Goudsche Courant, donderdag 3 augustus 1893

7 55 40 1 10 11 87 9 30 4 10 4 86 7J6 9 68 8 10 68 11 85 1 48 8 45 4 86 4 40 7 40 10 20 3 6 10 44 18 10 Ai 8 40 6 80 6 68 8 81 tl OI ta WMrin f AanRcvangcD 1 Md TU I van ürc iiwlc6 Uircclc Sjmorwcgvcrbliidliig mei JülJDA 5Èü iier llc 1 Ii80 8 40 O 8 48 d 80 O 4 00 4 40 KOTT Bp l B 9 51 6 08 6 13 8 81 8 89 t SS 8 48 3j O D B V 11 O n o l II A llitiM 5 58 7 80 7 43 88 9 40 0 19 33 18 15 1 43 8 16 8 45 8 48 4 16 4 48 5 81 7 04 8 06 t O lO lOVoorb 6 68 0 9 1 48 4 4S 7 10 fe 8 IO 10 37 8 S 98 45 Zo M 6 1 10 40 2 0 6 09 7 31 hmi 0 30 7 60S 3 9 68 llj ia 0 57 12 0318 46 2 80 8 46 8 16 4 18 4 48 6 80 6 61 7 48 8 36 10 08 10 80 UTKBcn T r oü 1 A 64 1 34 9 03 8 50 8 66 3 3 E8 4 43 6 03 0 36 7 43 8 09 8 o0 10 07 10 84 05 3 1110 84 3 80 8 4 9 38 10 40 U 20 9 47 10 49 18 11 HM l ml r L 45 t l i 6 85 5 59 7 13 8 86 O iS 10 43 U U 11 30 1101 i it JJ 11 10 1 28 11 88 1 31 5 O ll 8 50 0 90 9 5 l t s S I 1 U ï 8 0i9 3 0 34 0 07 11 87 18 41 8 51 1 57 3 55 4 6 5 85 5 65 0 37 7 13 8 55 lO lO 11 15 U 10 8 LH Ü l9 48 8 8S s l8 4 10 4 17 6 83 6 01 7 46 8 38 10 03 10 8811 14 8 87 3J 11 88 1 46 5 05 6 45 S 7 118 8 6 é 6 15 6 58 8 14 HM 1 80 3 08 S 60 4 48 6 8 O Sl 0 3 8 O tO non IHA M i THUD M Q A 0 40 8 81 lO nO 8H J S AartmUiaS IV 111 l Utrwlil 0 S3 7 50 Hamc in 0 43 04 10 08 18 80 S 80 4 07 6 01 5 18 Wooplg 6 SS 8 11 10 6 g 8 31 4 18 5 88 Uui ainler 7 07 8 1 0 83 i 48 4 84 6 40 Oouk 7 80 8 39 9 34 10 80 8 05 18 55 1 83 3 87 8 40 4 87 6 90 5 63 7 08 4 JISTBH IIA M OOUD in ti rd in C B Aicstimtiini VVp 11 16 qiüiU 7 8 3 59 II I n lUÊÊt f ataft WMn8 ta Wwdn bet ilachtofier uit zgn faeoarden toestand redden SEOodat men zich Torvouderen moet dut de zaak oog xoo bctrekkeljik gwd in afgelo pea De patiënt is niet geyoarljjk gewond maar toch betllegortg en onder bohandtiUng ran den doktor torw l de Rut voor xyn al ie Itartetyke lieikoozingon den kogel ontfing Staten Qendnukl Tvkkdm Kamu Zitting van l Aug WXl By het heil Mi voortgezet kie recht ideb t ho treed de heer UutgorR van Ror uburg het ontwerp dat z i ulgt memi aU nirccht inhiold en waarvan de kenteekeua onaannpiuciyk n Ï Ü BK in gehrale Wwoging een drijven van sommigen en meende dat by verwnrping allra ipof dig katm zou worden De heer Hchaepman noemde dat arren hy verdedigde de nitbniiding welke niet nadeclig zou zgn voor vrnheid orde en onvert inUeit Toch had sp enkele bezwaren en h drong diu uterk aao op gemt n overlt ook vftiide zyde der Kegeering De heer Heldt is iK k voor oterleg miU daarvan geen grooto besnoeiingen hei gevolg zyn De kenteekenon achtU hy ze r voldoende By de oefening van het Heilsleer te Tiol welke tegenwoordig wordt geleid door drie vrouwelijke heilsoldaU ii moest i ondagiivnnd de hulp der politie worden ingeroepen Urn einde eenige beachonken pomonen te verwyd reri er moest van de aahel gebruik worden gemaakt waarmede een der belhamela by yu arreataiit werd verwond Kean te UeIlevoi tttluiii gehouden vnordraoht van den kapitein der artillerie W J li van dor Veur over het kip iïet mtwerp T k van Poortvlift en de uitsluiting van do militairen beneden den ofllciert rr ng vun de kicsbcvoegd heid heeft tot reKuttaat gehad de aanneming met algemeen stommen van do volgende motie De vergadering mot don geaehten preker overtuigd zynde dat de kii ibevoegdbeid ïm een recht van don titaatiburger in van oordeel dat zoolang minifltar Tak niH heelt aangetoond dat die br edo i chivar van militairon onder don rang vnn ofücier gron buiden zy of on cordti dat roclit vorloi un heblKm het ecne grootn onbillijkheid blyfi hun dat recht te onthouden Ken Amerikaan een kere Beymour ik van plan v kU t en het midden van AiigURtun levend te lat n l egrRvon op een diepte vitn bijna 2 M in een grooto kist Uy wil doarin vertoeven gedurende de tyd die roggö op zijn graf gex fiid onntiddelyk nadat lijj U graven in noodig heeft om gemaaid te worden d i ongeveer j of 7 weken Hy zal echter dnnr teekens met de buitenwereld in verliindi ig btyvou ojjdttt by doanoodd eerder uit ijn graf verlost inl kunnen worden indiaa hy zulks verlangt De toontaud van den verwonde Mooriig uiet Moone te Uaarlom ia van lieii nard dtit hy niist mag worden vervoerd Waurschijulijk Kftl do doml er mode genioetd zyn 0 30 7 8S 8 35 Moorflraeht 7 88 8 48 Niouworkotk 7 8 8 49 0 U 7 40 8 68 lUtlimlam 7 7 56 0S IhitliinUin 5 l llo 1 Niouwwkerk 5 Mootdreoht S Qoud loiiiU 7 30 8 40 9 04 o M 7 49 8 68 Z ïei 7 51 9 01 Voorb 8 030 13 AlU Wi op Zo w l i l U rt Oouil 6 80 o6 40 7 65 1 0 o9 81 10 1 OOilew 5 60 8 64 Woiinioli 6 59 7 0S8 U lUrmclon 0 06 7 11 8 11 Ulroohl 0 18 7 8 88 8 11 10 61 Voor den waamemenden kantonrechter van het 3e kanton te Arantordam mr V U vnn Anrooy veriichonen hetlen luaak Siimwn dianiantaiyper oud 21 jaar en K A Hos doze laatste een bekend venter van socialistiaelio gMchriften wegena overtreding eener politieverordening Uit hunne dagvaardingen bltok nl dat xji op 22 Juni na herhaalde aantnnpiogen door den rechcrchoura Hubor en Vim ïer Palti weigerden zich uit eene volksvortameliog op den N Z Voorburgwal te verwydere De eerste dcolile daarby strooibiljotlen uit zoodat telkens aldaar aauweKÏge powooen zich om hem vertamolden Heide getuige Huber en Van der Paltz beveBti en onder eede hot in do dagroartling vermelde waartegen bfido beschuldigden opkomen Aan bet verzoek vao den kantonrechter tot Hamson om alleen op vragen te antwoorden voldeed deze niet dar na met uitzetting uit de zaal gr drejgd ie zyn Uy zeide daarby tut den kantonrechter u kant tegea mQook Uderfd zyn Ik ben bet ook tegenover u Het openbaar ministerie achtte de overtreding wettig en overtuigend I ewczen en eiichte voor beide 1 boete subsidiuir een dag gevangen tantraf Hamstm zich nu verdedigende verklaarde dat de Rtrnf gering was Toch geloofde hy giten Atraf of t oete gekri en te zullen hebben wanneer hy geeu snciaal dtittiocraut wtm fly erkent zich ia de vol kv verzamel ing bevonden te hoblwn maar die niet veroorzaakt te hebben Ken persoon maakt gi ena vol ka verzameling Ook wilde hy Daareoboren waren twee agenten van politie van oordeel dat hy niet behoefde gearreateerd te worden en tH khiagden zicit tegen over hem hunnen plicht te moeten doen De kantonrechter valt den preker hier in de roden en ze t over 8 dagen uitspraak te zulle doen Boa voert tot zyiie verdediging aan dat hy naar aanleiding van eene oproeping in liecht voor Allen aan de verzamelingen van werkloozen waartoe hij zelf t ehüort deel neemt om Mi bet zyo dmtrdoor vrouw en kinderen voor bonger to vrywarHu ï io verzamelingen zyn oen natuurrecht De kantonrechter valt ook hier Boa in de rede met de opmerking dat hjl in deze zaak ook over H tkgen uitspraak xal doen Op dn tribune blokeu vele partygenooton van Hamson en Boa te zyn Onder een üive de socialen vcrlieteu zy het gebouw Keue matinee in het krankzinnigengesticht te Utrecht Aan een goed geschreveu feuilleton in De Bredanaar over het optreden van hot specialiteiton gc el8t lmp van den heer Van lïttirlüiii in hot krankziïinigengesticht to UtriMïht outIcoHun wiLh volgende gedetdte Uiüïr komen nnn U schapen waaruohtor du herder als lammeren hnppeleodf schiiivond vrüulyk schuw elkaar vragend aivnzifiide ahnf ze eggen wilden Wat hebben ze nou van do kerk gemaaktP Stil nil maar ga maar vitten zegt vriendelyk eon der talryko oppaators want liet zyn de vrouwen en meisjes en nog wol de niiut voruïogende die het eurst mochten binnenko me I nar zitttm ze dan met hnn kraakziiif delyko paarse kleodjoa aan de aneeuwwitt plooiinutsjes op waaruit hier ou daar een gnj haarviokjè to voor cbyn komt mrnir ook eeii jongdigp zwarte en blonde lok die u moodera vaders evimals my tranen bad doen opwellen Nu volgen do damea of liever schatryki verzekerde mj de oppaster die even vriendelijk als voor twee jaar niyno onbescheideitnieuwagiorigboid bevredigde Kau de cologne I tue i reikt elkaar het fleschjo over heerlplvoornit met de zakdoeken zoo zie menInat elkaar ruiken aUof t een lekkordeeé danhet andere sommigen honden den doek vooÜhet voorhoofd een zelfs maakt annmerkin gen dat haai buurvrouw geen handschoenenaan hoeft terwyl de opptutor haar de glaeëtjesover de vingera schuift öt do beeroo mooi weer eerst de armen met hun blauwgestreept jnajo dito veat en zwart dof ledoren pet atil jongens stil kalm aan zeker ze vliegen naar hun plaatsen mot de vniaten tpgan elkauder gekneld at u e op en neer te wippen zich verhougonde in de dingen die atraka komen zul len liah de ryken 1 jftwel maar toch niet krankzin Zeker mynheer Wat V dié 18 08 10 56 11 08 11 09 11 10 11 86 UI 10 18 98 11 06 9 45 7 86 7 47 18 10 03 10 11 S 07 7 45 lO Jj 10 98 lp 3S 68 1i lO 10 08 11 10 1 6 83 0 35 6 60 4 41 6 45 8 66 O Om ilwa4n AUm mot zorg gokozeo toiletten die elegant gekh wle 18 20 22 jarigo jongoheeren dien zoeten onschuldigen glimlach om hun lippen zyn dat ja miinheor helaas ook dat Wacht daar komen er weer men groet men hwht elkaar toekuikkende als oude bekend n en tot veler leedweezen ook wy zien oade bekenden Een ongelukkige byziende wordt bin eogeleid deze mag vooraan zitten Hehelleu galmt de regiaseqr en het orkest onder Iridiug dea Heeren Keyner vangt aan met een marsch die onmiddetjyk de goedkenring van bet geheele auditorium w raagt immers een opmerkelyk mei hoofd en handen in de maat slaan beveatigt zulks voikomen Opmerkelyk zeker vooral aU meo by de Lustflpiel ouvertnre gadeslaat hoe naar gelang der vroolijke melodie de gezichten betrekken of prettig ophelderen Van ttooneel Ualeu en statig ryat hetvoordoek omhoog om plaata te maken voorde Figaro sf het lieve Wiener trio en nietti genntaaiide het bekoorlyke dames zyn keerenzich onnitddeliyk een paar heeren om werpen thoold in den nek en blikken naar den zolder alsof ze zeggen wilden Ze zyn me nog nietwaard dnt k ze aankijk Anderen int endeelechtrr zitten verkneukelend lachend met uitgerekteu hals naar ttooneel te loeren dat er extra op gelet moet worden Ë n zelfs roept biH In stede echter der Figaro s verschyntde bekeude Mimieker Henry de Vry toevalligvoor 2 jaar ook daar werkzaam Btrausa Frans hïizil Richard Wagner Windthorst een jiaar meisjes schynon clkaara geheugen te versterken ten einde onmiddellykte herinneren waar ze die heeren meer gezienkunnen hebben Napoleon der dritte geen handje Boulanger Kaiser Franz Joseph von Oeatenreich Bismarck geunbandje Friedrich von Schiller aandoeulyk pynlyk twee jougeheeron staan op om metden elleboog den een op de schouders des anderen te rusten zooaUGoetho eens met Schillergedaan heeft Welk een wereld lug er inilio houding Uer veratorbene Küoig Wdlem der dritte aeliger der NiederlUnde € Nu opgelet ook ik en üischoon alles doodstil is wyst men elkaar met de hand voor den mond vooral toch geen leven te maken Het orkest speelt plechtig ons geliefkooad Volkslied velen gaan staan waaronder eenige damea De Vry dranit zich om en ouze dierbare afgealorvene at at in levenden Ijjve hier op t tooueel althans naar het uitbundig succes to oordeelen dier on otukkigon Ku evenals Engeland zjjno vau hoogmoed waanzinnige lydera had die zich lerbeclddon met Koningin Victoria gehuwd te zjiii evenzoo hebban we ze helaas ook hii r want onmiddellijk Aa bet handgeklap riep een in allen oven net uitziend heer ICn myue vrouw dan Waarom tolt gerayneEmma niet voor myno Emma H entes Ko ningin mijne vrouw Is dat niet verachrikkeiyk lezers Is dat niet hartbrekend Tüoneelterm geen sueeea Do itad Batti mbong ligt op ongeveer drie dagmarschcn van den noordelyken oever van tFoule Sape meer Zy ligt aan eon kleine rivier die bovaiirbaar ia voor booten maar zoo snia dat de takken der boomen waaraan de gryzende apen zieh slingeren de boot raken terwyl nu en dan een krokodil verstoord in zyn sluimering in t water plonst Buttamboug heeft al verdedigingswerk nietd dan een versterking van aarde die den weidachen naam vau citadel c draagt Het is nu bjjna 100 jaar geleden sinda de provincie Battamboug aan da Siameezon werd onderworpen Sedert dien evenwel hebben baar bewoners herhaaUlelyk een opstand beproefd ten einde hg Annam te worden iogelyfd De koning van Anoam was heer van Kambodja totdat zyn troepen door de SUmeezen zuidwaarts werden gedreven tot Penompenh Het meerendeel der bewoners vau Battamboug is afkomstig uit Kambodja 5 66 0 03 S IO 6 17 8 80 7 1 6 60 De tegenwoordige stad dagteekent eerst van de verovering der provincie door de Hiamee zen de oade stad wm 3 inglen recder oostwaarts gelegen aan de oevers der rivier die sedert dien ia a eleid Toen de stad veroverd wei werden de inwoner gevangen genomen en naar Biam en Laos gevoerd De nieuwe bewonera kwamen hooidzakeiyk ntt Penompenh en de aangrenzende districten en hoewel zy een eeuw lang onder vreemde overheersching zyn geweest hebben zy de zeden en gewoonten van hu o lund behouden DeSiameesche regeering heeft Battamboug op t stak van belastiugea zeer ontzien en daar de streek rijk ia evenals het vischwater van het meer is de stad zeer welvarend geworden De huizen aan de rivier zgu omringd door mooie bt naaobeplantingen of verborgen in mango boselges Achter de huizeu li en uitgestrekte ryatvelden De bewoners van Battambong doen veel aan paardrydon on er zyn zeer vlugge ponies te krygen Ook behooren hanen en sehildpaddengevechten tot de geliefkoosde volksvermaken De sehildpaddeugevechten zyn zeer vreemd De dieren worden in oen zeer nauwe bonten omheiniug geplaatst gescheiden door eene plank waarin eene opening zoodat y in elkaadera afdeeUng kunnen komen Daartoe wordan ze aangezet doordien men op hun schilden vuurtjes ontsteekt zy trachten dan te ontanappen elk in het hok van den andere ontmoeten elkaar en beginnen dan een verwoed gerecht De geheele provincie Battambong ia vol ruïnes uit oude tyden Overal vindt men groote en merkwaardige overblyfselen vaneen vervallen ryk en een vroegere beftchaving De ruïnen van Baaaette veronderatelt men de overblyfselen te zijn van het zomerimleis van den vorst van dit oude ryk Het oude Angkor ia gelegen ten noordooaten van hot Fonle pe meer het heeft zyn naam aan de provincie gegeven Deze stad die weleer de hoofdplaats van Kambodja was ligt midden in een groote en vrncbtbare vlakte omgeven door bergen Kambodja was indertyd oen machtig ryk waaraan 120 koningen schatplichtig waren de koninktyko thesaurie was een gebouw dat zich verscheidene mylen ver uitstrekte Het leger bestond uit tiiet minder dan 5 000 000 zegge vyf millioen man zoodat men zien kan hoe t enwoordig nog geen der Ëaropeesche staten het zoo ver heeft gebracht als Kambodja in zyn goeden ouden tyd De tempel Aflgkor Wat ia zeer beroemd Dit gebouw heeft zulke grootsche afmetingen en zulke prachtige versierselen en achoone verhoudingen dat de iuboorlingen zeggen dat deze tempel het werk was van den Koning der Engelen Hot nieuwe Angkor de tegenwoordige hoofdstad ia een onbeduidende plaa 15 mijlen ten lïoordNoordoosten van het moer Omtrent de omverwerping van de heerschappy van Kambodja over Angkor en den daarop gevolgden achternitgaug der provincie is de volgende legende in omloop De koning van Kambodja die melaatsch wa bouwde Angkor Wat den grooten tempel als eeu zoenoffer aan de goden en in de verwachting dat zij hem van zyno ziekte zouden genezen Maar toen dit niet geschiedde deed hy een beroeüiden Brahmaan roepen een geneesheer die hem aanried een bad van sterk water te nemen De koning wilde dit echter niet doen lenzy do geneesheer het o ttt aelf had gedaan De Brahmann stemde hierin toe mits de koning beloofde eene zekere vloeistof over hem heen te gieten als hy in het bad zou zyn Maar zoodra de Brahmaan in het bad had plaats genomen deed de koning hem met bad en nl in de rivier werpen W ens deze woordbreuk kwamen de goden tusschenbeido en ontnamen den koning zyn ryk Het Toule Shape meer is een pracht e watervlakte waarvan de oevers met bosschen en planten begroeid zyn Daarachter ryzen hoogo bergen die den henifi fichjjnen te raken 3 9 35 10 42 9 48 9 40 9 S6 3 10 06 11 02 4 46 6 35 7 07 4 66 7 11 6 03 7 84 6 09 7 81 5 16 5 65 7 37 8 30 10 0 87 9 60 Midden in het meer staat een hooge staak de grenspaal tnuchen Siam en Kambodja Het meer is vol viaeh en de vischvanfipt levert eene groote bron van inkomsten op Duizenden watervogels bevolken de oppervlakte aan de kasten staan drommen van pelikanen terwyl allerlei vo ls oven het watêj vlak zweven Volgens de legende heeft op deze plaats eenmaal een schooue stad gestaan in een rijk en vrnchtbaar dal Toen kwam een zondvloed en spoelde alles w het meer achterlatende De kleeding van het militair personeel der Cadettenschool ia vastgesteld De directeur de adjudant van den directeur de commandant van de cadetteucompognie en de by die compagnie mgedoelde officieren dragen gelyke kleeding ais officierea van de Mil Academie met dien verstaude dat de lussen op den krai en de opxlageu der korte jas groot tenue van zilver in plaats van gondgalon zyu dat de knoopen tan een azins gcwyzlgd modelenovetmUdeEchako van de letters G S vooraien zyn en dat boven die letters geene kroon ia geplaatst De klwding der cadetten van het Ie en 2o studiejaar is met hetzelfde verschil ten opzichte van da knoopen en de letters op de schako als voor bovengenoemd personeel is voorgeschreven geiyk aan die voor de cadi tt en van bet Ie en van het 2e studiejaar der Mil Academie vastgesteld met dien verstande dat de lossen op den kraag en de opslagen der korte jas van witte zyde zyn De kleeding van de on der officieren bestemd voor de militaire opleiding der cadetten en die van de tamboers en de boornblazera is met inachtneming van overeeukomatige verschillen ten opzichte van de knoopen van do letters aan de schako en van de kleur der lisran op den kraag en op de opslagen der korte jas gelyk aan die welke voor de militairen van gelyken graad of positie by de Academie is vastgesteld Alle hiervoren niet genoemde ofRciereu bu rwdere militairen aan de Cadettenschool verbooden ot daarby gedetacheerd dragen du nniform van het wapen of het dieusivak wnartiM sy behooren By plaatsing aan de Cailettenachool ontvangt het bedoelde personeel schadeloosstetlMig voor u nifo rm ve ran de ring Wombwell de oprichter van de menagerie die nog cyn naam draagt was een ondernemend en wakker man U zekere golegonbetd had hy bealoteu een kermis in het noorden van Engeland wmir hij gowoonlyk kwam niet te iwzoekeu Zyn coucurent ia hut vak hoorde daarvan en apoedde zich met zyne verzameling wilde dieren naar de kermis moenende t at hy daar het rijk alleen zou hebben Maar niet zoiidra had Wombwell ditvtrnotuen of oogen blik kei yk pakte hy op eu ging in allcryl naar die plaata Ongelukkig atïerf s nachts xyn olifaut en Wombwell wist geen raad Zyn concurrent Askins die zyn verlies te weten kwam adverteerde dat by den eenigen levenden olifant op de kermis zou hebben Dit bracht Wombwell op een inval en h j adverteerde dat hy den eenigen dooden olifant op de kermis zou hebben Deze reclame was zoo nieuw dat het publiek er door aangetrokken werd om nuar Wombwell s tent te gaan en het bleek hem dat het doode dier meer voordeel opleverde dan het levende Te Nieuwediep zyn door de raarino proevengenomen met daartoe in de haven gelegdedryvende versperringen Aan den i monitor Bloedhond waa opgodr en te tracjiten ongehinderd de verajierring te pasaeerei Eenmaal gelukte dat doch de tweede maat kwamde monitor met het achterschip met en steenen dam in aanraking waardoor een derschroefbladen werd atukgeslagei weljke schadede plaatsing van het schip in het jdroogdoknoodzakelyk maakte De stoomkanoilneerhoot Valk welke daarna ter vervanging van de Bloedhottd in gebruik werd genomen koneenige malen zonder hinder de versperringpasseeren De haven was tydene den dnnr der proeven De pret vergald Alles behalve prettig waa Zondagavond het thuiskomen van eene familie die in de UtrechtBchedwaraatraat te Amsterdam woont Men waa eens i dagje naar den Haag en Scheveningen geweeat om den pot te verteren Vol van t geen men in het Haagje gezien en gehoord had kwam men s avonds vermo id en wel thais Reeds by t opendoen der detircit trok de heer dea huizes een bedenkelyk oe N zicht immers s morgens heengaande waa e denr op y nachtslot gedaan en thafis waa zy op t digslot Behoedzaam liep men de donkere gang door bg bbt zwakke scbgnsel van een lucifer en wefir t of het allen dat de deuren der kamers Open B0 Dden t Vermoeden werd na een kort ondenoek weldra zekerheid er waren inbrekers in t huis geweest en thans bleek hoe zij zich van verschillende gouden sieraden hadden meester gemaakt Van de dieven ia door de buren niets gezien of gehfwrd Arts Nn je man ia alsoo van zyn dronkenschap genezen maar wat sie ik Hy is alweer dronken Vrouw Ja maar dat is uit blydsehap over zyn radicale genezing Het hoogste nummer en bon soldaat Een loteling nit de gemeente Bunde Lim barg dio by do jongst gehouden loting voo de nationale militie het hoogste nummer trok en dus stellig meende vry te zyn ia Maandag j l behooriyk te a Hurtogenbosch ingedeeld Zyne kameraden werden de een voor de aiuier na afgekeurd Bromtdroukonheid met doodelyken afloop t Oi termorgen had do sjouwerman H Jansen te Deventer de aardigheio om in half beschonken tooatand een bad te nemen in den IJael by sprong daartoe half gekleed aan de Welle van eon stoomboot te water toen hy een gedeelte van do rivier was overge7Wommen ont zouk hem de kracht om zich boven te houden en verdween hy kort daarop in de diepte toen men heni te hulp kwniu wna hy buten kennis en het gelukte ann ecu inmiddels ontboden geneeaheer ni t om de levensgt eetcn weder op te wekken De overledene laat eene vrouw mot zeven kinderen in zorglykon toestand achter Over den aanval op de heeren Bax en Vliegen te Roermond achryft de Nieuwe Koerier 1 De aocialun gingen terug en wat inot hen gebeurd is op den terugweg van het Munsterplein naar liet station ging alle perken te buiten Men aloeg op beu los met vuisten en stokken men wi rp met alle mogeiyke projectielen en toen zij zich verzetten word het nog erger Kr was een oogeublik dat da Bax byna onder den voet raakte wat echter door bot optreden van een burger verhinderd werd Herhaaldelyk poogden zy ia huis te vluchten doch overal sloot men de deuren uit vrees voor de menigte Ds Bax had het meest e lyden herhaaldelijk werd hy op het hoofd geslagen en eene bloedende wonde aan het hoofd moet door een stfeuworp voroorzaakt zyn Do hoeden waroii byna niet herkenbaar nieor i Wy ontvingen ook van een atailgenoot die te Uoofiaond vertoevondf ooggetuige van het feit wai een sclirijven dat met bovenstaande bijzonderheden overeenkomt en waarin hy zyue verontwaardiging uitspreekt over de wijz waarop de bevolking warm waa gemaakt tegen de verwachte sprekers Het gebeurde wordt trouwens ook oor de tegenparty nu afgekeurd Over de tiendenqnaestie wordt aan het N V d I geschreven uit Waspik dat verschillende landpachters de te veld staande tiendon gekocht hebben nlvorena de notaris kou overgaan tot het tienden voor den heer van Waspik De tienden van het land van personen die daartoe uiet willen overgaan werden op karren geladen en in een in de haven liggend vaartuig geborgen Alles liep rustig af Te Drunen zyn Vrydrng samenscholingen geweest van landbouwers toon do onbezoldigde ryks veld wachter de tienden ging innen Eenige marechaussees waren daarbij tegenwoordig Eenige landbouwers wapenden zich met hooivorken en terwyl oen hunner te paard naar het dorp reed om volk te halen joeg de politie de boeren uiteen De rogge kon daarna zender stoornis ingehaald worden Koningin Wilhelmina heeft tytiens het rerblyf der Prinsen van Bentheim herhaaldelijk kleine toeren te paard m et de jonge prinsen gemaakt Zaterdag werd te paard uitgereden en des middoga aan het Uddelermeer gevitcht Het centraal comitd voor de vieriug van nationale feestd en te Utrecht dat in de laatste jaren steeds het initiatief nam voor verschillende feeatetykheden aldaar die met den beaten uitslag werden bekroond heeft besloten tegen Vnjdag een openbare vergadering byeen te roepen ter bespreking van de viering vui den Koninginnedag op liMfAugaataa a a Er is byzondere aanleiding voor de viering van dien dag zoodat verleden jaar de symphathie van Utrecht a burgery voor de jeugdige Koningin zoo duidelyk gebleken is en het denkbeeld om den Princeasedag tot een nttionalen feeat te maken indertyd de eerate aanleiding is weest tot oprichting van het centraalcomité i ltenlandseti Overzicht Al Whoort de Siameesche blokkade reeds tot de geschiedenis de stryd daarover nc geenszins Moti is het er niet over eens of neutrale schepen door de blokkade getroffen n l e U n wonlen en getroft u zijn Biyionsde telegrammen van gisteren stellen de Eiigelsche bladen het voor alsof de Fransche Itt eering de toezegging bad gegeven dat Engelnud niet iu de blokkade zou zyn bi reiien en alsof men dit te Bangkok wiat alvorens het ultimatum anu t neuien Deze voorstelling i iioi nl doorzichtig de sebyn moet bewaard dat John Buil de tanden heeft laten zien nadat Siam heeft to even omdat het zag op Engeland uiet te kunnen steuuen niettegenstaande Engeland zich deed gelden Volgens boi iehten uit Eugelsche hrm rou de EngeUche Regeering hebbeu verklaard dat ze geen blukkade ei kende waarvan ij uiot op de gebruik lyke wyze in kennis waS gesU ld un daarop zou de Fransche Regecring hebben beloofd ann EogeUcho schepen te zullen vergunnen de rivier p te varen Intusschen i moeilijk a in te nemen dat het op den duur de bedoeling kan geweest zjjn Engeland alleen Vflu de Werking dt r blokkade vry t stollen De vraag kan aleehta deze zyn of in t algemeen bij deze blokkade buittii oorlogstoestand neutralen mede mocliten getroffen worden Do Franschen schynen zoo ingenomen met hun succes dat zy t er niet hy hebbon gehiten lu iar tor ver ekerhig van de nakoming vau t nltimatuiu nieuwe eischen hebbtMi gesteld gelyk uit een Lnudensoh teleginm blykt Er mo t trouwens in den Ministerraad eji party geweest zyn die krachtiger wilde doortasten zoodat voor eukel lagen geruchten liepen dat ver chillende ministei s met deu Stiiatssüci etiiria voor de Koloniën Delcaüst wiWen aftre len Deze zou gewenseht hebben volgens Eiigeisehü bronueu altlmna dat Fraokryk een protectoraat over Siam zou eiecheu en de pi ovinciën Angkora en Hattombnng vroeger tot Cambodja behoorondc zon bezetten maar Develle zou daarin niet hebben willen treden omdat hy tegenover Engeland op zich had geiiomen Siama onaflmrikelijkheid te eerbiedigen Sveiuds um in Achter Indii heeft ook Diihonn y in Afrika zich geheel aan FrankriJks geniide moeten overgeven Koning Betianzin hei ft naar het heet zijn volledige onderwerping lati u aanbieden Kolonel Dumas die b j afwezigheid van generutil Dodds aan liet hoofd iat der troejwu heeft daarop van de lltigeernig instructie ontvangen oin den Koning te doen weten dat hy zich onwaardelyk hejfl over te goven AUceii hot loven kan hom gewaarborgil worden Stolt de Zwiirto K iuï ziih hiermedu tevreden dan zal goneraal ffdd zeker niet nimr Daliomey terngkeere i f De Tinii s verneemt uit Ziin ibar dat volgens bericht uit Ougiiuda de Belgen geholpen door de hevrydc slaven Tippoe Tip s nrabisehi sliuenroftvern aiinvitjlen en er et tig doodden 34 3 Staats loterlj 8e KlBBSe Trokkiiii vHii Woi iiR la 2 Au fu tu 18113 No 18677 en 20270 1000 No 1909 011 2577 4 0 N 1746 nu 14818 200 No 2315 4029 ril 12004 100 Praten van 80 138 2066 6800 858 87 6 6212 388 2748 S220 SSB 27 51 6271 390 2775 5325 404 887 6330 416 iHM 6342 441 S008 B372 401 3019 6388 409 8091 5436 479 3820 5442 493 388 9490 7084 10 89 18470 16305 7851 7703 108 7 12 471 1640 17802 7719 0233 12644 15408 17902 7822 0304 12548 16445 I70 l 7889 1Ü308 1259 15526 8016 7844 10329 12S9S 6640 8036 7908 10351 18717 15088 18878 7954 10169 1278 15748 8840 8081 0485 1281 6706 8801 8213 1051 19881 1 773 18431 8239 10618 UMI 6780 1B478 8844 10 43 w1t16803 18546 630 3830 68 2 8200 0557 18936 16800 18 54 018 335 6542 8205 0616 130 8 16 2 187 1 653 8106 6628 8807 10020 13080 15981 882 68 34119 6369 8863 I08 5 13049 15965 IS 750 3640 5668 8388 10670 18076 0095 1890 771 3547 6097 8463 10719 18107 160ÏO 18967 777 8575 5730 8484 0700 3183 140 0 19071 818 3693 5828 3603 0789 3401 0185 190U8 827 Jfl41 6844 8567 10790 13480 18158 19128 847 3064 6871 8629 091 3466 0 67 19160 189 3720 5987 4I 8765 ap26 100 3808 37 1036 8851 618S 1 52 8837 6 63 11 6 8900 6171 1288 3908 0178 8717 0968 1S6I8 1816 19179 8788 11058 3536 10 64 19204 886 11069 18013 6284 9220 8 16 11117 13661 16S62 19293 8975 11144 13669 18899 9308 9080 1109 1870D 16431 9340 133 1801 1871 16432 t3 6 127 4090 019 9182 11803 18700 10408 19397 1802 4096 0851 9190 11838 13779 1061 9439 344 4180 6378 1870 4188 877 1883 416 0610 1404 4220 0627 9 91 11916 13780 16SS6 1945 9233 11800 13 44 6580 94 6 9268 1 319 8848 8587 573i 1I2 6 11381 18853 106 0 l 6i4 1412 4802 0078 32l 1189 3968 0670 19680 1452 438 00 5 93S5 11431 3906 6690 19691 1403 4419 0789 9853 1 45 14016 16720 1908S 4 8 4435 OSSS 858 1488 1402 682 7S7 1677 4440 6887 4I8 11508 14038 10841 1 866 158 4466 6861 9444 15 6 141 10846 19878 451 4480 6867 9614 1 521 14150 6847 19987 1706 4493 6876 967 1688 4 66 16848 20040 1989 4496 0877 9608 11570 141 16670 20109 2079 4631 0912 9618 11068 14883 10937 30253 8101 4547 6990 9670 11807 4308 1694 80257 2104 4658 2023 9681 1866 1438 10 8 80207 2 84 1 4 707 688 1 888 4408 17088 8089 1160 4 5i 7163 0743 11984 14488 17088 80316 8802 4687 7 66 9780 956 14446 17172 80378 8891 4780 7199 8788 1 903 4573 17381 80390 8308 474 7813 S31 13017 14736 17465 80403 8394 4788 7302 9863 18086 14914 17464 80547 2409 4865 73 8 9807 18 94 14988 17619 80681 84 7 4941 7337 S 1 12199 149 17586 30630 2421 4993 7317 05 18885 15100 17504 20620 2490 6031 7369 9942 12334 15110 17603 20049 2497 6083 743 9906 2370 5 89 17681 80687 1581 6101 752 89 8447 152 8 17703 8076 2603 1 3 7020 10043 12406 15243 17838 8081 2019 6 88 7681 10074 18407 15304 178M 808879029 6197 7044 Beurs van Amsterdam l AIIOÜUTUS Vor ïn SV 100 981 88V l tv 3I loo 57 84 8 104 50 861 101 568 676 01 I 10 1 18 i 371 I 00 jl02 ilO l 3 J 1 96 too 8 atotkoera 81 97 101 NiuKUND Vrt Ned W S t ilo dito itito S j dito dito dito SVi lloNail Olil Ouudl 138188 4 I lTtu Iiuchrgviiix 868 8 6 j UosTKKii Obl iu pHpior 1868 6 78 dito in lilxtr 1868 6 l oKTiinAL bit mot tickut 8 dito dito 8 68 RUSUND Ubl üou 8o 8 rie 6 dito liiiouni 880 4 ilitojivi aotli l88 4 dilii lid tln Hi 889 90 4 ditoitiftoud liMiu 863 8 ditu dito dito 1884 6 SfAIUI l Mpot uliuld 881 4 TuitKIlb Ocpr CoiK laoti I8 0 4 iV WI WI 94 Heo lt oiiiu urie C ZvidAfb Rei Kco v obl I8 i 6 Mcxioo Ohl luit Soh 18 0 O Vknrzukla Old 4 onbop 1881 AHsTlütDtM OUIiK Iieii 1861 SVi ItoTTEilojill Stwl Iwo 886 3 Nbd N Afr ImidelH itand Ari ndsb THb Mü OrtiOoAteii DtfliMantwlmppy dito Amh Hyiwthuokb pundbr 4 OuIt Mg ilrr Vorstuut Amid a Gr I yiiolbuoltb pttiidbr 4 NudorbuuUohi bank aand Nüd I Aii bdiniiJilaiïti dito N W Il Vte l yp b pnudbr 6 Ilott tlypotbi iikb pandbr 4 Utr llypiitliuukb dito 4 TRKB Ooal lluiif bank aund Ilvsl tlypothuokliHiik imtidli 4 Amehika Kqiiit liypoth paiidb 5 MttKw Ij i r Udn cort O Nbd lioll J 8p i in Mij aand B8 l l 164 1 87 loo 54 61 e 188 67 Mij lul K xpl V 8t 8pw tiand Nal Ind BpoorwoKin hadO Nod lw Afrik öprn aand 6 dito dilo ditu 891 dito 6 iTtLlli 8poorwl 1887 8 A Kolil 8 I ïuid ll l p inij A ll ubl 8 0I K 4 Warwbna Womiun aand 4 1 6 67 9 1 1801 lOO i 08 O l 901 108 lil 188 100 68 88 10 08 84 99 104 68 8 N 160 106 107 l 100 114 190 88 l 108 Kual Ur Hiifl ap M j Aand 6 8 Baltieoho dito aand 1001 o FaatowH dito aand 6 l vantr Loinbr dito aanil 5 Korak 111 Azow Sp knp aand 5 oaowo tiWH I 8 11 MO idilitf 6 Urcl Vitiiliak lito oMig 5 ZuidWaat tlito aand 6 dito dito oblig 4 lOt 66 10 AhKKika Ctttit l ao 8p M old 6 Cbio k North W pr C r aaud dito dito WIn St Pator obl 7 Ilanvar tt Ulo Or Spm eert Y a lllinala ntrat obl in Koud 4 l juisv fc NiiahviUu er v aainl Mexioo N Bpw My Ie byp o 6 Mtaa Kanwa v 4 pat pref aand N York Ontario ii Weat aand dito iinna Ohio oblig 6 Orefion Qillf Iu bvp iu noud 6 Hl Faul Minn Ii idaoit obl 7 Uu Se Iloufdliin ttWft O dito dito Line Jol o byp ü 5 t AHADit Cau South yert t aand S l Vin ü itallw Il Nav Ie h d o O Amiterd Omnibus Mg aaml Hotterd Tramweg Maata aand 106 Nku 8tad Am lerdam aand 3 Btad Koltnrdam aaud 3 BlUilI Blad Anlworpen 1887 21 Btad lliuasol 1886 8 I ONO Tbeia lieRullr qeaellsch 4 OosTENK Stnataleoning 1800 6 K K Ooit B O 1880 9 SI ANJI Siad Madrid 8 1668 Nbü Ver Bw Hyp Spobl eert 6 Wstergetttden Aug llooK 9 86 10 08 10 66 11 68 86 ij sg Hoog 8 61 9 47 6 88 081 7 JO 11 84 818 O 8 61 1 08 Laag O U 0 60 7 4 I 9 80 2 87 10 6 8 47 1 Diinderd Vrijdait Zatord itond Maand Uinad Wo nnl 1 45 10 10 3 10 11 86 Sprlngtij 13 en 20 Ang Zon Haan Auï O J A Onder M Op OndBg 8 68 0 60 7 Aug 4 80 7 8 4 0 06 1 A 18 4 40 7 88 6 10 26 1 4 1 4 60 7 16 6 10 62 8 1 86 6 7 01 7 1 38 4 47 81 6 10 40 6 M 6 01 83 6 86 StedelUke Zwemiobool i Aj atua p ralullr imidd 11 u n ulor ran de lueht 60 gr Fabr het watM B