Goudsche Courant, dinsdag 8 augustus 1893

Woensdag 9 Augustus I803 No 6118 m mrngmg i mimm NieuwS en Advertentieblttd voor Gouda en Omstreken rr i il l tl Il il I I 1 l i 11 i l II 11 De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIE Vor fl l flift it vfM I 1 5 regels a 50 Cen ieM ieftei ff i eé el nfieèi 10 Centen Groote lettei s worden l ianek nd i naar plaatsruimte iiiii lull Jdil illlili iil 11 I I I I 1 lm 11 I icii 1 1 t i MliHii l 11 1 Il Inzending van Advertentiën tot l ÜH deB nridd 11 9 Ot per Fl 5 Ot per Fl prachtig helder en goed werkend Depflt A NORÏlER Gouwe C 84 35 Aan de bevoegdheid an den Bondsraad om in enkele gemTen om biliyko redenen een f verjnindering der rechten toe té staan ia bj hetbesluit Tan 29LJtïli niet reranderd Opmerkelijk is dat da Rusgi cbe pers eenminder scherpen toon tegen Du tscbland aanstaat Zy meent dat ondanks den tariefoorlog die op t oogónbl k Mer kras ia tocli in J ej tember te Berlin eei copferentie van afj i vaardig len zal plaats vinden en dat men da kiwel tot en vergeiyk zai kometf Indien echterzooaU sommigen onbewimpeld zeggen vanDuitschiand een toegeven aan de Russisebepisohen zal gevraagd worden zonder dat Rusland meer toestaat dan het tot dnsver aangeboden heeft zat die goede hoop T vaarschiJnlükwel in rook opgfAn Terecht wordt er doorvelen op i gewezen dat tariefoor logen alleendan Van horten duui zyn wanaeer een derpartyen verreweg d zwakste is Hier waurtwee sterken tegenover elkaar staan is alle pnbjj wederzijdsch toegeven een goede uitkomstverkrijgbaar Het zou de moeite waard zj om op dit belangrük punt vornt Bismaïck badvies te hooren juist omdat hij op het grootebelang van goede betrekkingen met Ruslandsteeds den nadruk gelegd heeft 9eurs van Amslerdam AUGUSTUS Vor kr slolkoor 83 88 97 101 01 93V 881 8 77 1 77 78 21 ül M 4 9S 7 100 100 68V 84V8 22 88 T IH 56 a 86 98 9 9 666 680 100 100 1 199 f 137 100 lOl l 10 IJ 132 100 36 91 J 90 164 117 100 61 BIV 64 B4 ll ie 121 I2l Vi8 B6l 63 97 120 lOOV 100 101 89 i 18 V 90 103 132 130 10 11 100 66 68 88 17 17 11 12 loiv 8 99 104 67 1 44 8 184 160 106 105 99V 99 116 180 80 Sïi j 108 1 NBDBaL ND Oert Ned W 8 ï j dito dito dito 8 dito dito dito 8Va HoNQAs OH Oóudl 1S81 8S 4 Zt lib In bruviiig 1832 1 6 OosTENa Qbl io papior 1868 5 dito in zilver 1868 5 PqaTuo L Oblig met ticket 3 dito dito 3 BtisLAND ObUOost 2q Serio 6 dito GflcouB 1880 4 dito bij IloltiB I88d 4 ditobijHopel869 0 4 dito iu goud leop 1883 6 dito dito dito 1884 B SpANJf Perpet lokuld 1881 4 TurkÈij öcpr Con low 1890 4 Gac Icoiiingsorio D Geo boninir serie 0 ZuiuAfu Rep lieo v obl 1898 6 MGXica Obt Uuit Schi 1890 6 Venbzuela OW 4 onböp 1881 Akstebuah ObligiittHn 1861 3Vt ïtoTTEHDAUp Stsd leon 1886 3 Ned N Afr IlaKdelsr aaiid Arettdsb Tnb Mij Cj rtifloaten DoU MaatapliBppü dito Arnh Hypothoekb pan br 4 Cu t Mij der Vofatonl aand a Gr HypotUoflkb paiidbr 4 NettartandBoho bank aand Ned llanilolmaatscb dito N W 8 Pao Hyp b pnndbr 5 1 BftU Uypotbeekb paudbr 4 Utr Hynotheekb dito 4 OosTGKu Oost Hong baiiVaand RusL Hypatbookbank pandb 4 i Ahekika ISquit bypotb pandb 5 Maxw L G Pr Lien oort 6 Nbü Hblï U SpfjarHE Mg aand Mij tot Kxpl v Sl Spw aïnd Ne i Ind Spgorwegm uand Ned ZiiidAfrik Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito B Ital Bpoorwl 18 7 8 A Kobl S i Uilal Spwniy A H obl 3 PotEW V nraobaa Waenen aand 4 Ruat flr Rms SpvfM j aand B BaitiBobe dito aand If toi a dito aand 6 ï ang l fiib dito aand fi Kursk AEow §p kap aaod B Losowo Sewaat Sp M j oblig 6 Orel Vitebsk 1110 oblig B ZoidWeat dito aand 6 dito dito obiig 4 AuEaiKA Cent Pao Sp Mtiobl d Ohio North W pr C l aand dito dito Win St Peter obl 7 Denver Bio Gr Spm eert v a lUinoiB Central obl in goud 4 Louisv Naahvilte Gert v aand Moxioo N Spw Mg Ie hyp o 6 MÏBa Kansas v 4 pot pref aand N York Ontario West aand dito PenuB Ohio oblig S Oregon Calif Ie hvp in f oud 6 St Paul Minn anit obl 7 Uo Pao Hoofdlijn ohïxg S dito dito Lino Cal Ie hyp O 5 Canaua Can South Cert v aand Vbn C Rallw Nav lo h d o O Amsterd Oa nibus Mg aand Rottord Tram weg Maats aand Ned Stad Amsterdam aand 3 Stad Roltordam aand 3 Beloib Stad Antwerpen 1B87 2i Siad BruBBtit 1886 2 HoNG TheiBb Itegullr GesDJlBcb 4 OosTEKR Stnataleening 1860 S K K OoBt B Cr 1880 S Spanje Sl d Madrid 3 1868 Ned Ver Bes Hyp Spobl eert 5 INQSZONDBN Mijnheer de Redacteur Kunt ÜEd niji ook lüpdedeclen wanroiii de eer üei cksen die vnrt tjjd tot tijd noj al grieven tegfn het dagelijksch Boatuur vennecit ta hebben niet np de nudientie i geweest by Z H E d G Heer Commissaris der Koningin dan had h j er daarover kunnen sprekrn en behoefde dit niet in een oit bbare vergadering te doen ËK op fBaKEa tevene Kiezer Aug Watergetijdea Hoor jm Hoog LanK Miwnil 7 86 8 61 1 06 9 30 Din l 8 1 46 10 10 2 27 10 62 Woon d 9 3 10 11 86 3 47 18 Dondord 10 4 26 60 4 63 1 18 yrifda 11 6 21 l 46 6 46 2 10 Zalord 12 6 09 2 34 6 80 2 6 Zoncf 18 6 61 3 16 7 11 8 68 Bprlngtij 13 en 29 Aug Maan Zon Aug Qpg A Onderg M Opg Ooderfr 11 83 4 47 7 Aug 4 30 7 39 M 6 01 18 4 40 7 88 g 38 6 66 19 4 80 7 16 10 1 63 7 30 26 6 7 08 U 3 82 7 64 N M 31 6 10 6 49 4 63 8 11 6 20 8 83 Stedelijke Zwemscbool 7 AaguMus s midd 12 n Opgave der temperatuur van de lucht 68 gr Fahr hfll water 64 BUrgerlUke Stand Moordrecht GBHOBKN 29 Juli Ooerljo ouder H Kol en K de Vrij Anna Maria Chriatiaa Engehnu oader D de Kuegt on H A Geiieogfls Lena Qeetruida ouders J Bosloper en A van Oosternoi OVëULEDëN Johanna Tom eefatgenoote van vnn Oëpkc de Roos wonende te Oudoga gom Wijrabritsdradüel ADVERTENTIËN Zeer voorspoedig bevallen van een Zoon J M TiS NIPTRIK NoïTiia Vlianngen 5 Angostua 1893 lil C3 OU1DSOBCE LAWN TENNISCLUB De BIJEENKOMSTEN zi a vha af heden bepaald op Dinsdag ea Vrijdag e namiddags 2 nnr HET BESTOUB VRA QT ea neemt de proef ill de So HCteit ONS GENOEGEN met de aloi i verniBarde ADVOCAAT van I F HEKA Ai Zn Tiendew iiciiiJTfAii UI All iieiiucn k l 1 25 p f lesoh ƒ 0 62 per Fleach Openbare Vrijwillige Verkooping De Notarissen H GBOB NENDAAL te Gouda en ö J SPRÜUT te OuderkerU ttjd Usui zjju voornemens op WOENSDAG 30 AUGUSTUS 1893 des voormiddags 11 uur in het Koffiehuis BaKHONiiu aan de Markt te Oouda in het openbaar in éêne zitting bg veiling verhooging en afslag te verkoopen met SCHUUR HOOIBERG TUIN en EËP benevens onderscheidene perceeleu uitmuntend WEI en HOOILAND en eenige peroeeltjes BOUW en GRIENDLAND BOSCHHAKHOUT DIJK WEG en WATER alles staande en gelegen in den Polder Willübs oi têi do Gemeenten Qouda en Reeuw k tezamen groot 16 Hectaren 76 Aren 72 Centiaren Ib veilen in 7 perceelen en daarna in diverse combination Vry van huur te aanvaarden de lianderijen den 16 November 1893 en de Woning den 1 Mei 1894 Nadere inlichtingen worden verstrekt door en Notitiën inhoudende de omschr gving der perceelen en hoofdvoorwaarden der veiling zjjn verkrggbaar ten kantore van den NoUris H QKOENENDAAL Westhaven B 175 te Gouda Zser ITette Gesteendrukte mmASTJES worden GELEVERD door A BRI KMA en Zn LOTEN in de VERLOTING BIJ GELEGENHEID DER Vrije E a axca exiancLarlct ZIJN TE BEKOMEN BIJ BKINRMAi Lan eTiendewe f PRIJS 1 11 LOTEN voor 10 Het groote aantal zenuwkwalen vaa zoDUfrhoofdp Q af tot de roorafgaando tcenteoVenen van apopIaxieW her9euberöerte te trotaeeren Dog steeds alle middelen door de medische vretoasohap aangofrend Earat aan deu nieuwen t komt da eer toe dat zy door het gebruik maken van den eeoroudigsten weg namel k langs de luiid eene physiologiaohe ontdekking gedoau heeft die na houderde proofnemiugen thans over de gelieete wereld verbreid ia en terwijl zg in wetenschappelijke kringen de hoogste belangstelling wekt tevens eene weldaad blijkt q zij o voor do non zenuwkwalen lijdende mensohhoid Deze geneoawyze is uitgevonden door den geWezen Officier van Grezondheid Eoman Weissmann te Vilshofen en berust op de ondervinding opgedaan io eene 50 jarige praktijk Door wasschlug van het hoofd eenmaal per dag worden daartoe geschikte stoffen door de haid onmiddellijk aan net zenuwgestel medegedeeld Met deze geneeswijze werden werkely k schitterende resultaten verkregen en z maakte zooveel opgang dat van eendoor den uiivinder geschreven werlye OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE hare voorkoming en genezing binnon korten tijd reeds de 35e drdk verBchenea is Dit boekje bevat niet sUeea voor het groote publiek verataonbare verklaringen omtrent het wezen der nieuwere therapie en de daarmede zelfs ia wnnhopigi gevallen vorkregen uitwerking maar ook vindt men daarin wetanichappelijko verhandelingen uit de medische bladen die aan deze gonoesw ze gewijd zgn zoomedo afsohrift van tal van gotuigschriflen van hooggeplnatate geneeskundigen onder wolko F Mèolère med dr profeSSOr aan de poljrklluiek te Farljs rue Rougemont 10 Steingreber med dr praktiseerend g eneesheer aan het krankzinnigen gesticht te Charenton SinitStsrath Dr ohn te Stettn Cirossmoan med dr arrend arts te Jöntingeu Dr P Forestier geneesheerdirecteur van het hospitaal te Agen QeheSmrath Or Schering kasteel Quteafels Bad Ems Darses med dr geneesheer directeur der galvano therapeutlsche inrlohtmg voor zenuwlijders te Farlts rue St Honoré 334 Consul von Aschenbach med dr te Corfu Or Bustacp arroud arts ta Zlrknltz Obsr stabsarzt Jeohl med dr te Weenen Dr C Bongavel te La Farrlère Euro lid van den Conaeil Central d hjrgiéne et e Santé In Frankrijk en vele anderen Aan allen wier zenuwgcstel meer of minder aangedaan Is of aan zoogenaamde zenuwachtigheid lijden waarvan do konieekenou zijn chronlsohe hoofdpijn migraine schele hoofdpijn bloedaandrang groote prikkelbaarheid gejaagdheid slapeloosheid liohamelijke onrust on onbehagelijke toestand vorder allo zioken dieiloor boroorto gotrolFen werden en nog lijdo aai do g ovolgon daarvan zooala verlammingen OU vermogen tot spreken zware tongval moeielijk slikken stijfheid der gewrichten met voortdurende pijn plaatsellike zwakte verzwakking vnn geheugen oz en zij die reeds onder geneeakundlge bohnndohng gowoeat zgn innar door de l kende middülen als OQtlioudings en koudwatorkuur wrgven eleetriaeeren stoomlooi of zeebade geju gOQOzing of leniging hunner kwnnl gevonden behboD on ten alotto zij die VTOeS gevoelen VOOr beroerte on doartoo reden bobben wegons vorscliijnsolon als zlCh aanhoudend angstig roeien verdoovlng In het hoofd hoofdpiin met duizeligheid flikkeringen en donker worden voor de oogen drukkende pün onder het voorhoofd suizing in de ooren het voelen van kriebeling in ea het slapen van handen en voeten aan al deze drie categorieii van zeuuwlljders als ook aifh jonge mCl ÜeS lijdende aan bleekzuoht en krachteloosheid $ ok anu gozande ze ta aan joage perSOUen die veel met het hoofd werken on ge stolijko reaotie witluo voorkomen wordtdringend aangeraden ziob hot boven vormoldü werkje aan te aetinlfen hetwelk op aanvrage kosteloos en franco verzonden wordt door WEISSMAlNi LEMAIKE Go Apothekers te Parijs rue de l flchiquior 30 Alleeu gerechtigd tot verbreiding de gonceswijzo van ROMAN Oud Ofhoier v n gezondheid eere lid der lialiaansche f Saaltflits ordg van het Witte Krtiis en verder te Amsterdam door H CLEBAX Co Hedigoweg 42 Rotterdam ti f E van SANTEN KOLFF Apotheker Korte Hoofdateeg 1 Utrecht u LOBRV POKTO Oudegracht bij do Qaardbrug F UO Op de jongste hygieuisch medicinale TentoonstdUing te Gent is de Weissnian sche geneeswijze door de medische jury met de Zilveren Medaille bekoond Kraepelien en Holni s iiina LarocheQ ü iNl1ÏRocHE is de meest Krachtige en Versterkende KI MA WI i aanhevolen door tal van binnen en baitenlandsche geneesheeren Bekroond met KEKEN DIPLOMA en GOUDEN MEDAILLES Verkrijgbaar in flacons a f 100 en f 1 Dopöt te Gouda by den Heer A H TEEFE Apotheker voorheéh C THIM Kraepelien Ilolm Hofleveranciers Zeist I Een ware Schal voor de ongelukkige slachio£fers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk ZDr Retau s ELFBEWABIi G Hollandsche uitgare met 27 aib Prgs 2 gulden Ieder die aan de verschrikkeiyke gevolgen van deze onden d Igdtf moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaariyks duizend van een zekeren dood Te rerkrijgen by hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedr ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Schouwburg VA LIEIl standplaats GROOTE MARKT te Gouda Hollandsche Voorstellingen Directie A van LIEB te Amaterdam Dinsdag 8 Augustus 1893 es uur AfscheidsVoorstellingf Optreden van Mejuffrouw JULIA CÜIJI ERS van hel Nationaal Tooneel te Brunei DE FABRIËRSSHI Een Sociaal levenabeeld in 5 bedrgven uit het Hoogdnitsch van FRANZ G0TT8CHEID HEII EKE1 S Regie JOSEPH va i LIER P r B I e n 1 25 0 75 0 40 10 Abonnementskaarten ƒ 10 Ook per stuk verkrggbaar bg 1 S KEISËR Korte Tiendeweg en de bekende depots Plaatsbespreking van af 10 nnr aan den Schouwburg Gouda Snelpersdrok vau A BalNKHAM Zoon BINNl LAND GOÜDA 8 Augustus 1893 In de hedenmiddag gehouden vergadering van den Gemeenteraad die door 12 leden werd bygewoond afwezig waren de hh Koning van der Garden Derckaen Oud k en Straver werd medegedeeld dat dehh Koning van der Gar n en Dercksen verhinderd waren de vergadering by te wonen de eerste w enB ongesteldheid de tweede door uitstedigheid üe ötulen der vorige vergadering werden vooi Iezen en onveranderd goedgekeurd Verder werd medegedeeld dat op den 17ii Juli de kas van deu Gemeente on tranger wae nagezien en de boekeu in orde tn de gelden in kas bevonden Ingekomen waren 1 de geloofsbrieven van de hh Tan Bergen IJzendoorn Koning Dercksen Steens Zij nen Noothoven van Goor Hoogenboom De YoorKÜter benoemde tot commiraieleden tot onderzoek van de geloofsbrieven de hli Fortnyn Drot leever Prince en Hoefbnmer en schorste voor eenige tyd de vergadering Na opening stelde genoemde Gommisüie voor genoemde leden toe te laten als de tyd b de wet bepaald was verstreken en de gevorderde e den waren afgelegd 2 Skt H port dex Commissie behut ottt het onderzoek van ïke Rekening der dd Schuttery over 1892 adviseerende tot goedkeuring Ter visie De Begrooting der dd Schutterij over 1894 Gesteld in banden eener Commissie tot leden waarvan worden benoemd de hh vauIterson van der Garden en Dercksen De Begrootingen van de Volksgaarkeuken en het HofFmans gesticht Gesteld inhanden eeuer Commissie tot leden waarvanworden benoemd de hh Hoefhamer van Vreumingen en Steens Zijnen De Rekening van het voormalig Armbestour van Stein over 1892 Ter visie 5 Eene missive van de Commissie van be heer der Stedelyke Gasfabriek inzendende de rekening der Exploitatie over 1892 Ter visie 6 Ëene missive dierzelfde Commissie aanbiedende het versl over 1892 Dit wordt gedrukt en znl aan de leden uitgereikt worden 7 Een adres van Mej W J Hol n onderw zeres aan de 2de Burgerschool voorlüleisjea ontslag verzoekende tegen 1 September Wordt eervol verleend 8 Eene missive van B en W inzendendede rekening der Gemeente over 1892 FEUlLLETOl Q E IL TT IZ JVaof het SooffdvUack XXIV B Maria Iiouize staat onder de brandende lamp en houdt dea brief dian Auguu je haar zegevierend g even heeft met de woorden van mijnheer den baron I in baar berende handen Het is of een nevel haar voor de oogen komt Zij leest i TA u waarde vod Nenndersoheidt beate vriend I In alle haast het volgende Uw vermoeden was helaas waarheid Het gerucht doet de rondte dat mevrouw uw gemalin in seer intieme verhonding staat lot vermelden beer nomïa sant odiosal Drie ooggetuigen personen uit den hofkring verzekeren onder eede een zeer oompromitteerend rendezvoui met eigen oogen gezien te hebben Ik beo overtuigd dat dit alles op een misverstand berust mow voor het gevat dat een duel onvermydelqk is ben ik nataurljjlc bereid beste Nenndersoheidt om uw adjudant te ijjn Ik ui mjj dan per rijtuig laten vervoeren Voorloopig koester ik echter nog de vaste hoop Beo gdderapts gil Haria Louise valt bewusteloos ter neder Wat kruipen dr uren oml De nacht is donker en stormachtig en Maria Louize drukt haar gelaat tegen de koels vensterruit en staart naar de lucht waar de wolken ala verdoolde reuxensohadawen woest IJYordt gesteld in handen eener Commiasir bestaande nit de hh Fortogn Droogieever Prince en Jager 9 Een plan van B en W tot uitbreiding van het gebouw der 2de Burgerschool voor Ter visie Een voorstel van B en W tot verstratiug van de Lemdulsteeg en de Robaarsteeg Het plan bestaat de Lemdulsteeg te bestratenmet Vechtsche kliakers aq ft Kobaarsteeg teverleggen en de keien uit éerstgenoemdestraaidaarvoor te gebruiken Ter visie Een voordracht voor onderwijzeres aaude 2de Burgerschool voor Meisjes noodig doorhet vertrek van Mej W J Molyn Daarop zpn geplaatst 1 Mej A T van der Wouden tijdelijk aan die school werkzaam 2 Mej J C C Voorbeitel te Noordwelle 3 Mej E de Boer te Koog a d Zaan Ter visie 12 Een voordraoht voor onderwgzerea aande Tusschenschool vacatnre Mej H G Burgersdijk Daarop zyn geplaatst Mej J A Kramers te Oudewater M J Posthumus te Gouda W S van Vu uren te SUedrecht Ter visie 13 Een voordracht voor ouderwiözeresaande Tusschenschool vacatnre Mej A Steijl Daarop zbh geplaatst Mej C A Schriek te Gouda C Kramers te Bodegraven A ti tsma te Zoetermeer Ter visie 14 Een adres van A van Lieshout en anderebewoners der Karnemelksloot zich beklagendedat de schuiten met vuilnis voor hunne woningen worden vastgelegd verzoekende hieraaneene andere plaats te geven In handen van B en W tot afdoening 15 Een adres van M van der Maas verzoekende voor een jaar te mogen visschen inde wateren dezer Gemeente met palingfuikenen dobbers Op voorstel van B en W wordt hierop afw zend beschikt Aan de orde is De Rekeniogen der gesubsidieerde Instellingen van Weldadigheid dienst 1892 worden goedgekeurd De Rekening en Verantwoording vanden Kassier der Stedelyke Bank van Leeuiogover het boekji ar 1892 93 wordt goedgekeurd Tot leeraar in de Hebreeuwsche taal aan het Gymnasium voor den cursus 1893 94 wordt benoemd de heer A Ketelïapper met 12Btem en spookachtig dooreen drijren Zij heefl op de knieën elegen en gebeden en het is rusUg geworden in haar hart Nu kent zij het verwrongen gelaat der leugen die haar achtervolgt en zg beeft er niet meer voor Zij beeft geen schuld zjj draagt het hoofd vrij en fier omhoog maar niettegenstaande haar zuiver geweten luikt geen slaap haar oogen Zij zijn beet eu droog Zij is niet bevreesd voor de lastertong der wereld die haar bare eer ontrooft maar zij ia verpletterd onder den last van de folterende vraag Zal ook h j mij veroordeelunP Zal ook hy den staf over m breken nu de geheele wereld my sleenigtF Wie ia die andere die onge noemde ter wille van wien ik Olivier ontrouw zon zijn geworden Er kwamen zoovolen hier aan buis allen door haar man zelf genoodigd QoaeckP God geve daï men hem bedoelt I Hij die edele brave en goivroohtige man zai geeu zweem van verdenking op haar eer dulden Hg zal roor haar in de bres springen met a de kracht en de overtuiging van een rechtschapen hartl Heeft hij haar hier niet op deze zelfde plaats gezworen dat hij de beschermer van haar geluk zal synF En als hij niet degeen is wiens naam men met den hare in het lijk wil sleuren dan moet hij helpen om dia leugen te ontmaskeren dan moet hij vóór alles de ontzettende ramp voorkomen dat Olivier om harentwil zijn leven in de waagschaal stelt Ëen krampachtige aohok gaat haar door al baar leden En ala alles te vergeefsch isP Als vatschheid en intrigue nu eens een net hadden gesponnen waarvan de draden niet te ontwarren waren P Als Olivier s bloed baar soboon moest wassohenP Almachtige Vader in den hemel sleohti dat niet I Niets meer aan de orde zynde wordt de Vergadering door den Voorzitter gesloten De Standaarde van heden bevat een stukje getiteld Goudsche liberaal over de laatste herstemming Voor degenen die de artikelen en de redevoeringen onzer tegenparty gelezen hebbeo bevat dit schryven geen nieuws De zelfde verkeerde voorstellingen en valsche beschuldigingen zyn daarin schering en ioslag I Een paar vragen aau het adres van den tsfjhïflver Is inderdaad de heer Grootendorst hier ter stede een homo noviu f Niet ais raadslid maar iD andere opzichten heeft hjj zeker een grooter historie achter zich dan de heer H Sedert wanneer vertegenwoordigen de katholieken en antirevolutionairen de party van den vooruitgang Heeft de heer Dercksen het monopolie eener inkomstenbelasting Wy wisten niet dat dip heer van dat moeilyk onderwerp waaromtrent eigenlp nog niets wetenschappelijk vastetaat zulk eene grondige studie gemaakt had dat andere afwijkende vooVstellen tot bereiking van hetzelfde doel belasting naar draagkracht reeds veroordeeld zyn omdat zy niet mot ïzgn tarief overeenkomen De heer G is geweerd omdat de meerderheid geen vertrouwen in hem stelt en zyn wyze van optredeu afkeurt Om geeu andere reden De geslagen party heeft zeker evenals elk veroordeelde recht op een kwartiertje pour maudire ses juges allengs zal onze weerpartg echter gaan begrypen dat het onbillyk is de haar vfjandige meerderheid eenvoudig uit te maken voor coterie c of voor nous et nosamis mannetjes I Hedenmiddag was bet Plantsoen over den Fluweelen Singel in opschudding over een gelyktydig op verschillende punten voorkomend geschreeuw Aan de eene zyde der Doelensteeg sloeg een gewezen heilsoldaat zyn vrouw dat zy bijna bewusteloos neerviel terwyl aau den anderen kant een kind en een vrouw in de aloot vielen door het breken van een hekje Op hun hulpgeroe werden zy spoedig dooi de buren op het droge gebracht De voordracht ter benoeming van een penningmeester voor den Zuidplaapolder onder Waddings veen voor wylen den heer Van Houweninge bestaat uit de heeren P L Laurusse en G Van Dort Kroon beiden van Waddingsveen By kon besl van 5 Augustus is benoemd Het mag niet geaohieden I Haar eigen hart wil zij zich uit de borst rukken en bet roor zijn heil eu redding opofferen Ëen wilde kourtsaohtige gedachte woelt haar door het hoofd Het ie mogelgk dat er reeds den volgenden morgen een duel plaats heeft vóórdat zg Oosek s hulp nog heeft kunnen inroepen Dat mag niet geschieden Zal een man nog duelleeron ter wille ran een vrouw dia zgn vrouw niet meer is Neen zeker niet Als z j zegt hem niet mear toe te behooren dan redt zy Hem van een ontmoeting mut zijn tegenstander Als in een roes van verwarde hoop ongeduld en vertrouwen brengt zij baar kinderlijk hart tot rust met deze gedachte Naar bem toe 1 Nog eenmaal rrouwt zy de handen ffOeef mg kracht mijn Heer en God voor dozen zwaren droeven gang I Daarop daalt zg terwijl bet haar duizelt da mar meren trap af Muziektonen treffen haar oor Zg houdt bet hoofd tegen den deurpost geleund zg heelt nauwelgka de kracht om zich staacde te houden Ëon VBBte burcht is onze Ood Wat zwellen en ruischen die tonen en hoe stggen ze onder zgn banden uit als een jubelende geloofibekentenia ttOlirier speelt aldohti de melodien die zgn ziel op bet oogenblik zelf geheel verrullen 1 had Goseck eens gezegd Tranen rollen over do wangen dor jonge vrouw en in baar ziel klinkt het als een vreugdekreet ffNu ik op het punt ben van u te lobeïden besef ik eerst rol van starvonssmart hoe onuitaprekeigk lief ik u heb De muziek veratomt Maria Louize richt zich met geweld op En juist omdat ik u lief hob daarom koop ik uw leren met mjjo geluk 1 r P M M I I I H I I tot dykgraaf van Deflated pror Zuidbollftudv mr W K S van der ndel i i Naar men verneemt hebibea p d Q em Moercapelle met eene be7oljrii g vi è 0 P r sonen 17 hoofden van ge i eu gereclameerd tegen hunnen aanslag in den hpQfi e yk eu oni slag onder welke zelfs een r wd jid Met opgewektheid heeft GeertrnildA FfS finfiGeemke weduwe van A Schippers te sGro venhoge Zaterdag haar honderdsten verjaardtggevierd Zy werd verblyd met eeu giit van H M de Koningin Regentes en ontving voortsook van verschillende ingezetenen stoffelykeblyken van sympathie Door het springen van een bierpomp de koperslager Kr te Enschedé een stuk koper t en en in het hoofd Niettegenstaande onmiddellyke geneeskundige hulp tegenwoordig was en het stuk kopör werd verwyderd stierf de ongelukkige een uur na het ongeval De heer Van Kerkwijk zal op de kieswet een amendement voorstellen om den kiesgerechtigden leeftyd te bepalen op 28 jaar Te a Grftvenhage werd gisteren op de Veeikad naby de draaibmg een 2 jar knaapje overreden met het treurig gevolg dat de kleine weinig oogenblikken later overleed Het kind werd door de politie naar de ouderlyke woning in de ZorgvUetstraat gebracht Een baantje vacant De kluizenaar van Geleen L is overleden tydens een bezoek by zijn familie te Stolberg Het kluizenaarstift zal we spoedig een opvolger vinden daar de hermitage met fraaie kapel en tuin mooi gelegen ia En bovendien moet t kluizenaarsvak nogal lucratief zyn Jan in den zak Qisterenochtend in de vroegte vond men te Amsterdam ia hetWeteringplataoen een tamelijk zwaren beddenzak By nader onderzoek bleek dat er een man in zat die toen hy er uitkwam veel weg bad van een duif zöo vol zat hy van veeren Hoe hy daar gekomen was wist hy niet maar wèl dat by te veel drank had gebruik Onder algemeen gelach der omstanders vervolgde hy nu zyn weg Ziedaar een die met recht kan zeggen dathy vroeg ait de veeren c is geweest 1 Zg legde haar hand op den deurknop en trAÜ binnen ni XXV Toen Nenndersoheidt de kamer van Gosook was binnen gekomen had de graaf hem noob rerwouderd noch vragend aangezien Hij qobeen zgn besoek verwacht te hebben en de aanleiding ervoor nMm i keurig te welen Koel en ongenaakbaar en met ceQ vüaudolg ken blik stond h op sloeg bat godsdienr stige werk waarin hij studeerde dicht en kniiato de armen over de borst j Geeu onnoodïge ophelderingen baron Ncnnderscheidt hiermede vMlai h elke begroeting deu pas af Dn ben nauwkeurig on de hoogte van de geheele zaak en was totals gij ziet niet op uw bezoek maar op dat van uWfléoo dant voorbereid en onder deze woorden wees ky met een afgepaste beweging van zgu hoofd naar de geopende pistoolkiat op tafel Door twès kanien heen was eeu scbgf opgesteld De kogels di het centrum doorboord hadden bewezen hoe tlijjtig graaf Goseck zich geoefend had De ifehdËfe houding ran Ëustacbe verried koortsaobtige opgetvobdeuheid terwyl Olivier daarentegen rustig en bedaard tegenover bem stond irTwee oude vrienden schieten niet p elkaar ie wille van een oude wg ven praatje Ik bon rolkoi eD overtuigd van uw rechtschapenheid en vi n JÜftfjI TLonize a trouw Ik kom hier sleohtq oiiji u naar eeren geweten te vragen of het verspreide gerucht eenleugen is Ik heoht meer aan uw antwoord dan aande beschuldiging ran booze tongen i i