Goudsche Courant, donderdag 10 augustus 1893

S2sie Jaaviians Vrijdag 11 Augusdis 1893 No 6120 Nederlandscbe Stoomboot Maatschappij De Stoomschepen HOLLAlfD kapt J 8MIDT en BATA riBB kapt J SAUER vertrekken eiken Dinsdag en 2jaterdag Voor Tracht of passage rerroege men zich bg de Cargadoors der Maatschappij Boompjes 72 te Rotterdam De StoomKhepen lonen te Brewersqoay de markt van Boter en Kaas te Londen LOTEN in de VERLOTING BU OELEOENHEtU DER Vrije I= asir a erLm sirlct ZIJN TE BEKOMEN BU Bttli RMAK Lan e Tiendeweg PRIJS 1 11 LOTEN voor 10 fiOüDSCHE mum NieuifiS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIÊN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere reg el meer 10 Centen Groote letters worden berekend naflr plaatsrainite Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie matinden is ƒ 1 25 franco per V st 1 70 Afeonderlijke Nommers VU F CENTEIS f ONZE r Pn £ Dr O lABOBB dntcan tuad BedttponeOTd insrk Au tlquat adverti nti£n IiraEZONDBN Onze Bloemen en Heesters t Klaagde O gisteren ia Uw blad over de weinig fraaie boomen de bloemen en bloemheestera in onze plantsoenen zien er eveneeni irenr uit Wel wordt de grootste schuld op de jeugd geworpen die aXXea maar vernielt tis waar de kindertjes zyn tegenwoordig wel een beeljje stout maar de aan1 kweekt naar onze meening volstrekt geen sympathie met al dat fraais Perken van enorme afmeting met enkel maandrozen of azalea s pontica s i et hortensia s oml at door de gewone blauwe clematis een perkje bolbegonia s weggemoffeld achter gaaaalsot het jonge eendjes waren een perk met diverse bloemen onder een booge boom zoodat er van voN doende licht geen sprake is en de enkele planten die wellicht gekaapt zÖ en uiet door andere vervangen Dat kweekt antipathie en onvenchilligheid voor onze plantsoenen die toch zooveel konden bydragen tot verfraaiing oniEer woonplaats Werd aan een en ander goed de hand gehouden de bloemen en gazons flink nagegaan het onkruid overal geweerd en meer op harmonie in kleur en groeiwgze gelet het publiek zou zich zoo onveraohillig niet toonen Een opzichter zou voldoende zgn om aan het vandalisme der jeugd een einde te maken terw l aan de politie overgelaten moest worden het spelen met geld in het plantaoeu over den Kattensingel geheel te doen ophouden Wellicht dat eene commissie tot het bevordereu van het vreemdelingen verkeer zoo n corporatie is immers in den maak zich de zaak vilde aa itrekken Het mterlgke geeft dikwüls een getrouw beeld vau het iuneriyke Hetparticulier iniatief moet hierin verbetering brengen want onze gemeente durven we in de eerste jaren daartoe niet aanspreken Zuinigtieid in het aanschaffen van materiaal past ib dezen benarden tgd maar een goed toezichtop eu onderhoud van hetgeen we bezittenkannen we toch ook onder de rubriek zuinigheid rangBohikken K BURGEMEESTER en WETHOUDERS vb QOUDA brengen ter kennis van de Ingezeteneui dat de Rekening van de Inkomsten en Uitgaven der Gemeente over het dienstjaar lb92 gtfdurende veertien dagen de Zon en Feestdagen uitgezonderd op de Secretarie terlezing van een ieder is nedergelegd van des morgens tea tien tot d i namiddags ten éénnre terw bovendien tegen betaling van kosten afschrift dier rekening kan worden verkregen Gouda 8 Augustus 1893 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER NATIONALE MILITIE De BURGEMEESTER derXïemeente Gooda brengt ter kennis van de MILICIENS der J ICHTING 1887 die den 2n Mei 1887 wer den iugel fd dat zg ter bekoming van hun PASPO0R3 zich BIN EN 14 DAGEN ter Secretarie moeten aanmelden tusschen des morgens 10 en des namiddags 1 ure Gouda den 8n Augustus 1898 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN AUB WatergetUden Hoog Laaff Hoog Laag DoDdtrd 10 4 IS SO 4 S3 1 18 Vrijdag 11 6 1 l u 6 46 8 10 Zttard IS 0 09 S 84 0 80 8S Zond 13 0 61 8 10 7 11 8 08 Hund 14 7 88 3 B7 7 1 4 10 Oinsd 18 8 10 4 SS S 8 4 58 Wcnid 1 8 47 B 18 0 04 6 89 SprlngtU 13 en 29 Aug Maan Zon Aug Opg A Onderg M Opg Ooderg 10 1 68 7 80 7 Aug 4 80 7 89 U 3 88 7 S4 N M 18 4 40 7 8 13 4 68 8 a 19 4 60 7 16 0 80 8 88 86 6 7 08 7 48 8 34 31 6 10 8 49 16 9 08 8 44 ia 10 19 8 14 StedeUjko Zweauobool 9 Aogoatua midd 19 o Opgare der temperatuur raa de luobt 66 gr Fabr V het water 66 y 9S=9 9S9gsS9 S SB99=99S9 B u r g Ir 1 Jj k e Stand Zevenhuizen QEBOBEN Willem olje ouden P Hofman en M den Hals Jannelje ouden A Oammeriat en A den Hertog OVEBLBDEN 1 Uetielaar 01 j J Cammoraal 8 d Beurs van Amsterdam 8 AUGUSTUS slotkoor 97 101 Vor kn 88 7 101 98 88 4 77 i 77 681 98 94 93 Il 100V 68V 86 81 88 104 66 38V 98 99 99V 666 690 100 4 74 1017 198 188 100 101 101 138 96V 100 36 91 91 164 nsv 101 61 64 llBVi 191 66 68 97 ISOV 100 108 69 a 89 108 138 131 11 lOOV 68 88 17 11 101 88 99 104 70 46 8 184 160 106 106 90 100 116 119 88 108 77 77 81 100 76 NlDiiittiiD Gert Ned W S l i dito dito dito 8 dito dito dito 3V HoNaAi Obl Qoudl 1881 88 4 Ituii Inaohrii ing 1868 81 6 Ü08TEKB Obl inpapior 1808 6 diio in il erl868 6 PoBTUOAli Oblig met ttcicet 3 dito a dito B RuaLANO Obl Ooat 9e Serie S dito Geeoni ISSO 4 dito bij Bothi 1889 dito bn Hope 1880 90 4 dito in goud leen 1883 6 dito dito dito 1684 6 SfjiMI Ferpet aohuld 1881 4 Tcauu Gepr Conr leen 1890 4 Geo leaning aerie D Geo leening aerie G ZmnAra Bip Beo r obl 1898 6 Meuoo Obl Buit Bob 1890 O Venszuela Obl 4 onbep 1881 Ahdteedui Obligation ISOl 3 i BoTTEHSAH Sted leen 1880 3 i Ned N Afr Hacdelav aand Arendab Tab Mij Certificaten DeliMaatsohappy dito Arob Hypotbeekb pandbr 4 Outt Mij der Vontanl aand a Gr Hypotbeekb pandbr 4 Nederlandsohe bank aand Ned HaDdelmaatsch dito N W it Pao Hyp b pandbr 5 Bott Hypotbeekb pandbr 4 Utr Hypotbeekb dito 4 OosTBiiii Óoat Hong bank aand BusL Hypotheekbank pandb 4 Vi Amerika Equit bypoth pandb 5 91 61 64V 188 60 i ♦ Maxw L O Pr Lien cert 6 NlD Holl IJ Spoorw My aand Mij tot Bipl V St Spv aand Ned Ind Spoorwegm aand Ned Zuid Afrik Spm aand 6 dito dile dito 1891 dflo 6 Italië Spoorwl 1887 89 A Eobl 3 Ziiid Ital Bp mü A H obl 8 Polen Wanobnu Weenen aand 4 BusL Gr Buas 8pw Mij aand 6 Baliiaobe dito aand 70 90 Eaatowa dito aand 6 Iwang Dombr dito aand 6 Konk Ch Aaov Sp kap aand 6 Losowo Senrast Bp Mij oblig 6 Orel Vitebik dito oblig 6 Zuid Weet dito aand 6 dito dito oblig 4 lO i 68 lï Amerika Cent Pao 3p Mij obl 6 Ohio ï North W pr C t aand dito dito Win St Peter obl 7 Denver Eio Gr Spm eert v a lUinoia Ceotral obl in goud 4 Louiav 1 Nashville Cert v aand Mexioo N Spw Mij Ie hyp o 6 Miaa Kantaa r 4 pot prof oanfl N York Ontario Weet aand dito PenuB Ohio oblig O Oregon Calif Ie hvp in goud 6 St Paul Minn It Manit obl 7 Un Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Lino Col Ie byp O 6 Canada Can South Cort v aand Ven C Ballw ii Nar Ie b d e O Amsterd Omnibus Mij aand Botterd TramwegMaats aand Nbd Stad Amsterdam aand 3 Stad Bolterdam aand 3 Belsie Stad Antwerpen 1887 i Stad Bruasel 1886 8 i HoNS Theisb Begnllr Gesellaoh 4 OoaTBNR Staataleening 1860 6 K K Ooat B Cr 1880 3 Spanje Stad Madrid 8 1808 Nkd Ver Bes Hyp Spobl eert 6 Oponbaiar Onderwijs Toel tiog T n Leerlingen op de Avond of Herhalingssohool en op de Kostelooz en Uewurseholen De COMMISSIE ran TOEZICHT op het LAOER ONDERWIJS alhiex maakt bekend dat de iDSchrUvtD van LeerliDgen wier plaatsing men met den 1 October 1893 op Mn der borengenoemde aoholen verlangt geachieden zal in de Bchoollokalen op DINSDAG 22 AUGCSTUS 1893 des namiddags ten TJf onr Voor radere bgionderheden wordt rerweten naar de aanplakbiljetten Namens de Commissie Ih Seeretarüf 3 H VAN BB VOORT Qouda 9 AngnstnB 1893 Openbare Verkoopingf te GOUDA ten orerstaan ran den Notaris G C FORTDUN DROOGLEEVER op DONDERDAG 10 AUGDSTOS 1893 des middags te 12 aren in het koffiehnis DS Dtxiobish Doh aan den Langen Tiendeweg Tan No 1 Een tnim ingericht ERF TDIN BOUWLAND BOOMGAARD B08CHHAKH0UT en WATERING staande en liggende aan den Platte Weg Wfjk H No 18 te Ileeuw k afdeehng Shtiptciji te zamen groot 25 Aren 1 Centiare J erstond te aan Taarden En No 2 Eene Bouwmanswoning ZOMERHUIS 2 SCHUREN een 6 ROEDEN HOOIBERG ERVEN TUIN WEILAND en BOSCHJE staande en liggende in Bloemendaal bg Gottda onder de gemeente Waddingih veen Wjk P No 33 te zamcn groot 58 Aren 60 Centiaren Verhnnrd tot den 30 April 1894 Toor 175 per jaar De perceelen zgn de 3 laatste werkdagen TÓór den Terkoopdag te bezichtigen Nadere inlichtingen geeft Toomoemde Notaris FORTUIJN DROOGLEEVER te Qouda OpenTjare Verkooping te GOUDA op MAANDAG U AUGUSTUS 1893 des morgens te Elf uren in het Oebonw van de R K LcesTcreeniging aan de WesthaTen ten orerstaan Tan den Notaris G C FORTDIJN DROOGLEEVER Tan No 1 en 2 Eene in volle werking zgnde ROPËRSLAGËRM bestaande in WOON en W1NKELHUI8 PAKHUIS WERKPLAATS en ERVEN staande en liggende aan den Langen Tiendeweg en in den Rozendad te Ooada wgk D No 34 en M No 4 te samen groot 1 Are 27 Centiaren Te aanvaarden 1 October 1893 Te veilen in 2 perceelen eerst het pand aan den Tiendeweg Tcrrolgens het pand in den Rozendaal en daarna gecombineerd No 3 Een goed onderhouden BDIS en ERF met aficonderlöken opgang hebbend BOVENHUIS in de Doelensteeg te Omida op den hoek Tan het Plantsoen wgk L No 229 en 229a Het borenhuis is verhaard roor 1 60 per week Te aanvaarden 1 November 1893 No 4 en 5 Tjree naast elkander gelegen HUIZEN en ERVEN en GROND in deQentenstraat te Gouda wgk L No 26 en 27 Verhuurd bg de week elk TOor 1 50 De perceelen zgn de 3 laatste werkdagen TÓór den Terkoopdag te zien van 10 tot 3 oren en op den dag der veiling des morgens van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FORTUIJN DROOGLEEVER te Qouda Gouds Saelperklnik vbb A BaiNKicAN Zoon fmz F mm MUTTMC 8 r i lAXBSS i TILA11Ü8 rrl6iiaT n GEUS BM itt De NIEUWE LONDON doet het gnjzo Haar bioDen enkele dagen verdwgnen maakt het slansrük en zacht is onschadeiyk voor de hnid en verft niet Prüa 85 cent per flacon en 1 50 per dubbele flacon Alleen verferggbaar bg J A CATS in den Papiermolen Qouda Naar batten franco per post 15 et per flacon booger PEANSCEE STOOMVESVEI J Chemische en Zwltsersohe WasseherU Qebreveteerd door Z M den Koning der Belgen H OppeDbelmer Rotterdam Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heeren en Dameskleedingstnkken ook alle soorten Meubelen Ledikantgordgnen Tafelkleeden Trgpen met nienwe patronen geperst Kwasten Garnituren Neteldoek Tnlles Kanten Veeren enz Alle goederen kunnen in elkander bigven en worden onschadelgk voor de gezondheid bewerkt Goederen kannen in 4 dagen afgeleverd worden AGENT voor Gouda en Omstreken A VAN OS i Z Kleiweg A No 73 Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoflèrs der Zelfbevlekking Onante en geheime uitspattingen is net beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWABING Hollandsche uitgave me 27 afb Prns 2 gulden Ieder die aan de verschrukelgke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarlgks duizend van een zekeren dood Te verkrggen bg hetVer lagsMagazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inaendug van het bednu ook in postz ls en in eiken boekhandel in Holland Zeer 13 ette Oesteendrukte NMmAfiTJSS worden GELEVERD door A BRINKMAN en Zn BINNENLAND GOUDA 10 Augustus 1893 Het eene feest ia pas achter den rug de kermis n I of een ander feest staat weer voor de deur Maar nu een feest dat naar wy hopen niet minder m g z n dau dat wat we viwden bij het jubilé van onzen geacbten Burgervader Gisteren had bp den heer Dam eene vergadering plaats der Feestcommissie maar het programma voor 31 Aug is nog niet officieel vastgesteld Zoo gauw dit het geval is zal de Oommissie ons een Igst zendeo van alles wat er op dien dag zal plaats hebben Wy zullen ona begVeren het der Commissie zoo gemakkelyk mogelijk te maken en stellen onze kolommen volgaarne open voor at wat op het feest betrekking heeft Toch zyn we in staat oAze lezers al een weinig nieuws aan te bieden De Zangvereeniging Apollo zoo gunstig bekend bij het Ooudscbe publiek heeft het plan zooals we onlangs met een paar worden meldden het feest op Zondag 27 Ang reeds te openen met eene VolksuitToering H H leden van corporatiën die aan het fe t deelnemen kunnen by het bestuur hunner vereeniging voor zich en de hunne introductiekaarten a 20 ets bekomen terwijl andere stadgenooten bg het bestuur van de Zangvereenigiog ApoUo inirodaetift kaartfin knnmHr bekomen ik 25 ets We zyn vaat overtuigd dat er meer Kaarten zullen aangevraagd worden als in de zaal Knn8tmin beschikbare ruimte is Hel Sal nu ook hier z n die t eerste komt die t eerste maalt Het Bestuur der Zaugvereeniging Apollo heeft dit ook begrepen en zich bereid verklaard den daaropvolgende Zondag hetzelfde programma Onder dezelfde voorwaarden te geven Wat het programma op dien avond aangaat kunnen we mededeelen dat achtereenvolgens zullen gegeven worden 1ste Afd Het Oud Wilhelmus Nederland en De Zee Lentelied Stem der Zee Mannenkoor en Jarhtkoor uit de Jaargetyden 2de Afd Griekenlands Worstelstryd en Verlossing een stuk dat onder deu ouden naam van Ruïne van Athene c den kunst Hevenden leden van Apoilo steeds ten hoogste welkom waa Ten slotte nog een enkel woord over de houding der Feestcommissie Wg en velen onzer lezers hebben de Commissie misschien beschnldigd van weinig activiteit Het doet ons echter genoegen hier te kunnen verklaren dat ons oordeel in dezen voorbarig was t EUILLETOIX O S Xy T7 lEZ Aóaf ket Boo duittch XXV 7 Ia Marla Louize schuldig dan liegen ook Gods engeleo dan ia het heiligste io di n hemol en op aarde ooIÉ slschta valsohlieid ea bedrog Zal Maria Louize ega woniiig heimelijk verlaten Olivier drukt de handen togen zijn kloppende slapen Ik mag kaar niet pr s geven zy heeft geen andere bescherming dan mgl Hy gaat de trap op Alle kamera lijn leeg en donker In haar boudoir ateekt Olivier Uoht aan hy zet zich voor haar aohrijftafel en regelt met vaate duidelyke letters K jn zaken Ujj let op elk gedrnisoh In het aangrenzend vertrek in de kleedkamer van Maria Lauize flikkert kaarslioht en Mn zacht geli id dringt een paar maal door de diepe tilte Neundorsrheidt blijft tot de morgensohemeriiig in het boudoir hq waakt over het bei en geluk e ner vrouw Op een baitengewoon vroeg uur in den morgen WM de baron bjj den Groothertog ontboden Toen hij de zoal die toegang tot het vertrek van den vorst verleende doorging aohrikte hg b jna terug voor voratiD Tautenstein die hem in een witkanten morgmjapon met langen sleep tegemoet kwam Kg zag er bekoorigker uit dan ooit te voren Met een allerinnemendst lachje reikte zg hem beide banden toe Ik wist dat gij zoudt komen baroa fluistert zg en dat juist de wyze waarop zjj zich van zoo n moeiiyke taak kwgt alle lof verdient Laten alle Gouwenaars hun best doen om dit feest t maken tot een feest waarop we ten allen tflde trotach kannen zijn Na hêt zetten van dit bericht ontvingen we nog achterttaand feeatprogramma Het nieuwe programma der Rgks hoogere burgerschool met 5 j c is verschenen Aande daarin voorkomende mededeelingen overhet schooljaar 92 93 ontleenen wg het volgende By de opening der lessen die na afloop j van het onderzoek der nieuw ingeschrevenen en van de herexamens plaats had op Woensdag 7 September 1892 telde de school in het geheel 77 leerlingen waarvan 63 voor het volledig onderwy Zij waren over de klassen verdeeld als volgt Ie klasse 20 die allen hel volledig onderwijs volgden 2e klasse 24 waaronder zes voor enkele lessen 3e klasse 13 waarby drie die slechts enkele lessen bgwoonden 4e klasse 14 waaronder drie voor enkele leasen waren ingeschreven 5e klasse 6 waarvan twee voor enkele lessen In den loop van het jaar verlieten twaalf leerlingen de school of wegens verandering in hunne bestemming of wegens vertrek mar elders Vyff nieuwe leerlingen werden gedurende dezen cursus van elders in de 2e 4e of 5o klasse opgenomen zoodat de inrichting bezocht werd door 82 loerlingen waaronder 13 ifieiqes By de sluiting der lessen waren dua nog 69 leerlingen aanwezig 19 m de Ie 23 in de 2e 8 in de 3e 13 in de 4e en 6 in de 5f Mgr Bottemaune bisschop van Haarlem heeft in bet seminarie te Warmond de tonsuui en de vier mindere orden toegediend o a aan den heer B T de Jong van Gouda In de gemeente Stolwfjk die 2ich wat besmetteiyke ziekten betreft onder de zeer ge lukkige mag rangschikken doet zich thans een geval van typhus voor IJe voerman S te Stolwyk die Zondagnacht met een achttal kermiagasten van Gouda kwam rijden is aan een groot gevaar ontsnapt Een lafaard die zich in een wit overhemd op don w bevond iets wat op zichzelf reeds het paard had kunnen doen schrikken gaf onverwacht het dier een slag voor den kop zoodat het met een sprong op den kant van den Vliet terecht kwam Ëen klein weinigje verder en de gevolgen waren niet te overzien geweest Gelukkig is de dader bekend 0en ik heb u opgewacht t Hg buigt koel en vormelijk zouder de toppen barer vingers aan te raken Daar hij niet antwoordt sluipt zij zacht en lenig als een loierig katje nader eu legt baar handen op zijn arm Betooverend is de blik dien zg tot hem opslaat ffKomt gij wilde troteohe leeuw om eindelijk uw ketenen te verbreken Koortsachtig kloppend verbeidde ik dit oogenblik Alles wat in mg ia staat nu op het hoogtoput van geluk Ik schcea van ijs omdat het vuur uog meer gevoed mü in de vlammen van den hartstocht zou verteerd bobben Thans is echter de folterenda duisternis voorbij de zon komt nog eenmaal verblindend op voor u en voor mg en de toekomst voorspelt weeldodronken onnoembaar zoet geluk Zg vl de zich al dichter en dichter tegen hem ano bedweimendo geuren stegen van haar gouden lokken en de neerhangende kanten tot bera op Verbreek de baodon dte u ongelukkig maken Olivier I Treed die bleeke bedreigelgke vergiftigde bloem onder de voelen en neem de roO die met duizend gloeiende purperen bladen voor u bloeit I At zachter en haast siaeend klonk haar stem iCi weet dat de Groothertog krachtens een overoud landsrecht de macht heeft om een huwelijk dadalgk door zgn woord te ontbinden V n paar minuten slechts beslisseR en gij zijt vr j Maria Louire is aohuldig klaag haar aan van trouwbreuk en aliiigor met een enkel woord dien ballast van n af die het scheepje met uw geluk ten gronde trekt en daar daar ginds de flerde deur ziet gg die Klop daar dan later aan ik wacht u daar on zal open doen Stil stil nu er komt iemand 1 Ha zg In de II Donderdagavond te Lekkerkerk gehouden vergadering van de afdeeling Krimpenerwaard der Holl Maatschappij van Landbouw zyn tot bestuursleden herkozen de heeren HBlok P W van Milaan en J van der Graaf Kz Tot afgevaardigden naar de Alge meene Vergadering werden benoemd debeercii C W Dogterom en C E De Jager aan welke een vry mandaat werd verleend Daarnu werd namens den penningmeester de rekening over het voorgaande gedaan De ontvangsten bedroegen 188 28i de uitgaven 167 50 zoodat een saldo van 20 78 1 op nieuwe rekening was over te brengen Zaterdag vergaderde de Hekeodorpsche gemeenteraad en werd de rekening 1892 den raad aangeboden Zy stuit met eene ontvangst van 6604 09 en in uitgaaf met 6315 19i batig aaldo ƒ 378 89 In de Vrydag gehouden vergadering van deu Raad der gem Papekop werden onderzocht de geloofsbrieven der op 18 Juh j l gekozen raadsleden door de commissie die adviseerdi tot toelating der heeren J van 8cbaik Sr A Schoon re woerd en Kastelein de heer H Maayen die ook de meerderheid had verkregen werd op grond van het K B yau 22 Nov 1861 nietalszoodanigtoegelaten Daarun werd den raad aangeboden do rekening dei gemecntB over 1892 zg sluit met een batip saldo van 230 06 in ontvangst mei 3338 27i in uitgaaf met 3108 21 In de Zaterdag gehouden zitting van den gemeentejaad te Langeruigeweide werd de rekening over 1892 aangeboden Zij sluit met eem ontvangst van 5600 34 en in uitgaaf van 5131 55 batig saldo ƒ 468 79 Dezer dagen ü door een 14 jarigen jongen onder Nieuwerkerk een zalm gegrepen vai ongeveer 6 kilo Het dier sprong uit de IJsel op het droge Dinsdagmiddag is op Het Loo de voorstelling gegeven door het speciahteiten gezelschn van den heer Frits van Haarlem en den heer E Chamhly De Koninginnen gaven herliaaldeiyk hare ingenomenheid te kennen met de vertooningen en Koningin Willielmina klapte telkens in de haud n De voorstelling zon duren van vier tot half zes maar hield nog iets langer aan omdat de heer Chambly op verzoek van de Koningin Regentes nog een nummer vertoonde de zoogeuHamde geesteo drukte zgn arm nogmaals hartetochtilgk en gleed als een schaduw over bet zachte tapgt weg Aan de deur gekomen wendde zg zich uog eenmaal om strekte als door haar gevoel ovormeostürd do armen naar hem uit oö vordwoen het volgend oogenblik over deu drempel Roerloos stond Nenndorschoidt haar met opgericht hoofd nn te staren Toon streek hij met toornige haast over zijn arm als wilde hij elk spoor dat die witte handjes hadden achtergelaten verdelgen Zgo oogen fonkei lun on om zijn lippen plooide ich een trelE van verachting en bitterheid Hij wierp het hoofd in den nok ou trad du antichambre van don Groothertog binnen Met warme hartelgkheid ontving de vorst den zoon van zgu vertrouwdsteu vrteiid en gelgk eea kind zgn overvol bart voor zijn vador uitstorl evenzoo biechtte Nenndersoheidt al do folteriugoD en den strijd flie de Watste dagen zijn ziel hadden gemarteld De Groothertog schreed met bekommerden blik de kamer op en neer Hg deehle den baron alles mede wat vorstin Tautenstoin gezien had belrelTeude het reudezvons aan het raam en op het baloon van villa Hazard Hoe freule de Gironvalo het verhaal van haar mooateres bevestigde en hoe nok liet getuigenis van den hoer von Diorsdorff met dat der beide damei overeenstemde hoewol laatstgenoemde zeer diplomatisoh eon slag om den arm hield Ten besluit vertehle de Groothertog dat Pnns Honock het feit niet ti gea sprak maar er bij vermeldde dat zgn kortzichtigheid hem niet had toegeloten den peraoon te herkonnon Olivier aloeg de handen voor zijn gelaat waaruit alle kleur geweken vas en ooheen voor een oogenblik kamer Aan het slot lieten de Koninginnen den kunstenaar dank zeggen Staten Qeneraal Tweede Kaubr Zitting van Woensdag 9 Altft 1893 Het kiesrechtdebat werd voortgezet Minister Tak liet onbesproken de sameostetling der Prov Staten en het kiesrecht voor de Gemeenteraden Allereerst verdedigt hy de indiening der kiesr chtregeling op grond dat de liberalen den eisch der kiesrechthervorming hebben aanvaard de kiesreobtregejing itoeda op dan voorgrond stond en het tegenwoordig Kabinet haar als hoofdtaak beschouwde Eenmaal aan de orde ia oplossing van het vraagatuk onafwysbanr naar hy hoopt met medewerking der Kamer en met den steun der natie achter zich De grondwettige quaestie breedvoerig behandelende outkeut da Minister ten stelligste dat hier sprake is van algemeen stemrecht Het geschiktheidsteeken strookt met veler wensch en de schrgtproef is niet te drukkend vooral niet voor do tegenwoordige kie tors De bcAwaron tegen de aanvraag siyu niet overwegend en zyn niet geopperd door de aanstaande kiezers over het wehtand tcoken zal hy afzonderlyk doen beslissen afgescheiden van de hewysuiiddelen Iiy houdt vol dat de eiscli van voorziening in eigen onderhoud volkomen grondwettig ia hetgeen minister Heemskerk zelf erkende Reeds nu verklaart hy dit kenteoken voor deze regeling onmisbaar overigens volhardende bg zyn gevoelen dat welstand bewezen wordt door eeu 8ste woning en finautieele üuafbanlteiykheid Tegen misbruiken eu onnauwkeurigheid der vry goed ingerichte bevolkingsregisters kan gewaakt Aan de bezwaren is tegemoet te komen door het stellen van meer waarborgen maar de bezwaren omtrent do bedeelden komen uit de Grondwet zelf voort eu zouden ook by mindere kiesrechtuitbreidiug bestaan de Grondwet vordert uitsluiting der bedeelden Van Regeeringswego z n geen wy ïgingen te wachten maar elk voorstel dat het beginsel verbetert grondwettige bezwaren opheft en misbruiken voorkomt zal hy erkonteiyk en nauwgezet overwegen Of ze aannemeiyk zyn zul dan biykon maar amendementen die de kern of beginselen aantasten zal hij zeer stellig afwezen In hoever de reeds aangekondigde amendementen dit doen va hy onderzoeken Thans zal h een afwachtende houding aannemen tegenover alle vriendschappelyke amendementen Daarna treedt de Minister in een nadere ontwikkeling en verdediging van de beginselen zyner regeling voorgesteld met t oog op de onder het gewicht van deze woorden verpletterd te worden Langzaam trad de Groothertog naar hem toe on logde zgn hand op hot diep obog0ii boufd van den jongen man Houat gg na de uitspraak van deze vier ooggetuigen Maria Louiza voor schuldig P vroeg hij zacht De gebogen gestalte riehtto zich plotseling op en driftig schudde hij hot hoofd Neen en duizendmaal noen Hoogheid uiet voordat ik de bükontonis van haar schuld mot ronde duidelijke woorden van Maria iouize s eigen lippen hoor eorder zou ik galooven dat do slorren aan den hemel uit haar haan zouden h fjkon om tronweloos elkaar to vorlaton Ëen straal van vreugde gleed ovur het gelaat van don grgzon vorst Braaf Olitrier mojie Gqd u dit geloof en die zokorhoid doen bohouden welke ik van gansoher harte mbt u deel Vaale voetstappen weerklonken even daarna door do zoal en stierven weg in hot portaal von hot grooihertogeigk slot Acht r de dorde deur echter fonkelden twee oogon en balden zich twee fluweelwitte bandjps bevende von woodo De deur was zorgvuldig gegrendeld geweest on het spottend lachje waarmee Claudia haar wraak wilde vieren bad reeds zegevierend om haar mond gespeold maar nu lachte oen ander vol boosheid en leedvermaak Kspdrance die echter do portiere had staan luisteren Tevergeefs had Olivier moeite gedaan om toegang tot de kamer rgner echtgenooto te rerkrygen De tgd drong en dua gldo hij met op elkaar geklemde tanden naar fVeute von Speyern om haar te verzooken bemiddelaarater te zgn Wordt vtnoifid