Goudsche Courant, maandag 7 augustus 1893

Zuüierdlensl 1893 Aangevangen OOUDl aOTTBHDAM 18 18 18 53 1 84 3 48 4 50 5 88 6 66 1 06 4 57 6 03 1 18 6 04 6 10 1 19 6 11 6 17 18 88 1 28 1 44 4 6 20 6 411 6 86 BOTT E B D 9 61 10 88 ll SO 1S 80 1 46 2 30 10 32 1 1 55 10 39 1 8 02 10 46 1 2 09 10 11 10 62 12 08 12 40 2 16 48 I Mei Tijd van Greenwicli IHrecle Simorwegvcrblndlng met GOUDA 9 80 10 Bottordam 6 6 02 7 25 7 47 Oapello 5 10 6 13 NieuHTerkerk 6 19 6 81 h u Moordrecht 6 26 6 29 Gouda 6 32 35 7 46 8 07 QOUDA DBN HAAO Gouda 7 308 409 04 9 47 10 49 18 11 13 21 1 01 1 27 S ao 3 45 4 45 6 Zi v M 7 4 8 68 1101 1 13 r 4 67 Z Z ï 7 619 0l 11 10 1 28 6 08 Voorb 8 03 9 13 1182 1 34 6 20 2 50 3 48 4 80 4 46 5 36 h w II 4 66 u H H 6 02 6 09 3 10 4 08 4 40 6 16 6 66 r 1 II A A G n o U IJ A ila u 5 62 7 20 7 43 9 28 9 46 10 19 11 33 13 16 1 43 8 15 8 46 3 43 4 15 4 43 6 V oorli 6 58 10 86 1 48 a 4 48 Z Zeïw6 lO j 10 37 3 6 Zo M6 19 10 46 8 0 5 09 Oxiitla 6 30 7 6U 8 13 9 68 10 16 10 87 13 03 12 46 3 80 3 46 3 16 4 13 4 43 6 80 6 8 18 10 03 5 6 69 7 13 8 25 9 58 10 45 11 11 11 6 11 9 60 6 20 9 69 6 33 10 11 Hage 8 089 18 9 34 10 07 11 27 12 41 12 61 1 39 l 67 3 55 4 16 5 85 5 56 6 37 7 43 8 58 10 16 11 15 11 40 18 ADeflD OU Zon en frmliltiKen aH 15 Inni lut 15 n O I D 4 II ra BC H P i Septeinhsr K E C H T 18 48 3 33 8 18 4 UTRECHT fi OUD A Ulrebht 06 33 7 60 9 64 11 34 12 03 18 50 2 66 3 3 58 4 43 5 03 6 86 07 Harsielon 6 48 8 04 10 08 18 80 3 80 4 07 6 015 18 tVooHon 6 53 8 11 10 15 13 34 4 16 6 38 Uuduwaler 7 07 8 19 10 33 18 48 4 24 6 40 OoiiU 7 20 8 32 0 34 10 38 18 06 18 56 1 82 3 27 3 40 4 37 5 20 5 53 7 08 8 AMSTERDA M 0 O U D A Amttrnlam C 8 7 66 9 40 11 10 11 87 8 30 4 10 Amateulaiir Wp 5 60 8 10 66 11 85 11 42 8 46 4 26 Gouda 7 20 8 50 10 44 18 16 18 66 S 40 6 10 4 47 6 83 6 01 7 46 8 38 10 08 10 38 11 14 2 37 6 37 7 69 10 82 11 28 2 45 6 06 5 45 8 07 10 88 11 30 2 52 6 16 5 55 8 14 10 38 10 51 11 60 1 80 3 08 3 50 4 48 6 89 6 316 31 8 88 9 10 10 68 11 10 1 O U I A M N T B B D A M 8 81 10 06 11 13 11 8 61 4 47 6 83 10 089 10 10 66 18 19 1 3 40 6 45 6 36 11 10 9 95 11 10 18 34 1 10 8 66 6 6 60 11 86 Otn Bw Ui Albn I n EUm f Stopt WoaHl c U Woadu Sedert eenige dsgeo werden ie Kralingen een tweetal knapen van 13 u 14 jaren vermist De bndera die in angst verlceerden f aren hiervan aan de politie kennis die weira tot de ontdekking kwam dat een paar jongeni op weg ia de richting van Gouda waren gezien Oomiddel yk begaven de ouders zich op reia naar Gouda maar vonden er hunne kinderen niet Gisteren kwamen echter beide knapen uitgeput van honger en van verinoeienifl weder in de ouderljjke woning aan waar zq met vrengde werden binnengelaten Hnn oorspronkelgk plan was Amsterdam te bezoeken maar zy hadden geen geld bg zich om zoo ver te komen Staten Oeneraal Twbeds K mbk Zitting van Vrydag 4 Aug 1893 By het voortgezet algemeen debat over do kiesrechtontwerpen voerde de heer Harte het eerst het woord Hü bestreed de opvatting van den minister omtrent de grondwetsbepalingen die by volkomen in str d achtte met die van den miuister Heemskerk tgdeus de discussie en voor de eindstemming over art 80der Grondwut Éeeda daarom is hy tegen de ontwerpen doch ook omdat hg invoering van algemeen kiesrecht atrydig acht met het staatsbelang wyi kiearecht geen natanriyk recht ik met een voorzichtig staatsbeleid dwir te verwachten is het overvificbt van den vierden stand en een vertegenwoordiging alleen van den vierden stand Hg is niet tegen kiesrecht uitbreiding maar binnen de perken der Grondwet en enkel aau de kern van den werkmausatand de bovenste lagen ordelievend en meer welvarend i Hy acht verwerping dor wet met alle mog iyke verwikkelingen beter dan onveranderde aanneming Op den minister rust z i de verantwoordeiykheid in deze Na hem aprak de heer Van Houten die verklaarde trouw te biyven aan zgn eisch in 1874 gedaan om het kiesrecht toe te kennen aan hen die nit eigen middelen in het onderhond van zich en hunne f ezinnen voorzien en ann vfouven Wat het eerste betreft daaromtrent wordt in dit ontwerp onder valsche vlag gevaren d laatsta worden ten onrechte uitgeslo n Hy acht het verleenen van stemrecht aan vrouwen noodig juist b eene groote uitbrdding omdat de nieuwe kiezers doorgaans de vroaw minder waardeeren en de belangen der vrouw sterk by de arbeidswetgeving en het belastingwezen zgn betrokken Verder betoogde hy dat de tweede alinea van art 80 ia een valscho vlag z j past op elk atelsel Neemt men aan de kenteekenen van het ontwerp dan sluit men bedeeldeu uit Ten slotte voerde nog de heer Borgesins het woord die in beginsel het ontwerp warm to edaan enkele verbeteringen zou wenschen Voorts trachtte bij het betoog van den heer Van Houten te bestrydun voorul door aanhalingen uit vroegere redevoeringen van dezen afgevaardigtle Gouda 6 90 7 85 8 35 Moontreoht 7 82 3 48 Nieuwarkerk 7 3 8 48 Capelle ff 7 40 8 56 Botterdam 7 7 55 9 06 Allee op Zon en l riialiiiitien 6 86 o6 40 7 66 8 09o8 21 lO lOoll Gouda Oudew Woenlea Hariuelen ITtrsohl Gouda 6 40 AmiteTdam Wu 7 59 Amiudam 0 3 8 14 5 60 6 64 6 59 7 03 8 13 o 6 06 7 11 8 41 6 18 7 28 8 88 8 41 In twee weken waarin acht vergaderingen heeft de Kamer het nn gebracht tot den Sleten spreker Toen de Kamer gisternamiddag uiteenging waren nog ingeaehreveu de heeren Pyttersen en Reckers Enkele andere sprekers zullen nog wel volgen Na den Minister komen noodwendig eenige replieken hoewel die niet omvangrijk behoeven te zgn Het wordt dan ook tgd dat de vele meeningen in praotische voorstellen aan de Kamer worden voorgelegd De quaeatiën zgn echter dit is uit de langdurige debatten gebleken vooV praotische beslissing nog niet r p Een onderzoek in de afdeelingen van de amendementen die zullen worden voorgesteld zal zeker noodig zgn vil de Kamer met voldoende kennis van zaken de praotische gevolgen der onderschehlen atelsels overwegen en Eal do Regeering de gelegenheid hebben hare houding ten aanzien van deze voorstellen te bepalen Abdarrahman de Emir van Afghanistan werd onlangs door zgn lievelingsvrouw nit zgn harem de 18 jar ge Odaliske Bint El Kemr dochter der maan met een lief dochtertje verbiyd en in zgn vreugde daarover beloofde hg de jonge moeder dat hg haar tot zgne Ghadiue wettige gemalin zou maken Er werden aanstalten gemaakt voor de kroning t maar ondertusschen werd BiaS El Kemr ziek en weldra was er geen boop meer op haar behoud De Emir wilde echter toch z u beloftp veih vullen Hg ging met zi n hofstoet naar het ziekbed en zette daar Bint El Kemr plechtig de kroon op het hoofd Weinige uren later stierf zgn jonge gemalin Zg werd met al de eerbewgzen eeuqr Gbadine begnven i uren drie verïe rgkegrond aan dehoOfdtnen Sajvatore dood neer geica o werd in uajal gebruikte naf gedood ig n spoor Te Palermo zgn in een paa j schillende moorden gepleegd eigenaar Giacomo Mavehese wer toen hg zgn huis wilde binnei opzichter der openbare plants Glambino werd met vier kogeli veld en de Heer Giuseppe Ci zgn eetkamer wnar hij zgn avou door een paar schoten van bni Van de moordenaars ontdekt Fstat beeft plaats kei iij haar latootldboot ging r ha r meesteres niddetlVQn een Een behendige juweelend het havenstation te PortsmouJDe kamenier vaii gravin Homeesteres aan bOord van eenhad een kistje m t sieraclen viin een korf g fcet die door kraan aan boor ltwerdgeheschfln Toiendeknrfop bet dok werd neergölntenjl waé het kistjeop geheimzinnige wgze er nit VerdWenen Hetkistje bevatte vqbr een waarde vani m er danf 12 000 aanjMwe len en nog è a som inbankpapier jt 1 1 f l Donderdag mif rgen had bg Hnjaft n en droevig ongeluk plaats Sen igzbren t gzerets beladen schip toebehoorend an schip per Moger yan Druteu werd door e sleefrboot f elrik ppgesleept De sleeptros Ij jw en genoem d schip werd dóór oen ander mreri vaartuig lek gostooten Een 18 j4rig meisje wilde alvorens bet schip te verlaten baren spaarpot uit het aohter ondcr halen voordat zg echter op het Idek was teruggekeerdr zonk het schip en verdronk zij Vgf commissarissen der tentoonstelling te Chicago zgn veroordeeld tot boeten vnn 1000 dollars elk omdat zg er toe zijn overgegaan de tentoon stel ling op Zondag te sluiten zonder recbteriyke machtiging Iemand te Haarlem had aan zijn velocipede een inlichting genmakt om een daaraan bevestigd piatooltje sf te echieten Hg liet hel zien aan den heer Kriens den bekenden kapelmeester Plotseling ging het pistool af en de heer Knens werd aan een der oogèn getroffen Het weekblad Gelria te Arnhem had bg de raadsverkiezing de ontevredenheid gewekt van do demokratische partg Nu deze een belangrgke overwinning heeft behaald door de verkiezing van drie barer candidaten heeft de kieavereeniging Handel en Ngverheidc die feestelijk gevierd Bg die gelegenheid is Gélriac in effigie plechtig t r aarde besteld Een nummer van het blad hangende aan een afgekuot zuiltje werd op een Igkbaar rondgedragen omringd van driers ei aansprekers 10 56 11 02 11 09 11 16 11 26 Het bestuur vfln kn onlangs te Rotterdam opgerichten Zeemansbbnd heeft met de Hollundsche Sociëteit van Levensverzekering te Amsterdam een overeenkomst gesloten ten einde in de gelegenheid te z n den zeelieden n bun COste jnar efn pensioen t verzflkpre Daar het zich evenwel de moeilj khedea niet ontveinst geregeld in het bezit te komen der te betalen premiën heeft de bond bg circulaire de hulp der reederyen ingeroepen om vnn de loonen oen zeker gedeelte ten behoeve van de pensioenen in te houden Naar aanleiding van tot sgn depaiiementgerichte vragen om inlichtiagen nopens hetin werking treden van het nieuwe tarief vaninkomende rechten hetwelk in Duitachland opgoederen van Tïussischen oorsprobg wordt toegepast brengt de minister van buitenlandschezaien ter kennis van belanghebbei den datgoederen welke vóót den Bisten Jnli II deRussische grenzen gepasseerd waren nog tegenhet vroegere tarief int Duitschland kunnen worden ingevoerd mits van die omstandigheid oponomstootelgke wgze lblgke en bedqelde goe deren vóór den lAwsn October a s hy deDuitschei douane vool invoer worden kangegeveq j y H yi eiland Schiermonnikoog zal naar het L T Dbl c meldt door don nieuwen kooperj graaf 3ern8torff bestemd worden tot eene kologie voor dronkaards I j In 1 b Seingevte prgaaa vAn den Bon an Spomwegp boneeU wor i naara nleidin té Roé mond spl brwegmanj van hei gebeurde itaet ds een oproeping gedaan aan d n eu om ëen krachtige bewegioK tegen di Roèrhiondsc e barbaarachhei K ro pen j sRusten wij niet aldos lo td het aIvoren die bloedige smet die men op O ze afd Maas t icl t heeft geworpen is nitgewie èht I èreide il wil ons voor eerstdlags in grolt teit gftale éégoed van rerdeaigiij amiddelen jVoorzien dp Roermondsche stratej als flmkeliilÊer mannenbinnen te Inreden toÉ het do n dfoi an onzeropenbare vergadering i ij Ook alle partygenopten nit en omtrek B astricht Nymegen Ai4ibem doenjlaan dien zegetocht mede Zij zi f dat verplÉht en zullener ook wel aan voldoen U Tonnen w door dezen eendraobtigen mar tregel geen kleine kinderen te zgn die zich bg gebrek aan politiebescherming als stof voor den wind laten wegjagen WÜ willen gelgkheid voor de wet desnoods met de knnppels in de vuist om dis woorden tot waarheid te maken En waar de politie ons die met behulp van de R K geestelgkheid onthoudt zullen wij zelf voor politie spelen I De conferentie der daitsche ministers van Financiën zhX a s Dinsdag in het gebouw der postdirectie te Frankfort a M geopend worden Volgens do cBerl Bdrsenz zal de beraadslaging acht dagen dareu Vooreerst zal een algemeene beraadslaging worden gehouden over het benoodigde bedrag om de uitgaven te dekken en over de meerdere of mindere belastbaarheid van verschillende artikelen Daarna zal een beroep gedaan worden op ieders vindingrykheidl Alloen die voorstellen welke een meerderheid erlangen zullen verder worden uitgewerkt en door den in plaats van Maltzabn nog te benoemen nieuwen secretaris van het Rgksdepartemeut van Financiën bg den Rgksd ingediend worden Miqnel s denkbeeld van amortisatie der rykaschald schynt slechts als proefballon te zijn opgeworpen want daar staan do zaken niet naar Bg een eei isteron in het district AlafeldLautenbaoh gehouden horstemming voor den duitschen Rgksdag tusscben den nat lih prof Backhuis en den anti semiet Bindewald is laatstgenoemde gekozen In dit district hebbon in zeven weken tgds de kiezers viermaal ter atembus moeten wandelen want ook bg de eerste verkiezing van 15 Juni was een herstemming noodig geworden evenals bg de nieuwe vrye verkiezing voor de vacature welke op nieuw was ontstaan door het elders opteeren van een dnbbelgekozen antisemiet 7 10 7 30 De beier cbe BanernbÜUf ler bebhpn te Deggendorf bg de aanvullende verkiezing voor den Landdï wegens hei elders opteeren van den dubbelgekozen dr Rat inger een nieuwe overwinning behaald zoodat nn in den beierwhen Landdag 8 cBauernbflndler zitting hebben of als men den zich Itbeiraal noemendeU heer Frindl nit Oberfranken meerekent 9 De Figaro reeds vroeger voor zgn onbeBcheidenbeden gestraft toont zich nog altgdzeer onleerzaam Het Porgsche blad ia thaneveroordeeld tot een boete van 800 tra omdathet de acte van beschuldiging in de zaak betreffende de valsche documenten van MillmDye het proces Ducret Norton heeft openboarf gemaakt voor de rechterlgke behandeting derzaak begon De heer Olémenceau die zich eerst niet met het proces wilde inlaten heeft thans besloten j zich civiele partg te stellen In een noot in de kJuatice verklaart hg hiertoe te znllea overgaan nu de uitdri kking van zg verachting wordt uitgelegd als een ontwgking Ook de heer Rocbefort fttelt zïoh civiele party Als schadeloosstelling scfafgft hg in den IntranBigeantc verlang ik niet jneer dan vyftieu centimes dat is alles wat Millevoye waard is of het legioen van eer voor Norton I Te Ngmegen is gisteren nacht ittttraak gepleegd in het magazgn van antiquiteiten gouden zilverwerken van A Glaserii Y n een derwinkelramen heeft men het met gzeren boutenvastgezette houten luik wegdrukt een di r ruiten stuk geslagen en daarna een tinnonbakje weggenomen WBtirbp Duitsch geld Jngoud en papier ongeveer ter waarde van f 3 t 1 Wfis uitgestald Dp overige vior het raani geplaatste oorw 0rpen weidden niet aatigeroerdlVooV de daders Woeden g houd n 3 peraonéj Vaarachgnigk Oijtitschers Zg jjzyn nogtevonden A Ju Uai I aanleiding van z tctegei allen diajzicHl Haarlem bg kinderen hebbi n verschillende caontchouc spei ntjeg door bet van den geneeskundigen raad Van Ledden i ilseboscb onderzocht Éet is e tifleken dat grgze speen 27 54 p ft ziuk oxyde inwezig was L Dr Dozy geneeskundig inspecteur van Noonlolland acht bet dus van ibelang het publiekte waarschuwen tegen het gebrnik van gryzecaoutchoucspe en ï K Volgens de Germaiiiac nebben in Russisch itPolen weer talrgke arrestatfên plaats Van politiek verdachten Pp wewe wjjze deze arrestatiën geschieden bigkt uit het volgende Xn het begin van Juni verloor een Russisch spoorw beambte zekere Mettier uit MIawa op straat een door de politie lerboden boek dat door een gendarme werd opgeraapt Op de vraag hoe Mettier aan het b k kwam antwoordde deze na eenige aarzeling dat hg het ontvangen had van zgn collega Jakubowski een Pool Deze Pool dio van hei bestaan van het boek eerst hoorde toen hg in de gevangenis werd gebracht zii daar thans nog terwgl Mettier vrg werd gelaten Eveneenp bevinden zich een jong geneesheer en verscheiden studenten in hechtenis wegens politieke misdrgven Een Poolsch provisor die bemerkte door de geheime politie bewaakt te worden wiïde Rusland verlaten Eerst echter bealoot hy afscheid van zgn moeder te nemen maar in de woning van deze werd hg gevangen genonten De bngelukkige nam op weg naar de gevangenis vergif in zoodat hg weldra stierf Verscheiden gevangenen zgn reeds meer dail een jaar van hun vrgbeid beroofd zonder dat de justitie eenigen spoed maakt om hnn laak te onderzoeken 8 43 9 36 9 48 9 499 66 10 06 11 36 8 10 11 48 9 87 9 60 8 30 10 06 30 10 10 9 S 8 36 10 03 lo 36 8 50 10 07 10 64 9 06 8 1110 84 9 1 l 9 88 10 40 11 86 7 16 9 66 7 40 10 80 Si 11 01 9 03 7 07 7 17 7 24 7 81 7 37 81 7 04 7 10 22 7 81 61 7 42 i 4 86 4 40 6 53 De knecht van een dierentemmer te Pargs kwam op den inval zgn verdiensten te vermeerderen door zelf met een van de beren rond te gaan Hg wilde dit op dn Champs Ëlyséea doen en wist geen beier middel omdaarlieen te komen dan een open rütuigj waarin hjj met liet beest ging zitten DitTeroorzankte echter zulk een Tolksoploop dattwee agenten van politie zich met de zaakbemoeiden Een Tan hen zette zich nadathij den berenleider ondervraagd had als derdeman in het rjjtuigjen beval den koetsier naarhet bureau van politie te rpen Maar debeer waa zoo weinig gesteld op dezen cfacheuytroisièm ea bleek zulk een auarchistischenhaat jegens de politie te voeden dat hij zeerongeduldig werd Hg zwaaide met zyu loglichaam heen en weer hoe langer hoe heftiger totdat eindelijk het rgtaig omsloeg en koetsier berenleider en politijsageiit op straat spartelden De beer zat onder het omgpvAllen wagentje Alles natuljrljk to ontzachljjke pret van det ryke omstanders Door de directie der Staal spoorwegmaatschappg is naar gemeld Jfordt in verband met do door het personeel derijioormalige Ned Rgnspoorwegmaatschtippij bg jiie Tweede Kamer ingediende bezwaren blfolon dat door do verschiUonde iejislen waaronder bedoeld peri oneel thans bij de ÖtaatBspoorwegmaatBcha pg ressorteert on nauwkeurig onderzoek naar de gegrondheid I dier klanten moet worden iugesteld t n einde de roering te zgner t d te dier zake te kilnittea jdieuen van inlichting en advies l De mi van justitie heeft Mlicbtingen verBchaft naar aanleiding van her adres van dénNed rlandscbon bond van borstelmakers vexzoekeude om maatregelen te nemen tegen t e on urrontio der rgksverkini ïqhtingen Om een volledig overzicht te geven van denomvang der rgkswerkinrichtinao zg vermeld dat behalve te Veenhuizen mtisluitend voor igen gebruik die tak van nr eid wordt uitgeoefend in de straf ge vangen wsen te Rotterdam en Nienwer Amstel en do ryk werkinriehting te Hoorn Uit de opgave der besturen over die gestichten allo het geheele jaar JJ92 betreffende blijkt dat in de strafgevangenis t Rotterdam uitplnitend ten behoeve vau s rgks dieaat werden vervaardigd 59 018 borstels te weten 36 188 jvoor het departement van koloniën 11 384 yoor het depai tement van oorlog 6334 voor het departement van marine en 51 1 voor den dienst der gevangenissen dat in de strafgevangenis te Nienwer Amstel en in de rgkswerkinrichting te Hoorn reapec ieveigk 25 141 en 50 069 stuks borstels waarvan verreweg bet grootste gedeelte uit jstoffers en boenders bestaat zgn gemaakt voor jrekeuing van particulieren I voorts dat in de strafgevangeuis te Rotterdam 124 OU te Nieuwer Amstel 4 gevangenen en lm de rgkswerkin rich ting te Hoorn gemiddeld 20 verpleegden in de borstel maker ij zijnwerkIzaam ge eest alzoo in de drie gestichten te zamen 48 personen Hieruit blgkt dat de vrees van den bond als zoude door het vervaardigen van borstels in s rgks inrichtingen honderden ja duizenden gedoomd worden om ten eeneumnle gansch en al te gronde te gaan bezwaarlgk als rechtmatig ot niet overdreven kan worden aangemerkt Dat de werkkrachtteu der gevangenen gebezigd worden oor de vervaardiging van voorwerpen voor s rgks dienst zal wel geen verdediging behoeven Wat hot maken van borstels voor rekening van particulieren betreft zij oi merkt dat er voor de colleges van regenten geen reden bestaat om juist dit werk als het aangeboden wordt van de hand te wgzen Het verkrggen trouwens van dat werk wordt niet kunstmatig bevorderd bgvoorbeeld door een laag tarief van loonen Van de werkgevers wordt een booger loon geeischt dan aan de gevangene mag worden uitbetaald Het meerdere wordt in a rgks kas gestort In verband hiermede schynt het wel geheel onaannemelgk dat de arbeid van 24 personen in rijkswerkinrichtingen voor particalieren aangewend uit het oogpunt van concurrentie eenig gewicht in de schaal zon kunnen leggen tegenover den arbeid van 1123 personen die V ens de beroepataten naar aanleiding van é jongste volkst 3l ing voorloopig gereed gewa f hier te lande met het maken van borstels werkzaam zgn Aan het verlangen van den Bond om het maken van borstels in bovengenoemde inrichtingen te doen staken kan geen gevolg worden ingeven Wordt daarI aan voldaan dan zal dit er ouvermgdelgk toe I leiden dat ook anderen in de vrge maatscbappg wier bedrgf in de rijfcsgestichten door gevangenen of verpte den wordt uitgeoefend on hetwelk dan aldaar zon moeten worden uitgebreid gelijk verlangen zouden uitspreken welks inwilliging alsdan billgkheidshalve niet zou kunnen worden geweigerd waarvan het gevolg zou worden dat ten slotte iedere arbeid in die gestichten onmogelijk werd gemaakt A V schrgft in Avicultura over het broeden an Sgsjes t Vorige jaar kocht ik een man Sgsje waarbg ik in t najaar een vrouwtje cadeau kreeg Aan geon van beide vogels kon ik van paren iets bemerken wel bad ik t mannetje van tgd tot tgd zich met een kanarie zien bezighoodon In t begin Juni hing ik in mgn volière waarin ik putters goudvinken kneuters vinken eu kanarie s houd grootte lang circa 1 meter broed circa i meter en hoog circA 2 meter een vierkant kistje tegen den muur waarin wat boomwol met toog op kanarie s welke ik zag paren Nauwelgks echter hing dit kistje iu de volière of do sgsjes legden er beslag op wierpen de overUollige boomwol er uit eu begonueu in een hoekje boofdzakelgk van boomwol vermengd met wnt mos en hooi een nest te bouwen waarin bet vrouwtje Vrgdag 16 Juni haar Ie ei legde eu toen den volgende dag nog één dus 2 eieren Des Zondigs middags daarop zat het vrouwtje onder i de volière on scheen geheel versuft van do armte zoodat ik hot met de band gemakkelgk kon pakken Ik dacht dat het zoude sterven en daar ik eieren en vogel toch reeds verloren waande stak ik den laatste maar eens flink in hot water t Was dien dag erg warm t Vogeltje knapte geheel op maar èchgut dien avond toch nog een ei bg zich gehad te hebben hetwelk ze onder m de volière verloren heeft enfim s maandagsmorgens zat ze te broeden eu werd tot don 30en geregeld door t mannetje op het nest gevoerd ze kwam er zelden af Den 30en waren er 2 jongen do eerste dagen heb ik ze niet anders dau t gewone zalad en fpai geel van eieren gegeven hetwelk door t mannetje aau t vrouwtje eu verder door t vrouwtje aan de jongen gevoerd werd H et vrouwtje ging nog zelden van het nest af tot dtït do jongen ongeVeer 8 dagen oud Varon toen werden ze om beuiten door de ouden gevoerd en heb ik wat verscbe miereneieren in de kpoi gezet waur gretig gebruik van gemaakt werd hoewel zo natuurlijk ook ei en zaad tot hun dienst hadden Nu zgn de jongen sedert den 13eo uitgevlogen zitten tuaachen de andere vogels in de volière en worden nóg steeds door vader en moeder om beurten gevoed Ik zal te verdek maar met de opvoeding blgveu belasten en mg aan mgn recept zaad ei en miereneieren nog een week of 2 3 huudcin waarna ik ze langzamerhand aan enkel zal gaan wennen Ik geef ze ook nog wel van tgd tot tgd wat elzenproppen waarop ze zeer verzot zgn Te Marseille is men op verschillende sleepböoten bezig mot het nemen van belangwekkende verwarmingsproeven met briquetteo die door den luitenant ter zee Maestracey zgn uitgedacht Deze briquetten bestaande uit in vaeten toestand gebrachte petroleum geven bg gelijk gewicht driemaal meer warmte dan briquetten vaii gewone kolen terwgl zg geen afval achterlatpn Volgons een schrgven nit Marseille hoopt men door het brengen van eenige kleine wijzigingen in de stookplaatsen tot betere resultaten te komen nameljjk algeheele verdwgning van rook en vermeerdering der warmtc productie en wel zoodanig dat 1 K O vaste petroleum gelgk zou siaan met 4 K G kolen Stoompost In een Amerikaansch geneeskundig tgdschrift verhaalt een medicus het volgende Op een buitengewoon warmen dag in Sept 1891 dronk een zestigjarige boer water na welks gobrnik hij ernstig ziek werd Hg had een ongewoon gevoel in zgn maagstreek Een geneesheer werd gebaald Het raadselachtige der vorBcbguselen maakte de diagnose uiterst moeilijk en men mocht er niet in slagen s mans lijden te verzachten Met de gezondheid van don boer ging hetal slechter en slechter en zgn genezing scheenhopeloos In het begin van Maart 1892 keerdezijn gezondheid gedWltelgk terug Het duurdeechter niet lang of hg werd weder ernstigongebteld In April waande hg zgn einde nabgPlotseling werd hg door hevige krampoü aangegrepen en onder groote benauwdheid eubrakingen spuwde hg oen kleinen lerendenkikvorsch uit Het beest was IJ duim langen zag er eerst wit gelatine achtig uit Weldra echter herkreeg het zgn oorspronkelgkekleur tMaandbl voor Ziekenverpl Een gemeenteraadslid pas gekozen in een Noord Hollandsche gemeente schreef aan den voorzitter van het stembureau Mgnheer daar ik ben nomt bon als lit van gemeenteraat op 18 Juli 1893 zo weens ik di benomming aan te nemen hoppen der goa zegen mij beste karton te wgden ten disten aan de gemeenten BDltenlaadscb Overztcbt Dezer dagen is do geamendeerde tekst vaii bet Homo rule ontworp openbaar gemaakt Het onttrerp telt thans 37 artikelen in plaats van 40 waaruit het oorspronkelgk bestond Nadat op 21 April de wet in tweede lezing was aangenomen ng men over tot de be handeling der afzonderlgke artikelen met het gevolg dat de discussie in comniitee slechts geloopen beeft over U van de 37 artikelen Deze elf artikelen waarover voor het geheel of voor een gedeelte is beraadslaagd zgn do artikelen 1 tot 5 9 en 10 24 tot 27 Over alle overige is dank zg i heeren Gladstone s patent guillotine zonder discussie gestemd Binnen eü week zal de voorzitter van het Committee nn officieel aan het Huis mededeeling doen van den Rowgzigden tekst van het ontwerp Een nieuwe beraadslaging kan dan worden goopeod nieuwe artikelen mogen worden bggevoegd andere mogen worden verworpen en de wet zelf kan worden afgestemd Als deze beraadslagingen zgn beëindigd gaat men over tot do derde lozing van hot wetsontwerp en ook dan kan het nog worden verworpen Indien al deze formaliteiten zgn afgeloopen wordt het ontwerp verzonden naar hot Hoogerbuis waar geheel en al dezelfde procedure der drie lezingen plaats heeft Zooals men dus ziot de Engelsche wetgevers loopen niet over één nacht gs Zeker zal het Lagerhuis niet voor 15 Augustus de beraadslaging ten einde hebben gebracht en zal bet Hoogerhuis eerst lu midden September over de wet beslissen welke naar men algemeen aanneemt door de hooge Lords zal worden verworpen De wot moet echter dan nog voor een tweeden keer worden verworpen eer de regeering er toe over gaat een beroep te doen op het volk Meer en meer breidt de werkstaking onder de Engelsche mijnwerkers zich uit Telkens wanneer een contract tusschen een mgneigenaar en zijne arbeiders afgeloopen ia wordt de bijl neergelegd In enkele mgnen ulechta wprdt eene uitzondering op dien regel gemaakt eö daarop is de vrees gegrond dat wanordelijkheden ook bg deze werkstaking niet zullen uitblgven De werkstakers doordrongen van de overtuiging dat hnn pogingen weinig kans op een goeden uitslag hebben wanneer onder ben verdeeldheid heerscht eischen dat alle Werklieden ook zg die niet ontevreden zgn on zg voor wie eene werkstaking gelgk zou staan met bet plegen van een moord aan hnn glszinnen zich bij de beweging zullen aansluiten Iq dien zin besloot het mgn werkers verbond irti het Noorden van Wales te handelen met d arbeiders der mgnen in Flintshire wien nien tot Zaterdag tgd gelaten heeft om het viferk neer te leggen Fraaie toepassing der vrgheid 1 1 In het Noorden van Wales komen reeds de glvolgen van den stilstand in de steenkolenproductie te voorschijn De eigenaars van steenbakkerijen aardewerkfabrieken gzer en 8 l alfabrieken aldr ar bobben hun werklieden aangezegd dat zjj genoodzaakt zouden zgn htlnne fabrieken te sluiten indien de arbeid ii mgnen niet spoedig hervat wordt Ook in d Middlands vreo it men voor eon stiUtand iri vele takken van nijverheid Zoo is bgv e n maatschappij in Zuid Staffordshire die vele stJÈden van drinkwater voorziet geheel zonder steenkolen Om de ernstige gevolgen van dit o lieil af te wenden ho ïft de secretaris van d n mg uwer kersbond de heer Stanley aan de m neigenaars voorgesteld deze maatschappij kqsteloos van steenkolen te voorzien hg wilde d rvoor zgno mannen zelf zonder loon laten werken In en om Birmingham heerscht eveueens gtoote vrees en deze zal er niet minder op worden als de werklieden uit de mgnen vMi StaflFordshire Zaterdag den arbeid neerleggen waardoor het aantal der werkstakers tot 350 000 zal stggen Wie zullen nn de overwinning behalen in dezen strgd Dat is nog hoogst onzeker De mijnwerkers waren goed voorbereid en kunnen het 7 a 8 weken uithouden En zg schgnen vast besloten tot het alleruiterste vol te honden De Pranscbe verkiezingen worden ondereen merkwaardige kalmte voorbereid De manifesten van personen en groepen die zoo successieveIgk vorachijnen munten uit door bezadigdheid en door vaagheid Met eenige belangstelling heeft men begroet het zoo juist verschenen manifüst der geralliceerden of zooals zgzicbzelven noemen van den republikeinschen bond ter herwinning der openbare vrgheid minder om hetgeen daarin staat dan omdat de zwi er van Carnot Gaston David het als president heeft geteokend Do partg genooten worden daarin opgeroepen zooveel mogelgk te zoeken naar nieuwe mannen als candidaten en waar twee republikeinen tegenover elkander staan steeds den gematigde te kiezen Het doel moet natuurlgk zijn een meer nationale wetgeving met herziening der school en der militaire wetten De heeren verzekeren dat zg in bet toekomstige Parlement den doorsl zullen geven Volgens graaf d Hanssonvilla geinterviewd door een vriend vnn de Matin zal daar niets van aan zgn Deze leider der aan de monarchie getrouw gebleven conservatieven acht den invloed der gerallieerdeu gelgk nul daar hnn verschillende geestelgke en wereldlgke leiders bet zolven niet eens zgn over do te volgen politiek De echte trouwe monarchalen zullen volgens d Hanasonville nog in kracht winnen en zj zulten den doorslag geven in dat toekomstige Parlement De berichten hit Argentinië luiden ook heden ongunstig Nadat de gouverneur der provincie Santa Fé zich aan de opstandelingen had overgegeven had do onder gouvernenr den strgd nog voortgezet maar uu wordt bericht dat hg gisteren door de opstandelingen gedood is geworden Do gouverneur van La Plata zal meent men weldra moeten capntaleoren Een gerucht dat het geheele Kabinet der Republiek voornemens was af te treden wordt tegengosproken maar generaal Roca voorzitter van den Senaat heeft ontslag genomen VlssoherU Be richt AMERSTOL 4 Aug Van Zaterdag 92 Jnli tot en met Vrgdag 4 Ang zgn alhier ter markt aangevoerd 488 zalmen prijs van zomerzalm per kilo van 3 70 tot 0 95 prgs St Jakobszalm per 4 kilo van 0 70 tot 0 85 2 steuren ± 70 80 halve kilo s 0 25 per i kilo KRALINGEN 4 Aug Deze week weiden ter markt aangevoerd 4509 zalmen Kleino zalm gold 0 70 a 0 80 groote J 0 85 h f 1 per 5 ons Beurs van Amsterdam 4 AUGUSTUS Vor krs 88 w 97V4 loiVi 93 82 77 77 6 9JV 100 58 ts 88 10 5 86 98 9 101 sse B77 100 loov 199 188 100 101 101 138 961 100 85 91 90 164 117 100 61 64 i i i 56 63 97 180 100 101 69 89 103 138 138 U l 100 68 86 17 11 101 85 99 104 67 46 8 184 160 106 106 99 99 116 130 81 108 slotkoer 84 lOl 78 ai Vi 100 89 36 lJ Npidbrland Cert Ned W 8 V dito dito dito 8 dito dito dito SVi HoNGAB Obl Goudi 1881 88 4 Italië InsohrfjvÏDg 18S2 81 B GostKNa Obl ia papier 1868 5 dito in zilver 1868 5 FoBTUGAL Oblig met ttoket S dito dito 3 EvsLAND Obl Oost 2e Serie 6 dito Geoons X8B0 4 dito bij Kothi 1889 4 dito bij Hope 1889 90 4 dito in goud leen 1888 6 dito dito dito 1884 6 Spanje Perpet aohuld 1881 4 TuRKBiJ Gepr Conv leen 1890 4 Gec loening serie D Geo leening seue O ZuïdAfr Ebp Beo v obl 1893 S Mexico 01 1 Buit 8oh 1890 6 Vbkbzubla Obl 4 onbep 1881 Ahstbrdah Obligatiea 1861 8Vi RoTTERDAH Stad leen 1886 S a Ne N Afr HacdeUv asnd Arendsb Tab Mij Certificaten DeliMastsohappu dito Ainh Hypotheekb pandbr 4 Cult Mij der Voratenl aand s Gr Hypotheekb paudbr 4 Noderlandsohe bank aand Ned Handfllmaatioh dito N W Pao Hyp b pandbr 8 Bott Hypotheekb pandbr 4 Utr Hypotheekb dito 4 OosTBKR Oost Hong baakoand KusL Hypotheekbaak paadb Vi Amerika Equit hypotb paadb 6 61 64 Maxw L G Pr Liea cert 6 Nbo HoU IJ Spoorw Mg aand Mij tot Expl V 8t Spw aand Ned Ind Spoorwegm aand Ned Zuid Afrik Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito S ÏTALiB Spoorwl 1887 89 A Eobl S Zaid Ital Spwmg A H obl 3 FoLBH Waraohau Weenen aand 4 KuBL Gr Kuaa Spw M j aand 6 BaUisohe dito aand 100 108 70 90 Pastowa dito aand 5 Iwang Dombr dito aand S Kursk Gil Azow Sp kap aand 6 Loaowo Sawaat Bp Mij oblig 6 Orel Vitebsk di o oblig 5 ZuidWest dito aand 5 dito dito oblig 4 iiy 67 17V 18 83V 447 Amerika Gent Pao Sp Mij obl 6 Ohio North W pr G v aand dito dito Win St Poter obl 7 Denver Blo Gr Spm oert v a Illinois Oeotral obl in goud 4 Louisv Naahvitie Cert v aand Mexico N Sptr Mg Ie hyp o 6 Miss Kanaoa v 4 pot pref aand N York Ontario West aand dito Penna Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie byp in soud 6 St Paul Mini Manit obl 7 Un Pao Hoofdliin oblig 6 dito dito Lino Col la hyp O 5 Canada C ü South Gert v aand Vbs G Rallw Nav Ie h d o O Amsterd Omnibus M aand Botterd Tramiveg Maats aand Ned St d Amsterdam aand 8 Stad Kolterdam aand 3 België Stad Antworpen 1687 S s Stad BruBsel 1886 2 HoNO Theiss BeguUr Gesellach 4 OosTENR Stnatsleening 1860 5 K K Oost B Cr 1880 8 Spanje Stad Madrid S 18Ö8 Ned Ver Bez Uyp Spobl oert 6 Aug Watergetijdeii HooK Ijaaj Hoog iMg Zond 6 11 53 8 18 09 8 34 Maand 7 86 8 BL 1 06 9 30 Uin l 8 1 46 10 10 3 87 10 BS Woonsd 9 3 10 11 36 3 47 18 Donderd 10 4 95 BO 4 68 1 18 Vrijdas 11 6 21 1 46 S 46 3 10 Ziterd 11 6 09 33 4 6 80 3 6