Goudsche Courant, dinsdag 1 augustus 1893

i m Directe Sixiorwegvcrbloülng mi UÜA Zo iierdleiisl 1893 AaiiKevaDgen I Mei TUd van Greenwicb nnrni noTTKRDAM t li 18 58 1 84 9 48 4 30 1 05 4 57 1 18 5 04 1 19 6 11 1 38 1 88 1 44 4 6 80 UOTTBHDiM 9 10 10 RotUrdua 8 6 08 7 96 7 47 IMlIe 6 10 6 13 NiMverkuk 5 19 8 81 Hoonlncbt 5 88 8 89 aawU 5 39 8 36 7 45 8 48 3 10 4 08 4 40 5 16 DRN IIAAO SODIIA 48 10 19 11 3118 15 1 48 8 16 8 3 43 4 15 4 48 5 81 7 04 10 85 1 48 4 48 7 10 10 S7 8 5 88 10 48 8 09 6 09 7 31 l 10 5 18 03 18 46 8 80 8 45 8 15 4 13 4 43 5 80 5 51 7 48 UT He HT i OBD A 11 34 18 03 18 60 8 55 3 8 58 4 43 6 08 6 36 7 18 8 01 18 90 8 80 4 07 5 016 18 f 19 34 4 K 5 38 4j 4 84 6 40 18 00 18 55 1 88 8 87 3 40 4 87 5 80 3 6S 7 08 3 80 8 4 amstkrd a H o n u d 4 9 40 11 10 11 87 8 30 4 10 4 85 9 55 11 85 11 48 8 45 4 85 4 40 10 44 U l U il 8 40 t 10 8 aouDA nn N H O Oouill 7 80 8 40 9 04 0 47 10 4 18 11 19 81 l Oll f 7 M 89 8 45 4 46 6 85 6 59 7 13 8 85 9 SS 10 4511 11 11 SO hIUm 5 58 7 807 439 88 9 l i M 7 4 8 S8 1101 1 18 4 67 11 9 50 Z ïW 7 61 9 01 11 10 1 89 5 08 8 80 5 Voorb 8 039 13 11 88 1 84 5 80 38 10 11 II SU 8 089 18 9 34 10 1 7 11 87 18 41 18 61 1 89 167 3 66 1 16 6 85 5 6 37 7 43 8 55 10 18 11 15 11 40 IS HO 6 307 60 8 13 9 6810 An B Zon en K ld r u n 15 Jti i 1 1 U S pt l r nOl DA lITBiCHT Qo ai 5 38 o 40 7 55 S 0 o8 l 10 19 11 1148 1 18 8 18 4 18 4 47 5 93 01 7 46 8 88 10 08 10 38 O 1I W 5 50 8 54 11 14 a 5 Wo il a 5 69 7 0 V 18 U 8 45 6 05 5 45 7 10 8 lUnuIm 8 06 7 U 8 41 11 30 8 58 5 15 5 55 8 14 10 8 UlrMkl 8 18 7 83 8 88 8 41 9 10 61 11 60 1 90 S 08 3 50 4 48 6 89 0 81 6 35 3 81 9 IU 10 68 I 10 A II s T I 8 U A M 11 18 11 8 31 4 47 5 83 10 08 Amsli nlAiii O S 18 10 1 3 40 6 46 l3t 11 1 0 JViuUnliun Wp 6 50 18 84 hlO 1 55 50 ll li OoiuU 7 80 On flimwli ilM Il 8 tUam f 04 dÏ0 p r kchibftnon oMur BelgiS op w wu om geweren t koopen maar dia door de Daitaefaem was aangMchoteii Thirioti Temlpiigde de Ittcbtballon en ging met de Hmillioen fra c en al de brieven die de gewonde by zich had naar I elgi waar hg de zaken bezorgde OMondheidsregelen bg banenarbeid Uet menichelijk lichaam kan wel een duw velen en van gn henenen m men wel wafe eiacben raeenen velen en xij werken er maar op loa zoowel tot een goed doel als voo minder goede doeleinden j n lyd lang verdragen de hersenen dan ook die eiwhen totdat ne zwak worden en hun vroegere werkkracht verliezen Dan tracht men dit te verhelpeo drinkt phospUor wgn en neemt meer dergelyke middelen die natuarlijk nietn geven Tun lanUte moet men tot het eenig afdoende middel sjjn toevlucht nemen n l ontepanaing lleeda veel heeft men over de gezondheidtileer dei geeettw geschreven vooral edert het bleeke ipook der zennwzw kte by ons rondwaart Toch ia liet nu do tgd weder enkele gexQudheidtr len in herinnering te brengen voor beo dio met de berMnen arbeiden Gelykmatige prikkelingen vermr eien ons zoo worden de hersenen evenzeer vermoeid wanneer M voortdurend op en en dezelfde wyze werkzaam zyn Daarom ii de eerste gezondheidsmaatregel voor het hoofd dat men voor genoegv ama afwiHseting org drn t leder orgaan van ons lichaam heeft na den arbeid rast noodig 0 Mlat het zich ontspannen ku Dn henenen moeten dos eveuseer in voldoende mate ontepanntng hebben Die ontspanning wordt echter niet in den ftdiouwbarg of in koffiehuis gevondon De moede henenen ontspannen zich in den ilaap en daarom moet by die wetenschappelyken arbeid verricht in de eerste plaats voor voldoenden slaap zorgdragen Anccduten dai beroemde mannen aan drie of vier uren slaap genoeg hadden moge gran maatstaf zyu In den regel moet de dour van den slaap langer B n op zgn minst 7 of 8 uur Treurig tiet het er uit met dengene di unbondend zeer ingespannen moet werken hy is spoedig uitgeput tly moet trachten die opgewondenheid to vermijden te ünderdrukkeo By intetlectoeelen arbeid behoort ook zelfboheersching en rust Doch dit is niet alles Ren gezonde geest leeft slechts in een gezond liohiiam en ook daarvoor moet gezorgd worden Doelmatige voeding gymnastiek beweginjj in de fristtche lucht mag vooral niet achterwege gelaten wordsn door hem wiens beroep hem noodzaakt teel in hnhi te zitten Wat het lichaam goed do vsrfrischt ook den geest Doch ook gedurende den geestes arlwid moet er nkening gehouden worden met de behoeften van het liehaim Ztltenof staaii is inden regel de vraag die men xichzelven doet Noch het oen noch het ander is liet antwoord want het voortdaren zitten is nadeelig on het sanhoudend stasu eveneens HJerby moet dus ook afwisseling zyn Men moet voor het ganache liohaum soi dragen van het huofd tot dv voeten opdat nlles in behoorlyko overeenstommiiig blyft Ziedaar de voornaamste gezondheidsmaatregelen by hersenarbeid Nooit ning die jarenlang onafgebroken voortgwet worden Eens per josr dieut er ontApanning te zyn Gebeurt mt niet dan gaat men wel nietterstond aobnrntt maar meent men alle inspanning to kunnen uiihuuden dan veiveutmen dat de f est niet meer zoo frisnhen nelto is als vromer Men onderviudt het laterdoor de kritiek van anderen en dun ia hetdikwgls te Iaat V B v k Omdi SO 7 96 8 35 Mtonliwhl 1 ii 8 48 Niwwnkark 7 8 8 40 Ooiwili v 7 46 8 68 Kottodia 7 7 66 9 06 9 01 8 18 7 93 8 88 8 41 9 10 61 11 60 n O 1 l A Onud 8 40 8 11 1 M AmtMua Wit 7 69 0 10 10 65 Aartanlui 0 8 8 14 U 10 De luehtHcheepvaart die door vel n waarBohgnlyk niet ton onrechte nis het vervoermiddel der toekomst wordt beschouwd is weer een stap vprder gebracht in de richting der volkdhien bestuurtmarheid van hichtvaar toigen Oebeel ifwykend van de balloiu ir sigaarvorm met schroef of vIjmgeU hoeft d Uussische ingenienr de Savine een sjsteembaJlon uitg kuht dat er op ïogericbt is om zich verticaal te verplaatsen tn de boven elkaar gelegen luchtlagen wier stroumrichtingeiiverschilleöd zyn Doordoor kan de met dit sjsteem werkende luchtreiziger zgnen koers zelf zoeken en willekeurig op een bepaald doel aanhouden De heer de Hunae beeft zyn toestel op de volgende wijze ingericht Een gewone groote luchtballon van 32 K kub meten draagt aan een metalen draad van 4 meters een montgolfière die UXKJ kub m ten warme lucht bevat en waaronder het schuitje en een speciale oven zyn bevestigd Door de werking van dien oven wordt de lucht der montgolfière minder of meer verwarmd en daardoor aan het gansche lichaam een grootor of kleiner specifiek gewicht gegeven een gevolg hiervan is daling of styging welke dus geheel willekeurig dVor den luchtvaarder geregeld kan worden Alle maatraden zyn genomon om brandgevaar te voorkomen de montgolfière is van onbrandbare stof vorvoiirdigd en oven en brandstof zyn van zoo gering raogelyk gewicht en zoo economisch mogetyk gimoakt De hoogte van den ganschen toestel komt overeen met die van de torens van Notre Dame de Paris en drie Inchtrei igen en een machinist zyn voor het manoouvre ren noodig De uitvinder gaat in do volgende maaod een proefreis maken en zal dan trachten van Frankryk over Duitschland heen Huslnnd te bereiken Deze verbinding tmwhonwt hy vooral van belang voor liet geval van oen mt elyken oorlog Ook ligt voor later een tocht in de Noord poolstreken in zyn plan Een niet eer mooie streek is naar de Parysche correspondent van het Hbl c schrgft aan Frankryk hoofdstad ge peeld Parys als elke groote stad heeft mooilykheden met den afvoer zyner Becalïën Na veel discussie is het stelsel bekend als tout h l égoutt aangenomen De Parysche afval en vuilnis mooten volgeus dat stelnel mat rioolwater vurniongd naar buiten gevoerd worden en dan dienen tot bevloeÜng van groote terreinen Die grond weHrt xniverend op de weinig welriekende vloeiMof di j over hem gevoerd wordt en hom bemest Tot dit dtful koopt de fitnd groote terreinen aan in do gemeente Herblaj maar daar de bewoners van dit aardig gelegen dorp hierop weinig gesteld zyn heeft men eene onteigeningHwet noodig gehad en ook verkregen Purys dacht nu geholpen te zyn l maar hnd gerekend buiten du slimheid vanj den heer Louchót oud maim van H rblay 4 Deze had een terrein een klein lapje gronde dat met de som van honderd francs ruim be taald is Hy wilde van toegeven niets weton en dus moest de onteigeningsjury er by te pan komen Volgens de wet van 1841 op de onteigening noot deze jury samengesttoïd zyu uit groudeigenaara der gemeente waarin het terrein ligt en bare beslissingen zyn zonder appèl De heer Louchet nu wist de mede eigennar van gronden te ÜM blay zoodanig de schade door het Parysche plan aan hunne gHmeenIe tu berokkenen af te schilderen dat zy goedvon den den onteigeningspryi op lOmillioen francs te stellen dus 100 000 maal de werkelyke waarde Tegen zulk een taxatie kan Paryn uotuurlyk onmogelyk de gewenschte terreineu rerkrygen het zou er dan meerdere milliarden voor m eten utt ven De stad is daarom in cassatie gegaan op grond van een beweerd gebrek in den vorm maar de uitati Jtiorvan is zeer twytelorhtig out wordt de b iissing niet gecasseerd dan moot Parya de 10 millioen betalen en kon niet meer van deze cmHt eigening welke dan geheel nutteloos gewjprdf ir is afzien De onteigeningswet heeftzulVeensamenipauning der grondeigenaan niet voorzien 18 08 U 8 10 56 11 08 11 0 11 18 11 85 10 8J 10 88 10 89 10 48 10 68 t 10 11 8 07 8 18 lO dS Vrpog avond zou te iloermoud weder eene socialistische vergadering plaats hebben ds W llax predikaut te Zaandam zou spreken over christendom en soeialiffine Yergweld van den bekenden socialist Vlii en nit Moïutricht en eenen hoofdconductenr der staatsspoorwegen werd by aankomst te Roermond intrek genomen in een logement nabg het station Alles liet zich in de buurt van dat logement rustig aanzien doch toeft de tocht van daar naar de vergaderzoal zou plaats hebben werd dit door eene gxoot massa volk die van alle kanten kwam opdien belet en vóór dat de politie met voldoende macht Utr plaatse was werden ds Bax en de zijnen met steeneo gewofpe uitgejouwd mishandeld hunne parnplui n stuk gebroken en waren zy genoodzaakt naar het station te vluchten Ondr r bescherming der gemeente en r jkspolitie werd aan het station de trein afgewacht waarmede zy blyde waren itoermond tekunnen verlaten Een vroeger bericht dat een viertal gevangenissen Tot zyo kun naar het Vad nit goeile bron verneemt in dien zin worden nangflvuld dat op dit oogenblik alle gevangenissen behalve die te Leeuwarden gebefi bezet zyn terwijl er iHg oen achterstand van ongeveer lOtK voonissen i ezecuteereu valt In Het N v d D teekent het damesperaoneet der firma Scijade Oldenkott magaryn Keizenhof te Amsterdam protst aan tegen de medodeelingeu van mej Cornélie Huygens Zij zeggen o m Alhoewel onder het d nnes winkelpersoneel hier ter stede wel een enkele ontevredene zal gevonden worden ondor welke categorie vindt men die niet geloovcn wy toch dat het grootste gedeelte met haar lot geheel tevreden zyn en hoe kan took anders daar waar werkzaamheid aan de ééne waardeeriug aan de andere zgdo staat cLeest iemand die met den toestand en t gehalte der winkeljnflrouwen niet goed op de hoogte is bovengemeld verslag dan zii men allicht de gevolgtrekking maken dat wy h nip behoevende n wezens zyu dat wy zyu machines en hiertegun toch wenschen wy ten krachtigste te protesteeren Htilpb hoevendzijn wji geenzins immers mocht er teen of ander zijn dat verbetering verei cht dan gevoelen wy ons krachtig genoeg zelve den patroons onzon wensch kenbaar te maken en hebben wji de hulp van mej Hoygens gelukkig niet noodig Goeden m jrgen lieve schoonmoeder Met deze woorden trad een heer in hot huis van een burger by Ëbcrsbach niet vervan GörliU en vïsl de vrouw terstond om denhals Toen deze den vreemden man vroegvanwaar hunne verwantecl p dagteekonde deelde de man baar mede dat hij hare dochtt rin Amcnka had gehuwd s 5 686 03 8 10 17 88 7 30 8 50 7 10 44 4 i O I D 11 60 19 80 8 30 1 45 1 55 8 08 3 09 15 3 48 18 08 19 40 Vixirli 6 5S Z k trn IO 8 19 Ulr lit oS 38 7 50 9 9 i 4 Itjirinclou 8 4 01 10 08 Woonfin 0 53 8 11 10 15 U lilo ialer 7 07 8 1 10 83 Oomla 7 80 8 38 9 34 10 86 7 5r 8 10 8 5 Hebt gij onzg photc rapbie dan nog ni t gekregen voegde hy er by Ik ben hier gekomen om kennis te maken met inyne schoonouders en moet morgen naar Görlitz om by den bankier myn geld te wisselen Duar hare dochter werkelyk in Amerika wa en kenuia had gegeven van haar buwelyk schonk men den man ten volle vertrouwen en dit te meer omdat hj geheel bleek te zyn ingewijd in de omstandigheden der familie hier en daarginds ïroot wa d vreugde van het gehoele gezin en des avonds werd er een goede maalt d bereid Des anderen daags bracht de goede vrouw hem z f op haar wagen naar den trein Vooraf echter sprak de jpnge man zgn vrees uit dat men hem voor zyn Amenkaansch geld geen kaartje zou willen geven Terstond worri al het contant geld 82 mark dat men iu huis hadf in zyn hand gelegd en baitendien kreeg hy nog een grooten reiszak mee om diuirin de gewhenken te pakken die voor zyn familie zou meebrengen uit Görlitz Doks vonds King de vrouw weer naar he station zooals was afgesprokeni om den gaat af te halen Maar deze kwam npch dien avond noch Aon dag daarna Kerst den daarop volgenden d toou de photcgraphieën uit Amerika werkelyk aankwamen zag men dat meu met een bedrieger te doen had De Tyd meldt Door de commissie voor het Bisschoppelgk Museum te Haarlem is de aankoop van een geschikt pand ter algeene kennis gebracht door eene circulaire waanwn wy het volgende outleenen IMt ons bisdom zyn Museum heeft te Haarlem kwam u zoo rekenen wij reeds vóór lang ter oore dat het door velerlei hooge en verblydende belangstelling reeds tot zekere belangrykheid gekomen ïn m durven wy vertrouwen ook reeds geno bekend worden geacht lotnsscheu zyn de voorwerpen aldaar meer geborgen dan wel tentoongesteld Ieder van o die ons de eer van een bezoek aandeed zal de bevinding gemaakt hebben dat het zestal kamers van het Maseum voor menig geschilderd doek of paneel slechts een al te bekrompene of te duistere plaats aanbood en dat ook veel andere voorwerpen het gunstige licht moesten ontberen zoodat ze noch naar waarde geschat noch met vrucht bestudeerd kouden worden Dat alles ia reeds sinds jaren door kunstenaars en mannen van wetenschap betreurd Thans echter heeft zich een ééuige gelegenheid voorgedaan Onze commissie heeft namelyk te Haarlem een gebonw kunnen aaukoipen dat onder alle opzichten uitstekend voor museum geschikt is het heeft ruime eu goed verlichte lokalen het is gelegen in de St Jansstraat halverwege de tegenwoordige en de voormalige kathedtole kerken het heeft daarenboven de byzoodere historische beteekenis dat het in den katholieken tyd door den loatsten bisschop van Haarlem zelven bewoond is geworden Hoe schoon én eenig de gelegenheid onk was toch zou onze commissie niet aan pogingen gedacht hebben om dat pand aan te koopen wanneer niet een belangstellend vriend en bevorderaar van onze kerkelyke kunst een belangrijke som voor den aankoop beschikbaar had gesteld Het is mogen gelukken deze som dour de edelmoedige toezeggingen van anderen nagenoeg te verdubbelen en alzoo ii er thans van de geheele koopsom ƒ 17 000 reeds iets meer dan de helft beschiki aor Zulk e n aanvankelijk welslagen heeft ons dg overtuiging g ven dat er gewis onderde gegoede katRolieken van ons JM dom geestolyketa en leekeo nog meerderen inlleu gevonden worden die niet minder dan de eersten nb reid zyn om zich de belangen onzer kerketyka oudheid kunst eu gescliiedenis aan te trekken In Pr Nbr en s Bossche Ct gaai de heer van Ghert de geschiedenis na van het tiendretht Uitgaande van de meeniii dat alleen een slecht begrip van bet ontstaan den aard eu de beteekenis vaa het tiendrecht de dorzaak is dat vele landbouwers io deze streken zich dnart en trachten te verzetten eu den tiendheffer trachten te beraoeilyken gaat hy de geschiedenis na om het hillyke hoevrel zwaar op den landbouwer drukkende van het tiendrecht aan te toonen Onjuist is de meening dat het tiendrecht ontstaan is uit het leenrecht het bestoud reeds long voor hot leenstelsel Vele geleerden wnaronder vooral de Duitsche sehryvers eu ook onze Hugo do Groot leeren dat het tiendrecht uit hetOudDuitsch recht is voortgesproten en dus veel ouder is dan het Christendom andere sehryvers trachten te bewyzen dat het colonant systema der Romeinen de oorsprong er van is eu door de Rouieinsche wetgeying die van onmiddelijken invloed is geweest op do staatkundige instelliugen der latere Ënropeesche Staten het tiendrecht hier en elders is ingevoerd geworden Beide meeningen hebben goeden grond en kunneij beide waar zyn Erkend moet in ieder geval worden dat de meeste Ond Germoansche volkstammen aan hunne vorsten een gedeelte der veldvruchteu afstonden dat de Romeinen hunne wingewesten waarvoor zy volgens het algemeen gtidend recht naar 8 43 10 48 9 33 8 48 9 49 9 56 9 03 10 05 11 08 11 88 1130 11 48 6 36 4 46 4 56 6 08 j 0 7 077 17 7 84 7 81 5 86 7 37 8 10 9 87 60 8 80 10 8 06 9 30 10 10 9 45 8 35 10 03 10 38 S tO 10 07 10 54 9 06 9 1110 84 9 19 1 9 38 10 40 11 88 7 95 9 56 7 40 10 80 81 11 01 go viiiden moefaien beschikkeo zelTen niet bebouwdea mMr tegen genol o n deel der TeMrrnrhten aan kolonisten cnloni nit SV In efine uitvoenge bes onwmg over deu loop Van het tiendrecht ran zgn ontstaan af tat heden toe zet de achr niteen dat het tiendrecht ia een eigendomsrecht hetwelk in eiken goed geordenden staat als heilig moet warden betchonwd Hij eindigt daarna aldos Niemand sal ons het recht betwisten onze eigendommen aan een ander te rerharen Welnu wjj eigenaars van een viukelhnis w stellen een ander daarvan in het bezit die andere wordt bezitter posessor in den zin der Komeinsche wet onder voorwaarde niet tot betaling van eene bepaalde jaarlgksche som wat wji in onzen tijd hnar noemen maar tegen voldoening vau een zeker aandeel in de winst die de winkel opbrengt bv 8 pot wat ongeveer geljjk staat met het aandeel hetwelk jaarlijks van de veldvruchten wordt gevorderd Verdient gij nu br ƒ 800 in een jaar dan zon ons Ï4 daarvan toekomen Gij zult wel willen erkennen dat wij volkomen recht op die 64 hebben en verder ieder jaar op het bedongen aandeel iu de winst gjj znit ook wel willen erkennen dat wy dat recht ook aan derden mogen afstuan verknopen verpachten wegschenken het mag voor u de vnwg niet zoozeer zjjo wie het recht op het aandeel in de winst heeft het recht bestaat en de rechthebbende moet voldaan worden WiU gü nn nog het goed recht van den tieiulhcfier betwyfelen wjj willen nwe meening eerbiedigen maar blyft dan eerlijk gjj piacht dat de tiendheftVr zjjn goed recht bewyze maar gjj vergeet dat dit recht vaak niet anders te bewyzen ia dan op overtrediugen door de uitspraak van den rechter voer nu de tienden niet weg bg nacht en ontijden buiten het oog van anderen will gij den tienden tot u nemen doet het dan ten a inzien lan iedereen en stelt aldus den tiendhefTer in de gelegenheid zijn goed recht te bewijzen Zie win die geniepige handelwijze af van do toepaaiitig van het intimidatiestelsel van hot boycotten en dergelijke lage praktijken die de rost en orde verstoren en de veiligheid io gevaar brengen tracht in eerlijkheid uw lot te verbeteren u van tiendphcht te ontheflen wg znllen nw streven goedkeuren pryzen ja zelfs uit belangstelling onze zwakke krachten voor u dienstbaar maken j Zooals we in een vorig naramer mededeelden biedt de eigenaar van het bij de prov Friesland behoorende eiland Schiermonnikoog het thans ia koop aan voor 350 duizend gulden Mr E Bank g if zelf voor deze bezitting in het jaar 1860 98 duizend gld dus vrjj wat minder We moeten hier echter bjj opmerkeu datSehiermonnikoog itt den loatsten tyd heel wst vooruitgegaan is Het bestaat echter bijna geheel uit klinkklaar zand Een vreemde naam Hchiermonnikoog lioe komt men er bjj Laat ons eens zien Oog bedaidt eiland het eiland dus der scliiere of grijze monniken wnut schier een Friesch woord beduidt grijs Deze uionnikken bewoouden het klooster Clftarkamp te Kinsumageest nabij Dokkum on tot 1580 behoorde bet eiland aan dit klooster Vandaar de naam Het telt ongeveer 17 K inwoners die bijna alleen van de scheepvaart leven Vandaar dat het eenbloeiende zeevaartkundigeschool bezit Vele zeelui brengen gedurende den winter slechts een paar weken op hot eiland door Tegenwoordig behoort Schiermonnikoog ook tot do badplaatsen van ons land Als zoodanig beteekent het nog niet veel maar toch neemt het bezoek meer en meer toe Eén stoomboot onderhoudt de gemeenschap tusschen Groningen Zoutkamp Oost Mahorn Friesl en het eiland dat tevens door middel van de telephpon met den vasten wal verbonden is Het eiland bezit twee vuurtorens met voste lichten De ZwemwedstrUi Kan ooit eene vereen iging bogen op succes by het uitecfaryren vsq een wedstryd dan zeker iu ruime mate do GoudacbeZwemclub r3et den wedstryd gisteren door haar gehouden Oduda oflaten we liever zeggen de Goudsche Kwemclubi staat by de verschillende clubs hoog aang chreven duidelyk merkbaar aan bet groot aantal deelnemers dat hunne medewerking had toMezegd en verleend Het overtrof Eooals de Voorzitter by bet uitreiken der pryzen constateerde verre de verwachting Was het weer m het begin weinig aanlokkelyk enkwamen er van die dikke nydige droppen uit loodzware wolken op ons bad terecht geen nood by de zwemmers en toeschouwers was een zonnetje van binnen getnigp de oj ewekte toon dïe er steeds beerscbte en voor dat zonnetje moest de heusche zon om h niet beschaamd te laten maken ten slotte ook eens komen kyken Veel medewerking vooral door het schenken van medailles had het Bestonr ondervonden van h h donateurs en andere beeren Odk de Gondsche dames die vroeger der Vereeniging nods en vaandel hadden aangeboden hadden nn weer twee medailles ter beschikking gesteld Het was duidelyk dat sy het seer op prys ttellen dat die inrichting ook voor haar geopend is Dat er s avonds menig erkentelgk woord aan het adres van Gouda s schoone geslacht werd getlebiteerd Umt zich begrypen en het is ons efsB gent en de tolk te zyn èn van de Goudse Zwemclub tn van hare gasten de Gondsche dames een welgemeend lebe hoch toe te roepen Tydens het feest hoorden we enkele toeschouwers gewogen van rare dingen die men in de laatste dagen zag Dit had betrekking op het feit dat drie lieve kindereu n b van hetvrouwelyk geslacht zich ook al op de baan wadden gedurende de pauze Wy voor ons vmden dat een verblydend teeken die drie zyn wellicht baaubreeksters en by een volgende gelegenheid eischen ee denkelyk ook een afdoeling Emancipatie in dien geest is niet af te keuren De uitslag vau den Wedstrijd was Aid A I Snelzwemmen jimiores Prys verg zilv med werd behaald door den hW H P Kelder nit Leiden in 1 min 24V sec Ie premie door den heer Emil Lüniug Jr uit Rotterdam iu I min 25 sec en de 2e premie door den heer Joh A Alsbach uit llotterdam in I min 26 sec II Zwemmen om het Kampioenschap van Nederland Lengte der baan 50 M met 3 keerpunten Prys veig zilv med den heer C J v d Pol uit Amsterdam in 2 min 45 sec Ie premie zilv med den heer H A Schouten uit Amsterdam iu 2 min 59 sec eu 2e premie br med den heer C J de Hoog uit Amsterdam in 2 min ö9Yi sec Afdeeliug B I Snelzwemmen op den rug Juniores Lengte der baan 40 M geen keerpunt Prys zilv med den heer J G Noble te Utrecht in 38 5 sec premie br med den heer J O de Hoog uit Amsterdam iu SO i sec ÏI Hnelzwemnien op den rug om het kampioenschap van Nedep nd Letigte der baan 80 M 1 keerpunt Prys verg zilv med den heer G J la te Leiden in 1 min 24 s sec ie premie zilv med den heer S J M Knris uit llotterdam l min 267i sec en 2e premie br med den heer Jan F do Vogel uit Rotterdam in 1 min 27 sec Afdeeliug O Fraaizwemmen bestaande in sprong buikzwemmen rugfrwemmen eu vrye oefeningen Prijs zilv med den hoer Carel W Kok nit Amsterdam met 88 punten en premie br med Jos Cattie uit Arjihem met 85 punten Het maximum der te behalen punten was 100 Afdeeliug D Duiken juniores diepte 2 M Prys z m den hr T Koster uit Auiaterdara in 1 min 3 sec en premie br m den hr Ferd Z ejfers uit Amsterdam in 1 min 7 5 sec Afdeeling £ Gekleed duiken en zwemmeu diepte 3 M Pryï V z m den hr Ferd Zeogers uit Amsterdam in 28 sec Ifte premie z m dfen hr H Ijever uit Amsterdam in 31 j bpc 2de premie werd niet toegtkend daar de pop er waarschynlijk van door was gegaan en daardoor niet gevondeii kon worden De pryzen Jwerden s avonds mot een toeposselyk woord uitgereikt door den heer A D van Vreumingon Pres der Gondsche Zwemclub uit ezondeM de kampioen pryzen die met een warm woord werden uitreikt door den heer W E I rotlius W Ëz ui Amsterdam De Juryleden hébben een moeilijke taak gehfill maar kweten zich daarvan op een uitstekende wyze ook de commissarissen vaa orde verdienen een woord van lof Die wedstryd behoort weder tot de geschiedenis doch voor de Gondsche Zwemclub zal het ongetwyfeld een aanmoediging zyn om op den ingeslagen weg voort tf gaan JBaltenlaDdscb Overzicht De Siameesche quaestie zal wellicht nog met een sisser a6oopen In Engeland schynt vooral de publieke opinie terk tegen den oorlog te zyn en dit zou de Kegeering wel eens konnen noodzaken tusschenbeide te komen Nn is niet alleen onder de Engelscfaen in Siam de verontwaardiging groot maar ook te Londen ia een beweging begonuf n t en bet niets doen der Ilegeeriog In een vergadering van de Kamer van Koophandel te Londen hield lord Lamington een rede over de bevolking enden handel in Siam Aan het slot zeide hy dat Frankryk op de wyze der vrybuiters te werk gaat en tot leus heeft Macht gaat boven recht Het Parlement licf Curzon betoogde dat ËogeUud een Isfheid zou begaau als het niet tusschenbeide kwam onder voorwendsel dat bet de banden vul heeft £ r zyn in Siam zeide hy ruim 1 3 000 Engelschen of Ëngelsche onderdau en de Èngelsche taal wordt er in de hooge kringen gesproken terwyl het Fransch alleen gesproken wordt door den Franschen resident en zjjn beide secretarinen De meeate nitvuer geschiedt onder Britache vlag de Fransche handel daarentegen bedraagt slechts 1 pet van den handel Als de Frantchen inhet bwit kwamen van het gebie l dat s j ei ehen zouden zy meester zyn van den grootenkaravaanw van de zoidwestelyke provinciënvaa China Dit moet tot eiken prys verhinderd worden Slagen de Franscheu in Siam dan zullen zj bannen met bnitensporig hoogerechten van vreemde artikelen te heffen DitsoQ ten voordeele van Marseille zyn maar zeerten nadeelfl van Manchester voor Engel iudwas het een quaestie van het grootste belang De Figaro bevat het verslag van een interview met Prins Duong t boce tweeden zoonvan Koning Norodom van Kabodja en vermoedelyken opvolger Deze prins is riddervan het I egioen van eer dat hem door deFransche l eeriug verleend werd voor hetdempen van een oproer in Kombodja hy woontsinds drie weken te Parys DuoogChacrewas genoodzaakt Kambocya te verlaten wegenseen geschil met den heer le Vernevitle denFranschen resident aldaar Hy giug naar Bangkok waar men den wrok dien men veronderstelde dat hy t en Frankryk zon ko teren wilde exptoiteeren Kr werd hem voorgesteldeen opstand te verwekken tegen het Franschegezag in Kambodja Van Prins DewanongsMinister van BuitenUndsche Zaken in Siam ontving hy een soort van ultimatum om ófde zaak van Siam togen Frankryk te omhelzen óf anders Bangkok te verlaten Hy weigerdeen stelde het document in handen van den heerPavie den Franschen gezant Daar hy inBangkok niet langer veilig is ging hy naarParys Naar hy beweert waren de Engelscben de aauli gerb van het komplot Nuheeft by Frankryk aangebodeu tegen Sïum tedoen wat Siam wilde dat hy t en Frankrykzou doen Iiy heeft de Regeering vooigesteid dat deze hem met volmacht naar Siam zouzenden en hy maakt zich sterk Bangkok vourde Franschen te veroveren Van de 20t OÜO man die het Siameesche leger volgeus hemtelt zyn velen uit Kambodja afkomstig en dezen zouden direct naar hem overloO en Zyn aankomst zou het signaal zyn voor een algemeenen opstand want de Hiameezen en Kaniboüjanen haten elkaar AU men hem liet begaan zou Siam den w gaan van Anam enKambodja De Fransche Ilegeering heeft echter geaarzeld dezd verleidelijke voorstellen aante nemen Zjj heeft den heer De Lannessao gouverneurgeneraal van BVanach Indo China gepolst en deze heeft baar geraden niet alleenden Prins de volvoering van zyn voornemente beletten maar hem liefst ver weg te zenden naar Algiers by voorbeeld De Zatera ig ontvangen telegrammen en berichten bevestigen dat tusscheu Kraukryk en Kngeland een schikking over Siam getroffen is Siam heeft daarop hot ultimatnm aangenomen M m gelooft te Londen dat Frankryk zyn eisch betreffende het land aan den Mekong boven den 18 heeft opgegeven on daarvoor Zuidwaarts zal tevredengesteld worden Oo tweede lezing van Home Rule is thans afgeloopen £ en der betangrykste en vukelykste redevoeringen in de laatste d en gehouden was die van den oud Minister van Financiën GoBcben Met cyfers toonde deze aan dat de jongste regeling der financieele verhouding tusschen lerlind en Groot Brittnnnië zooaN deze thans door Gladstone werd voorgesteld onjuist en onredelyk was Hy sprak het vermoeden uit dat de Ivrsche vrienden van don oersten Miniiüter hem tot voorwaarde voor hun ondersteuning hadden gestold dat Ierland jaarlijks 500 00U p st uit s Kyks kas zou ontvangen en Gladstone was genoodzaakk toe te stemmen Het slot van alles zou dus zyn dat Ierland een eigen van Grbot BrittanniS onafhankelyk bestuur zon hebben dat het jaarlyks 500 000 p s om diet zou ontvangen dat 80 lersche leden over Engelkcbe en SchotBohe Zaken in het Parlement den baas zouden spelen en dat de Britsche belastingbetalers jaariyks 700 000 p st meer zoudon moeten opbrengen Geen der Ministors of der volgelingen van Gladstone heeft iets tegen deze cyfers ingebracht alleen hebben de lersche Home Rulers veel leven gemaakt om te beproeven Goschen onverstaanbaar te maken De tariefoorlog tusschen Duïtschland en Rusland is na in den scherpsten vorm geproclameerd De Duitsche Bondsraad beeft bestoten de invoerrechten op alle betangryke Uussische voortbrengselen als hontvestéry en land bouwproducten petroleum caeutchouewaran vleesch enz met 50 percent te verhoogen intusschen is de Russische Regeering voorn mens nog inzonderheid bet transito veriteer van Duitsche spoorw en te treffen het Rdssische maximum tarief zou dan alleen in werking treden t en goederen uit Dnitschland en nit de Staten die hun koopwaar over Dnitschland naar Rusland z nden IHOKZONDEW Gouda Zondag vóór kennis 93 Afijnhter de RedaeUur O ik ben zoo kwaad en weet by na geen raad Door loop ik de Markt over om de spellen en verdere vermakelijkheden ep te nemen en daar zie ik myn vraagde in eens bedorven omdat die berachte muziektent nn gedurende de kermis niet voor een poosje ism gMtopi t Is waar de haerGrootendorstgnnt ons zulke uits ttnningea niet maar over het al of niet wegstoppen van die tent heeft hy gelukkig nog niets te ae en Aan wien dan de schuld dat weet ik niet Is het niet om nit je vel te springen als men niet bang was om grnwelyk verkonden te worden Toch werd het me daar te benauwd op die Markt Ik kreeg het land voor een poosje aan de kermis en besloot by den heer Kahie een koel glaasje Wienerc te pakken dat helpt weleen beetje voor de leonvren Maar nog was myn lijden niet uit want daar hebbeu se ma waarlyk een poffer eikraam tlak voor dat café gezet Is dai dan zoo erg zult ge zeggen Ja en neen Ais ze dat ding nn op de Markt voor die vervelende tent hadden geplaatst dan was daar het genot niet bedorven en giugeu we dan in de lïomeinc weer eens een glaasje pakken we zooden het dan in s hemels naam maar doen zonder do heerlyke pofiertjesluoht te kunnen inademen Iemand moedwillig iyW genot te bederven is dat om nu niet tureluurs te worden Betalen we daarvoor nn onze centen V H Mijnheer de RêdaeUur Naar aanleiding van het ingeaonden stnkje van den hr v G in het voorlaatste nummer Uwer courant zy het my vergund ook een kleine opmerking te maken De heer C Hoc nboom werd in 1882 door de R K Kies vereen iging candidaat gesteld voor de vacature ontstaan door het vertrek van den heer Remy Dit ia dunkt me een bewys dat de heer Hoogenboom niet liberaal was by dete verkiezing moet echter de heer Hoogenboom worden vervangen door den heer Grootondorst die in 1882 lid was van de Gondsche Kies vereen iging die wel Uberaal was Alles kan veranderen zoo ook de heer G die nu van R K en anti rev zyde candidaat werd gesteld omdat by ja waarom omdat hy de kermis wil ofscbafÏRn en volksfeesten organiseeren doch by het Koninginnefeeat trekt hy zich terug Dat de hr Gr voor zninig beheer is geloof ik gaarne maar ook van den hr H weet ik dat hy het niet over den balk zal gooien daarvoor heb ik hem te lang gekend By de herstemming in 82 werd de hr H ook door de Gondsche Kies vereen iging gesteund waarover in Uw blad verscheidene stukken werden geplaatst De heer H moge geen spreker zyn de heer G zal vre ik te veel sproken on dat is nog minder goed xZwygen is goud in vele gevallen Ik hoop dan Dinsdag a s uiyu stem uit te brengen op den heer 0 Hoogenboom £ bn KiazicK Qeaehu Redactie In Uw No van Vrgdag jl schrijft U het volgende Waarom de Wethouder van Goor speciaal in ongenade is getallen by onze Katholieke modebnigers is ons een raadsel en n verwacht te eeniger tyd van de Kath Kieavereoniging waarom niet ook van de Anti rev Kiosvereeniging opheldering waarom zy de tegenwoordigheid van dezen yverigen Wethouder in den Raad strydig achtte niet het alg belang Ter voldoening aan Uwen weaech diene hetvolgende Op de Vergadering onser Kiaivereen iging worden genoemd en aanbevolen de beeren V B iJzendoorn Koning van Goor Steens Zynen Hoogenboom Dercksen J j v d Handen S Karopo en J J Grootendorst By de daarna plaats hebbende stemming bleven de beeren van Goor Steens Zynen en Hoogenboom met enkele stemmen in de minderheid Dat het meerendeel der aanwezige leden aan de twee geloofkgenoolen v d Sanden en Kampo de voorkeur gaf zal niemand verwonderen die in aanmerking neemt dat de rnim zesduizend Katholieken van Gouda geen der hunnen In den Raad hebben terwyl y by eene evenredige vertegenwoordiging oen vyFtaï zetels zouden bezetten Uit het gesprokene op deze vergadering is iu t minst niet gebleken dat speciaal de heer van Goor in ongenade gevallen was of dat men zyn raadslidmaatschap strydig achtte met het alg bela dit viel evenmin te bespeuren ten opzichte van den heer Steens Zynen en Hoogenboom Wanneer dus onze Vereeniging den heer van Goor niet candideerde dan volgde zy de g dn lyn der cOpenbare Vergadering die het aftredende Ud den heer Dercksen tiet vallen waarby wy echter wet wenschen op te merken dat o i de Kath Kiesvereeniging zich liberaal betoonde in den goeden zin dos woords door geen enkele party van baar Candidate nlyst uit te sluiten terwyl de cOpenbare Vergaderingi Toor het eenige antt liberalè Raadslid van de zeventien een liberaal stelde en den heer Hoogenboom wiens liberalisme van twyfeUchtigen jaard schynt te zjjn trachtte te vervangen door een beslist lilwraal zooalt nit de op gemelde cOpenbare Vergadering gebonden itemming duidelyk T lt op te maken