Goudsche Courant, woensdag 9 augustus 1893

Zondagmidd deden HH MM de EoniogiaBegenies en de KooiDgin in een open rgtirig bespannen met 4 paarden een rgtoer door Apeldoorn en omBireken Het prachtige weer had behalve de vele vreemdelingen dnizeude wandelaars en alle r tuigen die in het dorp beschikbaar waren in beweging gebracht Een eigenaardig gezicht ïb het daardoor als HH MM naderen Alle rgtoigen gaan dan aan den kant van den weg staan en wachten tot HH MM gepasseerd zgn H M de Koningin H entes heeft voor den nationalen Bchietwedstrijd vaa 14 19 Augustus te s Gravenhage te houden twee groQte zilveren medailles geschonken Het bestuur heelt besloten ten einde alle korpsen schuttergen en vereenigingen die zich zullen doen vertegenwoordigen in de gel enbeid te stellen die medaille te behalen evenals in 1892 uit te loven de medaille met de beeltenis van H M de Koningin in den korpswedstrijd O individaeelvuur op 250 meter en die met de beeltenÏB van H M de Koningin Regentes in den korpswedstr d D salvovunr op 250 meter H M heeft ook een bronnen medaille beschikbaar gesteld voor den internationalen wedloop der Amaterdamsche Athletlsche club op 26 en 27 Augustus Te Sneek moet het weer niet rustig zijn Vrydagavond jl leverde de politie een formeel gevecht met eenen hoop kwajongens en meiden die zich betitelen met den naam socialisten Van den wapenstok werd vrggoed gebruik gemaakt waardoor schuldigen en ook nietschuldigen ongemakkelyk klop kregen De kermis is te Zwolle vr rustig afgeloopen echter hebben in den nacht van 5 op 6 dezer eenige oproerig gezinde personen twee poUtieagenten die in het wachthuis aan de Kamper poor tenbrug post hadden gesard beleedigd en mishandeld van een der agenten werd de uniform jas aan flarden gescheurd het horloge ontrukt en licht werd hy aan het aangezicht verwond Een paar ter hulp geroepen agenten moesten met de sabel hun kameraad bevr den Ëen derbelhamöls werd gearresteerd en tegen drie anderen ia proces verbaal opgemaakt Voor ichtigheid met benzine kan niet genoeg worden aanbevolen Na weer heeft een vreeselijke beazineontptofiing te Kiew een geheele fabriek vernield Verscheidene werklieden werden gedood en een groot aantal gewond In een der fraaie tuinen van het Park Honingen te KraUngen is men bezig met bet rooien der vrncht en andere hoornen en het omspitten der bloemperken ten einde op de verkregen ruimte eene lawfi tennisbaan te maken zeer ten spflt van vele parkbewoners Thans bevinden zich te Kralingen vijf banen tot het beoefenen van het lawn teuniaspel De 19e jaarvei gadering der Maatschappy tot opvoeding van weezen in het huisgezin wordt 10 October te Amsterdam in het Nuta gehouden Het Trappistenklooster aan de Koningshoeven te Tilburg heeft door den aanbouw van een groote fraaie kerk en een kolossale brouweTQ een groote verandering ondergaan Men is thans bezig met het afbreken van den ouden bouw vromer de Schaapskooi en eigendom geweest van wijlen Koning Willem IL Te Jesitz een plaatsje by Posen is een 20jaTig meisje ruim een week geleden in slaap gevallen en tot nu toe is zg slechts nu en ilan voor weinige oogenblikken door byzondere opwekkingsmiddelen ontwaakt om dadelyk weer in te sluimeren Men voedt haar kunstmatig Directe Sooorwegverblndlng oiet GOUDA Zoinerdlenst 1893 AanRcvangen 1 Mei Tijd van Greenwlcli flOBDA BOXTIÜRDAM 2 18 12 58 1 24 3 48 4 50 1 05 4 67 1 18 5 04 1 1 5 U 12 38 1 28 1 44 4 6 20 HOTTB H D V a O I DA 2 61 8 35 8 48 S 49 8 56 B 05 7 85 7 32 7 3 7 40 7 55 GoadA Moordrecht Nieuwerkerk CApelle Rottfirdam 9 80 10 7 4 46 5 95 7 07 4 66 7 17 6 02 7 84 6 09 7 S1 48 3 10 4 08 4 40 5 16 5 66 7 97 D N II AQ GOU II A 10 19 11 33 12 16 1 42 2 16 2 45 3 43 4 16 4 42 5 81 7 04 10 85 1 43 4 48 7 10 10 37 8 6 88 10 46 8 09 6 09 7 31 10 67 12 03 12 46 2 80 2 46 3 16 4 13 4 43 5 20 6 61 7 48 i ü T E E C H T G O ü D A 34 18 03 18 60 8 66 3 3 58 4 43 5 03 6 36 a7 48 8 09 12 20 3 20 4 07 6 01 6 18 12 34 4 16 6 38 12 42 4 24 6 40 06 18 55 1 22 3 27 3 40 4 37 6 20 5 63 7 08 8 80 8 41 AMSTERDA H 6 O V D A 9 40 11 10 11 87 8 30 4 10 4 86 9 66 11 25 11 42 2 46 4 86 4 40 10 44 12 16 18 66 8 40 6 10 i tS 3 48 10 2 10 32 lO SS 10 46 10 62 Eotterd m 5 6 8 Capello 510 l Niouwerkerk 5 1 O Moonlreoht 6 26 6 29 Goud 5 32 9 36 b O 11 B A U K N HAAG Gouda 7 30 8 40 9 04 9 47 10 49 12 11 12 31 1 01 1 27 3 29 3 45 4 45 6 25 6 59 7 13 8 26 0 38 10 46 11 11 11 80 ZefM 7 42 8 68 HOI 1 13 4 57 6 11 0 60 f Ze 7 619 01 l 11 10 1 22 5 08 6 20 9 59 Voorb 8 03 9 13 11 88 1 34 6 80 6 32 10 11 Ham 8J89 18 9 34 10 07 1187 12 4112 61 1 19 1 67 3 65 4 15 5 25 6 55 6 37 7 43 8 56 10 16 11 16 11 40 U 0 da 6 30 7 50 8 1S 9 58 10 16 Alleen on Zoo eu Kiestjsaen tan 16 Juin lot 15 Se tei li r 00 I D IITKBOHT 6 8606 407 66 8 0908 21 10 l9oll 1248 2 23 3 18 4 16 4 47 6 83 6 017 46 8 38 10 08 10 38 Qoada Oudew Woerden 11 14 2 37 5 37 7 69 10 22 11 82 8 46 5 06 6 46 8 07 10 88 11 39 8 68 5 16 6 55 8 14 10 38 10 51 11 50 1 20 3 08 3 60 4 48 6 29 6 216 36 3 88 9 10 10 62 11 10 n O U U A A MSTKKUAM 8 21 10 06 11 12 11 2 61 4 47 6 23 10 08 9 10 10 66 18 19 1 S 40 6 46 6 36 11 10 9 86 11 10 18 34 1 10 8 66 6 60 11 86 Ow Baradta a ItlMa la ia la Uaaa Sta Woaadn Wanlaa 6 50 6 64 6 69 7 03 8 18 Harmelen 0 05 7 11 Utraoht 6 18 7 88 8 88 8 41 i 41 9 6 40 7 69 Gouda Amiterdam Wd Amaterdam 0 8 8 14 Onlangs werd een heer te Heinwi wegens buitengewoon niezen en het daardoor veroorzaakt burengerucht tot 3 mark boete veroordeeld De schnldige erkent dat hy buitengewoon niest maar ontkent dat hy daardoor burengerucht maakt hy is in hooger beroep gekomen In het kamp te Oldenbroek heeft een vry ernstig ongeluk plaats gehad By het ryden over een ongelyk terein viel een der kanonnen met voorvvagen om de beide kanonniers vlogen er af één kwam met den schrik vry de andere de milicien van Velsum v h 1 bat van het 3e reg veld art werd zwaar gekneusd opgenomen met gebroken been Na in de legerplaats voorloopig te zijn behandeld werd hy naar het hospitaal te Harderwijk vervoerd Zaterdag was er te s Hertc enbosch zulk een groote aanvoer van pruimen dat ze de 50 voor 1 cent traag verkocht werden Het programma van den Nationalen Holfwedstryd te houden op 4 en 5 SeptembÉI 1893 in de koUbaan der soc Vereeniging te Haarlem luidt als volgt Ie Het kotven om de gouden medaille door de vyf heeren thans bezittende de zilveren medaille Iste serie de heeren N S Polak te Gouda A Kist te ZuidScharwoude W Fenseu te tSchelI ing wonde C Witteveen te aarlem H P v Thiel te Haarlem 2o Een korpswedstryd om Ken ven uld zilveren medaille voor de club die de meeste punten slaat en drie kleine zilveren medailleji voor de korpskolvers van die club Be Een personeele wedstryd om a een zilveren medaille en een kunstvoorwerp ter waarde van ƒ 100 Hoofdprys b een kunstvoorwerp ter waarde van 60 1ste premie c een gouden remontoir horloge 2e premie d een kunstvoorwerp ter waarde van 30 3e premie c een kunstvoorwerp ter waarde van 20 4e premie De medailles zijn aangeboden door den Nederlaudschen Kolfbondi de Ie premie door het bestuur der soc Vereenigingt de 3e premie door de luden van de kolfklub Haarlem de kunstvoorwerpen 1 4 en 5 door de kolfklub Keer Niet Tydena den kolfwedstrüd wordt voor de deelnemers de gelegenheid opengesteld om een bil lardconcours mede te maken De algemeene vergadering heeft plaats op 4 September s avonds ten 8 uur Zooals onze lezers weteUf worden sedert eenigen tyd in België tér bevordering van zondagsrust postzegels gebruikt met het opschrift Niet bestellen op Zondag Indien het noodig is kan men dat opschrift verwyderen Thans is de belgische Regeering voornemens dergelyke postzegels van 25 centimes bestemd voor het verkeer met het buitenland in te voeren Maar nu ryat de vraag of de buitenlaudsobe postbesturen zich aan het opschrift zullen honden De Indep Beige heeft aan verschillende buitenlandsche postbesturen deze vraag gesteld en zoowel te Parys als te Louden Luxemburg en a Gravenhage werd geantwoord dat men zich niet aan het voorschrift zou storen Een verplichting kon slechts worden opgelegd by internationaal verdrag In Den Haag had men verklaaid dat alleen de ontvanger van een brief recht heeft de aanneming op Zondig te weigeren en in Nederland was het dan ook voldoende op te geven dat men Zondags geen brieven wensoht te ontvangen 10 56 1 11 02 11 09 11 16 11 25 1 7 47 8 9 46 7 46 8 07 8 18 10 03 lO U Groote sensatie heeft een arrestatie aan het strand te Ostende eergisteren veroorzaakt Reeds sedert eenige tyd werden by de politie klachten ingediend over diefstallen in de badkoetsjes gepleegd gedurende het nemen van hut zeebad vooral op de uren dat het grootste getal baders in zee waren Donderdag nu snapte een agent een net gekleed man terwyl hij nauwelyka een badhokje verlaten hebbende een onder was binnengegaan en pakte hem bg den kraag op het oogenblik dat hy een portemonnaie stal Voor den commiswuris gebracht bleek de aangehondene een kapitein by het be sche leger in actieven dienst te zyn wat begrypelykerwgze groote sensatie in de badplaats verwekte Honderd jaar getrouwd Volgens de Pester Llojjdc vierde een paartje te Isombolya dezer dagen zyn 100 jarig huwelijksfeest De oudjes verdienden nog tot voor korten tyd met eigen arbeid het brood maar de gemeenteraad heeft thans besloten hen op stads kosten te onderhouden Het geheele dorp heeft hen niet anders gekend dan als oude menschen zy hebben hun geheele familie overleefd Het officieele programma van de internationale wielerwedstrijden te Arnhem is ver schenen Wy laten het hieronder volgen 19 Angastus No 1 Wedstryd van meet op den Tweewieler Afstand 1609 M 4 ronden plm 5 40 M Eereprys uitgeloofd door den heer C J B eer te Utrecht onder bepaling dat om dezen prys slechts eenmaal per jaar moig gereden worden om het eigendom van den ryder te worden moet hg tweemaal achter elkander of driemaal in het geheel door dezen gewonnen worden Ie prya goud med 2e prijs zitv med 3e prys br med No 2 Nieuwelingswedstryd van meet op den tweewieler Afstand 1000 M Ie prys verg zilv med 2e prys zilv med 3e prys br med No 3 Wedstrgd van meet op den tweewieler om het kampioenschap van het vasteland Afstand 1609 M Ie prijs gouden kampioeusmedaille 2e prya verguld zilv med 3e pr zilv med No 4 Internationale wodstryd van meet op den driewieler Afstand 2000 meter 4 ronden Eenige prys een zilveren beker ter Waarde van 100 uitgeloofd door de Vereenigiug tot bevorderiag van het vreemdelingenverkeer van Arnhem en omstreken te Arnhem Deze beker wordt het eigendom van den rijder zoodra hg tweemaal achter elkander of driemaal iu het geheel door dezen wordt gewonnen De eerstaankomende ontvangt een gouden herinneringamedaille de 2e een zilveren en de 3e aankomende een bronzen herinneringamedaille Winner in 1892 de heer M Adler te Amsterdam No 5 Wedstrgd met voorgift op den tweewieler Afstand 1609 M Ie Prijs kunstvoorwerp ter waarde van 75 2e pr idem van ƒ 40 3e pr iedem van 20 No 6 Rademaker Bchild Match 20 Augustus No 7 Internationale wedstryd van meet op den Veiligheids wieier Afstand 7000 M 17 ronden Eenige prijs een zilveren beker ter waarde van f 300 uitgeloofd door de gemeente Arnhem In 1891 gewonnen door den heer P W Scbeltema Beduin te Londen In 1802 gewonnen door den heer Protin Liége De beker wordt het eigendom van den ryder zoodra hy tweentaal achter elkander of driemaal in het geheel door dezen is gewonnen De eerst aankomende krygt een gouden de tweede een verguld zilveren en de derde aankomende een zilveren herinneringsmedaille No 8 Wedatryd met vooi ift op den tweewieler open voor hen die niet ingeschreven zijn voor No 3 7 of 11 Afstand 804 M Ie prya kunstvoorwerp ter waarde van ƒ 50 26 prys iedem van 25 3e prys idem van 15 No 9 Wedstrgd met voorgifb op den Tweewieler Afstand 804 M Ie prys Kunstvoorwerp ter waarde van 50 2e prya idem van 40 3e prys iedem van 20 6 66 7 10 6 03 6 10 6 17 6 26 7 30 2 60 11 60 12 20 1 46 1 65 2 02 2 09 2 15 2 30 12 08 12 40 s Hajte 5 58 7 80 7 43 9 88 9 46 Voorb 6 68 Z ZiiK r6 lO iio M6 19 Utrecht 06 33 7 50 9 9 64 1 Harmelen 6 43 8 04 10 08 Woerden 6 53 8 11 10 15 üudevater 7 07 8 19 10 23 Gouda 7 20 8 32 9 34 10 86 II Amttcrdam O S 7 66 AEiterdain Wp 5 60 8 10 Gouda 7 80 8 69 No 10 International wedstryd van meet op den Driewieler om mé kampioenschap van het vasteland Afstand 5000 M l ronden Ie prys zilveren beker ter waarde van 150 in 1888 gftwonnen door den heer W P $ van Leeuwen te Leipzig in 1889 door den heer W G H firamson te Londen in 1890 door den heer K N graaf Stadnicki te Dublin in 1891 door den heer P W Schelteraa Beduin te Londen en in 1892 door den beer M Adler te Amsterdam met een gouden herinneringamedaille 2e prgs verg zilv herinneringsmed 3eprya zilv herinneringsmed De beker wordt het eigendom van den winner zoodra hg tweemaal achter elkander of driemaal in het geheel door denzelfden ryder gewonnen wordt De winner ontvangt den titel van kampioen voor het voste land op den driewieler voor 1893 De namen der winners worden op den beker gegraveerd No 11 Internationale wedstrgd van meet op den veiligheidswieler om het kampioenschap van het vaste land Afstand 10 000 M 24 1 ronden Ie Prgs zilv beker ter waarde van ƒ 150 in 1891 gewonnen door den heer J H Fockema te Arnhem en in 1892 door den heer R Protin Liége met eén gouden kompioenamed 2e pr verg zilv herinneringsmed 3e pr vei zilv herinneringsmed iUe De beker wordt het eigendom van den winner zoodra hij tweemaal achter elkander of driemaal in het geheel door denzelfden rgder gewonnen wordt De winner ontvangt den titel van tKampioeh voor het vaste land op den tweewieler voor 1893 De namen der winners worden op den beker gegraveerd De koning en de koningin van Saksen hebben gisterenmorgen Scheveningen verlaten Aan de koningin waren tot afscheid bonquetten aangeboden D Duitsche gezant en andere autoriteiten deden uitgeleide aan bet station der Staatsapoor HH MM waren gisteren de gasten van onze Koninginnen en vertrokken s ovonda van chet Loo noor Dreaden De koning van Saksen heeft benoemd tot ridder 2e kl der Albreohts orde de heeren P A Sterk stationschef der Staatspoor eu Goarlandt directeur van het Orauje bótel en tot Ie kl den heer Gotdbeck directeur der maatschappy Zeebad Aan den maitre d hötel van het Oranje hdtel werd een doekspeld met juweelen vereerd Naar men bericht heeft hidi voorval aan de koninklijke grofsmederg te Leiden zich eenigazina anders toegedragen dan aAnvankelgk vermeld ia De dader heeft niet een ander met en hamer doodgeslagen maa met dat voorwerp naar iemand die hem plaagde op 10 meter afstand geworpen met het noodlottig gevolg dat niet de pl er maar een werkman die by dezen stond geraakt werd waardoor de dood bgna oumiddellilk volgde Na opgemaakt proces verbaal ia de doder voorloopig op vrye voeten gelaten Sedert geruimen tyd kwamen er by de politie te Deventer op marktdi en zeer vele klachten in over diefstal van eieren uit boerenwagens Tydens de landbouwers hunne paarden uitspanden en naar de stallen brachteQ werden geheele manden met eieren uit de wf ns die op de marktpleinen stonden ontvreepid De dieven bleven altgd onbekend VrydAg heeft de politie echter een jongen van 17 jooY op heeterdoad betrapt toen hy bezig w s tgne zakken met eieren te vullen Misschien is hjj ook de bedryrer der vorige eierendiefstallen Donderdagavond vielen twee knapen va i 10 en 13 jaar in handen der politie juist toen zy bezig waren in een boomkweekerg appejen te stelen Woeuadag nacht werden 2 kna len van 10 en 11 joor door de politie aanbonden die looden kogels uit oolfuiken hadden gestolen Donderdag werd een jongen tod 11 12 jaar gevankelijk naar Zutphen ifebracht die door insluiping of inbraak verschillende diefstallen had gepield Het schynt dataich te Deventer een heele rooversbende y n jeugdige knapen had gevormd Neerhosch De commissie van onderzoek heeft zich in onderafdeelingen gesplist ten einde meer ngelmotig te kunnen arbeiden 9 36 10 43 9 42 9 49 9 56 10 06 11 08 5 95 8 40 9 03 4 80 11 36 lUt 8 10 a S7 9 50 8 30 10 i 06 9 30 10 10 1 36 10 03 10 96 3 50 10 07 10 64 0 06 9 1110 84 0 19 9 38 10 40 ll St 7 16 U 7 40 10 10 I U 11 01 De financieele comtniBsie beaUai mt de heeren Casius Engelberts Hovy De Eanter terena voorzitter der sub commiseie Van der Lee De Lout r en MoHerns De paedagogische commissie bestaat uit de heeren Van Hoogstraten Van Fallandt Yerhmgh Hintzen terens secretaris der sn b commissie Koele Van der Ven Laurillard terena voorzitter der sub commissie en Van der Linden De hygiënische commissie uit de heeren Hermanidea tevens voorzitter dersnb commiasie De Zwaan Behrends Braiusma Van Overbeek de Meijer tevens voorzitter der subcommissie De Savornin Lohman Van Limburg Stirum Het ligt in het voornemen der commissie om zoo spoedig mogelgk alle belangstellenden in de inrichting van den heer Vad t Liudenhont uit de noodigen om voor 15 September a s b de verschillende sub commissies naarmate van het onderwerp mededeelingen te doen aangaande feiten of omstandigheden die zy van belang tueliiBn dat door de commissie werden onderzocht Ken dubbele executie heeft te Avesnes plaats gehad alwaar twee mannen Claeys en De Groote veroordeeld wegens moord op een oude vrouw ter dood gebracht werden Om 1 uur s morgens toen zj gewekt werden riep Claeya uit Men brengt een onschuldige ter dood Dan zyn kameraad bemerkend verweet hg dezen de misdaad Om 1 uur 50 vertrokken zg in gesloten rijtuigen om daarna hun toilet te maken Claeys was somber maar vastberaden liet hg zijn toilet maken Alleen zeide h tot den beul ge kont mijn ledematen binden maar m n onsterfelijke ziel niet De Groote weigerde eiken bystand Om 4 uur 35 besteeg by het schavot Hj was doodsbleek maai liep met vasten tred Twee minuten later was hg niet meer Ook Claeys onderging kalm zgn straf Om 4 nar 42 was alles aigeloopen Kaar aanleiding van een bezoek aan Neerhosch gebracht schrijft J ohanna v W oude in de Hollandsche Lelie een artikel waaraan wij het volgende ontleenen O wie zelf kinderen met teederheid en nauw lettende zorg heeft opgekweekt wie ze in dagen van ziekte heeft verpleegd en hunne honderden hehoeften heeft bevredigd wie ze heeft vertroost in hunne hulpeloosheid wie lachjes tooverde waar tranen waren wie hunne dankbare kusjes voelde en hunne lieve woordjes hoord die moet hier in de ziekenkamers een groote kegte gevoelen de zorg van een med gevoelend warm vrouwenhart Dat er geen liefde hare wakende hand uitbreidde over die wilde troepjes buiten dat was natuurlek desnoods kon daar een weesvader met een stok tnaschen hebben gestaan orde en tucht kunnen niet gemist worden Maar hier Daar was een kind van eenige maanden vrooiyk en gezond Het zat in een wagentje Het was voor 20 gulden door de moeder aan kermisreizigers verkocht maar door den predikant van het dorp gered en naar Neerhosch gezonden Wat deed de arme kleine in die besmette atmosfeer der ziekenkamer Daai waren acht of tien zeer kleine kinderen om eene lage tafel gezeten allen op den leeftijd waarvan trouwe vrooiyke moeders zeggen Handenbindertjes c Maar hier bonden zjj niemanda handen Zjj lagen op de tafel ingeslapen of neergezonken in hunne stoeltjes ona onverschillig aanstarend Zonder speelgoed Zonder aanspraak Hadden zjj pjjn Of waren tig daar maar evenals het kleinste wegens hunne hulpbehoevendheid en zwakte Waarom dan in een lokaal met teringiydertjes Een tweejarig kleintje met een zwerend hoofd zat in kussentjes Het hing zoo ongelukkig over de zijleuning dat ik niet laten kon het zacht op te richten en toe te spreken Het draaide verschrikt het bleeke gezichtje naar mg om en zonk toen dadelyk weer neer Aan een lange tafel waren grootere zieken Op een bank langs den muur achter die tafel zaten twee of drie meiden kleedjes te naaien Aan opstaan om een van allen te helpen schenen zg niet te denken want óf zjj zouden zich onder de tafel hebben moeten laten glijden óf de naast haar gezeteneu zouden allen hebben moeten opstaan om haar door te laten Sommige jongens meisjes zagen we weer niet herstelden en lazen in godsdienstige boeken maar sommigen ook zagen er zeer ziek uit Eén er van twaalf jaren schatte ik hem hing op de tafel en zgne oogen hadden een zeer zieke wanhopige nitdmkking Wat scheelt jou vent vroeg ik Hy antwoordde niei en zag mg maar aan met dienzelfden treurigen blik Och mevrouw hg heeft de tering zeide meid die naast hem zat De tering herhaalde ik ODwillekeorig Hg ziet er zoo moenit Waarom ligt hg niet te bed Och hg ligt altgd te bed Ik zei vandaag tegen hem dat hg maar eens moest opstaan Weet je nog toen je thnis was vroeg ik met tranen in de oogen Hg schudde trenrig van neen en daar ik nieta meer zeggen kon gug ik maar verder In den hoek zat een jongen met scheef mis vormd gelaat een type uit de heffe des volks Wat scheelt jou Pgn op de borat c Hoe oud ben je Vijftien jaar c Ga je niet liever at buiten wandelen Hjj antwoordde niet Hjj zat maar stil met de banden op de knieën een toonbeeld van verveling Zoo waren ze allen Eigenlgk begreep men er niet veel van die ijverig werkende meiden die stille kinderen voor zich uitstarend en denkend zitten op houten banken met moede misschien pgniijke leden boe lang Het werd mjj te vol daar en sprakeloos traden wg naar buiten Ons wachtte nu nog een verrasging De wachtkamer weer binnentredend vonden wg daar den heer en mevrouw Van t Liudenhont Ik begon met mevrouw een gesprek eu vroeg o a of die negentienjarige teringlgder ook eens wat afleiding had in zgne eenzaamheid in stilte hopende dat zg hem als Moeder dikwerf zou gaan toespreken Zeker zeide zg Hg heeft alles wat hjj hebben moet en als hjj wil kan hjj schaken of domineeren Er is een ziekenverpleegster hjj met zoo n wit mutsje en schortje Hebt u haar niet gezien Neen wg hadden niemand gezien dan het twaalQarige kind Altgd denkend aan die arme zieken vroeg ik geloof ik of zjj het erg druk had en zg antwoordde dat zj s morgens spek en boter uitgaf èu nog veel meer En ik zocht weer terwijl ik haar Inisterend gadesloeg maar Liefde was niet in hare woorden Wij gingen heen stiller nog dan toen wg kwamen Én duizend vragen rezen by ona die wg niet beantwoorden konden of mochten En terwgl wy wegreden keken ons met zonderlinge beteekenis die groote letters na God ia een vader der weezen ONZE BOOMEN De gewoonte op de vroegere wallen onzer steden booraen te planten is zoo algemeen dat men in ons vaderland by de beschryving van byna elke plaats die vromer stedelyke rechten had zou kunnen voegen plantsoen of hoornen op de oude wallen Lees flpeboomen Welk zwak men toch in de meeste plaatsen voor gpen heeft hebben wy nooit recht kunnen snappen tot ons voorleden week iemand onder den schoonen lindeboom op het Galgenveld vertelde dat men ypen plaatste om er voordeel van te hebben Deze boomen groeien fiink op en van de dikke stammen maakt men veel geld Andere boomen brengen niet zoo veel op Wy kunnen moeielijk gelooven dat dit de reden is en al was dit wel het geval dan zouden wy toch gaarne zien dat nu en dan wat opgeofferd werd om toch een paar linden beuken kastanjes of acacia s meer aan te plauten dan nn het geval is Het stedeke Nieuwpoort ligtgehealin ypenboomen verscholen De wallen te Schoonhoven worden byna uitaluitend met ypen beplant Ook in de stad onzer inwoning zyn ijpen schering en inslag Waarom de ryen van boomen langs onze grachten niet hier en daar waar byvoorbeeld eene dwarsstraat uitkomt door een paar andere boomen van schooneren vorm afgebroken I Mr C Vosmaer in zyne Kunst io het daaglykach leven c over geboomte en bloemen in stadsparken achryvende klaagde reeds in 1886 over het gebrek van armoede van vinding en verscheidenheid in het geboomte op onze pleinen en grachten De geurende linden waarvan Bujgens in zyn voorhout zong Linde laen myn soet versinnen Waer ontghia iek uwen roem Zy hebben nn sch ier overal plaats gemaakt voor de ngo stadsypen of olmen hst eenige wat meir in onze steden ziet de oowerlykate onder de boomen Zy groeien snel maar juist daarin ligt het nadeel want daar men ze veel te dicht op de huizen plaatst hinderen zg spoedig door lioht en lucht te benemen en daor de huizen dan vochtig en somber dreigen te worden Geen nood dan komt de jaarlyksche snoeier en hakt er öf de helit afóf kandelaart ze tot zo allen vorm verliezen Dat hakken is een ramp en het is treurig in stad en stadstuin te zien hoe alle boomen a s zij te groot worden miihandeld worden Even meêdoogenloos als smakeloos hakt men de slanke schoon gevormde populieren half af dat han stygende lyn in eene geknotte plompheid verkeert besnoeit de andere boomen tot zy kapstokken gelyken aan wier wanvormige knoesten de twijgjes dan s zomers weer nitloopen De schoonheid van een boom bestaat daarin dat hy ongestoord zijnen wasdom bereikt en zijnen eigenoardigen vorm vertoont Hindert n zyn omvang offer hem dan liever geheel op en plant jong hout Maar of men dan leerde ze niet daar te planten waar zy volwassen zullen hinderen of zoodanige te planten die niet zoo breed uitgroeien Ër kan tot sieraad van onze steden veel gedaan wordeOt indien men in plaata van die einde loMe ypen op luime plaatsen achoone platanen of kaataojeryen aanlegde en op weer andere plaatsen de in het buitenland zoo bevailige acacia s of waar het voegt hoog opgaande popellanen wier takken niet tegen de vensters dringen en ze verduisteren Hoeveel schooner zouden onze steden kunnen zyn hoeveel als men in deze en hare omstreken wandelt vinden een ervaren oordeel en een goede smaak er af te keuren O Baltenlandscli Overzicht Uit Bangkok wordt gemeld dat de Fransche 1 op het eiland Kochichang is verwyderd De Siameesche douanebeambten hebben bier hun posten weer ingenomen De Fransche kruiser Forfait f ligt in de haven van ChanItaboun Nog altijd worden ouderhundelingen gevoerd tnsschen de Siameesche regeering en admiraal Human die zich op Kohichaiig bevindt De schikking tusschen Frankryk en Siam is Vrydag tusschen beide landen geratificeerd De Fransche gezant Pavie zal naar Bangkok terugkeeren Voor het Hof van Assisen te Parys is Zaterdag het proces behandeld ter zake van de valsche documenten van Norton den inboorling van Mauritius onlangs door Decret in de Cocarde gesignaleerd en door Millevoye in de Fransche Kamer als echt voorgelezen Daar de Voorzitter een te lange zitting voorzag wenschte hy twee dagen aan de zaak te wyden doch de gezworenen hadden geen trek om met inbegrip van den Zondag drie dagen vast te zitten en gAven dus aan een avondzitting de voorkeur Die avondzitting is echter feitelyk een uachtzitting geworden want niettegenstaande de Voorzitter de voorzorg had genomen Zaterdag ochtend in stede van 12 uur reeds om 10 uur te beginnen en hoewel er des namiddags zoo kort mogelyk gepauseerd werd duurde toch de avond zitting nog tot 3 uren na middernacht I Zooals men weet was de Akte van Bewhiildiging by voorbaat door de Figaro openhaargemaakt die daarvoor gestraft is met 900 frs boete terwyl andere bladen die er stukken uit overnamen zooals Justice Siècle en lutransigeant gestraft werden met boeten ywi 2 a 300 frs Norton en Decret zaten lp de bank der beschuldigden doch Millevoye Glémenceau De Mores Artliur Meyer van de Lanterne Marinori De Cesté en Judet verBcheneu als getuigen CI meoceau stelde zich oiviele party en voerde zyn eigen pleidooi ctfachoon door twee advocaten bygestaan Rochefort werd vertegenwoordigd door advocaat Fontaine Aan Kochefort en Delpierre van den Intransigeant werd niet toegestaan zich civiele party te stellen Norton die bekende eigenlyk Vérou te l eteu verklaarde dat hy geen valsche stukken heeft gemaakt hij had enkel de stukken die Ducret hem voorlegde vertaald en wist ti en niet welk gebruik van die stukken zou maakt worden Ducret had hem in een 4fé aan Millevoye voorgesteld vervolgens ledden zy nog herbaaldelyk byeenkomaten i aarin Norton hem aanbood documenten te leveren die h zeide in het Ëngelsche gezantschapsgebouw gecopieerd te hebben Millevoye beloofde toen hem een staatssubsidie van 30 000 frank te zullen bezorgen Serst later vertelde Norton dat de documenten gestolen w ren Nadat de stukken aan Millevoye waren geleverd ontving Norton 5000 frank op afbetaling van hem later nog 5000 frank van De Morèa Deze deelde hem toen mede een cheque van 25 000 frank ontvangen te hebben van Marinoni Laatstgenoemde door Glémenceau in het niuw gebracht bekende eens 5000 frs geleend te hebben aan Millevoye die met Decret hem 70 000 frs voor de documenten had geboden Daarop volgden heftige beschuldigingen tusschen Ctémenceau Millevoye en Marinoni onderling terwyl de directeurs van cTemps en Lanterne a décharge getuigden voor Ducret dien zy boven alle omkoopbaarbeid verheven achtten Eindelijk nam de adv gen Laffont zyn requisitoir en begonnen de pleidooien De uitspraak was dat Norton veroordeeld is tot 3 jaren gevangenisstraf en 100 fr boete Aan Glémenceau als civiele party is overeenkomstig zyn etsch een schadevergoeding toegekend van één frank Op het mynwerkera congres dat Vrydag te Parys geopend is en waarop Engeland Duitechland Oostenryk Frankryk en België vertegenwoordigd waren ia besloten de Engelsche werkstaking t e steunen door den toevoer van kolen uit andere landen naar Engeland met alle ter beschikking staande middelen te verhinderen Uit Londen wordt gemeld dat de myoeigenoars in Northumberland hebben geweigerd de door de mynwerkers geëischte loonsverhooging van 16Y proc toe te staan Zooals wy reeds mededeelden ïs een bemiddelingsvoorstel gedaan waarby de vereeniging van myneigenaren het besluit zon intrekken tot verlaging der loonen met 25 proc terwyl de mynwerkers van hun kant sioh zonden ver binden geen loonsverbooging te vragen zoolang de kolenpryzeu niet dezelfde hoogte hadden bereikt als in 1891 De vereeniging van myneigenaren echter weigert op dezen grondslag te onderhandelen Volgens enkele bladen hoopt thans een lid van het Lagerhuis een schikking tot stand te De mynwerkers van Wales verwyten hun kameraden uit de Midlands dat zy eigenlijk oorzaak zyn van de heerschende crisis In plaats van zooals was overeengekomen sedert Maart 1892 een dag in de week niet te arbeiden hebben de arbeiders iu de Midlands juist hun best gedaan zooveel mogelyk kolen te winnen waardoor de voorraden zeer groot werden Volgens do Wallisera zyn zy dus zelf oorzaak van den toestand waarover zy zich beklagen Van den tarieven oorlog tnaschen Duitschland en Eusland zal byna alleen Oostenryk voordeel hebben Het is de oude geschiedenis van twee honden die om een beeu vechten Als Rusland zyn rogge niet langer naar Duitschland kan zenden zal Oostenryk Duitschland grootendeels van het uoodige kunnen voorzien en wat het daartoe zelf mocht te kort komen uit Rusland betrekken Het graan zal dus een langen weg volgen voor het by de Dnitschers op tafel komt I Te Weenen hoopt men ook dat Oostenryk in Rusland een markt zal kunnen vinden voor fabrieksartikelen die niet langer uit Duitechland kunnen worden ingevoerd Daar het recht op yzer en staal met 50 pCt boven het maximumtarief verhoogd is stygt de prya van Duitsch yzer en staal met 100 pCt der waarde Daar er nu moeilyk sprake kan zyn van het binnensmokkelen van stoommachines eu landbouw werk tuigen zullen waarschyolyk OoËtenryksche fabrikaten de Duitsche vervangen Ook de Oostenryksche regeering poogt thans een handelsverdrag met Rusland te sluiten zeer waarachynlyk zal men tot een overeenkomst geraken volgens welke beide landen elkaar op grond der meest begunstigde natiezullen behandelen De handelsbeweging tusschen Oostenryk en Rusland tot dusver slechts een tiende van die tusschen Rusland en Duitschland zal zich dos naar t schynt weldra sterk nitbreideu Rusland s optreden tegenover Duitschland acht men te Weenen even onrechtvaardig als onveratandig Juist nu een goede oogst herstel mogelijk maakt van de wonden door hongersnood en cholera geslagen zal de sluiting van de Duitsche markt dit voordeel weer verloren doen gaan Ook in Engeland wordt de tarievonstrijd sterk afgekeurd Wy hebben geen belangen die niet ook de belangen zyn van Duitschland en van zyne bondgeuooten schreef dezer dagen de Standard en ofschoon onze grondwet niet gedoogt dat wy formeele verdragen sluiten die oorlog en vrede betreffen tvvyfelt niemand in Duitschland die op de hoogte ia er aan dat indien de gelegenheid gunstig is Engeland zün deel zal nemen in de verdediging van ons aller gemeenschappelyke belangen Het is in ons belang dat al onze klanten welstand genieten BUBGEMEESTEU en WETHOUDERS van GOUDA brengen ter openbare kennis dnt ter voldoening aan art 69 der Wet van den 4n Juli 1850 Staatsblad No 37 afschriften van de Processenverbaal betreffende de benoeming van ee i Lid van den Gemeenteraad bedoeld bg de artikelen 52 en 67 dier Wet zgn aangeplakt in den Korten Groenendaal alsmede dat gelgke afschriften op de Secretarie der Gemeente zjjn uedergelegd alwaar daarvan inzage kan worden genomen op lederen werkdag van des morgeits 10 tot des namiddags I ure Gouda 5 Augustus 1893 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER Aug Watergetijden Hoog l aujf Hoog Lnng Urnid 8 1 46 10 10 2 27 lü 62 Woonsd 9 8 10 11 86 3 47 12 Donderd 10 4 26 60 4 63 1 18 Vrijdag 11 5 21 1 46 6 45 2 10 Zaloril 12 6 09 2 34 6 30 2 6 Zond H 6 61 3 16 7 11 3 66 Maand 14 7 32 3 57 7 61 4 16 SprlngtU 13 en 28 Aug Haan Zon Aug Opg A Onderg M Opg Onderg M 6 01 7 Aug 4 30 r 3 33 6 66 18 4 40 7 2810 1 68 7 30 19 4 60 7 16 II 8 22 7 64 N M S5 6 7 0 4 63 8 11 81 6 10 6 49 6 20 8 88 7 43 8 84 Stedelljko ZwemsoUool 8 Angastus s midd 13 u üpgavo der temperatuur v tii de lucht 65 gr Fahr ff het water 66 g