Goudsche Courant, dinsdag 1 augustus 1893

3Ss e Jaargang Woensdag 3 Augustus 1803 INo 6112 IXieuwS en Advertenliehlad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatat van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Grt te letters worden berekend nrar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie uiaenden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN Bg Toorbut omen Unk toot de plaataing d i r ngdaa Met boogichijiig nunena de Koiholielte Kiesrereeniging li t Beitnar Uouda 31 Jnli 1893 jruu mm WatergetUden BB Hoog Idtx Hoog l g Uiud Am 1 07 4 M 8 1 4 tl Womtd 8 4 S U U t 11 Doiia d 8 5 II 47 V g 10 08 8 88 10 81 1 Z l d 10 H 7 10 11 14 7 4 Zond n 88 8 1 0 8 84 Hiud l 8 tl 1 01 80 gprlngtll 13 en 39 Aag Maaq Zon Ang Oi A Onderg M Opg einder 1 M U 7 Aug 4 80 7 8 t 41 8 81 1 4 40 7 1 1 51 10 1 1 4 tO 7 15 4 10 0 11 A t t 7 01 6 10 It 1 4 81 l 10 8 4 10 Il 8 1 7 11 4 47 StedeUJka Zwemioliool 81 Juli midd 11 OpMfo der temperetuur vaa d lueht S7 gr Falir noa moi het waler 8i 343 8taats lotèriJ la lUaaaa Trakling raa Maandag 81 Juli 18 8 No 10 18 1000 No iet o ei l 1800 No I7SI0 1000 No 18046 en I8 I0 400 Nd 18808 en I8 78 tOO No 4til 8888 10887 ll ll 18IBS 1618 a I0OS8 100 Frfjian ran 80 74 1480 4788 7l8t 8 8 11781 15386 17974 78 144 4816 78 9 148 141 486 7884 110 8 0 48 II 1478 4 08 ill 1487 4104 74 0 18 IIIO 4 11 7801 680 1J767 15360 17 2 8768 11807 18440 1B108 7871 740 8887 li 14 18471 18146 t8 8 li 7S 18486 18160 41 18011 I 6 7 18168 64 18078 15 78 18141 161 1567 4 g8 7681 10056 1814 15617 18811 8 5 8661 6086 7704 10188 18116 15641 18860 884 867 8087 7741 10141 18117 15667 18439 816 1768 5046 7761 10151 18136 15685 18457 848 1788 5070 7768 10868 18145 15781 18474 418 1683 5074 7847 10818 18880 16760 18488 410 1864 6113 7888 10888 13886 15754 18488 413 1881 5140 7 96 1038 18414 16800 I8 lll 477 l S8 6147 8010 I04IS 18448 16816 18687 646 8868 6180 8018 10420 13656 16914 18698 661 8038 5884 801 10448 13568 15 8 1 871 668 8043 6855 8087 10473 18636 15986 18816 748 8071 6868 804 10668 13744 16961 18871 856 8086 6871 8068 10683 18765 16U68 18874 868 8101 5884 8186 10686138lS 16086 16907 54 8101 5456 8161 10771 1381 I609O 16916 94 8148 646 8881 10881 13998 1609 18983 1043 8147 5688 8887 10890 IS948 16189 16976 1061 8866 5685 8841 10981 18988 18885 18986 106 8868 6786 8176 10886 14184 16S78 19038 1088 883 6789 8398 10968 14163 16414 19116 1168 8884 5787 8899 10970 14161 16481 I 8i4 1167 3431 5766 8811 11006 14819 16545 19841 1106 850 6836 8854 llOfl 1484 18608 19848 1181 3684 1886 8498 11097 14877 16689 19836 1137 8707 6840 8518 11166 1480 16710 10872 1464 3785 6080 8581 11188 14408 16778 19448 1804 8770 60 4 8578 11190 14416 16780 18488 1608 8787 6184 86 4 11807 14474 16883 l 488 1655 8868 6808 8608 11848 14509 16898 l 4S7 1701 3868 6114 8730 U40I 14617 169 7 19489 1770 8980 6816 3761 11463 14664 16968 19685 177 8948 6841 8886 11476 14570 16969 19606 1846 4040 6857 8881 11580 14681 16976 l 6ia 1 I8 4041 6S60 8898 11696 14708 16981 19681 1941 4043 6397 8884 11686 14716 17061 19687 l 50 4084 6890 S 48 11770 14781 17076 19717 1 87 409 6347 9009 11880 14877 17108 19880 1007 4098 6995 8006 1184 14 0I 17118 19967 I0U4I51 6438 9038 11860 14916 17197 l 66 1017 4167 6605 1S4 11918 16016 17300 80111 1147 4171 6596 9194 ll 87 16081 17863 S0I94 lltB 4119 6674 9859 18066 16086 17945 80407 lit 486 8781 8160 18141 15086 17448 80481 1188 4177 6716 8187 18881 16138 174S1 80590 4888 6784 9367 18866 16133 17490 8Ü658 4407 6769 416 18466 1616 17679 80669 8888 4409 6817 9451 18489 151116 17618 80718 8347 4498 6917 468 18508 16807 I76S8 80883 1859 4580 6948 470 18561 16M4 17738 SU836 1867 457 7018 498 18568 1683ttl77S8 809101184 4597 7014 643 11835 I a il78a7 80949 4688 7108 m 18686 ll3irm 70 80977 470 7178 8588 18708 f ADVERTENTIfiN Haden oterleed oue wurde V der Behawdrwler on Orootrader de Heer C0RNBU8 KNAAP in den ouderdom vu UTon en bwhtig jur OU klier n m C O KNAAP Gotida 30 Jnli 1893 Dt famUU vtnotit wm buottm nm totMbtHag tunehtmd té blgvn ADVERTENTIEN iM lla Binnen en BuUenlandteh Counmttn worden dadalgk opgoondMi door het AdTerimÜe Bamw nn A BRINKMAN ui ZOUN to Ooud Orerloden MejoiTroair fflLBKLHINA JOHANNA LANOEttQÜIZBN ra ÜVEN geliefde Zuater en llebowxaater tui A ran UVEN R TA ÜVBN TAR NniOM Gcbecle Inwoning wordt Kezocht bg iemand die Tolkomen betekend ia atreng toeiicbt op bet WEBK te bonden toot 2 jongena tu 10 an 16 jaar die albier de 2de Bnrgeracbool voor Jongena be ken KenTOndig maar goed voodael voroiariile Brieven fr met opgaaf van naaaten prga HOUTMABKT Sin V niwn Schouwborg VA LIER Skandplaata GBOOTE MABKT te öouda Holland clie Voorstellingen Directie A Van LIBB te dmêterdam Dinsdag 1 Augustus 1893 8 uur OpenlmgteoorêtettlMg Tooneelspol in O Taf scheta nit het ZnidUollandiche Viaacheraleven door W N PawPKB8 Mneiek van W Wijbma i Woensdag 2 Augustus 1893 s uar Herman de Halter of Het Slot Loevestein In 1570 Vaderlaudioh OeaoHedkundig Drama in bedrgven en een Vooripel Prjjien 1 25 1 0 75 0 40 10 Abonnementskaarten 10 Ook per ituk verkrygbaar bg I S KEIBElt Korte Tiendeweg Plaatien ign aan den Scbonwbnrg op de apeeldagen te beapreken ii 10 cta eitra per plaats Nieuw I Patent Cither Nieuw met 3 Mannalen 20 tinaren Notenhonten gekleurd prachtiostromeDt wondervolle toon eierlgke uitvoering in 1 uur te leeren tegenwoordig meest gezocht inatmment Pr s roet onderricht Citherriug Citheraleo tel Notenhonten leesenaar in carton dtui verpakt slechte 5 60 Contant na toeaending van het bedrog Prospectus gratia en franco HENDBIE SCHNEIDEES MagaitIJn van Muttekwerken Amsterdam met gn Mooie Sorteering BYOÜTEUIËN UALANTËRlËNen KINDBliSPBELOOEDEREN is dit jaar geplaatst op de Haven de voorlaatste Kraam OBOOTB OPRUIMtNO alles 5 en 10 Gent per atnk Verwachtende een talrgk beaoek ÜEd Dw Dn J TECgLElTBÏÏB Ondergcteekende bericht aan tgne geachte begunstigers van Gonda en Omstreken dat hy dit jaar met de Kermis met zgn fraaie uau de eiachen dea tgda ingerichte Pofferjes Vl afeleii Ververschingpsltraam ia geplaatst op de Markt over den Heer UOOQENBOOM Hopende even als vorige jaren met een dmk beaoek vereerd te mogen warden daar GEBAK en CONSUMPTIE niets te wenschen over tallen laten Mg in ow gunst aaubevolende heb ik de ear te ign UGd Dienstw Dienn F TSaELAAR k jt r Delioienw Holludsohe wafelenaiok PoBertjea 15 cent per 2 doagn N B Beaiellingm worden deaverkieiend aan huia b toigd Al het Ibbak wordt ia niivere Ie qokUtatt natl botor gebakkeo Tot CANDIDAAT voor den GEMEENTERAAD bij de herst mmingr op a DINSDAG 1 AUGUSTUS blijft ernstig aanlicvolen de Heer C HOOGEl BOOM AKTUEDEND LID am ns hti Comité van Qemeenteraadwerhétimgmtt a 8TBAVEB Voorafter D 8AMS0M Secrtlari fai des inoips 9 tot s nniddags S nr Bel Mnraa is jeopend Staoad plaats O X OOTE Iv£ ft iSK3 legem eer de Heerem ItK AJJT t VMM mom MpMheker Grand Theatre Palais Indien Directeur H HART Dagelijks gedurende de KERMIS VarierendlloORSfELiiGEN Ilerste optreden der Grootste Specialiteiten der wereld OBAyj avcvm gbasu svccm Gearrangeerd door den Directeur H HAKT en voorgesteld door een personeel van Dame in Uomeinsche en Grieksche Costumes en Wapenrusting De VoorstelllDgen worden besloten met GllOOÏE FANTASTISCHE IMNTOMIMfi TOPPUNT VAN LACHLUST il AANVANO AVONDS 8 uur Prgaen der Plaatsen Ie Hang stoelen 0 99 2e Rang ƒ 0 75 3 Rang 0 50 4e Rang 0 30 Kinderen betalen op den len en 2en Rang HALF GELD Hoogachtend H HART Directeur STAAÏSSPOORWEGEN Op Dinsdag SAii a s zal voor vervoer van REIZIGERS 3e KI van onderstaande stations tegen de daarbij aangegeven prijzen een EXTRA TREIN loopen naar trnhcm Kde en ijme rcn en Icrug EM EDE Naar NIJMEGEN 1 20 1 40 1 10 1 30 1 00 1 10 1 00 1 00 l OO 1 00 n worden van af DINSDAG 1 AUG d a V 12 uur tot een BEPERKT Naar ARJ DEN HAAG ROriKRDAM GOUDA WOERDEN UTRECHT Speciale Retourkaarten c k tot MAANDAG 7 AütS AANTAL uitgegeven Zie verder AANPLAK en STRüOIBILLETTKX LOTKiN in d VERLOTIING BU GELEGENHEID DER T7 xi3e ZPaaxdenxo arlct ZIJN TE BEKOMEN BIJ BlUi KM4l Lan eTiendewe PRIJS f 1 11 L OTEN voor 10 uifde WctoriaJBron te Ober afinsfein byima Tafeldrank Van h£ ninklyke u s der ederlandm Uaatsdiappij tot Exploitatie der Victoria Bron te Oberlalmstein Cievesiigd ie KoUer dain Zuidbiaak 8 UondA Snslperadruk ran A BuKiHAHk Zook BINNENLAND GOUDA 1 Augustus 1893 Bg do beden gehouden herstemming voor een lid van den Gemeenteraad werden nitgebneht 845 stemmen Bg de eerste rerkirzing werden nii ebracht 841 stemmen Het onderaoek van het water der Wnteirlei ding hnd gedurende Juli het volgende resnltaat 5 Jnli 2 4 Mg permaog kalicus per 1000 cc 13 21 20 3 3 26 3 4 Do majoor O J D A Riosz an het 4e reg inf is henoemd tot lid der rommissioten overstaan van welke in 1893 de eindeiameos aan den hoofdeursns zullen worden afgenomen Mq C D van Schouwenburg alhier komt voor als no 1 op eene aanbeveling als derde onderwgzerea aan school no IG te Amsterdam Bg kon besinit is benoemd tot notaris binnen het arr Utrecht tor standplaats de gem IJsselstein de hr M den Bleker cand uotaris te Waddingsvaan Gisteren is op last van de Politie nis r gnde zonder middel van bestaan een minderjarige jongen naar zgne onders te Amsterdam overgelnracht We hebben het verslag voor ons van het gesprokene op gisterenavond door de bh Dercksen en Grootendorst Een edelachtbaar beer en een die bet wenscbt te worden bielden in de Kénnie redevoeringen die meer in het bekende koffiehuis in dé Noodgodsteeg thuis hoorden Waarom heeft de eerste de zaken die hg hier nitgalmde niet liever in een raadszitting ter sprake gebracht De hateiykheden over de pers en speciaal aan ons adres laten ons kond Willen die heeren hervormen laat ze dan beginnen mef de Tergouwsche die ook wol eens een lesje noodig heelt Daar oogsten ze ongetwgfeld meer waardeeting Wg voor ons kunnen ook met de hand op het hart en de oogen ten hemel getnigen dat we het eveneens wel meenen mot de stad onzer tnwonint FEViLLËTOi Gh E 3L TJ SI Naar het HaogdvÜKk XXII 89 Avanti Augoo ga nu eent heel Eoet bi r aan tafel bitton met wat speelgoed dan mag jo nog een kwartiertje opblijven V zX z dao gaan spelen P Wolf en ichaap met de booboniF ffNoeo Maria LouÏEO Bcboof de scbaal op z de Haal ja boek en plak wat Tan die geklearde prentjes op die ik gisteren voor je heb meegabracbt Gehoonaam trippelde Auganaje naar de kamer er naaat om uit haar speelgoeilkastje het plakboek te balen Het duurde met lang of se lat met koorlsaohtigen igver de onmogelijksto stillevens op het witte papier te plakken Op eens keek ijj sohio ik op oa bracht ééa van die plakplaatjes too dicht b aa lippen vaa den heer des hnixes ala haar korf armpjei maar toelieten Toe mijcheor lik eens aan dit prentje t Is eeo matkerer dien wil ik hier naast koning Napolinm plakken j vDaar denk ik heelemaat aivt orer I Uk er lf maar aan Y Hi kan ik niet Waarom niet Tot nu tc heb je het toeh k ml gedaan r Invloed op do verkiezing heeft de opname van bedoeld verslag niet meer vandaar dat we onze lezers al dat liefelgks maar niet zullen aanbieden Er waren wel kantteekeningon op verscheidene citaten te maken maar we weten ook dat als men veel in zekere substantie roert er een ondraaglijke lucht het gevolg van is das daarom basta De wereld in het klrin De tent die deze woorden ton opschrift draagt geplaatst op de groote Markt over het Hotel de Zalm ia een bezoek overwaardig De naam is goed gekozen bgna alle ambachten toch ziet men er uitoefenen door kleine beeldjes die zeer juist en regelmatig werken Zoo ziet men er bgv een slager het vleesch voor zgne klonten bereiden een metselaar bezig een huis te bouwen een schilder den gevel van eon huis aan het opschilderen ena Ook doet de eigenaar de Heer Grünkorn ons zien hoe een spoortrein door de bergen stoomt vervolgens over een hangende brug om eindelgk weer aoht r de bergen te verdwgneu Nog tal van andere zaken agn hoogst bezienswaardig zoodat een bezoek mag worden aangeraden daar ook de entree laag gesteld is Hetzelfde succes door den heer Grankoru in Amsterdam en elders ondervonden valt hem dan ook hier ten dool Vrgdag herdacht de heer J M van Gelder ambtenaar ter secretarie der gemeenten Lange Kuigeweide Hokendorp en Papekop den dag waarop hg voor 25 jaar als zoodanig benoemd werd Hg werd in de raadsvergadering der gemeenten door den burgemeester hartelgk toegesproken en ontving van den gemeenteraad een aandenken Over Herman de lluiter of Loevestein in 1570 dat morgenavond bg Van Lier wordt gegeven vinden we In de Amsterdamsche bladen de volgende beoordeeling Welk Nederlander heeft de hooggeroemde dé vaderlandsche romans van Oltmans niet gelezen Wie kent niet zgn Schaapherder zgn Herman de Rugter of het Slot Ijoevestein werken geschreven ter verheerlgking van do nagedachtenis onzer helden Geen Nederlandsch anteur die beter de kunst verstond de heldenfeiten waaraan onze geschiedenis zoo rgk is door toevoeging van romantisch bijwerk tot spannende ongemeen boeiende lectuur te verwerken door ond en jong met graagte gelezen neen verslonden I Eu welk een blijvende bekoring welk een onvergankelijke frisch i Ja ziet D en Auguusje smakte welbehagriyk ik eet nu net zoo o overheerlijken bonbon en dan vind ik het jammer van m n spuug Maar Auguusje Anguuaje I Kort daarop kwam madame Verdan en baalde i kleine om ee naar bed ta brengen Maria Louizc kon haar niet langer op laten blieven de oogen van het kind vielen too Nennderacheidt bad een luien stoel voor zich naast de plaats van zijn jonge vrouw gerold Te lurende oenige oogoublikken zag bg toe hoe z den draad in en uit trok rustig en g ijkmatig de trouwring aan b ar vinger glinsterde wanneer sij bet stijve linnen gladstreek Op eens logde b zyn rechterhand op de hare en hield die vasL Een rilling doorliep haar bij deze aanraking en ijlings keek tij naar hem op yDit werk is afschuwelijk Maria Louize waarom lit gg niet liever voor het tpiurad Dat zie ik zoo graag V vWanneer hebt ge mij ooit zien spinnen F ijn gelaat stond ernstiger dan ooit tevoren rOp oen oogenblik dat de goedo engel die mg in droeve ut n verlaten had tot mg lerugkeordo en mgn blinde oogen weer ziende maakte Hij streek met de hand over zgn voorhoofd heen en vervolgde op veranderden toon Hoe komt het dat gij een kunst varataat die in dan tegenwoordigen tgd reeds zoolang door de dames begraven is P Als de vrouwen eens wisteo hoeveel poexte welk een geheimzinnigB toovermaoht van beminnelgko vrouwelijkbeid zg met bet spinnewiel uit huDoe werkkring hebben verbannen dan sou vlat een zeer gezoeht artikel weten 2 had haar baad willen terugtrekken mur al heid moeten deie produkton van gloriergke waarheid en kunstige verdichting niet bezitten om het mogelijk te maken dat thans een nieuwe rjjk geïllustreenle uitgave zijner romans een 40 jaar na Oltmans dood nog een breede schare van opgetogen lezers vindt 1 I t Zal dan ook wel spoedig blgken dat de heeren gebrs Var Lier een gelukkigen greep deden toen zg een dimma ter opvoering aannamen dat met vaardige hand door Boudew jn van der Meer uit bovengenoemden roman Herman de Ruijter of ent getrokken ii Reeds bg de eerste opvoering in don PlantagoSchouwburg Zaterdag j 1 blaakten de toasohonwers van bewondering en nationaleo trots Nadat de tafereelen 1 Manilla s dood 2 De bgeeokomst der Geuzen 3 De twee Minnaars ons oog en oor gestreeld hadden en 4 De gevreesde Ëmissatis ons had doen zien hoe Herman de Rugter de eeuvondige maar heldhaftige ossenkoopman uit den £ sch als monnik verkleed met drie zgner mannen Loevestein binnenkomt den Spaanachen Slotvoogd d Avillar doodt tot straf voor diens moord op de Manilla daarna de besetting overmeestert en vervolgens de HoUandsche vlag op bet slot plant na al desa tafereelen schijnt de geestdrift ten top gestegen I Dan komt na de pauze die de gemoederen min of meer kalmeert het meent pakkende bet mwst sansationeele tafereel De Heldendood Ieder weet dat Hermu da Rngter daar aanstonds het slot Loevestein met vriend en vgand in de lucht zat laten vliegen De toeschouwers zelfs de rumoerigste onder hen zitten in angstige spanning Het culminatiepunt nadert alleugskens Met bange vreeze kloppend harte en gespannen zenuwen wacht men de dingen die komen Daar dringen de Spanjaarden het slot binnen De Ruijter richt zijn pistool op het vaatje boskmit dat bg den trap ligt Een schot een hevige knal de muren storten in de Igken vallen dikke rookwolken vullen het tooneel en puinlioopen en Igken baden tich in een zee van bengaalsch vnur Nu breken de toejuichingen in ongekende hevigheid los De zaal davert op hare grondvesten Het succes is volkomen I Herman de Rugter of het Slot Loevesteijn het Vaderlandsche drama is reeds bü de eerste voorstelling Zaterdagavond l l gebleken een waar en goed volksatnk te zgn Een geest van offervaardigheid bet bereid zgn om voor bet vaderland onmiddellijk het leven te laten kwam over alten De vertooners zoowel de Dames AndréMeenwissen Cohen Hens als d llcerfn Bouw luisterend vergat xy het ivHet is toch niet te verwoQdereo dat ik in Hereabrunn alleriel Kedea beb aangenoraeo en verschillende takken van kunst beoefend die onze grootmonlora lief en heilig waren maar dat gg ooit in de gelegenheid geweeet Kjjt om een spinnewiel te zien daarover meen ik m j ten Mente te mogen verwonderen eq bet rechtvaardigt mijn vra Uoe kwam het dat g j met u Jonge oogen in Pozen ouden tijd kwaamt kijken 1 vHeb ik u dan nooit over mijn moeder geeohreven vroeg hij verwonderd Haar slanke liapd trok zich op eens uit de x ne los als had z j oen gloeiend ijzer aangeraakt Qraaf Goieek schreef uw brieven Een gloeiend rood bedekte zgn voorhoofd fAl wat ik schriftelijk verzuimd heb mag ik dat niet mondeling inhalen om alles waarin ik nit krankzinnige verblindheid lichtzinnigheid en overmoed te kort ben geschoten weer goeil mnkeo Ik heb zoo veel zoo oneindig veel bij a ta herstellen MariaIjouizc dat ik voor dit Dsuaitlen werk om eenmaal mijn schuld bg u ta vereffenen hopeloos zou moeten terngwgken ludten gg een vrouw waart als die andore ter wille fan wie ik zoo n ellendigen kerel ben geworden voor wivns band gij tmigadirikt ali vobr die van een gebrandmerkte Zg hief terwgl hjj sprak het boofd op Wie segt a dat ik u nog ïweehoaw als b j my in sehald staande P Dat ik daarenboven berouw en boetedoening verlang Het zielsverdriet dat gg mg door uw gruwzaam spelen met mgn levenigelnk hebt bvrukkend heb ik sedert lang vergeven en vergeten £ ea overmoedig lachje speelde om haar nood 2 baiteDdieD i t g navwfawt aJlai agekoowD u meestor Bigot Lageman v Sprinkbnyaea Koster enz spoelden rooals wg dat van ds artisten van net gezelschap van Lier gewoon lijn en verdienen dan ook allen zonder onderscheid een bgzonder woord van lof voor wat ig ons ta genieten gaven Moer dan dankbaar en voldaan verlieten allen den scbouwbuxg Aan hun roemen is het nker te danken dat Zondagavond de toeloop voor Herman de Bnvter zoo groot waa dat velen geen plaata konden kr gan Ia ó sAniat D v N komt an achrijven voor van den hoer van Deth waarin date zich beklaagt over het feit dat nu alle bladen over Neerbosch zwggen in afwachting van den uitatag van het ingestelde ondorzoek d heer Van t Lindanhout in zijn blad Het Oosten by duiaenden eiomplaren gratia verspreid doorgaat hem en anderen aan te vatten Deze klacht is zeggen wü genoemd blad na gwrond Da near Van t Lindenhout behoorde nu ook ta wachten met zijn tegenstanden te beatrgden tot de oommisaio door hem zelf hl t leven geroepen geaproken zal hebbeo BedeUara fin de siècle Te Arnhem aclieldan twae bedelaars aan aan hoia en vroegen om geld Toan dit geweigerd werd drong een bnnnar nasar Wm an iusmM 4w haar daa huizes in den gang af Bside isdivi n ajja door de politie aanöakoBdm an tor beaohikkiBg van da justie gesteld Woensdag zette te Arnhem een mu die met drie kinderen te voet van de Doitaelia grenzen waa gekomen deze op een bftsk in Musis en ging heen bewerende dat hü brood ing koopen daar de kinderen hanger hadden Ig keerde echter niet terug Do onvenorgda kinderen werden opgenomen bg een ingaiatena die zich over hen ontfermde tot sg Vrjjdag ziek werden en naar het tiekenbnii werden overgebracht Van den vader ia nog niets vernomen De sMiddetb at meldt dat Donderdagavond dr Johan Mezger en familia nit Parjs op zijne villa te Domburg is aangekamen Volgens het Domburgsche Badnieuwaï scbyneu weder verscheidene voorname adeli k0 personen zich onder zijne behandeling ta zullen stellen te oordeelen althans naar de vele aanvragen om plaata in de verscbillandn hotels ge my beloofd hebt Pracht en rijkdom ser en nng yn my te benrt gevallen trouwe vrienden oouinira ny en gy self syt ar steeds op uit aU het levhn soo aangenaam mogelgk te maken Mq ontbreekt nieta meer en ik verlang ook iiieta mew ik ben gelukkig Ondenkbaar bet leven eoner vrouvr tonder tieCile ia eo leven Ik heb liefgehad TrolKsh en oouitaprekeiyk ernstig richtte ly haar blik op n verbteekwulgeUat WienPr Zy sloog de handen ineen en de donkere winpera lonken diep als een sluier ovgr haar oogen Dat edele hoogstaande beeld myner droomen dat het ideaal verwetenlükte dat ik my in mgn eenzaamheid geaobapen heb dat al myn tyn en denken In beslag nam dat eerlgk en tronw al die woorden in myn hart beeft geaohrevon die het grootste geluk en bet smartelgksto verdriet vao geheel myn leven n geworden Hg had tïcb langzaam opgericht en hield de haod krampachtig op r n borst hot waa of een Uehistraal verhelderend door syn geest schoot Qoseck I Oy hebt hem bemind en gy bomint hem nog steeds Kg Bctiudde droefgeestig het hoofd ook xy had tioh opgericht Uit de asoh slaan geen nieuwe vlammen meer De liefde waarmee Gowek roy door xgn brieven hel hart beeft vervuld u bertradeo en overwonnen En gel de ten ontiewuat de aarde vefwafrmt en daardoor den rotenkcop dwingt zyn bbuujea te ontplooien zoo beeft ook Ooseck niet geaAreveo om myn tiet voor ttohself te winnen niar hU aehreef toot a en rolgwa nw wenaeb fTardê Nrie rf