Goudsche Courant, dinsdag 8 augustus 1893

18 58 1 84 3 43 4 50 6 88 5 66 1 06 4 67 6 03 1 18 u 1 6 04 6 10 1 19 It It 5 U H 6 17 1 88 1 44 4 6 30 1 S 40 6 86 re B D A Vl i0 IIDA 10 88 11 60 18 30 1 45 8 30 10 38 f 1 65 It 10 89 It 3 08 H 10 46 n 8 09 It 10 58 is os 13 40 8 15 8 48 9 40 10 46 10 66 H 11 09 H 11 09 n 11 16 10 11 06 11 86 08 7 86 7 47 6 13 ff H 6 81 ff K 6 80 II K 6 35 7 46 8 07 1 Directe SiHtorwcgvcrbMing met GOIJÜA ZoiiTcr llenst l893 AaiiRcvangen I Mei TUd van Greenwich 3 10 4 08 4 40 D KN II A A 0 n 0 U l A 8ll ü 1 52 7 20 7 43 9 28 9 46 10 19 U 33 12 16 1 42 2 16 2 46 3 43 4 U 4 42 6 21 7 04Voorb 6 58 K K K II 10 86 y k 1 48 m n n 0 4 48 7 10 Z Zejfwfl lO n 10 37 H i M 6 22 Zu M6 19 n n 10 46 2 09 n n w 09 7 31 O iula 6 30 7 6U 8 13 9 68 10 16 10 67 18 03 12 45 2 20 2 46 3 15 4 13 4 43 6 80 6 51 7 48 8 18 10 03 10 11 o O 1 D n K N 11 i 0 49 13 11 18 31 1 01 l 87 iWa S 45 1 45 6 86 6 69 7 13 8 86 9 i8 10 15 U ll ll SOJ 1101 1 13 4 57 6 11 j 9 50 11 10 n 1 88 6 08 II 6 80 9 69 11 88 1 34 6 80 0 38 10 11 11 87 li 4l 18 51 1 39 1 67 3 65 4 15 6 86 6 65 6 37 7 4 8 55 10 16 11 15 11 40 18 CD P Ht t ipn aii 16 Inni tot H SvptPraW B O I D A 1 TUB CUT O o3 81 10 191 11 1 18 48 8 83 3 18 4 16 4 47 6 83 6 017 46 8 38 10 08 10 38 UTRKCHT G O U D A Utrwlit 08 S8 74J 9 9 64 11 84 18 03 12 60 2 56 8 8 58 4 43 5 03 6 36 o7 48 8 09Hurmeloii 6 48 04 10 08 18 80 3 20 4 07 6 015 18 Wooriiiin 6 68 8 11 lO tS ff 12 84 4 16 5 32 Ouduwater 7 07 8 19 10 83 m 18 42 h 4 84 6 40 Güililii 7 20 8 32 9 84 10 86 18 0618 56 1 88 3 27 3 40 4 37 6 20 5 53 7 08 8 20 8 41 AMSTKRDA M 0 0 U D A Amstrrdatn C S 7 5r 9 40 11 10 11 87 2 80 4 10 4 25 licsterilam Wp 6 60 8 10 9 66 11 26 11 42 8 46 4 26 4 40 èoudt 7 20 8 S9 10 44 12 16 U 56 8 40 6 10 K 68 2 37 H n 1 6 37 V 7 69 10 22 2 46 6 06 6 45 S 07 10 88 2 52 ff 6 16 5 56 V 8 14 10 38 1 20 3 U8 3 60 4 48 5 89 6 816 35 8 88 9 10 10 62 11 A t S r K R D A 1 iUm It n KluM f 8to t Womltf ta Wowdta Het Genealogiflch Heraldiek genooUchap De Nederlandsche Leeuw telt tbane 118 leden waarvan te aGraTenbage 20 Het genootschap heeft 11 eereleden 20 correapondeerende leden en staat met 27 wetenaehappelyke genootécbanpen inatelliogen enz zoowel hier te lande ala in het baitenlaiid in betrekking Het Kralingache arnibestanr heeft zich het lot Tan den IS jarigen Guataaf Papot Viens vader overleden en wiens moeder zwervende ia aangetrokken I wordt althans voorloopig verpleegd in bet bestedelfngahuis aldaar Zynft schamele kleedy is dadelgk verwisseld voor eene betere Te Hheden was de landbonij J P bezig met het rijden van kleiaarde waarbij Ü vergezeld was van zyn vijf arig eenig zoontje Toen hij de kar aan den voorkant optilde en deze zoo achterover wipte bemerkte by ni t dat het kind achter de kar stond en onder de neerstortende aarde werd bedolven Eerst eenige oogenblikken later werd het kind door den vader die vermoedde dat het in zyne nabijheid liep te speten vermist By bet omwoelen van den neergestorten grond werd het jongentje daaronder gevonden een paar zachte stuiptrekkingen werden nog waargenomen maar de gemaentegeneeaheer dr M A de Jong kon slechts den dood vaststellen Dat men met schynbaar onbeduidende wonden toch niet roekeloos mag omgaan ia dezer dagen weder te Egmond aan Zee gehlekeu Een visscber had een klein wondje aan den vinger w rin hy op zee bloedvergiftiging kreeg die innen enkele dagen oorzaak werd van zyn ovwlyden In Zeist moet in een tuin vroeger eigendom van den heer C van Wyk een rozeboom aanwerAi zyn die in vollen bloei met minatenR ï500 3000 witte bloemen prykt De boom 19 ongeveer 1 80 M boog vnu boyen gezien plut eu rond en bezit eene doorsiffide van G Meter een gezelschap van 30 a 40 personen kan er zich gemakkelyk onder bewegen Ned Tbwbladf Te Hoozendaal is mr Slotemaker uit VGruveuh e opgetreden om over vEigen Hnlp tf spreken en op te webken tot aansiniüng en oprichting vm zulk eene Vereeniging Nn eenig debat traden ongeveer 70 leden toe De oprichters en deelnemers nyn de zoogenaamde vreemdelingen die het reeds lang moede z ti 20 pet te veel te moeten betalen Of de gezindheid te hunnen opzichte verbeteren scbrytt men ons en de kans rijzen zal een hnnnei tot lid van don gemeenteraad te doen verkiezen zal dd toekomst leereu Naar wy met genoegen vernemen heeft de heer Kriens giateron mot goed gevolg eene tweeede operatie ondergaan wuarby het stukje van de hula dat door het ooglid heen in bet oog waa gedrongen ia verwyderd geworden Alle gevaar voor het behoud van het oog is nu geweken en men mag hopen dat de patient eerlang volkomen hersteld zal zijn Haart Ct Ooudo 6 30 7 85 8 36 Moordroidkl V 7 88 8 48 Nieuwerkèrk V 7 89 8 49 Cupelle 7 4n 8 66 Rotterdaai 7 7 66 9 06 9 80 GouiU 7 30 8 40 9 04 9 47 Zer H 7 48 8 68 Z Zs2ir 7 619 01 Voorb 8 03 9 11 i Hige 8 089 13 9 34 I0 U7 Alleeii op Zon Qouds 5 86 o6 40 7 66 8 1 Oudew 6 60 6 64 Wwinisu S 69 7 08 8 18 Humilen 6 06 7 11 Utreohl 6 18 7 88 8 88 11 14 11 22 0 ll SQ 10 51 11 50 0 0 U I A 8 21 10 069 10 10 65 9 as 11 10 H 8 41 J 41 9 6 40 7 69 8 14 Qrmda AnHterdain Wp Amstanlun O S Tussohen twee jongelieden van 18 of 19 jaar werkzaam aan de koninklijke grofsmedeiü te Leiden ontstond Zaternamiddag op het werk een oneenigheid die bet gevolg was van een aanvankelijk onscbnldige plagery Een hunner nam ten lotto eenen hamer en sloeg den ander daarmede achter bet oor tengevolge waarvan de geslagene neerviel es eenige oogenblikken later den geest gaf Spoedig ingeroepen geneeskundige hulp mocht niet meer baten De pleger van dezen doodslag is gevangen gtmomen Er stonden er reeds eU in het circus twee aan twee en reeds eenmaal had August de Domme zyn Balto mortale gemaakt Nog één nog één en meteen grijpt by een twaalfden pikeur by den arm en met eene eigenaardige bew ing van zyn krom rechterheen wgst hy yn collega zyne plaats Hallo hallo I en mét één sprong duikelt hy als een bul over de menschen barriere staat weer op zyn kromme beeuen en salueert mot zyn koddig dom gezicht de juiicbende menigte Wie zon op dat oogenblik vermoed hebben dat die clown aan geheel iets anders ducht dan aan apringen Hoe luchthartig en onversrbillig schynbaar de kluchtige man zyn gevaarlyke sprongen ook deed zyne gedachten waren elders zy waren tehnis by zyne vrouw die kort vóór den aanvang der voorstelling het leven had geschonken aan drie meisjea Zij zyn genoemd naar de drie Vorstinnen Wilhelmina Emma en Sophia Dbl lu de haven van Kiel werden Woensdagmorgen schietproeven genomen aan boord van het pantserachip Baden c B j bot Inden van een der grorte Krupkanonneii ontplofte een 97 pond8 granaat De scherven werden met kracht naar alle zijden geslingerd met het treurig gevolg dat van de omringende personen negen op de plaats werden gedood onder wie twee officieren en achttien matrozen lichtte verwondingen bekwamen Uit Warschau wordt geseind dat bet stadje Birsk grootendeels door brand is verwoest die door een onweder werd veroorzaakt Zeven menschen kwamen in de vlammen om welke 180 huizen vernielden Een papega i heeft te Florence treurige onheilen veroorzaakt Terwyl de barones de Lupis Hamer s avonds met eenige genoodigden in haar salon gezeten was wierpliaar papegaai in eene voorkamer oen petroleumlamp om De vlammende olie viel op oen jachthond die met vier andere onder een tafel lag In een oogwenk stond het arme dier in vlam d holde jankend den tuin in naar den stal De kok met andere bedienden toegeschoten wierp ziJQ voorschoot op den hond om de vlammen te dooven maar het dier vloog hem als dol te lyf en er ontstond een verwoede worsteling tusachen de twee Spoedig was de hond wien bet gebrande vleesch van het lichaam viel dood De kok met afgryaelyke wonden overdekt blies een paar uur Inter den adem uit ien de barones heeft van schrik een hartaanidoening gekr en welke haar leven in gevaar brengt Een mode te Parijs zyn do cnunes d enIratnement do wandelstokUIn metgymnastisch doel een aoort van halters om mee te wandelen Ze hebben maar één bol aan het eind maar een hee zwaren in den winkels ziet men ze l ij seriën van lichter tot zwaaider De uitvinding is van een wapensmid iu de rue Richelieu en reeds een jaar ond De stok is van staal verborgen in riet rotting of bamboes de knop van gedraaid staal en weegt van 500 gram tot 5 kilo Het laatste nummer wordt niet vaak gevraagd en nog minder gedragen Do ccbics is natuurlyk bet zware voorwerp schynbaar spelend te dragen de Hcl ermera oefenen er hun pols moe de beroemde italiaansche schermeeater Pini draagt hem altyd De casse d entraineraont ia ook oen wapen van zelfverdediging gemakkelijker dau de casse tête die trouwens verboden is 10 08 11 10 11 85 5 23 6 36 6 50 2 51 1 40 4 47 6 46 2 11 1 1 10 11 18 84 8 6lt 6 Onr BmMliB Een inconvenient ia dat als men haar laat vallen en zy op iemands teonen terechtkomt deze ougeveer verpletterd zyn de 5 kilo is dan byzonder onaangenaam Een aardigheid zyn het in een café den jasaenknecht of den koUner losjes zijn demi aaison zyn hoed en wandelstok aan te geven en diens verbaasd gezicht te zien Een andore aardigheid zwakke eigenaartjes te zien die mot moeite als de galeislaaf zyn kogel hun stok mees eepen maar vrywilUg omdat het mode is Het is aan werklooze atbeidera in de gemeente Schoterland gelukt werk te krygeu by et graven van het Noord Oostkanaal in Sleesf yk Holstein Het gemiddelde d loon bedraagt aldaar 3 mark d i 1 80 Gisteren zyn de arbeiders derwurts vertrokken Uit Detroit wordt gemeld dat Woensdag 11 aldaar heeft plaats gevonden een wedstryd over de Eng myl tusachen den Engelschemijlkampioen Sanger en den Amerikaanscben kampioen Zimmerman t Ging hard en de renners reden byna voortdurend wiel aan wiel Door een prachtigen spurt werd Sanger overwinnaar met één machinelengte in 2 min 204 5 aec De agitatie was enorm Tengevolge van het inslaan van den bliksem is door een feilen brand een hoerenhofstede te Look O tot den grond toe vernield Ëene roote boeveelheid hooi graan en de ijiboedel zyn mede eene prooi der vlammen geworden terwyl 4 pinken en 11 varkens daarby omkwamen De 22ste vergadering van de Afdeeling Gouda en Omatreken der Ver v Ghr O en O in N zal gehouden worden op Zaterdi 12 Augustus a s s voorm 10 uur in de school V O N O te Gouda Agenda Ten half tien Bestuursvergadering 10 uur Opening Notulen Vragen en Mededeelingen Pau e De heteekenis der uitdrukking Ohriatelyke en maatscbappelyke deugden in de Wet op hot L O ïnl de heer D Veerman De verhouding tusachen school en kerk van de Hervorming tot heden lul do heer S Hempenius Rekening en Verantwoording Inning balQaarl contributie Sluiting In de Zwem inrichting aan de Vest te Dordrecht zal den 20en Augustus des voorniidilags te 10 uren een zwemwedatr d worden gehouden naar het volgende programma lo Snelzwemmen op den buit voor personen boven 20 jaar afstand 200 M met 3 keerpnuten 2o ld id voor dit jaar afgericbten afstand 50 M 3o ld id voor personen heneden 16 jaar flfstand 50 M 4o ïd ld afstand 100 M met één keerpunt voor personen van 18 20 jaar 5o Bnelzwemmen op den rug afsta nd 50 M voor personen boven 18 jaar 6o ld id afstand 50 M voor personen beneden 18 jaar 7o Duiken naar een looden voorwerp op 2i M diepte 8o Ilozeuwedstrijd De deelnemers van dit numhier moeten een papieren roos hangende aan eene lijn kort hoven den waterspiegel af plukken en in den kortst mogelyken tyd droog aan de jury brongen Voor elk nummer zyn een Ie en 2o prys uitgeloofd De deiolnemera zwemmen twee aan twee Aangifte vóór 15 Augustus In een te Rotterdam gehouden vergadering vau eigenaars van huizen en winkeliers wonende aan de Hoogstraat Korte Hoogstraat en Hoofdateeg is besloten een dres aan den Gemeenteraad te richten mot verzoek die straten te hestraten met asphalt of met een ander weinig geroasmakend materieel Reeds meeumalen werd dit verzoek gedaan doch zonder gunatig gevolg Thans nu de grootste bezwaren voor de gemeente het leggen der buizen voor drinkwaterleiding en gas zyn opgeheven heeft men hoop op beter succes De vergadering sprak den wensch uit dat meer vergaderingen zouden worden gehouden tot bespreking van de belangen van den winkelstand en verzocht de commissie welke dezt vergadering bad belegd zich daarmede te willen belasten 7 10 7 SÜ Dat do winkeliers in een der drukste steden om asphalt vragen pleit zek r voor de deugdelykheid van dat aoort plaveisel De heer P Verhagen uit Hardinxreld trad Vryd avond voor de tiendplichtigen te aGravenzande op met eene besohonwing over de tienden Na de tiendbeweging in N Brabant van af haren oorsprong in 1891 tot heden te hebben geschetst gaf spreker een historisch overzicht van de werking der tiendrechtea boofdzakelyk in ons land en toonde aan hoe door misbruik hebzucht hoop vererving enz de tiendrechten steeds waren uitgebreid en onrechtvaardig toegepast Vele voorbeelden van onwettige tiendheffing worden aangehaald Spreker prees e ne krachtige doch ordelijke beweging tegen het heflên van onwettige tienden sterk aan Alleen by wettig bewys moet de boer betalen In verband met de bestaanden vrees voor ons duur bnrgelyk recht was vereeniging van belanghebbenden noodzakelyk Gravenzande gaf het eerste voorbeeld in den lande dat verdient navolging Velen kunnen wAt de eenling niet durft Voor de opheffing de wettige tienden kroonen ataatatienden beval spreker sterk aan zich overal ten plattelande tot de R eeriug te wenden De tyd is gunstig want de Rngeering wil den landbouw helpen In de MüQchoner N N bespreekt de bekende viceadmiraal Reinhold Werner het zinken van de Viptoria en komt daarby tot de volgende conclusie Een nieuwe les ia weer gevoegd hy degenen die ons reeds gegeven werden in 1866 door de Bé d Italia en in 1878 door de Grosse Kürfurst maar die holaaq niet genoeg werden ter harte genomen en toch moet het er toe komen dat men by de verschillende Marine s uit aanmerking van het meerdere gevaar ontstaande door reuzeugeschut rammen en torpedo s meer dan vroeger maatregelen neemt tot redding der manschappen En er zyn er gemakkelijk nog te nemen byv door voor ieder man op een gemakketyk te bereiden plaats een zwemvest tn doen aanwezig zyn zoodat iedereen znlka in geval van nood gemakkelyk kan grypen aanschieten en er mede over boord springen Er zyn er zelfs reeds verkrygboar die gedurende eeu gevocht of manoeuvre kunnen gedragen worden zonder dat de drager er dóór in zyne werkzaamheden gehinderd wordt en de eenige tegenwerping die men er tegen gemaakt heeft is reeds lang wederlegd namelyk dat de manschappen door dergelijke maatregelen lafhartig zouden worden en ben ik antegendoel overtuigd dat wanneer de man weet dat hy aU zyn schip zinkt gerust over boord kan springen en wachten totdat hy door een boot wordt o epikt hem deze zekerheid veeleer de noodige bedaardheid zal geven en in plaats van lafhartig moediger het gevaar zal doen onder de oogen zien 0 erigens heb ik reeds tot myn genoegen bemerkt dat op onze torpedobooteu voor allen en ook op de grootere schepen voor het meerendeel der equipage zwemvesten aanwezig zyn volgens het systeem van professor Bennecke vervaardigd Dit is nu weer bewezen dat p4jdf hepen vooral zeer snol zinken en boolëït kunnen gedurende oen gevecbt of by een ramp niet altyd zoo spoedig worden te water gelaten om onmiddellijk ter hulpe te komen terwyl ook de zuiging veroorzaakt door eeu zinkend schip een zeer nadeelige factor is Zonder zwemvesten zal dus het grootste gedeelte der manschappen zeker verloren zyn met dezelve ia redding mogelyk al is hot ok na één of meer uren ronddryvens Men kan deze nnttige uitvinding die alle vroegere overtreft niet genoeg hekend maken ook voor vaartuigen buiten de marine voor loodsbooten by zeilwedstrijden en by olie gelegenheden waar gevaar voor verdrinken bestaat zyn ze zeer bruikbaar Tot zoover de Muncbener N N t 85 0 42 tt 49 9 66 lO OB n 36 8 10 11 28 11 48 4 46 4 66 6 02 6 0 6 16 7 07 7 17 7 84 7 81 7 37 9 87 M 9 60 6 56 8 30 10 i 06 9 30 10 10 tt H K 9 45 ff 35 10 03 10 36 8 1 0 10 0710 54 905 3 11 10 24 f 9 19 9 32 10 40 11 86 7 26 9 66 7 40 10 80 9 82 11 0B Wat Nederland betreft heeft de ramp van de Adder ook invloed gehad op het aanachafiên van zwemvesten by onze marine Toch meenen wy dat bet nieuwste model dat vele voordeelen heeft boven het oorspronkelyke nog niet in gebruik is genomen oals by do Duitsche en Rnasische mariniers Of onze loodsbooten an reddingsbooten er reeds van yoorzien zyn durven wy ook betwyfelen Wy willen er echter voor belangstellenden de aandacht op vestigen dat de nieuwste modellen op dit gebied te zien zyn en des noods te beproeven door tusscheukomst van den heer C van Heemstede Obelt Jloogo Kadyk 145 terwyl ook nog volgeus héVelfde systeem vervaardigde matrassen voor passagiersschepen en een model Taarvan geconstrueerd reddingvlot aldaar te bezichtigen zyu Het gedeelte Merwedekanaal NichtevechtHaarryn zal 9 Aug door de aannemers aan den Staat worden overgedragen Omtrent do scheep vaar theweging op het kanaal wordt bericht dat gedorende do maand Juli door de ryksschutaluis te Vreeswijk tot de rivier geschut zyn 1830 vaartuigen met 180 000 ton inhoud en tot bet kanaal geschut 1810 vaartuigen metende 180 000 ton Tijdens diezelfde maand door de schutsluis te Utrecht naby den Hommel 2 UO vaartuigen in opvaart met 178 800 ton eu in afvaart 2215 vaartuigen met 182 100 ton inhoud In Italië haart de zilverquaestie ontzaglyke moeilykheden aan de regeoring die den oenen ministerraad na den anderen houdt muar geen uitw vindt Do voorraad geld voor den omloop is OH zoo gering dat allerlei conventioneele munt postzegels en dergelyke als ruilmiddel allerwe n dienst doet Nu heeft deregeeriug wel op vry zware boeten het gebruik daarvan v rbodbn maar zy is er nog niet iu geslaagd iets afdoends tegen den geldnood te vinden Do Komeinsche correspondent vau het Berl T meldt dat op de wisselkantoren te Rome een premie van 60 centeaimi op de inwisseling van een biljet van 10 francs in klinkende munt gevorderd wordt men begrypt dus boevee tagnatie in zaken er ondervouden wordt IntuBBchen beeft men te Milaan een eigen aardig middel in toepassing gebracht om in hbt gebrek aan geld te voorzien Daar ter stede is nl eeu algomeene bond van handelaren opgericht die sedert den Ien dezer als betaalmiddel ïn omloop heeft gebracht quitantiëu voor een bedrag vau 1 lire Ieder lid van dien boud kau bij de kaa eene som in geld storteu tot zóó groot bedragi als hij verkiest en ontvangt daarvoor zooveel stuks quitantiën voor 1 Ure als met dat badrag overeenstemt Die quitantiën luiden Algemeene boud van handelaren Het lide N N heeft iu de kas van don bond gestort 1 lire Milaan 1893 Natunrlyk kan niemand gedwongen worden eene dergelyke quitantie aan te nemen maar toch verwacht men veel nut van den maatregel by het byna geheel ontbreken vau klein geld Men heeft hier klaarblykelyk te doeu mot een vernuftig middel tot ontduiking van de wet die alleen aan de circulatiebnnken toestaat biljetten uit te geven Waar cbynlyk echter zal de rogeeriug het wel oogluikend toelaten zoolang zy zelve nog geen afdoend middel heeft gevonden om aan de voor de burgerij zoo scbadelyke scbuarschte van klein geld oen einde ta maken In bet xNederlandach Landbouw weekblad komt van de hand dër redactie een verslag voor van een bezoek aan De Biezen het landgoed Hsm den heer B tl Bertels te Barneveld gebracht door den redacteur in gezelsobap van de hoeren F B Löbnis J Breebaaii Kz en L Broekema De bezoekers zagen het door üen heer B in zgne brochure aanbevolen nieuw groen voedergewas niet maar zooals zy vernaitaen en reeds vermoed badden ia dit wat de Ituitsehers Oelrettig noemen en by ons Chine ich radyazaéd heeit Raphanua oliefera dat thana ook ÏB NoordDuitschbind door sommigen meer door anderen minder als groenvoedergewas wordt aanbevolen Wat is het stelsel van den heer Bertels Die vraag beantwoordt de redactie van bet Landbouwweekblad volgenderwys De heer B redeneert ongeveer aldus Eogge en boekweit de twee hoofdproducten van do zaadgronden brengen als zoodanig weinig op Ook de daarby behoorondo graslanden geven niet genoeg Het hooi dat zy leveren is niet voldoende om het vee te voeden er moet nog krachtvoer bygekocht worden Op deze wyze wordt wel stalmest verkregen maar deze ataU meat op het bouwland gebracht geeft toch vMlal een schraal gewas De boor heeft daar by te veel uitgaven en te weinig inkomsten en gaat alzoo te gronde Zyn doel is groenvoer te verbouwen éh dit door aamenpersing te bewaren hy is van oordeel daardoor een beter voeder te verkrygen dan hooi zoodathy niet alleen het krachtvoer kan missen maar nog stroo kan by voeren Hy grondt zyn oordeel op eene analyse van zyn persvoeder graa groen gemaaide haver en spurrie door het proefstation te Wageningen en op de ervaring by het voederen daarmede opgedaan Daarbij maakt hy gebruik van de bekende eigenschap der peulvruchten hier lupinen eu serradella om stikstof uit de lucht op te nemen Daardoor krygt hy op eene goedkoope wyze eiwit dat de gewone boer in krachtvoer moet aankoopen of brengt hy doOr groene bemesting o a stikatol in den groud waarvoor de gewone boer enkel stalmest gel nikt of soms de duro stikstof in chili aalpeter aankoopt Met het verkregen persvoeder voedt hü in vereeniging mot eeuig stroo zyn vee dat hem melk en boter levert die bij verkoopt eu in vereeniging met zand heideplaggen en eeuig strooisel vtrkrijgt hij stalmest die vooral voor den verbouw van snyrogge spurrie en mosterd uaar het land terugkeert Mocht daarby kunstmest kainit tbomasphoaphaat of auperphoshaat noodig zyn hy onderzoekt dut door afzonderlyke proeven zoo koopt hy dit oau Verder wordt door hem aangekocht het zowizaad voor lupinen serradella enz houdt hy eeu viertal paarden eu oen hit waarvoor bij haver aankoopt maar die ook wel met persvoeder gevoerd worden en een grooter of kleiner getal varkens die met vleeachmeel worden gevoei Al deze dieren leveren natuurlyk ook mest welke de boordery ten goode komt Welke de finaneiëele resultaten van eeu en ander ziju daaromtrent kunnen w niets mededeelen wy getooven ook dat de tyd nog te kort is om daarover met juistheid te kunnen oordeelen maar vertrouwen dat de heer B von Haus aus handelaar wel boek zal houden en niet zal acbroomoti later ook zyne finaneiëele uitkomsten mede te doelen Te ontkennen valt het echter niet dat biJ dit stelsel eeu zeer gezond oordeel teu grondslag ligt al moj e de heer 6 evenals menig ander zich wel eens illusion scheppen die met vervuld zullen worden ol soms denkbeelden koesteren aan wier juistheid getwijfeld kan worden En dat de heer B ook by de uitvoering van zyu plan met zyu gezond oordeel te rade gaat en de titel vanlaodhouwkundigonderzoeker dien hy zich zelven geeft geensziuB onverdiend is is ons in vele bpzichten gebleken Na verder een en ander medegedeeld te hebben wat hy op de Biezen zag zegt de re Jacteur van het Landbouw Weekblad c dat zyn indruk in vele opzichten gunstig was De heer Bertels zoo eindigt hy k een heer die op bet land woont en het beheer vau ziJQ bedryf mot aan een boer overlaat of aan dezen vra t wat gedaan moet worden maar zelf de handen aan den ploeg slaat eu aan zyne ondergeschikten zegt zoo moet het zyn die uiet op vergaderingen of elders zyu theoriën verkondigt maar wat hü door studie en nadenken verkregen on misschien elders gezien beeft en naar wy hopen ook financieel met sucees in practyk brengt daarby den grond bewerkt bemest en bebouwt op eone wijze die tot voorbeeld van zyne omgeving kan strekken en in meerdere of mindere mate ook wel gevolgd zal worden die vroeger afkeerig van het land bouw bedryf het nu met groote ingenomenheid uitoefent en tbaua moet erkennen uiet geweten te hebben dat er zoo veel iu zat en het zooveel studie vereischte Maar de heer Bertels is ook handelaar die er van uitgaat dat om in de wereld iets ingang te doen vinden er reclame voor gemaakt moet worden die zelf zegt f 800 reclamekosten gemaakt te hebben om eeu eenvoudig boeltje en di ardoor wellicht eene zekere hoeveelheid zaaizaad aan den nan te brengen Ook dat is eene ongewone verschijning in den landbouw en die een indruk geeft welke velen wellicht minder aangenaam is maar waaromtrent wj ons niet verder hebben uit te laten Ëen fata morgana Het Centrum orgaan van Dr Schöepman schrijft Het ie reeds meermalen gezegd dat de so ciaaldemocratie juist hierdoor sterk is omdat men hare loer nog nooit aan de practyk heeft getoetst en de gebreken welke de tegenwoordige maatschappy aauwyst baar menig wapen tegen bet bestaande in handen geven Al valt echter op dat bestaande aanmerking te maken nog geenszins wordt daardoor de iocisaldemocratie gerechtvaardigd De socialisten beloven iets nieuws iets anders en dit trekt Zeer terecht maakt dan ook het Sociaal Weekblad van mr Treub de volgende opmerkingen De kracht der sociaal democi atie ligt inde ontevredenheid der massa en in de fata morgana welke zy die ontevreden massa voor oogen i eet te tooveren Wie de dingen durft noemen bij hun naam en durft zien gelyk ze zyu zal dit moeten erkennen ook aliahyzelf de sociaaldemocratische leerstellingen toegedaan en al acht hy hetgeen wij fata morgana noemen voorstellingen van eene toekomstige werkolykheid Geen tiende part der zich noemeade sociaaldemocraten maakt zich over de sociaal philosofische grondslagen der leer warm ja geen twiilfcigste part ia in staat die grondslagen te begrypen Wat het gros der werklieden tot do sociaal democratische porty heeutrekt is niets anders dan dit datzy voelen het tegenwoordig slecht te hebbenen hopen het in de sociaal democratische maatschappy beter te zullen krygen Een ieder die redeiyk denkt zal hiermede moeten instemmen Zelfs de leiders der socialisten weten niet hoe bun toekomstataat zal zyn ingericht Slechts ééue bedenking wenseben wy tegen eene uitdrukking in het bovenstaande aan te voeren Het Sociaal Weekblad redeneert alsof de sociaal democratie het gros der werklieden tot zich trekt Hiertegen meenen wy te mogen en te moeten opkomen Het gros dor werklieden is onzes inziens nog altyd afkeerig vau de sociaal democratie ondanks hare fata morgana en ondanks do gebreken van het bestaande die ook ja vóóral door uietsocialisten worden bestreden I Een luchtreis Een der merkwaardigheden I der tentoonstelling van Chicago is oen reuzenI rad dat dient om den bezoekers een overzicht I in vogelvlucht van de Worldsfairi en hare I omgeving te verschaffen Het is een nabootI Bing in het groot van den bekenden Turkschen I schommel op onze kermissen welbekend Om I een stalen as van 33 Eng duim middellyu I en 45 voet lengte de grootste beweert men I die ooit ia gemaakt en die op twee reusachtige ijzeren stellages 139 voet boven den grond I rast draait een radcrmaasa van welke de I beide uiterste raderen een middellyu hebben Van 250 voet I Daar deze radereu op eeu afstand vau 14 I voet boven de beganen grond blyven bevindt I fsich het hoogste punt 264 daar boven TusI schen die beide raderen nu zyu wagentjes beI vestigd in elk waarvan 60 personen kannen t its nemen en zoo bevinden zich tusschen omtrekken dier twee raderen 36 wogentjes I Door krachtige stoommachines wordt de as in I beweging gebracht en dun draaien de wagentjes I laag aam mode Ju 20 minuten wordt aldus I een luchtreis volbracht dio alleuga den reizigers I een blik vergunt op hot tentoonstolhugsterrein I do stad Chicago het Micbiganmeer eu de omI geving tot men het hoogste punt 264 voet I J 0ven den groud bereikt heeft om dan weder I ijaugzaam te dalen I V oor twee draaüugen betaalt men 50 I tó m centen ƒ 1 25 Ruim 2000 personen I jtunnen aldus te gelykertijd het heerlyke I houwspel genieten I Bultenlandscb Overzlcbt i Het Engelscho ministerie aal woldra moeten I i eslissen of het parlement al dan niet eene I lierfstzitting zal houden De Daily News I iet orgaan der regeeringsparty hoopt dat de I Ministers een heldhaftig besluit zullen nemen I n zullen aandringen op het afdoen der zaken I moet daarvan een groot deel persoonlyk I gemak en genoegen opgeofferd worden Gladstone zeide in het Lagerhuis dat hy de zitting biet als afgeloopen zou beschouwen wanneer niet alle maatregelen waarvan in de tro nrede gesproken is behandeld waren Als de derde lezing van het Horae Rulo ontwerp geschied M heeft het Lagerhuis iu deie zitting reeds jQieer gedaan d in in eenige vroegere De Employer s Liabilitywet zou des noods de volrdo maand behandeld kunnen worden maar wet op de parochio raden de Parish counsils Bill moet in de herfstzittïng besproken worden Men zegt dat Tories oppositie zullen voeren tegen de begrooting en bet Lagerhuis zoolang bezig zullen houden totdat het denkbeeld van eeu herfstzitHng opgegeven wordt Poch dat is gemakkelyker gezegd dan gedaan z ëgt de Daily News Wanneer de oppositie bemerkt dat zy hare vacantie zal verkorten door vol te houden zal haar yver wel spoedig bekoelen en anders kan 0 regeerinè altyd dezelfde maatregel toepassen waardoor zy de tweede lezing van het HomeRule ontwerp bekortte Het is niet geheel duidelyk zegt de sFrkf Ztg waarom de heer Gladstone juist thans bet noodig heeft geoordeeld in een uitvoerig schryven do handelwyze der regeering betrefI fende het behou der lerache afgevaardigden in het ryksparlement verdedigen nadat hij I dit toch reeds op groudigo wyzo gedaan had by de debatten in het Lagerhuis Aanvankelyk had GladatoUo bet doel de Ieren geheel uit I te sluiten maar daar hot land voor het behoud was schikte hy zich en beval hy aan de lersehe afgevaardigden alechts te laten stemmen over rijkszakeu Het Lagerhuis wilde echter van dit voorstel nieta weten en daar het uauwelyks mogelyk scheen zuiver Britsche 1 of Scbotsche en algemeene rijksaangelegenheden te onderscheiden werd besloten het getal der lersche afgevaardigden wel is waar van 103 tot 80 te verminderen hun echter evenals tot dusver geen enkel beperking op te leggen in hot recht van stemming Het waa in elk geval I zeer verstandig van den hdér Gladstone en zyn I ambtgenooten dat zy in dit opzicht de wen schen van do meerderheid van het Huis volgdon De juistheid van zulk eea handelwyze te verdedigen ia thana het doel van het achryven van den eersten minister Hy maakt tevens van de gelegenheid gebruik om de Tories een ateek toe te breugeu Deze laateten waren nadat zy dikwyia in tegenspraak met zichzelf waren gekomen voor de uitsluiting der lersche afgevaardigden omdat dezen als zy in het ryksparlement bleven gemakkelyk ministeriën konden doeu vallen of steunen alleen met het oog op bun zuiver lersche belangen waardoor bet beginsel der ministenëele verantwoordeiykheid de grondslag der nationale zelfregttring in gevaar kon worden gebracht Thans toont de heer Gladstone echter aan dat dit nok ouder het tegenwoordige atelsel kan geschieden en feitelijk in 1885 ia geschied toon de Tories die slechts over een minderheid beschikten met de lerjpn gemeene zaak maakten om het liberaal kabinet te doen vallen woarby zy de Ieren beloften omtrent homo rule deden een maatregel die zij thans bestryden als verderfelyk voor het ryk Ongetwyfeld echter zal het Hoogerhuis het behoud dor lersche afgevaardigden in het ryksparlement als een der gronden opgeven voor de noodzakelykbeid dor verwerping vaa het hom6 rule ontwerp De afgeloopen week is men met de Belgische Grondwetsherziening niet veel gevorderd Op de samenstelling van den Senaat is men in de Kamer vastgeloopen eu evenals indertyd by ons dreigde op dit punt een crisis uit te barsten Do aanleiding was bier al zeer onbeduidend veel onbeduidender dan by ons Immera reeds was men het eens geworden over den census van verkiesbaarheid voor de door de kiezers aan te wyzen senatoren de 26 door de provinciale raden te kiezen zouden oau geen census onderworpen zi n nl 1500 fr toen er geschil ontstond over de vraag of waar iu eenige provincie bet aantal verkiesbaren op die manier te beperkt zou zyn het door meerdere hoogstaangeslagenen zou mogen worden aangevuld Twee voorstellen waren ingediend die tot strekking hadden om t aantal verkiesbaren op te voeren tot minstena 1 op de 3000 zielen het eene om die verhouding mr provincie bet andere om die over tgeheele land te verkrygen Het tegenwoordige aautal verkiesbaren zynde 1200 zou langs den eenon of den anderen weg tot ongeveer 2000 altijd nog hoogaangeslagen heeren zyn opgevoerd Dit achtte de Minister van Binnenl Zaken de heer De Burlet zoo buitensporig dat hy beide voorstellen voor ouoaunemeiyk verklaarde daarby voegende dat de Regeering gegaan was tot de uiterste concessie waartoe zy bereid was en nu onmogelyk by de Kroon op nieuwe concessies kon aandringen Deze woordeu gaven aanleiding tot een stormpje Verschilleude leden oordeelden dat de Kroon op inconstitutioneele wyze getrokken werd in bet debat en zy protesteerden mot kracht De Minister daarentegen ontkende dat hy de Kroon in t debat had getrokken Men scheen het niet eens te zyn over de juiste woorden die warea gebezigd en door verscbiltende bla den werd de volgenden dag beweerd dat de Minister ze in t officieel verslag verzacht had iets wat de Minister daarop ojienlyk ontkende Ddch hoe bet zy men is ter vry wel over eens dat de Minister zeer tactloos beeft go proken en men vraagt of het met medewerking van don premier ia geschied Inmiddels hoen hotton gevolge gehad dat de amendementen onder protest zyn ingetrokken on de Kamer voorshands weigert met het djbatover den Senaat voort te gaan De Senaat zelf die gisteren de discua tte begon moet nu maar een uitweg zoeken De beer Montefiore Levi heeft een zeer ingewikkeld voorstel ingediend ongeveer op dezelfde grondslagen berustende als bet stelsel waarvoor de Kamer eindelyk gevonden is maar nog met allerlei belemmerende bepalingen Daarnevens zyn behalve het Kamervoorstel nog drie andore aanhangig Inmiddela hoeft de Senaat verschillende andere artikelen behandeld niet zonder ze hier en daar te vyzigen zoodat ze weer naar de Kamer terug moetet Zoo heeft hy by art 36 aaugouomon een bepaling dat eeu afgevaardigde of senator die tot Minister wordt benoemd niet aan een herkiezing is onderworpen by art 52 indemniteit der afgevaardigden geschrapt de bepaling dat de deputes vry reizon zullen hebben op de spoorwegen een bepaling die meent de Senaat in een Grondwet niet op haar plaats is by art 60 bepaald dat ten aanzien van een Prins die vervallen ia van den Troon omdat zyn huwelyk niet is goedgekeurd die vervallen verklaring kan herroepen worden De Reichsanzeiger bevat het bericht dat de Bondsraad na zorgvuldige overweging ontkennend antwoordde op de vraag of buiten de in het besluit vau don 29en Juli aaogêgoren vrystellingen van de verhooging der iuvoerrechten op Russische voortbrengselen nog verdere uitzonderingen toegestaan zullen worden Het tydstip waarop de overeenkomsten tusschen de kooplieden gesloten wurden kan niet Tan bealiiMnden iavlood lyn