Goudsche Courant, maandag 7 augustus 1893

Maandag T Augustus 1893 32ste Jaargamg No ÖI16 mimm mum Nieuws en Advertenliehlad voor Gouda en Omstreken Öé tJitgïive dezer Courant gesohiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post 1 70 Afeonderlijke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centeé iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekendnaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd SpringtQ 13 en 38 Aug Kaan Zon Aug Opg A Omlorg M Opg Onderg B 10 86 1 4 7 Aug 4 30 7 39 8 10BS 8 19 18 4 40 7 28 11 83 4 47 19 4 60 7 16 M a 01 SB 5 7 02 33 6 SB 81 6 10 49 1 63 7 30 3 22 7 64 N M Stedelljko Zwamsohool 4 Augustus s roidd 12 u Opgftvo dor tomporatunr Tan de luoht 70 gr Fahr B bet water BB ff Beurs van Amsler am 8 AUGUSTUS islotkoers 83 lOl s 78 77 21 lo l or krs KEDEBLiüD Cert Ned W 8 2 83i dito dito dito 3 97Vg dito dito dito 8 i 101 noNQAï Obl öoudl 1881 88 4 981 Italis Inschrijving 1862 81 S 82 OoBTBNB OM in papier 1868 6 777 dito inzihérl868 6 77 i PoBTUQil Oblig mot ticket 8 2i dito dito 8 21 Bdsi iHD Obl Oost 2e Serie B 62 dito Qooons 1880 4 92 dito bij Bolbs 1889 i 94 dito bij Hope 1889 90 4 935 dito in goud leen 1883 6 97 dito dito dito 1884 6 lOO SPiDJï Perpet schuld 1881 4 B8 i ÏUKKBIJ Gcpr Con leen 1890 4 84 Geo leeinng serie D 21 i Geo loaning serie C 22Vs Zuib Ape ll p Keo ï obl 1892 B 104 MEXico Obl Buit Sob 1890 6 66 Vp igp UEl i Obl 4 onbop 1881 SB j Amtobbium Obligation 1861 3 98 BOTTEBDiH StB 1 loon 1886 31 99 Nbd N Afr Handelsv aand 101 Arondsb Tab Mij Ocrtiüoaten 656 DeliMaBt ohappij dito 660 Arnb Hypolhoekb pnndbr 4 lOOV Cult Mü der Vorstonl aand 74 s Gr Hypotbookb pnuilbr 4 100 Nodorlandsoho bank aand 1991 Nod HandelmaBtsob dito 1381 N W Si Pao Hyp b pandb 6 100 Bott Ilypothfekb pandbr 4 102 Ulr Hypolhoekb dito 4 101 OosTEKB Oost Uong baikaand 130 EosL Hypotheekbank pJndb JV 96 Ahebika Eqmt hypotb paudb 6 100 Maxw L G Pr Lion eert 6 SB Nbd Holl IJ Spoorw IMij aand 91 Mij tot Eipl SI Spw aand 90 Ned Ind Spoorwogm aand 164 Ned Zuid Afrik Spm oand 6 118 dito dito dito 1891 dilo 6 100 61 64V 116 121 B6 8 63 iTiUE Spoorwl 1887 89 A EoW 8 61 Zuid Ital Spwmij A H obl 3 63 Polen Warschau Woollen aand 4 116 BUBI Gr Buts Spw Mij aand 6 121 Ballisobo dilo aand 65 Paatova dito aand 6 63 I ang Uombr dilo aand B 9 Kursk Ob Azow 8p kap aand 6 120 100 69 89 103 Losowo Sewast Sp Mü oblig 6 100 Orel Vitebsk dilo oblig 8 1U2 Zuid Weit dito aand 6 69 dito dito oblig 4 Sg V Ahëbika Cont Pac Sp Mij obl 6 103 Ohio North W pr O t aand 132 dito dito Win 3t Poter J L 7 132 ll s B8 18 12 i o i 8 Donvor Bio Or Bpm cerkA a 10 Illinois pentral obl mw 4 100 LouisT SÉNashvillfl CflïCv aand 6B ig Mexico W ÜjpirMy Ie hyp o 6 86 Miss Kansas v 4 pet wif aam 16 N ïork Ontario West ind 10 U dito Ponns Ohio oblig 6 I WftT Oregon Calif lo bvp in goud 5 83 SI Paul Minu k lilanil obl 7 99 Un Pao Hoofdlijn oblig 6 103 dito dito Line Col Ie byp O 6 67 46 Oisaoi Can South Cerl i aand 43 Ven C Eallw Na lo b d o O 8 Amsterd Omnibus Mg aand 184 Boltord Tramweg Maats asad 160 Nro Stad Amsterdam aand 8 lOöj Stad Bolterdam aand 3 106 Bkioik Stad Antwerpen 1887 2 99 Slad Brussel 1886 2 99 IIONa Theis BegulIr Qesellsch 4 116 OosTBNR Slaatsleening 1860 6 120 K K Oost B Cr 1880 3 Spame Stad Madrid 3 1868 31 ADVERTENTIfiN ♦ Gel roHwd A H TEEPB Apoüieher BK WILLBMINA PERK die mede namens vrederzydsche Familie hun hartelyken dank betuigen voor de bljjken van belangstelling bg hun Hüweiyk onderbonden Wmap 4 Augustus 93 HEII EKEiVS 9 H per Fl 5 Ot per Fl prachtig helder en goed werkend Depot A NORTIEK Gouwe C 34 35 Ned Ver Ite Hyp Spobl eert 6 j 108 Sehouwbnrg VAN LIER standplaats GROOTE MARKT te Gouda Hollandsche Voorstelling en Directie A van IiIMB te Amsterdam Zaterdag 5 Augustus 1893 8 uar MAUSELLE NITOME Vaudeville Operette in 4 bedreven van H MEILHAC en ALB MILLADD door J08 VAN BIEKE Muziek van HERVÈ Prijzen 1 25 1 ƒ 0 75 0 40 10 Abonnementskaarten ƒ 10 Ook per stuk vorkrygbaar by I 8 KEISER Korte Tiendeweg en de bekende depots Plaatsbespreking van af 10 uur aan den Schouwburg ScUedamsclie Wafelbakkerij De Ondergeteekende maakt de Burgers van Oouda bekend dat ly wederom met zjne NETTE INGERICHTE WAFGIRRAAII is gepU tat over de Heeren BAHLMANN en Co Hopende door een nette en goede bediening en de WAFELS met zoivere D e 1 f t s c h e Boter gebakken in de gunst van de OoudBcho Bargerg t3 mogen deelen Uwe Diensiio Dienaar N B Bestellingen worden zoo spoedig mogelyk aan hals bezorgd Ondergeteekende bericht aan zgne geachte begunstigers van Gonda en Omstreken dat hy dit jaar met de Kermis met zyn fraaie naar de e schen des tyds ingerichte Poffertjes Wafeleii Ververschingskraam ia geplaatst op de Markt over den H er HOOÜENBOOM Hopende even als vorige jaren met een drukbezoek vereerd te mogen worden daar GEBAK en CONSUMPTIE niets te wenschen over zullen laten Mg in uw gunst aiyiitfVelende heb ik de eer te zgn jt ÜEd n lfT Dienn P EQELAAR Delicieuse artiandsche wafelen 7 et perstuk Pofi l s 15 cent per 2 dozyn N Bestellingen worden desverkiezend aan huis bezorgd ai het gebak Met 1 NOVEMBER b z a in of by Gouda een FATSOENLIJK MEISJE P G voor goed kunnende Koken en bekwaam voor haar Werk V g getuigen voorzien Fr Br ond letter V a d Boekh E NOOKDIJK Banka straat den Haag Wed M MOL Korte Tlendeweg D 3 is het goedkoopste aares van Nieuwe parapluien en reparatie Voor alle oogkwalen wordt met succes aangewend het zoo gunstig bekende Dr GHANTOMEIiANUS O O g e n w a t er Ieder oogiyder make eer het te laat is gebruik van dit voortre iyke middel en wanneer men het oplettend volgens voorschriftengebruikt zal men de heilzame gevolgen ondervinden Prgs per flacon met gBbroiksaanwjzing 60 et Verkrygbaar bg Wed Bosman Conda Irt ed N S ndi n Leiden A PrinB Ze eiihuiEea W Ligtlielm Voorburg Wed a Wllhelmes Woerd IA Boi Berkel Gouda Snolporidruk v n A Bmnkii Zoon LOTEN in de VERLOTING BIJ GELEGENHEID DER TTrije S aard eruraaarlct ZIJN TE BEKOMEN BIJ SSï A BBl RiIAI Lan e Tiendeweff PRIJS 1 11 LOÏEN voor 10 De Eigenaren der WILE CBEAP SOAP govon nan hen die ia Dereaataande tookeuing eeo kuilend elicit ontdekkoe do volgende premie Aan No 1 een Gouden Heeren Remon tolr Horloge i klein Gouden Damea Horloge 3 praohtigeFransohestaan 4 zeer fraaie staande Klok met Wuziek 5 12 Meter Zijden oi Wollen Stof 6 een fraai zilver Zak Horloee 1 praohUge ZwltserBohe Klok 8 goed Nickel Horloge 9 Speeldoos 10 10 doozen Melk Crème Zeep en bovendien aan de 10 Tolgendo personen Llkeurstellen Bierglazen Oouden Ringen enz Qeen Loterij Reêal Kouderde dankbetuigingen en kwltantiën voor ontvangen premién liggen bij o ib ter inzage Ieder met ediuger moet ilo teekening uitknippen en met potlood op bet ontdekte huilende goziobt een kruis maken en met een poitwiaael van 70 cent of een gelgk bodrag in postzegels voor l dooi 3 Btuks ittelk Crème Zeep aan onderstaand adiea zoitdon P VILLAIN Sc Oo TflE MILK CREAM SOAP BERLIN S W HOIXMANNSTRASZE 22 Do medcijlingf deze op de het eerst onz enz namen der bekend gemaakt Extra door deze en bekend geroomdt Zeep welkü als ftuiveel Prys 70 men hot AUo jers mooten eveneens in ilen linkerl opk der enveloppe den tUd aangorea waarap sy jpoBt Iiobben gedaan Dit uurcijfer nrordt naar het poatatempel beoonleeld Diogene welke du juiate oplossing op de poit doet wint den esrsteu prü No 2 den tweeden pr s o prijzen worden nauwgozot ea tot volkomen tevredenheid van het publiek toegukeud De eerste 20 personen zullen in de volgeude maand in dit blad met onze unnonco worden nakt premiën oatvaneea dieseaen welke bewijzen kunnen dat BfJ ons bebben onze Zleep in te voeren De mededingera hebben geeaerlei onkoflteü p emieü deze worden alleen geschonken om de MBLE CRêMË ZË£ P in te voeren maken welke ZONDER schadelijke bJijtende stoffen uit zuiver onaf koemelk beroid is het is do natuurlijkste aangenaamste spaarzaamste ea zuiverst beslaat Kij geeft gezondheid schoonheid en frisolibeid en maakt de huid teer en saob blad oent per doos 3 stuks goed verpakt en franoo Dy inzending van het raadsel geile te vermelden Adres I fILLAIX i Co The Milk Cream Soap Berlin S W Hollniannslrasae 22 MT VËKTËGËNWOURDIGERS GEZUCHT ui de Jffcror aJBron fe Oberlahnsfein ty u Tafeldrank Van h ninklykef uis der feder anden Maatscl appij tot Exploitatie der Victoria Bron te Oberlalinstein Gevestigfd te Kotterdain Zuidblaak 8 derlandsche Stoomboot Hlaatschappij De Stoomachepea HOLLAND ïapt J SMIDT en BATA rins kapt J SAUEB vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor vi clit of passage vervoege m ii zich bj de Cargadoors der Maatscbappg Boooipjos 72 te Rotterdam De ütoomBchepen lossen te Brewersquay de markt van Boter en Kaas te Londep Gebri StoUwerck s Chocolade en Cacao D nitvlii e lioor lo niouwf to uitvUniiiifl a np nm runaal gcbii iK verbeterde fabricatie on uitaiüitend gebruik van tijtio cii tljif te cjrondbtoflon irnmlofre i n ibriiikur van StoUwerck s Chocolade en Cacao 0011 nanbp IClikcUcn 2i 4 e n bQwij de Paris voiOBSwiHi ilig tiibnk Kit rjimiLüuii bt antwoordcn lG awn dou Uiüoud dor resp l ö Ji iniia bt ha ildc 7 Brevets aln lïonovoraucier 4 Ecre Diploma H goiidcii enz Medailles van üitmuntOQd fijn fabnkaat li ods 18H siliretjf dö Accademie uatioiml Noia VOU8 déoemons uae medaille l oi ppMuièrc clause en oonBidöratloa de vot re exoollento fabrication de Ohooolat bonbons variOB etc etc Stollworck S fabrikaat is verkrijgbaar bij H A Conliseura Banketbakkers mz enz fïeneraalvertegenwoordiger voor Nederland Julins Hattenklodt Amsterdam Kalverstraat 103 BINNENLAND GOUDA 5 Augustus 1893 VERGADERING VANDEN GEMEENTERAAD Dinsdag 8 Augustus 1893 des namiddags iaax 1 ore Aan de orde De Rekeningen der gesubsidieerde Instellingea van Weldadigheid dienst 1892 De rekening en verantwoording van dcii Kassier der Stedelyke Bank van Leening over het boekjaar 1892 93 De benoeming van eenen Leeraar in de HebreeuwBche taal aan het Gijmnasium voor den cursus 1893 94 De CommisBaris der Koningin bezocht gisteren deze gemeente en na afloop der audiëntie werden o a door hem bezocht het gymnasium de Hoffinanssticbting de Volksgaaikeuken de Gasfabriek het Weeshuis de Librae en Arti Legi waarna Z H E G weder naar s Hage vertrok Gisteronavond werd voor een volle zaai bijVan Lier opgevoerd het Mannetje uit deMaan biyspel met zang in 5 bedreven t welk nog al in den geest ïiel M JP4 hcu roJlea waren in goede handen De rol van Corri door hare zustere als de wildeman betiteld werd door Mej Cohen uitstekend vertolkt vooral in het derde bedr f toen zg het leven van een Trouwelgk persoon van de geboorte tot op hoogen leeft d zoo meesterlgk weergaf Mevrouw Albregt Engelman speelde ah Marianna onverbeterlgk doch dit zgn wg van haar gewoon zy bezit de gave om ieder haar toegedachte rol naar behooren te vervullen Ook aan de overige dames kan een wooid van lof evenals aan de heeren niet ontbonden worden Het fliottableau waarin door de medewerkende penonen de Nederlandacfae vlag met het oranje vertoond werd woa uitmuntend Een 80 tal weeskinderen woonden gisteren avond voor rekening van den WelEd Heer G J Steens Zynen de voorstelling by in de schouwbnrgtent van Van Lier In de pauze werden zij nog onthaald op wafels De in het Politieblad gesignaleerde persoon van Hendrik Raa maakers letterzetter is te Gouda waar hy werkzaam is aangehouden FELILLETOX O E I cr i Naar het Boogduit eh XXIV 98 Olirier s galaat daareategeD werd Bteeds booger gukleard en hjj zag tteodii uitdhgender rond Hg voelde de kleine haml op z in arm beven hij drakte ze vaster en dichter tegan zioh aan Daarbuiten hoorde mon ffJü Narrol De muziek lohetterde en prina Caraavat wierp van tijn opgesierden troonwagen rozen onder de joolende menigte Twee jonge officiers vrouwen die vroeger de beminnelijkheid Eelvecegeo Maria Louiza waren geweest verwijderden zich met opvallende baast van bet raam waarheen Nonnderaoheidt zyn vrouw bracht Sleohla Ooseck volgde hen als oen schaduw en ging naast de barones voor het open raam staan De jonge vrouw beefdo en sitlderdo De schrille kreten van de straat klonken haar verdoovond in do ooroD terwijl baar hart acheen stil Ie staan van over weldigende smart veroorzaakt door deze plotaeUago uitstooting yWat is er tooh gebeurd Go eck wat moet deze meer dan ergerlijke en beleedigende houding van het gezelschap beteekenen Da graaf trok zijn schouders op ffLaaterpraatjes men beantwoordt de booze tongen met kogel of zwaard of anders ignoreert men ze Voor het eerst riohtte Uaria Louiu den blik op en heett door het betalen zyner boete de opzending naar Rotterdam voorkomen By gelegenheid der Kermis is den 4de dezer in een herberg op de Markt over aen oude veete een twist ontstaan waajrby zekere A Perdyk door Van Dp met een glas een bloedende wond werd toegebracht De doder vlnchtto De heer Spruit behandelde den verwonde terwijl door de Politie proces verbaal is opgemaakt Het drama Jane Shore de koningin van één dag in 5 bedreven door Frans Gittens wordt Zondag by Van Lier gegeven Het stuk speelt in Engeland in de tweede helft der 15e eeuw het Ie bedryf by den juwelier William Shore die rgk wordt voorul door de gunst van de grooten des lands het 2e en 3e bedryf aan het Hof van Engeland het 4e op het landgoed van den ryken juwelier eh het 5e bedryf op een publieke plaats te Londen Het Hofleven wordt in dit drama op eenwalgeiyke wyze geteekend Schandeiyke openbare minnehandel en jaloezie ftfschuwelykeiutrigue s eerzucht nayver egoïsme en andereonedele hartstochten zijn de hoofdtrekken indit stuk waarby de trouw en deugd eenorechtgenoote eu moeder niet op de proef gesteld maar eenvoudig gedwongen zich pry te geven vernietigd wordt De schoone deugdzame begaafde vrouw toch wier naam tot titel van liet stuk gekozen is die steeds de gevaarlyke hulde van adeiyke en machtige begunstigers in haar hui3 allen invloed heeft ontzegd wordt tegen haitr wil aan het Hof gelokt en na oneindige betuigingen van trouwe liefde en vergodingdoor koning Eduard IV voor het feit geplaat t zyne liefde te aanvaarden tegelijk met de haar aangeboden macht om het doodvonnis van ecu onschuldig veroordeelde te vernietigen of deu koning en zyne bondgenooteu te weerstaan de haar aangeboden macht af te wyzen en de onrechtvaardig veroordeelde aan den beul te zien overleveren Dat deze vrouw met hare aangeboren natuur om macht te bezitten teneinde te kunnen weldoen in dezen stryd die nog door vele andere valstrikken verzwaard wordt bezwijkt kan o i niet gewraakt worden Later wordt zy omdat zg niet als bondgenoote wil optreden om des koninga ondergang te bowerken door den hertog van Glocester en andere hovelingen welke haar te vergeefs trachten te behagen van ontrouw aan den koning beschuldigd op die leugenachtige verdachtmaking door dezen weggejaagd en daarna haar echtgenoot Er glinaterder tranen nan de donkere wirapera Ik vermoed iola Olivier een onvoorzichtigheid de eene of anders onbedaohtzaambüid van mjj Goaeck viel haar in de rede nQ i hebt de hofdame der oude prinaos uw bealuit medegedeeld om voortaan de weldadigheidsbijoeQkomsten niet meer te bezoeken 1 Dat was nu wel wat eigenmachtig muar toch volstrekt geen doodzonde eu dat hoeft ook eerder bijval gevonden hg ieder die niet bekrompen denkt dan dat het reden tot ergernis heeft gegeven Natuurlijk U knikte Olivier vol overtuiging Hetgeen die mensohen zoo zeer heeft ontstemd moet wol van ernstiger aard wezen Wie zegt u dat men tegen u front maakt OUvier is altijd een hofraakor geweoat en nu ia hij het vaandel ontrouw geworden wacht dus eerst aif uit welken hoek de wind waait Hij kwam zeer vortrouwelyk naderbij en wierp Maria Louize eeo blik toe als iemand die in het geheim met den ander in goede verstandhouding ia ffWat hel ochtor ook moge zijn ge behoeft n geen oogenbUk te verontruaten mevrouw I Ik 8ta u ter lijde en zal het schild omhoog houden Geen vergifilgde pgl zal u treffen 1 Met gloetonden blik hief Olivier het honfd op Hij wilde de lippen openen om hierop een driftig antwoord te geven maar zwijgend klemde hij de tanden op elkaar onder deu kouden ironiaohen blik die hem uit do grgze oogen van Euatache truf ffik kom daar net uit de kerk vervolde do graaf alechta tot zyn buurvrouw het woord riohtend vHet fs mjj een levensbehoefte geworden om orgeltonen te liooren om te bidden en te biechten Die bohoofte is ais een onlosohbara dorst over my geko door de kerk uitgeworpen en gevloekt Wyl zy nergens meer een schuilplaats vindt neemt zy levensmoede het door baar aartsvyand Glocester den verwoester van hi ar levensgeluk aangeboden vergift in en sterft by haar man en kinderen door wien zy helaas te loat in genade ia aangenomen Dit is een korte schets uit het drama dat tegelyk weerzinwekkend en boeiend is Over het stuk dat Maandag wordt opgevoerd lezen we in het Leid8ch Dbl De schouwburgloge der heeren Gebr Van Lier was voor de tweede maal gisteravond goed bezet Daar werd gegeven het velen bekende boeiende drama cOnschuldig Veroordeeld naar het Fransche üne cause célèbre van Dennry en Cormon Allereerst wyzen wy er op dat reeda in het voorspel mej Julia Cuypera als Madeleine de echtgenoote van den zich op het oorlogsveld bevindenden Jean Renaud uitstekend in haro rol voldeed en door haar spel ook iu het drama als Adrienne aangenomen dochter van den hertog en de hertogin d Aubeterre bevestigde wat gisteren in ons blad reeds van haar werd gezegd Het ondervragen van haren vader tot galeislaaf veroordeeld wegens moord op zyne vrouw welken moord hy niet begaan had ofschoon de schyn tegen hem was eu yn kind beweerd had hem gezien en gehoord te hebben by hare moeder in den nacht van het misdryf de mededeeling barer ontdekking aan hare pleegmoeder hare vriendschap voor Valentiue mej Potharst Grader was o ni geheel ntftuur Het kleine meisje dai in het voorspel optrad was eene alleriie te naïeve verschyuing Trouwens het geheel maakte diepen indruk en was er dan ook geene aanleiding tot uitbundigheid en werd er geen kermisstuk gi geven er werd kunstgenot gesmaakt en d t mag altyd dus ook met de kermis Dat we ditmaal niet in het byzonder do namen van alle medewerkenden noemen mo t niet beschouwd worden als een welwillend zwygend maar juist als blyk van tevredenheid over hun aller spel dat telkens byval verwierf Een kort woord toch zou hun niet de eere geven welke hun toekomt En voor een uitgebreid verslag is onze ruimte thans te beperkt Genoeg dus dat men wete dat op de Doeziistraat iets goeda wordt aangeboden Dinsdag 15 Aug a a 2 uur nam heeft er te Oudewater een harddravery plaats mt t paarden iugespanuen voor de Sulkey men ik smacht naar de bron ran genade van waarheid en lioht Gij zgt het die mg den anatlenweg gewezen hebt en nu heb ik het gevoel alsof ik zonder oponthoud of rust voorwaarts moet stormen om alles in te halen wat ik tot au toe heb verzuirad Olievier wondde zich plolaeling af Do sluitend zalvende toon die Öoaeok zich had aangewend was hem ondrngelgk Hg zag dat ook Maria Louizo den spreker verbaasd aanstaarde Neen zg was zeker wel de alteronachuldigete oorzaak van de godsdienstige opwekking die hom zoo plotseling had aangegrepen Een oogonblik hoorde hg nog met saamgetrokken wenkbrauwen hoe Goseok tussohen de schetterende muziek door dikwgls afgebroken door het woeste applaus en getier der menigte die olken groep van den optocht toejuichte een voordracht hield over de onbegrensde zaligheid van biecht en absolutie Met een ironisch lachje kruiste hg de armen en dacht wHot kan zgn dat hg gel k heeft Het moet hg het zondigen wel een aangenaam vooruitzicht wezen als men weet dat men zgn ziel neder wit als sneeuw kan wassfflien mot oen paar zitvorstukkeneneen paar geschaafde knieën I Gij zult niet begeeren uws naasten vrouw I Bah graaf Goseok strekt beido handen naar haar uit on koopt een aflaatbrief Met een smalend lachje strijkt Nennderscheidtzqn klam geworden baron op zgn voorhoofd glad Zalig hij dia met gond en lichnamiwonden boete kan doenl De protestant voor wien da gouden poort der absolutie gesloten bigft heeft lange folterende nachten op da pijnbank gelegen hij heeft zijn ziel gemarteld en in hevigao strgd met de booze machten van h t Twlsden gekampt Bsrottw eo gawataiw Bedankt voor het beroep te Leerdam door da P 8 Bartstra te Krimpen aan de Lek Aan ds A £ Bemy te Hengeloo O is het gevraagde emiritaat tegen 1 September eervol yerleend In de op Woensdag 2 Aug te Stolwykerslüis gehouden vereenigde vergadering van het DykscoUege met de Hoofdiugelanden Van de Krimpenerwaard is de rekening van het Hoogheemraadschap dienstjaar 1892 93 goedgekeurd en vastgesteld tot een bedrag van 66665 50 B aan ontvangst en 582l4 63 i aan uttgaal alzoo met een batig slot van 8450 87 Het gemeentebestnnr van Haastrecht heeft db twee nieuwe brandspuiten ontvangen zien er zeer netjes en solide nit zoodftt de fabrikant de heer Bikker te Rotterdam alle eer van zyn werk heeft Ëpoedig zullen beproefd worden De eene ia geplaatst in den polder Roozendaal de tweede in BenedenHaastrecht Door die vermeerdering ia de gemeente voldoende van brandblusohiuiddelen Een eigenaardige overeenkomst van koopen verkoop werd gesloten door den bouwman De Jong in Bloemendaal gem Waddingaveen Q den metselaar 0 Bontebal te Roeawyk die daar werkzaam was Ze betrof n l eeno aardappel plant van zeldzame afmeting Door B werd deze plant op risico gekocht voor 0 25 en by het delven bleek dat daaraon 240 stuks aardappelen waren Bontebal had dus eene voordeelige negotie gedaan In de Dinsdagavond gehouden vergadering van het departement Schoonhoven der Maatsch Tot Nut van t Algemeen werd o a door den bibliothecaris den heer A J Overdylpnk veralag uitgebracht betreffende de Volksbibliotheek Blijkens dat verslag werden met velwillenden steun van de Commissarissen gedurende de afgeloopen wintermaanden in 17 zittingen aan 212 personen ter lezing uitgrgeven 2497 boeken zynde 280 stuks meer dau in den winter 1891 92 Met het oog op de gunstige werking dezer inrichting die jaarlyks wordt uitgebreid en thans nit niet minder dan 1458 boekdeeleti bestaat besloot het Departement de daarvoor op de begrooting uitgetrokken som ditmaal te verhoogen ten einde tot het drukken van een nieuwen catalogus kan worden overgegaan wroegingen ign hom ala tweeButjdeode zwaarden ia Eijn hoofd gedrongen lieldo en jaloezie hebben zgn bartebtoed druppelsgewgze vergoten on al de zondoB dia hij in zijn teven begaan heeft zgn tot reuaaobtige meedoogenlooze gedaanten geworden die zich niet door een aflaatbrief laten afiohrikken Die geesten wakkeren zelven de vlammen aan die het goud van zijn ziel moeten zuiveren van het slglc De geldbuidel van graaf Goseck is spoedig weer gevuld zgn lippen droog van het bidden zgn spoedig weer bevochtiind zgn knieën zgn weer gauw geheeld maar Nenndersoheidt draagt da sporen van zgn boetestrijil levenslang als eereteeken op zgn voorhoofd diepo groeven on rimpels ia eeu paar naohten erin gegroefd De optocht is voorbg Olivier men t zich haaitig onder het gezelschap en begroet vorstin Tantenstein met Koer veel vertoon Zij steekt hom zeer vriendul k baar kleine hand toe eu het is alsof haar lachje eenigszina medelgdend is Ook de andere damos en heeren kunnen ham niet duidelp genoeg laten merken dat raen tegen hem niet de minste grief heeft en dat men hem zeer gunstig gezind ia Arme man hij schijnt geen flauw vermoeden te bebben hg is zeer te beklagen Drae en dergelgke uitdrukkingen vangt Ii af en toe op uit de gesprekken die londom ben op raohten tooa gefluisterd worden Zoo opgewonden als hg te voren was zoo ongenaakbaar trataoh en rustig wordt hij nu Hg gaat naar MariaLouiza rug biedt haar zjjn arm on leidt baar naar hel r tuig CrenTlMno