Goudsche Courant, donderdag 3 augustus 1893

Directe SiMwrwegverbhiëlDg mei GülüA Zoiiicrdleist 1893 AanRevaogeo 1 Mcl TUd van Greenwlcb nn u i 1 aoTTKRD A M 18 08 18 18 I8 S3 1 84 8 48 1 06 1 18 l M 18 88 18 38 1 88 1 44 4 KDTTIIDlMnOIIOA 8 61 10 81 11 60 13 80 8 80 10 11 06 10 81 10 88 10 88 10 48 10 68 8 08 8 13 8 81 8 88 8 86 8 48 3 10 4 88 4 40 6 16 6 66 P8NHAA6 OOUdI 9 4610 19 11 33 18 16 1 48 8 15 8 45 3 43 i l6 4 48 5 81 7 04 8 06 9 80 10 10 10 85 1 48 4 48 i 7 10 10 37 8 i U 9 46 10 48 8 0 6 09 7 81 Ooud 7 S0 8 40 8 04 9 47 10 49 18 11 18 81 1 01 1 87 8 88 8 45 4 46 5 86 6 69 7 18 8 86 9 38 10 46 11 11 11 30 Z r M 7 48 8 68 11 01 1 18 Mi HJ ƒ ï 7 619 01 U IO 1 88 6 08 8 80 9 69 VoorL 8 OS 9 18 11 88 1 84 6 80 6 8 lO U v hI sioSB H 9 S4 10 07 1 1 87 18 41 18 61 1 88 1 67 8 68 4 16 8 86 6 66 47 7 48 8 86 10 18 11 16 11 40 18 illna In rmtl u 16 laai lol S rtMit 6 88 6 40 7 66 8 09 8 81 10 18 iÏ I imÏ 8 88 S I8 4 HI 4 47 8 88 6 017 46 8 38 10 0810 386 60 8 64 11 14 8 S7 6 7 7 68 0 88 6 69 7 08 8 18 11 88 8 46 J J HmriM 06 7 11 8 41 n 88 8 68 6 16 6 55 8 14 10 88 DüwhT 6 18 7 88 8 88 8 41 10 61 11 60 1 80 8 08 8 60 4 48 6 80 81 86 8 88 9 10 10 68 11 10 OOVUtA MHTIKDA M 40 8 81 10 06 11 18 11 7 6 9 10 10 66 18 18 1 8 U 8J6 11 10 1844 I IO lU 8 30 7 608 l8 948 lO lt 10 57 18 08 18 461 80 9 46 3 16 4 18 4 43 6 80 6 61 7 48 8 36 10 03 10 38 B T E K O H T e O U D 4 Ulracbl o6J83 7 60 9 9 64 11 84 19 08 18 50 8 66 3 3 68 4 43 6 03 8 3 7 43 8 09 8 60 10 07 10 64 U rnwlon 48 M4 10 08 18 80 8 80 4 07 6 016 18 Wo nl n 6 63 8 11 10 16 18 34 4 16 5 81 O ao to 7 07 8 1 10 83 18 41 4 84 8 40 Oou U 7 80 8 38 8 84 10 86 1S 0 18 66 1 88 3 87 3 40 4 87 8 80 6 68 7 08 AM8TE DAM aoUDA Aai t nU iC 8 flH l AlUterdamWp 6 aBw lO 8 66 1146 11 48 IJ 446 QowU 74HR8 6 10 44 11 16 18 66 6 80 841 8 40 66 Ow BMHln a uin IlaM Sta Wmrti I mif De D li Gt g sft mo mUa nn Ó9 feeiUlyk onifftngfi te Medan nn de tro nea die tuk BenfdenLftDgkat Uragkeerden Oen 29b Jipni kwam Ie kolonna aan eu werd aan het ioD door den r itUnt den majoorcomman it ran het garnizoen battatUon Tele ambteen en offieieren inlandtcfae hooiden en eene rgke meDif te Europeanen met hannedame opwacht en rerwelkomd Baiteti het station D ant de vro nit Beroeway toruggekeerdo kploune Of etteld werden oerct de officieren manêchappen door jong dames met raikertjes lid en nield majoor Meuleraan daarop eene rte maar flinke toespraak om de troepen elkom te heeten Deze toespraak werd gevolgd ioor een driewerf hoerab door bet talrjjk aanezig pobliek ter ere van de krijgers aangeleven Daarna marcheerden de troepen naar it kampement s Avonds was het feeet in de illuminatie en vnnrwerk en in de Witte ileit een bal De ioMtand ran bet Kamerlid Tgdena betert weinig Beide zgne armen sjin in gipsverband gexet Toch moet de beer TjjdonM voornemens jfjjnf aanstaanden week üe Kaïnerzittiogen by II wonen Hg nl loolang ie s Oravenhage gaan wonen I Uit HelleroeUlnis wordk aan óe M B Ct gemdd De stoomzoiger tNautilosc ran den beer J u LeU heelt twee dagen gezogen € op het bskande wrak in het Nieuwe gat onder Rokfcwjs s strandgebied Opgehaald werden eene blauwe zerk guren pottan met puin yzeren sloten met dito sleotelSf kleine pgpjes een tnkpot en een melkkan Het slot van de r hiedenis is dat Naotiluat beeft verklaard bier niets te rerdienen valt en dat het sgnraig dus a aloopen is De Oostenrijksche Aartshertog Frans Ferdinand bescb lï in een jochtblad verscheidene Boer avonturen op zgn reis rondom de wereld Hg verhaalt o a ook per spoortrein op tggers te hebben gejaagd tusscben UeUü on Hhurtpore De trein ging voor of tcbtoruit al naar bet nood was op het minste teeken ran den Prins De jacht zegt de Aartshertog was kóo opwekkend dat het geheete treinperaonetl machinisten stokers en conducteurs er door in Tuur geraakte en dat zélfs de locomotief door de jacbtkoorts aangestoken scheen Te Naarden is KateHi vond half i de Gooisohe Stoomtram eren buiten de vesting gederailleerd doordien in volle vaart eene koe werd overreden die onverwachts nit de sloot iusschen het struikgewas voor de tram sprongDt machine kantelde terwgl degooderenwagen er bovenop werd geschoven en het balcon van den voorsten waggon vernield werd Van de Ign waren op verschillende plaatsen de rails S ebroken of gebogen de materieele schade is us aanzienlgk De passagiers bekwamen geen letsel doch do machinist werd s avonds nog naar Amsterdam vervoerd aanj zien hy door den gloeienden stoom vtfrwond was geraakt Zondagmorgen rgf uur was de baan weer Maani dag bad on dezelfde Ign weer een on geluk plaat De laatste tram ran Laren was eren Diemen gepasseerd toen plotseling een luiden gil gehoord werd die alle reisigen hevig deed ontstellen De tram hield oogenblikk etgk stil en men zag toen dat er een man was ondergeraakt De machine ea twee wagens wann over hem heengereden Voor dood werd de ongelukkige opgenomen en naar ague woning to Dkwten rervoerd De diamaatwerel te Amsterdam is volgens de modedeeltttg in een der bladen in rep en roer w ns de staking van betaling door een aiet aansienlgke finua ten gevolge waarvan eaa bandelaar die een groot bedrag te kort kosst ieh ran het leven hnefl beroofd 8 01 8 80 8 86 8 48 8 48 8 68 06 7 85 7 88 7 88 7 48 7 66 Oonda HwrdnoU Ntaunrlnrk a Mll Kaltudui 7 6 6 10 6 18 6 88 6 88 Sollwdtm OftOt NUomrknk MuTdmolit OoaiU Oailaw WoMdn OiHida Antwdu Wp Ook ta andere handelaar in dtaniaoten beeft zelfmoord gepl gd maar die daad staat niet in verband met de borengemelde staking waarbg rele Amsterdamsche tirma s sgn betrekken Als eene gewichtige ontdekking kondigt de Telegraaf een middel aan waarmede op de Leerboeve te Ondsboom op initiatief van jhr Henry Tiodal proeven zgu genomen tot steriliseeriog van water Verrassend moeten volgens bet blad de uiU omsteo zgn ran een stroom ozon door bet onxniverste water gebracht waardoor dit geheel gezuiverd wordt In een ingezonden stak bevf stigt jhr Tindsl nader deze mededeeling het is volkomen juist dat bet DieMtveronUeinigde water geniakkeiyk en op weinig kiMtbare wgu in goed drinkwater is te roranderen maar eere gevende aan wie het toekomt noemt bg deu nitvinder van het procédé waarvan de umenstelling intuBsohen nog geheim i hooden wordt of bet ozon is is dus twijfelachtig het Is de be Wisse en ontwerper der sterilisatoren is de beer J H G van der Weide Uaaodag avond te kwart over achten had te Haarlem een moordaanslag plaats l e sigarenmaker Moone een Duitscher van geboorte eu sinds 20 jaren in ons land is getronwd met eene weduwe die twee zoons had Het huisgezin was er een van Jt u Steen Moone een lastig man mishandelde zgne vrouw e i stiefzoons vooral de oudste zoon had het bai bij hem te verantwoorden Heden was Moone in slechte luim thuisgakomen er vielen weer onaangename woorden de vaiter verbood zgnen oudsten zoon verder met een ond com men saai Faber om te gaan waarop deze antwoordde te zullen doen wat hem lustte De zoon vloogdaarop naar boven Wasr Moone hem volgde en bet verbod herhaalde De zoon haalde toen iets uit eene kist en stak bet bg zich Beiden gingen weer naar beneden Daar stonden Moone en z n stiefzoon aan de tafel Moone gelastte he te gaan zitten Deze antwoordde weder te zullen doen wat hem goed dacht baalde meteen eene revolver te voorschün en bracht Moone een schot in de rechterborst toe Met een vork gewapend vloog Moone op den jongen af kreeg hem in de keuken te pakken een tweede schot viel dat den zoon aan het hooid verwondde Toen wist Moone hem de revolver te ontrukken De moeder bad intusschen aan het raam hulp staan roepen en de politie kwam opdien Do snba offioier van justitie mr J P van Onteren was spoedig ter plaatse endeed onderzoek Men za Moone te bed liggen en hoojrden hem met dnidelgke slem antwoorden S a gewonde verklaarde zgnen zoon toon hij bom naliep met wn stoel de heraens te hebben willen inslaan Hg ontkende misbruik van sterken drank te maken wat de ecbtgonoute aldu uitl le dat hg bet den laataten tyd minder deed dan vroeger lu de bewuste kirt werden n 9 patronen gevonden De dader is in hechtenis Op alle mogelgke wgzei trachten de Arabiereu het strenge toezicht der Ëngelschen op den slavenliandel voor Zanzibar te ontduiken Dikwgls kleeden zij gestolen negerkinderen zeer netjes aan en geven hen dan uit voor leden van hun familie De Eugelsohe oorlogskapiteins die in deze zaken ware lynzoogan hebben laten zich echter niet beetnomen en gelooveu niet aan zwarte neefjes van bruine reizigers lu bet vorige jaar zgn meer dan een dozgn van die neeQest bevrgd alleen op het schip Kilwa dat nota bene densuUan van Zanzibar selven toebehoort Op andere tgden vervoeren de Arabieren hun slaven bg een of twee tegelgk in kleine booties Komt een gewapende stoep op ben af dan erpen zg de ongelukkigen eenvoatfig in zee 10 48 10 66 11 08 11 08 11 18 11 86 8 46 7 86 7 47 7 46 8 07 8 18 10 09 10 11 10 08 11 10 IIM 4 47 6 83 6 46 86 8 50 OnUn ontdekte een Kngelscbe officier toen hg een veidaobt Arabisch vaartuig bezocht dat bg over slaven liep Mon had 70 kinderen vsn oaétsr da twaalf jareo in een verdieping ran bet d op elkaar gestapeld aU pi kkisten totdat de oppervlakte gelgk was met het dek en toen matten over hen uit espreid De kinderen werden aan de katholieke missie toevertrouwd Met ée slavenjagers z ren wotden korte metten gemaiÜKt Van het venster waarvoor ik zit te schrgven zegt de heer Wbite te Beffield heb ik j uist daareven een merk woaroig geval van overleg waaigenomen bg twee paarden die inde weide vlak over mgn huis grar en Een ponny die voor een wi n was gespannen en door zgn geleider zeer onbedacht aan zichzelf werd overgelaten op hec gros nam zeker uil verveling de boenen op en holde langs den ooefien grond waarbg de kar gevaar liep ie worden omgeworpen Toen de twee pMrden dit zagen gingen zg dadelgk deelnemen aan dien dollen ren naar ik eerst docht Mkkel en atleeo omdat zg dat geuoegtgk vonden Maar aan de raethodieke wgze waarop zg handelden merkte ik al spoedig dat ik in dit opzicht mg zeer veigiste Toen zg den vluchteling die nu op den weg was gekomen inbnalden ging het eelie paard loopen aan de eeue zgde van de kar het ander aan de andere zgde en zg overlegden dit zoo dat zg den ponny den pas als het ware afsneden door vóór hem naar elkander toe te loopen eu hem als op te vangen in den hoek dien de richtingen waarin zg liepen met elkander maakten Zoo bleven zg eindelgk allen te zamen stilstaan tot eindelgk de man van den ponnj terug kwam toen keerden de beide paardeu in bedaarden druf naar het weiland terug blgkbaar in de overtuiging dat aUes nu in orde was De doordachte manier waarop twee paarden op zoo merkwaardige wgze tot éó a doel samenwerkten was aardig om te zien men zag duidelijk dat zg daardoor den ponny kalmeerden in plaats van hem nog meer aan te zetten Zaterdag den 17on Joni werd door de commissie van proefneming gevuurd met granaten uit het getrokken uihterlaadkanon van 12 cM De leiding van het vuur was opi edragen aan een officier die persoonlgk by ieder schot den sli döp op de granaat schroefde Dit geschiedde ook bg het 36ste schot daarop wfrd de granaat door een der bedien ingsmanschappen aangevat in den vuurmond gebracht en aangezet Vervolgms werd de kardoes ingebracht en onmiddellgk daarop nog voor hel sluitstuk gesloten was werd een verschrikkeIgko knal gehoord De voorzitter van de commisAie van proefneming en de officier belast met do vuurleiding die op circa 4 Meter afstaud van het kanon verwgderd stoiidon zagen een vreeselijk tooneel voor zich Alle bedieniogsmauscbappon waren tegen don grond geslagen hunne gezichten alle deerlgk verbrand van den kanonnier die het projectiel bad aangezet werden de beide banden verbrgzeld Van een is bat gezicht door brandwonden zoodanig opgezet dat hg zgne oogen nog niet heeft kunnen Openen blindheid is dus nog niet geconstateerd kunnen worden Ken inIsndflch kanonnier die wat verder van het kanon verwgderd wan werd door een scherf een gat in den arm geslagen Maandag zgn de armen van den kanonnier wiens handen verbrgzeld werden geampateerd de eene bg den pols de andere hoven den elleboog De toestand der gewondeu in op dit oogeublik zeer bevredigend 7 10 6 28 6 66 0 08 6 10 8 17 8 88 S SO 8 60 4 60 4 67 6 04 6 11 6 80 7 80 6 411 1 46 1 66 8 08 8 08 8 16 18 40 18 08 filllKii 5 587 10 7 43 9 t rb 6 56 ir lO 1 M 6 19 Men verdiept zich n in de gissingen omtrent de oorzaak van dit ongeluk Onvoorzichtigheid is hier niet in het spel aangezien allee met de meeste zorg werd nagezien en do grootst mogelgke voorzichtigheid werd betracht Dat de kardoes bet eerst vuur beeft gevat is ook slecht aan te nemen aangezien de ontploffing plaats greep onmiddellgk na het inbrengen van de kardoes eu een smeulend stukje kardocszak dat misschien achter had iBinoen blgven van een vorig schot hoewel dit bg schoten met scherp uit achterlaadge schnt weinig voorkomt soo i wedig niet door sau heenbrandt Hen denkt dus algemeen dat de granaat op de een of andere manier het eent is gesprongen SrfeniMen vallen niet alt mee dit beeft de jon Soesoeboenan ran Soerakarta undervonden De overleden keizer lou volgens ieders berekening nalaten ongeveer 3 milUoen en de werkelgkbeid is dat 16 000 aan contanten en ruim li ton schuld zgu achtergebleven De oorzaak ligt waarschgnltjk in de efaromelgk slordige administratie in den kraton met apen dependoniea en den daaruit roortvloeienden diefstal op groote schaal Allerlei gefingeerde posten werden in uitgaaf gebracht Zoo pareerde alleen voor kippen jaarlgks eene som van ongeveer 30 000 Personen kwamen op de betalingslgsten voor als pensioen genietende terwgl zg reedb jaren geltden waren gestorven De jonge Soesoeboenan die zich een mantoont van oeno energie welke velen niet inhem badden gezocht is nn bezig dezen Augiosstal schoon te v n Met den resident alsraadsman wordt bg daarin geholpen doorzgoehalve broeders Prahoe Widjojo en Ario Biataram De schultfen van zgn vader zal de Soesoeboentn betalen uit hetgeen hg zelf bezit ongeveer drie ton Daar bg voorts 60 000 s raaands krggt van het gouvernement in ruilvoor de vroeger van zgn rgk bg het gouvernement getrokken gedeelten voorts een enorminkomen he t aan p hteo boekti s eu tjapgelden zullen de zakeu bg eene ordelgke lulministratie we weer spoedig in het reine komen Loc The Lancet deell de uitkomst der proefnemingen mode door prof Uffolmann te Rostock genomen met verschillende stoffen die de cholera bacillen kunnen overbrengen Vooral in wollen en linnen stoften Igflinnen en bedd oed behouden zg dagen lang bonne levensvatbaarheid in goiloten brieven kunnen zg slechts 23 uren op btiefkoarteo slechU 20 oren na de besmetting voortleven Vliegen zgn bgZonder te vreezen voor de overdracht der smetstof Eene barnette vlieg gaf aanleiding tot de ontwikkeling van een ontelbaar aantal cholerabacillen op een stuk biefstuk waarop zg zich eenige oogenblikken neerzette Nog weer een uitvinder Naar bet tUtr Dbl meldt heeft de postdirecteur to Montfoort zich in contact gesteld met Engelschen om een door hem toevallig gedane vinding teexploiteeran die betrekking heeft op alle verwarmingstoestellen bet g heele stoomwezen het gas en do olectriciteit Deze ontdekking moet zeer ingrijpend zgn daar Rteenkoleo roosters schoorsteenen pijpon enz kunnen vervallen door de wgze waarop de warmte wordt aangewend De heer H eischte alleen een voorlooptge uitkeeren van f 200 000 in eens benevens 5 pCt der zuivere winst gedurende 5 jaren Het eiland Schiermonnikoog is verkocht aas eeneu Duitachen graaf namelgk graaf Berusfoff te Dömitz Ëen zendeling betoogde een inboorling dat hg op Zondag niet mocht worken maa hg was min of meer verrast toen de man hem te kennen gaf dat hg ook op andere dagen wel tot die opoffering bereid was Mama als je nt meer van die pudding eet Heintje dan komt van nacht de swute man bg je Heintje na eenige oq nblikken te hebben nagedacht Nn mams geef mg dan nog maar één stokje Ik wil dan eens voor al wel eeas weteni wat er waar is van dit verhaal 8 43 10 48 9 36 9 48 8 48 8 66 10 06 11 88 8 03 11 08 7 07 17 7 84 7 81 7 87 11 48 4 46 4 66 6 08 6 09 8 10 8 87 8 80 9 06 9 1110 84 9 19 3 80 8 419 38 10 4011 88 8 66 1040 11 06 445 746 4 40 7 40 6 68 8 tl 8 80 10 Het ondantund adm ii Tenonden wn TWMh aatoriteiten Ge met veiwhaldigda hoogachting te kennen Het Hoofdbestuur T n den AlgenwenenNed luidwben Timmerliedenbond welke op beden tncht voor genoemden Bond de Konioklgke goedkeoring te erlangen dat ingerolge beeprekingen en bealoiten der jaarreigadering van genoemden Bond welke f elanden ie te Arubem op den 2UteQ en 29ten Hei j l adreasant Terplicht is bet toIgende onder Uwe welwillende aandacht ie brengen dat Mdert jaren de arbeidende ktatsen en onder ben niet het minst de boawrakken reel te lydeii hebben van de telkens in grootere mate terngkeerende werkeloosheid oen werkeloosheid die een groot en werkzaam deel der berolking rast en leker tot geheelen ondergang doemt dat de daardoor ontstane achteruitgang van zeer velen ook van zelf achteruitgang van de geheele maatschappij tengevolge heeft eu dat adressant vertrouwt dat de bedoeling van U leer eker zal zgn te trachten het algemeen belaag te bevorderen dat adressant overtuigd is dat een der besti middeleu om het bestaande euvel te keeren is het invoeren van een verkorte arbeidsdag met een daaraan ge3venredigd loon Bedenen waarom adressant tot U komt met het verzoek Uwe gewaardeerde metlewerking te verleeoen en voortaan in de bestekken vau werken die U aangaan bepalingen op te nemen waardoor de werklifKlen een minimum loon en een maximum werktjjd verzekerd worden evenals dat door verschillende Gollegiën en particulieren al is gedaan Te Turijn heeft zich een geval van hypnotischen slaap voorgedaan van zeldzamen aard Ëea dame uit de hoogste kringen viel nl bij het passeeren van eenige officieren waarvan één baar sterk fixeerde plotseling iu zoodanigen slaap dat twee geneesheeren haar ondanks alle middelen uren lang aangewend niet konden doen ontwaken Ten slotte moest de onwillekeurige bypuotiseur geroepen worden en deze deed haar terstond tot zichzelf komen Het blykt niet of de dame ongehuwd is evenmin wordt het van den officier gemeld Maar anders krggen ze elkander zeker De rechtbank te Allstretten kanton St Wallis behandelde dezer dagen een proces tiOK hen twee buren De partij die zich verongelijkt achtte eischtte 900 schsdevergoeding Toen do advocaten hun pleidooi geëindigd haddan wachtten zg geduldig op de voorlezing van het onnis Terwjjl de rechtbank beraadslaagde omt de deurwaarder de zaal binnen roepend Hier is bpelteriui en zjju ballon De rechters kijken om de pen ontvalt aan de hand der griffiers alkn staan op om naar deu Incht bipper te Kyken van huu kant begrijpen de klager en aangeklaagde alsmede advocaten dat als ziJ op het vonnis wachten zg het schouwspel der luchtreis zullen missen beide buren schikken de zaak snellen naar buiten schudden elkaar de hand dat zjj het schouwspel nog bjj kunnen won n en allen zoowel president als rechters griffier en advocaten volgen het gegeven voorbeeld Zoo bad de luchtreiziger Spelterini onbewust de rol van vredestichter vervuld Uit het kalme landleven Een veenarbeider te Munsterschoveld is gevankelgk weggevoerd beschuldigd zjjnen kameraad den polwder doorgesneden en hem daarna eeneu teek in den nek toegebracht te hebbett Te Stadskanaal is een scbeepsjager gevat die eenen schipper heeft doodgestoken Dit zgn no binnen eene enkele week vier gevallen van dezen aard tusscben Stadskanaal en EmmerGompascuum Te Owelte gem Westerbork hebben twee ko ongens v n 3 14 jaar een 12 jarigen makker op eene alierschandelgkste wgze mishandeld Dientengevolge zal de jongen zoo bg al het leven mag behouden voftr altgd ongeluk zijn Zgn toestand is zorgelijk De beschuldigden Ügven kun misdryf ontkennen Donderdagnacht zon iemand te Doetichem wordsu gearresteerd ten einde twee maanden gevangenisstraf te onder gaan Hg verzette zich daarbg zeer heftig en bracht met een mes een der gemeentaveldwachters een snede over de hand toe en sneed den ander de pols dour terwgl de marechaussee P t ia steek in het Bchteriyf bekwam Zy werden terstond onder heelknndige behandeling genomen terv8gl de aanvaller in het arrestantenlokaal opgealoten en later naar Arnhem gebracht werd Zaterdagmiddag gaf de heer Davraiport Seqnah te Delft aan een 100 tal kinderen een gratis middagmaal bestaande uit gehakt aardappelen en groenten pudding en vmchlen met melk als tafeldrank Na afloop kreeg elk kwd nog een stak speelgoed en een dnbbStje In eta venlag tm den prefect der Seine 6i waarschuwt dr Lancereani ar tegen lich bg kappers het hoofd met tondensses te laten kaal knippen aangezien die toestellen lastig schoon te maken zgn en onger inigd van het eente hoofd op het andere plegen te komen zoodat men groot gevaar loopt van allerlei haarziekten De kappers behoorden ze geregeld in kokend water of ontsmettende oplossingen te doopen maar legt dr Lancereaux ze zullen er niet licht toe komen Zaterdag had op het Bag nbof te Dordrecht een ernstig ongeluk plaats De open tram koetsier Van Driel die van de Viscbbrng kwam overreed vóór de woning van den heer H Van Wel spekslager de 2 jarige Cornelia Van Dee Ernstig gekwetat de ingewanden hingen uit bet lichaampje weid het kind door mej J C Van Wel opgenomen en naar het Gasthuis gebracht waar het tusscben half één en één fur ie overleden Donderdag is te New York een nieuwe terechtstelling van een veroordeeld moordenaar door middel van electriciteit beproefd maar met ongunstig gevolg Doer het verbreken van het contract bleef de ongelukkige ruim een uur lang iu een staat van apoplexie vreeselgk bevend eerst bjj een tweede proef trof hem de stroom doodelgk 31 Juli 1667 Vrede van Breda Aan den tweeden Engelechen oorlog werd een einde gemaakt door den vrede van Breda Terwgl de onderhandelingen aldaar sleepende waren en niet veel vorderden had de Kuyter s roemrgke tocht naar Chattam plaats om da nederlaag van het vorige jaar en de plundering van Terschelling door de Engelschen te wreken Deze tocht die zoo roemrjjk eindigde met het veroveren van Royal Charles had tengevolge dat de vrede zoo spoedig mogelgk gestoten weid leder bleef in het bezit van wat hg voor 20 Mei had veroverd terwgl de Akte van Navigatie een weinig gewgzigd werd Kiezers die thuis blgven I Het is een treurig verschgusel doet de Kamper Ct opmerken dat onder ben die het kiesrecht bezitten zoovelen zijn die niet te bewegen z n daarvan gebruik te maken Wat zal als het kiesrecht wordt uitgebreid en die onverschilligheid bigft voortduren het gevolg wezen Dat verderfelgke invloeden vrg spel zullen krijgen Wanneer allen aan wie het kiesrecht gegeven wordt daarvan ook gebrnik maken heeft men van kwade invloeden weinig te vreezen maar het ongeluk is dat het juist voornamelijk de stille de eenvoudige burgers zgn die de onverschilligheid voor de openbare aangelegenheden zoover drgven dat zij hun kiesrecht ongebruikt laten Het denkbeeld om het gebruik maken van bet kiesrecht verplichtend te stellen is waarIgk nog zoo kwaad niet I Primo Wees welkom primo in ons midden Wg groeten u met big gelaat Hoe lange hebt g n laten bidden Eer gij thans weder voor ons staat Er is geen enkel woord bg machte Dat t weergeeft wat mg t bart doet slaan t Is traktementsdag die gedachte Doet ied re ziel geweldig aan Ach had toch ied re maand voor mg Nog maar wat primootjes er bg Ultimo O dag die duisterder dan nachten En langer dan een eeuw mü schijnt Gg ziet van nooddroft mij versmachten Ik ben voor driekwart weggekwijnd Elk uur der vier en twintig stonden Die gg verw lt op deze aard Heb ik en velen meer gevonden Een marteling der pgnbank waard Geen rooie halve duit in huis O ultimo j bent een kruis Baitenlandsch Overzicht De Daily News zegt over Siam D quaestio van de lauden aan de Boven Mekong zal gelooven wg geen bezwaar opleveren FranWrgk weet nu ten laatste dat het vBn Siam eigendommen eisghte welke niet aan dat land toebehoordenl De betaling van de oi ehoorde oorlogsschatting welk Frankrijk eis t is een zaak die Biam alleen aangaat In Europa en Amerika veroordeelt men algepieen de afvorderiog van znlk een som als drie milUo n van het weerlooze 8iam De ernst van het geschU loor Ëoropa wordt thans alleen door de blokkaoiB uitgemaakt De gevolgen zgn nu reeds eer ernstig voer Engeland niet voor Siam Te Singapore en HoAkung moeten 34 8toombo ten nit de vaart gebonden en de ot storgcea stijgen in de Straito settlements Nu we ïerl de Engelsche regeering naar h scbijnt beslist de blokkade te erkennen Volgens de regelingen in 1887 te Heidelberg door de vei lerde internationale rechtsgeleerden vastgesteld beeft Pranfcrgk betracht niet Britscbe stoombooten X p welke wgte ook te binderen in bet op en afvaren van de Mekong Frankrgk lieeft geen oorlog verklaard aan Siam Zoolang het dit niet doet acht Engeland het docnment waarin de Fransche admiraal de blokkade proclameert schourpapier Allo Franscliti bladen begroeten de tgding dat Siam het ultimatum heeft aangenomen aU een overwinning De Tempsc wgt den gelukkigen afloop van het geschil aan de militaire maatregelen der Fransche regeering fjevoegd bg do verklaring van lord Rosebery Üot regeeringgblad wgst dan op de qnaestie met Engeland die nog geregeld worden de qaaestio v n een sstootkussenstastc tusscben Ëngelsch Birma en Touking Die quaestieis een dor moostkieschequaestienzegtdevTempst die van de personen die baar moeten oplouen evenveel schranderheid als fiinkbeid eischt t Het Joarttttl des Débatsc aegt dat het mi nisterieDupuy b repen dat eeo flink optreden de zaak spoedig tot een eind zou brengen Daarom handelde het krachtig en daajTVOor is het nu beloond geworden Wg zoeken geen koloniale avonturen wg laten ons oiat door visioenen vau overwinuingeu vérleiden wg willen den vrede want wg weten dat die alleen ons de middelen zal verschaffen bet grondgebied te koloniseereu dat wg onlangs in vorschillondo deeten der aarde verkregen hebben De Liberty c noemt het een succoi voor het miuistarieDupuy het Petit Journal c meent dat de regeering nog verplicht is te waken en dat uiet in gebrek zal blgven dit te doen De xXIXiÓme Siècle tegt dat de afloop der zaak etm nederlaag voor de Engelsche staatkunde en een overwinning voor de Fransche diplomatie is De Voltaire merkt op dat het land dat nu aan het woord is onder twgfel zgne meening zal weten te zeggen over de rol die Fraakrgk in Europa moet spelen en vooral over de strgdvaardigo houding die hft ten opzichte van Engeland zal moeten aauftemen In Argentinië ia weer een revolutie uitgebroken Ze IS door de radicalen bewerkt in de provinciën Dnenos Ayros en Ilosario Ken telegram van gisteren uit de hoofdstad meldt dat er hevig gevochten wordt en dat deofisiandelingen aan do winnende hand zgn De nanvoeder der radicalen Alesa heeiteon manifest uitgevaardigd waarin hg ign partijgenoten aanspoort om de vrgbeid des volks met de wapanen te herstellen Men in beducht dat de bewegiiig zich ook zat uitbreiden naar de provinciën n Juan en Corrientos De apoórw verbinding met hot Zuiden hot Westen en Ensenada is verbroken en de telegraaflgnen zgn op verschillende plaatsen afgesneden In de stiid Huenos Ayres waar de radicalen lich ook roeren houden de politie en de solduteu de voornaamste punten bezet Het aantal werkstakers iu de Engelsche kolenindaatrie bedrai t nu reeds 250 000 en zal in de tweede week van Augustus tot 340 000 stggen daar ook op andere plaatsen de werklieden hun voornemen hebben aangekondi den arbeid te staken In een Zaterdag te Newcastle gehouden vergadering van mgneigena en is besloten de beraadslagingen over den eisch der werklieden om het loon met IG pCt te verhoogen een week uit te stellen ten eiude vooraf met een commissie nit de werklieden de taak te bespreken t e mgnwerkers van Glasgow besloten de patroonsvergodering van a s Woensdi af te wachten om in geval van weigering der loonsverhooging mei 1 sb per dag de werkstaking te beginnen Uit Petersburg meldt men Bij Keixerl ukace is de Minister van Financiën gemachtigd om in overig met den Ministervan Buitenlandscbe Zaken bgzondere verhoogingen van invoerrechten te heffen boven de invoerrechten van het maximumtarief Deze bgzondere verbooging zal de waren treffen die warden ingevoerd uit alle landen welke van Russische Waren hoogere invoerrechten htS n dan naar het algemeen tarief KEKO ËSGErtXG De BÜRGEMEESTEIl van GOUDA brengt bg deze ter kennis van de belanghebbenden dat door deu Heer Provincialen Inspecteur der Directe Belastingen enz te Rotterdam op den 29 Juli 1893 is executoir verklaard het Kohier der belaitting op bet Personeel No 4 dienst 1893 4 Wgken O T Dat voormeld Kohier ter invordering is f esteld in blenden van den Heer Ontvanger at ieder die daarnp voorkomt verplicht is zgnen aanslag op den bg de wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaot de termgn van Drie Maagden l inoen welken de reclames behooren te worden ingediend Gouda den I Augustus 1893 De Bofgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN Beurs van Amsterdam SI JULI Vor kn lotkowa 81 81 lOOrt 01 8S 81 1 78 81 88 4 31 r 7Va 100 100 i 84 104 9 sg 100 551 676 101 101 IM UJ 1001 loa 101 ISU 100 1 16 8 IS a 1 4 118 mil 51 61 64 lui 6 V 1 IV Hl V J Ml 1 V m i loiv 101 lOl l 100 71 TO lOS 0 104 181 lai 10077 10 M 547 94 1 85 IW 18 ISl V 47 M g 104 85 m 48 4 U4 l 180 10 m H 116 IU uov 81 108 XiDtauiND Ctirt Hed W S t s dito dito dito 8 dito dito dito SVi HoNQAK Obt Qoudl 1881 88 4 ITALIK Insebtjiving 1881 81 S OoantNtt Obl papior 1888 5 dito intiUer 1688 S l oaTi QA L Oblig roet ticket S dito dito S RcsLANo Obl Oost Se S rie 6 dito Oooons 1880 4 diuibijRothi 1889 4 dito b Hops 1889 90 4 dito iu ffoud leuD 1883 6 ditu dito dilo 1884 5 Spanjl Parpet sohuld IgSl 4 TuaKiiJ Orpr C nv Ittan 1890 4 üeo leeidng serie D Oee l enin terifl C KüinAra Rip Beo v obl 1891 Mixioo Obt BuIt Sch 1S90 6 Vrnizubla ülil 4 oab tp 1861 AHerrEaDAM Obtif alien tS81 3V RoTTiauAM Stvl lonn 1888 3V Nbd N Afr lUr deUv aand Areniltb Tab Mjj rtiHoiUen DeliMaatsohappii dito Anih Hjrpothoekb pandbr 4 ult Mij ilrr VontüQl sand s Or ItynoUteukb pAudbr 4 NtKlt rlanu ohe bank aanil Nwt laiiil lniaata ii dito N W Sc Fao liyi b pandbr 6 Kotl Ilypot kb prnidbr 4 Utr llypatheekb dito 4 OoeTBKo Üott lliiiiK bnitk aand Hl si Hypothooktmiik jiandli J g AMEoiRi Rqiiit hypoth paiidb 5 Mnxw K 1 l r Lien oort B N in Holl IJ 4 po3rnr My aaikd Mij tot Kzpl V St Spw aaod N l Ind Bpoorwogm aand Ned Zuid Afrlk Bpni aand 0 dito dito dito 189 dito B Itiub Spoorwl 1887 89 A Kob S Zuid lul Spwmu A obl 8 l oLRS WartMbat VVsunea aand 4 RusL Or Ruaa Spw Mjj oond 8 BuliitoUe dito aaod Faatotra dit aand 5 I ranf Itombr dito asod 5 Kunk V i Asow 8p kap aand B Ijobowo Suwust Sp Mil oblip B Ori l Viir Uk dilo oblig B ZutdWett dilo sand B dito dito oblig 4 AMsaiKA CttHt IV 8p Hij obl 6 Chic k Korth W pr Ü v snnd dito dito Win 8t Petor obl 7 DünvHr k Ulo Or Spm oort v s Illinois Ountral obl in goud 4 I miav k NiiabritU Ourt r and Mexico N Spw Mjj Ie byp o 6 Miaa Kanaaa v 4 pel prur nnnd H yorkUoUriofc Woat aand dito l iinui Ohio oblig A Ortf on Cnlif lu hvp in ifoud B Öt Paul Mimi Il MauU obt 7 Uu Lpao Hoofdliin obl fc 8 dit diU Lino 1 Ic hyp O fi IanaUa Can South Ort V nsnd Vxtt C lUllif fcNav loh d o O Amiterd Oiaiiüma M aand Rutturd TraraweK Msals aand Nbu Stad Amatordam aand 8 Stad Roitenlam aaud 8 Ukloib Stall Atilworpan 1887 S i tad Hruaaiil 1888 S i lloNo Theisa Ri Ruilr Oeaullachi 4 ÜovrBNK StaaUleening 1880 B K X Ooat B Cr 1880 8 Spanjb Stad Madrid 8 1888 Nbd Ver B E Hyp Spobl ccrl 6 aAS Staats loteriÜ g Kluu rrakling lui Uiudtg 1 AagulUl 18 8 No 15650 0000 fo esai 000 No 5810 eu 17791 lOOfl No 095 4n0 No 17958 00 No 18 1640S 18518 en 0808 100 Pr niii u 0 70 1574 5884 789S 10481 18184 16181 18407 77 I5II8 6874 7961 10488 18155 18195 18488 98 881 8401 8081 10581 18188 ie 7 18688 110 I6SS 5419 8115 10546 1316 16840 11668 2099 6479 8106 10811 13190 16871 18811148 1769 6518 8145 10660 ISlOt 18448 18600 8778 6518 8800 10087 13390 16494 18517 88 8786 6840 8341 10798 19471 189ltl8t 8 808 1868 6840 8881 10845 IS80 18584 18867 841 869 59i6 6881 10846 13 48 I6 91 18761886 8871 5966 8389 10867 18863 16618 18790 488 1986 6990 8418 10870 18661 16615 18818497 1956 088 8477 10907 13671 16616 18968 54 8163 6047 8508 10987 13679 16686 19047 6 3199 6060 855 11018 18915 I67t6 19184717 31 3 6061 8654 11070 18919 16760 19160786 3165 6073 8564 11096 18917 16775 19161 809 170 6177 S58 11109 13973 16631 19195 84II9S88 184 8807 11167 18978 18888 19101 849 8417 6871 8604 1IS85 14010 16879 1 499 865 8454 884 8718 IVSU U036 16908 1950790S 8467 891 873I 11388dBE3 9IO J9677 3507 411 8794 USSO Md I 97 9 i7 n S 8 7 9419 8810 11844 lWRr 170 i8 t9699 1184 8697 6473 8819 1IS7 8 14886 17040 19885 1 70 37D9 6520 8833 11881 14387 17047 19848 1414 3616 6550 8850 11674 l 430i 17071 19864 1469 3841 6617 8868 11714 14600 17086 19865 1498 8906 6748 8875 11711 144 4 17100 19886 1567 3940 6776 8897 11765 14436 17138 19908 1571 3948 6795 8901 11808 U449 17148 19918 1584 3961 6364 8901 Il88f 14691 17184 19967 1608 S9S 687 8949 11880 14 S 173i 19998