Goudsche Courant, donderdag 3 augustus 1893

No 6113 Dondorda 3 Augustus J803 32s e Jaargang mimm mum Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie niapnden is ƒ 1 25 franco por post 1 70 Afzonderlijke Nommei s V IJ F CENTEN ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels i 50 Centen iedere i egel meer 10 Centen Grot te letters woi den berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd KlO IMI It 4001 ItlS OM KM 4MI 1 éSU nit éui 1187 4401 17 4448 1184 44 7 1888 448 1844 44 la 8 4 37 iOS8 4 88 81S 4S 5 8177 4748 8801 47 0 8818 47 1 47E7 1888 48SI 8148 4984 871 0811878 0 81881 089 I8U 078 0 4 8880 1048488 1848488 18 8817 888 881 8086 898 8211 19 9889 8980 9880 949 9844 7080 9888 7184 8 0 7194 9861 7801 9878 7809 9999 7il 948 7818 944 7388 9488 7858 9814 7878 9888 7399 9894 7448 9770 7 0e 837 7 8 9848 7 08 9988 7 87 10081 7 98 10091 7 94I009 7818 lOllS 7 8 101 0 7774 10809 7804 10841 7888 10841 17818 800 8 17368 80074 I73es 20081 17373 20099 17 14 10107 17543 80119 17561 10168 17871 80181 17W5 80187 17898 80193 17787 i084 17732 10881 I774S 80188 17748 S089S 17758 SO3S0 17778 10881 17888 80411 17978 10496 17996 20 00 1S018 20551 18048 20S69 18109 10601 18185 10654 18813 80814 18898 20897 18S35 10948 18378 109 0 18401 11000 11888 14878 U887 14810 119 8 14818 18078 U83I 1S18 140 5 18897 14998 18388 1 058 18888 1 080 18848 1 109 18888 1 141 18877 1 199 18418 1 308 11458 US18 184 8 18387 18 18 1 408 18 17 1 407 18 M 18 81 18 71 15 83 1888 15 48 188 5 l e 18703 U 8 18718 l 58 1888 1 869 I8B98 15804 1 8 5 1 998 18044 1808818188 18098 JnU WatargetUden sna Hoog eeff Hoog U g Wenud Aoj 8 46 8 11 9 06 81 Dowlenl 16 6 61 9 47 8 18 Vrad 10 08 6 SS 10 SI 6 iUlerd 10 88 7 80 11 14 7 4 2ond 11 88 8 18 09 8 84 Uuad 86 8 1 0 9 SO Dinad 1 4 10 10 8 87 10 8 SprlngtU 13 en 39 Aug Mmui Zon oma Onderf M Opg Inderg t 1 41 9 88 7 Aug 4 30 7 8 8 8 88 10 8 18 4 40 7 88 4 10 08 81 A 19 4 60 7 18 8 10 88 1 49 89 6 7 08 e 10 88 8 1 81 10 6 4 7 U SS 4 47 t M 6 01 Stedalttko ZweniMbool Aaintut imidd 18 u Opnvo der tempentuar ren de laobt 4 gr Pekr het water 64 K BnrgarlUke Stand QRBOEEN 89 Juli Johannea Adrianm oudera F J ran der Pau en A Kooa 80 Willielmina ogdera K C Agien en ¥ S Spruit i iaitt eudera C Qoedhart ao K 11 da Wit Louiia Obain oudara A Week en 1 K H Kiiilin 81 KliRabetli oedera F Lu neuburg en 1 K Kvrrüni OVKBLKDKN 89 Juli M van BelimlereD 13 W van KIjadan 38 j C Knaap 87 j Smnaabsrg 3 m A Bakker 69 j 11 ABVERTSNTIfiN Heden beriel na een Meuje MOTroBw G B SOHpüTEN Wnu ZHéwr aO JoU lB93 GEVRAAGD TERSTOND DIJÏIJSTBODE diigttec IA di goed ku Itokni bg KamphuttH Oouwe Ifo 949 Schouwburg VA tIEK atudpluU GBOOTK HABKT te Gouda HoUandsche Vooretellingen Dinctie A van LIBB te dmtterdam Woensdag 2 Augustus 1893 s uur Hermao de Hulter of Het Slot Loevestein tn 1570 Vtdtrlnndeoh Oeiol iedkaadig Dr m in h MiÜTen eif een Toonpel y PrjjseB 1 25 l ƒ 0 75 0 40 10 AbonnenuaUkurten 10 Ook per etnk verkr gbur bjj 1 8 KGISEIt Korte Tiendeweg en de beke4le depote Plutebeepieking tui f 10 nor un denSohonwbnrg iJS m il De NIBUWB LONDON doet het grfi e Hur binnen enkele dagen verdwgnen maakt het slanBrgk en aaeht ia oneehadeljjk voor de hdid en nrft niet Prije 85 oent per flaoon en 1 50 per dnbbeje flaoon Alleen rerkrggbaar hg J A CATS in den Papiermolen Gouda Naar bniten r n per poet 15 et per fiaeoB hoogar COMMIS8Ahl8SE der SPil R en Ht LP B IC alhier maken liekeml dat wec ensde Kermis Z TRIll A i5 y jC STl S vanttIOenMAAIM DA 7 AlJGlISTUS van O 9 foen ilVO llZITl l 4i zal worden gehouden doch M AÜDAG 7 AUGUISTUfil van tS l relegenheid tot inleg en terughelaling zal bestaan I c ontvangst van aflossingen in de afd Hlilil BAlü zal op den irewonen tijd A AUGUfiiTUSI van 6 ly geschieden Coramiaaarieeen voornoemd Mr J FOHTüUxN DRfXKJLEEVER Vooralter D UUIJTER Van ar hoden zullen wij ook onze fiiiii iiffiiEiiP in liet HUIS naast ons a 61 doen Voortzetten IBII BAHLUlAl l en Co Zie StSL lsLg ® Voor het eerst op de KERMIS alhier Groot Mecbaniech Plastisclf Kunstwerk Staande op de GÜOOTK MAHKT over het llütel De Zaljn Staxid plaate 0 I300TB Iv£uiiwE3SZT iegenoeer Oe Ueereu l K êaMMT t f ÊIt MOiv Apotheker Grand Theatre Palais Indien Directeur H II R T Dagelijks reduiendp tie KERMIS Varieerende VOORSTELLINGEN I lerste oy treden der Jroolste Spccialitvtlen er wereld OBAWD aOCCBS QRASD 8ÜCCE8 g KIEL W M W9 KUIDW Gearrangeerd door den Direclenr H HART en voorgeateld door een pereoueel van Dame in Romeinache en Orieksche Coetnmee en Wapenrusting De VoorslelliBgeii worden besloten met HOOTE FiNTASTiSCIIE FANTOMIMK TÖPPüNt VAN LACHLUSTa löEiSBiG iïfi 11 lilS lESlli AANVANG e AVONDS 8 uur Prijaen der plaateen Ie iRang etoeleh 0 99 2e Rang 0 75 3e Rang 50 de Bang 0 30 Kinderen betalen op den len en 2en Rang HALt QKLD HoogaehtenA H HART nirecteur LOTEN inde VEllLpTlNG BU GBLBGKNHEID DER Txlje I= a ei d eï3LXO ar3s t ZU f TE BEKOMEN BJJ Z MÊ Ê ë At BUI BMAi Lange Tiendeweg PRIJS 1 11 LOTEN voor f 10 tóriawater uifde VtctoriaSron te Oberlahnsfein byEm Tafeldrank Van h£ ninklykef uis derjlfeder ancfm Uutschappi tot Eijploitatie der Victoria Bron te Oberl stein Bevestigd te Rotterdam Zuidblaak 8 HElL ËKEiV $ 9 Ct per Fl 5 Ct per Fl praöhtig helder en goed werkend Dopét A NORTIER Gonwe C 31 35 FEANSCHE STOOMVERVEEU Cheiuisehe en Zwiteerseke Wasstberij Oebrereteerd door Z M den Koning der Belgen H Oppenheimer Rolterdam Specialiteit voer het atoomen en verTen ran alle Heereo en Oameskleediugatnkken ook alle aoorten Meubelen Ledikantgordgnen Taielkleeden Trfjpen met nieuwe patronen geperat Kwasten Garnituren Neteldoek Tnilea Kanten Veeren enz Alle goederen kunnen in elkander bljjfen en warden onschadeiyk roor de gezondheid bewerkt Goederen kunnen in 4 dagen afgelererd worden AGENT Toor Gouda en Omstreken A VAN OS Az Kleiweg A No 73 Ken ware Schal voor de ongelukkige aUchtoffers der ZelfbeTlekking Onanie on geheime nitapattingen ia het beroemde werk Z Dr Retail s ELFBUWAItl G Hollandache uitgafe met 27 aib Prus 2 gulden Ieder die aan de verschrik kelpe gevolgen vau deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leering die hot geeft redt jaarlijks duizend van een zekeren dood Te verkrygen by hetVerlaga Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland 0M PUIKE OUDE f SCHIEDAMMER GEMVEE Merkt NIGHTCAP Verkrijgbaar bij M PEETERS Jz N B Ma liewijs van oclitheiil ia cacbet va kurk steeds voorziea vaD den naitra der Firam P HOPPE Aloiti te bekomen BE BOÜBSOBE BLAD of de beschr Tinff der beroemde geachil rde Kerkglazen van de ürooto of St JanskeA U T$r Goudgy benevens de geschiedenU der St Janskerk der GIa7 eu der cartonteekemngen ent waarbij toegevoegd een afisonderïgk lerenaberiohi der beroemde G lasschilders de Uebroedo Dirk en WoDter Crabctb Prijs 80 Cents A BRINKMAN i i MiaaaBBaai Baa mamMlaaBi louda Soelperadnik van A BamiMANk üook BINNENLAND GODDA 2 Augustus 1893 De uitslag der herstemming voor een Lid van den Qemeenternad op Uinwlag l Augustus 1U93 is aldus ITitgobracbt 845 sterameo Van Onwaarde 8 Celdige 837 stemmen Daarvan verkregen de hb C HOOGENBOWa 428 stemmen J J GROOTENDORST 409 Gekozen is alzoo de Heer 0 HOOGENBOOM Hédtn moiyin reedt per bulUtin aan onze abonnee binnen de ttad üz mgd Ter gelegenheid van de verjaardag van H M do Koningin Regentes wapperde heden van de openbare gebouwen en van enkele particuliere woningen de nationale driekleur De parade kou wegens het ongunstige weci niet doorgaan By kon beslui is benoemd tot kapitein bjj het 7de Regiment Infanterie de Ie Luitcuniit P W Boebooni van hot 4de Regiment ido Bataljon Bij kon besl van 29 Jnli zfln benoemd Jot subst griffier by de arr rechtbank te iRlkmaar mr P van der Crab thans ambtenaar van bet O M bg de kantongerechten iii het arrond Rotterdam No 2 en Ooudn ter standploata Rotterdam tot ambt van het O M by de kantongerechten in het arrond Rotter dam No 2 en Gouda ter standpl Rotterdam mr B U Roijer adv en proc te Zwolle tevens beëdigd klerk ter griffie van de arr rechtb aldaar In de maand Jnli l l werd in de Spaarbank van het Nntadepartement alhier ontvangen aan iuleg 11642 24 Hare terugbetalingen bedroegen 9 574 87 Aan het postkantoor Gouda en de daaronder i aaorteerende hulpkantoren werd gedurende de maand Juli 1893 in de Rykspostipoarbank ingelegd 5065 09 terugbetaald 1459 28 Het taatete door dat kantoor uitgegeven boekje draagt het nummer 3509 Hedenmorgen is een afgekeurd dood varken tEVlLLETOIï O B I TT SZ Naar iet üoogduitteh I XXIII 0 I Dat ik myn Idwiling beb inKesien Hnt isDietzijn flchuld Da sti rni rohter hoeft uitgoraud liofdu DOflh kaal ugm averfcoblevon ilecbta een waar n dflt vriend stifat my ter tgdc Hjj di inij niet nrlaten hoeft toea Aa band üie raija trouvrinfi droeg ai ac zich stiet hy de eentge die mij in 1 mijn ellende en rieUrerdriot tot troost en stean WBi Goseck Msria Louite haaldo diep adem Het was alsof eea onweerataaiibare macht haar dvong oiq alles U aiten wat aan srakrt on leed dipp in Uaar hart rcrborgm wat geweest OIivier s doodibleek gelakt bfwt kts LaDguum met klanklooze atom begon hij Ik hob fwAar miadrercD dnt weet ik Ik héb JuU iteeiien op mgo weg gestapeld en verdien het dat zQ oh ala sheidsmaur tuasohen mij en mijn geluk ophoopeo Qy kent slechts den tlolleo jonker MariaLouiEe maar g kent niet hem die mij daartoe geluncht beeft Óijj reine ziel zonder smet of Tl k g tiet met belderen blik de tegenstelling tueeobea Ooieek en mg Ik met schuld beladen belaat met de duizende ve njpen waarmee ik een TTOQvenbart beb gepijnigd en gekweH en Öoseek la de rolle glorie fan een meittcb die belpeo red1 Q troQttea kon dia ttMu ia het va V 1 S in de Boomganrdstmut nis uadeelig voor de gezondheid onder t ezicht in de daarvoor bestemde pot begraven We woonden gisteravond do o pen iigsï oorstelling in het theater Van Lier by en hebben met genoden de kennismaking met een groot deel van het gezelschap vernieuwd Blonde Els werd niet opgewektheid gespeeld en met veel aucces weergegeven In liet 4iie tftfr vooral anr Blonde Els ïich van haar hoofdijzer ontdoet opdat haar vader niet met de gevangenis zon kennis maken werd de titelrol uitstekend vervnld door Mevr Andró Meeuwlssen Mevr Albregt Engelman vertolkte haar rol uitmuntend en word by haar optretlen met applaus begroet De hoeren Dncasau honard van Lier Lageman en Bonwraeester stonden Blonde Els trouw tor xyde en zelfii de kleine Peter speelde zeer fraai Een kleine bekorting der pauzentusschen de verschillende tafereelen ware o i niet kwaad Moi on Donderdag geeft Van Lien Op reis door Üerlyu in 80 uren een bekend blyspel dat te Amsterdam altgd veel succes had Men schrift uit HaTierswondc dat op l otonlangs door den heer J Heemskerk gezonden request aan den Minister van Oorlog bet volgMid antwoord U ontvangen 0e Minister van Oorlog beschikkende op een request van J Heemskerk wonende ti Hazerswoude houdende verzoek om door een herziening van de Wet op de Nationale Militii al die bepalingen te doen maken waardooi het vrijwillig dienstnemen eu het vooruitzicht om later In burgerlijke ataatsbetrekking ovei te gaan zooveel mogelyk worden bevorderd geeft den adressant te kenneut dat op zijn verzoek zal worden gelet Aangaande de Ileldrtngfl gestichten te Zotten gemeente Valburg kan hot volgende worden medegedeeld op I Juli waren op cBteenbeekx aanwezig 40 en in het tMagdalenahuis 20 vrouwen benevens 53 kinderen op nethoK 42 op Talitha Kninik 173enin deopleidingshuizen 28 meisjes op de normaakcbool gingen 3 5 leerlingen Sedert de oprichting werden op Steenbeek geplaatst 1515 ea in hot cMagdalonahuis 265 vrouwen met 280 kin deren op Bethel 928 op Talitha Kumi 1337 en in de opleidingshuizen 109 meiii et Op de aormaalschool werden 382 leerlingen onderwezen volle licht Blond om zijn scli duiv doa t dotikürdf op mij te worpen Wij beiden xijn verschillend aU dag t ti nacht en tooli golonf mij Maria Louizo schijn beilriegt XanudorscheuU s stom won Inngzamerband aan klank en vastheid zyn oa g eiy schitterden en veatigden ïlch met voBtoD blik op haar gpUat irMtsaohien zal de lonkomst nog eenrotinl loeren of de ruwe huid proefhoudendor is dan de lansvocht waar toch ten slotte de wolf uit koml kijkeu Maria Loniic laat mij boeten en uw liefde verdienen als een Fersous die eorst dpn draak van zijn eigen tekortkomingen moest boslr den voordat Andr motla hem genadig aanzag 1 H was naast haar gaan staan hij vutte haar hand en wilde haar aan r jjn borst drukken maar hi fiii trok tij 7 toh van hem lot vNooit Olivier nooit 1 Een vergiftigd hart kau niet meer liefhebben ik geloof u niet meer ik vertrouw u niet meer I De liefde die gij met voeten getreilen hebt is dood oor efuwig dood Het mes van den heehnm stersnijd scherp endiep maar tevens tot redding en genezing in het vlceich van den zieke Eenige oogenblikken streed Neondersobeidt om meester over zichzelf te worden Toen lieten zyn baodeQ die tich krampoohtig om do leuning vati den itoel goslagen hulden haren steun los zijn gelaat was veranderd lot onberkenbaarwordens loe Dui wilt gy van mg scheiden F vroeg hij mei schorre stem Zg kromp ineen en liet het hoofd hangen Ik wit royn leven tang voor z n wat gy van mij verlaagd hebt eb wit Ik a beloofde een goede kaaenad 1 Jn den Amstel by het ArastelhotoU tt Arastordaiu ligt thays een fraai niet al te groot stoomjacht waarmede baron Kuuiugswerthur vau Parijs met agn familie al gedurende germraeu tijd door Je binuonwatoren pen plfliziortocht maakt Het sieriyko en elegante vaartuig m prachtig ingerielit Met inbegrip van kapitein stuurman machinist enz bestaat da equipage uil 54 perBOni u liet voornemen bestaat ook een Irezoek aau Haarlem en Den Haag nz te Ibrengen Zondag avond is by Buitenpost een schot gelost op den van Leeuwarden komenden trein ÏJene ruit werd vcrbryzeUl zonder verdere nnIjelukken te veroorzaken Oaar dit binnen oen verloop van enkele dagen de twoeilo maiil is dat er aldaar op den trein geschoten is denkt men aan boos opzet Zondiigmidflag bij het vertrek van de Katiryk dic tram van loeiden werd ecu 17 J8rtg theisii op het balkon staande by het paasee en vftü den llolland iciion spoorweg door het Jichokkeri van het bateoii tegen een teluphooti aa1 geslingerd in een sloot Een paar persoeen haalden haar daaruit en het bleek datzy en vrij ernstige verwonding aan hel hoofd ad bekomen Een onmiddoiyk ter plaatae veMchenen artti heeft baar verbonden waarna patiënte naar hftftr woonplaalt llotisburg werd gebracht Drie kwartjes aders krt en gisterennamiddag aan IMan C te Rotterdam ruzie met iemand d de vorige week verschillende lieden voor hen gewaarschuwd had Over en weer vielen er klappen oen der kwartjenvinders kroeg op het hoofd eene bloedende wond De politie dio ten laatste verscheen maakte aan het spektakel een einde tloor alle vier naar het bureau in de Pauwenstceg te brengen waar ten slotte bleofesdat een der kwartj svinders nog eene boete Kubs eeni e dagen hechtenis wegons openbare dronkenschap op zyne rekening hadÜe man ruim viwt geld voorzien betaalde terstond de boete I e Nieuwe Tyd beantwoordt de mode deeliog die de Aruh Ct c onlangs diied dat Poufema indien hy gratie kreeg een rnstig huiifvador zou worden on aan do politiek niet meer zou doen niet do mtdedeeling dat haaf redactie by een bezoek onlangs in de gevangonti afgelegd iti hem nog steeds een vurig soeialint vond eu dnt hy na do gevangenis te hebbeo tlli kleiiule ijri taoHcn vast op clkonr wKen zouithaf die z n schuld initirt knttlijdt zichsolf Ook ik zal dun bitteren kelk dien ik mijzelf heb ingeschonken t t deu taatalen drup iol uitdrinken Kr bestaat een soort Van waanzin die het een genot vindt em zichtelf te kastydcn die uit do meest vefjffelrokkon veroordaeUng vau tichzalf ook het tweede oog uit hot hoofd rukt als het rMirite tot ilrsf is uitgobrar ii Gij zult vrg zijn Mnria Louizo gij Kult gelukkijj worden Ga raet uzelve te rado on doel mij uw bettuit mede wanneer gij van mü tchoideo wilt Oij moogt ni gerust wegeenden als gij zoolang dit huis tot uw tohuis wenscht totdat totdat hij totdat do ieCk Hij brak opeens af eeu diepe suebt ontwo d san z n bont faarop kwara lig een schrede nader en mikte haar de hand Ovunjl u niet maar kwel mij ook niet t Uug Mari t I ouize Laat het in drie dj e beslist zijn OU lot dat tgdsüp mogen vreemde oogon niet in onze harten oordringcn Wees tot dan nog de niijnu Zij zng hem niet aan koud en beiand lag hare hand in do zijne Uy omklemde dia mot pijnigken druk en tocu ging bij ds kamer uit AU in een droom staarde zij wezeolaos voor zich uit toeu sloeg zij de handen voor haar oogen en ging waggelend naar haar slaapkamer Daar stond ecu marmeren Ibeeld Chrisins de trooster die de armea geopend boudt Komt sUen tot dij gij die belast en beladen zyt XXIV De onmA aUoptocbt de knnstenaarji beweegt tich ala een veelkleurige kroakelende slaag door da verlaten weder als uitgever van De Nieawe Tijd dan dus te Amsterdam lal optredm Te Saint Gilles hoeft oen vador xgn xesjarig zoontje dat geen prya op school hi gekregen zoodanig afgeranseld tkt het arme kind in levettigeTaar verkeert Het chorcher la femme in de goaohiedeois van de valsche documenten van Norton moet tot een oplossing hebbon geleid Zekere baronn De Knrtb eigenlgk gewoon maar genaamd jatfrouw Mousse van Duinkerken een vroavr tuflBchen de 30 en 40 mot een verleden die veel gereisd heeft en o a lang n Egypte woa moet nit haat t n de Engelschen de gewichtige dosnmenton hebben bworgd Men herinnert zich dat Ducreti Mitlevole c s iteeda byzonder op de hoogte waren van Egypte I By het proeos dat eerstdaags aanvangt zal men wel meer liooren van juffr Mousse In een men erie in de RuHsische stad SbUdra gouveruement Kaluga iti een tygec losgebroken Het dier nam de vlucht en overvalt nu op klftartichten dag menachea eu dieren De tgger heeft nu reeds 6 penonen en een groot aantal koeien kalveren en schapen verscheurd T e tmdergsng t n het engelsctie sehip Victoria heefteen zeer zonderling natuurrerschynsel ten gevolge gehad De geneesheer Ëttis scheepsdokter op de Victoria die door een W der werd gered deelt mode dat de zeelieden die le vreeseiyke ramp overleefden byna allen eenige pondon van hun liohaarosgewicht hebben verloren Zoo werd kapitein Bmitb die op t oogenblik dat het pantserschiff verdween naast admiraal Tryon stond vier kilogram lichter doktor ËllIszelC vyf kilo een ander officier vier kilo twee matrozen verloren elk vier kilo Bovendien constateerde Ellis dat Rgnliohaamsomvang vyf nederlandsche duimen was afgenomen ook werd de borstwydte minder Toen de heer H te Boimeer wians prachtige msHische bergbond aan den Htationsweg hier zoo menigmaal de bewondering opwekte dezen wegens onwilligheid wilde bestraflen werd hy eenklapa door het dier aangerlogea en in de borst gegrepen De heer H viel op den grond en toen bracht Kot woedende dter hem een paar beteu toe in de zyde waardoor bloedige wonden ontstonden Niemand durfde het woedende dier dat de grootte van een flink kalf beeft na lcren e stratiiu dor residentie Men wil probeeren om het 7 uid luilscbo vaatonavondsloven in een noordelijke stad over te brengen Gndoi ltel k gehikte dit maar soms ontaardt het feest in woest gfjoel of wel bet noordelgk bloed vuniet zieh om met verltare zoden te breken cq gebruik te makeo van zijn vastenavoodsvrgbeid Binnen de muren van het roiitiaterisgebouw beelt rich eeu deel der hofct terie vereenigd Freule von Speyern staat in baar eou e tegeu een raam geleund en k kt uitvoracbend uaar beneden t straat alsof rij leniand verwacht Op eens trejft Eg sinh t rug terwijl zg oen gewoarworllng hoeft alsof zij ktuurt Dat hindert hoor Ken hofrijtuig kopt aanrollen Prins Maximilioan en Hovenkllngen zien even allo vensters af en treden haast g bioDen In de zaal er naaat wtaselon zg eenige begroetingen on das komen de stammen nader f Uw dienaar freule prachtig dat hier voor het raam nog eon plaa open is U staal mg zeker el toe dat ik een wairdigen aobtergrood vorm vofr OW marmeren beelteoit Vi Igk en iet aog raeor kleur dan andera de cigarett oog tusscben de tanden locbt Hovenklingea zijn fotéch fregat tog Vide trekt de wenkbrauwen samen en ziet verontwaardigd naar de cigarette Ik heb dit raam oor de Kenndersoheidts gereserveerd Totdat lij komen kan ik dua blijven 1 In plasu van antwoord te geven waait v nfet haar kanten zakdoek de rookwolken vaa zioh af Iljj liet haar ondeugentl aan Hindert mga cigarette uF Het tp t njj wel ma r in uw bijzin moetik rooken j