Goudsche Courant, donderdag 10 augustus 1893

Donderdag 10 Augustus 1803 33ste Jaargang No 0110 ftOüMHE eOURAOT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant g eschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTE ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels A 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend nSiar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd enz Geen liOterij Reêsl Konderde dankbetuigingen en kwitautien voor ontvangen premiën liggen b ons teT 81 64 121 661 Beurs van Amslerdam 7 AUGUSTUS Vor krs 83 Vis 97 101 93 alotkoon 01 93 77 77 77 21 6 93 91 93 8 100 88 84 a n i 1041 56 3BI 98 99 99 656 E80 100 74 loiy 198 138 100 102 101 ISO s 100 85 9IV 91 184 117 100 51 115 121 56 63 97 120 mVu 101 69 90 103 132 130 U l loof 57 88 17 12 101 83 99 103 70 45V 8 184 160 106 105 99 99 116 118 31 108 Nbdebland Cert Ned W 8 a i dito dito dito 8 dito dito dito 8 iHoNOAE Obl öoudl 188188 4 Italië Inschrijving 1862 81 5 OoBTKNE Obl iopapior 1868 5 dito in zilver 1868 5 PoKTUQAL Oblig met ticket 8 dito dito 8 100 96 RuaLAND Obt Oost 2e Serie 6 dito QeooDB 1880 4 dito bij Eoths 1889 4 dito bij Hope 1889 90 4 dito ia goud leen 1888 6 dito dito dito 1884 6 Spanje Perpet sobuld 1881 4 TURKBIJ Gepr Codt leen 1890 4 Geo leeuing serie D Geo leenioK serie C ZuidAfh Rep liec r obl 1892 5 Mexico Obl Buit Sch 1890 6 Venezuela Obl 4 onbep 1881 Ambtbbdam Obligation 1861 3Vi RoTTRaDAic Sted leoQ 1886 St g Ned N Afr Hacdelsr aand Arendsb Tab Mü Certificaten DeliMaatschappg dito Arob Hypotheekb pandbr 4 Calt Mij der Vorsten aand s Gr Hypotheekb pandbr 4 Nederlaiidaohe bank aand Ned Handelmaataoh dito N W Pao Hyp b pandbr B Kott Hypotheekb pandbr 4 Utr Hypotheekb dito 4 OosTENii Oost Hong baukaand EusL Hypotheekbank pandb 4 s Amerika Equit hypoth pandb fi Maxw L G Pr Lien eert 6 Nio Hotl IJ Spoorw Mü aand Hij tot Kxpl T St Spvr aaad Ned Ind Spoorwegm nand Ned Zuid Afrik Spin aand 6 dito dito dito 1891 dito 5 Italië Spoorwl 1887 89 A Eobl 8 Znidrital Spwmg A H obl S Polek Warsohau Weenen Bnnd 4RVBL Gr Huss Spw Mg aand 6 Baltische dito aand Fastoi a dito aand 5 Iwang Dombr dito aand 6 Kursk Üh Azow Sp kap aand SLosowo Sewuat Sp MÜ oblig 6 Orel Vitebsk dito oblig 5 ZuidWest dito aand 6 dito dito oblig 4 11 17 11 AuEBiKA Cent Pao Sp Mij obl 6 Chic North W pr C v aand dito dito Win 8t Peter obl 7 Denver Hio Gr Spm eert v a Illinoia Central obl in goud 4 Louisv Nashville Cert v aand Mexioo N Bpw Mij Ie h vp o 6 Misa Kansas v 4 pot prei aand N York Ontario West aand dito Penua Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hyp in goud 5 Bt Paul Minn Manit obl 7 Uu Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Lino Col Ie hyp O 6 Canada Can South Gert v nand Ven C Rallw Nav lo h d o O Amaterd Omnibus Mg aand Rotterd TramwegMaats aand Nbu Stad Amsterdam aand 8 Stad Rotterdam aand 8 Beloih Stad Antwerpen 1887 S g Siod Brussel 1886 S a HoNG Theïst Regutlr Gesellsch 4 OosTEHR Staatsleening 1860 5 K K Ooit B Cr 1880 ï Spanje Stad Madrid 8 1868 Ned Ver Bez Hyp Spob oert 32 Burgerltjka Bta d QRBOEEK 5 Ang Rgbeooa Qeertruiila oudere H Verboom en ö E Wildschut Neeltj oudei N Both on H vau den Boaob 8 Hermnnus Marten onder J ï H Kiene en O Sakea Chriatina Johanna ouders A F Cremer en D J Tasman OVEIILBDKN 5 Anj B Boer Hm 6 3 Donk wed T ma Vliet 73 j w p Snel 83 j GEHUWD 8 Aug A J M Tonino en 8 M C Busoh ADVERTENTIËN Voor de vele en hariel ke faewgsen vao deelnemiog en belangstelling ondervonden by bet overlyden banner Dochter Zuster Scboonzaater en Verloofde betuigen deondergeteekenden bannen innigen dank G J SPRÜUT C SPRÜIJT DONKIK A M M FLABSSPEtnJT Oh FLABS M L SPBUIJT M C E HPBDIJTQrbbbk A Th grebbe Oitderkirk a d IJhI den Heider Oorredyk Alaaetand Getronwd ADRIAAN J M TONINO BERTHA M C BU3CH die ook namens wederzydsche betrekkingen bannen dank betuigen voor de vele blgken van belangstelling dezer dagen ondervonden Gouda 8 Aug 1893 VERHUISD van de MARKT naar de ÜOSTHAVEÏÏB ïro 48 de Gezusters VAN DER LINDEN die zich bljjven aasberelen voor den Verkoop van Thee en Koffleboonen HEIl EKEl S 9 t per FI 5 Ct per Fl prachtig helder en ped werkend Depot A NORTIBR Gouwe C 34 35 Een ware Schat voor de ongelukkige slacbtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retail s ELFBEWABIKG HoUflodsche uitgave met 27 afb Pros 2 ffDlden Ieder die aan de verBcbrikkelïjke gevolgen vau deze ondeugd lydt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt iaariyks daizend van een zekeren dood Te verkregen bij hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegets en in eiken boekhandel in Holland FEANSCHE STOOMVEEVEEU Chemische en Zwitsersche Wasscherij Qebreveteerd door Z M den Koning der Belgen II Oppenheimer Kotterdam Specialiteit voor het atoouen en verven van alle Heereaen Oameskleediugstakken ook alle soorten Meubelen Ledikantgord nen Tafelkleeden Trypen met nieuwe patronen geperst Kwasten Garnitaren Neteldoek Tnlles Kanten Veeren enz Alle goederen kunnen in elkander blgven en worden onachadeiyk voor de gezondheid bewerkt Goederen kunneif ia 4 dagen afgeleverd worden AGENT voor Gonda en Omstreken A VAN OS Az Kleiweg A No 73 i s a iWit hoogste theobromin i cacaw Voordeeligl Hart Oaooo is l nsU Poeder Cacao In hart yonn gflperad l piie hpo 0 i1 ffiliarheid fijne genr deliciense niaak sledls gelijkmatigheid des dranka I itiülikkenbuBsenikZSCaoao liartflii 45cflnt j aoao liart = 1 8 cent = 1 kop Cacao I VorkrijgUaarblj H H Coafisönra Bankotbakken enz E igrn iExpP 1it e Julius Mattenklodt AmHtoiilani Kalverstraat lOS ADVERTENTIEN in Me Binnen en BuitentandseTu Couranten worden dadelgk opgezonden door bet Advertentie Bnrean van A BRINKMAN en ZOON te Gouda LOTEN in de VERLC ING BU GELEGENHBIÜ DER VxiÖ © I= aard eruncLaTlsrt ZIJN TE BEKOMEN BIJ BBIi KMA Lange Tiendeweg PRIJS 1 11 LOTEN voor 10 De Eigenaren der WILE CREA F SOAP geren aan hen die ia nevenstaande tookaning een iutimd geziekt ontdekken de volgende premie Ap f7o 1 een Qouden Heeren Remon toir Horloge 8 klein Gouden Damei Horloge 3 praobtigeFransoheBtoan de klok 4 zeer fraaie stonde Klok met Muziek 5 12 Meter Zijden of Wollen Stof II 6 een fraai Zilver Zak Horloge praobtige ZwltserscbeKlok goed Nickel Horloge Speeldoos 10 10 doozen Melk Crème Zeep en boveDilieD aan inzage Ieder mededinger moot de teekening uitknippen en met potlood op het ontdekte huilende geticht n met oen poatnissel van 70 cent of een gel k bedrag in postzegels voor 1 doos Crème Zeep aan ooderstnaml adres zenden P VILLAIN Sc Co OQQ kniia maken 3 stuks Melk THE MILK CREAM SOAP BERLIN S W HOIXMANNSTRASZE 22 Ba medodingei leze op do post het eerst du onz ODZ Alle namen der eerst bekend gemaakt Extra prenten g eholpea hebben door deze premie en bekend te ma geroomde kcemelk Zeep welke beijtaat als Hu wool Prys 70 een men tiet blad te Adres I VILIJAIN roooten eveneens in den linkerhotrk der onreloppe den t d aangevea waarop zy lebben gedaan DU uurcijfer wordt naar het poststempel beoordeeld Diegene elke oploaaing op de post doet wint den eersten prija No ü den Iweedei pr s prtjzen worden nauwgrzet en tot volkomen tevredenheid van het publiek toegekend De 20 personen nullen in de volgende maand in dit blad met onze hnnonoo wonlen de 10 volgends personen Iiikourstellen Bierglazen Gouden Ringen oatvansen diegenen welke bawjjuen kunnen dat zg obs onze Zeep in ta voeren De mededingers hebben geenerlei onkosten deze worden aileen geaobonkeii om de MSLK ORêME ZBËP in te voerea ken welke ZONDER schadelijk botende stoffen uit zuiver onaf Mk bereid isi het ia de natuurlijkste aangennamato spaarzaamste en zuiverste Zg g 36ft gezondheid schoonheid en frisehheid en maakt de huid toer on aacbl per doos 3 stuks goed verpakt en franco Bij inzending van bet Raadsel gelieve vermelden k Co The Milk Cream Soap Iterlin S W Hollmannsirasze 22 r VEIITEGENWOOKDIGEUS GEZ JCIIT Ilederlandscbe Stoomboot llaatschappij DoBtoomsohepen B OLLAKD kapt S SMIDT en BAXA riMB kapt J SADKR vertrekken eiken Dinpdag en Zaterdag Voor vracit of passage vervoege men zich by de Cargadoors der Maatscfaappg Boompjes 72 te Kotterdam De 8to4i Bchepen lossen te Brewersquay de markt van Boter en Kaas te Londen pCt Ie Hypotheek Fandlsrieven DBE HORTHtESIESNAHB FMG BÏÏOTBEEpiNE Oevestigd te Amsterdam Maatschappelijk kapitaal Zes Ülillioen Gulden wasrlan geplaatst 3 000 000 gestort kapitaal ƒ f 0S 0OO Reservefonds ƒ 300 000 atzonderlijk beleed en gedeponeerd bl de Ned Buk üommissnrUsea M J WALLEE lid der firma TESTAS 8i WALLEB te AnulerdaA W REBEL Ja hd der firda Wed GKRBERT EEBEL Ie Amsterdem 8 J ENGELBIRTS lid der firma E C ENOELBEETIS Oo Ie Arnhem A M CANNON Oud Burgemeesler der stall Spokane Wosliington 17 S AL en President vsa de Bank of Spokane i 3 R PLANTEN Gon i 6eneraal derNederlanden te New York i Directeuren H A VAN VALKENBURG Mr M F DE MONCHT J P GUEPIN De Directie der Itortliwestern and Pacific Hjrpotheekbank i eeft 5 pCt PANDBRIEVEN uit In stukken van 1000 en 500 bH ültloting inwlssetbsar tegen nieuwe stukfen voor zoover de voorraad stretit Zij EUn te Goqda vejrkrUgbaar bU de Irma Wed ENOX DOHTLAN D Uitstaande Hypotheken op 31 December 1892 720 leeningen pp in cnltnnr zijnde boerderijen 2 900 300 + 12 492 200 bedragende dl 1 036 697 30 geschatte waaide dl 611 leeningen lin steden 4 829 250 15 392 500 5 865 947 30 1331 leeningen bedragende d l 5 865 947 30 geschatte waarde dl af geleend bedrag overwaarde d = dl 9 526 552 0 Ictorlarmtef ui f de yictoriaSron f e Oberlahnsfein byGns 1 Tafeldrank Van iié ninklykef uis def feder anden Uaatschappij tot Exploitatie der Victoria Bron te SW Gévestigfd te Rotterdam Zuidblaak tt Gouda Snelpersdruk r n A Beinkhan Zoon BINNENLAND GOUDA 9 Augustus 1893 Kaar wg Tememen wordt waarachyulyk hedenaTond het Progmmma voor de feestTierÏDg 0p 31 Augustus a a vastgesteld De 2e luit J A Leers van het 4e reg inbLfiterie wordt den 15den dezer overgeplaalst ran Leiden naar Gonda Ug kon besl z n tot ontvanger der dir bel en aco te Leiden buitengemeenten benoemd de heer J P Reede ontvanger derzelide middelen te Woerden c a en te H rmelen Q a den heer P Broekamit ontv te Nieuwereluis Gisteren avond was de Karuemelksloot smalle zflde in vol rumoer Eene vertoornde moeder had hare docht r afgehaald van het lokaal vau het Leger des HeiU Bazende tierende en vloekende ging het huiswaarts Nu en dan vlo het mensch als eene bezetene op haar kind los om het een paar oorvijgen toe te dienen Gelaten en kalm ene betere zaak waardig onderging z al dien smaad Het straataohandaal was tergend te meer daar tal vau jongens en meiden de groep vergrootten en de vloekende moeder begeleidden met bri stukken van heilaliederen uit te braken BbDiagMrditïtot telt onder hli bdWoilefs föli volgers van het Heilaleger mocht het den wakkeren officieren gelukken ook deze vrouw op de zondaarsbank te brengen zp zonden eene schoone overwinning behalen Verplaatst van Gonda naar den Hoek van Holland de heer L Stongie B kscommiefi en in wiens plaats zal terug komen de heer B J Bulthuis verplaatst van den Hoek vau Holland naar Gonda ingaande 1 Sept a s De heer O Klirk te Amsterdam behaalde gisteren te s Hage eene aanteekening voorde ft taal L O Ds G J Antink te Waddingsveen heeft een beroep ontvangen naar Parrega Bg kon besluit is op het daartoe gedaan wmoeh ingetrokken het kon besluit van 18 i 1893 voor zooveel betreft de benoeming iot coitumssaris van politie te Wageningen van J W Tuinenbni thans commissaris van politie te HUversom en is aan J W Tninmiburg voornoemd eervol ontslag verleend als commissaris van politie te Hilversum FEVILLETOX O B I TJ s Sar M Hoogdttack XXV M Qoseok vermeed zija blik en keerde zich snel om Ik weiger hierop te antwoorden KenDderaobeidt verbleekte Daardoor brengt i uw eigen leven in gevaar dat is mij onverschillig maar gy compromitteert ooIe een onsohuldige vrouw Ala eenig antwoord haalde Ooseok de sohonders op By nw eeuwige zaligheid Ëuataobe hebt giji nbbraik gemaakt van mgn Tertrouwea en heeft Maria Louize mij bedrogm irïk bemin haar en zij bemint m ala gjj daar niet mee tevreden zgt dan ligt het in nw hand om ODie imaken te verbeteren Ik ben bereid om met n paar kogeU ta dobbelen om de bedrop en virlatea vrouw dia gq mjj zelf in de armec hebt gevoerd Het ii tgd dat deze comedle tot een ïnd komt Laat ona voor hat laatst aamen een bazardapel spelen een geladen en een ongeladen pistool als het afgaat dao zal aitkomen wie gewonnen heeft Mat vUmmeiidai blik zag Nenndersoheidt zjJD tegenstaader van het hoofd iot de voeten aan Ja de ooraedie zal tot een eind komen maar bg den eeuwigen hemel niet ala kluohtspel maar all drama waarin de vergelding zegeviert over eer loost fehrinen Van de adspirauten die aan het sohrifteiyk gedeirtte van het toelatings examen voor den hoofdcursus hebben deelgenomen zullen voor het afleren van het mondeling gedeelte daarvan te Kampen worden opgeroepen o a van het 4e reg infanterie de segeanten S D v d Spek A J Levert B J Verbrugh L Lingen C Wals C C v d Bergh O Boomsma J Kutper M De Wilde en M A Teuve 10 Het hiervoren bedoeld mondeling gedeelte van het examen is op 8 Aug begonnen Terwyi atfu het sohriftelflk gedeelte van het toelatings examen voor de Cadettenschool door 212 adspirauten werd deelgenomen is dit aantal tot op 200 verminderd voor zooveel het n ndeling gedeelte van het examen betreft in verband met den uitslag van de herkeuring en ten gevolge van het terugtrekken van sommige dier adspirauten Naar het zich laat aanzien zal laatstbedoeld gedeelte van het examen in het b a van de 2e helft van Aug afloopen Hare Majesteit de Koningin regentes heeft aandeZnidholIandsche Maatscbappy tot reddio van schipbreukelingen als blijk van Harer Majesteits belangstelling in het menscblieveud streven dier Maatschappy eene som van honderd vyfttg gulden doen toekomen Js het oafé FrUsohy ia Botierdan mvtè dezer dagen eene warme en dankbare hulde gebracht aan een mau die zich jegens de Nederlandsche handelsreizigers zeer verdienstelijk beeft gemaakt als stichter der Nederlandsche Handelsreizigers Vereeniging den heer Hillebrant redacteur van De Handelsreiziger De heer Hillebrant werd in de keurig ingerichte zaal ontvangen en toegesproken door dan heer H van Velzen die hem in welgekozen bewoordingen hulde en dank bracht voor al he een hg als secretaris gedurende het zesjarig bestaan der vereeniging en als redacteuivan haar orgaan dat juist drie jaar geleden werd opgericht had gedaan Als een stoffelgk blgk van erkentelgkheid werd den jubilaris een fraai achrgfbureau aangeboden met stoel een pendule met garnituur en een prachtalbum bevattende de namen der gevers Tal van telegrafische en schrittelgke gelukwenschen waren van eldere ingekomen en werden staande het feest voorgelezen Diep getroffen dankte de heer Hillebrant voor de ontvangen bewgzen van vriendschap en waardeering waarna men nog geroimen tgd vroolgk en kameraadschappelijk samen bleef Ken extra nummer van de Handelsreiziger iHoe stil is het in zgn kamer I Djj jtrijd beeft uitgewoed i Olivier a hart een str l vertwgfeling doseck heeft recht gesproken over MariaLoaize Hg zelf treedt haar eer onder de voeten Kan hg niet anders of wil hij niet F Nennderscheidt blgfl roor het portret zgner moeder slaan een door verdriet gebroken hartatochtelgk bewogen man Zg heeft uwe ot en moeder die liegen niet Zfoo waar God mg helpe Ik geloof in haar Het gelaat zgner moeder ziet met denzelfden glimlaoh op hei iieder ala in den tgd toen zg nog zgn kinderhandel tot een gebed aamenvoawde Ook nu buigt hg bet hoofd en beveelt zgn leven aan Hem die hemel en aarde bestuurt Flotaeling voelt hg een gewaarwofiiDg van vrede on vast rertrouwen over zich komen Saa vaate bureht is onze GodI Zgn ziel sohgnt zioh op te lossen in die tonen die vol en overweldigend door den stillen naoht heanklinken Ken zachte vreugdekreet ontsnapt zjjn lippen en met geopende armen springt hg op Hdwria Louize I Op den dnupel der d r staat zg voor hem BlsMC en bevend en toch verhelderd door bovenaardsohen glans als het geleat van een heilige ffKomt gg eindelgk Maria Louize f Zij streIÉt afwerend de handen tegen hem uit Ik kom om u voor eeuwig vaarwel ta zeggen Ik ga weg van u van dit oogenblik af aan twn ik niet langer uw vrouw ik bon een vreemde aan wie geen enkele plicht u meer geketend houdt en op wie gg geen rechten meer kunt laten gelden De adem begaf baar zg drukte haar handen tegen haar bont HQ itonEt voor haar lieftlaryk en gUalaohend Leeuwenlaan 17 21 Rotterdam bevat een uitvoerig verslag van het feest en de gehouden toespraken benevens een gelegenheidsgedicht van den heer B Heymans te Utrecht Volgens de cTelegraai is de heer De Groot door aankoop eigenaar geworden van den cParkschouwfaurg en zal hg optreden als president ven den Raad van Beheer van het l Paleis voor Volfcsvlgt waarvan de heer iHamelau Tacke directeur wordt Door den directeur generaal der postergen en telegrafie is voorgeschreven dat in verband met het veelvuldig voorkomen van beschadiging van postpakketten tengevolge van onvoldoende verpakking den ambtenaren een bgzouder toezicht op de verpakking wordt gelast in het l zonder bg postpakketten die glas of vaatwerk met vloeistof bevatten en in voorkomende gevallen de afzenders uit te noodigen om in faun eigen belang voor een meer steirige verpakking zorg te driven Gisteren is Hoek van Holland aan een ontv tend gevaar ontsnapt De gasfabriek aldaar stond binnen weinige minuten in lichte laaie e hitte was sterk waardoor de ketel met gas t onder eenen druk van 10 atmosferen dreigde te springen Op eenige meter afstand van 4tar brand lag en hip metdyaaKiet waarvan de schipper naar men zeg y uit angst de duinen was ingesneld IJlmgs werd het schip in veiligheid gebracht doch met moeite waren mannen te vinden die met het gevaarvolle bluaschingawerk durfden te beginnen Eindelijk waagden zich enkelen die gverig werkten en met brandspuit en brandbluschgranaten het vuur rondom den ketel meester werden De fabriek is geheel afgebrand Men Bchrgft uit Barneveld Op een half uur afstands van dit dorp Is in een jong dennenbosch een hol gevonden van eenen ïneter diepte en van verscheidene meter in omtrek hetwelk boven geheel was dichtgemaakt Jsoodat het bgna niet was te vinden Daar de bodem met eene laag strooisel bedekt was en er spyleu uit eenen bgeukorf in gevonden zgn loofb men algemeen dat dit hol tot verblgfplaats van landloopers gediend heeft te meer daar juist dezer dagen bg een landbouwer in de nabijheid een bgenkorf met honig gestolen is Onlangs was te Malden bg Ngmegen de knecht van de Wed G Rumas aan t ploegen lyOamogelgk Mana Louize gij hebt geen ander tehuis dan dit ea waagt de duif zich alleen buiten in de vreemde wereld dan valt zg den havik ten prooi Ik geef u uw vrgheid terug maar eerst dao wanneer ik uw toekomst verzekerd weet Waarom reeds nu met geweld oen band loa te maken die miasohien binnen het tgdsverloop van een dag dooi het noodlot verbroken zat worden spoediger en zekerder dan gg wel vermoedt f De weemoedige klank in zjjn stem deed haar huiveren als de nadering van den dood Dat niet niet dat overlaten aan het noodlot 1 klonk het haast steunend van haar lippen Gg zult nleta meer gemeen hebben met een vrouw wier eer door de wereld is gebrandmerkt wier naam door bet algk wordt gesleurd I Jtt word uitgestooten varaoht verafschuwd door iedereen Toen vatte hg met stralenden blik haar handen en trok haar bartatochtelijk naar zioh toe Wee de tong die het waagt u te belasteren wee de band die uog een steen op de onschuld zal werpen I Ik sta voor u in ik aal voor uw eer en uw reobt strgden en al zon de gebeele wereld u veroordeelen en al zou iedereen aan u twijfelen ik geloof in u MariaLouize 1 Ik geloof aan uw trouw en reohtacbapenheid ik sta in voor u en uw onschuld met lichaam en ziel met goed en bloed I Al zwaarder en zwaarder rustte haar slanke lichaam in zgn armen met onaatuurlgk groote en wgd geopende oogen staarde zg hem aan en daarop klonk een zachte berende vreugdekreet uit bet die Mt van haar hart Gg gelooft in mij F Voor een oogenblik vros het haar of zg de armen om zgn hala wilde sliWD en zich wossthartstoohtelfjk en voor altQd toen eensklaps een zwerm bgen uit een der korven staande in den tuin van A A to voorschgn kwam en zich op de twee paarden van genoemde weduwe neerzette Brullende en razend van p n sloegen zg den ploeg kort en klein spartelden m het mulle land om en waren ontembaar Dank zg den wakkeren bouwmeester werden na veel moeite de dieren van de plek des onheils verwgderd de kloeke jongeling echte kreeg hevige steken zoodat terstond geneeskundig hulp moest worden ingeroa Hoewel er ge vrees voor zgn leven bestaat is deze toestand allesbehalve rooskleurig Het oudste paard is nog denzelfden dag onder de hevigste pgnen bezweken De schade is voor de eigenares nog al aanzienlgk De beroemde Russische schr ver Tolstoi heeft zgn vroeger aangekondigd werk over de sociale questïe thans voltooid Het boek dat gtititeld is God in den mensch moet een sooialistische of communistische strekking hebben Het wordt al in het Kngelsch vertaald Uit China wordt weder een groote ramp bericht Te Sam Yuen Lee bg Canton is een Rgks kniitfabriek in de lucht gesprongen Duizend huizen werden daardoor vernield en ongeveer 5000 menschen kwamen om het leven Vier naburige doipen werden geheel verwoest 4n r iMastwa soldaten been gezonden worden om de f wonden te vervoeren en de doeden te begraven De ramp werd veroorzaakt door onvoorzichtigheid van een paar soldaten die brand deden ontstaan in een schuur vanwaar de vlammen overslo en naar het kruitfabriek die in de lucht sprong met een ontzettende slag en een schok welke mglen ver in den omtrek werd gevoeld Men schrgft uit Haarlem De beide eerste kermisdagen zgn veel drukker geweest dan het vorige jaar hetgeen wordt toegeschreven aan de omstandigheid dat reeds a s Zaterdagmiddag te 12 uur alles wordt geslot n Zondag waren er reeds een aantal Amsterdammers gekomen vooral tegen een uur of vgf doch daar er geen extra treinen liepen vertrokken die alweder met den trein van 11 8 Alles liep die dagen geregeld Het besluit om de kermis op Zaterdi middag a s te sluiten zal onverbiddelgk worden gehandhaafd Geen zunrkraampje zal mogen Aan het schriftelgk gedeelte van het toela aan zijn borst wilde werpen maar toen rukte zg zioh los en trad met een zwaren zucht terug rGod zf ene u voor dit woord Olivier ik zal het met rag medenemen in de wereld als een pelgrim die kostbare reliquien bij zioh draagt opdat zg in de woeitijn en in de ellende ham tot steun en kracht mogen zijn Gij zult niet om mgnentwil uw leven op het apel zetten daarom ga ik vao u weg en daarmee wil ik goed maken wat ik aan u te Icort beo gekt men en daarmee wil ik u danken roor al het goede dat gg aan mij gedaan hebt Tranen verstikten haar atem zij ging naar de deur en ZBg nog eenmaal naar hem om Ala ik wegga dan zullen de mensoheQ niets kwaads meer van mg zeggen dan is alles goed Gg zijt weder vrij en niemand tl u rekenschap vragen voor nign tekortkomingen Wat ik miailreven heb zal ik alleen boeten daarvoor zal geen bloed vloeïea en das dat God u behoede en er u voor loone dat gij mg niet in gramschap van u gestooten hebtl Zg knikte h m nog eenmaal toe en het volgend oogenblik was zij achter de deur verdwenen Hg bad haar willen terughouden maar de laatste woorden deden zgn voeten verlammen Wat ik misdreven heb M n tekortkomingen F Barmhartige God zou het dan tooh mogetgk zgn Wederom trok er een ijskoud gevoel door zgu hart Neen duizendmaal neen I Alles moet worden opgehelderd het moet een dwaling zgn De Groothertog moet vorstin Tautenstein tot spreken dwingen nog is alles slechia een verward vermoeden zonder vorm of kleur Wordt vtnoifd