Goudsche Courant, vrijdag 4 augustus 1893

Dlrccle Siworwegvcrblndlng met GÖUÜA Zoiiierdleiist 1893 Aangevangen I Mei TUd van Greenwlcli OOBll aOTTEBDAM L16 12 63 1 24 3 42 4 60 1 06 4 57 1 12 6 04 1 19 6 11 2 38 1 28 1 44 4 6 20 KOTT B II D A M i O IID A 9 51 10 22 11 60 12 20 10 32 10 3S 10 46 t 10 62 12 03 12 40 6 02 6 13 6 21 6 29 6 36 2 48 3 10 4 08 DEN II AAO nou DA 9 4610 19 11 33 12 15 1 42 2 16 2 45 3 43 4 16 4 42 5 21 7 04 8 06 9 30 ICIO 10 26 1 48 4 48 7 10 10 87 2 6 22 9 46 10 46 2 0 6 09 7 81 QOUDA HEN HAAG 3ouda 7 30 8 40 9 04 9 47 10 49 12 11 12 21 1 01 1 27 J 29 3 15 4 45 5 25 5 59 7 13 8 26 S 38 10 45 11 11 11 30 H0 M 7 42 a 62 11 01 j l3 4 67 5 11 9 60 Z Z 7 61 9 01 11 10 1 82 5 08 6 20 9 69 Voorb 8 03 9 13 11 22 1 31 6 20 6 32 l irago8 089 13 9 S4 10 07 1127 12 4112 511 39 167 3 55 4 15 6 25 5 66 6 37 7 43 8 56 10 1611 15 11 40 12 Alleeo op Zon eu Pucstdagm tan lö Jutii lui lï Sc itBmb r BOM DA 11 TB ECHT Good 6 3606407 66 8 09 o8 21 lO lpoU 1248 2 23 3 18 4 16 4 17 6 23 6 017 45 8 88 10 08 10 38 Ouilew 6 60 6 64 11 14 2 37 5 37 7 59 Woerden 5 69 7 03 8 12 11 22 2 46 6 05 5 45 8 07 llarnielen 6 05 7 11 8 41 11 89 2 52 6 15 6 58 8 14 10 61 11 60 1 20 8 08 3 60 4 48 5 29 6 21 6 36 8 28 £ 00 W 1 A A M T K RD A M 8 21 10 06 II 12 11 9 10 18 65 J2 19 1 9 25 11 10 12 34 1 10 Gouda 3 30 7 50 8 13 9 58 10 16 10 67 12 03 12 45 S0 3 46 3 16 4 18 4 43 6 20 6 61 7 42 8 36 10 03 lO SfltV UTKECHT nOOD A 9 54 11 34 12 03 12 50 3 66 3 3 52 4 43 6 03 6 36 a7 48 8 09 S bO 10 07 10 64 10 08 12 20 8 20 4 07 6 01 6 18 9 06 10 16 g 12 34 4 K 6 32 9 1110 94 10 28 12 42 4 4 6 40 19 Utroclil 06 83 7 60 9 Hnrmelen 6 48 3 04 WoordoK 6 63 8 11 Oiulowaler 7 07 8 19 Gou la 7 20 8 32 9 34 10 36 12 06 12 66 1 22 8 37 3 40 4 37 6 20 6 63 7 08 3 20 8 419 32 10 4011 26 AHSTSKDA U O O U D A Am t Tdam08 7 56 9 40 11 10 JI 87 2 80 Amstordaui Wp 5 60 8 10 9 66 11 25 11 42 2 45 Gouda 7 20 8 69 10 44 12 16 li 66 S 40 AUets 11 In ia Klim Slofl Wii aWI la Walrlia gelegenheid opengeeteld zyae verontsclmldigingen aan i bieden Na 14 dagen tevergeefs op Aotwoord ie hebben gewacht heeft de henr T D eene klacht bij den officier van justiiie te Almeloo tegen Z Ëerw ingesteld Vad Zitting Staten Generaal Twekdb Kamer van Woensdag 2 Aug 1893 By het heden voortgezet algemeen debat over de kiesreclitontwerpen bepaalde de heer Vermei len zich tot de practische zyde der zaak Hy achtte kiesrechtuitbreidiih ounoodig Het ware Kyns inziensjikrankzinnig daartoe over te gaan ter wille van aflcialisten en revolutionnairen en ook voor de ontevredenen Voor de revolutionairen is die uitbreiding ook onnoodig daar zonder deze de sociale quaestie 9veral in de parlementen aan de orde ia en goed tot éene oplossing kan gebracht worden Alleen om het wantrouwen in de vertegenwoordiging veg te nemen ware eenige uitbreiding mogeiyk maar de bew ing onder de ordelgke werklieden mint alle grond on uitgebreid kiesrecht zal slechts leiden tot booger staatsuitgaven De voorgestelde kenteekenea achtte deze spreker str dig met do grondwet Volgens hem ia het een groot bezwaar dfit het gemeenteiyk kiesrecht niet is geregeld on geen waarborgen zyn voorgesteld tc n aitspattingen zooals in België plaats vonden b V het meervoudig kiesrecht voor meer ontwikkelden en verplichting tot uitoefening vaa het kiosrecht Alleen bg ingrypende wyzigingen in dien zin zou hy wellicht kunnen medegaan met de voorstellen Do heer Rufls van Beerenbroek ontkende dat deze uitbreiding van het kiesrecht orereenkoipstig den geest an de letter der grondwet is Ze beoogt algemeen kiesrecht waarvan spreker nogmaals de nadeden schetste Bo4 ndien zal z i deze oplossing waarvan de regeering de verantwoordeiykheid draagt volstrekt niet allen bevredigen Voor politieke ontwikkeling is noodig meer onderwy en vooral meer godsdienstzin Onze staatkundige instelliugen T n niet ryp voor algemeen kiesrecht Is bet ontwerp dus volstrekt onaannemeiyk kiearechtmtbreiding is echter noodig De heer Ruya is bereid daartoe mede te werken en hy deed ten slotte een beroep op alle partyen en op de regeering om door toenadering en samenwerking tot een voor allen bevredigende oplossing te komen De heer Farucombe Sanders steldede geheele regeering verantwoordeiyk voor dit ontwerp By de verwerpiög er van zal z niet éen man ovtir boord kunnen werpen maar geheel er by betrokken zyn Hy onfekendo dat nu algemeen kiesrecht wordt voorgesteld on bestreed het Haagsche adres Hy ontraadde bekuibbeÜng door amendementen daar dan de volgende learner terstond weer voor kieauitbreiding zal staan Stryd met de grondwet verklaarde hjj niet aan te nemen De thans voorgestelde uitbreiding is z i niet omvangryker dan m JEngeland Volkswaan heet elke uitbreidinjj naar kiesrecht maar de ervarina leert dat by ona het abseiiteïsme der kiezers fneemt naar mate de nitbreiding van het kiesrecht toeneemt engeringer is dan ergens e lers Gevaar voor de krooais volgens dezen spreker hersenschimmig Waar de oranjevorst trouw aan de trnditiè n zich stelt ann het hoofd der beweging moeten wy geen belemmeringen mftken Ook het gevaar voor overmacht d4fe socialisten achtte de heer Farncombe Sanders niet overwegend De heer Van der Kaay ontw ikkelde de bezwaren van sommige liberalen die stryd met de grondwet ontdekken in het ontwerp Hy verzoekt de Regeering wel te willen bedenken dat hy eu de zynen oude vrienden t zyn en niets liever wensonen dan dat het liberale bewind aan hët roer blyft Hy ontwikkelde de denkbeelden die den grondslag zullen uitmaken van het liberale amendement Gouda 0 30 7 25 8 36 Moordrecht 7 S2 8 42 NioHwflrkerk 7 39 8 49 Cnpelle 7 40 8 66 IWtterdiim 7 7 66 9 05 Rotterdam 6 Oapelle 5 10 Nieuvrerkerk 6 19 Moordrecht 5 26 Gouda 6 32 8 41 Ulrecht 6 18 7 Ï8 8 28 8 41 9 Gouds 6 40 AnHterdam Wo 7 69 Amstodun OA 8 14 De voorstellen van liberalen kant welke wy vftn nu af als amendement De Beaufort V an der Kaay kunnen aanduiden bevatten alskenteekenea voor kieabevoegdheid een van do drie volgende voorwaarden lo het oauge ilagen zyn ia eeuige directe ryksbelastingen het voldaan hebben van dien eaoslag 2o het bewonen van eene behoorlykeigoniQg 3o het in blyveud bezit hebben van een zekere geldswaarde blykende uit de in Ëhry ving in een spaarbankboekje Op verzoek plaatsen we het volgende De vacantiën naderen ze zyn daar I Waar naartoe Antwerpen de schoone Noorderstad de ryko handelshaven eu bakermat derkunst kondigt hare feesten voor de maandAugustus aan hare Groote Kermis Prysvaren voor Roei en Zeilbooten op de Schelde Paardenloopen en Wielryden Fakkeltocht Stoet der Maatéchappyen ziedaar het beknopt programma voor 12 13 en 14 Augustus Op 15 en 20 Augustus gaat een Prachtige Lichtstoet uit zooals de Antwerpenaars alleen er kunnen inrichten Het electrisch licht het beuKaalsch vuur de duizendkleurige lantaarns volgen elkander op en atryden om het eigenaardigst meer dan vyf en twintig prachtvolle wagens dingen om het rykst versierd en om den besten smaak Dit is het feest der oogen het feest voor iedereen want dit schouwspel evenals de overige der Kermis is ten volle kosteloos De Mnseums zelf openen hunne deuren voor eenieder De Haven met zyne bewonderenswaardige wandel terrassen trekt n aan en weerhoudt ü Alles verlevendigt alles spreekt alles klaart op en verlicht gedurende deze feeateiykheden De byzondere Maatschappyen richten onvergetelijke teeaten in waar de muziek en de verlichting de somberste geesten opwekt tót het Bchoone en het ware kunstgevoel De 20o Augustus een Zondag ia de dag van den uitgang der oude bewonderenswaardifjjB en wereldberoemde Processie van O L V kerk Het goud der banieren de reuk dm wiefooks de godsdienstige gezangen Vervullen de toeschouwers met eerbied bewondering en ziels verheffing Mën moet Antwerpen die oude vlaamsche stad gedutende deze dagen van plezier bezoeken om zich een juist gedacht te vormen over den aard der Antwerpsche bevolkin j over hare getrouwdboid aan haaf verleden aan hare voorouders on hunne overleveringen Ëeuf Niaaache koeli te Padang fferd de vorige maand door eenen dwangarbeider bodgedaan De vermoorde lïet eene jonge sehooije weduwe pfihter Nauwelyks vra de mare van zyuen dood verspreid of van alle kanten kwamen zyne schyuvrienden opdageb om aan de door hen aangebedene sclioone hunne beficherming aan te bieden Tengevolge van de talrykbeid barer aanbidders kon de ongelukkige weduwe geehe keuze do3n waarom zy bun dan ook raadde de quaestie onder elkaar uit te vechten Het gevolg van de7en raad was dat dadelyk oene algemeene boksparty ten qterfhuize plaats vond welke eerst eindigde toen de Don Juans elkaar behoorlyk tot bloedens toe geslagen hadden De scène was laarmede ecliter niet afgeloopen Nadat de medeminnaars den volgenden dag zeer broederlyk den dikwyls bedrogen vrfend grafwaarts hadden gedragen onstond er na het dempen der groeve op den doodenakker opnieuw eene hoksparty tusschon hen De politiehoofden ter plaatse aanwezig vonden deze schending van de majesteit des doods toch wel wat al te erg en rekenden nu de verliefde vechtersbazen en corpse in Sam Ct 10 58 11 02 11 09 11 16 11 26 7 47 8 18 10 03 10 11 8 07 7 46 10 22 10 28 10 38 10 10 62 11 10 10 08 11 10 11 26 5 23 6 36 6 50 2 61 3 40 3 66 6 Ot r B mvlen 4 47 5 46 Te Marseille is het bsricht ontvangen dat het Fransche bs 4Burgundia van de Compagnie Fftvre in den Atlantischen Oceaan een Duitache brik heeft ontmoet die noodseineu gaf Het bleek dat de bemanning byna geheel was uitgeteerd De brik cHansa genaamd had 86 dagen volslagen windstilte gehad Alle levensmiddelen waren op de bemanning had sedert 3 dagen ntets gehad In weerwil van het groot aantal koppen aan boord van bet Fransche stoomschip stond kapt Duloc kcmteloos een deel van zyn proviand aan de Duitschers af zoodat zy voorloopig genoeg had en De Duitaidie kapitein weende van aandoening en de mslrozen riepen hoerah voor Frankrijk toen de cBurgundia zich weer in beweging zette terwyi aan boord van de brik met de Duitsche vlag werd gegroet In het Westland verwacht men een rykeuoogst vaa vruchten Meest alle boomen zyn zoo zwaar geladen dat de takken buigeu onder den zwaren last van den weelderigen overvloed Vooral de dracht van sommige peer en prui mensoorten is buitengewoon zoo zelfs dat vele takkeu gestut vele boomen door voorpluk ontladen moeten worden Appelen zyn er miu ofschoon ook vai eze vrucht een flink gewaB hangt De voorraira ordinaire prnimea die groen geplukt wordeu voor Eageland is dikwyis in andere jaren overtroffen de fijne soorten dragen ov r het geheel beter Perziken leveren een ongewoon ryk beschot zoowel de vr ege soorten ala de late de eerste bleven tot heden zeer klein doch door het weelderige weer zyn de latere soorten sterk gezwollen De vruchten zyn zeer zuiver eavroeg doch wegens het aanhoudend droge weer niet forsch uitgewassen wat evenwel voor den laten pluk zal herst ld worden door het bijzonder dienend weder De handel in ooft is buitengewoon ongunstig Voor geen enkelproduct bestaat goede vraag zoodat de pryzen laag zija Aal en kruisbessen geven al eenzeer slechte rekening De ma sa gaat voor 3 en 4 et per Kg voor den pluk wordt 2 et per Kg berekend zoodat de bessenteelt landhuur anoeiloon en bemesting in rekening gebracht niets dan schade geefl voor den teler Sommige tuinders die ia voorkoop voor 5 7 et verkochten worden teleurgesteld door de ojikoopers die by de sterk dalende markt debessen niet willen ontvangen Anderen willen niét afleveren met schade eu gaan zooveelmogeiyk tot sap verwerken Gisternacht circa 1 uur liep te Breda J een gepensioneerd en geridderd Oost Indisch militair op den Haagdyk en moet door toevallige omBtandighed4 botstng zyu gekomen met een bende deugnieten waarvan sommigen hoewel nog jong zynde reeds meermalen kennis maakten met de gevangenis J moet een messteek bekomen hebben waardoor hy viel eu door bloedverlies in bezwyming geraakte Naar het Ziekenhuis getransporteerd is hy daar verbonden en ter verpleging opgenomen De persoon die den steek toebracht moet bekend zyn Ia het Alhambra theater € te £ joaden heeft hefi publiek eea anti Fransche demonstratie gehouden In het daar opgevoerde ballet Chicago t komt een optocht van vertegenwoordigers van alle natiën voor Toen ia die optocht de Fraasche vlag ea uaiform verschenen ontstond een geweldi rumoer en er kwam eerst een eind aan het leven toen de directeur de Franschen van het tooneel liet verdwynen De Duitsche vlag werd met luide toejuichingen begroet De stryd om een meisje Maandagavond omstreeks 10 uren is tuaschen zekere V uit Middelbni en S nit Vlissingen in de Gravenstraat te Middelburg eene woordenwisseling ontstaan over een meisje dat eerst met V liep maar daarna meer zinnigheid kreeg in S tengevolge van welken tWist de eerste aan den laatste met een nies een steek in den rug toebracht wel diep doch gelukkig niet levensgevaarlyk 7 10 5 66 6 03 6 10 6 17 6 26 1 46 1 65 2 02 2 09 2 16 iiHiiüo 5 52 7 20 7 43 9 2 Voorb 5 58 ZZogw6 10 2ei M6 19 Tegen V is procesverbaal opgemaakt Ter waanchnwing Een dienstbode te Eotterdam die een speld in de mond hield slikte die in de speld bleef in het strottenhoofd zitten en een operatie is noodig Het erfelyk notaiaat Mr J de BergH notaris te a Hertogenbosch herdacht Maandag het feit dat het notariaat eene eeuw door hem zyn vader en grootvader was waai enomen Wat versta je onder een wonder Dot weet ik niet 4 Veronderstel eens dat de zon d nachts scheen wat zou je zeggen d t het was De maaU Doch ala n n je zei dat het de zon was wat zon je dit dan noemen P a Gemeeae leugeu Maar ik vertel nooit ngemeene leugen Neem dus nu eens aan ik Zeide je dat t dezon was wat zou je daarvan denken Dan zou k denken meneer dat n na eenige aarzeling niet meer precies nuchter waal Eene korte preek Op St Stephannsdag wareu de mbanikken van een klooster zeer laat ii dea morgen byeen in de kapel eu vreezeude dat de drediker ze tot over den tüd van het middagmaal mocht houden fluisterden ze hem in het oor of hy toch zoo kort mogeiyk wilde zyn De prediker die eveneens dacht als zyn hoorders richtte deze woorden tot hen Heden vóór eea jaar broeders loofde ik al de goede daden van St Stephanus zoo compleet en nauwkeurig als in myn vermogen lag en daar ik mnds dien tyd niet vernomen heb dat de heilige iets nieuws gedaan bee heb ik thans niets aan het onderwerp toe te voegen amen Op t platteland Sedert eenige dagen is het koolzaaddorscheu in het Noorden in volten gang Wandelt men gen 7 8 uur des avoads au een o ander dorp door dan zal het niet mankeeren of men komt eea troepje arbeiders en handwerkslieden tegen die met een lange pyp gewapend ea mia of meer zwaaiend uoar huis spatsieren Dat zyn kootzaoddorschers Den geheelen dag zyn zy in het zeil geweest Want op het veld wordt ee n verbazend groot zeil uitgespreid daarop woi en de koolzaadstronken gedragfen en door middel van een blok getrokken door een span paarden doet m n de bauwen opeubersten en het zaad te voorscbyn komen Tal van mannen loopen achter het blok aan om de stronken telkens weer te keeren en te schudden Dat is een werkje waar de keel droog bg wordt Tekens weer moet die gesmeerd worden en daarom aat de tinnen beker met 8iifps lustig jrond Dikwyls is ook een vaatje bier op het land aanwezig Des avonds gaan allen naar de boerdery In de schuur staan lange tafels Allen schikken zich daarom toe en dan wordt de soep opgedjagea Voor deze extra gelegenheid is een vette ram geslacht eu indea pot gedaan Na de soep eet mea aardappelen wat ia de plaats is gekomen voorgort en rozynea zooals vroeger het gebruikwas Is de maaltijd afgeloopen dan krygtieder nog een steenen pyp waarvan echtermaar weinige heel over koÈben want vele luitjea zija zoo n heel klein beetie boven huntheewater V B van A Uit Lochem schryft men ons Het verhandelde in de gjmeeateraadszitting van Maand avond leverde eene bydrage tot de kennjs van eigenaardige plaatselyke toestanden Ons stadje toch verheugt zich in het bezit van een benijdenswaardige bron van inkomsten die eenigermate doet denken aan den rykeu oom die een bemind nof Qe aan surplus van 0 36 9 42 9 49 9 66 10 06 11 28 4 46 4 66 5 02 6 09 5 16 7 07 7 17 7 24 7 31 7 37 9 37 4 40 8 30 10 5 66 4 10 4 26 7 26 tl 4 26 4 40 f 40 10 10 6 10 t 6S Il 11 01 i io zakgeld pleegt te helpen Oom is in casu de spaarbank neefje de gemeente Niet altyd is oom te spreken zooals b v ia den aaavang van dit jaar toen de hoofdelyke omslag met ongeveer 50 pGt moest verhoogd worden en neel e hem vroeg dit voor zijne rekening te nemen maar soms a heeft hy byxondé r gulle buien zooala weer bleek uit de beide door hem geschrevene nu voorgelezen brieven waarby hy ueei e de volgende bedragen aanbood tot vernieuwing der bestrating in Tramstraat Scbooistraatje en Walsteeg 1380 tot verharding van de Kyksteegweg 800 tot beplanting van dien weg 520 tot voortzetting der bestrating in de Polsbroek 1248 tot eventueel noodige werkverschaffing in verband met verdere ontginning der ifrmoede QO zich tevens bereid verklar de om moëht verbetering van den waterafvoer in t stadsgracht noodig worden geoordeeld daartoe subsidie te verleenen NeeQe ia echter zoo sotjejrerwende neefjes niet gauw tevreden want niettegenstaande de pas ontvangen weldadeu werd in dezelfde v ergadering waarin daarvan bericht werd gegepn tevens besloten oom nog te vragen om een nieuwe brandspuit 1 De kinderjufier die in ons gezin dient das vertelt iemand in een Duitsch blad een veertigjarig zeer fatsoenlijk meisje nit Hannover deelde in de vorige week mijne vrouw mede dat zij een paar dagen op reis moestdaar haar vader op sterven lag Toen ik van Uiiddag thuis kwam trof ik haar in rouwgewaad bij mijn vrouw aan die evenals mijnjoügste dochtertje roodbekreten oogen had t Is je vader gestorven vroeg ik haar de hand toestekende Ja de oude man ia op vreeselyke wyze gestorven gaf zy ten antw oord met een veelbeteekenend gebaar naar het voorhoofd en ikkreeg nu de volgende aangrijpende geschiedenis te hooren Meer dan twintig jaar geleden maakte liiaar vader die schipper was begeleid door een knecht een watertocht Zyn eenig zevenjarig zoontje smeekte hem om mede te mogen gaan ea de vader gaf hoewel het sterk woei aan dien weusch gehoor daar hy recht in zyn sohik was over den moed van zyn blauwoogigen lieveling Nauwely swaa het scheepje van wal toen men door tegenwind genoodzaakt was te laveeren waarom de vader zynjongen Êk de kajuit stuurde Een dergelyk klein n ft raartuig heeft in het lage kajuitje aan e achterzyde twee raampjes van byzonder kleinen onyrang De knaap verveelde zich en w ldp naar dek m ar de vader troostte hem net de woorden Wy hebben niet long meer te varen en je komt spoedig aan land Eensklaps wierp een rukwind het vaartuig om en de schipper ea zyn knecht werden in de rivier geslingerd Gelukkig pakten zy het meegenomen sloepje beet wisten er in te komen en keken thans naar hun schip om Het lag geheel op zyde en iVerd voortdurend meer met water gevuld en de knaap Hy was in de kajuit onvermydelyk een prooi des doods want t deel van t schip dat aan de kajuitsdeur greusde was reeds met water volgeloopen en van dien kant dus geen redding meer mogelyk In het sloepje voer de vader tot diebt by de kajuitsraampjcs en hy zag zyu zoontje dat zich in de ecbeefliggendc kajuit aan t ensterkozyn hvl vastgeklemd zoodat yn hoofd boven water was eu de ongelukkige boorde hoe de arme jongen in zpn doodsangst riep Vader help me I De man stak zyn arm door de opening en treelde de doodshleeke wangen van zyn lieveling Voortdurend stroomde het water toe Hetr mpje was veel te smal om t kind te kunnen doorlaten en vertwijfeling maakte zich van den vader meesier £ r was geen byl om het stevige hout stuk te skan en de ongelukkige manmaakte gebruik van zyn vuisten Hy sloeg zyn rechtervnist te pletter op de eikenhouten soheepsdeelen twas te vergeefs toen klonk het nog eens Vader daarop eenlaatst gerentel van den stervenden knaap ende krachtige man viel bewusteloos in sloepje neder ï heete tranen maar het oog van droog 1 Sedert dat tydstip kwam op een schip zyn verstandely waren verward en op zyn sterf twintig jaar later waren zyn Ik kan je met helpen mijn k kan niet lief t weder vern ogens ter dan brdea ik N Moeder eu zuster van het knaapje weenden Zenuwachtigheid Debet en credit in het zenuwhttishouden betitelde professor Qraahey de bekende psychiater een voordracht over de hedendaagsche zenuwachtigheid De spreker toonde aan dat men ze voornamelyk aan de slechte gewoonten te danken heeft die vooral in de groote steden zooveel kwaad doen en die eindelyk een bankroet totale uitputting tengevolge faebhen Ons zenuwstelsel bestaat uit hersena en ruggemerg de uitloopers daarvan zyn de zenuwen die de omliggende organen weer met het centrum verbinden Om de noodige spankracht te behouden heeft de mensch vóór alles een rustigen vasten slaap van voldoenden duur noodig die als de gewichtigste ontvangstpost in het huishouden der zenuwen aangemerkt moet worden Wee hem die de stem der natuur welke hemdoor vermoeienis tot slapen maant niet volgt eu zich door koffie thee en nicotine kunstmatig wakker houdt waat nitputting is er het gevolg van vooral wanneer hy om zich den slaap kunstmatig te verzekeren die zyn overspannen zenuwen heili weigeren tot morphine en andere middelen de toevlucht neemt Voor deze valsche vrienden moet vooral gewaarschuwd worden Ook is het zeer slecht wanneer men zich niet de noodige ontspanning gunt ea de oudagsruat om de kleine schulden de gausci te week door gemaakt te betalen Van den anderen kant hebbpn we om gezopde zenuwen te houden ook arbeid noodig Die maakt niet slechts onze spieren krachtig maar verhoogt ook het weerstandsvermogen onzef zenuwen Geen dag zonder arbeid moet het wachtwoord zyn terwyi de inspanning nooit tot afmatting voeten moet Het ia waar door oefening kunnen we onze krachten verhoogen De opvoeding moet ten doel hebbea de jeugd te oefenen ea ze door de vorming van het verstand en de versterking van het geheugen ia staat te stellen meer te doeu in plaats van ze met een massa onbeduidende zaken vol te stoppen De eigenlyke schuld van de hedendaagsche zenuwachtigheid dragen de maatschappelyke verhoudingen de reusachtige toeneming van de bevolking de verbazende ontwikkeling van het verkeer eu de vermeerdering der betrekkingen liuaschen de menschen onderling waardoor overspanning teweeggebracht wordt Zoo lang we niet eenvoudiger leven ons niet meer lucht en licht toevoeren handenarbeid ooraltainbouw aaast onze geesteiyke werkzaamheid verrichten ons stelselmatig harden en vóóralles den schyn in het maatschappeiyk leven leeren verrachten die allen tot naapiug vnn hetuitputtende fashionable leven dry ft zal de zenuwachtigheid de groote kwaal bUjven en de rassen die aan de spits der beschaving staan weldra te gronde richtten R N De Arnh Ct de rede van den heer Roell in de Tweede Kamer besprekende besluit met de volgende woorden Slechts één bezwaar van ojiportuniteit werd doot den heer Röell geopperd de groote vermeerdering van het getal kiezers die het gevolg van de voorgestelde wetten zou wezen Hy had eene geleidelyke uitbreiding ongeveer in den trant zooals in Engeland liever gewenscht In dien wensch staat de heer Röell niet alleen wy deeleu dien ook Maar tot de geleidelyke uitbreiding van het kiesrecht zyu er sedert 1851 geen stappen gedaan die trouwens wegens de grondwetteiyke belemmeringen slechts zeer gering hadden knnnen zyn Nu is de tyd daarvoor verstreken Wat sedert 4 veertig jaren is verzuimd moet au noodwendig worden ingehaald Het zou eene onverstandige politiek zyn nu het halve werk te gaan verrichten waartegen de minister Pieraon op dit zelfde gebied gewaaratjhuwd heeft Drie politie agenten te Gent die naar het voorschrift van den doofpot agent Foezel er maar op ingehakte hadden zyn door de rechtbank veroordeeld tot 2 maanden gevangenisstraf en 50 fr boete wegens het toebrengen van slagen en verwondingen Een hunner kreeg bovendien nog wegens bedreigingen 14 dagen ge vangen isstrai ea 26 fr boete De agenten moeten voorts 350 fr schadevergoeding betalen aan de verwonden De 77Rte jaarlyksche algemeene vergadering van het Fonds ter aanmoediging en ondersteuning van den gewapenden dienst in de Nederlanden is Woensdag 26 Juli jl te Amsterdam gehouden Het daarin uitgebracht verslag bevat o a de navolgende mededeelingen D9 inkomsten over 1892 hebben bedragen eene som van f 91 157 18 Behalve de renten van het kapitaal op het Grootboek die f 46 808 84 beliepen en de opbrengst der jaarlyksche collecte adf22 253 06i zyn onder het aangegeven cyfer der inkomsten b repen de renten van het nationaal huldeblyk ter gelegenheid van wijlen Zr Ms 25jarige regeeriug ad f 9070 33 het subsidie vaa het Ryk ten behoeve van het Invalidenhuis te Ifeiden groot f 5000 eene gift van B Y groot f 2000 een legaat van wylen Mejoukvrouwe M E Coramelin groot f6000 en aan restitutie van legragelden f 24 95 Aan 2360 deelgerechtigden keerde het Fonds f 74 439 31i uit aan gratificatiëa en toelagen voortspruitende uit de renten van s konings geschenk Onder die deelgerechtigden bevonden zich 307 verminkten nit Oost Indië 23 verminkten en 1 nageblëvene van een gesneuvelde in den stryd tegen België 1063 iufirmen blinden eu veteranen 2 oud atryders van Waterloo en en 954 oudstryders vaa België Het lavalidenhnis te Leiden verkeert io goeden staat Tegen afataud van hnn pensioen on hunne gratificatie genoten 42 deelgerechtigden van het Fonds daarin doelmatige huisvesting en goede verzorging De uitgaveu ten behoeve van dit gesticht boliepen ƒ 10 084 90 Gedurende het afgeloopen jaar werden als nieuwe deelgerechtigden iii het Fonds opgenomen 8 verminkten uit Oost Indië eu 47 infirmen en ala buitengewone deelgerechtigden 185 oudstryders van België Het get l der sollicitanten bedroeg 821 Uitslag der HERSTEMMIJVGEN Aarlanderveen Gekozen P J van Niekerk r k ea J Kap lib Berkenwoude Gekozen G Oudenes Boskoop Herkozen C van den Berg en gekozen C van Kleef Berèel eu Rodenrys Gekozen A Verveen aftr 0 van Manneker en C Koppert Bleiswyk Gekozen J 0 üitenbogerd Hz Haastrecht Gekozen B Önrft met 65 stemmen G G Raateland had 63 stemmen Lekkerkerk Gekozen D Luyten Oüdewater Gekozen de cindidaten der gecombineerden antirevolutionnairen en katholiken deheereu A Jonkheid anti rev en J C Verhetil kath respectievelyk met 141 eu I33 Mtenimen De oftredende leden de heeren Djpoer Jzn en J van Ameide kregen reap lïtievelyk 118 en 122Jetemmen Ouderkerk a d IJssel Herkozen J van Holat eii J Boogaerdt Schoonhoven Herkozen C van Willenswaard C Lz VUst Herkozen 0 Slingerland met 27 stemmen A Boer had 13 stemmen Bultenlandscb Overzicht De Fransche regeering heeft teu laatste gesdnd aan admiraal Humnnn om de blokkade van da haven van Siara op te heffen De reden waarom dit zoo lang werd uitgesteld wtts dat de Franschen eerst waarborgMi eischteu van Siani dat hei ryk de drie millioen betalen zou en aan al de eischen vnn het ultimatum zou voldoen Nu waren er onder die waarborgen bezetting van een haveuatad enz welke de Üritsche regeering niet dulden wilde Daardoor was de toestand tusschen Frankryk en Engeland Zaterdag en Zondt zeer gespannen De Engelsche pers is weinig gesticht over de zegepraal der Fransche diplomatie Want al krygt Fraukrgk ten slotte waarschijnlyk niet veal zoo heeft het toch ongetwijfeld in Azië prestige en naam gewonnen vei net Dfflj j ermneer rd heeft ïijtoeenen had kui BtJkrygen ftu wat TWilen en Vele Fransche bladen waaronder de reactionnaire zyn ontevreden op den heer Develle omdat hy zyne eischen niet hooger gesteld heeft eu niet den afstand der provinciën Battambong en Angkor of wel het bès rmheerschap over Si am ge vrat dat Fraukryk veel meer Had de regeering gedaan wat mf iw was ze daardoor in moeielykhedeif geraakt eu zonden zy het beleid der regneriag natanrlyk afgekeurd hebben Het Journal des Débats ia van tegenovergestelde meening Het blad oordeelt dat de rogeering verstandig cd loyaal gehandeld heeft want het heeft Frankryk met te berekenen opofferingen bespaard en hen die ons belasteren getomid dat wy geen verovoriugsstaatkuude volgen en zelfs de onafhankelykheid van woelige eerzuchtige naburen willen eer De linkerzydo in den Belgischen Senaat heeft gistereu ochtend vergaderd ter beraadslaging over de reorganisatie van den Senaat De samenkomst was vry talryk bezocht maar zy heeft nog niet tot overeenstemming geleid Vele Senaatsleden biyven ondanks alle reeds gevallen stemmingen voorstanders van de verkiezing met twee trappen andere verklaren zich ten stelligste tegen een ongewyzigde aanneming van het voorstel Araedée Visart waarvoor in de Kamer een meeraerheid was Heden heeft er een nieuwe samenkomst plaats Er moet veel kans op bestaan dat de groote strike in Engeland vóór de helft dezer maiuid een nieuwe aaozienli ke uitbreiding zal krygen Io verscheidene districten hebben de arbeiders de werkstaking aangekondigd tegen Zaterdag a s of Zaterdag over een week Indien de patroonsj dan niet hebben afgezien vaa een loonsverlaging van 25 pet zal het aantal stakers de 400 000 nabykomen Met groote belangstelling wordt de beslissing tegemoet gezien die de bond van myneigenaren heden zal nemen Benjamin Pickard afgevaardigde en president van den mynwerkersbond heeft in een manifest geantwoord op de verklaring der werkgevers dat de loonsverlaging met 25 pet eigenlyk nog eeif verhooging zou zyn mot 15 pet in verhouding tot de loonen bétadld gedurende de goede jaren tot 1890 PiCkawkzegt Ie dat de uitvoer van Engelsche kolefey l892 met byna 3i millioen ton lü toegeooii en é dat de ontvangst voor de steeakolea het vorige jaar 62 millioen gulden meer heeft bedragen dan drie jaar geleden zoodat de winsten der ex ploitatiemaatschappyeu zyn toegenomen in plaats van achteruitgegaan Voorts moeten de patroons in 1888 zijn overeengekomen datzy de loonen niet zouden verlagen dan wanneer de kolenpryzen tot zeker minimum daalden welk minimum nog lang niet bereikt is In Nottinghamshire hebben volgens bericht van gisteren weer twintigduizend mynwerkers het werk gestaakt Twee aanzieniyke mynondernemingen willen hetzellde loon als tot uu toe blyveu betalen de werklieden worden achter door den mynwerkersbond gedwongen mede te doen aan de werkstaking De heer Asbton algemeen secretaris van deu mijnwerkersboud zegt in eea manifest dat voor het geval de bond nu gedwongen wordt toe te geveu hy te gRlegener tyd maar zeker vóór het einde des jaars alle krachten zal by een verzamelen om den stryd opnieuw en met kracht te beginnen Dit vooruitzicht is zeker niet opwekkend Beurs van Amslerdam 2 AUGUSTUS Vor krs slotkoera Nedeiiland Ocrl Ned W S i j S2V 83 0 dito dito dito 8 96 97 dito dito dito 3 lOl l 101 UoNQiii Old aoudl 1881 88 4 93V Italië Inseliryviiig 1862 1 5 82 Ü03TENR Obl iiipapior 1868 5 n i dito in zilver 1868 6 8 u 8 VoivTUQAL Oblig niot ticket 8 2i 21 s dito dito 3 ai i RlisLiND Obl Oost 2o Serie 5 9 6 i dito Qoeons 1830 4 92V 92 dito bij llollis l 839 4 93 dito bij Hope 1889 90 4 93 dito ill ifoud leen 1888 6 ditü dito dito 1884 5 looi lOO B Spanje Porpot aohutd 1881 4 68 TORKEIJ Ocpr Oonv Iven 1890 84V Geo leeidng serie D 21 21 Geo leonio serie 0 22 Ziid Afb Ubp lUc ï oU 1892 5 UI4V Mexico Old Buit Sell 1890 6 66 VENEZUEtA Old 4 oubop 1881 351 Amstebuam Oliligatien 1861 3V 98 KoTTBttUAM Steel leen 1886 tVi 99 Ned N Aff Handelev naiid 101 Areiidsli T l MtJ Oerlilionleii 5S2 Dtili Maatacliuppij dito 576 Arnli llypotlioekb pnndlir 4 100 Otilt Mij der Vorstenl amid 73 74 b Gr llypotlieekb paiidbr 4 101 Nederhuidsche bank aalld 1991 j Nod llandelmaatscU dito 138 N W k Pao Uyp b paiidbr 6 100 Kolt Hypothrokb pandbr 4 102 Utr liyputheekb dito 4 101 OosTEKB Oost llong bank aand 13ü RUhL liypotlieekbank pandli Vb Ahebika Ki uit liypoth paiidb 6 100 Maiciv L G Pr Lien eert 6 86 Ned Roll U Spoenv Mij aand 91 Mij lot Expl v at Spir ahnd 90 Nei Ind Spoorivogm aand 164 Ned Zuid Afrik Spm nimd 6 118 100 TT dito dito dito 1891 dito 5 iTitlE Spoorwl 1887 89 A Eobl 3 i 61 Zuid Ital Spumiij A H obl 3 BI l PoLE J WarscUaii Weonen aftnd 4 116 RusL Gr Uuaa Spw Mij aand 5 121 1217 Baltiactie dito aand 56 66 Fastowa dito aand 5 68 68 Iwanp Oombr dito annd 6 981 Kursk Gb S iav Sp kap aand 5 120 Loaowo SewuBt Sp Mti obllif 6 100 100 Orel Vitebsk dito oblig 6 102 Zuid West dilo aand 6 70Vl dito dito oblig 4 tX Amerika Cent Poe Sp Mij obl 6 Gliic Nortti W pr C aand 132 dito dito Win St Poter obl 7 182 Denver llio Gr Spm cort v a io 11 Illinois Central obl in goud 4 100 Louisv Nashville Gert V aand 65V 55i Meiico N Spw Mij Ie y p 0 6 86 Miss Kansas v 4 pet prof aand 16 IVs N York Ontario West aand 10 llVa dito Penus Ohio oblig 6 102 Oregon Calif Io hvp in goud 6 St Paul Mtnn Manit obl 7 83 09 Uu Pao Hoofdlijn oblig 6 104 dito dito Line Col lo hyp 0 6 68 Canada Can South Jert v aand 42 Ven C Rallw Naï lo h d e 0 8 Amsterd Omnibus Mij aand 184 Rottord Tramweg Maats aand 160 Nbd Stad Amsterdam aand 8 106 r Stad Rotterdam aand 8 107 België Stad Antwerpen 1887 2Vj 99 Stad liruasol 1886 2Vj 09 lloNO Theiss Eegullr Gesellsch 4 116 OoaTENR Staatsleoning 1860 6 m K K Oost B Cr 1881 8 Spanje Stad Madrid S 1868 30 Ned Ver Bez Hyp Spobl eert 6 1 108 aAS Staats lqterij 2e Klasse Trekking van ko 16884 ƒ 100 Pryzen 12 3116 4976 8887 664 3W0 6709 9308 700 3486 6289 9535 755 3647 6499 9783 1012 8887 6621 10J64 1182 4107 6760 10605 1726 4326 7 49 10878 1849 4413 7108 11623 Donderdag 3 Augustus 1893 ï U SO 13263 16532 17688 18879 12266 16889 17664 19080 12666 15868 176B1 I9I87 12674 18127 17C02 19878 12829 16192 17698 19394 13657 16218 17701 1950g 13990 16274 17706 19678 14287 16387 18012 1976i