Botterdam MlWi iiiii De werkman A Lomans in dienst bij dan heer D van Duiken Pz te Waddingsveen zal den len Augustus den dag herdenken waarop hg vMr 60 jaar in dienst kwam bg den vader van zgn tegenwoordigen patroon Door yverige plichlabetrachting en vigt heeft hg zich steeds onderscheiden Men schrgft uit Ouderkerk a d IJael In de Donderdag gehouden raadsvergadering werd mej M M Kirrwald overeenicomstig haar verzoek eervol ontelag verieend als onderwijzeres aan school IL Daar zich tegen eene De naald beeft tussoben do vingers der Jong vrouw onwillekeurig laat zij haar band terugvallen en Inistert gespannen naar z jn tred Haar voorhoofd verheldert en haar wangen kleuren tioh al meer en meer Intussohen begint Augausje Spillike zich te Tervaten Zfj had er lang genoeg over nagedacht waarom ds baron gisterenavond zoo geweldig om haar gelachen bad In de eetkamer was een lange tafel aangereoht geweest haast net hm als in bet botel waar Gquije s vader een tijdlang portier was geweest bouquetteo icbalen met vruchten en snikerwerk en op elk bord een mooie bontgekleurde kaart waarop ieta gedrukt stond Jongejuifrouw Spilüks had met mijnheer de tafel geïnipecteerd en toen MariaLouize aan den hofmeester vro Alles goed in orde knikte Auguusjo zeer voldaan met bet hoofdje en antwoordde Allee taat op lafet Eooals het beboori en men heeft ook de rekening op bet bord gel l Wat was nu daaraan te laoben I De deur in een der eijkamers wordt gropeml er nadert iemand met snelle sctireden Maria Louize staakte ren zucht ran veillobting z weet self niet waarom z j zioh op eens zoo gelakkig gestemd roeit ij buigt zioh Iteper ov r het gelig witte linnen on naait even snel als baar hart oOur komt mijnheer aan ik hoor bem 11 kon digdo Aaguuqe aan z j sprong rlug ran den stoel af en giag naast de jonge rronw itooo Wordi erw O