Goudsche Courant, zaterdag 5 augustus 1893

Dr ö van Overbeek de Mefler hoogleeraar ui te Utrecht Da Van der Ven directeur der Teijlet s StichtiQK te Haarlem Ds E Laurillard pr d der Herv Gem te Amsterdam president commisa s van de Ned Mettray Bti6btiDg V J den Bder aecre ri der Stichting Bioe mendaal te nAlmkerlt Staten Oeneraal Twekde Kamer Zitting v n Donderdag 3 Aug 18 3 By het voortgezet algemeen debat ver de kiearechtontwerpen vroeg de heer Beelaerta van Blokland een sterk tegenstander van algemeen kiesrecht in welke coDstituiioneele monarchie beproefd ia by eenvoudige wet het algemeen kiesrecht in te voeren zonder grondwetteiyke waarborgen Dat hier algemeen kiearecht wordt voorgesteld ia zonneklaar ah meil vorgeiykingeu maakt met Duitschland Dat dit algemeen kie8reèhk trydt met de grondwet achtte de spreker beslist eker De negatieve eischen der regeering kunnfn niet vervangen de poaitieve eischen der Grondwet Een natuuriyk recht wordt door dö anti revolutionnairen nïe rkend Zy erkennen niet het natuuriyk recht oai m de te regeeren maar wef om geregeerd te worden De heer Beelaerts bestreed verder het beroep op Thorbecke De e evenmin als Groen van Prinsterer erkende dat algemeen kiesrecht een nationale grondslag kan zjjn Hj vroeg verder De tevredenheid zeide de heer Beelaert p zal allerminst toenemen als het peil der vërt enwoordigers daalt Afdoende is dez j regeering in bare regeling piet want proporitioneel kiesrecht kan alleei de minderheden tot haar echt brengen Verder verklaarde hü zich bereid tot overleg en beva hy aan het kiesrecht aan gezinshoofden toe te kennen Verder stond deze spreker nog vobr verhoo i ging van den leeftgd der k ezera tot 28 a 30 jaar en de kenmerken van et bezit Hy waarschuwde tegen te groote uitbreiding met het oog op politieke kwakzalvery Te groote vröheid is een gevaar 0e heer Heemskerk ver angd teen zeer rn me uUbi eiding v n bet kie t EKht en was bereid de regeering te steuneo öp den groadslng v n ffnalQ kiesr chtuitbreiding De mon archale regeeringsyorra zal daaredor niet worden ge Hiern bestreed hy de 6ezwareii van den beer BebiaertB en der andere leden de meening uitsprekende dat ook van hnti revguition nair standpunt meer op meeningen en toe8tanr den van het lagere volk èioet gelet worden Hg 7 geen gevaar voor möéV omkoopery belasting verhooging en Integ6 leel acbtte hn het een voordeel dat de economische quae tifn ohdec de oogen zul J len worden gezieh iWf hot belang d er lagere klassen wier ontevredenheid zal ver lwynen Geiyktydige re pling van gemeelntel k kiesrecht achtte htt onnoodig Met dén heer Beelaerts was spreker voor het verteeuen van kiesrecht aah gezinshoofden De schrufproef was voor spröUer een gJ ot bezwaar i De heer Veegens verdedigde daarna de gioi dwettigheid der ontwerpen voor d zooveelste maal liy bundhaaft zyne vroegere zienswijze dat de grondwet een kenteckun van geschiktheid en van welstand vereenigd voo scbryft Daarom v t hy bok de schrijfpi ef noodig Tot verbetering ia d heer sYoegens bereid jiiaar de hoofdbeginselen moeten onaantaat biyved Merkwaardig wa nog de rede van het katholieke Ijd Kolkmaó dOf rdien hy mèt overtuiging een raime herziening bep eitte Hy deeddit op een friascbe wyze dié pep veradeipïogwas in dit lange debat Naar aanleiding van éten ingezonden artikel 1 Mei r Tijd van GrceDWicli 7 10 atM I Directe SiMiörwcgvcibinüIns met GOUDA ZomciKt 1893 AasKcvangei 13 18 18 68 1 34 M ijl 1 05 i i U2 M4 1 1 II 6llP U ir8 1 38 1 44 4 6 20 KOTT B II t A M l O 11 DA 9 01 8 S5 S 0 8 49 8 56 9 05 7 25 7 83 7 39 7 40 7 65 GoiUla Moorilreclit Niaawerkork Cnpglle Rotterdam 9 SO 10 3 43 4 80 6 02 6 1S 6 21 6 20 6 95 Kottenlam 6 Cpolle 5 10 Nieuirerkerk 6 19 Hi orilre hl 5 26 Goud 5 32 4 08 I 3 10 D K N il A A G n O 1 II A a Iteu 6 52 T 20 7 43 9 28 9 46 10 19 11 33 13 16 1 43 2 15 2 45 3 43 4 15 4 42 6 21 7 04 8 05 9 30 lO lO Voopb 5 58 fr lOM 1 48 4 48 7 10 Il5 Zesw6 10 W S7 t 2 6 82 9 46 iJluv rf 19 10 46 n 2 09 5 09 7 31 Gondii 6 30 7 50 8 13 9 58 10 16 10 57 rti03 12 45 8 20 2 45 3 15 4 13 4 43 5 80 5 51 7 48 8 35 10 03 10 36 OOIIDA nHNH lAO OomU 7 30 8 40 9 O 9 47 10 4913 11 12 21 1 01 1 27 3 29 H +ö 4 45 5 2 Za M 7 42 8 62 1101 10 45 11 11 ll 30 1101 kis Z Z X 7 619 D1 11 10 l i3 Voorb 8V8 13 11 33 1 34 6 20 o jz i H ge8 tr8 l8 9 34 10 07 11 27 12 4112 51 1 89 157 3 66 t 15 5 25 5 55 fl S7 7 43 8 65 10 lli H Ugll 40 14y Alleen op Zon en Peeildiftei fait 15 Jani tot lü S nUnhn O O I B a U ï R B C 11 T Gouda 6 36o6407 65 S 09i 8 21 10 t9oll 18 48 283 8 18 4 1 Otidew 5 60 6 64 11 14 8 37 Woerden 6 59 7 03 8 12 11 12 Harmelen 6 06 7 11 X 8 l H e ülreohl 6 18 7 28 8 28 8 41 9 10 61 11 50 Q O IJ l A i UTRECHT S OB D A 9 54 11 34 12 03 12 60 3 55 S 3 68 4 43 5 03 6 36 7 48 8 09 8 50 10 07 10 54 10 08 18 20 3 20 4 07 6 015 18 9 06 5 37 2 45 6 05 5 45 2 62 6 16 5 55 8 14 1 80 los 3 60 4 t 5 29 0 216 35 8 28 9 AMsTEBpAM 10 15 g 12 34 4 16 10 23 12 42 4 24 9 34 10 86 12 06 12 55 1 32 31 27 3 40 4 37 6 20 A M S T r B IJ n M 0 OUD 7 55 9 40 11 10 11 87 3 80 5 50 8 10 9 55 11 85 11 48 2 45 7 20 8 69 10 44 19 16 ll tS 3 40 10 06 10 55 11 10 è 40 7 59 8 21 9 10 9 25 Gouda ijM at Mn Wp j outardaia CS in het cHandelsblad waarin emigratie voor 1 Holland ipar Florida in Amerika zeer aanbe volen wordt schryft de heer Morris Coster redacteur vkn de New Amsterdam Gaz te ÏJewYork aan het eerstgenoemd blad Ofschoon ilfe persoonlyk volstrekt geen be laög er by heb waar zich mijn voormalige landgenooten vestigen mi g ik echter niett nt kennen dat Florida geenszins voor landverhuizers uit Nederland als kolonie kan aanbevolen worden Het is waar in het winter seizoen is Florida een paradys op aarde maar waar is de Nederlander die het klimaat der andere zes maanden van het jaar kan doorstaan Die maar eenigzins de middelen er voor kan vinden gaat naar het Noorden eu Westen en meer weigestelden haasten zich naar zee baden lustplaatsen hetz in anderen gedeelten der Vereenigde Staten of Europa Een andere vraag blylt over WaarJsgoedland 10 Florida te bekomen dat tot eirti prysgeschikt voor emiegratieplannen hin geëigendworden Goed land is zeer duur moenijBsige ongezonde akkera zyn er bij duizenden toteen prija beueden critiek Laat dé ondernemer van het Ploridaplan eens ter Uege informeeren en ik ben overtuigd dat hy mij voormijn schryven dankbaar al ayn j Het pleizieija ht ï uUk toebehooren de aanden heer llobinson te Amsterdam werdt Dins dagavond uaby Edam in zinkende staat opsleeptouw genomen door het tjalkschip de Zwaluw Bcl ipper J Balk van Groningen en te Enkhuizen binnengebrach De beïdejopvarenden die angstige bogenblikken op h tvkleine vaartuig hadden doorgebracht kwam njniet een nat pak vnj 1 Jan Somerdyk te Haarlem die Maandagavond een schot loste op yn stiefvader heeftbekend het bepaalde voornemen te hebben gehaa deien te dooden Mooning is nog niet overiedeu doch zyn toestand is Aoo geraariyk dat hy niet mag Vervoerd worden Nu de gemeenteraad van Sneek geen subaidie meer wit geven aan de harddravoryverceniging aldaar deze ontbonden Men harddraafde dus feitelyk op kosten der gemeeijte op gevaar af dat de gemeentehard achteruit draalde merkt de Standaard hierby opj I Uit Djokjakarta wordt dd 30 Juni aiin 4a Loc gemeld Heden had alhier plaats 41 verhe£ ng van liadhon Mas Pratistho io4 Pangeran Adhipati Anoiu ïtapiengkoe Negorci kroonprins Daaromtrent Valt het volgeod mede te deelen Om half tien gingen Ao assistentresident en de secretaria vooruit naaf dei kraton Z H de sultan zat toen reöds in de bangiial Kentjono depangerr ns u ryks gl ooten alsmede de pradjoerits va densqltan waren aanwezig Alsnu gpf de sult aan d gandekp laist den resident te gaan waarschuwen dat alles gereed was om Z H Ë G ie 0Dt Tangen Daarna begaf t Z H zich m t deq assistent resident en g volg naar dén ntihinggil om daar gezeteö bp dön darapar den resident af te wachten Ort half elf kwam d Cesident ia den kr tq Z H E G werd vergezeld door Pa tigeran ï Adhipati kolc eK Pakoe Alam en de prinsen fan diens huis j den militairen conimandant de officieren vatï het garnizoen dè ambtenaren landhuurde s eri eenige particulieren Nadat de resident eii oogenblik had gezetepy hCeft Z H E G na rfiens het Neder an dsch Indisch GOuvernemëu Radhen Mas Pratistho uitgeroepen tot Pan t geran Adhipati Anom Homengko e Ijlegoro De nienwe kroonprins gaf daarop deiï suUan een kniekos en den resident de hand waarni de assistentresident hera naar den 0Dr henj bestemden zetel jeleidde Vervolgens werd V 08 10 65 11 08 11 09 11 16 11 25 10 2 J 10 32 10 3 10 46 in 6 2 9 1 7 6 8 18 10 08 10 11 S 07 7 46 5 69 7 13 8 35 9 0 11 9 50 6 80 9 69 10 11 4 67 6 03 O 4 7 5 23 6 oiP 7 45 8 SS 10 08 10 38 10 82 1 10 88 10 38 ro 10 52 rafjio 7 59 H 8 07 5 83 10 08 6 36 11 10 6 50 11 25 lUen It o 2 51 4 47 3 40 5 45 8 65 6 Onr Haraaloa 12 11 1 1 10 11 12 19 12 84 het besluit door den secretaris in he Hol lan dsch en door don translatear in het Javaatlscb voorgplpzen D pradjoerits gaven drie salvoSt en het fort antwoordde mn een saluut van 11 kanonschoten na afloop hiervan deed de hoofdpanghoeloe een gebed Nadat de resident vyf toosten had ingesteld werd de kroonprins door de aanwezigen gefeliciteerd de prinsen en ryksgrooten bewezen hem hunne hulde Alanu ging de sultan met den resident en de andere heeren vnn den siti fainggil terug naar den kraton de inlandsche grooten bleven op den siti hinggil achter De resident bracht piet ben sultan een kort bezoek in den hin iAnkraton hy s vorsten moeder Eatoe Ageng om haar geluk te wenachen en keerd van diiar terug naar da bangsal Kentjono wa m eetige ververschingen werden gepresenteerd Ëpocdig daarna ging de rrsident huiswaarts gevolgd door al de genoodigden By het vertrek au Z ït E G uit den kraton zoowei als by aankomst aldaar bewezen de op den aio naloon geschaard pradjoerits dezelfde honneirs die by de garebegs aan den resident worden gegeven In het geheel waren by desie gelegenheid wel tweehonderd Europeanen tegjenwoordig Een groot aantal damös waren daarvan aanSchouwstera op den siti hinggil De kroonprins zelf een jong man intelli entf en gedistingeerd van uiterlijk en in manieren was keurig gekleed en schitterde van jt weelen Gisteren werd op het landgoed Vogelenzang hy Haarlem toebehoorende i lan jhr liarnaart de Wester veldslag van het Leger des fjeits gehouden Op drie verschillende plaatsen was een platform Opgericht vanwaar de leiders tot het volk konden i preken Vefder vond men eene cantine vi at goede ververschingen voor weinig geld te krygen waren eene handelstent waar uniformen tambouryns L ger des Heilsboeken en verder alle zakeh die een goed Heilsoldaat noodig heeft te koop waren Ook pen Eoode Kruis tent ontbrak niet deze was zeer doelmatig ingericht Reeds vroeg op d en dag ipet den trein van6 3p kwam het muziekkorps Van Amsterdam Qngeveer op denzelfdon tyd waarop de afdeeling Haarlem kwam aangemaroheerd Gezaoienlyk ging men nu met de muziek aan het holofd de vr 9uwely ke soldaten van tïtrabouryns voorzien naar het terrein Omachtuurprecieaklonk het kanonechot en nam kolonel Oliphant met zyn staf plaats op et platform Metiegne korte toespraak walariu h y het publiek gólukwenschte met den verjaardag van H M dö Koningiö regerites alsooK met het mooii weer het regende toen nog niet opende hy de byeenkomst en gaf bevel tot het byschen der vla Daar iotusBchen de verschillende feesttreinött nog niet waréa aangekomen verzocht de kolonel den tyd met zingen or te brengen Nadat er eenige vereenigingen meer g men waren werd ér een algemeehe bidstond gehoudeni Tegjen tien uur ongeveer was alles nwat v erwaeht werd zoowat tegenwoordig en begon de groote hei ligings byeenkomst geleid door den kolonel en mevrouw Oliphant Dit oogen blik leverde een aardig gezicht op Acpter het spreekgestoelte waren in een halven cirkel amphitheatersgewyzebaukenaaDgebracht waarop de Heilsoldaten in hunne veelkleurige uniformen hadden plaats genomen Naast het spreekgestoelte bevond zich eene tribune voot de moziekkor sen en een voor tgereE erveerde zitplaatsen v jor hef puéliek 5 66 6 03 6 10 6 17 6 26 2 30 11 50 1 46 1 56 3 02 2 09 2 15 12 40 12 08 Utrecht 06 33 7 60 9 iHarraelon 6 48 S 04 Woerdun 6 63 8 11 üudo Vnlor 7 07 8 19 Gouda 7 20 8 32 Amsterdam C 8 Aicaterdam Wp Goud Sbft WMnd U WoerdiB De taande van de verschillende vereenigingen waren a41e naast elkaar geschaard ZQodat de verschtjidenheid van kleuren aan het toorieel eene groot levendigheid hyzette Jammer echter dat de regen haus in stroohien begon neer dalen zoo at men achtereenvolgens de vatindels zag ïApakken en over de uniformen ïegenmantels en emi saisons zag trekken Er wêrden door vemhillende officiejren toespraken gehouden en mevrouw Olijdmnt die een zeer lieve stem heeft ibng eenige Hederéö dje met enOegeh werden aangehoord Om half een klonk er Weder oen kanonschot en werd er een algetoeene bidstond gehouden Op het hópren vajS heb chofc ging ieder Heilsoldaat knïden daar waar hy zich op d t oo k genbtik bevond terwyl de officieren hen die in hnn nabyheid waren om zich heen verzamelden en gedurende vyftjen minuten een bidstond hielden voor het Leger des Heus over de geheele wereld Te twee uur had er weder eene merkwaardige byeenkomst plaats onder leiding van den kofonel en mevrouw Oliphant waarin een kindje werd opgedragen en getuigenissen werden uitgebracht door geredde dronkaards enz Men schat het aantal bezoekers op 1200 en gewis zouden er zeer veel meer opgekomen zyn als het niet zoo onophoudelyk geregend had Dit scheen aan de stemming echterniet veel te hinderen men was zeer opgewekt Gelukkig helderde het weer tegen drieën op en kwam zelfs het zonnetje af en toe door het loover kyken Er werd voor zoover ons bekend is geen enkele wanklank gehoord Haarl Ct De 48e algemeene vergadering van het Nederlandsch Onderwyzeragenootsehnp die te s llertogenboach wordt gehouden werd op Dinsd 1 Augustus geopend Na eenen welkomstgroet van den heer H de Raaf voorzitter der Bossche afdeeling werd de vergadering by ontatentinia van den voorzitter en vicevoorzitter geleid door den heer Van der Ley die in zyne openingsrede in korte trekken de geschiedenis van bet Genootschap naging en als zyne meening te kennen gaf dat de deuren er van zoo wyd raogelyk moesten worden opengezet voor onderwyzers van alle richtingen maar dat het Genootschap wêl zoude doen met zich te houden buiten politieke quaeatiën In deze eerste vergaderiug werd door den heer C H den Hertog van Amsterdam ingeleid het punt van den beachryvingsbrief Hervorming van de opleiding der onderwyzers c Daarby werden de volgende vragen aan het oordeel der vergadering onderwprpen Acht men eene onverdeelde kweek schoolopleiding van 16 20 of 21 jaar teverkiezen boven eene geapliate van 16 19 ofvan 1922 jaar Zoo eene gepliate opleiding verkieselykis moeten de candidaat onderwyzera dan verplicht worden de voorgestelde curausaen bytewonen Moet by het examen voor de volledigebevoegdheid geen onderzoek meer gedaan worden naar bekwaamheid der eandidaten in dezoogenaamde wetenschappelyke vakken Of wenscht men een onderzoek naar de vakken van de 2 groepen met splitsing van het examen P Of acht men een onderzoek naar de vakken van een der beide groepen voldoends Kan men zich vereenigen met den titelvan candidaatonderwyzer voor hen die in detweede periode zyn van hunne theoretische enpractische vorming Moet de candidaat onderwyzer onvoorwaardelyk de bevoegdheid tot het geven vanonderwijs behouden Of moet hy die verliezen wanneer hy op 25 jarigeu leeftyd de volledige bevoegdheid nog niet bezit Of mag hy ook na dien tijd werkzaam blyven zoo hy dan slechts een voldoend examen heeft afgel d in lo en 2o Is het wenschelyk dat er met het ot op de ttaderwyskrachten aan de inrichtingen bedoeld onder ïl III IV en V een hoogstebevoegdheid wordt ingesteld Moeten de leden van het rykaachooltoezicht uitsluitend gekozen worden uit deonderwyzers by het lager onderwya Zoo ja moeten deze dan zyn in het bezit der hoogste bevoegdheid Na eenige beraadslaging waaraan een drietal afgevaardigden deelnamen verklaarde de vergadering sich Vóór geapliste opleiding van 16 19 en van 19 22 jaar Vóór den titel van candidaat onderwyzer Vóór het voorwaardelyk behoud door den o ndidaat onderwyzer van de bevoegdheid om ooderwy ï te geven 9 35 9 48 9 49 9 56 10 05 11 38 11 48 4 45 4 66 6 02 5 09 5 15 7 07 7 17 7 24 7 31 7 37 8 10 S7 9 t0 4 40 6 55 6 32 9 1110 24 5 40 9 19 5 53 7 08 8 80 8 41 9 33 10 40 11 26 4 10 4 25 7 26 9 S6 4 81 4 40 7 40 10 20 5 0 5 iS a ai u os S 30 10 Vóór het examen in een der vakgroepen Vóór het instellen eenerhdogste bevoegdheid Na de sluiting der vergadering had eene byeenkomst met gesloteu deuren plaats belegd op verzoek van de hoofddirectie der spaarbank waarin de heer M J IJzerman mededeelingen deed omtrent den toestand dier bank in verband met het gebeurde met den notaris Bon nerman Woensdag 2 Augostus werd d ergadering voortgezet By den aanvang werd door den voorzitter de iaardag der Koningin Regentes herdacht t e vergadering die de Woorden van den voorzitter daverend toejuichte besloot tot UM aenden van een telegram van gelukwensch n H M f Als plaata voor de volgende algemeenft vergadering werd Deventer aangewezen Over de uitgave van het itlorrespoudentiebladc werd uitvoerig gediscussieerd met het gevolg dat ten slotte besloten werd vooralspog geen verandering aan te brengen Omtrent de qnaestie van de reis en verblyfkosten der afgevaardigden werd op voorstel van het hoofdbestuur besloten aan de afdeehngen met minder dan 20 leden het bedrag voor een retourbiljet 3de klasse uit te keeren Aangenomen werd een vdorsteliot wyziging van art 57 der wet zoodat de bepaling voortaan aldus zal luiden Gewone leden wier inkomen volgens eigen schriitelyke opgave aan den penningmeester hunner afdeeling de som van ƒ 600 niet te boven gaat betalen eene jaarlyksche contributie van 50 cents Aangenomen werd eveneens een ander voorstel van 4iet hoofdbestuur om als leden van het Genootschap toe te laten hen die bevoegdheid hebben tot het geven van lager middelbaar en hooger onderwys die voorbereidend onderwys mogen geven die onderwys geven aan eenige andere inrichting van openbaar of byzonder onderwya en leden van het ryks schooltoezicht Vervolgens kwam aan de orde de motieAmsterdam inhoudende dat de algemeene vergadering ala haar oordeel uitqpreke dat ook voor den onderwyzer onverkort worde gehandhaafd het grondwettig recht om getuigenia af te Ipggen van zyne beginselen op politiek of oeconomisch gebied en om zich aan te sluiten by elke niet bij eene wet noch by reohterlyk vonnis verboden vereöniging De gewestelyke afdeeling Groningen de af deelingeu j Gravenhage Rotterdam Borkeloo en Vroomshoop deden het voorstel om de motieAmsterdam niet te behandelen De heer Gedekiug s Gravenhage lichtte het voorstel der genoemde departementen toe bëtoo gd dat de motie Am stetdam niet tot de bemoeiingen van het genootschap behoort Hij werd daarby gesteund namens de afd Borkeloo maar bestreden namena Goor Ook de heer Gerhard Amsterdam en o a de heer R uwerda gewest vereen Friesland beatryden het voorstel betreuren dat het hoofdbestuur de aanneming Tau de motie Amsterdam ontried en meenan dat de vergadering voor de belangen der minderheid moet opkomen Daarentegen wordt het voorstel onderateund doos den heer Meyer Amaterdam II wiens afdeeling juist aan het voorstel van Amsterdam haar ontstaan te danken heeft Tot de beatryders behoorde o a nog de heer Kuykholf Rotterdam die verklaart dat ala de motie Amsterdam I wordt verworpen elk sociaal democrtiach onderwijzer uit bet Genootschap zou moeten gaan Uit eene mededeeling van den heer Boerrfma Friealand bleek dat de mefeste Friesche afdeelingen zich tegen de behandeling dezer motie verklaard hadden Met 67 tegen 16 atemmen wordt ten slotte besloten de motie Amsterdam niet te behandelen Na de pauze werd door den voorzitter medegedeeld dat in eene geheime zitting heden tot honorairlid was benoemd de heer C H den Hertog Hy wenschte onder luid applaus den benoemde geluk die voor de hem gebrachte hulde dank zegde De voorstellen van het hoofdbestnur om by de regeering aan te dringen op herzieniog der wet op het lager onderwya ea om daarvoor eene commissie te benoemen gaven den heer Hinse aanleiding tot het inleiden van verseUSlende vraagpunten Na discnsaie sprak de vergadering zich over verschillende vra punten uit In beginsel verklaarde zy zich o a voor het overnemen vftH e a belaugryk deel der onderwyakosten waartoe de wet de gemeenten verplicht door het ryk Op de gestelde vraag Acht dé vergadering het wenscheiyk met het oog op de regeling der bezoldiging de scholen in klassen in te doelen ja dan neen c antwoordt de vergadering met lU te n 104 atemmen ontkennend Te Haarlem ia een aoldaat van het koloniaal werfdepót met verlof door een aoldaat van het regiment infanterie in een tappery van Iwt Plein aldaar op het hoofd gesl en waarbij hg achterover is gevallen en belangryk verwond In bewnsteloozen toestand is hij naar de gwniiEoens infirmerie overgebracht Wyleö mevr Boucicaut weduwe van den stichter en eigenaar der groote magezijnen Au Bon Marché te Parya had een groot deel van haar vermogen aan de openbare armenzorg vermaakt onder beding dat ook drietoe vluchtsoórden vqor ongehuwde moedera zouden worden gesticht in de omstreken van Rysel van Ronaan en van Chalon sur Saone Twee dier inrichtingen zullen binnenkort geopend worden één te Mont Saint Aguan by Rouaan welker bouw eu inrichting 151 000 franken kosten en één te Roubix waarvoor 156 000 I franken zyn besteed Zy zullen ieder 50 tot 70 verpleMdeu kunnen bevatten Oe Spaarbank te Lochem heeft soms gulle bfijen Zoo bood zy dezer dagen de gemeente de volgende bedragen aan tot vernieuwing der bestrating in Tramstraat Schoolstraatje en Walsteeg 1380 tot verharding van den Kykateegweg ƒ 800 tot beplanting van dien weg f 520 tot voortzetting der bestrating in de Polsbroek 1248 tol eventueel noodige werkverschaffing in verband met verdere ontginning der Armoede ƒ 300 zich tevens bereid I verklarende om mocht verbetering van den I waterafvoer in de stadsgracht noodig worden I geoordeeld daartoe subsidie te verleenen I Niettegenstaande de pas ontvaögeu weldaden I werd in dezelfde gemeen teraads vergaderiug I waarin daarvan bericht werd gegeven tevens I bealoten aan de Spaarbank nog te vragen om I een nieuwe brandspuit I We ontvingen het programma van deji I internationalewegwedstryd Maastricht Nijme I gen en terug afstand ± 265 K M Geor I ganiseerd door afdeeling VI van den Alge I meenen Nederkndschen Wielrydersbond op 10 Sept 1893 I Als pryzen zyn daaraan verbonden Kunst I voorwerpen ter waarde van f 150 f 100 f 80 f 60 f 50 f 40 f 30 en f 20 terwyl by I groote deelname het aantal pryzen zal ver I meerderd worden I Het reglement luidt aldus I Art 1 De Wedatryd is alleen open voor I Amateurs volgens bepalingen van de A N W B I Art 2 De inschryvingen moeten uiterst I den 20en Augustus in bezit zyn van den hper I Amédée Stassar te Maastricht I Art 3 Inschryviugen welke niet vergezeld I zyn van het inleggeld worden niet aangenomen I Art 4 Het inleggeld is bepaald op 5 I Art 5 Alle eeu persoons rywielen wordea I toegelat en eveneens het veranderen van rywiel I en het gebruik maken van pace makers en I windsnyders I Art 6 De afrit heeft plaats den 10 Sept t 6 nur V m Meerserweg I Art 7 Den te ryden eg luidt ala volgt I Maastricht Sittard Roermond Venlo Well Gen I nep Nyraegeu Keizer Karelsplein en terug I Art 8 Billetten worden langs den weg I aangeplakt waardoor de te volgen richting I aangegeven wordt I Art 9 De ryders zyn verplicht by de I navolgende controlepunten af te stijgen en I het register te teekeuen Maastricht Venloo I Nijmegen Venlo Maastricht Wanneer eeae I handteekening ontbreekt komt de ryder voor I geen prys iu aanmerking I Art 10 Langs den geheelen weg worden I controlepunteu waar niet geteekend behoeft I te worden geplaatst I Art U Elke ryder zal een baad met I nummer ontvangen welke hy om den linker I arm dragen moet Hy mag zich in geen ge I val gedurende den rit hiervan ontdoen en het I nummer moet steeds goed zichtbaar blyven I Art 12 Elke mededinger is verplicht te I ryden in t kostuum waarvan hy de kleuren I hy zyn inschryvingsbiljet aangegeven heeft I Art 13 ledere machine moet volgens Pro I viöciaal Reglement van eene welluidende Bchel I voorzien 7yn I Art 14 Elke mededinger ontvangt eene I kaart van den te ryden weg I Art 15 Klachten moeten onmiddellijk by I aankomst schriftelyk ingediend worden aan I den Voorzitter van de Jury I Art 16 De Jury beslist in gevallen waarin I dit Reglement niet voorziet I Inhoudsopgave van No 12 van het cMaandI blad tegen Vervalschingen Internationale maatI regelen tegen de vervalsching van levensmidI delen Onderzoekingen van levensmiddelen I en handelsattikeleu gedaan aan het Bureau I voor chemisch en miscroscopisch onderzoek I Spuistraat 146 Amsterdam Directeuren Dr I P F van Hamel Roos en A Harmens Wzn 1 Melksoorten Controle onderzoekingen I Malagawyo Limonade Mineraalwater I Meel Vogelvoeder Gist Zeep I Geëmailleerde pannen Maatregelen tegen I botervervalaching Vervalschte Cognac I Vervalschte boter Over zoc enaarade broodI olie en de in den handel voorkomende verI valschingen van reuzel en olie Knustwyn I Loodhoudende thee Kunat limonade I Hygiëne Industrie Ventillatie VoorI zorgsmaatregelen by groote hitte Hygiëne I en berglucht Vergiftige voorwerpen van I guttapercha Onzuiver duinwater Het I bewaren van eieren Petroleum in vasten I toestand Feuilleton De bacillen der bank biljetten Levensduur van den Amerikaan Het waarnemen van kleuren door muziek De tuberculose in Japan Nalnurlykezeep De in de maag verdwaalde kikvorsch Vraagbord Aluminium koookpannen Cacao Onschadelykehaarklenrmiddelen Poreuze koelkannen Een sigarenmaker te Rotterdam kocht dezeweek op de Nieuwe Markb een revolver Gisteren uu wilde hy het vuurwapen in de Banketstraat eens beproeven en schoot eeu patroonin de lucht af De revolver bleek deugdelykte zyn de loop sprong ten minste niet Maarop het schot kwamen de buren hun huizeuuitloopen Daar was bepaald een moord gebeurd Spoedig echter ging ierler weer gerustgesteld naar binnen Maar het schot van densigarenmaker liad nog iets merkwaardigs gewrocht Een oud vrouwtje dat al ruim driemaanden aan rheumatiek leed en geen voethad kunnen verzetten vloog ala een meisjevan 18 jaar van haar stoel op en de deur uit De aardbeving had baar de rhomatiek doenvergeten zeide ze tR Nbl Een gestoorde bruiloft In de Sopliiastraatte Rotterdam werd Zondag eene bruiloft gevierd die toen de gasten het noodige gebruikt hadden zulk een woest karakter kreeg dat de hulp der politie moest worden ingeroepen Twe § agenten beg iveu zich derwaarts doch werden sdo wel ontvangen dat dun een een gat in het hoofd geslagen ward en de ander in korten tyd ontwapend was Alsnu werd meer politie gevraagd en een gevecht ontstond waarby de politie ten slotte de overhand behield en twee der uanleggers arresteerde De verwonde agent is buiten dienst gesteld Wel Wiiupje hoe bevalt je dat ryden op de knie 0 heel ploi ierig oom maar verleden weak heb ik toch meer pret gehad toen heb ik op een echten ezel gereden I Verkeerd begrepen Kantonrechter De I keuze wordt u overgelaten een dag gevange I nisstraf of drie gulden boete I Beklaagde Mag ik u dan maar om de I drie gulden verzoeken Buitentanüscb Overziclit I In Mansion House te Londen werd gisteren I ouder voorzitterschap van den lord mayor van l Londen een talryke vergadering gehouden van j van bekende personen op politiek en handelsI gebied allen voorstanders vnn het bimetallisme I de gezant der Ver Staten en de Nederlandschc I ge ant graaf Vau Bylnndt waren ook aanI wezig De coueervatieve ond minister Balfour I hield een lange en levendig toegejuichte rede I waarin hij de voordeden van den dubbelen I standaard deed uitkomen De financieele toej stand in Indië is tegenwoordig ODhoudI aar I zei de spreker eo iedereen ziet met spaniiing I te geraoet wat de Ver Staten in deze bullen I doen De dubbele standaard is beter dan de I enkele standaard wegens zyn meerdere vastheid I eu gemak en met het oog op het internatioI naai verkeer Bovendien zou de een of andere I militaire mogendheid op een goeden dag het I geheele tinancieelo stelsel van Engeland in de I war kunnnn brengen I Over Sinm zyn de Engelsche gemoederen I tot bedaren gekomen nu de blokkade werkel k I is opgeheven en de Engelsche handel geen I gevaar meer loopt Daily News houdt wel I vol dat haar alarmeerdnde berichten waar zyn I geweest aantoonende dat de Regeering ze niet I rechtstreeks heeft tegengesproken m ar zy I schryft het in haar oogen ongeoorloofd optreden I van admiraal Humann toe aan een onjuiste I opvatting van de bevelen uit Parya In Duitschf I bladen die over t geheel zich onthouden hebI ben van aanvallen op de leiding der Fraüsclio I politiek in deze zaak wordt de wenachely heid I betoogd om eens internationaal uit te njiaken j wat by eeu zoogenaamde vrede blokkade geI oorloofd ia wat niet iets dat niet volkomen I vast Bchynt te staan Het gerucht dat BangI kok met een bombardement zou zijn bedteigd I heeft vooral de Daily NewB met veiroutI waardiging vervuld waarby z geheel onnpodig I herinnert aan het Engelsche borabart ment I van Aleiandrië dat heel iets anders en volI komen geoorloofd waa volgena het Engelsche blad I Uit de mededeelingen in de beide Engelsche I Huizen gedaan is het duidelpk dat nogmaar I alleen vaststaat dat er een neutrale atrepkzal I zyn maar dat de grenzen nader begaald nioeten I worden Aan den rechtproever van den Mekong I li en de Shan Staten iu vroeger tyden behoord I hebbende tot Laos thans in meerdere of mindere I mate onaf hankelyk die t Britsch Indische I Ryk scheiden van de bedoelde rivier Volgens I de Standard is van deze staatjes de noordeI lijkate Kiang Hung grenzende aan Yun nan I aan China schatplichtig terwyl van de iuideI lykste de twee machtigste Kiang llsen en I Kiang K ing min of meer Siama souvereiniteit I erkennen Het blad acht het nu wenscjheiyk deze beide neutraal te verklaren Ala men een oog slaat op de kaart ia het dankt ons duidelijk dat Frankryk daar niets tegen tan hebben en dat dit eigenlyk alleen voor Engeland minder aangenaam is dat zoodoende aan zyn uitbreidingslust een grens gesteld ziet Zou naar deze schikking tusschcu Engelsch en Fransch gebied pen streek liggen voor een deel neutraal voor eeu deel van China a hankelyk dit kan Frankryk weinig deren als het den linkeroever der rivier bezit daarmee liet achteriaud van Tongkin en een handelsweg naar Somao de Chineesche grensstad in Yun nan een stad overigens binnen den 23n graad gelegen en over welker bezit het zich met China zal hebben te verstaan Terwyl de Engelsche reg ermg op gelukkige wyzo tusschenbeiden is gekomen in een quaestie tusschen twoe vreemde biogendheden om de belangen van den handel van En geland M verdedigen volvoerden de Engelsche mynwerkere eeu plan d t den Britachen handel een gevoeligen slag zal toebrengen Men telde de gevolgen der werkstaking by het uitbreken niet buitengewoon zwaar omdat men algemeen van oordeel was dat de werkstaking slechts kort zon duren Langzamorhand wint echter de nieening veld dat de werkstakersin teerst niet zullen toegeven De nadeelige invloed van de werkstaking doet zich reeds gevoelen De scheepvaart op Huil wordt met stilstand bedreigd de schepen die geen kolen kunnen krygen verlaten de haven om zoo mogolyk in Schotland lading te vinden Enkele myneigeuaara hebben verklaard dat zy geneigd waren hetzelfde loon te betalen als vroeger indien de werklieden aan den arbeid bleven Het my nw erkers verbond dwong de arbeidera echter ook daar het werk te staken Op enkele nitzonderingen na gedragen de werkstakers zich onberiapelyk zy hebben den arbeid neergelegd maar plegen geen ongeregeldheden Zy erkennen wel dat de myneigenaara door den buitengewoon lagen prys van de steenkool gedwongen werden de loonen te verminderen maar willen trachten de oorzaak daarvan weg te nemen welke zy meenen te vinden bij de steeukolenhandelaars die specnleeren Zy dringen dan ook aan op afschaffen van de tiiaachenpersonen en wenschen dat de myneigenaars onmiddellyk zullen leveren aan de verbruikers Zal dit echter in onze ingewikkelde maatschappy die verdeeling van arbeid eischt mogelyk zyn V Toch zyn er ook dituiaala onder de arbeiders enkele woestelingen die te Leeds eenige arbeiders welke aan het laden van kolen waren met stoenen wierpen Zoodra de politie verscheen werd het weder rustig Te Dewsbury vielen eenige werkstakers de werklieden die geen leden van het verbond zyn aan toen de laatste onder geleide der politie naar hiiiagingen Aanbelde zijden werden eenige personen ernstig gewoud Volgens te Berlyn ontvangen mededeelingen zou de Russische regeering nog meer maatregelen nemen tegen den invoer van Duitsche waren Zelfs loopen geruchten over maatregelen welke de regeering te St Petersburg f zou nemen om de Duitsche bezitters van Ruaaische fondsen te treffen Op welke wy e dit zou kunnen geschieden achynt vry duister In Duitschland zelf is men zeer ontevreden over de bepaling dat ook de waren welke volgena vóór 25 Juli gesloten verbintenisssen geleverd moeten worden getroffen zullen worden door het hoogere tarief De Duitsche importeura zullen nu de onkosten dragen Aan het douanenkantoor te Bromberg werd byv gisteren reeds door houthandelaara uit Daiitzig meer dan 500000 mark aan douanerechten betaald In Zwitserland bestaat een zeer eigenaardig middel tot bestryding van het alcoholisme Daartoe worden namelyk beschikbaar gesteld 10 pCt der zuivere opbrengst van het alcoholmonopolie Dit bedrag zal ditmaal o a worden besteed lo voor de ver orging van verwaarloosde verlaten zwakhoofdige en epileptische kinderen en jeugdige misdadigers 2o voor de verzorging van krankzinnigen en ondersteuning hunner gezinnen 3o voor verbetering der volksvoediog vestiging en ondersteuning van consumptie vereenigiugeu volksgaarkeokena enz 4o voor de voeding van arme schoolkindereu en ondersteuning van vacantie koloniën 5o voor de onderrichting van het volk aangaande de verwoestende gevolgen van het drankmisbruik en de weldadige gevolgen van matigheid en spaarzaamheid alsmede voor de verspreidiug van goede geschriften eu voor de oprichting en ondersteuning van leeszalen 6o voor de oprichting en ondersteuning van asylen voor drankzuchtigen 7o voor de ondersteaning van matighetdsgonootschappen Aug Watergetijden llooj a Hoog Laag Zaterd 6 10 56 7 20 11 34 7 40 Zond 11 63 8 18 09 8 34 Maand 7 26 8 51 1 06 9 30 Uinsd 8 1 45 10 10 2 27 10 62 Woenad 9 3 10 11 36 3 47 12 Doudord 10 4 85 60 4 63 1 18 Vrgdaj 11 6 81 1 46 6 46 10