Goudsche Courant, zaterdag 5 augustus 1893

No 6115 Zaterda 5 Augustus J893 33ste Jaargang Meuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De üitg ave dezer Courant g eschiedt d a g e 1 ij k 8 met uitzondering van Zon en Feestdag en De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 i Afzonderlijke Nomiiers VU F CEJVTÉ ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 51 Centen iedere regel meer 10 Cèiiten Groote letters worden berekend 1 naar plaatsruimte Inzending yan Adverteètiën tot 1 uur des midd PINNENLAND terwerke P Hoogst verraakelyk was verder de Intermezzo by de Apenkooi c die iemand tegen wil en dank deden lachen dat deleter schudde Sterk waren ook de toeren van de fantaisiste Canary en onbeglrypelyk het spelen mefi ivtiiir der Vlammeanieuftchen BewonderensWnarïlilde lolligheid dfcr Roode duivels en ik do kracht der kleihe athleten GOUDA t4 Augustila 1893 lö JVool de hoqfdacwslaagdp gisterea te s Hagi iffd heef J F de Wuin van @ louda m J A ij I i Zatèfd8g geelt men bg wi Lier ü nip Lier Man I van H Meilhao zuUeiil vervuld tregt Eu olman Biene Kley ea de Heercn etbior Lago1 iKoster yn f loistelling i direC Ti tiatiacho er J Du n n k id Mej C O Bakker o nderwyzferea te Herwaarden in gelyke betrekking benoenid te Zegvehl en ie Moerkapelle heeft de benoeming op laatstgenoemde plaats aangenomen V Naar oS n uit Wageningen i eldt heeft do h öer J W ïuinenbnrg thans commissaris van poljjjie te HilVetsum aan H M de ï oningiii vefHocht zyn benoeming tot commic ris van p ïttie te Wa ningen in te trekken Aanstaanden Woensdag zullei te Voorbuvgo twee h rd4 vei yen wordli geliobden eu Wrf des voórWiBdagB door paar e nog geed prijs hebben gewonnen en ni lj door pikeur=i mpgen bereden lygrden des n lüiddags harddfavery voor paarden van zessen Waüp Gieren namiddag Jiad op het terrein naby de gchietbaan aan de Oostsingel te Delft het militaire feiest plaats voor demanSjCfhappen van het Ie bat 4e regiment infanterie aldaar 1921 4450 7419 lUU 14448 lOS Ü 180S9 20362 1975 4675 7680 11716 16036 16686 18101 20878 2196 4720 7922 11912 16042 17136 ISlItS 20470 2204 4780 8866 12022 16417 10472 18634 £ 06162976 482 2 8614 2o Klalse 3e Lüat No 8887 m z 3187 No 6212 m z 8612 No 18661 m z 18641 Aug Waterget déh Hoog Ijaag Hoog Laag Vrüdag 4 10 08 6 88 10 81 6 66 Zilerd 6 10 66 7 20 11 24 7 49 Zond 6 11 68 8 18 09 8 84 Maand 7 26 8 61 1 06 9 80 llinsd 8 1 46 10 10 2 27 10 62 Woanid 9 8 10 11 86 8 47 12 Donderd 10 4 26 60 4 63 1 18 Sprlngtij 13 en 29 Aug Aug Opg A Ondarg M Opg Onderg 4 10 06 21 A 7 Aug 4 30 7 89 6 10 26 1 49 13 4 40 7 28 6 ie 62 3 19 19 4 60 7 16 7 11 83 4 47 26 6 7 0 8 M 6 01 31 6 10 6 49 9 33 6 16 10 1 68 7 80 Stedel ko ZwemsohooL 3 AuguatUB fl midd 12 u OpgsTodertempenUunrraQ de luoht 60 gr Fabr H hflt water 63 De BURGEMEESTER der gemeêate Goaöa doet te weten dat de Heer COMMISSARIS DEK KONINGIN in de Provincie Zuid Holland voornemeuB is op VRIJDAG den 4n AUGUSTUS a 8 deze Gemeente te bezoeken en alsdan des middags tegen twaalf uur ten Raadhuize hen zal ontvangen die weuschen mochten tot Zyn Hoog Edel Gestrenge te worden toegelaten Goadii den 2n Aagustus 1893 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN BuFfferlUke Stand OËBORËN 1 Augustus Cornelia oudere a Dorlland en J van dor Laan 3 Margaretha oudera i Slool en J Uithol Annipju Pieteruolla Gornetia ouders W van Eijk on C ran Stavel OVERLEDEN 2 Augustus J A Soliuurmane 68 j GEHUWD 2 Augustus J Jonker en M do Bruyn H O Huurman en M van Staveren Beeawijk GEHUWD W Plak en A VercuBij OVËHLEDëNi H Vermeulen 1 maand MARRTBERIOHTJËM OOUda 8 Aug 1893 Granen in ééa doon Aanvoer gewoon Van bet nieuwo gewas werd behalve koolzaad een enkel monator rogge en gerst getoond Tarwe Zoeuwsobe 7 a ƒ 7 30 Mindere ƒ 6 70 k f 6 90 Afwgkende 5 78 6 26 Kogge Nieuwo Zeeuwsobo ƒ 5 26 ƒ 6 70 Polder ƒ 5 k f B 26 Buitonlaudsohe per 70 k ƒ 4 80 a 4 75 Rood a ƒ Angel f a Rogge ZeeuwsoUo a Polder a Buiteidandaohe per 70 k a Gerst Nieuwe winter ƒ 4 40 4 4 80 CbevaliBr 6 60 n 5 80 Haver per heet j 4 40 4 80 per 100 kilo ƒ y 25 a Ö 75 Hennepzaad lulandBoh ƒ 11 50 Buitenlandsoh f u f Kanarieaaad f 18 è 13 Erwten niet kokende a Buitenlandaobe per 80 Kilo ƒ a Boonen Paardoaboonon ƒ Duiveuboonen i ƒ KooUaad 8 76 9 60 Maïa per 100 KO Bonte Amerikaansobe f 6 16 a 6 80 Cinquantine ƒ 6 20 a 6 60 VBKUA tiKT Uelkvoe aanvoer Vette varkena goede aanvoer handel matig 20 a 22 et p9r t aË KG Biggen voor Engeland redel aanvoer haldel flaauw 19 a 20 ot per half KQ Magere Biggen goede aanvoer han oI vrijwel 0 80 3i 1 80 per week Vette sohapen goede aanroer haódel flaauw 14 a ƒ 22 Zuig redel aanvoer handel flaauw ƒ 10 a 14 NuoUtere kalveren weinig aanvoer bande vlug f 6 4 8 Qraskalveren goede aanvoer Hnudfl wat beter 8 è 18 Fokkalveren i Aangevoerd 86 partijen kaaa Handel vrij wel Ie qual ƒ 28 a ƒ 80 2e qual 24 26 Zwaardere hooger in pr js Noord Hollandsohe 22 26 Boter redelyke aanvoer handel vlug po boter LSO a 1 40 per kilo Weiboter ƒ 1 10 rt 1 20 per kilo ADVERTENTIISN Zoo even verscheen Abr DE WINTER HANNES DE KLEPPERMAN PryB 75 cents rerkrg baar by J T SWARTSENBURG KLEIWEG E 02 ADVERTENTIEN in alle Binnen en BuUeiUanAselM Couranten worden dadelgk opgeionden dodHiet AdvertentieBurean van A BRINKMAN en ZOON te Gouda Staaad plastts Q Ï300TE a r A B ïgI legenoeer Oe lieereu UMI IjMMT if fSX t om Spöthekera Grand Theatre Palais Indien Directeur H HART VRIJDAG van 2 4 uur Extra KINDER VOORSTELLING en uitdeelifig van Cadeaux Ie rang f 0 50 2e rang f O 30 3e rang f 0 15 Voor het eerst op de KERMIS alhier Groot Mechanisch PlBstisch Kanstwerk Staande op de GROOTK MARKT over het Hotel De Zalm LOTEN inde VEllliOTIiNG BIJ GELEGENHEID DER aUN TE BEKOMEN BIJ A BRIi KMAi Lan e Tieindewejy PRIJS 1 11 LOÏEN voor 10 De Zwitsersehe Pillen van den Apotheker Rich Brandt sedert 10 Jaren door PFofessoren ppacttseerende Geneesheeren en door bet Publiek toegepast en aanbevolen als goedkoop aang enaam zeker wepkend en onschadelijk GeneeS en Huismiddel Beproérd doop Prof Or R VIrehow B riijn V Oietl München Reclam uipïig ti V NuSSbaura Mdnchen Hertz AmtUrdam V KOPCZynskl KraJ u Brandt Kl su enburg l3ij storingen in de kwalen dep lever last van gang vffOPtdupende vervoor tkome de ouges toldduizeligheid benauwdhotd Prof Dr V Freplchs Bartrjnm V Scanzonl wüMi rfl C Wltt Kopenh B B Zdekauop bi Petarabura n Soedepstadt km m Lambl Wanchau J n POPSteP Blrmlngh t4 Onderbuiks org ften aambeljen tpagen EttoelStopplng en den datiruit heueit zooals hoofdpijn koptademtgbeld gebpekaan eetlust etiz Die Zwitsersehe Pillen ran den Apotheker Richard Brandt worden om hare zachte werking door vrouwen gaarne ingenomen en ziJQ te verkiezen boven de aoherp werkeade Zouten Bitterwater Drotipcts Mengsels enz Q Om het koopende publiek tegen bedrog te beschermen wordt men er nog ia hot hijzouder opmerkzaam op gemaakt dat er Zwitsersehe Pillen in den handel zijn gebracht die op bedriegelijko ijze er bijna evenzoo uitzien en verpakt zijn als de echte Daarom moet men bij den aankoop zich overtuigen dat het etiket hovenstaando afbeelding oon wit kruis in een rood veld en de handteekcuing Rcbd Brandt draagt Hen moet daartoe de om de doos gerolde gebruiksaanwijzing er afnemen Ook wordt men er in t bijzonder op gewezen dat de Zwitaersche Pillen van den Apotheker Bioh Brandt die bij de Apothekers vepkrllgbaar zUn alleen in doozen 70 Cents geen klemere doosjes verkocht worden vr Hoofddepot F E Van Santenkolef te Rottepdam M Kraepelien en Holmes Qnina LarocheQ c i£1ÏScHE Is de meest Krachtige en Versterkende KIIVA WIJIV I of ibevolen door tal van binnen en baitenlandsche geneesheeren Bekroond met I EEBEN DIPLOMA en GOUDEN MEDAILLES Terkrugbaar in Bacons k f 1 90 p f X Dopót te Gouda by den Heer A H TEEFE Apotheker voorheen C THIM Kraepelien Holm llofleveranciers üi eist GebrS StoUwerck s Chocolade en Cacao DcDÏmatige doop de nieuwste uitvindingen op machinaal gebied Terbeterde fabricatie en uitsluitend gebruik van jne en fijnste grondstoffMi garandeerei len verbruiker van StoUwerck s Chocolade en Cacao een anberei nSwaardig fabrikaat nauwkeurig beantvoordende aan den inhoud d r resp Etiketten De firma behaalde 27 Brörets als Hoflereraacler 4é Eere Dlploma s gonden enz Medailles een bewijs ran uitmuntend a fobrikaat BeedB 1871 schreef de Accademie national de Paris Nous TOua déoemons nne Hedstlle d or premHsre elawe sn oonsidératlon deTOtra exo Uent fftbrioatlon de Ghooolat boabona varióa eto eto StOllwerGk bbrikaat is verkrijgbaar bij H E Conflseurs Banketbakkers enz enz Generaalvertetfenwoordiger voor NederlandJiiliiu KattenUodt Amsterdam Ifjjijeratraat 103 Schonwborg VAN LIER standplaats OBOOTB MABKT te Gouda Hollandsche Voorstelling en Directie A van fJlMB te Amater h m Vrijdag 4 Augustus 1893 suar HET MANNETJE I UIT DE MAAN Blyspel met Zang in 5 bedrjjren door C P T Bf OT Prfliien ƒ 1 25 ƒ 1 ƒ 0 75 ƒ Ó 40 10 Abottnententskaarten 10 Ook per stok Terkrggbaar bg I S KEI8KB Korte Tiendeweg en de bekendt depots Plaatsbespreking Tan af 10 nur aan den Schouwburg i Schiedamsdie Wafelbakkerij De Ondergeteekende maakt de Bnigers van Gouda bekend dat hy wederom met zgne NBTTEINGBEIOHTK WAFELKRAAH i iJiieplaatBt l I óver de i k B4HLMANN ea Co L Hopende door sin nette en g debMieBing de IFjlJJBx meif aivorelDelf cherti ote r gebakkenjfa da gunat ian dej i 4qd y ie Burgere fogoa deelen J V Wm Uwe DMat pJiiii 1j f N B fies llin l n wprden Zoojspoedtg mdgelgk aan huis beMrgd M De nieuwe LONDON doethetgrgze Haar binnen enkele i dagen verdwyuen maakt het ffiansryk en zacht is onschadelgk voor de huid en verft niet Prgs 85 cent per flacon en 1 50 per dnbbel flacon Alleen verkrügbaar bj 5 A CATS in den Papiermolen Gouda Naar buiten franco per post 15 et per flacon hooger Alom te bekomen BE rnmn Mss of de beschrgving der beroemde geschilderde Eerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ttr Ooude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der cartoateekeningen enz waarby is toegevoegd een afzonderiyk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabeth Prys 80 Oents A BRINKMAN Een ware Schat voor de ongelnkki e slachtoffers der Zelfbevlekking Oname en geheime uitspattingen is net beroemde werk Z Dr Rètau s ELFBEWABiniG Hollandsche uitgave met 27 afb Prbs 2 f nlden Ieder die aan de verschrilckeiyke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaariyks duizend van een zekeren dood Te verkrggen bg hetVerlags Magazia te Leijpzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegel en in elkaa boekhandel in Holland uAm FOIKE OUDE m SCHIEDAMMER G EÏÏEVEB Merk NIGHTCAP Verkrijgbaar bjj M PEETERS Jz N B Als bewga van echtheid ii cachet en kurk steeds roorzien vaa den naam der Firma P HOPPE Gouda Snelpetadruk vaa A BaiNUUMli Zoox irMUf ptuche y deville ope etl 4é a1 1 MillaM Ipe hDOfdroflifen in dit Jtif J i lde i door ide JDataes leduwisöfen i Oqhen van aa fdt enB van LijBr Bïl ucaju van Sdjiinlh isterenavona wm dei n Hot Grand jj fi tre ad heer H Hart tö n Iwerden zeer go fd j zafflmliedennop het strak dcuir Mej Hart waren uitst id eh greni aan heti onmogelijke ook datèop de teiefodn draad voldeden zeer goed De Mi thologiactiblj Beelden vielen zeer in den amaak en vooifal dat waarbij halde werd gebracht aan ons voretenhuis was ouverbete l ük Het jeugdige krn kodillenmensch was belangwekkend Het gefaaele programma te ontleden is niefmogetyk doch we raden ieder aan een bezoek te brengen aan genoemd gezelschap De Sociëteit Ons Genoegen handhaaft ook nu weer met de kermis de reputatie die zi reeds lang bezat Door het engageeren van het zoo gunsiig bekende Gezelschap van den heer FrilT van Haarlem deed zy een zeer gelukkige keus Wie na naar buiten wandelt om in Ons Genoegen c eens ontspanning te zoeken wordt niet teleurgesteld De afwisseling in het zoo rijke programma van eiken avond doet de tijd voorbjj vliegen en al gaat men dan lAathQi 4waarts geen nood het bewonen heeft ons niet afgemat maar integendeel opgefrischt Het meest voldoening schenkt de heer A de Winter met zgne leuke maar niettemin geestige voordrachten In zyn Hannes de Klepperman c dingen humor en satire om den voorrang Het publiek was opgetogen by zijn optreden en toen faij voor de tweede maal ons vergastte op een even luimige voordracht was het of vloer en tafels er aan moesten De heer Henry de Vry had mede veel succes èn met zyn Kykje in het Panopticumx dn met zijn Lebende Galene moderner Meis FEVILLETOIM O B X TJ I Naar het Boogduitteh XXIV 92 irBeeds meer dan gewonnen Hooglieid ik lig met tvree anken voor ntin egat Kort inlialea voor altaar en burgerlijkea stand Liefst met eea j aart van 14 knoopro jrGefalioiteard Preule de Gironvale kwam zeer bevallig aaagehuppald Haar neua zag paan van de kou oa met haar vierkante poolscbe muta op zag zij er booget ODVoordeelig nit jfMijnheer vod HoveakliDgen daar komt de optocht aan I Men kan de mutlek al boorea I Laat mij toch spoedig hier voor het raam kijken 1 Wflsa toob niet zoo aieuwsgierig 1 NieawBgiflrtg Kspérance schudde half verontwaardigd en half sentimenteel bet hoofd Ik vril en nieuwe bloem in den krana mjjnar herinneriugan vteohteu 1 Qy hangt vandaag weer den baarhaar uit 2 ging dicht naast bem staan en zeide tmachtend of Eoudt gfj slechts willen koketteeren en nog veel beter dan ik weten dat het eenige ware is de bloemen te plukken waar men ze vinden kan P Er zijn rozen die zich zonder doornöa aanUeden die zioh gAarne laten plukken men moet slechts durven I De toekomst ia een zeepbel maar het bowuitijjo te hebben genoten iteedii een geluk Onder begnustigiog van frisch zgiiierweder wer en verschillende wnpenoefeningen gehouden fen daarna zoogenaamde volkspelen ak maswifmmfin tonkruipen en uitgevoerd Hot ïeeat dat oor di stafmuziek onder leiding van den heêriGodfried Mann werd opgeluisterd had een zeer groot publiek tot zich getrokken Van de beide z ingereB en beviel ou mejuffr Jnliè Mailardii het meest de llodlerin leed etu w nig van de afwisspliiigdeifweersgesteldBei i Vo g nu hiorb dat jhet orkest zeer vordienai elyk speeltle dan z l p en kunnjn becrypAii dat we ledcaji aanfejen et flt Ge zelschap to n ken iisma n i Eokeie Ifuitenlui waren Wal luidruchtig tocli werd de orde nidt verstoora j f 4 V Ter gelegenheidjder kermis te Qeertrnidenberg hebben in tfen avondti io van daar nanr Lage Z aluwe ernstige ongeregoldjeden plaats gehad De trem was nnuwelyks Joed ip be weging of twee beruchiïe personen uit Wagonberg stelden zich eensklaps aan tils razenden en wilden iedereen te Igf zoo zeifs dat tiyeri medereizigers uiti den in volle vaart zyiido treid moesten springen oni liun leven Cei redden Een ander dio was bijjveu zitten ontving Wy ontviugett het eerstej ontwerp v u do wlnterdffinstregeling by de jjed Stftatsp f In dff richting van hier naar Amsterdam is een trein meer opgenomen dan in leniiu geldende jpjjmerdienst in vde ijichting n av dt n Haa g een minder Naari Rotterdam is het aantal zoo geblevtn en naai fljtredbt Ji ivee minder Door de politie ayn aangehouden twee mindfirjange jongens die wnder geld of m ddel van bestaan 6p de kecnüs roBddooUen zy i onder geleide naar hnnne ouders getranspoi teerd eenige messteken zooclat de hulp van dr De Wit uit Made móést worden ingeroepen terwijl een reiziger die ftnsaoheubeiiJe kwam ujt den trein werd geworpen Ept n ag een wonder boeten dat bij al deze omsviid ighedeu niemand het leven heeft yedoren 4 l Op het door hGffc itMal beajuur van de i NeJ R K VolksWnd aan de Regéering gei richt adres in zake de p sioneering der wer liöden werd dezer dagen als antw 9ord ontvangen dat de Minietera van Watergtaat en vnnFinanciën aa4 adre88ant te kennen gev dat fe aandacht d fRegeering gërèstig btgft o het voorbereiden van weitelijko maatregelen ti6t verbetering van het lot o a van bejaarde werklieden l ïe MHrseille is bericht otüvangep dat bf Franache stoomschip Burgundia v ja de Compagnie Favre in den Atlantiacheh i Oceaan eene Duitsche brik ontmoette die noodseinen gaf Het bleek da r e bemanning byna geheel was uitgeteetd de vi Hï sa genaamd had 86 dagen Vojslagen windstilte gehad f Alle levensmiddöleu waren de beman ning had séöert 3 degen nieta ehad In Jiveerwjï van het grot te a ötal koppen aan boord V n het Franschfe achïp stond kapitein DulaÖ kosteloos een de el van zyn t proviand aan de Dwtschers af 2oodat zijvoorloopig genoeg h en De Duitsphe kajïï tein weende van aandoening en de matrozan Heperi hoera voor Frankrijk toe de Burgundie iich weer in bew ing zette yt©rwyl aan boord van de brik met de Ofiitsche vlag verd gegroet Vfoensdaganrond zyn by bet vertrek vai eenenVnn Leiden nüar Amstfirdam vertrekken paar stemteen Wel moge het jo tjokomoa mannetje II f Jreulo Ëspuranco had een gewaarwording of 2ijhet op baar zei u ren zou krijgen met at dat dehaterend geiach om haar heeu Vorstin Tauteostein had ynndaag voel Wfiuiatoron eni op geheimziniligo tvijzo haar Bohoucrars op te trekken tie dames stonden ia dj hto drommen om haar heen men vroeg naar friStile de Gironvale naar den fieer von iDfëïiiloriï on pïms Hobneck Altijd door maar dat r eeuwige knikken van ja dat druk kendgQbéimzianige fEen schandaal onmogelijkin onze coterie t en daarop sloeg men geheel onthi lat do fiit uondn elka4i fórwijT alle moeders m t huwbare dooht at met schittérendo oogen volplezjeren leedvermaak dïï éelat genoten n Weet freute vgn SpeyeriMct loeds P Neen waar is iij NargBrte viiiden Vreemd waarom zon ze beengoaaaftJmg Misschien bovün in do rzalen Da rin en Pveukhngen zijn ook naarv boven gegaan lim r ook nietf Lais oz Ifi Tourir zou petit lliquol zeggen f zy zal het nog vroeg genoejf hooren Daar komen de NeundersclioidtB Atgemeene verwarring Sjevrouw von Sudermann vntte haar dochter Anny mot y eren groep bij don arm on wierp haar een strengen blik toe ïlet jonge moisje stonden de trane i in de oogen Maria Louize trad fta den arm varf ha r man binnen Zg was in h§t zwart gekl ed en zog er nog zachtar en bleeker uit dan gewOöniyk Er speelde een vermoeid maar onheBcbryfelijk lief en weemoedig lachje m tiaar mond üraaf Ooseck volgde Uy had toevallig bg den ingang g Êkj flGod bespaar me iet altyö ƒ Waaneer dan niet Hovonklingen zag haar verbazend DUchtéTea droog aan f Wanneer ie iand ceeztek is dan wordt alles wat h te voren genoten hoeft hem ten vloek 1 Pi dono Dit klenk aoherp en aisgend tBrwyl de kleide Pran aise zioh op eens o i haar hakJMomdraaide maar een paar minuten later was ze at weer naast hem toen hij mat freule von Sodermnanin den deurpost jtoad te praten Het gesprek liepover het spoedjge vettrek van den Prins en zijn adjudant Ëspéranoe werd sentimentele en schilderde wanhopend in lyrische beeldfipraak de Heringen van PBi 1 heimwbe verteren Ü hart Hoveakhngen luisterde zonder iets te zeggen len trok zulke rare geziohteti alsof h zijn ontroerio pet geweld moestonderdrukken Freule de Gironvale sloeg heqi met ademlooa spanning gaae en vervokde büoa f De wereld iai koud en dor zonder de geliefde de hcbet zendt geen regen meer neen hg lost zich op in onmetelijke tranenstroomen de zon hoeft opgehouden te so aifnen nNeen om Godswil niet zeide Adalbert zenuw aohtig tfWaar ia de zon ik moet ds zon zien I on hy ke de zich pm en stormde op het raam af i Espérance vatte Anny Sodormann ïrafflpaohtig bij den arm Ziet eiwel t Ik bebliaer uit abracli IHy heeft tooh een poetiëohe nalfiur nu komt t io te voorschyn Met beide handes leunt j le zeeoiHcier op de vensterbaak met het gelaat smatühtend ten hem l ehef ven maar wederom trekt hy allerlei leelyke gezichten en op eens klinkt het luid enjkrachtig ffHad i 1 1 Hadi ilil en bonadaa op atraat sohreeuwaa een den goedereiiKin juist aftn den overweg bij Zomerzorg ttoor een onbekende oorzaak twee waggons ontspoord De j eramer sprong van den waggon en deed al het mpgelyke om den machinist die van het ongeval niets bemerkt ad te waarschuwen doch deze hoorde niet toen dfi t achinist van den ter plaatse stranden lokaaltrein door stooten met de stoomfluit z ine aandacht trok Peraooolyke ongelukken hadden niet plaats doch de baan was voor een tgd niet vry zoodat de stooriltram van Katwgk niet voorbij kon Het bericht omtrent de weder toelating van rundvee in Duitachland is gebleken juist to zyn en kan thans door landbouw vereenigingen fokvee uit Nederland in Duit iand iJngevoerd worden onder voorwaarde dat de dierenvoorzien zyn van een door het betrokken geïneentebeatuur afgegeven ooraprongs en griÉondheijilsattest en zy vsór den invoer door een Duitschan veearts z n gekönrd Wanneer ook sle hts éen dier aan besmettelijke ziektelydende wordt bevonden wordt het geheeletransport geweigerd A Crt De commissie in zake NgerboBch die a s Zaterdag hare tweede vergadening zal houden in het Gebouw v K en W te Utrecht best t thans uit de volgende leden j Mr W H de Beaufort lid dpr Tweede Kamer te Leasden Mr H C C CaziuB raadsheer te s Bosch Mr D Engelberts rechter te Zutfen Ds C J G van Hoogstraten pred der N rv Herv Geiü te s Gravenhage Dr flermanides te öeWermalsen C van der Linden të Rynsaterwoude F Aylva baron van PalSnd van Varenburgtere Putten l E graaf van Limburg Stirum te sGra venhage J J Verbri h te Velp C de Zwaan oud r nt vaa het oude man nenen vronwenhuis der Nederlaudache Heivormde Gemeente te Amsterdam Jhr mr A F de Savoinin Lohman hoogj eraar ijB i st rdam r Dr BerMdfg te Nyraegen JVIr m tk de ICanter lid der Tweede Kamer te Haarlem Mr A M C H Koek advocaat te Ptrecht J A van der Lee oud notaris te Aarlandfureen Mrj J de Louter hoogleeraar te Utrecht Jhi mr G M Iljlollerus l ntonrechter teApeldoorn 6n zich ioon bij hel jonge paar iiaiig a too K fluisterend on gedempt op jBn aan metric in gen raftken ging door de rgon dèr aanwezigen hoofden werden Uijeong stoken en hier en daar de schouders opgehaald Olivier s blik vloog in het eerstVorwonderd daarna boe langen hoe donkerder over de aanweiïigen hoen liy liet den arm zgner vrputf niet los maar begafsjcb aan hare zgde naar de grootmeesteros om haar m uftgokozen beleefde termen zyn verontsoBuldiging aan te biodep dat hij niet was varecheneb op baarlaatst gegeven feest M nria Louizö voelde cioh oenigszina bekleWd Er waè dezelfde verschnk felijke nooit te vergeten uit drnkkiii n èp haar vleozig gezicht die toenmaals op het Operabal haHt bloed byti had doon stilstaan Een Opnemen van top tof teen en daarop een koel ffZeer ong nkkig tagnheer von Nennder Bctieidt I Men moet zich maar over zyn leed weten heen te zetten En daarmee keerde Hare Exoollê ntio den landheer van ïtoggarswyl en zijn vrouw zéér duidciyk den rug too En waarheen het jonge paar zich ook wendde ter bogrootiiig overal ontmoetten zij datzelfde nauw tnerkbaur knikf met do punt vaq doh neus dut scherpe opnemen met hatf toegekuepeu oogui van aile Kyden werd huö met een ruk de rug twgedraaid en werden g genegeerd Gosoek volgde hen op de hielen Er apet lde jen eigenaardig haast zegevierend laohje om zgij nd dat njne rimpeltjes om zijn ooghoeken trok Hg sag niemand ann Zgo wimpers vielen als diepe schaduwen op zgn kleurlooze wangen