Goudsche Courant, dinsdag 8 augustus 1893

o 6117 Dinsdag 8 iifgustus J893 32ste Jaarkrans ö ö ftOUDSGHE eOüKMT Nieuws en Advertenlieblad voor Gouda en Omstreken De üitg ave dezer Courant geschiedt d a g e lij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nompers VIJF CENTEN ADVEBTENTIÉN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd BINNENLAND GOUDA 7 Augustus 1893 Qeslai voor acte Engelsch L O de heer A H Poumier te Waddingsveen Van de aangeboden gelegenheid om des Zondags tegen verminderd fcDef naar den Ilaag te gaan maakteu gisMHn 192 personen gebruik SpringtiJ ia en 29 Aug Maan Zon Aug Opg A Ooderg M Opg Onderg g 40 8 1 7 Aug 4 30 7 39 7 11 SS 4 47 18 4 40 7 28 8 M 6 01 19 4 60 7 15 s 33 6 86 25 6 7 02 10 1 58 7 80 81 6 10 B i9 11 S 28 7 64 N m 12 4 53 8 11 Stedelijke Zwemsohool E AagUBtua imidd 18 u Opgarodei Vtto de luoht 60 jr Falir het water 64 ff ff BurgerlUke Stand QEBOBEN 2 Aug Dirk oudora Q van don Berg eu J M Mathuiwn 8 Biaaka ouder J 8 Boaa en 8 Maas 4 Lambortua WilUelinua Matthent Maria ouden A Paridon en C E Mlmpen OVEELBDEN 4 Aug A 1 1 Horuis 2 m D van Es huiarr van 0 de Hoop 62 j GBTKOUWD 2 Aug J Jonker en M de Bruijn H C Huurman en M Seliouten 4 P H Kerabergen en D J van Wijk ONDEETEOOWD 4 Aug A Mulder 27 j en 3 Knor 26 j P iiepelt 34 en J F Laffen 84 j J Plaleel 41 j en E H de Moojj 89 j A J Linnekaup te Amaterdara 22 j en J vanDuuren 80 j C C J du Cliatinisr te aGravw hage 26 j en A Huurman 33 j W II P vandar Kraata ta Tial 27 en F M Bevet 27 j J tbroek 12 j en H van Loon 56 j Uaastreoht GEBOREN Janua oudora A Uilonbogaard en K Verboom Bigjo Willemina ouden J Kraijoatein en J Hoogendoorn OVEBLEDEN G Kompier 67 j J Verboom 66 j H do Ridder 65 j ADVERTENTIfiN C F BUSCH MajtPlin van Manui acturen Wegena HUWKLUK a s Dinsdagf 8 Aug uslus GESLOTEN Goeden raad Is geld waard Na de prjj der eieren niet toej zelf voordeelig Advocaat te maken wendt u thans tot J F HERMAN Zn Tienden prijs 1 25 p Fl onovertrefbaar van qualiteit mREIiJONfilNS SS et per riam Te Huur gfevraag d Tegen OCTOBER NOVBMBEB geschikt voor een SIGARENWINKEL liefst Hoekhois op een goeden stand Brieven fr onder No 2280 aan het Bureau dezer Courant Goedkoopste Adres voor CTitTrerDicoop u Mj 1 a KmsBJi KORTE TISNDEWEG GOUDA Firma J WELTEU NIEUWE AYONDDOEKEN Hercules Kousen en Jongensbroeken EAD m7EILLEüSE Dit wonderbaarlyk Water maakt het haar zacht en glanzend en doet in weinige dagen de grgze haren geheel verdwijnen Alleen yerkrjgbaar ik 1 00 per flacon bg LOUIS P WELTER Coiffeur WESTHAVEN B 193 FOIKE OUDE GENEVEE Merk NIOHTCAP VorkrBgbaar bjj M PEETER8 Jz N B Als bewy B van echtlioiil i cachet en kurk ateoda voorzien van ien naam der FirniA P HOPFB f SCHIEDAMMER 5 pCt Ie Hypotlieek Pandbrieven Dia HOBTHWESTEM AHE PACIFIC EÏÏOTIEESBAIK Gevestigd te Amsterdam Maatschappelijk Itapitaal Zes niillioen Gulden waarvan geplaatst 3 900 000 gestort kapitaal X 30S 0OO Reservefonds 300 000 aCzonderlijk bcleird en Eodeponeerd bi de Ked Bank Commiaaariasen M J WALLER lid dor rma TE8TA8 WAIXEK te Amsterdam Vï BBBEL Ja lid der fifma Wed QEEBERT REBEL la Amsterdam i Q J ENGELBEBT8 lid der Brm E C ENÖELBEBTS i Oo to Arnbem A M CANNON Oud Borgemeester dor atad Spokano WaaUington U 8 A en President van de Bank of Spokane J R PLANTEN Consul Gonoraal der Nederlanden to New York Dirooleuron H A VAN VALKENBÜEQ Mr M E DE MONCHT J P GUÉPIN De Directie der Northwestern and Pacific Hypotheekbank geett S pCt FANDBRIBVEN uit In stukken van ƒ 1000 en 500 bU uitloting inwisselbaar tegen nieuwe stukken voor zoover de voorraad strekt ZU zUn te Gouda verkrijgbaar bU de firma Wed KNOX DORTLAND Uitstaande Hypotheken op 31 December 1892 720 leeningen op in cultuur zynde boerderijen 611 leeningen in sleden bedragende dl 1 036 697 30 geschatte waarde dl 4 829 250 2 900 800 12 492 200 1331 leeningen bedragende dl 5 865 947 30 geschatt waarde dl af geleend bedrag 15 392 500 5 865 947 30 overwaarde de dl 9 526 552 70 LOTEN in de VERLOTING BIJ GELEGENHEID DER ZIJN TE BEKOMEN BIJ A BKI iKSIAK LangreTicndeweff PRIJS 1 11 LOÏEN voor 10 Kraepelien en Holrn s iiina LarocheQ c iC SocHE Is Ie meest Rraclillge en Versterkende RINA WIJN I aanbevolen door tal van binnen en boitenlandache geneesheeren Bekroond met EEBEN DIPLOMA en GOODEN MBpAILLES Verkragbaar in Bacons h f 1 90 I en f 1 Dopöt te Qouda bij den Heer A H TEEPE Apotheker voorheen C THM Kraepelien Holm üofleveranciers Zeist Mederlandscbe Stoomboot Maatschappij De Stooroschepen HOLLAND kapt J 8MIDT en Bitll rJlillJ kapt J SAÜER vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor vracht of passage vervoege men zich bg de Cargadoors der Maatschapp Boompjes 72 te Rotterdam De Stoomschepen lossen te Brewersqua de markt van Boter en Kaas te Londen De Zwitsersehe Pillen van a Apotheker Rich Brandt sedert 10 jaren doop Professoren practiseerende Oeneesheeren en doop het PubUek toegepast en aanbevolen als goedkoop aangenaam zeker wepkend en onschadelijk GeneeS OD Huismldclel Beproefd doop Prof Dr R Virehow BeHUn p V Gietl MünchW Reclam Ldpiia tJ g V NuSSbaum Münchtn Hertz AmitBrdam V Korczynsk Krakau Brandt Klausenburg bij storingen in de kwalen der lever last van gang voortdurende vervoortkom cml e ongesteld duizeligheid benauwdheid Prof Dr V Freplchs B nijn w V Seanzoni würrtwra C Wltt Kopwhaawt Zdekauer et paunburo Soederstadt K n Lambl Warschau j Forster airmlnghanv Önderbuiks organen aambeljen tragen stoolstopping en den daaruitheden zooals hoofdpijn kortademigheid gebrek aan eetlust enz Dio Zwilsersohe Pillen van den Apothekoi Eichard Brandt worden om hare eachto wcrkinB door vronwen giuirne ingenomen en zyn te verkleien boven de sctorp werkende Zouten Bitterwater Droppels MengaeU enz JW Om het keepende publiek tegen bedrog te beschermen wordt men er nog in hot lijzoiider opmerkzaam op gemaakt dat er Zwitaorwhe Pillen in den handel lijn gebracht die op bedrlegelijko wijze er bijna evenzoo nitzien on verpakt zijn als do echte Daarom moet men hij den aankoop zicb overtuieen dat het etiket boveustaando afbeelding een wit krnis in een rood veld en de handteekoning Bobd Brandt draagt Men moet daartoe de om de doos gerolde gebrmlaaanwijzing er afnemen Ook wordt men er in t bijzonder op gewezen dat de ZwitMrscbe PiUen van den Apotheker Bieb Brandt die b J de Apothekers verkrUgDaar ilJn alleen in doezen 70 Cents geen kleinere doosjes verkocht worden Hoofddepot P E Van Santenkolef te Rotterflam Oeuila SnelperHiruk vin A Biuniiian Zoon Schouwborg m LIER standplaats QBOOTE MARKT te üouda Hollandsche Voorstellingen Directie A van LIER te AmHerdam Zondag 6 Augustus 1893 es uar nptredeD van Mejulfrouw JULIA CUIJFERS van het Nationaal Tooueel te Bruml JAlVe SIIORK De KONING m van één Dag Oorspronkel k Drama in 5 bedrgven door FRANS GITTBN8 Jane Shore MeJ JtUla Cuijpers Uaandag 7 Augustus 1893 Optreden vaD HtyuSrouw JULIA CUIJPERS Groot Drama in 4 Afdeelingen eu een Voorspel in 2 Afdeelingen naar het Fransch Une Cause Célèbre van DENNEBY en OOBMON ladeleiue eu Adrlenne He Jnlla Cufpers Prgzon ƒ 1 25 1 0 75 0 40 10 Abonnementskaarten 10 Ook per stuk verkrggbaar bg I 8 KEISStt Korte Tiendeweg en de bekende depots Plaatsbespreking van af 10 uur aan den Schouwburg BieitBOTTGLAKM Korte Tiendeweg D 93 De ondergeteekende beveelt zioh bg voortduring beleefdelgk aan voor de LEVERING der Eerste Soort BIEHBN uit de Brouwerij DI QsKKOOKDB VaLKC Van Vollenhoveirs Mxtra Sioiil voor Bloedarmen Maaglgders Zwakken en Kraamvrouwen als meest Versterkende Drank door H H Doctoren aanbevolen wordt door mg steeds belegen afgeleverd ar Vraagt 3 v p PRIJSCOUBANT H 7AN WIIKCAASBIN EENISBEFOTTANTIEE Men wonlt verzocht op t HEKK te letten UIT HKT M G iUJN VAN M RAVENSWAAY ZONK QORINCHEK Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vijf tvjee en een half en een Ned one met vermelding van Nommer en Prgs voorzien van nevenstaand iMerk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geeerde orders aanbevelende J BREEB AKT LZ EENIG DEPOT der Haagsche Beschuit van den Heer J K SOMMEB De VEBZENDING der OOEDEBES naar de Fabriek geschiedt geregeld desZaterdagsmidds s vóór Zuur Een ware Schat voor de ongelokkife alachtoffera der Zelfbevlekkioff Onanie en geheimö uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWABING HoUandsohe uitgave met 27 afb Prgs 2 gulden Ieder die aan de verschnkkelgke gevolgen van deze ondeu Igdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarlgks duizend van een zekeren dood Te verkrggen bg hetVer lagsMagazin te Leipzig Netimarkt 34 franco tegen inzending van het hednu ook in postzegels en in eiken boekhandel in Bolland Gisteren had er van hier een aWeelingstochi naar Woerden plaats vanwege de afd II en III van de Alg Ned Wielrijdersboad Een 30tal ryders namen hieraan deel Gisterenavond bad in 0n8 Genoegen de laatste soiree plaats bg gelegenheid der Kermis Behalve de vroeger reeds vermelde specialiteiten dienen we in de eerste plaats nog te wijzen op Mile Valentine Petit hare sierlpe bewegingen gevoegd bg de schitterende kunstverlichting maakten het publiek opgetogen Prl Carola is een Saugerinu die zich door voordracht en den ruimen omvang faarer stem gunstig onderscheidt va Mr O worch een equilibriste die toeren verricht zooals we zelden zagen De gebr Cawelly eindelgk die braken met het gewopn tricot coatuum en daarom in salon toilet optraden bezitten een mate van racht en vlugheid die ten hoogste bewonderenswaardig is Jammer dat die hr A de Winter gisteren vergeefs op zich liet wachten De zaal was stampvol en de kolf baan gedeeltelijk ook Die daar zaten hadden echter weinig aan de uitvoering doordat enkele luidruchtige buitenlui meenden een leven te Oioeten maken dat hoeren en zien verging Het buitengewoon fraaie vuurwerk dat den avond besloot en waarvan de verlichting en de decoratie 6 Aug 0n8 Genoegen 1893 vermelding verdienen doen de Utrechtsche pyrotechnische fabriek alle eer aan Do festiviteiten voor de groote menschen tenminate zgn weer achter den rog t Waren genotvolle dagen en daarom een woord van lof aan hhr commissarissen voor hunne gverigè pogingen om het de leden naar den zin te maken Het Palais Indient van den heer Hartblgft eiken avond veel bezoekers trekken De acrobatische verrichtingen zyn bepaald verdienstelijk evenzoo de werkzaamhedeu van het zoo lenige krokodillenmenschje De toeren op het slappe koord worden zeer toegejuicht terwgl de dans Q B FEVILLETOiy TJEZ J aar ket Soo dttitick XXIV M Alle hoofdeo draaiita zich af aU zg voorbij gaat Ooseok kust haar da hand a b mij ah gij beeoberining en hulp noodig bobt fluistert h haar toe Daarop gaat hg regelrecht weer terag uaar do kerk Zwijgead leunt do jonge vrouw in de zachte kussens van het rijtuig Zij ziet or nog wel zeer bleek uit maar toch mindor Eonuwaohtig dan te voren Ernstige beslistheid spreekf uit haar oogen eu in dun blik dieo zg peinsond ten hemel slaat ia niots te lozen van een slecht geweten Olivior zwijgt eveneens Hij laat den koetsier stilhouden voor bet gebouw run den adellgkan olub ffNoeiQ me niet kwalijk Maria Louize maar ik zou gaarne eens zien of ritmeester von Bergen ook hier te viaden ia Will gy aan hem opheldering vragen P Hy laohto i Fruirapjo is een beste kerel en daarbij mijn vriead Wees niet bezorgd ik zal dien gruweljjken laster wel spoedig op het spoor komen Madame ia reine Olaude zal ons don sleutel daarvoor wel laveren God zogone u Hy knikt haar vrocl jk toe en springt uit het rgtuig De ritmeester is niet tu den club Hij is van zijn paard gfinllen en ligt met etia ontwriohtiiig van op bet gespannen koord verwondering wekt Het programma is afwisselend genoeg vandaar dat de teut steeds zoo goed bezet is Zaterdagavond werd in de Schouwburgtent van Van Lier opgevoerd Mamselle Nitouche Operette in 4 bedrijven van Meilhac en Millaud Ook buiten de kermis is deze operette wel een gang naar den schouwburg waard De inhoud hoewel door en door Pransch Lehoeft echter niemand te weerhouden vronw en dochters mede te nemen Mevrouw Kleg de directrice van het Pensionaat Les HirondeUes waa geheel en al de type eener zorgende herderin over hare kuische schapen Corrine mevr André haar beste leerlingen die de anderen in zedigheid den loei afsteekt t welk niet belet dat ze onder een samenloop van omstandigheden genoodzaakt wordt in eene door haar leermeester gecomponeerde operette te debiiteeren onder den naam van Mamselte Nitouche waa het ware toonbeeld van gedresseerde kostschool opvoeding die naar de genietingen ook buiten de schoolmuren smacht De Heer Bigot als Célestin de organist die een reuk van heiligheid om zich verspreidt en in stilte operettes componeert was vooral in de eerste acte onverbetelnk De coupletten Célestin is PoIUdor stelde zijn karakter in het ware licht en bg de repetitie van het Gloria in Excelcia met Zijjne gverige leerlinge bleken enkele passages nit zgne mogtkdlë schepping tuaschen de gewyde noten te zjjn ingelascht De Heer Bouwmeester als de Majoor bleek weinig overeenkomst te hebben met zijne HoUandsche Collega wat betreft de Conversatie op t punt vtfn dienst was het echter een ongemakkelijk heer De overige medespelers brachten het hunne bg om het geheel aantrekkelgk te maken dat natuurlijk met een huwelgk eindigt Het zoontje van Van der Horst heeft gisteren ongeveer 5 uur op de Raam in het water gelegen en ia door Den Edel daaruit gehaald zonder letsel bekomen te hebben Dinsdagavond wordt bg Van Lier gegeven de Pabriekssmid Een socialistisch levensbeeld in 5 bedrgven naar het Hoogduitsch van Pranz Gottscheid vertaald door C v d Zeijde Regie Josef van Lier De inhoud is aldus Meneer Wellstadt ig een aanzienlijk industrieel en eigenaar van een gzerfabriek die men door de ramen van het kantoor iri voi e werking ziet Werklieden met opgestroopte mouwen hameren er duchtig op los ovg al het dijbeen te bitd Nünnderüabeidt spoedt zich naar zijn woning Ken uur later zit hg aan hot bed van zgn jovialen vriondul en kameraad en is ia een druk gesprek verdiept Bargen begrijpt er nog niets van maar hg zal wis en zeker te weten komen wat er achter steekt Zgn vrouw weet alles on langer dan twoe uren kan zij een ge uoim niet voor zich houden Ik zal u dadelijk aehrijven waarde baron nog van avond zult gij de oplossing vnn het raadsel ta weten komen God rorhoede dat uwe vermoedens zioh zullen bevestigen Het is avond Msria Louiza heeft een zuiver geweten maar tooh rilt zg als in koorts en het klamme zweet breekt haar telkens uit Wat hoeft zij gedaan dat iedereen zioh van haar afwendt als van oen melaatscho P lodoroeu P Neon hij waarvan zg het t minst verwacht had hij dien zg gisteren koud on trotsch van zich af had gastooten hij had haat hand des te vaster gegrepen ea met grenzenloos vertrouwen haar glimlaohond toegevoegd Hier moet een vergissing in het spet zgn Waar blijft hg P Het is reeds laat Op dit uur kwam hg gisteren en al de vorige dagen reeds bij haar binnen Zou dat onbekendo versohrikkelgke spooksel dat haar verderf had toegozworen ook hum getroffen hebben Had het zijn vergif ook in Olivier s hart gegoten P Keert hij zich van haar af vol veraohting koud eu moedoogeuloos als de menBohen die haar in den ban hebben gedaan Almach tige God slechts dat niet I Alles wil ik verdragon I Alles Ig deu en dulden maar hij mag niot slecht van haar denken slechts bg mag haar niet van zich atooten ter wille van vreemdo tongen Zg heeft niet wlileot en wetens gedwaald xg heeft gedaan vrat heerscht bedrijvigheid Onder de werklieden is een bankwerker Weber die eene uitvinding gedaau heeft waardoor groote vereenvoudiging en besparing van kosten het gevolg zouden ziJQ maar ook veel minder werklieden noodig waren en velen dus gedaan zouden krggen Dit komt den directeur den heer Wellstadt ter oore en hg vindt het noodig dat Weber verwijderd wordt waarvoor de opzichter Kosilowski wel spoedig zal zorgen Op zekeren keer toen het werkvolk socialistische tfceorieën ontwikkelde trad Weber als woordvoerder op om hen tot orde aan te manen en te waarschuwen togen oproerige handelingen werk staking enz Dit optreden werd door Kosilowaki juist als reden aangegrepen om Weber te ootslaau die kalm in zgn lot berust in afwachting of hem door de regeering op zgn uitvinding oktrooi zal worden verleend waarom hg heeft gevraagd Inderdaad wordt hem vanwege het ministerie van handel en nijverheid i ericht dat het oktrooi verleend is Nu ifi z u toekomst verzekerd Hij i getrouwd maar niet gelukkig want Louise zyn vrouw is aan den drank verslaafd verwaarloost haar kind en omdat haar man maar zat te teekenen of in boeken verdiept was is zij niet onverschillig voor de liefdebetuigingen van den bankwerker Werkman die juist het ontslag van haar man bewerkt had Wellstadt zou echter gaarne de door Weber gemaakte tee ikeningen in haadaa hebben om zeteeópieeren maar ziet daartoe geen kans Hjj komt hem in zijn woning bezoeken en noodigt hem uit den volgenden dag eens aan de fabriek te komen dan zon allgs zich wel weer schikken Wellstadt heeft een dochter Clara die hg wil uithuwelgken aan een zekeren graaf Van Erlestein terwijl zg de voorkeur geeft aan den ritmeester graaf Von derGröben Wellstadt stelt nu zgn dochter voor met Weber als hg komt een idealistisch gesprek aan te knoopen en dan als de vriendschapsband de geestes gesloten zal zgn liem cWbewuste teekeningen te vragen Het gespreï had plaats maar Clara wordt getroffen door Webers s rechtschapenheid en heeft niets dan eerbied voor hem Als hg haar daarnd uit eigen beweging de stukken ter inzage geeft weige t ze haar vader voor wien ze al zeer weinig eerbied meer heeft omdat hg zooeven Clara s kamenier goud aangeboden heeft met oueerlgke bedoelingen ze af staan Van Weber heeft Clara geloerd dat werken niet een last maar een lust is en is reeds zeli aan den arbeid getogen door zich te wgden aan de belangen der vrouwen en meisjes van de iabri k Zg weigert de hand van den haar door haar vader opgedrongen Erlestein geeft Von d hg baar eenmaal zelf bevolen had dat wat haar goed en recht tooBoheon om het evon of do wereld er zioh over ergeren zou Nogmaals slaat do klok Beneden in de kamer hoort zg deuren toewerpen De knecht die eonige munuten later binnenkomt om naar het vuur in den haard te zion antwoordt op haur vraag dat mgnheor reeds een uur thuis is Maria Louize slaat do bevende handen in elkaar en drukt ze tegeu hot hart Hot klopt alsof bet bersten zal in doze pgnlijke onzekerheid in dit folterend wachten Is zij nog dezelfde die nauwolgks vier on twintig uur geleden op dezo zolfdo plaats hooft gestaan en met trotsche heftigheid baar hand uit de zijne heeft goruktP De liefde die gg met voeten vertreden hebt U dood I P Neon zij is niet meer dezelfde zij voelt het elke minuut die voorbijlïaat zondur dat bij komt zg voelt het aan haar droef gepijnigd hart dat or slechts éêa op do wereld is tot im zg zou willen vluchten Olivior En in oen plotselinge opwelling gaat zg voor z jn portret Btaan Zg drukt haar govouwon handen tegen zgn boeltuuiH on fluistert Ik heb slechts u alleen op de wereld verlaat mij niet I De portiere wordt bewogen zachte voetstappen klinken dof in de kamer er naast on sterren langzaam weg in den gang Beneden aan de kamerdeur van den baron wordt geklop Als or geon aniwoord komt gaat Auguusjo op de teenen staan en maakt de deur open Nennderscheidt loopt met groote stappen zijn kamer op en neer nu kfert hg om en gaat naar do kleine toe Hij ziet er anders uit dan gowoonigk zoo bleek als do zakdoek waarmee hg zijn voorhoofd afvoegt raau niet booi Gröben een bemoedigend woord ea zal voortaan heil zoeken in den arbeid Even van te voren was het werkvolk te hoop geloopen en wilde den arbeid staken Een der bank werkers Gebhard beschouwt Weber alg den bewerker van hun ongeluk omdat hg zyn uitvinding zooals hij zegt verkocht heeft Als hg een oogenblik later verneemt dat bet onwaar ia vraagt hg Weber vergiffenis In het opstootje der werklieden wilde men Weber te Igf en zou hem een doodeljjke slag getroffen hebben die echter neerkwam op Louise die ood ter laarde stort Tot overmaat van ramp vond Weber een brieve bg haar aan Werkman waarin ze Solireef ik komlc Daarna volgt het zooeven vermelde kloekrooedig optreden van Clara waarmee het belangwekkende stuk op waardige wgze wordt besloten Men schrijft ons uit Bodegraven H t door Ü vermelde besluit van onzen Gemeenteraad om de kermis die vroeger 6 dagen duurde voortaan slechts gedurende 3 dagen te doen plaatshebben had bg de burgerg ontevredenheid verwekt Een adres door 35 notabelen der gemeente geteekend alsook oen dergelgk van de redergkerakamer H K Poot werden in de heden gehouden vergodering voorgelezen en behandeld Onze Burgemeester had zich reed in de vprige tergadering doen kennen als voorstander van het behoud op den bestaanden voet Het advies van B en W was toen gunstig vóór de kermis Werd toen echter toch niet 7 tegen 2 stemmen besloten tot inkrimping thans werd op dat besluit teruggekomen en stemdeu 8 leden vóór en 3 tegeu het besluit van 5 dagen Een knap gekleede vreemdeling kwam gisteren bij P Bielsen met de mededeeling dat hij een flink werk bad aangenomen aan de Wierickerschans en nu een geschikt kosthuis zocht Men werd het over den nrns van het kostgeld eens De koffers van den aanstaanden kos anger waren echter nog te Woerden De hospm kreeg een adres op en vertrok met een handkar daarheen om die goederen te halen In Woerden waa echter niemand te vinden die iets van dat heer noch van de koffers wisti Woedend over dit bedrog keerde de kostbaaa terug Bg zgn tehuiskomat vertelde moeder de vrouw dat d vreemdeling zich het voorgezette eten en drinken goed h laten smaken van de vrouw even een gulden geleend had en nu was gaan wandelen Tot heden is echter de kostganger niet teruggekeerd zoodat het gebleken is dat het een sluwe oplichter was Kora ja bij mjj AuguusjeP vroeg hfj haastig Stuurt mevrouw jeP Nee ik kom alleonig om to vragen waarom u vandaag niet bijj ons komtP De barones verlangt ook zoo naar a ffZegt z j datP Zgn blik rustte in adomlooze spanning op de lippen van het kind vNefl maar se huult voo Hi bout zich op de lippou en hield een oogoublik de hand voor zgn oogen Ik kan nu niet komen Auguusje ik hob goen tgd maar morgen ots God wil 1 Baron hut rjjtuig ataat voor Goed ik kom Olivier gaat verstrooid naar de kamer or naast om zgn puls to halen Auguusje kgkl oens nieuwsgierig in bot rond Daarbovan zit dio arme mevrouw te huilen is er hier dan niets moois om voor haar raoo te brengen P Ah daar ligt een brief op de tafel Wal was t laatst big geweest toen ï rans eon brief op het zllvoren blaadjo binnenbracht zij zal zeker wel even blij hiermee wezen 9ue heoft Auguusje haar arm uitgestrekt den brief gegrepen en do deur bereikt Zeer tevreden met ziohzelf eu roet de wereld klom zjj do trap weer op rrGod mag me een daalder gevon als dat dal niet helpt Olivier loopt ziju kamer door en ziet nog eens verstrooid rond Waar is do brief van Bergen hij voelt tegen zgn borstzak Sa daar frommelt iets hij heeft hem er zeker roods ingestoken Hg springt haastig in het rgtuig vNaar het huis van graaf Qoseok 1