Goudsche Courant, vrijdag 4 augustus 1893

Vryüag 4 Augustus 1803 32ste Jaargang No 6114 mmm mium Nieuwe en Advertentieblad toor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 Afeonderlijke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels k 60 Centen iedere regel meer 10 Centen örootê letters worden berekend naar aatsruinfte Inzent ng van Advertentiën tot 1 uur des midd Q S ivuwirnmt fKt t r ur vnu m iiiur or iiimuke XUNKKK VBUtiUUZ KKN BUROKHKEMTËIt en WETIJOU DElUi u OOIIOA i Gelet op art O eu 7 lor Wet rati tien 2ii Juai 1875 HtaaUblad no 95 Ilreng n t r algeuieene kennii dat op de Hecretarie t r vUio is geleed een verzoek mot bijlagen van M OOMI KttS om vergunning tot het oprichten eeuer lachterij in het per ceel gelegen aan du Naaijerttraat Wijk H No 24 Kadaeler ectie U No 74 i Dat op Woenulag den 10 Auguütns 18ü den uamiddagM ten een ure op het Itaadhuii gelegenheid ia om betwaren tegen de gevraagde Tergnnning in te brengen en dat gedurende drie dagen vóór dien dag op de HecretuMp der Oemoonta van de ter uike ingekomen Schntturen kan worien kennis genotneo Ouuda 2 Augnatui 1893 Bargemeeater en Wothouders voornoemd VAN BEROKN UZENDOOBN De Hecretari BBOUWKH BurgeriUke StsnU Zavenbuiien ÜKBÜIIKN Arria eaders 1 BellooohefeB ei G V M l OKUKHTHOUWÜ S Paul eu D W Jougeuael ADVERTENTIfiN üp nieuw in t water gevallen en thans jammerlgk verdronken ons geheld Troetelkin4i de kleine BALINEKS De treurende PLEEUVADEB en lyn XII KW IONUENS Op WOËNBOAG den 10 AUGUSTUS 1803 aal in het openbaar nit de hand worden verkocht een klein partijtje afgckemule miAiBE mmii De biljetten op ongezegeld papier kunnen tot den dag van verkoop des middags 12 uien worden baiorgd op het Bureel van den Adminiatntaar in het Maga gn l ooijballe alwaar df üoedenn daagt voor den verkoop ter betiobtiging liJn De Advertentiekotten komen ten laste van den kooper Oouéi 2 Augnatut lbS3 TE KOOP OF TE HUUB BEN NKT Burgèrhuis aan de Wattagde van de GOUWE C 103 e Qouda Te bevragen bg den bewoner Schouwburg VAN LIER gtandpUaU GROOTS MABKT t OoHda Hollandscjie Voorstellingen Directie A van LIBU te imatentam SonderdagSAug stus 1893 8 ua Do Reis door Berlijn in 80 uren BIgspel met 2ang Coupletten eni in G taterealen door C P T UiaoT I rgten 1 25 1 0 75 0 40 10 Abonuemeuttkaarten 10 Ook per ttuk verkrggbair bg I B KBIBEll Korte Tiendeweg en de btftende depots Flaalabetpieking van ai 10 uur aan den tkhouwbnrg Alom te bekomen SE mm sum of de beschrgving der beroemde geaohildeide Kerkglaien van pe Groote of St Janskerk te Ttr Qoud beneven de geschiedenis dar St Janskerk der Glaaeu derbartonteekeuingeli eni waarbg is toegevoegd een aütonderlgk levensbericht der beroemde Glaaschilders de Gebroedon Dirk en Vou er Crabetk Prya 80 Cents A BKINKUAN Ooada 8aelpeisdnik vaa A BauiiaAK k Zoos I COMIIII88ARISSE der SPAAR en HULP BA K alhier maken bekend dat wegfensde Kermis Z TERDA ii AUGUSTUS van IOenMAAi DAG 7 AUGUSTUS van 8 9 green AVOIMIIZITT1 C zal worden grehouden doch Sfl AMDAG 7 AUGVI TU8 van l l greleg enheid tot inlegr en terugfbetalin zal bestaan De ontvangst van aflossingfen in de afd HULPBAXÜ zal op den grewonen tijd S AUGUSTUS van 6 ST i gfeschieden Commissariisen Toornoemd Mr J FOKTÜIJN DR X tiLEEVER VoortiUer a RÜIJTER SMretarü Voor het eerst op de KERMIS alhier Groot Mechanisch Plastisch Kunstwerk Staande op de GHOOTK MAKKT over het Hotel De Zalm IWederlandsche Stoomboot Maatschappij De Stoomachepen UOLhAND kapt 5 HMIDT en BATA riEB kapt J BADEK vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor vracht of passage vervoege men zich bg de Cargadoors der Maatschappg Boompjes 72 te Rotterdam De Stoomachepen loaaen te Brewersqaay da markt van Boter en Eau te Londen LOTEN inde VËRLOTIING BU GELEGENHEID DEB ZIJN TE BEKüM£N BU A BRI KilAi Lange Ticndewegr PRIJS 1 11 LOTEN voor 10 Het ii roote aantal zenuwkwalen vau xenu hoofdpijn af tot de roontf punda kouteekonan vaa apoplexie heraeuUeroerte te troUeeren aogitèeds alle middeteu door de medÏKhe wutensoliap aangeweud Kerst aan don aiauwen tyd komt da eer toe dat zU door bet ebruik maken van dou oeavoudigstv weg camelgk Inngsde buü oaDe phyliologiaobe oiiUlakkmK nudaaii beeft die na bonderdu proufoomiagen thans over do geheel wureUl rerbreid is en terwijl MJ tn woteusobappel ka kringen de hoogate belangsteUiag wekt tevens eenu wuldasd blijkt te ftijo voor de aan xenuwkwalen Igdonde meniiflbhmd Uezo gflueeawijzr is uitgevonden door den gewosen Olfioier van Uezoudbatd Ilutn Weissmauii te Vvjshofeu uu berust op de ondervinding opgedaan in oeue KO jarigo praktijk Door wasflclüng van het hoofd eentnaal per dag worden daartoe gesohlkte Btofiba door de hold oniniddellijk aaa het lenuwgester medegedeeld Mot doïe geueoswyze werden work lyk acbitteromto reaultatei verkregen on zjj maakte zooveel opgang dat van een dojnr den uiivinlter goscbreven werkje OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE hare Toorkoming en geneilng bianon korten tüd reedt de S e druk t benao is DU boekje bevat niet altaeti roor het groote publiek Tentaanbare relklarwgen omtrent het weien dei nieuwere Cerapte en de daarmede iMt in wanhopin govaUan verltreKen uitworkieg maar ook viodt men daarin wetonschappel jke vetliandelinguu uit de medllOhe bla n die aan dese geoeeawijxe gawyd Eyn zoomedu afschrift van tal van getuigaohnften vaa hooggeptaatate jeoueskundigon onder welke P HÖaière med dr professor aan de polykllnlek te Partis roe Rougemont 10 Steinfireber med dr praktiseerend geneesheer aan bet krankslnnlgen gestloht te Obarenton a nftStsrath DrC hn te Stettn Orossmoan med dr arrond arts te Jöhlingen Dr P Forestler geneesheerdirecteur van het hospitaal te Agen Qeheimrath Or Soherlng kasteel Outenfels Bad Ems Oarses med dr gepeesheer dlreo teur der galTano tharapeutlsohe inrlohtlag voor lenawlUders te Farils rue St HoDoré 334 Consul von Asohenbaon med dr te CorfU Dr Btutaco arrond arts ts Zirknltsi Ober atabsant Jeolil med dr te Weenen Or C Bongavel te La Farriöre Sure Ud viin den Conseil Central d hrgièoe et de BanM In Frankrijk en vele anderen Aan allen wior lenuwgestel meer of minder aangedaan is of aan i09Kenaamde lenuwachtlgheld lUden waarvan de kouiaokenon inn ohronLiohe hoofdpUn nUgralne Bohele hoofdpijn bloedaandraDg groote prikkelbaarheid Eejaagdheid slapeloosheid liobamelljke onrust m onbehageUlke toestand vardar alle lieken d door beroerte getrolTBO wenleu uu uog Igdon i ds gevolgen daarvan looals verlammingen onvermogen tot spreken aware tongvsJ moeielUk slikken stUfheld der gewrichten met voortdurende pijn plaataelltke swakte verswakklng an ge heUffen ent en ay die rooda under geneeskundige liehaudoling geweest Eyu maar door de i kende middelen als onttioiutinga on koudwaterknur wrgven elootriseeron stoomtooi of seebade ge u S neiing of leniging hunner kwaal gevondou bebben en ten slotte ig die VTOeS geVOelen roor troerte dwrtoo re icn huiibon wegons veraohijnseion als ilcb aanhotudend angstig voelen verdooving In het hoofd tottfdpUn met duizeligheid flikkeringen en donker worden voor de oogen drukkende pijn onder het voor ooM sulaing in de ooreo het voelen van kriebeling in en het slapen van handen en voeten aan al deu drie eategoricn van lenUWliJders als ook aan Jonge mol ljei lijdende aan bleekiuoht en kraohtelooaheid ook aan geaonde sellk aan Jooge personen die veel met het hoofd werken on geealelijke reactie wUlun voorkomen wordt dringend aaiigoniden tioh bet boven vormelde werkje aan te MkalFen betwelk op aanvrage kOStelOOa en franco verzonden wordt door LKMAIBK il Co Apotbekait te arga rae de r hiiiuier 30 Alleen gerechtigd IdV irerbniding der goneeawijie van ROMAN W ISSMANN F E iru SiRVKN KMJr Apolbeker Korie HooMaieac LOUIÏ PWrail Oudegraeht by de Qaardbnig fTVi Op de jongste hjgleniaoh madicinale Tentoonatelling te Otnt a de WeiMman wha g neaawlja oooi de médiaohe jnr met de Zilvaren Medaille bakoood Rottndam Itrecht Oud ÜISoter mn nesondheid eere lid der ItaliaanMhe tSaaJteila orde van ket Witte Krait Schiedamsdie Waièlbalckerij De Ondergeteekeod maakt de Bnrgen ru Ooiuia bekend dat hg wederom mt igae NETTE INGERICHTE WAFELKRAAM il geplkttit op d e a T A RS t orer de Hoeren BAHbUANN en Co Hopende door een nette en goede bediening en de WAFEta aui vaiitn Delitiche Boter gebakken in de goiut rae de Ooad che Baigerg te mogen doelen Vwt DimUw Diemar N B Beatelliogen worden loo ipoedlg mogelgk aan bnii betorgd Ondergeteekende bericht aan igne geachte begonatigera ran Oouda en Omatreken dat hg dit jaar met de Kermia met zgn fraaie uaar de e achen dei tgda ingerichte Pnffertjes Vl afeleu Ververscbingfskraam ia geplaatat op de Markt orer deo Heer HOOtiENBOOM Hopende eren al rorige jaren met een drnk bezook reneid te mogen worden daar GEBAK en CONSUMPTIE nieta te wenichen over tullen laten Mjj in nw gonst aanbevelende heb ik de eer te zgn UEd Dienatw Dienn P TEQELAAR Holhuideche wafelen 7 et Mr Delicienae itok PoSertjea 15 cent per 2 dosgn N B Bestellingen worden deaverkieiend aan hois besoigd Al het gebak worit in inivere Ie qualiteit natuurboter gebakken FEANSCHE STOOMVERVEEU Gbeatiscbe tn Zwitsersebe WasseberIJ Gebreveteerd door Z M den Koniitgder Belgen H Oppenheimer Rotterdam Specialiteit roor het itoomen en rerren ran alle Hoeren en Oameskleedingstakken ook alle soorten Meubelen Ledikantgordjjnen Taielbleeden Trgpen met nieuwe patronen geperst Kwasten Garnituren Neteldoek Tullaa Kanten Veeren ena Alle goederen kunnen in elkander bljjren en worden onachadelgk roor de gezondheid bewerkt Goederen kannen in 4 dagen afgeleverd worden AGENT roor Gouda en Omstreken A VAN OS tz Kleiweg A No 73 Wie zeker zyn wu de Echte I lkel CacaO te ontrangen teaamen C ld en na vele praefaemingen ia den del gekomen onder den naam dee uitvinders Dr Miohaells Terraardigd op de beate machines in het wereldb ronnds étabbliaaemant Tan Qfebta StoUwerck te Keulen slselwr fDplBiel iketty t Btkel acaó in Tierkantm bossen Date Sikel Oaeao is met melk gakookt teu aangename gaionde drank voor 4 jksch gebruik een A 2 theslepels tib t pisder Toor een kop Chocolat lis geneeakracbtige drank by genl mi diarrfaee sleeiits met water ts gebraikea Terkrügiwar by ds Toomasmsts E H Apotnekras ens Prik Vt Ka Ko prtBftn es f 1 80 c 0 90 16 86 Oeneraahrtcttgenwoordigs voor Ifsdsrland Jiiliiw MattenUodt Amsterdam KahastiM 103 Zeer ITette ïesteendnikte worden GELEVERD door A BRINKMAN eo Zn BINNENLAND GOUDA 3 Augustus 1893 Oe heer Commissaris der Koningin in deic prorincie is roomemens Vrgdag i Ang deza gemeente te bezoeken Ds klok luidde en het waa kermi Welk een tegenstelling 1 Het Igk ran een werkelgk braaf man werd heden aan den schoot der aarde toeiertrouwd n 1 dat an den hr C Knaap Als ond regent ran het weesbnis welke iaricbting hg een warm hart toedroeg en in gne betrekking als Kerkvoogd bg de Neil iferr Gem alhier kunnen we niet nalaten hier een woord Tan hnlde te brengen aan zgn nagedachtenis Dat bg ruste in Trede De Weeskinderen waren ook bg de groeve tegenwoordig om hun vriend een laatst afscheid toe te roepen Ds H C N Tan Ameron en de heer H A Thoen roerde bg de groore het woord do eerste herdacht hem als Kerkvoogd de laatste als Regent van hot Weeshuis De zoon van den OTerledene bedankte allen voor hunne belangstelling en deelneming Herman de Ruiter gisterenavond bg Van Lierc gegeven roldeed ons bgisondcr goed Wat een dankbare rol had de hr Bonwmeeater als die gevreesde Emissario maar ook hou keurig werd ig Tertolkt Geen wonder dat na ieder bedrgf flink werd geapplaudisseerd het meest aan bet ad es van den br Bouwmeester Het apel ren Meju Cohen als Anna de Manilla was eveneens zeer fraai Vooral aan het derde bedrgf gaf zg een gloed en leren die onrerbeterlgk waren De heiÜe dames Mevr André Meeuwiseeii en Mevr Hens brachten het hare bg om do opvoering aantrelikelgk te makeu tervrgl ook de heeren Logeman Van Beem Oucajo en Bigot Sr zich flink van hun taak kweten D sonfleur was een enkele maal te luidruchtig Uit deu aard van het stuk is er een beetje knaleffect noodig toch neemt dit niet weg dat er zeer sehoooe tooneelen in voorkomen We hebben ons goed geamuseerd en sporen onze lezers aan ook daar vooral eens eeu aron4 o door te brengen Dit Wageningen sehrgft men ons De heer J W Tuinenburg thans commissaris van politie te Hilversum IfteftaaoH M de Koningin rerzocht zgne benoeming tol com FEVMLLETOJM tjk A XXIII Wat daar begrjjp ik nieta van Mag ik vrageo waarom P Omd er om angeiaukopjai volken bebooren ts a til Aardig gexegtf niet waar Za taohta oowillekearig aaoht en seor mfllodieua Er ign ook boou eogeleo I pg meent die boos op m xyo F Die i Q er ook HJi gooit de oigarette bet i m uit on xirt Fidei op eiw emttig In de oogen yKant umetdehaDd op BW b rt voibaudeo dal ik die boosbeid verdien fimde Ton Speyem Waarom bebt a m j oog geen enkel Triendelyk woord gogefeo Mgu gebeela IdTH door belr ik xoorool goedbeid en Triendelökheld ran Troaweo moeten onlberon lic ben iteêdi door de vrouwen aU een itieycind behantleld n ilt tou loob £ 00 graag Toor een enkelen keer een riendelijke berinlkering op den ecDumea ooeaan 0 lijt oarwAitvatrdiK alU bartea bebt gij maar f oor t g pw Zalke als ik niet b eer en dat ii altgd mqn lot gewcMt van m n jeugd af aan 2g bad lieb een weinig omgedraaid de uebte irmmnld in v ü atom trof baar i bet bart missaris Tan politie te Wageningen in U trekken Op voorstel van den heer Rollman besloot de Raad der gemeente Bodegraven behondena nadere goedkearing ran God ütaten met 7 tegen 2 stemmen de hh Kapteijn en Brunt de kermia tot 3 dagen te beperken nl Maandag Dinsdag en Woensdag Naar men rerneemt is door de heeren A O Mullié en A Tan Bcherpenieel beiden candidaat notaris te Harderwgk aan den SchoonhoTeuache gemeenteraad concessie gevraagd tot het aanleggen eu exploiteeren eener waterleiding in deze gemeente Aan het postkantoor te Schoonhoven en do daaronder ressorteerende faulpkactoren werd gedurende de maand Jnli 1803 ingelegd f 4364 12 terngbetaald ƒ 1030 48 Het laatste door dat kantoor uitgegeven boekje drsagi het uumner 2253 Dinsdag middag is een veedrgver iu den polder Prins Alexander door eenen woedenden stier tegen deu grond geworpen en getrapt De man is ernstig gekwetst kermende huiswaarts gedragen Eone der beide vacante onderwgzersbetreli kingeu aan de school met den bgbel te BergAmbocht wordt eerstdaags vervuld door du benoeming van deo heer J Buik van Almkerk In de buurtschap Zuidbroek onder BergAmbacht bestond reeds voor meer dan eone eeuw eeoe algemeen bekende eendenkooi Deze is in de laatste jaren achtereenvolgens gesloopt en is nu geheel verdwenen Dinsdag avond werd door eenen jongen uit baldadigheid aan de Lambertusstraat te Kralingen een kinderwagentje waariu een éénjarig kindje zich bevond in het water geduwd Het kindje geraakte onder het wagentje en werd bewusteloos door Anna Lebrun die de kleine drenkeling naaprong op het droge gebracht Hoewel de levensgeeaten bg de kleine werden opgewekt vreest men voor het behoud van haar leven Bg de politie te Wageningen was aangifte gedaan van gepleegde fruitdiefstallen aan het Lexkerveer In den nacht van Zondag werd Og hebt mg nooit iets over uw jeugd vertulil zetda t f maar ik weet dat gij recdi rroeg aw ouilora beUt verloren Hg knikte poi send Ik was een arme jongen stond iedereen in den weg en niemand bad roij lief Oom York kent g als gij ooit van zgn overleden vrouw bebt gehoord dan zult gg begrgpen dat ik □ iet op roten sliep toolang ik mgn opvoeding op hun landgoed ontving Ik ben i tgd een flinke iengel geweest en had snik een geeoodea eelluit tmt mgn zuinige pleegouders do baren te burgo roEen Het tag er steeds zeer karig uit met do porties eten en midden in den wioter heb ik menigmaal yeeo stoel op mgn leege maag gelegd om maar te kuouBD inslapen En was er dan geen ziel die medelijden met u bad vroeg Fides glimlacbend Hij lachte eveneens op ajn geuongelgke maoeir O zeker de bedienden bietden erg veel van den kleinen uitgahongerden jonker Als hun etensbet luidde sloop ik ia de dienstboden keu ken en dan zette ik zulke vrieodelgke oogen op als ik maar kon en dan speelde ik mgn mooiste troeven uit b bet zwakke geslacht en tel Wie mfj een brokje eten gee die nssg mg zooneo 1 Dat was namelijk toen da eenigste ondersobeiding die ik kon weggeven Frenls vod Speyern had zich al lang naar den spreker toi ewcnd eo zag hem zoo vriendelük en hartelijk aan als ze nooit te voren gedaan bad dat tbrolge eten amuseerde baar buitengewoon en zy keek pas weer naar buiten op straat toen de slimme luitenant ook thans haar toonde welke allerrriendeIgkste oogen h wel kon èpzetten Uaar luister t Wat ma dat P Boren al hel ge dientengevolge door een Stal politiedienaars de wacht gehouden bg don boomgaard Werkelijk Terschenen te middernacht een 3tal personen en de pohtio betrapte beu bp heeterdaal £ en van het drietal werd met de politiu handgemeen Een ander die zich uit de Toeteo wilde hiakon werd stilstaan gelaat De gemeenleTeldwachter 8 heeft toen een tweetal reTolvorschoten gelost waarvan een in de lucht Het nndors schot trof een der daders zekeren W i evenwel niet ernstig en sehrgft uit den Haag van gisteren et weier was voor het avondfeest ter eere an de Koningin Regentes gunstig en detoe p vloed van kgkors naar de verlichting van Iwil Bosch en de vijvers dientengevolge oïitzagl jk C ot Allerlei flguren en de naamcjfera van liogin Emma in licht van vetlampjes aan 4e hoornen wezen den weg naar de TOomaamste tolaataan der feeatverlichting s eerste halte ontmoette m n bij de boschwachterswoning in den tuin waarvan de ran den der gazons met lichtjes waren omzet een in het rergulds schijnsel van honderden illumineerglazen stralenden muziektojppet waar di kapel der huzaren spoelde De sooieteitaient was zeer schoon verlicht De koniugkigke militaire knpel gaf er een oouoert Het watervak van de eerst kouidvr Tyrera lag i eenen gordel van alingeiaaswgz aangebrachte vetpo en de aene s oe fan de rug tusschen de beide rgvets was gohei l met lichtjes bezet Tussoben de boomtakken die zich over het water buigen gaven Venetioanache ballons een mat lichtW In den tweeden vgver verhief zich over de geheele breedte en tot eeue aanzienlijke hoogte in den sdhittereuden glans van een ontelbaar aantal lampjes een Chineesche brug Dit koliossale stuk trof door schwinheid van vorm en lijnen en was verdeeld in du twee colonnades die een middelpaviljoen met koepel verboaden Door eene der brugopeningen voor nu en don een met lampions veraiord raartuigji De kapel der jagers maakte muziek op eenn boot die het aanzien had van eeu Chineeschu jonk en gevolgd werd door eeir vloot van schuitjes van dit uitheemsche type Statig gleed hef vaartuig langs de oevers voort Het Toor de bezoekers afsluiten van den linkeroever van de vgvers ten einde hen te nopen langs den rechterkant te gaan en onr de linkerzijde terug te koeren miste hst doet want de menachenstroom moéit veel langs denzelfden kant terngkooren omdat de weg doodliep tegen de schutting van de brug die den overgang vau deii eenen naar den anderen oever vormt en het weinigen in de gednchton kwam jubel en get aoB van de voorbijtrek leende lu afwachting levondo raenijtto klinkt plotsrling een sohal goflait uit Eon straatjongen komt met zijn handen in de broekeakketi voorbijgeslenteid on fluit oen zeer soboono melodie op de maat van oen polka Op het trottoir itaat eeo slanke JongeÜDg mot oen groote artistenboed op en houdt don jongen loherp in het oog Fides buigt zioh voorover en itikrt den jongen sprakeloos aan yOobesohsamde beogel I Dat is zeker eeo nieuw straatdeuDtje dst hg Huit Men boort het tegenwoordig overal tot v velens loei Kn Hovenklii gen haalt zijn zakdoek uit en stoft er kalm de vonsterbaik mee af In het Hasselwond hebben de groote wildezwgneiijachteo pinats ik ui Zijne Hoogheid morgen vroeg voor twee dsgen daarheen vergeteiteD Fidcs luistert in het geheel niet moer naar hem Daar komt alweer een jongen asn en fluit neen onmogelijk bet klinkt zoo precies eender als baar schoonst en meost goliefkoosi lied als baar oom positie en toch toon voor Ibon Beo donkerrood orertoog baar gelast Droomde z Bestond dit lied dan reeds Zou het toeval bin ia bet spel zjjn Ondenkbaar O endaar komen weer twee ir Wat Huiten die kw ongens toehl Kent gij die muziek freule Adalbert s oogen tintelon van overmoed en plezier Fides leunt zwaar op do vensterbank en buigt ziob ademloos voorover Kgk die twee die daar aankomen zingen Zij zal de oorden kunnen verstaan zg komen al nader en nader thans hoort sy het doidel k alle goede geesten baar lied 11 Hsidaair jongens I roept Horenlüiogen en da deo tweeden vgrer in de doistemis om te loopen De volksmassa iep nu aan de éo ne zijde heen eu terug waardoor op sommige nauwe ponten een groot soms goTaaiiyk drang ontstond De Heer R ll Ud der Tweede Kamer ia ongesteld en zal Toorearat de zittingen niet bgwonen De oommisKu s ran politie der Ie afdeeling te s QraTeiklyige verzoekt iolichtiogen omtrent het lyk van een onbekenden man gisteren OTond uit het water aan de Beeklaan gehaald en vervoerd naar do algemoene begraafplaats De man was gekleed mot blanwen duffelschon jekker bruine broek zwart laken pet bottincs wit tricot onderbroek en dito borstrok blauwe sokkeu en wit katoenen hemd alles ongemerkt Het signaleiuont luidt als volgt ouderdom naur gissing 50 jaar lengte middelmatig voorhoofd laag haar grgsend wenkbrauwrii idem oogen bruin neus en mond gewoon lippe i dun tanden gebrekkig kin spits sik bruin aa gezicht smal posti ur mager Een gezelschap tuiniers uit Zwijodreclit maakte Dinsdag middag mat huooe booteti ern pleiziertochtje naar Ood Beierlaod Toeo sy hniswnarla keerden werd op de hoogte van de zalmviaachern onder Koon de vrengils droevig Tsrstoord Een banner A de B wilde van de eene boot in de andere overstappen verloor daarbij het evenwicht eo Terdronk s Avonds werd het Igk van den ongelukkige in de zegen van genoemde vïsschary opgehaald fj Aan don Zeedjjk onder Vrouwenparoohi had oen jongeling zgn geladen geweer in den hoek der kamer geplaatst Door een osgelukkig toeval viel het ging af en de moeder kreeg het geheele schot m hst been Zg werd naar Leeuwarden vervoerd Vaar het been hoog boven de knie moet worden a ezet Door bloMverlies ia haar toestand zorgwekkend Haar zoon is radeloos van smart In het Twentaeh Zondagsblad van 25 Juni jl kwam een artikel voor van den predikant den heer J M S Baljon orer de quaeitie in Neerbosch Het bevatte ook het een en ander aan het adres van den heer Van Dttb Door eenen brief daarop aan dien predikant door den heer v D geschreven heeft hji ter wille van rgn ambt den preitikant de korel ea stormen als op commando op het raom af en blgren daarvoor staan Wat zingen jullie daar Kan nieuw lied münbeer Oewonnen heet hef Zoo I Door wie ii hel gecomponeerd f De jonitens grinniken verlegen Door freule von Speyern I Dank je wol ga nu maar door Fides snakt naar adem ejj kan geen woord nitbrangen ze is geheel overbluft daar klinkt opeens een luid gelach tot baar door Prins Uaximiliaaa staat achter haar eu brengt zjjn hand groetend aan de muts Qewonnen freule von Bpeyern Str Jk nu maar de vlag trotsoh fregat en salueer den gelukkigen sterreling wiens naam in bet vervotg op uw oundet liederen bovenaan zal prgkenf Freule von Hpeyern ziet vuurrood Daarna begint z als met een zuoUt mee te laohen en reikt flovenklingen hartelijk de band Het woord der vrouw daar bigft het bg I Wees sans rancune gelnkg wenseht met uw overwinning mgnheer von Hoven klingen Voorloonig u bet m j nog een raadsel maar hoe dit ook moge worden opgelost bet tsl steeds door elke verstandige vrouir mot genoegen erkend worden wanneer de sterkste wint in etn vroolijken itrgd Toen Ilovenklingen zich met stralende oogen neerboog om baar rechterhand te kuiien kwan bet bna voor alsof die onder zfjn lippen Iteefde 9 Opnieuw kwamen er mansohen binnen die Fides begroetten Maiimiliaau trad dicht naast z u adjudant Ku HorenkUogen Toblooka