Goudsche Courant, dinsdag 1 augustus 1893

SSste Jaargang No 6111 Dinsdag 1 Augusüis 1803 m mm mmm JSieuwS en Advertentieblad iVoor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant g eschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie mapnden is ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 AÊwnderiijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden bei ekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentien tot 1 uur des midd zoo iets mm msmM te GOUDA ten OTenlun an den Natwji 0 C FOBTUUN DROOGLBE EB op DINSDAG 1 AUQ08TUB 1893 dea morgena te 9 uren ten tetfbnize Tan MerroDW TAX nu HuoM an den Fluweelen Singel Wgk R No 582a Tan eenen netten goed onderbonden INBOEDEL waaronder een notenhontea met zwart amenblament Fantaaieitaelen Pianino ran O Bauraie flli Pendnie en Oonpea Bcbildernen waaronder ran Leickert en Grarnren Manoniebouten en yzeien Ledikanten Matraseen Bedden en Beddeaoed Mafaoniebouten Garde robe kaat met Spiegel dito Wascbtalel Cilindermangel Fomnia en Kacbels voorta Hnianiad en Keakenaereedaobap Vloerkleedeu Kleederen gewerin Goud Zilver en Jnweelen eni Daaga te Toren ran 9 tot 12 en van 2 tot S uren te lien IB dezen boedel kan nieta ter verkoopwtr dni Hlitebracht Openbare Verkooping te GOUDA ten orerataao ran den Notaria O C FOBTÜIJN DBOOGLBBVEK op DONDERDAG 10 AUGDBT08 1893 dea middaga te 12 nren in bet koiBehnis di UTUOhTaHi DoH aan den Langen Tieudeweg Tan No 1 Een mim ingericbt EBP TUIN BOUWLAND BOOMGAARD BOHÜHHAKBOUT en WATEKINO staande en liggende aan den Platte Weg Wp H No 18 te Beéutpfjic afdeeling Stuimmji te zamen groot 25 Aren 1 Centiare Terstond te aan Taarden Bn No 2 Eene Bouwm ans woning ZOMERHUIS 2 SCHUREN een G BOEOEN HOOIBERG ERVEN TUIN WEILAND en BOSGBJE staande en liggende in Bloemendaal bg tfoiuia onder de gemeente Waddingiiveen Wgk F No 38 te zamen groot 58 Aren 00 Centiaren Verbunrd tot den 30 April 1894 Toor 175 per jaar De peroeelen zgn de 3 laatste werkdagen TÓór den rerkoopdag te beziobtigen Nadere inlichtingen geelt voornoemde Notaria FOBTUUN DROOOLEEVER te Ooudtt OpenUre Verkooping te 8TOLWIJK op WOENSDAG 17 AUGUSTUS 1893 des morgana te 10 nten in bel EomiHuia van P STOPPELENBURG op bet Dorp ten overataan van den te Oouda teaideeieuden Notaria Q C FORTUUN DROOGLBEVEB van No 1 Ken HUIS ERF en GROND op de nidigde van benedenkerk aan den Teutweg onganommerd kadastraal bekend in Sectie D No 1908 groot 1 Are 10 Centiaren En No 2 Een perceeltje BOSCHHAKHOUT lisgende ala Toren kadaatraal bekend in Sectie D No 1199 groot 47 Centiaren Allea terstond te aanTaarden en dagelijks te bezichtigen Na afionderiyke Veiling en Afslag worden de peroeelen gecombineerd Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris Openbare Verkoopingp te GOUDA ten orerataan ran den Notaris G C FORTUUN DROOGLEEVER op DINSDAG 22 AUGUSTUS 1893 des morgens fe 9 uren ten aterfbnice ran den Heer A D PONSIOEN aan den Langen Tiendeweg Wyk D No 34 van De vaste en losse Gereedschappen en VOORHANDEN GOEDEREN van de daar geveetigde K0PEK8LAGBRU en WINKEL beslaande in STOOMKETEL en LOCOMOBILE van 3 P K P0N8MACHINB met 5 MATROZEN 8NU en VOORMACHINB BANK80HEOKVEN 2 DRAAIBANKENen 3 KOPPEN HEK MET STAKEN voorraad KOPPEN eni Daaga Ie voren van 9 tot 5 nm te tien Tot CAJSDIDAAT voor den GEMEENTERAAD bij de herstemminfr op a s DINSDAG 1 AUGUSTUS blijtt ernstig aanbevolen de Heer C HOOGEi BOO ll AFTBEDEND LID Nammê hei Comité van Gemeenteraadnerlaetingat H 8TBAVEB VoorzUUr D 8AM80M Stcretaru M Stanbareao is geopend ran des norgeos 9 tot s namiddags S nar ïiiiiiiiMzijr Tog steecLs TTT ord eaa suil © mmimm SLEEIINOSTDEEElf met 20 pet Korting UITVEIIKOCIIT G PUIJK Turfmarkt Attenties v pL Ondergeteekende heeft de eer zgne geachte Stadgenooten en Begnnatigers te berichten dat hg MAAITLACf 31 JULI eene Zaak zal OFEI EIT IN Tapijten Loopers Kaï petten Kamerzeilen Behangselpapieren en hetgeen verder tot het vak behoort in het huis Hooge Gouwe CI i 200 wasrin U t voor eenige da n dexeUda Zaak ateeda met het beste saeees door wglen synen ader is gedreveo HopeQ e by betselfde vertrouwen zal mogen genieten hetwelk wglen zgnen rader zoovele jaren beeft genoten belovende eene accarate en civiele bediening Onder beleefde aanbeveling UEd Dv Dr Ie Ij iwm m niiii iiwiii©®f VAN ZOMER REGE1 en STOFMA TELS voor Dames en Kinderen JAPONSTOFPEN GAENEERINGEIT AVOUDDOEZEN HAITDSCEOEITEN m SCHOETJES ÏIB IHiS 1 IPIKJIS Gouda BAHLMANN t Ca ZUIVERE FRANSCHE WIJNEN Ds bekende BORDEAUX ft 37 per 48 Flessohen met aooUns franco huil geheel Nederland ook perjproeffleaolii kwart en half anken belegen verkrijgbaar Voorta alle HERKEiN Prljscoaranten gratis en franoo Van alle merken i n proeffleaaohen verkrijgbaar Adres WIJDSTRAAT A 172 GOUWE G 13 GoDda Eeng Depot van Rejmwit s Boonekamp Elizter LOTEN in de VERLOTING BIJ GELEGENBEIÜ DER ZIJN TE BEKOMEN BIJ X BttlNKHAN Langde Tiendeweg PRIJS 1 11 LOTEN voor 10 P ZILVER HofleTrerajaciex bericht aan zgne geSerde begnnatigera dathj bg gelegenheid ran de Kermia met zgn welingelichte WAFËLKRAAM ia geplaatst op de Markt tegenover den Heer O HOUTMAN Uoor de lerering ran de ran ouds bekende beste WAfJBLES gemerkt P Z en mgn daarvoor bekenden goeden naam ia alle veidere aanbeveling overbodig Beatellingen worden aan bnia beiorgd t T Laat met geen Wafelen langs dehuizen venten Het is nn 28 jaardat ik de Qondeche Kennis bezoek Dankbaar voor het gedurende dien tgd genoten vertrouwen beveel ik mg beleefdelgk aan T met zjjn Mooie Sorleering BVOUTEBIÊN ÜALANTEBIËNen KINDEBSPEELGOEDEBEN is dit jaar geplaatst op Ie llavèii de voorlaatste Kraam GBOOTE OPBÜIMING alles 4 5 en 10 Cent per stok Verwachtende een talrjjk bezoek UEd Dw Dn J TECKLEITBÏÏIIG verkrggbaar bg de Wed A H 8PABNAAIJ staande gedurende de Kermia in de Wyil trnat tegenover den Heer KNüLMANN enop de Hoogstraat voor het CaK van denHeer BACKEBS ook aan hnis verkrggbaar Bestellingen worden ten spoedigste aan huis bezorgd Wed A H SPARNAAIJ STOOFSTEEG A 74 Openbare Verkooping te GOUDA op MAANDAG U AUGUSTUS 1893 dea morgens te Elf uren in het Gebouw van de B K Leesvereenigiog aan de Westhaven ten overstaan van den Notaris G C POBTUIJN DBOOGLEBVER van No 1 en 2 Eene in volle werking zgnde HOPEBSLAGËRM bestaande in WOON en WINKELHÜIS PAKHUIS WEBKPLAATS en EEVEN staande en liggende aan den Langen Tiendeweg en in den Bozendaal te Oouda wgk D No 34 en M No 4 te samen groot 1 Are 27 Centiaren Te aanvaarden 1 October 1893 Te veilen in 2 perceelen eerat bet pand aan den Tiendeweg vervolgens het pand in den Bozendaal en daarna gecombineerd No 3 Een goed onderbonden HDI8 en EBF met a onderlgken opgang hebbend BOVENHUIS in de Doelensteeg te Oouda op den hoek van het Plantsoen gk L No 229 en 229a Het bovenhuis is verhuurd voor 1 60 per week Te aanvaarden 1 November 1893 No 4 en 5 Twee naast alkander gelegen HUIZEN en EBVEN en GROND in de Genzenstraat te Oouda wgk L No 26 en 27 Verhnuid bg de week elk voor 1 50 De perceelen zgn de 3 laatste werkdagen vóór den verkoopdag te zien van 10 tot 3 uren en op den dag der veiling des morgens van 9 tot U uren Nadere inlichtbgen geeft voornoemde Notaria FOBTUUN DROOGLEGVER te Ooitda Echt Tmnger Goncert Homikniionifa Het onbreekbare Patent Tonten Kunstenaars Instrument Messing PUten Dubbel toon octaaf Nikkel dek rood en geel gepolitoerd zniver gestemd winkelprgs 4 voor slechts f 2 In Cartonen doos contant ook tegen iniending van postzegels HENDRIK SCHNEIDERS Rafuijn Taa Muiekwerkea Amaterdaa Wederverkoopers gevraagd winstgevend artikel Oouda Suelpendnik van A BainiuHk a ai raden den kiezers die niet ingezijn met den candidaat der anti Wij nomen reTolutionairen en katholieken dringend aan hah stem uit te brongen op den heer C HOÜGENBOOM Mocht deze heer bedanken als hij verkozen werd dan is bij een nieuwe verkiezing de gelegenheid geopend om zioh nader te beraden Blijft dus niet thuis maar stemt het aftredend lid C HOOGENBOOM BINNENLAND GOUDA 31 Juli 1893 Hedenmorgen werd het 5e bataljon van het 4o ïieg Infanterie alfaier door den Geueraalmajoor Rompeluian geïnspecteerd op het terrein aan den Rotterdamschen dyk Een genotTolIen avond gisteren in de Bocieteit OnH Genoegen c Of het kwam dat het weer 7 00 kalmpje was geworden tégen den avond of dat het uitsluitend aan het fraaie spel lag weten we niet de verschillonda nummers meestal oude kJEfiOden maoktea op alfó i b A een goeden heilzamen indruk 133 personen maakten gisteren ten Raadhuize dezer Gemeente gebruik yan de kostelooze inenting rechtstreeks van bet kalf Van de aangeboden gelrgenheid om des Zondags tegen verminderd tarief naar den Haag te gaan maakten gisteren 17 ij peraonen gebmik Gisterenmiddag ongeveer 5 nar is er een meisje van een jaar of uc en in het water van de Karnemelksloot gevallen maar gelukkig bytyds gered Hedenmorgen zes uur werd op de gebruikeiyke vigze de kermis ingeluid We verwijzen onze lezers naar achterstaande advertentie betreffende hot Palais Indien c Mytioiogiscbe beelden blijven altyd aautrekkeIgk en dan daarenboven aan het einde van ipderB voorsteHing een pnntomine die den FEVILLETOIV O TJSZ Haar het HoogduÜKh XXII 88 yMoort u wel mevroav daar komt mijnhfler borhsalde sy rolgetii haar idee fluisterend met net zoo d stootje TSQ haar elleboog en zoo q oof knipje sla waarmee zg gowend wai om vrouw SabuU to verwitti n dat bsar echt onoot in aaiitoohi was AD waarop de braudewgnSeach en hot brood met kans in de keakenkast irerdeo weggeatopt Missobien was bet hier ook wel raadzaam voor de reat van den pudding Aaguasje stond al op den sprong om daarmee in den ventec boek der kamer te Tluohten uit vrees voor den eetlust van deo heer des huiaes Het bevel daarvoor echter bleef achterwege en uu zou hot toch te laat wewn want de hoogo gestalte van den baron stond reeds op den drempel en hij vestigde zijn diepliggende oogrn strak op zijn vrouw nadat z n oogen vlttohtig het boudoir hadden doorgevlogen ffGoeden avond Maria Louite ontvangt gy nog Zij had zioh ot ericbt en waa hem tegrmont ge gaan aOatvangen brengt gij dan graaf Ooaeek mee F Iq den laatsteu tgd bad z j steeds vermeileo met hum alleen te ago daarom ktonk haar item oenignioa opgewekt Hg lachte bgna scherp Neen nen ue moi Het is wel erg treurig dat gjj het met m atlsen voor lief ooft oemeD had ken haar hand toegeitoken m sag hem liichlnst ten toppunt moet voeren moet men bepaald gaan k keu Dat Blonde Ela het stuk dat Dinsdagavond in de scbouwburgtent van Lier wordt opgevoerd nogal in den smaak valt blijkt uit do volgende beoordoelingeu uit Jt£r8ch bladen Het was gisteravond og r pens een ouderwetsche schouwburgavond op alle rangen een goed publiek Geen wonder daü ook het stuk had renommé en bet gezelschap dat het speelt is bekend als een der beste uit het land Echt Nederlandsch in opvatting en nitvoering mist Blonde Els van Peypers toch niet de noodige intrigue Blonde Els is de bloem van het dorp de Koningin van elk bal het meisje door alle jongens gevierd en bemind en in het bgzondei door den welgestelden Koenraad Plak maar tevens door den van alle aardsche goederen ontblootten Willem Krans In den viunigan minnestrijd tusschQn deze beide mannen gestreden mocht de laatste de overwinning behalen hg mocht wederliefde vinden en z jn uitverkorene naar het altaar geleiden De echt was gelukkig maar arm zóó arm zelfs dat de man zich genoodzaakt zag tot redding van vrouw en kind het huis te verlaten en zich als stuurman te verhuren voor een verre en Unge reia Ko nraad nog immer bezield met de vurige hartatochteiyke liefde voor de vrouw die thans een ander toebehoort nog altyd vol van het denkbeeld Blonde Els nog eenmaal te bezitten heeft de laagheid den kapitein van het schip om te koopen hem door middel van geld te ove xeden z n tegenstander te vermoorden hem in zee te werpen Vijf jaren zgn sinds dit oogenblik vervlogen het huisgezin der wakkere vrouw ia niettegenstaande haar noeste vl i tot diepe armoede vervallen en thans tot redding tot behoud van haar kind reikt Els haar hand aan haar vroegeren aanbidder het huwelyk wordt gesloten de bruiloft gevierdj maar daar verschgnt plotseling ais uit den doode herrezen Willem Krans te laat echter want zjj behoort op dit oogenblik reeds aan een anderen man toe Ër ontstaat echter een woedend gevecht tusschen deu moordenaar en zgn medeplichtige de kapitein schiet den ellendigen Koenraad neer verlost derhalve de voor da tweede maal gehnwde vrouw van den niet gewenschten echtgenoot en Blonde Elq ia weer met haar Willem vereenigd Ziehier in kort trekken de hoofdinhoud van het stnk Ta van lieve aangrijpende bosorgd aan Wat er tasscheti u beiduii voorgeratlen Olivtur Gij zgt altgd de boste en trouwste vrienden goweeHt 1 Werkelijk Is hij voor mg altgd een trouw vriend geweest Zn staat de oogon niet neer maar ziet hem onbesohroomd aas Wat vraagt gg dit vreemd I Ali hg mg slechts in hft minst getoond hadj dat bij uw vriend niet waa hoo zou hg dan de mgne zgn gebleven Hg laat het hoofd lager zinken Hoe komt gg op de gedachte dat er tfts tussohen ona ia voorgeval ten f Vroeger was Ooseok onee dagelgksohe gast en nn komt hg nooit meer Wat Hetgeen ge daar zegt verwondert me ten hoogste I Komt h u dan in het geheel niet meer tfezoeken F ff Neen vHebt gij hem dan misschien iMleedigd P Dat Bchgnt vao niet want hij zendt mg ala vroeger z o morgengroet Zie maar oena deze prachtige bloemen Maria Louice wees naar dan iraaion bouquet op baar schriiftafel nZiet dat er uit of bg boos van mg is weggeloopen F Haastig greep Nennderscheidt de bloempn uit de vaas ffÊeu afschuwelijke lucht hoe is bet mogelgk dat men bovardm s oon een dame zendt I Alle nachtbloemen zgn verderfelijk en gij zult u toch oiel door graaf Ooaeok op een poëtische manier willea laten vergiftigen I Daarvoor moet ik eerst mgn toestemming geven I Hij stapte Tastbeslotoii naar het raam toe opendo hot en wierp de bloemen naar bttitea tooneeltjes komen er in voor en de veriooners waaronder de Dames Albregt Engelman André Meeuwiasen Cohen Kley enz en de Heereu Isonard van Lier Bouwmeester Bigot Logeman Dacaju Koster enii verdienen oen l grootsten lof voor de wyze waarop zfl hunne rollen vervullen Kortom t was een keurige opvoering en het is niet te verwonderen dat xelfs over onze grenzen dit tooneelspel met waardeeriiig ia ontvangen Door een gApens O I militair word 1 1 Donderdagavond b j de politie te Haarlem aangifte gedaan dat bg in slecht gezelschap was geweest waarbg men zijne portemonutie waarin 70 een zilveren horloge en gooden ring had ontvreemd Als de daders hiervan zgn door de recherobenrB Verkerk en Van Hulst te Amsterdam aangehouden twee knapen van 19 jaren en twee meiden oud 21 jaren die nog f edwiteiyk het gealolene in bun bezit hadden ij hebben de aanranding erkend en zgn beden naar het huis van bewaring Torgebracht Eene pgniyke en geheel onverdiende dierenmishandeling is het angden van den tongriem van vogels ala raven spreeuwen eksters enz Men doet dit in de meening dat zij dan beter leereu sproken Het bleek dat dit een dwaas vooroordeel is vogels dio deze operatie met gndergingen kunnen het evengoed loeren Het is te hopen dat dit voorooi deel spoedig ik uitgeroeid zgn Men schrgft uit Baroeveld Vanwege het Genootschap voor landbouw en kroidkande in de provincie Utrecht c werd heden door leden van het hoofdbestuur en afgevaardigden der afdeelingon bg den heer Bertels op Den Biezen bg Barneveld een onderzoek ingesteld ten einde kennis te maken met diens stelsel van verbouwen en persnn van groenvoeder De heer Bertels gaf de noodigo inlichtingen maar over het geheel bleek men weinig met de zaak ingenomen dat de persing voordeel zon opleveren geloofde men niet misschien alleen in het najaar als de rorat knollen en spurrie bedreigt of hei laatste gras niet meer gehooid kan worden De nieuwe manier van bebouwing van deu grond van den heer Bertela werd met m r voldoening in oogenschonw genomen Dit laatste was ook het geval met den directeur en drie leeraren van de landbouwschool te W eningeU die Woensdag Den Biezen bezochten Een lid der llotterdarascbe firma 8 C P Nou men moot wel oen van de vijf aan het wandelen hebben Zoo n bouquet is In daten tijd wel een rgksdaalder waard merkte Auguusje verontwaardigd op frPaar beneden in de sneeuw wordt hel toch maar vertrapt Kennderscbeidi keerde zioh verwonderd om en scheen eerst uu bet kind van zgu portier op te merken Hij lachte oven f Wel zoo ben j j daar Auguusje praktiirh en slim alt altijd Waarom ben ja nog niet In je bedje vOmdat niemand er mg nog naar toe heeft gestuurd en zelf zal ik om zoo n pretje niet vragen I Slaap je dan niet voel liever hier in je zachte vitte bedje dan in de bedstee bg Ëdiuudje van vrouw SchulzF De kleine le de met een oud en w s gebaar de banden op den rug oDat wol Eduardje maakte altijd zoo n lawaai a de bedstee en krab de beeten me Vrouw Sobultz had gezegd dat ieder de bolft van het bert moest hebben maar Rduardje bad me f eranwld en gezegd dat hg ia bet midden wou iggen en ik maar ona iod ren kaot van bem een helft van m moest zien neer te leggen I Guuaje i geestigheden waren meestal geheel onbewust Nu ook was zg erg verwonderd over de uit werking van haar tragisch verhaal Zelfs mevrouw die eerst boos was geweest over de bloemea kaek van haar werk op dat zg slllzwijgond weer ter band had genonien en Incbte evenals de baron Je bont ooD allemacbtig aardig meisje Augusta en Olivier knikte op eens in een bost humeur tegen baar terwijl b zijn hand op bakr glad gekamd hoofdje legde Hgo zorgen verdr jfit die tvenab de hoAiu vao vroeger Juist ai potaeaMJun Hotz Zoon de heer A Hots heeft een reia naar PerxiS gemaakt en ia daarvan nu teruggekeerd Hg brengt schrgft men nit Londen aan de sN R Ct geen ongunstig nieuws nit Teheran mede Door hem zgn frnatige pogingen in het w rk gesteld onfden handel tusscben Nederland eo Ferzië vroeger naar men weet van grootbelang weer te verlevendigen Met dat doel u een kleine vennootaohftp opgericht waarbg eenige Nederlandsche brilnnten ran naam betrokken zgn De vennootschap beoogt het invoeren van Ënropeeache fabrikanten insondaiheid Nederlandsohe te Teheran waar een HolUndflche baxar met deu afzet aal wordwi belaat De vertegenwoordiger van Nederland in de Perzische hooldstad de beer Knobel heeft groote belangstelling voor diiplanaandendig gelegd en stelt isicb reel voor van de te Terkrggen uitkomsten De heer Hotz is een ernstig liefhebber der photogra68che kunst en heeft met tgnen kodak een groot aantal landsohappenr in Pqrzië a ebeeld Deze afdrukken vermenigvuldigd vergroot en duurzaam gemaakt door bet platinotypische proces zgn ten deelevereoni ineen smaakvol album dat een getrouw beeld geeft van het hedendaagsche en ook van het Ottde Perzia Van bgzondere waarde zijn de keurige platen van de bouwhallen van Parsépoliti en van Ispahan vooral die waarop de graven der opperhoofden f van de Oost Indische Compagnie op het Armenische kerkhof te Jnlfa zgn weergaven Berichten omtrent de vrouwenbeweging uit de Hnl8vrouw € In Amerika z jn meer dan 200 vrouwelgke advocaten i erkzaam Te New York heeft zich eene rechtskundige vrou wen vereen iging gevormd onder voorzitterschap van mevrouw Cornelia H Wood Bg gftl uheid van het tandheelkundig congres te Chic van 14 tot 19 Augustus zal er ook eene afzonderlyke bgeenkomst van vrouwelgke iandartsen gehouden worden ingericht door eene fagzond te vrouwen commissie waarvan meVroaw Harrit E Lawrence voorzitter is Onder de geridderden van U Juli behoort ook zekere pastoor Thirion In 1870 was hg geuteljike in een plaatsje aan de Belgische grens Op een avond hniiwaarts gitnndo vond hg in een boschje n gewondo oon af fvnnrdigdo van de R geering gaat als de ernst van bet lovea zJob wat t reet op deu voorgrond wil gaan dringen H j ging da zijkamers door naar de eetzaal eo keerde tm oogmblik daaroa met een schaal met auikerwerk terug fiere wie eere toekomt Kom Auguusje gedraag Je DU eens niet stïefmooderiyk voor je mondjejl Maria Louize bad zioh reeds in atilte verheugd over de manier waarop Olivier met de klaiaoaprak en omging Niels iloet hel karakter vaa oen man meer kennen dan zjjn manier van z n tegenover kinderen en dieren Niet te veel Olivier zjj zal ziek worden I U j stond dioht n OBt haar atoal nu boog hÖ zioh tot haar over eo zag haar smeekend nau Stuur ze nu naar bad Maria Louize men kan goen vertronwelyk woord samen spreken Haar gezicht was zacht ea vriendelijk als oltjjd maar toch hief zij hot hoofd trotaoh op en zag er bijna ongenaakbaar uit Ik dacht datdie voonoig overbodig was W j hebboa geen geheimen met elkander en van getprekkea als d orfte mag de he e wereld getuige zyn Vroeger wu niets pgnIgker voor u dan een té e a t te met mU en nu is zelfs het gewlschap van dat kiciae onichuldige dütg u hinderlijk I Vroeger verveeldet gij u als vjj alleen waron en nu doet ik bet Hg voelde zeer goed dat zü hem met zijn eigen wapen bettreed en bem met gelgke munt terug betaalde maar toch schudde hij lachend bet hoofd De tijden en snaken veranderen niet alleen by mti masr ik hoop ook by u Al mag de planeetook steeds om haar zon heeneirkelen éénmaal zal sij ziek toch wel i6ó wenden dat rr eeo paar licht tralen opk op ni vallen IFentt wr e