Goudsche Courant, donderdag 10 augustus 1893

18 18 68 1 24 3 42 4 60 6 28 6 66 1 06 4 67 ff 6 03 1 18 n 6 04 ff 8 10 1 19 6 11 8 17 38 1 88 1 44 4 5 20 6 40 6 26 KOTT8 DAM nOUDA 9 61 10 82 11 60 13 80 1 45 3 30 10 32 1 66 10 88 B ff 8 08 ♦ ff 0 46 W ff 8 09 ff 10 11 10 68 18 08 12 40 8 15 2 48 7 10 08 18 8 43 9 36 10 42 ff 9 48 j n ff 8 49 It ff g 6 7 S0 8 40 9 03 10 05 11 08 S 0 8 48 4 80 4 46 6 S5 7 07 V ff 4 56 ff 7 17 f K ff 6 08 ff 7 84 H ff 6 09 7 81 3 10 4 08 4 40 5 16 6 55 7 37 D Ë N 1 A A 0 OOU UA ff 11 14 ff 2 37 ff ff 11 22 ff 2 46 ff ff ff 11 80 ff 8 52 ff 10 51 11 50 1 20 3 08 3 60 4 48 ff 6 37 ff 7 69 ff 10 82 ff 5 06 6 45 ff 8 07 10 83 5 15 6 66 8 14 g 10 38 6 29 6 81 6 36 8 83 9 10 10 68 11 10 nou U A A MSTBRDAM 8 81 10 06 U 12 11 9 10 10 56 12 19 1 9 86 11 10 18 84 1 10 8 61 4 47 5 23 10 08 8 40 6 45 6 36 II 10 3 65 6 6 50 11 86 Onr Bonuln lU a U tingB examen voor de Cadeitenscbool werd door 212 adspiranten deelgenomen Dit aantal is tot 200 verminderd voor het moodeling gvdeelte in verband met den nitelag van de berkenring en het terngtrekken ran sommige adspiranten Het mondeling examen zal omstreeks bet midden van Aagustns afloopen Directe SüoorwegverblDdlng met GülüA Zoinerdlenst 1893 AanKevaogen 1 Mei Tyd van Greeowlch G0 1D R0TTKEDAM 9 80 10 Eotterfam 6 08 OapBllo 5 10 6 13 Niouworkork 5 19 6 81 Moordrecht 5 86 6 89 Oouda 6 88 6 35 GODDi DEN Htie Qouila 7 30 8 40 9 04 9 4710 49 18 11 13 21 1 01 1 87 S ao 3 45 4 45 5 86 6 69 7 13 8 86 9 38 8 80 10 s Halte 5 58 7 80 7 43 9 88 9 46 10 19 11 3312 16 1 42 2 16 8 45 3 43 4 16 4 48 6 81 7 04 8 06 9 80 10 10 1 48 ff ff ff 4 48 7 10 8 ff ff ff 6 ff 88 ff t U ff 8 0 ff ff ff ff 5 0 7 81 18 458 80 2 46 3 16 4 13 4 48 6 80 5 51 7 48 8 35 10 00 10 9 O T E E C H T G O O D i 9 54 11 34 12 03 12 50 8 55 3 3 $il 4 43 6 03 6 36 a7 48 8 09 8J0 10 07 10 64 8 20 4 0 6 01 6 18 4 j ff 6 38 ff 4 84 ff 6 40 ff 1 88 8 87 3 40 4 37 6 80 5 68 7 0l AHSTBRDA a e O U D 1 Amslcrdam CS 7 66 9 40 11 10 11 27 2 30 4 10 Amsterdani Wp 6 60 8 10 9 M 11 85 11 42 8 46 4 06 Gouds 7 80 8 68 10 44 18 18 18 66 8 40 6 10 8 amt f Stoft Woa i4a ta Wmdei In sommige Parysche kringen hoort men in den laatsten tjjd geen andere gesprekken dan over candidaten voor de Kamer van Afgevaardigden Gelukkig dat er ook eenigo grappige candidaten zgn die een vrooiyken toon doen weerklinken te midden van de afwisselingen der programmaas Onder deze grappige candidaten verdient genoemd te worden een zekere Eobinet van beroep verhnizer in het 16e arrondissement van Parys Eobinet kent lezen noch sohryven en kan dus onmogelyk zyn verkiezings program redigeeren De snuggere candidaat heeft dan ook een geheel ander en zeer doeltreffend middel uitgedacht om zich door vyn aanstaande kiezers te doen verstaan Op den hoek eener Rtraat staat hy als pikenr gekleed en blaast krachtig op zgn hoorn de nieuwsgierigen worden talryker en talryker en wanneer er genoeg z n gaat Robinet vertellen hoe goed alles gaan znu wanneer hy afgevaardigde was Dikwyls heel dikwijls komen er belaas politieagenten die den vindingryken verhuizer oppakken maar dit belet den aanstaanden volksvertegenwoordiger niet om zoodra by vrij is eren ernstig opnienw te beginnen Naar een algemeen aangenomen theorie ontstaat dauw door verdichting van waterdamp aanwezig in de lucht boven de planten Indien men professor Wollny te Muncben gelooveu m zou deze verklaring onjuist zyn eu worden daarentegen de kleine druppels die zich op de bladen vertooneu voortgebracht door waterdamp die uit den grond opstygt In den winter ala de grond sterk ia afgekoeld houden de wortels der planten byna geheel op met water uit dent grond op te zuigen en dan kannen de planten nog eer door uitdroging dan door bevriezing sterven Daarentegen daalt des zomers e temperatuur van den grond slechts langzaam en duurt het opzaigen van water door de wortels der planten in hooge mate voort dit water klimt tot in de bladeren en verlaat daar de planten in den vorm van damp welke als kleine druppels op de bli eren wordt afgezet ingeval eeue af koeling r n den grond zich voordoet Eeqe gevolgtrekking uit deze nieuwe waarnemingen is dat het nut van den dauw voor de planten eigefilyk niet veel beteekeot wat geheel strydig is met hetgeen men daarover algem n als de waarheid geloofde In de 16e zitting der Synode was aan de orde de behandeling van een schryven der VOravenhaagsfhe ouderlingen over het optreden van ds W Bax in aocialistische vergaderingen en het daarover oitgebrachte rapport Na breedvoerige en ernstige gedachtenwisseling werd aangenomen een motie van orde voorgesteld door de hh Bronsveld van Veen en Eoch aldus luidende De Synode betreurende den toon waarin het adres van de bh Eochussen c b gesteld eu afkeurende de wyze waarop ds Bax deelneemt aan den stryd tegeu privaat bezit en de b taande inrichting der maatschappy gaat over tot de orde van den dag Gouda 8 80 7 85 8 35 Moordraohl 7 32 8 42 Niauwerkerl 7 S9 8 49 Gapelle H 7 8 6 Rotlsrdaai 7 TM a 05 Ottdew 6 60 6 54 Woerden 6 60 7 03 8 18 llarmelen 8 06 7 11 8 41 Utreohl 6 18 7 88 8 38 8 41 10 51 Onuda 8 40 Anuterdam Wo 7 6 Amiterdam Cè 8 14 De rechtbank te Leeuwarden heeft vonnis gewezen t n mr J K De B notaris te Witmarsum die door het kantongerecht ie Bolsward ter zake van 1 o het in het openbaar verkoopen van een apotheek zonder minstens vyf dagen te voren schriftelyk kennis gegeven te hebbeu aan den betrokken inspecteur van het geneeskundig staatstoezicht 2o by het verkoopen in het openbaar van een apotheek de vergiftige zelfstandigheden ver koopen aan anderen dan aan apothekers geneeaknndigen tot het leveren ran geneesmiddelen bevoegd en veeartsen was ontsl en van rechtsrervolging op grond dat niet de notaris is de verkooper maar zyn principaal die te zijnen overstaan verkoopt De rechtbank beeft het vonnis berwtigd voor zoover de feiten bewezen verklaard zyn doch bet overigens vernietigd beklai de schuldig aan de beide hem ten laste gelegde overtredingen en veroordeeld tot twee geldboeten elke van 10 subsidair 1 dag hechtenis voor elke boete Daarna is bet vonnb uitgesproken tegen J Van der Ploeg arbeider te St Anna Parochie thans in hechtenis die terechtgestaan heeft terzake dat by den 18 Juni 11 te Stiens een met kogels geladen revolver tot vier maal toe heeft afgeschoten op de marechaussees Zeevat en Knol en de ryks veld wachters Buizinga en Matthys met het oogmerk hen dood te schieten De rechtbank heeft hem met vryspraakdat hij op Knol heeft geschoten schuldig verklaard aan poging tot doodsl en veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf met korting der preventieve hechtenis Vervolgens ia het vonnis uitgesproken tegen C H 28 jaar arbeider te Leeuwarden die terechtgestaan heeft ter zake dat hy den 18n Juni II te Stiens den marechaussees Zeevat en Knol heeft toegevoegd Daar staan die lammelingen zy moeten een brandmerk hebben c en daarna toen die ambtenaren op zyn weigering om zyn naam enz te noemen hem wilde arresteeereu zich tegen hen heeft verzet door te schoppen te slaan en hun de nestels van de schouders te rukken De rechtbank heeft beklaagd schuldig ver klaard aan eenvoudige beleediging van een ambtenaar en wederapannigheid en hem veroordeeld tot drie maanden gevaogeni traf Een verdronken horloge Iemand te Leiden wilde zyn hond laten zwemmen en wierp hem d rvoor over de leuning ran de brug aan de Marepoort Zyn horloge raakte met den hond te water Het dier was met zyn poot aan den horlogeketting vastgeraakt en had zoodoende het uurwerk meegetrokken De hond was spoedig op het droge maar met het horloge was dit niet het geval Staten Oeneraal Tweede Kauer Zitting van Dinsdag 8 Aug 1893 De kamer rekte blykbaar de beraadslagingen om den minister die heden aan het woord zal Itomen een verscben dag te gunnen Verschillende sprekers herhaalden op allerUiwyzen hetgeen reeds zoo dikwyts is gezegd De heer Pyttersen gaf een nienwe editie vafi de redevoeringen der heeren Kerdyk en Borgesins de heer fiorret betuigde zyn sympathie voor uitgebreid kiesrecht doch aanraardt de formule Tak niet de heer Lambrechts plaatste zich op het standpnnt van zijn geestverwant Trare lino en zag de gevolgen der wet donker in de heer Land kan desnoods ougewyzigd de wet aanvaarden doch wenscht verbeteringen de heer Lieftinck verwondert zich over de weinige geestdrift der liberalen voor het kieareohtontwerp eu betoogt bet aannemelyke van dien maatregel de heer De Ras ia niet zoo zwart als hy lykt en wil een heel eind mede met de Kegeering als deze maar wat toegeeft op haar eiscbeu de heer Gerritsen eindelijk als nummer 37 voor de radicalen optredende achtte de reeks der concessiën gesloten Nn als deze laatste spreker gelyk heeft dan behoeft de min niet veel woorden te gebruiken maar dan staan de vooruitzichten voor de wet niet bijzonder goed Heden zal de heer Tak eindelyk iets van zich laten hooren lO SE 11 08 11 0 11 16 11 35 11 05 7 26 7 46 8 07 8 18 10 03 Volgens een bericht uit de Vereenigde Staten door de Indt pendance medegedeeld zou de brand op de tentoonstelling te Chicago waarby 20 mensrhen omkwamen moedwillig gesticht zijn door dieven Zekere John Dugan die w ns diefstal vervolgd werd moet bekend hebben dat hy met 150 beambten der tentoonstelling dag aan dag goederen nit het entrepot heeft gestolen en dat die bende toen zy vernam dat de bergplaatsen geïnspecteerd zouden worden het gebonw in brand geatoken l eeft om de diefstallen te verbergen De Staatscourant bevat de volgende wyzigingen in bet koninklyk besluit van 27 April 1877 Stbl no 87 houdende vastelling van 4e in de art 84 88 en 92 der wet op het hoogeronderwys bedoelde examens en promotiëo Volgens de t envoordig bestaande bepaiingen worden alle doctorale examens in twee gedeelten gesplitst die met tusschenruimte ran minstana 24 uren en hoogstens 14 dagen telkens door de faculteit te bepalen worden afgelegd Voortaan zal de faculteit bevoegd Zyn in byzoodere omstandigheden de tusschenruimte te verlengen Terwyl tot nog toe door alle faculteiten bepaald werd waarover elk gedeelte van het doctoraal oxamen moet loopen is thans voor bet doctoraal examen in de staatswetenschap vastgesteld dat het staatsrecht en de staatsinstellingen ran Nederland en zyne koloniën en zyn orerzeescbe bezittingen het rste en het volkenrecht de hoofdb inselen yan het Nederlandscfa burgerlyk handels en strafrecht de staathuishoudkunde en de theorie Jer staathuishoudkunde en de theorie der statistiek het tweede gedeelte zullen vormen Verder ii voor de doctorale examens in alle aculteiten de nieuwe bepaling vastgesteld dat i ngeval niet beide gedeelten binnen den voorgeschreven termyn met goed gevolg worden Afgelegd aan hem die by bet eerste gedeelte voldaan heeft hiervan by het einde van het tweede gedeelte een bewys wordt uHgereikt tegen overlegging waarvan hy tot het tweede gedeelte afzonderlyk mits aan dezelfde universiteit weder wordt to elaten Eene nieuwe bepaling is het ook dat in de faculteit der wis en natuurkunde de academische examens ter beoordeelïng van de faculteit ook practisch kunnen geschieden Ook in de tydstippen waarop de examens kunnen worden afgelegd is wyziging gebracht Tot nog toe konden alleen in de faculteit der godgeleerdheid alle examens te alle tyde worden afgelegd Voor de andere faculteiten was dit wel met do doctorale examens het geval maar de candidaats examens kouden slechts fvorden afgelegd zes weken vóór en zes weken na de zomerracantie behoudens de beroegdbeid der faculteiten om in byzondere omstandigheden ook op andere tyden te exammeeren In het vervolg zullen ook in de faculteiten der treohtflgeleerdheid eu der letteren en wysbegeerte alle examens te allen tijde kunnen worden Uit goede bron rernemen wy dat het eiland Schiermonnikoog inderdaad in eigendom ia overg aan aan den graaf Berthold Bernstoi te Wehningen aan de Slbe lid van den Duitachen Hyksdag Welflache fractie en dat van hem mag worden verwacht dat hy de tradition van den vorigen eigenaar mr J E Bank te VGravenhage waar het de verdere ontwikkeling van het eiland betreft zal voortzetten In de gemeente Beerta zyn van de 19 dienstplichtige lotelingen niet minder dan 9 naar Noord Amerika uitgeweken zoodat het hoogste nummer thans ter inlyving is opgeroepen Ook waren van de 46 by de inspectie over de verlofgangers der militie te land in de provincie Groningen gehouden niet minder dan 44 afwezig als zynde naar Amerika uitgeweken zonder vergunning daartoe te hebbeo erlangd van den minister van oorlog Dbld Voorb 6 68 10 26 Z ZegirO lO ff ff ff ff 10 37 Z0T M6 1 ff ff ff ff 10 48 Onudo 6 307 508 139 68 10 16 10 67 I8 C Ulrooht 08 33 7 60 9 Harmelen 6 43 S 04 10 08 18 20 Woerden 6 53 8 11 10 16 f 18 34 üudewater 7 07 8 19 10 83 13 42 Gouda 7 30 8 38 9 84 10 36 18 06 12 65 Te Hellevoetsluis is gevankeiyk binnen gebracht op Hr Ms wachtschip Prins van Oranje c jde gewezen korporaal der mariniers De Vriea die gedurende zijn verblyf in Ned IndiS het Goavernemeni Idasr voor f30 000 heeft oj elicht Hy leidde sedert een zwervend leven tot zelfs in Japan een bedrag van f 25 000 werd hem ontstolen Eetiige dagen geladen kwam bg te Londen en varvo e aich bj den consul aldaar wien hg onder den niAm vau Asperen om geldelyken onderstand vro Het signalement ran deo oplidtter h intossohen alle voorname steden van de wereld dus ook Londen bereikt De conanl kre achterdocht Hy hielp Van Asperen op minzame wyce maar telegrafeerde meteen aan den Minister ran Justitie te s Gnvenhi dat hij iemand met het stoomschip Maasstroom c naar Nederland zon aenden By de aankomst dier boot te Rotterdam weel een korporaal der mariniers die Van Asperen heel goed kende een inapecteor van politie aan wien deze moest hebben Hy werd toen terstond in verzekerde bewaring gebracht Charles Davenport vroeger Stquah ia in Utrecht aangekomen zonder eeDigtn luister Hy zal op 8 9 en 10 Aug seances geven in Buitenlust Maliebaan alwaar hy des morgens tuascben 10 11 uur gratis te spreken is ParticoHere behandeling des lumiddags 3 4 unr Nn Seqnah wederom Charles Davenport is geworden schynt de groote aantrekkingskracht te zyn geweken Alles is hier kalm niets duidt aan welk een beroemden gaat de bisschopstad binnen hare walleli baisrest Vergiftige voorwerpen van gatta perefaa Door dr Bulowsky is in het hygiënisch instituut te Moskon een onderzoek ingesteld betreffende vei flige eigenschappen van 36 guttapercha voorwerpen zuigdoppen ringen en speelgoed De meeste monsters wsren afkomstig uit Rusland doch er waren er ook by van Duitsche en Fransohe fabrieken Dr Bulowky s arbeid werd door de medische cn teit te Moskon bekroond en wg aohteu het belangrgk de reanltftten zgner onderzoekingen te vermelden Onschadelyk zyn zwarte gattaperchavoorwerpen wanneer zy op het water dry ven eveneens roode en roodbruine gntiaperehaartikelen Alle grysklenrige gutta percha voorwerpen kunnen schadelyk worden vooral wanneerzy zooals zuigdoppen langen tyd in aanraking komen met melk en spedcsel zi zynmin of meer zinkhondend Zeer gevaarlgk zyn zwarte gatt iercha artikelen die in water zinken deze bevAtten lood zooal men weet een hoogst gevaarlyk vergifL 4 Dikwgia bevatten de venrtn waarmedeguttapercha voorwerpen bedekt ZQtt vWgiftigebestanddeelen Naar aanleiding biervan valt het volgende van practische waarde op te merken Men geve aan kinderen slechts niet geverfde guttapercha artikelen in de hand of in den mond dte voorwerpen moeten vervaard d zyn van licht roode rood bruine gutté perefaa of wel van zwarte die op water dryft Qr jie ziukhondende guttapercha Üag niet ia handen komen van kinderen In het a emeen is het raadzaam dat zwarte gatta peroba die ie water zinkt niet in huishoudingwi aanwesig is waar kleine kinderen zyn Maandbl tegen de VanalBchingen Een der jongens van de Latgnsohe erfaool te Kingston in Engeland bekend ab de Koningin Elisabeth school schreef kort geleden aan den Hertog van York Hg vmocht den Erfïprius syn invloed aan te wenden om den jongens eene extra week Bomer vaoaatie lé bezorgen en zulks als eene heel gesdlikte i ze om het pas gesloten huwelyk van Zgne Kooinklyke Hoogheid met Prinses May te vieren De Hertog blykt het schrgven niet ooaanUg te hebben gevonden althans eenige dagen geleden ontvingen de cnratoren der achovi tot 11 08 11 88 05 ff ff 1110 84 ff 9 18 8 80 8 41 9 38 10 40 11 86 4 88 7 85 4 40 7 40 6 68 ai U 10 80 IIM 1 36 1U8 10 9 17 hnnne verbazing een schrgven van den particulieren secretaria des Prinsen waarin medegedeeld werd dat het Zyn Koninklyke Hoogheid aangenaam zou zyn indien de gevraagde extra vacantie werd verleend Curatoren en docenten hoorden nu voor het eerst van het verzoek Intusscheu hebben eerstgenoemden met eenparige stemmen besloten dit toe te staan De bekendmaking werd door de jongens begroet met hoera s voor den Hertog en de Hertogin van York Zondag jl had de plechtige opening van bet kanaal van Korinthe plaats Door dit kanaal wordt bet schiereiland Morea tot eiland gemaakt daar het de Golf van Athene met de Golf van Korinthe verbindt Reeds ten tijde van den Romeinache keizer Nero bestond het plan dezen doortocht te graven en werd ood reeds n aanvang daarmede genaakt doch het werk werd spoedig gestaakt en het kanaal bleef onvoleindigd Eerst voor weinige Jaren gelukte het na verscheidene mislukte pogingen om voldoeuden geldelyken steun te erlangen ten einde den nieuwen waterweg te voltooien Het kanaal is slechts 6 3 Km lang heefteene breedte van 22 M en is 8 meter diep Toch heeft men 12 jaren voor de doorgravingooodig gehad ofschoon er geene buitengewonetecbnischl bezwaren waren te overwinnen Dehoeveelheid aarde die verwerkt moest wordenbedroeg 11 millioen M en slechts over eenafctand van 1 K M had men met een rotaaohtigen bodem te kampen Het kanaal looptin rechte Bgn van het Z Ooa n naar hetH Wèsten en ia by de mondingen met pieren voorzien waardoor tamelyk ruime voorhavens worden gevormd Sluizen waren overbodig daar de waterstanden der twee met elkaarverbonden zeeboezems nagenoeg gelgk zijn Aanbeide einden van bet Kanaal hebben zich nieuwe den gevormd nl Posidonia aan het westelijke en Isthmia aan de oostelyke monding I spoorweg van Athene naar Patras kruiathet kanaal op ongeveer 2 K M afacand vanPosidonia door middel van een brug die 50 meter boven den waterspiegel ligt zoodat ookzeesehepen er ongehinderd onderdoor kunnenvaren I Door schepen komende van havens bezuiden Sicilië zal deze nieuwe waterweg wel weinig worden gebezigd doch het kanaal is van het grootste gewicht voor de schepen tusschen de havens aan de Adriatische Zee de Jonjscbe eilanden en don Griehachen Archipel daar de atstand met ca 172 zeemylen wordt bekort qu tevens de vaart rond de nog al gevaarlys kaw MaEMboB wordt vermeden De dooi ravingskosten van het kanaal worden geschat op 63 mitlioen francs 4t V f en twintig jarige dienst Maandag j l wen uit het buis van bewaring te aGrftven hage een gevangene naar de byzondere strafgeyasghiis te s Hertogenhoych getransporteerd die reeds meer dan 25 jaar in de verachillendegevangenissen van ona land had doorgebracht t Te meda verloor dr S èen bankbiljet van 100 en ben vftn 25 De omroeper riep den eerlyken vindere op ter terugbezorging aan welke oproeping werd voldaan door een werkman Deze was s avonds te voren met zyn meisje naar 6rinneken gewandeld en had op den terugw de twee papiartjea gevonden en bracht nu de ƒ 125 aah den verliezer Dr S gaf den eerlyken werkman 25 belooning Wy vertrouwen dat hy dit Sommetje naar de spaarbank gebracht heeft het kan een aardige t emoetkomiog zyn als hy z n meisje nkar het raadhuis geleiden mag I Ajten meldt uit Harlingen In eene openbare vei aderiog uit escnreven door de Vereeniging Bouwkunde en Industrie 4oor ruim 70 personen bezocht trad de heer H L Boorma van s Gravenhi ge op als gemachtigd door de Vereeniging tot veredeling van het Ambacht waarvan hy de ondervoorzitter is ten einde belangstellenden ïn te liohteft omtrent het n noch verklaring mocht behoeven in de circulaires van laatstgenoemde vereeniging rakende het verkrygen van het diploma als gezel of meester in een der nyverheidsvakken waarvoor zulke officieele getuigenissen zullen worden uitgereikt In heldere taal werd de manier beschreven om zich te kweten van het practisch deel van het examen in de eigene woonplaats de werkkring der subcommissies van deskundigen de eventueele voordeelen welke een diploma moet afwerpen voor den houder en voor het vak in het algemeen Op prettige w ze werd alles als in eene causerie gegeven en tal van nutt opmerkingen van wenken ontleend unde t komstand heden maakten dit optreden van den heer Boerama r cht belangryk Van de gel enheid om na de pauze vr en te doen werd een dankbaar gebruik gemaakt en de antwoor n getuigden van het volkomen meesterschap des sprekers in de zaak waarvoor hy kwam Het maakte een aangenamen indruk dat in deze vergadering alle standen vertegenwoordigd waren fabrikanten werkbazen gezellen en leerknapeu allen waren hier gezellig byeeii om te hooren en te spreken over zaken waarby allen belang hebben Kleine Jan is ondeugend geweest en heeft zich onder het bed verschoten toen hy zyn moeder dreigend op hem af zag komen pa m wordt geroepen en kruipt zoonljelief onder t bed na Papa onder t bed kruipend Zoo ben je daar bengel Jan fiuistfflrend Ja papa wou ma u ook slaan De heer Van Kerkwijk en de Amsterdammer De heer Van Kerkwyk zal een amendement indienen om den leeftijd dien men bereikt moet hebben om voor kiesbevoegdheid in aanmerking te komen te stellen op 28 jaar Om iemand ala Van Kerkwyk te kunnen kiezen zal men 5 jaar ouder moeten zyn dan iemand die thans meerderjarig wordt volgena de wet Men mag op drie en twintigjarigen leeftyd man eu vader voogd over miudeijarigen advocaat procureur dokter docent onderwyzer predikant officier men mag desnoods knapper en verstandiger dan de heer v Kerkwyk zelf wezen alleen v Kerkwyk te kiezen tot kamerlid mag men niet Wat hebben die 23 28 jarige Zeeuwen ijct het by zonder de Zierikzeeënaars toch voor stukjes uitgehaald dat v Ëerkwyk 7ulk een Biechten dunk van hen en hun broederen in den lande heeft gekregen zoodat hy zegt ik wil wel hier op het Binnenhof terugkomen maar dan niet medegekozen door die 23 tot 28 jarigen want geachiedde dit dan zou ik moeten twyfelen aan myn eigen geschiktheid om de natie te vertegenwoordigen Dat is een pessimisme waarvoor wij zoo n opgeruimde ziel ais den Zierikzeeechen politicus niet vatbaar hadden geacht Wy hebben van de Zeeuwsche jonge mannen nooit zooveel kwaads gehoord t Is waar ze hebben Roosje eena in zee gedragen maar dit was in de dagen van Bellamy en na dien tyd is nooit een hunner in zyn snaakschheid weer zoo ver g aan En waarschyulljk telden die jongelui niet eens 23 jaar Doch al ware dat zoo geweest om nu alle jonge mannen tusschen de 23 en 28 jaar onwaardig te verklaren v Kerkwyk tot hun vertegenwoordiger te kiezen die straf is dunkt ons te zvaar Wat heeft den Heer v Kerkwyk zoo zwartgallig gemaakt De man zelf is op zyn ouden dog nog zoo jolig zoo levendig zoo a grappenmaker en flapuit Wie kent hem niet als de kamerondeugd die maar al te moeilyk iya handen kan thnisfaonden ala by den staart van een pruikje voor zich ziet hengelen den oolijkert die altoos in de Kamer de kat zoo graag in t donker knypt Hebben wy niet eens gehoord van een wedstryd in guitigbeid door eenige leden van dat college onzer HoogEdelGeatr gehouden waarbij v Kerkwyk als jurylid dienst deed Misschien was dat bericht niet juist maar er bleek toch uit welk een reputatie vau deskundigen in jokkerny hg zich had verworven En daar zet hy zelf nu een pruikje op m et een staart waarlijk die van Van Alphen den heiligen Hieronymus was er niets by Zou dat ook kunnen zyn omdat v Kerkwyk by zichzelf denkt Heere Heere als ik my herini er hoe ik zelf tusschen myn 23 eu 28Bte jaar geweest ben Gped dat ia te begrypen maar die ZeeuWsche jov btib die chem dan toch maar uitgekozen hebben zyn immers een bedaarder ras Te Gowea werd een wedstryd houden tusschen het jacht vat d i Duitsche keizer Meteor en den kotter civerna van onheer Jameson De clrerna won ïfa denwedstryd gebruikte Ifeizer Wilhelm bet dejeuner by koningin Victoria te Osborne Dekonipgiu zou aan boord van de HohenzoUer thee drinken dit plan moest echter wegens het onstuimige weder opgaven worden Met een prachtig vuurwerk en een concertdoor de kapel van de Hohenzollern slootde regattaweek Zaterdag bezichtigde de keizer te Portsmouth de tuighuizen en vele oorlogsschepen De heer Bertels te Barneveld heeft naar aanleiding van de houding doorr het LandboowQomité tegenover hem en zijn streven aangenomen besloten niemand meer op zyn landgoed De Biesen toe te laten Binnenkort zal de heer Bertels het Landbouwcomité in een open brief beantwoorden Buiten het verkooplokaal de zaal van bjieenkomat van den R K Volksbond te Rotterdam stonden Zondag een vyftal socialisten op het breede Oostvestplein die zich verwonderden over de gra waarmede hunne waar werd aanvaard Een dichte drom van honderden Volkshonders omringde hen geen voorby gauger kon hen genaken en in een oogwenk waren alle bladen in handen der Katholieke werklieden Enkele werden wel verscheurd maar gsheele pakken werden by het bestuur gebracht In den loop der vergadering waren de bestnursleden namelyk verwittigd van betrenhun te wachten stond en hadden zy de ledenaangemaand de blaadjea aan te nemen opdatze niet elders kwaad zouden stichteq Maar werd er bygevoegd leest ze niet dochbrengt ze by ons dau gaan ze by het oudpapier voor den Pans De socialisten hebbeudos t en hun zin de kas van Z H gestyfd Hand Men leest iu de Soer Ct Omtrent het gezellige Banjermasin ontving ik ditmaal ietwat gewichtiger tyding dan gewoonlyk Op bet eiland Poeloe Laut i i de zoogenaamde Koltabaroe heeft een gewapend oproer uitgaande van een kleine bende BoegineezPtn plaats gehad dat gelukkig dauk zy de flinke houding vae den controleur Bykmana met een sisser is afgeloopen doch heel wat ernstiger gevolgen kon hebben gehad De zaak was deze Een by de zyneu in nogal heel groot aanzien staand Boegiuees daar lag sedert geruimen tyd onder verdenking van niet geheel onschuldig te zyn aan menschenroof Het bestuur had thans nadere aanwyzingeu omtrent s mans schuld ontvangen en die waren zoo ondubbelzinnig dat men besloot hem in hechtenis te nemen Dit geschiedde dan ook maar ternauwernood was het karreweitje volbracht of een aantal zyner landgenooten besloot hem goedschiks of kwaadschiks te bevrijden Zy wapenden zich met pieken enz en rukten daarmede naar de woning des controleurs op Een nipt onbeduidend aantal kwaadwilligen aloot zich gaandeweg by hen aan Toen zy daar voor den controlieran stonden kwam de controleur naar buiten maar verklaarde hun niet te woord te kunnen staan alvorens zy de wapenen zouden hebbeu afgelegd IntusBchen had zich een gedeelte der goedgezinde Maleische en Ghineesche bevolking ook hunnerzyda vereenigd en opgesteld om den controleur te steunen die uu met het geweer in de hand de oproerlingen sommeerde om de wapens neer te leggen eü uiteeu te gaan Zoo niet alleen dan toch zeker grootendeela aan die flinke en loyale houding van de goedgezinde en rustlievendn bevolking is het te danken dat de Boegineezen anders niet voor een klein geruchtje vervaard na herhaalde som matie de wapens neerlegden Er viel ondertusschen een ongelukkig schot dat baast den boel heelemaal bedorven had maar doordat het dank zy een gunstig toeval niemand getroffen had liep ook dit gevaarlyke accident nog met een sisser afi Toen evenwel verklaarden de meer en meer aangroeiende opstandelingen dat als hun aanvoerders in hechtenis werden genomen zy de stad iu brand zquden steken Er moestdus een middenweg worden gevonden En decontroleur bewilligde ten slotte in eene schikking waarbij overeengekomen werd dat dehoofden der opstandelingen en de slavenhandelaar zouden bewaakt worden ten huize vanden Vorst van het eiland nb zelf eenBoegiuees en naar men wil nog familie vanden alavenlief hebber Dat er op diens goede troQw niet heel veelte rekenen valt is zeker Alleen is het mogelyk dat by hem de vrees voor de gevolgen van eventueele nalatigheid of opzettelyk verzuim nog diep genoeg er in zit om hem tot voorzichtigheid te stemmen Te hopen ia het dat de oproeringen krach tig en met de meeste gestrengheid zullen worden gestraft maar te Kotab oe ia men wel eenigsXins bevreesd dat dit soma een algemeenen opstand der Boegineesche bevolking zou kunnen ten gevolge hebben Bnltenlandsch Overzicht By brek aan parlementair nieuws worden te Parys die oude schandaaltjes nog eena opgewarmd en met wat nieowfi onthullingen smakelijk gemaakt nu het gezeur met de ïvalache documenten van den inboorling uit Mauritiuij eindelijk uit is komt de onvindbare Panamajood Arton weder eens te voorschyn Waarom heeft men Arton niet in hechtenis kunnen nemen is de titel van een paa verschenen brochure van 184 bladzyden waarin Dupas ontslagen secretaris van den directeur der Algemeene Veiligheidspolitie te Parys zijn geheime zendingen tot opsporing van eu onderhandeling met Arton verhaalt aldus verradende wat steeds iedereen vermoedde nl dat de ministenes Loubet en Ribot officieel voorgevende den schelm te zoeken feitelyk met hëm konkelden Het is niet waarschynlyk dat al deze schandalen veel invloed zullen hebben op de verkiezing welke den 20sten Augustus moet plaats hebben De Panama opwinding is voorbij Dë Herald c voorspelt in zyn Parysche editie welke goed gedirigeerd wordt dat de Kamer van 581 gedeputeerden welke verkozen moeten wordeui waarsohyolyk bestaan zal nit 80 réac 4 tionairros 40 raliés d i conservatieven diede Republiek aannemen eu erkenneu 50 socialisten 70 radicalen 30 linker centrum repubikeinen en 340 gouvernementeele Repniblikeinen De redevoeringen der 2000 candidaten hebben alle tot schering en inslag socialisme en protectionisme De socialisten in congres vereenigd te Zurich hebben de anarchisten verbannen uit hun midden Nu ia dit natuurlyk genoeg De socialisten ontnemen byna alle vryheid aan het individu en willen de regeeriug alles laten r lementeeren eu beheerschen De anarchisten willen in het geheel geen regeering Zeven duizend mynwerkera in de Schotache graafschappen Fife en Kinross hebben gisteren het werk gestaakt omdat de myndirectiën weigerden een loons verhooging van 25 proc toe te staan Aan de Köln Zeit c wordtd d 5 Aug uit Londen geschreven Uit eigen beweging hebben de leiders der Belgische mynwerkers aan de Britscheu Mynwerkersbond hun steun aangeboden Van welken aard deze steun zal zyn is üog niet beslist hierover zal op een conferentie worden beraadslaagd Haugt het alleen van de leiders af dan zouden dezen de sluiting der Belgische mynen voorstellen Intusachen zyn de Engelsche gedelegeerden naar Zurich vertrokken ed hier zal tusschen hen en de vertegenwoordigers der myawerkers op het vasteland de toestand worden besproken Tal van fabrieken moeten tengevolge van de werkstaking sluiten Te 8t Peters zyn dientengevolge 60 K glasblazers werkloos te Bolton hebben de eigenaars van spiuneryen hun werklieden med edeeld dat te beginnen met deze week de fabrieken slechts drie dngen in de week zullen werken Te Manchester is een groote machinefabriek gesloten waardoor een aantal werklieden buiten werk n geraakt Voor de eerste maal sedert de verkiezing van preaident Oleveland zyn gisteren de beide Kamers der Vereenigde Staten als het Gongres bekend in Washington byeengekomen Volgens de bfepalingen van de Grondwet was de samenkomst der beide Kamera eerst tegen Maart a s verplicht gesteld Maar Gleveland heeft gebruik gemaakt van zyn recht om het Congres vroeger bijeen te roepen en dat met het oog op de groote crisis die het land teistert en de dringende vraag om voorziening in den nood Ofschoon de president na de aanvaarding van het bestuur op den 4den Maart 1893 het blykbaar beter vond niet terstond eenige verandering in den gang van zaken te brengsn en het Congres daarom niet zoo heel spoedig tot een buitengewone zitting b een riep waa de overtuiging toch algemeen dat het McKinleJ tariefV belangryk zon worden gewyzigd en de Bland zifverwet die de schatkist dwingt elke maand eend aanzienlyke hoeveelheid zilver te koopen 4 500 000 oucen ingetrokken De laatste questie M eegt op dit oogenblik nog het zwaarst omdat de munt crisia het meest den toestand in de Ver Staten drukt maar ook de Mc Kioley wet is er niet geheel onschuldig aan Haar vermoedelyke wijziging was oorzaak dat de groote fabrikanten en andere monopolisten maatregelen namen om by de aanstaande reactie tegen hun bevoordeeling Viet al te zeer te lyden Nieuwe fabrieken Verden dus niet opgericht zaken werden niel uitgebreid en gaandeweg de productie bep4 kt Een gevolg van een en ander was ook dat een algemeen wantrouwen iu den staat van zaken ontstond en het kapitaal huiverig was om plaatsing te zoeken Het besluit der Britsch Indische regeering tot waardebepaling van den zilveren ropy gaf opnieuw een schok aan het Amenkaansche kapitaal Het gevolg was dat de zilvermynen in Colorado eu elders werden gesloten en bet gel4 nog schaarscher werd Een aantal banken en handelsfirma s staakten hare betalingen ofschoon erkond modt worden dat daaronder weinig groote faillissementen voorkwamen Het gebrek aan beschikbare munt was voorts oorzaak dat velen n et een voordeelig saldo in hun hoeken toch niet op tyd aan hun verplichtingen konden voldoen en daardoor ook weer andere firma s in moeilykheden kwamen Een en ander had een daling van vele waarden tengevolge die in Europa en ten onzent geducht werd gevoeld Thana ia de toestand een weinigje beter Eigenlyk s de achaarschte aan pasmunt grooter dan ooit maar er wordt veel goud uit Londen verwacht en men speculeert op de gunstige beslissingen die het Congres nemen zal De tegenwoordige president yvert zeer voor een intrekking der maandelyksche zilveraankoopen volgens de Bherman wet en zou zelfs het liefst tot een algeheele uitstooting van het zilver willen overgaan Daarentegen kan van de zyde der zilverparty verwacht worden dat zy tot herstel der vrye aanmuntiug van dit metaal eene zeer ernstige poging zal doen wier welsl en volstrekt niet tot de onmogelykheden behoort Europa zegt de Indép zal met te meer belangstelling de debatten iu het Congres volgen daar de oplossing der muntqnaestie in de Unie weer van grooten invloed zal zyn op de latere besluiten iéü opzichte van het Mc Kinley torief 6 il